Награда „Еврика“ за постижения в науката

Атанас Курутос – носител на наградата ЕВРИКА за постижения в науката

Атанас Курутос е роден през 1988 г. в гр. София. Завършва бакалавърска степен по химия през 2010 г. в Университета Кингстън – Лондон, Великобритания. През 2013 г. се дипломира с отличен успех по магистърската програма „Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения“ във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“. От 2014 г. до 2016 г. е редовен докторант в Лабораторията за синтез на функционални багрила в Катедрата по фармацевтична и приложна органична химия на СУ „Св. Кл. Охридски“. В този период той проявява организаторски и преподавателски талант, подпомага обучението на студенти и води лабораторни упражнения по дисциплините „Органични Химични Технологии“ и „Съвременни Химични Технологии и Управление на Емисиите“. През юли 2012 г. Атанас Курутос започва работа като химик към Лаборатория „Органичен Синтез и Стереохимия“ в Института по Органична Химия с Център по Фитохимия при БАН, а от 2016 г. е асистент към същия институт. През 2015 г. специализира в областта на фотофизичните изследвания на цианинови багрила в присъствие на биомолекули в „Лаборатория за изследване на взаимодействията на биомакромолекули“ към Института Руджер Бошкович в Загреб, Хърватия.
Научните интереси на Атанас Курутос са в областта на диастереоселективния и финния органичен / биохимичен синтез, както и изследване на фотофизичните свойства на багрила и комплекси. Част от научния труд е отразен в 10 публикации в научни издания и е участвал с доклади и постерни презентации в 10 международни научни форуми в Австрия, Великобритания, Русия, Украйна, Франция и Хърватия. Умението на д-р Курутос да провежда самостоятелни задълбочени изследвания, да ги анализира, усвоените най-съвременни методи за анализ и задълбочената аргументация на фактите, водят до включването му в редица научни проекти на университетско, национално и международно ниво, а така също и за избирането му за рецензент в три международни научни списания с импакт фактор.
Атанас Курутос получава съвместната награда на Фондация „Еврика” и Съюзът на учените в България за отличната защита на дисертационен труд на тема „Синтез на цианинови багрила и изследване на фотофизични свойства на някои от тях”, за което му е присъдена образователна и научна степен „Доктор”.
Цианиновите багрила са представители на широк клас цветни органични съединения. Наред с уникалните им фотофизични свойства, те са известни със значимото си приложение като фоторецептори в различни фотохимични процеси, в лазерните, оптически запис на информация, както и в редица други области, свързани с високите технологии. Най-съвременните им приложения са в областта на биомедицината и молекулярната биология. Основната цел на дисертационния труд е синтезът на нови багрилни структури съдържащи бензазолиеви, хинолиниеви, и пиридиниеви хромофори, както и изучаването на техните фотофизични свойства с цел оглед към практическото им приложението като потенциални маркери за ДНК, РНК, протеини, липиди, живи/апоптични и туморни клетки. Рецензентите на Атанас Курутос са категорични, че разработения дисертационен труд представлява задълбочено и системно изследване в актуална област на органичната химия. Извършена е огромна по обем синтетична и спектроскопска работа за кратък период от време. Чрез оптимизиране на реакционните условия на известни методи и създаване на нови „зелени“ синтетични подходи са получени общо 118 съединения, от които 62 багрила чиито абсорбционни и емисионни ивици покриват голям диапазон от електромагнитния спектър. Те се отличават с малко времетраене, високи добиви, използване на алтернативни енергийни източници, незначително натоварване на околната среда, използване на зелени разтворители и реакции в твърдо състояние. От спектралните изследвания на получените багрила са определени абсорбционните и емисионните максимуми, моларните абсорбируемости, флуоресцентен квантов добив в набор от органични разтворители, свързващите константи към ДНК и други полинуклеотиди, установен е преобладававащия механизъм на свързване посредством флуоресцентна спектроскопия и кръгов дихроизъм, както и стабилизиращия им ефект върху двойно-верижната спирала. Резултатите от проведените изследвания при мнозинството от новосинтезираните съединения показват че техните предимствата (ниска цитотоксичност, висока селективност към определени биомолекули и образуване на стабилни биокомплекси) надвишават многократно тези на търговските багрила които намират широко приложение при подобен тип биоанализи. Към момента част от технологиите разработени в рамките на дисертационния труд са достигнали международния пазар, където съответните багрила се предлагат като маркери при диференциалното броене на соматични клетки с цел качествен контрол в млекопроизводството.
Научният ръководител и рецензентите на Атанас Курутос са категорични, че със своя дисертационен труд, той е израснал като компетентен изследовател, способен да борави със съвременни методи за синтез и спектрокопски анализ на много високо равнище. Творческото развитие на д-р Атанас Курутос е убедителен пример за последователна и целенасочена работа за изграждането и развитието на перспективни учени в областта на органичната химия.