Клубове за наука и техника за ученици – 2008 г.

Проектът „Клубове за наука и техника за ученици” на фондация „Еврика” е финансиран
и се реализира по Оперативна програма” „Развитие на човешките ресурси”,
схема „Да направим училището привлекателно за младите хора”, съфинансирана от Европейския социален фонд

Проектът се осъществява в партньорство с Национално средно общообразователно училище „София” – гр. София, 164 гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес” – София , Обeдинен детски комплекс- Благоевград и Национален дворец на децата

Защо осъществяваме този проект?
В училищата е прекъсната традицията да се организира системна работа в училище в различни форми на организация на свободното време в областта на науката и техниката. Местните центрове за работа с деца са ограничили дейността си в тази област поради липса на адекватна материална база за такива дейности. Организирането на участието на децата и учениците в организираните от различни организации е затруднено от невъзможността да се достига информационно до тях. При организирането на конкурси от нас, проведохме анкета, която да ни подскаже какви са най-надеждните канали за изпращане на информация до тях и се оказа, че най-надеждна е връзката през училището.
Направихме сондажи и сред учители, които ни подкрепиха в идеята и на практика изразиха готовност за включване в проекта.
Клубната дейност е много популярна в организацията на извънкласните дейности в Европа. Съществува международно движение за наука и техника в свободното време, което обхваща организации и клубове от повече от 100 страни в света, а Европейската му структура работи с организации във всички страни от ЕС. Фондация „Еврика” е единствената българска организация – член. Бихме искали да дадем възможност на повече наши клубове и ученици за се включат в дейностите. ЕС подкрепя дейността на тази структура финансово и организационно.

Какво представлява проектът?
Чрез настоящия проект ще се постараем да създадем модел за организиране на ученически клубове за наука и техника в училища от различен тип и извънучилищни учреждения и да подготвим за самостоятелна работа представители на клубовете чрез овладяване на знания за самоорганизация и проектно проектиране.
Организиране на дейности с ученици с интереси и способности в областите на науката и техниката ще създадат условия за интелектуално и личностно развитие на ученика и обогатяване на живота в училище с нови форми на овладяване на знания и изява на учениците и техните общности.
Създадените модели и популяризирането на добри практики ще станат основа за разширяване на формите на организация и обхвата в извънкласните дейности в страната.

Какво се случи при осъществяването на проекта
Началото е свързано с добрия подбор на училищата, в които се готвихме да реализираме дейностите. Естествено беше на първо място да са нашите партньори, с които работихме при разработване на идеята и планирането. Проведохме срещи и в други училищата и извънучилищните заведения, които заявиха интерес към участие. Уточниха се процедурите и изискванията към учениците и отговорния ръководител на клуба сред учителите.
Проучихме опита в други страни от Европейския съюз в организацията на сродни дейности и клубове
Използвахме контактите на водещата организация и Националния дворец на децата с организации в други страни, където функционират клубове за наука и техника в училища и извънучилищни учреждения. Особено място сред тях заемат организациите, членуващи в Международното движение за наука и техника в свободното време MILSET , в което фондация „Еврика” е единствен български представител. С някои от тях в предходни години ние сме реализирали съвместни проекти. Осъществено беше проучване на опита в изграждането и функционирането на клубове за наука и техника в редица страни от Европейския съюз. Създадохме контакти с някои от тях и ще се ползваме от техните добри практики. Представихме подробно този опит по време на обучителните семинари.

Подготвихме семинарите и методически материали в помощ на клубовете.
На базата на събраните материали за опит на сродни организации в други страни и съществуващите описания за такъв тип дейности по литературни данни разработихме и предоставихме на участниците в проекта помощни материали. При необходимост привличахме консултанти от педагогическите специалности в университетите. Фондацията има подписан договор за сътрудничество с Факултета по начална и предучилищна педагогика, които чрез свои преподаватели се включха в процесите на разработване на материалите.
След провеждането на обученията тези материали, както и основни нормативни документи, регламентиращи тези дейности публикувахме на сайта на проекта.

Провеждане на обучение на избраните представители от училищата, осигуряващо подготовката и изграждането на клубовете и тяхното бъдещо функциониране.
Обучението се проведе в два модула.
Първият модул е тридневен семинар през пролетната ваканция и той включва темите:

  • Организационно изграждане на клубове за ученици
  • Планиране на дейността в клубовете
  • Работа в екип
  • Набиране на средства
  • Организация и управление на дейности в клуба- състезания, конференции и др.

