НАГРАДИТЕ „ЕВРИКА”  за 2020 година

 

 

Определени са лауреатите на наградите на Фондация „Еврика” за 2020 г. за постижения в науката и за най-добър млад мениджър, изобретател и фермер. Наградите се връчват за тридесети и първи пореден път за млад мениджър, тридесети за млад фермер и млад изобретател и двадесет и пети за постижения в науката. Те се присъждат на млади хора за техните значими  постижения в науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за постижения в управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати в развитието на селскостопански дейности. Наградите са ежегодни и чрез тях се цели стимулиране  на най-добрите постижения в съответната област и широко популяризиране сред обществеността на най-талантливите и способни млади хора, на тяхната дейност и успехи, за налагане на техния пример сред младото поколение. Ограничителното условие е кандидатите за наградите „ЕВРИКА” да не бъдат по-възрастни от 35 години. Кандидатите за носители на наградите са излъчени от обществени и стопански организации, научни звена и университети, от неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от специализирани комисии във всяка област.

 

 

 

Наградите „ЕВРИКА” 2020  са присъдени :

 

ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В НАУКАТА – на Ана Колева

 Ана Колева е родена през 1987 г. в гр. Габрово. Завършва средното си образование през 2006 г. в СОУ „Васил Левски“, гр. Севлиево. От 2007 г. до 2011 г. е студентка в специалността „Химия“, бакалавърска степен във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“. През 2012 г. завършва с отличен успех магистърска програма „Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения“ в СУ „Св. Кл. Охридски“. През 2013 г. е зачислена като редовен докторант в научната специалност „Органична химия“ с научен ръководител проф. д-р Росица Николова. През 2015 г. Ана Колева е назначена като асистент на половин щат в Катедрата по органична химия и фармакогнозия, от 2016 г. е асистент на пълно работно време в същата катедра, а от месец септември 2020 г. е вече главен асистент по органична химия. Като редовен докторант и след това като асистент, Ана Колева се включва активно в преподавателската работа на катедрата по Органична химия и фармакогнозия като ръководител на упражнения и семинари за различни специалности. Разработва цикъл упражнения за няколко нови за Факултета по химия и фармация курса – „Козметични продукти и грижи“; „Активни съставки в парфюмерията и козметиката“; „Органични материали в козметичните продукти“ и води практическите занятия в съответните бакалавърски и магистърски програми. Д-р Колева е научен ръководител на двама успешно защитили дипломанти от бакалавърска и магистърска степен. Под нейно ръководство са изработени и защитени 107 курсови работи в бакалавърска програма „Химия“ и магистърските степени „Фармация“ и „Козметика и битова химия“. По време на работата си по дисертацията, Ана Колева участва в работните колективи на няколко научно-изследователски проекта: два по структурните фондове за „Подпомагане на изследванията във Висшите училища“ в програмата за „Млади учени и постдокторанти“ на МОН; два, финансирани от УФ „Научни изследвания“; един европейски по програмата Horizon2020; един проект на ФНИ.     Доказателство за прецизност, изобретателност, изградено аналитично мислене и способност за самостоятелно систематично разработване на конкретни научни резултати на Ана Колева са проведените от нея изследвания, публикувани в две научни съобщения в международни научни издания с висок импакт фактор и представени в 21 национални и международни научни форуми, сред които конференции в Порто, Тбилиси, Прага и Университета Фудан в Шанхай. Атестат за качеството и актуалността на изследванията на Ана Колева са забелязаните девет цитата в международни издания. Тя е съавтор и на още една обзорна публикация в авторитетно международно издание.

Ана Колева получава съвместната награда на Фондация „Еврика” и Съюзът на учените в България за отличната защита на дисертационен труд на тема „Синтез и химични трансформации на кумаринови производни”.

Дисертационният труд на Ана Колева е посветен на актуален за науката проблем. Проведени са сравнителни изследвания върху поведението на кумарини и техните фосфосъдържащи аналози, както и влиянието на условията на синтеза върху добива и стериохимията на получените съединения. Тези изследвания са довели до изолиране и охарактеризиране на 11 нови неописани в литературата вещества. Структурите на новите съединения са охарактеризирани с помощта на спектрални и аналитични методи – инфрачервена спектроскопия, ядреномагнитен резонанс, масспектрометрия, елементен анализ, ренгеноструктурен анализ. Кумарините представляват интерес, както за химици, така и за фармаколози, защото притежават разнообразни химични и биологични свойства. Голям брой техни представители намират приложение в парфюмерийната и фармацевтичната промишленост, а също така и в други отрасли, като лазерните технологии, селското стопанство за производство на препарати за растителна защита и др. Многобройни кумарини са разпространени в природата като вторични метаболити в лечебни растения от различни семейства.

