Ученически институт към Българска академия на науките

Съгласно решение на Управителния съвет на БАН (Протокол № 4, т. 3.2 от 15 април 2015 г.) през 2015 г. отново ще се проведе сесия на Ученическия институт на БАН (УчИ – БАН), учреден през 2014 година. Целта на УчИ – БАН е да даде възможност за изява и развитие на ученици от 8 до 12 клас, които имат влечение и склонност към изследователска дейност в някоя от областите на науката или нейните приложения.
Всеки участник в УчИ – БАН разработва самостоятелно или в съавторство определена тема. Това става под ръководството на учител, научен работник, университетски преподавател, студент или друг специалист. Получените по време на разработката резултати се оформят в писмен вид като „Проект”. Проектите могат да имат реферативен характер, но по-висока оценка ще се дава при наличието на елементи на оригиналност и творчество. В определен срок (посочен по-долу) проектите се предават в БАН за рецензиране и оценка от специалисти в съответната научна област. Авторите на най-успешните разработки получават покана да представят проекта си на организирана от БАН Ученическа научна сесия. Те получават и копие от рецензията, за да се съобразят с препоръките на рецензентите при представянето на проекта по време на сесията. При окончателното класиране на разработките ще се взема предвид като съдържанието на проекта, така и представянето му по време на Ученическата научна сесия. Авторите на най-високо оценените проекти ще получат награди – право да проведат едномесечен стаж в постоянно научно звено на БАН, където ще могат да ползват библиотека, лаборатория, изчислителни ресурси и др. Авторите на всички допуснати до Ученическата научна сесия проекти ще получат удостоверение за участие в работата на УчИ – БАН през 2015 година.

Изисквания за оформяне на ученическите проекти
Текстът на проекта трябва да е написан на български език с някой от широко-разпространените компютърни редактори (MS Word, LaTeX и др.). Обемът не следва да надвишава 50 страници. Заглавната страница съдържа, освен темата на проекта, името/имената на авторите и на научния ръководител, адрес за връзка с тях (електронна поща, мобилен телефон, пощенски адрес). Проектът трябва да е съпроводен от резюме на български език с до 200 думи и от резюме на английски език (вкл. превод на заглавието), също до 200 думи. В резюмето трябва да се съдържа информация в коя научна област е проектът и какви са оригиналните приноси на автора/авторите на разработката.
Изложението се разделя на глави/секции и започва с Увод, в който се формулират целите и задачите на проекта. По-нататък в увода се прави кратка анотация на съдържанието на отделните глави/секции. Проектът завършва със Заключение, в което се описва как са постигнати целите и как са решени задачите. В заключението трябва да се отбележи приносът на автора/авторите и да се направи коментар върху възможностите за по-нататъшно развитие на представения проект. Накрая се прилага списък на всички използвани източници – литература, интернет страници, софтуерни продукти.
Проектите от техническите науки и техните приложения следва да съдържат подробно описание на продукта (устройство, приспособление и др.), снимков и/или видео материал, илюстриращ действието на продукта, както и други подкрепящи тезите на авторите материали.В проектите по информатика и информационни технологии с приложен характер изложението трябва да съдържа описание на програмната система/програмното осигуряване (което не зависи от програмната реализация); избор на програмно-технически средства; описание на реализацията (архитектура на системата и интерфейс). В приложение могат да бъдат включени ръководство за потребителя, програмен код и илюстриращи примери. Проектите по информатика и информационни технологии трябва да бъдат придружени от носител с изпълним код, необходим за подробното запознаване на рецензентите с разработката.

Рецензиране и оценяване на проектите
Основни показатели при оценяването са яснота и последователност на изложението, оригиналност, коректност на резултатите, отсъствие на технически и правописни грешки, прегледност на чертежи и графики, цялостно оформяне. По преценка на рецензента/рецензентите и на журито даден проект може да бъде препоръчан за представяне пред Ученическата научна сесия чрез докладване или чрез представяне на постер.

Докладване и представяне чрез постер
Времето за докладване по време на Ученическата научна сесия е до 20 мин., които включват и 5 минути за въпроси, отговори и дискусия по темата. Изложението трябва да бъде кратко и ясно, да дава точна представа за същността на проекта и най-вече за приноса на автора/авторите по разработената тема. По време на докладването журито оценява умението на авторите да представят и защитят разработката си и да отговорят на поставените въпроси.
За участие с постер е достатъчно да се изготви и отпечата разширено резюме на проекта в обем не повече от шест страници (формат А4). По желание на авторите може да се оформи табло. Проектите от техническите науки и техните приложения, както и от областта на информатиката и информационните технологии могат да са придружени и от демонстрации. Журито оценява умението на авторите да представят основните резултати на разработката си и да отговорят на поставените въпроси.

Срокове
В срок до 30 септември 2015 г. проектите трябва да пристигнат на адрес

Българска академия на науките
Ученически институт
ул. „15 ноември” № 1
1040 София

Пратката трябва да съдържа две печатни подвързани копия на проекта и придружаващо писмо със заявление, че авторите желаят да бъдат допуснати до представяне на проекта на Ученическата научна сесия. Освен това в пратката се прилага и електронен носител (CD или флаш-памет), на който е записан целия проект, придружаващото писмо и резюметата на български и английски език. Проекти, за които на електронния носител липсват тези файлове, няма да бъдат допускани до участие.
В срок до 31 октомври 2014 г. авторите на допуснатите до участие в Ученическата научна сесия проекти ще бъдат уведомени за мястото и часа на провеждане на сесията. Програмата на Ученическата научна сесия ще бъде обявена и на електронната страница на БАН.