Визитка

Фондация „Еврика” е фондация от класически тип. Тя е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация, юридическо лице по българското законодателство. Вписана е в Централния регистър за осъществяване на общественополезна дейност.
Основана е през 1990 година от държавни и обществени организации с цел: подпомагане на даровити деца и млади хора при реализирането на проекти в областта на науката, техниката и управлението; подкрепа на младите новатори и предприемачи; разпространение на научни, технически и икономически знания; усъвършенстване на материалната база за научно и технически творчество; подпомагане на обучението и специализацията, на международното сътрудничество в областта на науката и техниката и др.
Собственият капитал на фондацията е 7 885 000 лева. През 2016 година постъпленията във фондацията възлизат на 340 000 лева. Източниците на средствата за дейността на фондацията са доходите от имуществото й, дарения и доходи, свързани с програмите на фондацията.
През 2016 година фондацията е подпомогнала няколко десетки проекти на (за) деца и млади хора с изявени интереси в областта на науката, техниката и управлението и е осигурила подкрепа на няколко хиляди способни млади хора.
През 2016 година фондацията запази широкия спектър на дейността си: отпускане на безвъзмездна финансова помощ, вкл. за стипендии, подкрепа на млади новатори и предприемачи, консултиране, информационни услуги, издателска дейност, подпомагане на научно-технически изяви, реализиране на проекти в партньорство с други български и чуждестранни организации и др.

 

Само през последната година Фондация „Еврика” е:
• изплащала стипендии на 52 студенти и ученици, спечелили чрез конкурс именни стипендии, стипендии по дарение от „Хуауей Технолоджис България“ и на носители на медали от международните олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология;
• подпомогнала участието в научни изяви в чужбина и краткосрочни специализации на двама млади учени, студенти и специалисти;
• подпомогнала провеждането на 24 значими научно-технически изяви за деца и младежи у нас и в чужбина и други 6 редакционни, образователни и научно- информационни проекта;
• подпомогнала специализирани рубрики и издаването на специализирани вестници, предназначени за популяризиране на дейности на децата и младите хора в областта на науката и техниката;
• дала е безплатни консултации на десетки млади хора по въпросите на правната закрила на интелектуалната собственост, търговското и облигационно право;
• организирала самостоятелно и в сътрудничество с други организации осъществяването на образователни, научни и иновационни проекти на (за) млади хора, сред които:
– Национални изяви за наука и техника за възрастовите групи V-VІІІ клас и ІХ-ХІІ клас, съвместно с Националния дворец на децата;
– Национален конкурс „Космосът- настояще и бъдеще на човечеството”;
– Ученически институт по математика и информатика, съвместно с МФ ”Св.св.Кирил и Методий”, Съюза на математиците в България, Института по математика и информатика на БАН и Американската фондация за България;
– Национални състезания по моделизми за ученици;
– Национален конкурс „Природата- наш дом” за ученици;
– Национален конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда;
– Ученическа научна сесия на тема „Физиката в моя дом“ в рамките на 44-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика;
– Национална студентска олимпиада по математика’2016;
– Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници” Хасково’2016;
– Национален ученически празник „За хляба наш…“;
– Интердисциплинарен докторантски форум;
– Издаване на детско научно-техническо вестниче „Технитарче“;
– Поддържане на постоянна рубрика „Трибуна на младите“ в списание „Наука“;
– Участие на български ученици в Европейско младежко изложение на науките ESЕ’2016 в Тулуза, Франция;
– Участие на български ученици в Международен конгрес на младите изследователи в Сарагоса, Испания;
– Изложение за изобретения, технологии и иновации – ИТИ’2016;
– Съвместен проект с ОДК – Кюстендил „Творческо предизвикателство ИКАР-2016“ за създаване и демонстрация на прототипи на нестандартни и иновативни летателни апарати от ученици;
– Съвместен проект с Институт по органична химия с Център по фитохимия при БАН за организиране и провеждане на Младежка школа по био- антиоксиданти в рамките на Първата международна конференция по био-антиоксиданти на тема „Природните био-антиоксиданти като основа за нови синтетични лекарства и хранителни добавки“;
– Съвместен проект с Институт по математика и информатика при БАН на тема „Виртуален училищен кабинет по математика“;
– Съвместен проект с Национален политехнически музей за създаване на Ученически клуб по конструиране;
– Съвместен проект с Машиностроителен факултет на ТУ – София за организиране и провеждане на Студентска научна конференция;
– Съвместен проект с Фондация „Милен Григоров“ за провеждане на Конкурс-изложение „Младежко техническо творчество“, Горна Оряховица’2016;
– Съвместен проект със СУ „Васил Левски“, гр. Севлиево за организиране и провеждане на Национален фестивал „Наука на сцената – 6“;
– Трета муждуучилищна научно-техническа конференция за ученици от езиковите гимназии в гр. София;
– Пета национална студентска научна сесия по физика и инженерни технологии;
– Студентска сесия в рамките на Международна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ DCB’2016;
– Създаване на Клъстър „София – град на знанието“.

Фондацията поддържа добри партньорски взаимодействия, основаващи се на дългосрочни договори за сътрудничество с редица организации, университети и училища. Сред тях са БАН, Технически университет – София – факултети МФ и МТФ, ВТУ „Тодор Каблешков“, СУБ, ФНТС, СМБ, СФБ, Национален дворец на децата, Национален политехнически музей и др., на основата на които се организират съвместни инициативи и дейности, общи проекти и програми.

Фондация „Еврика” е член на две престижни международни организации – Движението за наука и техника в свободното време (MILSET) и Международната федерация на изобретателските асоциации, а така също и на Сдружение „Български дарителски форум”, Националната мрежа за децата в България и Специализираната мрежа за корпоративна социална отговорност CSR Bulgaria.