Разработената дисертация от Ана Колева я представя като прецизен и аналитичен изследовател, който на базата на умелото боравене с литературните данни, собствените резултати, познанията в областта на органичната химия и логическите разсъждения, стига до съществени и значими заключения. Получените резултати дават основание за по-нататъшно продължаване на изследванията, с оглед осъществяване на насочен синтез на нови кумарини с фармакологична активност.

Научният ръководител и рецензентите на Ана Колева са единодушни и категорични, че със своя дисертационен труд, тя се е развила и утвърдила като специалист в областта на органичния синтез, който умело борави със съвременните инструментални методи. Активното й участие в изследователската работа, в учебната и административната дейност на Катедра „Органична фармакогнозия“, съчетани с творчество и всеотдайност при изпълнението на всички поставени предизвикателства, съпътстващи работата на активен млад учен, са сериозна предпоставка и голям потенциал за бъдеща самостоятелна научна кариера на много високо ниво.

 

ЗА МЛАД ИЗОБРЕТАТЕЛ – на Елена Кръчмарова

Елена Кръчмарова е родена през 1986 г. в град София. Завършва бакалавърска степен в ХТМУ – София през 2009 г., а през 2010 г. се дипломира като магистър инженер биотехнолог в същия университет. Започва работа като специалист – химик в Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ на БАН, продължава като асистент, а от 2015 г. до 2018 г. е задочен докторант по научна специалност „Молекулярна биология“. През месец юни 2018 г. защитава отлично дисертационен труд на тема „Експресия и свойства на човешкия интерферон-гама и негови мутантни аналози”, за което получава съвместната награда на Фондация „Еврика“ и Съюзът на учените в България за постижения в науката. От месец юли 2018 г. е главен асистент в ИМБ. Голям принос за израстването на Елена Кръчмарова като учен с обещаващ научен потенциал имат научните ѝ ръководители акад. Иван Иванов и доц. Геновева Начева, както и специализациите във водещи научни центрове като Института по структурна биология в Гренобъл, Франция и компанията „Протерос Биоструктури“ в Мартинсрийд, Германия. По време на разработването на дисертационния си труд, д-р Кръчмарова израства като задълбочен изследовател с отлична теоретична и практическа подготовка и възможности за решаване на сложни експериментални задачи. Публикувала е 10 статии в реферирани научни списания с общ IF 17.443, които вече са цитирани 18 пъти. Нейният h-индекс според Google Scholar е 3. Научните й резултати са представени на 26 национални и международни научни форуми, в повечето, от които тя е водещ автор. Участвала е в разработването на 7 проекта, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ и в 5 проекта, финансирани от други източници.  Фокусът на нейните изследвания е върху потенциалното терапевтично приложение на човешкия интерферон-гама и неговите склонни към агрегация мутанти, експресирани в еукариоатни и прокариотни експресионни системи. Носител е на много награди, като: Награда за най-добър постер на научната конференция „Екологични продукти за здравето“ – 2020 г.; Диплом от конкурса за високи научни постижения на СУБ за 2018 г. в направление „Научни постижения в защитени докторски дисертации от учени до 35-годишна възраст“; Първа награда за най-добър постер на Международната юбилейна конференция на ИМБ „Акад. Румен Цанев“ – 2015 г.; Първа награда за най-добър постер на Първата национална конференция по биотехнология „30 години биотехнология в България“ – 2014 г.

Елена Кръчмарова е силно мотивиран млад изследовател с широки теоретични и експериментални познания. Тя бързо усвоява новостите и притежава отлични лабораторни и технически умения. Показва независимо мислене и способност за решаване на проблеми, както и все по-рядко срещаното днес научно любопитство. Д-р Кръчмарова има високи компютърни и комуникативни умения и се е доказала с висок професионализъм при разработването и управлението на инфраструктурни и научни проекти.

Наградата „Еврика“ се присъжда на Елена Кръчмарова като съавтор на изобретението „Анти-гама мутантен протеин срещу ендогенния човешки гама интерферон“, регистрирано като патент в Патентното ведомство на Република България и притежаващо регистрация за Европейски патент от месец март 2020 г. Двата патента се отнасят до създаване на мутантни аналози на човешкия гама-интерферон (hIFN-g), които да действат като негови инхибитори при заболявания, чиято етиология е свързана с повишени нива на hIFN-g. По своята същност, тези анти-гама мутантни белтъци представляват неактивни структурни аналози на hIFN-g със запазен афинитет към рецептора на hIFN-g, поради което се явяват конкуренти на ендогенния hIFN-γ за свързването му с рецептора, но са неспособни да активират предаването на сигнала от рецептора към ядрото (сигналната трансдукция), т.е. те са биологично неактивни. Мутантните аналози, защитени с двата патента, ще се използват за производство на медикамент за лечение на заболявания, свързани с повишена продукция на ендогенен hIFN- g, като редица нелечими автоимунни заболявания, трансплантна атеросклероза, която води до отхвърляне на трансплантирания орган и други.

