Проект „Нови знания-нови възможности” на фондация „Еврика”

Осъществен е с финансовата помощ на Държавната агенция за младежта и спорта на основание заповед №РД 09748/11.12.2007 г. на председателя на ДАМС

В края на 2007 година фондация „Еврика” получи финансиране от Държавната агенция за младежта и спорта за реализацията на проект „Нови знания – нови възможности”. Този проект е разработен от фондацията в партньорство с дружество „Знание” – Монтана и Обединен център за работа с деца – Благоевград за да създаде условия за овладяване на нови знания и умения от младите хора в областта на науката и техниката.

Какво представлява проектът?
Това са поредица от дейности, които организирахме за младите хора, които се интересуват от наука и техника и тези, които вече уверено напредват в нейните безкрайни области. Спечелихме за каузата известни български учени, които ще гостуват с научни беседи в български училища и едновременно с това на практика ще предават опита си в научната популяризация на своите бъдещи колеги – ученици и студенти с изявени интереси и постижения в различни научни области. Те участваха в специално организирано за тях обучение, за да се научат как да общуват с аудиторията, когато представят пред нея своите знания и постижения от научни изследвания, как да направят най-добро представяне на своята теза и да я илюстрират със съвременни средства. Те вече знаят как да направят и публикация в популярно издание, каквото е това, в което те подготвиха за вас.

 

Защо осъществяваме този проект?
Направихме го, защото много деца и младежи имат интереси да научат нещо ново, което няма да намерят в учебника. Направихме го, защото сме сигурни, че срещите с известни български учени ще ви позволят да научите повече за постижения на българската наука и да добиете още по-голямо самочувствие от това, че „и ний сме дали нещо на света…” Понякога това общуване с тях дава тласък на спотаени желания да търсите новото и непознатото и някои от вас ще поискат да поемат трудния път на учения и изследователя.

Какво се случи при осъществяването на набелязания план……
Подбрахме участниците в проекта сред стипендиантите на фондацията и първенци в различни наши конкурси, които са младежи с изявени способности в науката и техниката и участници в изследователска работа в университети и научни звена. Важното беше те да имат желание да се обучават и след това да бъдат едни от основните популяризатори в училище. Всички те преминаха двудневно обучение за подготовка на научни беседи и поведение пред аудитория на специален семинар. Поканихме млади лектори, близки по дух и темперамент до аудиторията, но същевременно и хора с натрупан опит от своята преподавателска дейност в СУ „Св. Кл. Охридски”, които използват в ежедневната си работа съвременни интерактивни методи за научна работа. Наред с богатия теоретичен материал, свързан с формите, средствата и методите за организиране на популяризация на науката и техниката в училище, изготвянето на научна презентация в популярен вид се постарахме участниците да овладеят и практически умения за общуване с аудиторията и използването на интерактивни методи и съвременни технически средства.Симулирахме в практически занимания подготовката и организацията на един ден на науката и техниката в училище. През втория ден на семинара, отговорният редактор на списание „Наука” запозна участниците в семинара с методологията и специфичните изисквания за подготовка на публикации по научен проблем в популярно издание. Това помогна много за осъществяване на следващата стъпка- подготовката на специалното ни издание с популярните беседи, което беше разпространено при следващите тренинги в училищата.

Настъпи времето, в което в проекта се включиха известни български учени, на които беше отреда ролята на ментори на младите популяризатори във всички следващи етапи. В брошурата бяха включени статии на „опитните „ и и „обладаващите техния опит” – 6 известни български учени като акад. Ячко Иванов, акад. Александър Александров, ст. н. с. І ст. Стефан Армянов дхн, ст. н. с. д-р Славчо Ушев, чл. кор. проф. Георги Русев и проф. Рангел Трендафилов и 13 студенти и ученици. Дадохме предимство на младите участници в проекта, за които тези публикации бяха своеобразен стимул. Издадената брошура ще бъде източник на полезна информация за други млади хора, които искат да научат нещо ново, което не могат да намерят в своите учебници и ще бъде пръв помощник на тях и техните учители и научни ръководители за бъдещи дейности в клубове за наука и техника за овладяване на нови знания и умения.

