Гражданските организации и повишаване на приноса им за по- добро бъдеще на талантите в науката и техниката – 2008

Проектът „Гражданските организации и повишаване на приноса им за по- добро бъдеще на талантите в науката и техниката” на фондация „Еврика” е финансиран и се реализира по Оперативна програма ”Административен капацитет” ОПАК. Експерти в действие, процедура – „Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество”, съфинансирана от Европейския социален фонд

Проектът се осъществява в партньорство със Съюза на математиците в България

Защо осъществяваме този проект?
Съвременното общество отрежда приоритетно значение на развитието на личностните качества на всеки човек и на превръщането на знанието в основен ресурс. Водещата роля в този процес има развитието на талантите и способностите на всеки човек, но в най-голяма степен се отнася за децата и младите хора. Те са тези, които ще бъдат интелектуалния капацитет на нацията в следващите години. За повишаване на ефективността на икономиката на основата на внедряването на върхови технологии и съвременните достижения на науката от особено значение ще бъдат подготвените кадри. Това налага ново качество на подготовката, за да може специалистът на бъдещето не само да има много и на съвременно ниво знания и умения, но и да владее методи на творчество, умения да борави с информация, да анализира и прогнозира ситуации и намира нетрадиционни решения. Това определя и специалното място на гражданските организации, които следва да допълват възможностите, които имат училищата и университетите. Техният капацитет и взаимодействие помежду им влияе върху повишаване на ефективността от работата им. Добрата им работа и партньорство ще гарантира приемственост в развитието на способностите на отделния човек и мултиплициране на постигнатите резултати (успехи) и добри практики. С особена сила това се отнася за такива организации в по- малките населени места и с ограничен ресурс във всичките му аспекти. Съществува потребност и от по-добро взаимодействие между всички организатори и структури, които работят в тази област, от единство на целите, съчетано с разнообразие на формите и подходите.

Какво представлява проектът?
Проектът предвижда поредица от дейности, които да доведат до повишаване на компетентността на представители на гражданските организации и създаването на предпоставки за разширяване на партньорствата между тях и други структурите при организиране на дейности с деца и младежи с изявени способности в науката и техниката. В резултат на осъществени контакти и сътрудничество между тях на доброволен принцип да се изгради и функционира мрежа за организиране на съвместни дейности. Да се разпространява информация за добри практики и да се осъществява мултиплициране на постиженията и резултатите на тези организации във всички райони на страната.

Какво ще се случи при осъществяването на проекта
Като всяко начало, започваме с проучване на състоянието на работата на гражданските организации с деца и младежи с изявени способности в науката и техниката, както и опит в други европейски страни. Ще бъде направен анализ на състоянието на работата, проучване на опита и практиката в развитите европейски страни и на тази основа с участието на учени и специалисти ще бъдат потърсени новите посоки за развитие на тази дейност. Предвидено е да бъде проведена конференция „Ролята на неправителствените организации и партньорството им за откриване и развитие на талантите в науката и техниката сред децата и младежите”. с участието на представители на неправителствените организации и специалисти, занимаващи се с теорията и практиката на дейностите с деца и младежи. В нея ще бъдат поканени за участие представители на държавните институции и представители от сродни организации зад граница. Вече имаме изразена готовност за участие на Президента на Международното движение за наука и техника в свободното време за Европа – г-н Антоан Ринбеке. Събраната информация ще бъде систематизирана в брошура – помагало , която ще бъде пособие за последващите обучения и самостоятелна работа на всички, които се интересуват от проблема.

Организиращ елемент на бъдещата мрежа от организации ще бъде създадения сайт във виртуалното пространство, който ще улеснява контактите, обмяната на идеи и добри практики и не на последно място ще има обособен форум, за да продължават дискусиите и обсъжданията по интересни на общността проблеми.