 

ЗА МЛАД МЕНИДЖЪР –  на Мирослав Мирославов

Мирослав Мирославов е роден през 1986 година. Завършил е Компютърни науки в СУ „Св. Кл. Охридски“. Кариерата си на Софтуерен инженер започва през  2005 г., като през следващите 10 години работи в три компании, последната от която е Телерик, където се присъединява през 2010 г. Именно там започва и своето развитие като мениджър, ръководейки екип от 10 човека. През 2015 г., заедно с Мирослав Недялков основават софтуерната компания OfficeRnD за управление на гъвкави работни пространства, която е един от световните лидери в категорията. Мотивира го вярата, че работните пространства могат да бъдат нещо повече – платформи, които помагат на хората да се съсредоточат върху работата си, да им предоставят достъп до знания, които не са имали преди, и да ги свържат с професионалисти със сподобитание. Мирослав Мирославов е много амбициран и всеки ден се стреми да помага на гъвкави работни пространства – шампиони на бъдещето на работата, да дава невероятно преживяване на своите клиенти, по-голяма сила на техния бранд и устойчив растеж на техния бизнес.

Към настоящия момент в OfficeRnD, на която Мирослав Мирославов е изпълнителен директор и основател работят над 70 човека в три офиса в София, Лондон и Атланта. Имат над 700 клиента в цял свят, които използват ежедневно софтуера на компанията. Успели са да привлекат инвестиции от международни фондове за  над 4 милиона долара. Приходите им за 2020 г. надминават 4,8 милиона лева. Компанията се ангажира да предоставя качествени услуги, да постига оперативни постижения и да поддържа информацията за своите клиенти сигурна. Сертифицирана е по ISO 27001 и GDPR. Близо половината от клиентите са в САЩ, както и в Европа и Азия.

Мирослав Мирославов е добре познат в IT сферата и изключително много помага на цялата предприемаческа екосистема. Той приема сполетялата ни „перфектна буря“ на 2020 година като предизвикателство и въпреки многото проблеми, успява за кратко време да намали значително разходите и да продължи растежа на компанията с невероятно темпо. За последната година екипът се разрастна от 40 на 70 човека и се увеличиха приходите на компанията с над 70 %.  Мирослав Мирославов успява да затвърди OfficeRnD като лидер на световния пазар в съответната ниша, въпреки пандемията и даже да се възползва от нея като ускорител на тенденцията към по-гъвкав начин на работа. За свое голямо постижение и принос, той смята изграденото доверие и спокойствие на екипа в трудните моменти, вдъхването на увереност, че ще се справят всички заедно и ще излязат по-силни от кризата. Стремежът да допринасяш към общата цел създава стабилност и носи удовлетворение, както на хората, които работят за компанията, така и на техните семейства. Вложенията на някои от най-големите инвеститори в световен план и дългосрочните отношения с множество клиенти и партньори, също са признак за ангажираността и доверието към OfficeRnD и визията, която създава Мирослав Мирославов. Само през 2020 г. компанията успя да добави над 200 клиента в цял свят, а плановете за 2021 г. включват отваряне на офис в Австралия, разрастване на екипа до 130 човека и привличане на много сериозен капитал от международни инвеститори.

Визията на OfficeRnD е, че бъдещето на офисът е там, където хората се чувстват най-продуктивни –  било то в дома им, в близкия споделен офис или в корпоративния им офис. Платформата на компанията позволява това да стане реалност. От своя страна, тази промяна води до по-качествен живот на хората, в следствие на по-малко транспорт, по-малко стрес и по-чисти и зелени градове.

Партньорите и контрагентите на Мирослав Мирославов са категорични, че той е рядка комбинация от проницателен бизнесмен, надарен инженер и обаятелен лидер. Най-впечатляваща е неговата трансформация от софтуерен инженер към способен и ефективен мениджър на компания с над 70 човека персонал на три континента. Това за всеки е огромно предизвикателство и се постига само с ясен фокус и целенасочена работа.

Специализираното жури присъди наградата „Еврика“ за най-добър млад мениджър на 2020 година на Мирослав Мирославов за: развитие на глобален бизнес с ясен фокус; изключителен ръст в растежа на бизнеса; умело съчетаване и развитие на специализирани (софтуер) и управленски компетентности.

 

За отлично представяне в конкурса с почетен диплом се награждава:

  • Боряна Узунова – предприемач и основател на три активни компании в България и света, посветени на елиминирането на отпечатъка от модната индустрия (Kool and Konscious; Impakt_ID; NOLD) – за развитие на бизнес проекти в съответствие с най-съвременните тенденции в стратегията и политиката на Европейския съюз; създаване на бизнес с кауза – отговор на глобалните технологични и климатични предизвикателства пред човечеството; умело съчетаване и развитие на професионални и лидерски компетентности.

