Награда „Еврика“ за млад изобретател – Стефан Дочев

Стефан Дочев – носител за 2018 г. на наградата „Еврика“ за млад изобретател.

Стефан Дочев е роден през 1986 г. в гр. София. Завършил е Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“ с отличен успех. През 2010 г. се дипломира като магистър по фармация в Медицински университет – София. От 2010 г. до 2016 г. е докторант по техническа химия в Институт по приложна синтетична химия към Технически университет – Виена с тема на дисертацията „Оползотворяване на възобновяеми ресурси за фуран-базирани химикали“.

Стефан Дочев е съавтор на 3 научни публикации и е участник в колективи на 6 научно-изследователски и образователни проекти с публично и индустриално финансиране от България и чужбина. Съавтор е на учебно помагало за тестове и логически задачи с решения по химия на издателство „Нова звезда“. Бил е член на организационните комитети на три международни научни конференции и е участвал с устни и постерни доклади в 13 национални и международни научни прояви. Стефан Дочев е носител на няколко престижни награди, сред които: втора награда в конкурса „Шимадзу“ на Съюза на химиците в България за най-добра дипломна работа; отличие за значими постижения в подготовката на участниците в 42-та Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда; първа награда в конкурса за млади изобретатели на името на д-р Емил Бенатов на Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“. Член е на Съюза на химиците в България и Международното дружество по хетероциклична химия. Владее английски, немски, сърбо-хърватски  и руски езици.

Професионалната си дейност Стефан Дочев започва още като студент и е хоноруван лектор и учител по химия в НПМГ – София. Преподава дисциплините: обща и неорганична химия; органична химия; аналитична химия; физикохимия. Отлично владее основите на проектния мениджмънт и управлението на екип, което съчетано с добрите му професионални, комуникационни и компютърни умения го прави много полезен при подготовката на учениците от 9 до 12 клас за участие в националните и международни олимпиади по химия от 2001 г. до 2010 г. По време на докторантурата си е ръководител на дипломант за степен „бакалавър“ на Технически университет – Виена. От 2016 г. до 2018 г. работи като ивент мениджър в „Онтайм Алфа Севън“ ЕООД, като координира организацията и изработва уебсайтове на международни научни конференции. През 2017 г. е пост-докторант в Института по химия на Сао Пауловски университет, Бразилия.

Наградата „Еврика“ се присъжда на Стефан Дочев като съавтор на изобретението „Метод за селективно окисление на 5-хидроксиметилфурфурал(“Process for the selective oxidation of 5-hydroxymethylfurfural”), регистрирано като Европейски патент. С това изобретение е разработена безопасна, конкурентна, икономически ефективна, екосъобразна и приложима в индустриален мащаб continuous-flow технология за каталитично превръщане на 5-хидроксиметилфурфурал (HMF) в 2,5-фурандикарбоксилна киселина (FDCA) чрез окисление под въздействието на атмосферен кислород. Доказана е ефективността на разработената технология в лабораторни и предпромишлени условия. Авторите на изобретението са получили транснационално финансиране за изграждане на пилотен завод за по-нататъшно тестване, усъвършенстване и адаптиране на разработената технология за индустриално производство на FDCA. Огромният потенциал на HMF и FDCA заслужено им отрежда челно място в списъка на Департамента на САЩ на 12 + 6 приоритетни химикали на бъдещето, произхождащи от биомаса, богата на въглехидрати. Внедряването на разработената технология в индустриалното производство на нови полимерни материали ще допринесе за устойчиво овладяване на кризата с конвенционалните природни ресурси, а също така и екологичните проблеми, които сериозно застрашават природата на нашата планета.

 

В конкурса сред младите изобретатели с диплом за отлично представяне се награждават: Николай  Стоименов и Ангел  Петков.