Награда „Еврика“ за постижения в науката

Мая Юриева Хаджиева – носител за 2017 г. на наградата „Еврика“ за постижения в науката.

Мая Хаджиева е родена през 1984 г. в град Девин. Завършва бакалавърска степен по биотехнологии в СУ „Св. Кл. Охридски“. През 2011г. се дипломира в магистърската програма „Невронауки“ в Otto-von-Guericke University в Магдебург, Германия. От 2014 г. до 2017 г. е редовен докторант по специалност „Имунология“ в Институт по микробиология „Акад. Стефан Ангелов“ на БАН. По време на обучението си в Германия, Мая Хаджиева работи две години като асистент последователно в Института по биология и Института по невропатология. По време на работата си по дисертацията специализира в Лабораторията по имунопатология и терапевтична имунопревенция в Centre de Recherche des Cordeliers в Париж. От месец февруари 2017 г. е експерт по анализ и дизайн в НТА ЕООД и прави оценки на здравни технологии. Научната продукция на д-р Мая Хаджиева е впечатляваща. Във връзка с дисертационния труд тя е представила 5 публикации в реферирани списания, от които 4 са в авторитетни международни списания с импакт-фактор. В три от статиите е първи автор. Взела е участие с доклади и презентации в 10 международни и български научни форуми. Въпреки, че всички публикации са от последните две години, вече има 8 цитирания. Д-р Хаджиева е убедена, че младите учени и докторанти трябва максимално да се възползват от възможностите, които предоставят европейски научни дружества за стимулиране на транснационалното научно сътрудничество и обучение. Тя е спечелила две международни стипендии от Европейското дружество по имунология през 2015 г. и Европейското дружество по биохимия през 2016 г. Носител е и на наградата на Фондация „Акад. Проф. д-р Стефан Ангелов“ за най-добра работа на млад микробиолог за 2015 г.
Мая Хаджиева получава съвместната награда на Фондация „Еврика” и Съюзът на учените в България за отличната защита на дисертационен труд на тема „Антитела с индуцирана полиспецифичност”.
Дисертационният труд на д-р Мая Хаджиева е изработен и представен професионално и с необходимата научна компетентност. Направените изследвания са в сферата на имунологията и допринасят за по-детайлното разбиране на механизма на един неотдавна описан феномен при антителата, наречен индуцирана полиспецифичност. Антителата са основните разпознаващи молекули, които се синтезират от специфични клетки на имунната система и участват в отстраняването на патогени. Повечето от тези антитела са моноспецифични – т.е. могат да разпознават само една чужда молекула. Има и антитела, обаче, които са в състояние да разпознават различни молекули – те са полиспецифични. В организма на всеки човек съществуват антитела, които могат да бъдат превърнати от моноспецифични в полиспецифични. Основната цел на дисертационния труд е да се анализира индуцираната от хем и феройони полиспецифичност на антитела от два класа – IgE и IgG, както и да се изяснят механизмите й. Въз основа на получените резултати, д-р Хаджиева е успяла да създаде работна хипотеза за физиологичната роля на индуцираните полиспецифични антитела като допълнителен механизъм, по който системата на вродения имунитет реагира към непознати патогени. Тя показва за първи път, че хемът има способността да индуцира полиспецифичност на антитела от IgE клас. Индуцирането на допълнителна полиспецифичност на интравенозни имуноглобулинови (ИВИг) препарати води до усилено свързване с медиатори на възпалението. Затова, от клинична гледна точка, модифицирането на имуноглобулинови препарати без индуциране на автореактивност е от безспoрен интерес за производството на нова генерация имуноглобулинови препарати. Получените от д-р Хаджиева резултати за индуциране на полиспецифичност при IgG антителата могат да се използват успешно за характеризиране на индивидуалния имуноглобулинов репертоар за целите на персонализираната медицина.
Научният ръководител и рецензентите оценяват високо и по достойнство дисертационния труд на д-р Мая Хаджиева. Неговата актуалност, използваните съвременни методи, получените резултати и приноси, както и изследователските умения на д-р Хаджиева са убедителен пример за последователна и целенасочена работа за изграждането и развитието на перспективни учени в областта на имунологията.