Премина първият модул от обучението на бъдещите инициатори на създаването на клубовете в училище и техните научни ръководители. В боровата гора над Владая ни посрещнаха добри хора, които ни създадоха отлични условия за работа и отдих. Програмата беше много наситена – трябваха ни много нови знания в началото. Учихме се как да създадем нашия клуб и да напишем първият ни устав, как да планираме дейността си, какво е да работиш в екип и да го ръководиш. Не бяха подминати и темите, които всеки мисли, че знае. Как можем да мотивираме и стимулираме членовете на нашия клуб и да направим популярна дейността на нашия клуб. Имаше лекции, но най-интересно ставаше по време на работата в малки групи, когато ставаха практическите занимания. Оказа се, че съвсем не е невъзможно да се справяме и сами с много лидерски и организаторски функции. Не мина и без „изпита” за това какво сме усвоили. Но за радост се оказа, че отличниците са много.

Вече имаме и своите клубове в училищата и всичко онова, за което говорихме и правихме планове по време на обучението започна да има своите измерения и свое съдържание. Неочаквано към нашата инициатива пожелаха да се присъединят и ученици от Частно професионално бизнес училище „Евростандарт” и те вече вървят редом с нас, създавайки свой клуб за наука и техника. Започнахме да пишем историята на всеки от тях. Най- напред трябваше да напишем своите „закони”- устави и правилници, които направиха инициативните групи и всички след това се включиха в обсъждането им. На първите сбирки приехме тези документи, избрахме име на всеки клуб и написахме първите си планове и програми. Имаше много спорове- за името, за логото и девиза, за това с какво по- напред да се захванем…Вече доста се отличаваме, но и м много си приличаме. Различаваме се по име- вече ще ни чуваме и четете за нас като Клуб на младите астрономи ”Гема” в Стара Загора, „Знание” в Спортното училище ”Ген.Вл. Стойчев”, Клуб ”Млад изследовател“ в Испанската гимназия, „Vis vitalis” в НОУ ”София”, Клуб ”Проф.д-р Иван Странски” в НПМГ, Клуб „Мисъл” в Плевен, Клуб „Млад талант” в Благоевград, Клуб „Хелиос” в Севлиево……Вече трупаме успехи и ставаме все по- многобройни и смели в плановете си.Вече имаме своите успехи.

Вторият модул също е тридневен семинар през лятото и е с основна тематика”Проектна организация на дейността в клубовете :

  • Разработване на проекти- как да облечем в проект идеите си за дейности
  • Как се управлява проект
  • Презентиране на проект и защита на проектна идея
  • Международно сътрудничество – принципи и организация.

Естествено беше, че при втората ни обща среща нещата да вървят много по- лесно и резултатно. Допълнителна динамика създаваха деловите игри, където с еднакъв интерес и успех участваха и ръководители и ученици. Вече се правеха договорки за бъдещи съвместни дейности. Обсъждахме дори и идеи за нов общ проект, който да позволи да се съхрани и развие всичко научено и постигнато до този момент.

В края на всеки модул провеждахме тест за  проверка на овладяването на знанията и възможност за консултативен процес, който не е ограничаван във времето. Най често срещаните въпроси и отговори се публикувахме на сайта, за да могат да бъдат използвани от всички.

Организиране на дейности в клубовете:

За да подпомогнем в началото на новосъздадените клубове  се опитахме да предложим провеждането на различни инициативи, които са част от съществуващи такива с натрупан опит в училищни условия. Като такива могат да бъдат:

– Четвърти европейски ден на науката на 28 април. Този ден се организира по клубове и училища във всички европейски страни. Предварително се провежда конкурс за тема на деня (до месец януари) и лого, а след това всеки според идеите си организира състезания, беседи и други прояви. В предходните години теми са били водните ракети, пумпалите и др. През настоящата  година клубовете се включиха  в пълния цикъл на конкурса не само за идея за тема, а и за лого на деня. Български проект преди година спечели конкурса за лого.

– Популяризация на науката и техниката чрез гостуване на известни български учени в училище. През годините ние сме организирали такива и те са били посрещани с интерес от учениците(съдим за това по посещаемостта  и активността  при провеждане на дискусиите). Това успяха да направят и голямата част от клубовете като поканиха за свои гости учени от университетите и научни институти.

– Училищно ниво на конкурсът „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. В  деветия национален конкурс, организиран от фондацията не само се включиха представители на клубовете, участващи в проекта, но и  взеха призови места и получиха заслужени награди.

– Подготовка за участие в конкурсите , предхождащи националните прояви на конкурсите „Млади учени” на МОН, състезанията по наука и техника, организирани от Националния дворец на децата и фондация „Еврика”.

– Клубовете сами предлагат и  организират дейности, различни от посочените . Не изключваме и възможността да се сформират колективи, които да работят по конкурсни проекти и по други задания или организирани от други институции и организации. Насърчавахме подобни инициативи, както и провеждане на конкурси за идеи за работа на клубовете, лого и девиз на клуба и други подобни.