Всичките ни добри намерения за създаване на общност, която да осъществява взаимодействие за откриване и развитие на младите таланти в науката и техниката едва ли биха станали реалност, ако не правим необходимото за повишаване на собствените ни знания и умения. Затова ще осъществим обучение на представители на организациите, включени в мрежата за повишаване на ефективността в работата с децата и младежите на основата на прилагане на съвременни методики и за проектна дейност и партньорство на организациите. Предвиждаме да има два модула от семинари във шест области – за овладяване на методи за работа с талантливите деца и младежи за повишаване на ефективността от обучението и за работа в екип за решаване на творчески задачи и разработване и реализиране на проекти в рамките на международни програми в условията на партньорство. В рамките на втория модул ще намери място и темата за разработване и реализация на проекти на организациите. Ще се стимулира създаването на работещо партньорство, основаващо се на принципите на равнопоставеност и взаимна полза.

Какво очакваме?
Извършеното в рамките на проекта да помогне на повече организации да повишат знанията и уменията на представителите на тези неправителствени организации и да се намери еднопосочност на целите, водещи до развитие на обществото и отделната личност, подходящи подходи и методики за работата с деца и младежи с изявени способности на основата на анализ на състоянието, проучване на опита в развитите страни, синтез на науката и практиката, партньорство и обществено обсъждане и контрол върху процесите.

– Да се изгради мрежа от неправителствени организации и звена, работещи за откриване и развитие на таланта и способностите на децата и младежите в областта на науката и техниката и на тази основа в бъдеще да се търси партньорство между тях, което да увеличи възможностите за постигане на по- значим ефект.

– Да се проведе обучение на представители от гражданските организации и се разработят помагала за самостоятелно повишаване на знанията като елемент от повишаване на капацитета на самите организации.

Целият процес на реализацията на проекта ще бъде съпроводен от дейности за неговата публичност и популяризация на етапните и крайни резултати. Това ще позволи привличане за работа за реализация на каузата на представители от различни типове организации от всички райони на страната, както и потенциални партньори зад граница. Предпоставка за това е ангажираността на представители на различни национални и международни организации, които имат значителен потенциал за постигането на такива цели.

Какво се случи ?
Всичко започна с контактите с експерти изследователи на процесите на откриване и развитието на талантите. Трима български учени – ст.н.с. д-р Евгения Сендова, доц. д-р Добринка Тодорина и доц. Румен Генков работиха няколко месеца, за да съберат и анализират работата по тези проблеми у нас и в редица страни. Вече имаме техните доклади, които ще бъдат част от съдържанието на бъдещите ни материали за конференцията, обученията и бъдещия сайт на мрежата. Към тях вече са добавени не малко материали за опит, който открихме в публикации в различни страни и преведохме, за да могат да се ползват и от организациите, които ще станат част от нашата бъдеща мрежа от неправителствени организации- съмишленици.

Интересът ни да видим как на практика се работи по тези проблеми в страните в Европа отведе две наши работни групи в Брюксел и Париж. Нашите домакини там бяха партньорски организации, с които членуваме в организацията MILSET – Движение за наука и техника в свободното време. В тях бяха и нашите изследователи, така че видяното е част от техните доклади и анализи.
Интересна информация от живота и практиката на български неправителствени организации получихме от проведените две фокус- групи на 17 и 18 ноември. Различни хора, от различни организации, в различни области на познанието споделиха не само своя опит, но и проблемите си, а много от тях изразиха готовност да продължат контактите си с останалите участници в проявите. На практика бяха поставени основите на бъдещата мрежа.

Сега пред нас има яснота какви са конкретните потребности на една не малка група хора и те допълват нашите предварителни представи и очаквания. Имаме добри партньори и това ни дава увереност да продължаваме да изпълняваме програмата си.

