КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ЕВРИКА” ЗА МЛАД ФЕРМЕР

ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА”

СЪВМЕСТНО С

АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ  И

РЕДАКЦИЯТА НА ВЕСТНИК „ГЛАСЪТ НА ФЕРМЕРА”

ОРГАНИЗИРАТ

ЕЖЕГОДЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА

„ЕВРИКА”

ЗА МЛАД ФЕРМЕР

Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към 31 декември в годината, за която се присъжда наградата.

Кандидатите изпращат заявка, която съдържа информация за:

І. Фермата:

– обработвана площ (собствена или арендована);
– вид на отглежданите животни, породи и брой;
– използвана техника и съоръжения,  т.ч. собствена и под наем;
– собствен добив по култури и продуктивност по видове животни;
– обща продукция – в хил. лева;
– материални разходи – в хил. лева;
– застраховки, лихви – в хил. лева;
– къде реализира продукцията си.

При възможност кандидатът да изпрати стойностен отчетен баланс към 01.11. и отчет за паричните приходи и разходи на фермата за предходната година.

ІІ. Данни за фермера:

– дата на раждане;
– образование, завършени курсове за специализация;
– от колко години е фермер;
– семейно положение и брой на членовете на семейството, в т.ч. работещи във фермата.

Наградата „ЕВРИКА”, освен обществен престиж, ще донесе на носителя плакет и почетен диплом.

Заявките изпращайте във Фондация „ЕВРИКА” до 10 декември на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1,ет.2.

За справки: 029815181 и 029813799, office@evrika.org.