Награда „Еврика“ за постижения в науката – Елена Кръчмарова

 

Елена Кръчмарова – носител за 2018 г. на наградата за постижения в науката

Елена Кръчмарова завършва бакалавърска степен в ХТМУ – София през 2009 г., а през 2010 г. се дипломира като магистър инженер биотехнолог в същия университет. Започва работа като специалист – химик в Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ на БАН, продължава като асистент, а от 2015 г. до 2018 г. е задочен докторант по научна специалност „Молекулярна биология“. От месец юли 2018 г. е главен асистент в същия институт. Голям принос за израстването на Елена Кръчмарова като учен с обещаващ научен потенциал имат научните ѝ ръководители акад. Иван Иванов и доц. Геновева Начева, както и специализациите във водещи научни центрове като Института по структурна биология в Гренобъл, Франция и компанията „Протерос Биоструктури“ в Мартинсрийд, Германия. По време на разработването на дисертационния си труд, д-р Кръчмарова израства като задълбочен изследовател с отлична теоретична и практическа подготовка и възможности за решаване на сложни експериментални задачи. Публикувала е четири статии в списания с импакт фактор и е съавтор в две патентни заявки – българска и европейска. В две от статиите е първи автор. Трудовете на Елена Кръчмарова са цитирани вече 12 пъти за последните две години и са докладвани на 18 конференции в България и чужбина. Доказателство за практическите ѝ умения и възможностите да печели финансиране за научни изследвания е участието на д-р Кръчмарова в осем научни проекти, включително и като ръководител на един от проектите. Д-р Кръчмарова печели и гранд на Министерство на образованието и науката по програмата „Наука и бизнес”.
Елена Кръчмарова получава съвместната награда на Фондация „Еврика” и Съюзът на учените в България за отличната защита на дисертационен труд на тема „Експресия и свойства на човешкия интерферон-гама и негови мутантни аналози”.
Дисертационният труд на д-р Елена Кръчмарова се отличава с изключително богат арсенал от методи, включващ почти всички основни техники на рекомбинантната ДНК-технология, както и основни методи на молекулярната биология за анализ на белтъци и нуклеинови киселини в т.ч. техники за клониране, електрофоретични и хроматографски методи, методи за количествен анализ и определяне на биологичната активност на белтъци. Биологичните свойства и по-конкретно свързването на рекомбинантните интерферони с рецептора е изследвано с повърхностен плазмонен резонанс, а за изследване структурата на рекомбинантните белтъци са прилагани молекулно-динамични симулации. Според рецензентите, д-р Кръчмарова е придобила такъв богат методичен опит, че е въпрос само на време и финансови средства, тя да клонира, експресира и пречисти всеки един белтък.
Разработената дисертация от Елена Кръчмарова я представя като прецизен и аналитичен изследовател, който на базата на умелото боравене с литературните данни, собствените резултати, познанията в областта на молекулярната биология и логическите разсъждения, стига до съществени и значими заключения. Направен е пробив в конструирането, експресията и пречистването на мутантните аналози на рекомбинантния човешки белтък интерферон-гама, който има ключова роля във вродения и придобит имунитет. Основните приноси са свързани с разработването на високоефективна технология за получаване на рекомбинантен човешки интерферон-гама и неговите мутантни аналози. Тази технология дава възможност за получаването на рекомбинантни белтъци с висок добив и чистота и запазена биологична активност, които отговарят на изискванията на Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ, включително и по критерия ендотоксичност, което ги прави подходящи за клинични изпитания за лечение на автоимунни болести.
Научните ръководители и рецензентите на Елена Кръчмарова са категорични, че със своя дисертационен труд, тя се е утвърдила като задълбочен млад изследовател и прецизен експериментатор, с богати познания в областта на молекулярната биология, биохимията и биофизиката и с много голям потенциал за бъдеща самостоятелна кариера. Особено ценна е нейната способност да анализира и интерпретира получените научни резултати и да търси решения до успешен изход. Творческото развитие на д-р Кръчмарова е убедителен пример за последователна и целенасочена работа за изграждането и развитието на перспективни учени в областта на молекулярната биология.