–       Организиране на ученически конференции за презентация на проекти на ученици от съответните училища. Такъв опит вече имаме от 6 години в Испанската гимназия в София и имаше гостувания на  представители на други училища и клубове. В случаите на представени отлични проекти фондацията  направи необходимото те да бъдат представени на международни ученически прояви, каквито са Конгреса за наука за средношколци в Сарагоса-Испания и Европейското научно изложение, което се проведе  от MILSET през м. юли.

–       Всеки клуб вече имаше свои планове и инициативите ставаха все по- разнообразни и интересни. За тях е разказано в страницата и галерията на всеки от клубовете на адрес http://www.scienceclubs-bg.org/ .

Започна новата учебна година. С нейното начало стартираха и нови дейности в клубовете. Заредени с нови идеи, членовете им се захванаха отново с работа- идни продължиха работата си по дългосрочни програми, а другите се захванаха с нови проекти. Присъединиха се и нови членове на клубовете, защото дейността се оказа интересна и привлекателна. Клубните ръководства се захванаха по- смело с нови идеи и инициативи, защото имаха вече свой опит. Клубовете със сходни интереси създаваха мостове помежду си и вече не само разменят идеи и посещения, а започнаха общи проекти…

Изработване на сайт на проекта.

За разработването на сайта  обявихме конкурс между клубовете в две части- идея за съдържание и проектиране (web design). На спечелилия беше  възложено и изработването му . Много важно беше той да бъде не само информационен, но и значителна степен и интерактивен. Да има задължително „форум” за обсъждане, задаване на въпроси и получаване на отговори по въпроси по организация на дейности и др.Той вече отдавна е реалност и там може да се запознаете с дейността на всеки от клубовете, защото там всеки от тях има своя територия и сам избира съдържанието, което се поставя пред очите на обществеността. Ако искате да намерите повече информация за клубовете и техните координати може да посетите този адрес http://www.scienceclubs-bg.org/  .

Дейностите по популяризация на извършеното по проекта в голяма степен са  пряко свързани с посочения сайт. Освен това  се осъществиха  дейности по разпространение на опита чрез провеждане на пресконференция с журналисти от специализирания и ежедневния печат, публикации във вестник „Аз буки” чрез платени публикации за опит на отделни клубове и училища, тиражиране на дискове с опита от реализацията на проекта и добрите практики, които да се изпращат на заинтересовани институции (РИО) и училища, извънучилищни организации и общински ръководства.

Консултативна дейност:

Осъществяваше  се основно от и с помощта на екипа на проекта чрез  индивидуални и групови консултации, както и чрез форума на сайта на проекта. За различните случаи се използват постоянно действащите кабинети на фондацията по правна закрила на индустриалната собственост и информационна техника и технологии, които са поддържат от високо професионални специалисти.

Създадоха се  контакти със сродни организации и клубове в други страни, с които да се осъществяват обмени и съвместни проекти. Една от задачите които получиха всички след втория модул на обучение трябва да доведе до разработване поне по един проект във всеки клуб по програма „Младежта в действие”, за да могат клубовете да започнат своя независим самостоятелен живот.

Дейности по управление на проекта и обобщаване на опита са описани по-долу в специалния раздел.

Обобщаване на резултатите.

Осъществява се на базата на основата на отчети на отделните клубове, лични впечатления от участие в прояви, кореспонденции и документация от клубовете. На тази основа се изготвят материалите  за пресконференция, публикации във вестници и информационни диск за мултиплициране на добрите практики.

Какво постигнахме?

Изградихме единадесет клуба за наука и техника в училище и извънучилищните учреждения, ангажирани в осъществяването на проекта. Те станаха привлекателни центрове за учениците с интереси към науката и техника. Клубовете продължават да живеят  и да се множат резултатите им.

Създадените модели и популяризирането на добри практики ще станат основа за разширяване на формите на организация и обхвата в извънкласните дейности в страната. Вече има заявка за включване в дейности и партньорства от други училища от страната. Нашите клубове имат желанието и нагласата да продължат да работят като свързани в обща бъдеща структура. Бихме искали това да стане и ще направим всичко възможно това да се случи и  да защитим тази територия като привлекателна за много момчета и момичета – бъдещи учени и специалисти, които  навярно никога няма да забравят началото – не леко, но  и хубаво, изпълнено с много нови знания, опит и осъществени идеи …….

Нашият проект формално приключва, но живота в клубовете продължава и това е доказателство, че и този път успяхме  да осъществим целта, които сами си поставихме при разработването на този проект…