На основата на изготвения тематичен каталог, училищата избраха кого да поканят да им гостува. Сформираните колективи се отзоваха на поканите и така се осъществиха подготвените срещи, изпълнени с не малко емоции. Началото поставиха в 125 СОУ „Проф. Боян Пенев”, София с гостуването на ст. н. с. І ст. Стефан Армянов дхн от Институт по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев” с темата „Пречистване на въздух и вода с помощта на слънчевата енергия”; Борислава Ботева – студентка в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” с интересната тема „Кокаин и амфетамини – естественият стремеж към удоволствие”и Иван Димов – ученик в Националната природоматематическа гимназия, София с презентация за „Преработка на нефт”.
На 3 и 4 юни 2008 учените и младите популяризатори гостуваха на учениците в Севлиево.Ст. н. с. Славчо Ушев от Института по ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН говори по темата „Биологично действие на йонизиращите лъчения”;а Марио Русев – ученик от СОУ „В. Левски”, Севлиево добави нова информация за „Глобалното затопляне – сериозен проблем и методи за предотвратяването му. Алтернативните източници на енергия”представи Невин Юсуфова – ученичка от СОУ „В. Левски”, Севлиево с темата „Биомаса – алтернативен източник на енергия”. Тренингът в Севлиево започна с изпълнението на три ученички от СОУ „В. Левски”, които представиха своя проект „Физиката и светлината в музика”, с което показахар че науката и изкуството могат да вървят ръка за ръка.

Последва гостуване в Монтана.С активното съдействие на нашите партньори от Дружество „Знание” в Монтана проведохме планираните два тренинга с ученици от Природоматематическа гимназия „Св. Климент Охридски” и Професионална гимназия по строителство. За лектори на изявите бяха избрани акад. Ячко Иванов, който представи темата „Наноразмерни материали и нанотехнологии” и Васил Шарланов – студент във Висшето строително училище „Л. Каравелов”, София с темата „Основни принципи на енергоефективната архитектура”.

На 10 юни 2008 г. се проведе първия тренинг в Националната природоматематическа гимназия – София., В него участваха ученици от катедрата по химия в училището Това беше извънредно гостуване, непредвидено в предварителния план, която организирахме в отговор на големия интерес от страна на бъдещите учени в областта на химията. Имаше голям интерес към презентациите на Борислава Ботева на тема „Кокаин и амфетамини – естественият стремеж към удоволствие” и на Стефан Дочев – студент във Фармацевтичния факултет на МУ по темата „Биологичният часовник, който отмерва ритъма на живота”.

От предоставените отлични условия за работа в Националния политехнически музей се възползваха учениците от 151 НСОУ „София” и 164 гимназия с преподаване на испански език „Мигел Де Сервантес”. Техни гости бяха ст. н. с Славчо Ушев и ученичката в Националната природоматематическа гимназия – София Фани Маджарова, която представи своята разработка за „Източници на енергия. Водород”.

На 17 юни 2008 г. се проведе и втория тренинг на територията на НПМГ – София. Този път територията бе предоставена на биолозите. За тях бяха подготвени презентациите на чл. кор. проф. Георги Русев от Института по молекулярна биология на БАН на тема „Генетично инженерство и клониране”, на Камена Костова – вече студентка в Масачузетския технологичен институт в САЩ на тема „Клонинг” и на Христо Върбанов – дипломант във Фармацевтичния факултет на МУ на тема „Ролята на учените в превръщането на случайните открития в незаменими лекарства в съвременната медицина”.

Последните два тренинга се проведоха на 24 и 25 юни в Благоевград. Основните ни партньори за тях в лицето на Обединен детски комплекс – Благоевград събраха ученици от три местни училища, които бяха проявили интерес към други актуални за съвремието и живота на всеки проблеми. Те бяха представени от проф. Рангел Трендафилов по проблеми на маркетинга в съвременните условия и отново от Стефан за биологичният часовник, който отмерва ритъма на живота.

Сред участниците в тренингите проведохме и допитване и установихме, че те са допринесли за обогатяване на знанията им , а в някои от тях са провокирали желание да пробват и те, за което ние сме готови да им помогнем.В ръцете им остана нашата брошура, която е не само четиво за новостите в науката и техниката, но и своеобразно помагало за бъдещата им индивидуална работа.

Изготвени бяха мултимедийни дискове с презентациите, подготвени в рамките на проекта. Те бяха предоставени на всички училища, които се включиха в проекта, за да може да ги използват в учебния процес или в други проектни дейности.

Вече анализираме внимателно резултатите, за да бъдат по-ефективни следващите ни стъпки при започващия нов проект „Клубове за наука и техника в училище”. Ще представим постигнатото и пред всички интересуващи се, проведена бе и среща с представители на медиите, които и до сега активно отразяваха направеното.

Какво очакваме?
Млади приятели, ние очакваме , че сме успели да ви покажем какво могат вашите връстници. Надяваме се да имат последователи.
Очакваме, че когато усетите тръпка от общуването с науката, твърде скоро да потърсите и възможност за общуване със съмишленици, а от там до вашия ученически клуб за наука и техника има само една крачка. И ако тогава имате нужда от помощ, потърсете вашите учители или нови приятели в наше лице и тези, които дойдоха с нас във вашето училище.
Ще се радваме, ако сме успели да мислите, че и вие можете да се включите в „нашия отбор” и заедно да продължим да търсим свой път към новото и неизвестното…

Фотогалерия, отразяваща етапи от изпълнението на проекта.