Започнахме да поставяме основата за бъдещата мрежа от неправителствени организации. В нея ще участват неправителствени организации и звена, които работят с деца и младежи с изявени способности в науката и техниката, имащи декларирано желание за партньорство с другите от мрежата. Кандидатите ще се регистрират on-line в сайта. Вече са разработени основните документи на бъдещата мрежа: механизъм и правилник за функциониране на мрежата, кодекс на мрежата, декларация за участие в мрежата. Събрахме мнения и предложения от някои организации, които заявиха готовността си за участие в тази мрежа. Вече търсим контакти с функциониращи граждански организации и специализирани звена в България, работещи за откриването и развитието на талантливи деца и младежи в областта на науката и техниката, потенциални участници в мрежата от неправителствени организации и звена. Ако вие сте представители на такива, то моля ви да не се колебаете и бавите, а да ни дадете знак, за желанието да станем част от едно бъдещо съдружие, което иска да работи и да успява с нас, защото ние вярваме, че обединението е сила.

Вече имаме сайт на проекта и това ще помогне на общуването ни. Там вече има много информация, която ще е полезна за бъдещата ни работа. Има нормативни документи, с които трябва да се съобразяваме, когато започваме всяка инициатива, но по-важно е, че има много споделен опит от организации у нас и в други страни. Винаги може да научим още нещо добро и да го приложим в нашата работа.

На 24 и 25 април т.г. се проведе конференцията „Ролята на неправителствените организации и партньорството им за откриване и развитие на талантите в науката и техниката”. Това беше една дълго чакана среща на съмишленици. Пристигнаха пратеници на организации от цялата страна. Имаше и уважавани гости от чужбина – Президента на Международното движение за наука и техника в свободното време за Европа г-н Антоан ван Римбеке и лидери на две партньорски организации със сродна дейност от Испания и Чешката република. Те споделиха своя опит в организираните от тях дейности, включително и за помощта, която получават от държавата и местната власт и за партньорството си с родителите и с други сродни организации.
Много истини за състоянието на дейностите ни у нас и в други страни прозвучаха в основните доклади на конференцията, изнесени от акад. Петър Кендеров и доц. Людмил Василев. В тях се съдържат и предложения на опитните експерти за бъдещи действия от всички – от държавата, от организациите, от отделните дейци. В секциите се разразиха бурни дебати. На основата на собствен опит и виждания за необходимите и възможни промени, всички се стремяха да намерят верният път. (Обобщените идеи са включени в поместените доклади на модераторите). Общото желание, около което всички се обединиха, беше да се търсят възможности за ежегодно провеждане на подобен форум и необходимостта от сътрудничество в бъдеще.
Новите срещи се случиха много скоро по време на обучението в рамките на проекта – още в края н м. май и месеците юни и юли. Те бяха в Боровец, Балчик, Велико Търново, Луковит, Хисар и Хасково, за да могат териториално да се включат представители на всички области от страната. В тези центрове се проведоха по два модула от лекции и практически занимания с обща продължителност от 30 учебни часа.

І модул: Повишаване на ефективността в работата с деца и младежи с изявени способности в науката и техниката на основата на прилагането на съвременни методики.
ІІ модул: Проектна дейност и партньорство на организации в мрежа.
Радостното е, че желаещите за участие в обучението бяха повече от планирания капацитет на курсовете.

За тези, които не успяха да попаднат в групите, но имат нужда и желание да се учат, създадохме подходящи издания за самостоятелна работа. Те могат да се ползват винаги, когато има нужда от съвет, опит от други организации, документ, методика или просто адрес в глобалната мрежа, където може да се прочете нещо полезно и интересно.

С много голям интерес е посрещната книгата– методическо помагало „Работа с таланти” на доц. Любен Витанов. Това, че тя има и електронен вариант, позволява повече ръководители на дейности с талантливи деца и младежи да ползват описаните добри практики и нови методики. В дипляна е описано съдържанието и подходите за включване в бъдещата мрежа от неправителствени организации, които са готови да продължат да работят заедно. Втората дипляна представя резултатите от проекта, за да стигне информацията за добрите резултати при потенциални нови членове на мрежата.

Това взаимодействие вече се осъществява…В същност това беше една от целите на проекта, но по- важното е, че се създаде организация за обединяване на усилията на различни организации в името на младото поколение и активното включване на гражданското общество в приобщаването на децата и младежите към търсенето на новото и непознатото и по този начин се разширяват границите на новото „общество на знанието”.

Документи по проекта

Галерия за проекта