 

ЗА МЛАД ФЕРМЕР –  на Виктор Гичев

 Виктор Гичев е роден през 1986 г. Завършва магистърска степен по специалност „Финансов мениджмънт“. Фермер е от три години и има завършен специализиран курс от 150 часа в сектор „Животновъдство“. Заедно със своя брат, който е ветеринарен лекар и осеменител, преди три години реализират  едно българско ноу-хау за млечна ферма. Започвайки от зимните и екстремните спортове, двамата братя преминават към животновъдството и в планинското село Боерица, община Ихтиман построяват чисто нова ферма по мярка 4.1. Първите животни влизат в нея през месец октомври 2017 г. Отглеждат чистопороден Симентал, внос от Австрия. Към настощия момент във фермата на Виктор Гичев има 161 женски животни от породата Симентал и два бика Симентал. Кравите са избирани по родословие. Стадото е под селекционен контрол от началото на 2018 г. Осеменяването е изкуствено с високопродуктивни бици от Австрия, Германия и Франция.

Виктор Гичев успява да реализира един успешен земеделски проект, който в пълна степен отговаря на приетите екологични и технологични норми за отглеждане на крави и качеството на произведеното мляко. Фермата е новоизградена и започната от кота нула. Отглеждането на животните е свободно боксово. Разполага с основен обор за дойните крави, който посредством топла връзка е свързан с доилната зала – 2х8 рибена кост с електронна система за управление. Оборът е оборудван с автоматична щора и пет вентилатора. Има изградени два полуотворени обора за отглеждане на телета, юниците и сухостойните крави. Обособени са 120 легла за животните, оборудвани с автоматични четки, подгряващи поилки и допълнителни корита. Осигурени са 12 кв. м на животно при стандарт 7 кв. м. Почистването също е автоматизирано със скрепер, като торовата маса отива в приемна шахта, а оттам с помпа се отвежда към торовата лагуна. Фермата разполага със сеновал, сграда за отглеждане на хидропонен фураж – 2 тона на ден, а така също и две силажни ями за по 850 тона. При храненето кравите са разделени на три групи – сухостойни, отелени и скоро отелени. Стопанството разполага с фуражораздаващо ремарке, което позволява дозирането на храната според теглото на кравите. Воден от разбирането, че едно от най-важните неща е качеството на фуража, Виктор Гичев използва специална цистерна, с която се наторяват местните ниви и по този начин е максимално близко до природата и в значителна степен намалява разходите за транспортиране на фуража, които иначе са по-големи от самата цена на фуража. Амбициите на Виктор Гичев за в бъдеще са насочени към оборудване на фермата с фуражна кухня.

От новата стопанска година фермата на Виктор Гичев обработва 450 дка арендована земя, като основната идея е да си произвеждат сами грубите фуражи. Към настоящия момент са засели 80 дка с пшеница, 70 дка с третикале, 50 дка с ръж, 100 дка с люцерна, а напролет ще бъдат засети 60 дка с фуражен грах и овес и 150 дка с тревна смеска.

Виктор Гичев не се отказва да преследва мечтите си. Убеден е, че не трябва да се използват стандартни неща, а да се работи изключително спрямо района, в който отглеждат животните. В работата на фермата се включва цялото семейство и пет допълнителни работници. Продължава да се възползва от големия опит на своя дядо – ветеринарен лекар. Заедно с брат си и другите членове на семейството дават над 100 % от енергията си във фермата и се стараят постоянно да са в крак с нововъведенията в животновъдството.

Доилната зала във фермата е автоматизирана, включително  за почистване и дезинфекция. Вакуум система отвежда млякото директно в охладителен млечен танк за съхранение. Средната млечност на стадото надвишава 8 200 литра, като средния дневен млеконадой варира между 26 – 28 литра. Общата продукция, реализирана през 2020 г. е в размер на 400 хил. лв. Млякото продават на мандра в района на гр. Карлово, която търси качествена продукция, на цена малко над средната за България.

Виктор Гичев е убеден, че европрограмите дават едно много добро начало и са в основата на реализацията на стойностни и високоефективни проекти. Ръководеното от него стопанство се отличава с бърз и устойчив темп на развитие. При производството се прилагат съвременни животновъдни практики и иновативни методи. Продукцията намира бърза и стойностна реализация.

Използвайки упоритост, съчетана с креативност и трудолюбие, Виктор Гичев постоянно се усъвършенства и успешно развива своята дейност в едни много тежки и зависими от много фактори отрасли, каквито са животновъдството и млекопроизводството.

 

За допълнителна информация: (02) 9813799; 9815483; 9815181; office@evrika.org; http://www.evrika.org/