Награда „Еврика“ за млад изобретател

Светослав Стоев – носител на наградата ЕВРИКА за млад изобретател


Светослав Стоев е роден през 1986 г. в гр. Севлиево. Средното си образование завършва през 2005 г. в професионална гимназия „Иван Бъчваров“ – Севлиево. Още като ученик проявява задълбочен интерес към конструирането и технологиите в машиностроенето. През 2014 г. е лауреат от 20-та Национална олимпиада по техническо чертане. Награден е и с диплом за Доброволец на годината. През 2011 г. се дипломира като магистър в Технически университет – София, специалност „Компютърно моделиране и технологии в машиностроенето“. От 2011 г. до 2014 г. е докторант в Катедра „Теория на механизмите и машините при ТУ – София по научната специалност „Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите“ с тема на докторантурата „Моделиране и изследване на поведението на полимерни корпусни елементи, подложени на импулсно ударно натоварване /шок тестове/ и такива при свободно падане“ с научни ръководители проф. д-р Георги Тодоров и чл. кор. проф. д.т.н. Венелин Живков. В рамките на педагогическата си работа води клас със студенти в 3-ти и 5-ти семестър на тема „CAD системи в инженерния дизайн – Курс по SolidWorks“, а така също и консултации на студенти относно проекти и дипломни работи.
Светослав Стоев е съавтор на 8 научни публикации и е участник в колективи на редица научно-изследователски проекти с публично и индустриално финансиране. В качеството си на член на научно-изследователска лаборатория „CAD/CAM/CAE в индустрията“ при МТФ на ТУ – София е носител на следните колективни награди: от Шестото издание на националния конкурс за иновативно предприятие на годината, организиран от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ в партньорство с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Мисията на Световната банка в България – награда за научноизследователска организация на 2009 г.; златен медал и диплом от Международния технически панаир в Пловдив през 2011 г.
Професионалната си дейност Светослав Стоев започва през 2004 г. като стажант
в Идеал стандарт – Видима, България. От 2008 г. до 2014 г. е част от екипа на Машинно-технологичния факултет на ТУ – София на длъжност „R&D Машинен инженер“. В началото на 2014 г. започва работа в германската компания „Бер-Хелла Термоконтрол“ ЕООД като инженер-конструктор, където се занимава с изпитвания по метода на крайните елементи. Изкарва стаж в централата на фирмата в Липщад, Германия, където натрупва солиден опит в областта на климатичните панели и устройствата в автомобилите. От 2016 г. е инженер конструктор – Експерт в същата фирма. Добрите му възможности да учи бързо и под стрес, съчетани с висока работна етика, отборен дух и добри комуникационни умения са в основата на творческата му работа с изобретения и иновации.
Наградата „Еврика“ се присъжда на Светослав Стоев, като съавтор на изобретението „Осигуряваща система срещу погрешно включване от оператор на контактна система за електрошкафове с изваждаеми шасита с механично задвижване”, регистрирано като полезен модел в Патентното ведомство на Република България. Изобретението се отнася до проектирането и изработването на осигуряваща система срещу погрешно включване от оператор чрез взаимно блокиране на несъвместими включвания на електрически вериги от контактна система за електрошкафове с изваждаеми шасита и механично задвижване. Чрез нея се постига опростена конструкция, много лесен монтаж и демонтаж, което от води до намаляване на производствените разходи, повишаване на надежността, ремонтопригодността и намаляване на опасността от блокиране в нерегламентирано състояние.
Светослав Стоев има съществена роля при моделирането и изграждането на виртуални прототипи, посредством методите и средствата на виртуалното инженерство на създадената контактна система за електрошкафове с изваждаеми шасита с механично задвижване, верификацията на създадените модели, валидация на параметрите посредством създаден прототип и последващата оптимизация на функционалните параметри, служеща за основа за създаване на функционално действащ модел на иновативна контактна система.