Визитка

 

Фондация „Еврика” е фондация от класически тип. Тя е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация, юридическо лице по българското законодателство. Вписана е в Централния регистър за осъществяване на общественополезна дейност.

Основана е през 1990 година от държавни и обществени организации с цел: подпомагане на даровити деца и млади хора при реализирането на проекти в областта на науката, техниката и управлението; подкрепа на младите новатори и предприемачи; разпространение на научни, технически и икономически знания; усъвършенстване на материалната база за научно и технически творчество; подпомагане на обучението и специализацията, на международното сътрудничество в областта на науката и техниката и др.

Собственият капитал на фондацията е 8 835 700 лева. През 2018 година постъпленията във фондацията възлизат на 358 589 лева. Източниците на средствата за дейността на фондацията са доходите от имуществото й, дарения и доходи, свързани с програмите на фондацията.

През 2018 година фондацията е подпомогнала няколко десетки проекти на (за) деца и млади хора с изявени интереси в областта на науката, техниката и управлението и е осигурила подкрепа на няколко хиляди способни млади хора.

През 2018 година фондацията запази широкия спектър на  дейността си: отпускане на безвъзмездна финансова помощ, вкл. за стипендии, подкрепа на млади новатори и предприемачи, консултиране, информационни услуги, издателска дейност, подпомагане на научно-технически изяви, реализиране на проекти в партньорство с други български и чуждестранни организации и др.

 

Само през последната година Фондация „Еврика” е:

  • изплащала стипендии на 46 студенти и ученици, спечелили чрез конкурс именни стипендии и стипендии на носители на медали от международните олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология;
  • подпомогнала участието в научни изяви  в чужбина и краткосрочни специализации на седем млади учени;
  • подпомогнала провеждането на 26 значими научно-технически изяви за деца и младежи у нас и в чужбина и други 5 редакционни, образователни и научно-информационни проекта;
  • подпомогнала специализирани рубрики  и издаването на специализирани вестници, предназначени за популяризиране на дейности на децата и младите хора в областта на науката и техниката;
  • дала безплатни консултации на десетки млади хора по въпросите на правната закрила на интелектуалната собственост, търговското и облигационно право;
  • организирала самостоятелно и в сътрудничество с други организации осъществяването на образователни, научни  и иновационни проекти на (за) млади хора, сред които:

– Национални изяви за наука и техника за възрастовите групи V-VІІІ клас и ІХ-ХІІ клас, съвместно с Националния дворец на децата;

– Национален конкурс „Космосът- настояще и бъдеще на човечеството”;

– Ученически институт по математика и информатика, съвместно с МФ „Св. св. Кирил и Методий”, Съюза на математиците в България, Института по математика и информатика на БАН и Американската фондация за България;

– Национални състезания по моделизми за ученици, съвместно с Националния дворец на децата;

– Национален конкурс „Природата- наш дом” за ученици, съвместно с Националния дворец на децата;

– Национален конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда, съвместно с Националния дворец на децата;

– Младежка научна сесия на тема „АЗ И ФИЗИКАТА“ в рамките на 46-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика, съвместно със Съюза на физиците в България;

– Национална студентска олимпиада по математика’2018;

– Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници” Хасково’2018;

Съвместен проект с Машинно-технологичен факултет на Технически университет – София за ученици и студенти „Моят 3D свят“;

29-та Международна среща на Европейската архитектурна студентска асамблея /ЕАСА/;

 Издаване на детско научно-техническо вестниче „Технитарче“, съвместно с Националния политехнически музей;

Поддържане на постоянна рубрика „Трибуна на младите“ в списание „Наука“;

 Съвместен проект с Обединен детски комплекс – Кюстендил с конкурсен характер „Творческо предизвикателство ИКАР – 2018“ за създаване и демонстрация на прототипи на нестандартни и иновативни летателни апарати от ученици;

 Съвместен проект с Институт по органична химия с Център по  фитохимия при БАН за организиране и провеждане на Младежка школа в рамките на Втората международна конференция по био-антиоксиданти на тема „Природни био-антиоксиданти и синтетични аналози – полезен ефект върху човешкото здраве“;

 Съвместен проект с Професионална гимназия по електротехника и автоматика в София за оборудване и програмно осигуряване на кабинет за обучение на специалисти по специалността „Мониторинг и мениджмънт на системи, работещи в реално време“;

Съвместен проект с Национален политехнически музей за функциониране на Ученически клуб по конструиране;

Съвместен проект с Машиностроителен факултет на ТУ – София за организиране и провеждане на Младежка научна конференция за млади учени по машиностроене и свързани с него дейности;

Съвместен проект с Фондация „Милен Григоров“ за провеждане на Конкурс- изложение „Младежко техническо творчество“, Горна Оряховица’2018;

Национално състезание „Физика – Инженерство – Технологии, съвместно с ПУ „П. Хилендарски“;

Участие на български ученици в Европейско младежко научно изложение   ESЕ’2018 в Гдиня, Полша;

Участие на български ученици в международен конгрес на младите изследователи в Сарагоса, Испания;

– Съвместен проект „Еврика! Успешни българи!“ с Българско национално радио, Програма „Христо Ботев“

– Съвместен проект със Сдружение с нестопанска цел „Териториална организация на научно-технически съюз с Дом на науката и техниката – Пловдив за организиране и провеждане на Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“, есен – 2018;

Изложение за изобретения, технологии и иновации – ИТИ’2018, съвместно със Съюза на изобретателите в България;

 Пета междуучилищна научно-техническа конференция за ученици от езиковите гимназии в гр. София;

Студентска сесия в рамките на Международна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ DCB’2018;

Национален фестивал „Наука на сцената – 7“.

 

Фондацията поддържа добри партньорски взаимодействия, основаващи се на дългосрочни договори за сътрудничество с редица организации, университети и училища. Сред тях са БАН, Технически университет- София- факултети МФ и МТФ, ВТУ „Тодор Каблешков“, СУБ, ФНТС, СМБ, СФБ, Национален дворец на децата, Национален политехнически музей и др., на основата, на които се организират съвместни инициативи и дейности, общи проекти и програми.

 

Фондация „Еврика” е член на две престижни международни организации –   Движението за наука и техника в свободното време (MILSET) и Международната федерация на изобретателските асоциации, а така също и на Сдружение „Български дарителски форум”, Националната мрежа за децата в България и Специализираната мрежа за корпоративна социална отговорност CSR Bulgaria.