НАГРАДИТЕ „ЕВРИКА” за 2021 година

Определени са лауреатите на наградите на Фондация Еврика за 2021 г. за постижения в науката и за най-добър млад мениджър, изобретател и фермер. Наградите се връчват за тридесети и втори пореден път за млад мениджър, тридесет и първи за млад фермер и млад изобретател и двадесет и шести за постижения в науката. Те се присъждат на млади хора за техните значими  постижения в науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за постижения в управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати в развитието на селскостопански дейности. Наградите са ежегодни и чрез тях се цели стимулиране  на най-добрите постижения в съответната област и широко популяризиране сред обществеността на най-талантливите и способни млади хора, на тяхната дейност и успехи, за налагане на техния пример сред младото поколение. Ограничителното условие е кандидатите за наградите ЕВРИКА да не бъдат по-възрастни от 35 години. Кандидатите за носители на наградите са излъчени от обществени и стопански организации, научни звена и университети, от неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от специализирани комисии във всяка област.

 

 

Наградите „ЕВРИКА” 2021  са присъдени :

 

ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В НАУКАТА – на Силвия Христова

 

Силвия Христова е родена през 1992 г. в София. Завършва средното си образование през 2011 г. в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – София. През 2015 г. се дипломира с отличен успех като  „бакалавър“ по химия. Получава златен медал за отлично завършена магистърска степен по „Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения“ през   2016 г. във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“. Основните научни интереси на Силвия Христова са в областта на аналитичната, теоретичната и физична органична химия. По време на следването си работи като химик в Института по органична химия с Център по фитохимия при БАН. От 2017 г. е редовен докторант по органична химия в ИОХЦФ – БАН. По време на докторантурата Силвия Христова е провела двумесечна специализация в Университета във Фрибург, Швейцария. Съществен принос за израстването й като организиран и амбициозен млад изследовател, овладял отлично основните експериментални техники има научният й ръководител проф. дхн Людмил Антонов. Научната продукция на Силвия Христова е впечатляваща. Резултатите от изследванията й са представени на 17 научни форума под формата на лекции и постерни презентации. Активен участник е в 8 научни проекта, финансирани от български и чуждестранни източници, което довежда и до активна публикационна дейност. Съавтор е в общо 15 научни публикации по дисертацията и извън нея. От месец септември 2018 г. до месец юни 2019 г. работи като преподавател по химия по международната програма на Cambridge в Darbi College. От месец март 2020 г. работи в „Чайка Фарма“.

Силвия Христова получава съвместната награда на Фондация „Еврика” и Съюзът на учените в България за отличната защита на дисертационен труд на тема „Тавтомерията като елементарен механизъм за пренос на сигнал при молекулните устройства”.

Дисертационният труд на Силвия Христова разглежда възможността за използване на контролирания пренос на протон като елементарен процес в молекулните машини. Концепцията се базира върху използването на единични молекули като “хардуерни“ елементи (жици, логически елементи, кондензатори, превключватели и други), които могат да бъдат асемблирани в работещи устройства. По-конкретно, в дисертацията се разработва идеята за тавтомерни превключватели. Разработването на такава система е предизвикателство, тъй като те трябва да отговарят на множество практически изисквания, най-важното от които е осъществяване на бързо и чисто вътрешно превръщане между структурно различни форми. За тази цел в  дисертационния труд са разгледани два типа съединения, в които посредством структурни модификации, е постигнат контролиран пренос на протон.

Първият тип системи са роторните превключватели (молекули, съдържащи обособени части: ротор-ос-статор), които са подклас тавтомерни превключватели. Те се  разглеждат като една от възможните перспективни платформи за развитие на превключващи системи. Напоследък е показано, че роторните превключватели, могат да се използват не само като превключватели, но и като молекулни кранове и мотори. Действието им се базира на тавтомерен, киселинно-катализиран, пренос на протон. В настоящата работа са изследвани производни на 1,2,3-трикарбонил-2-арилхидразони, при които е показано, че е възможно въртене на  β-дикетонната част в неутрално и протонирано състояние. Получената информация позволява на следващ етап насочен дизайн на нови структури, които ще намерят приложение при разработването на различни превключващи системи.

Втората група от съединения, върху които е фокусирано внимание, са азобагрилата- едни от най-големите и важни класове оцветители. Практическото им значение е отразено в текстилните изделия, храни, нелинейни оптични (NLO) устройства и течнокристални дисплеи (LCD). Разгледани са съединения, които са структурни модификации на азобагрилото Судан I. Резултатите от изследванията, показаха, че този тип съединения са обещаващи за разработването на нови системи, базирани на контролиран пренос на протон, за преобразуване на сигнали и за използване в молекулната електроника.

В допълнение, друга област, където тавтомерията играе важна роля, е в усвояването и действието на лекарствени средства. За да може едно лекарство да достигне до специфичния целеви участък, е необходимо успешно да бъдат преодоляни структурни затруднения по време на доставянето на лекарството. В настоящите изследвания са разгледани производните на N-незаместен индазол-5-карбоксамид и  (пиролопиридин-5-ил) бензамид, при които кето-тавтомерната форма е най-стабилна и притежава подходящи инхибиторни лекарствени свойства за лечение на болестта на Паркинсон, както и други неврологични разтройства.

Използвайки широкия спектър от възможности, които предоставят квантово-химичните изчисления и хемометричната обработка на спектрални данни, както и експерименталните (синтез, лазерна спектроскопия, абсорбция и флуоресценция, динамична спектроскопия, ЯМР и рентгенов анализ) методи, тези научни изследвания са насочени към получаването на нови знания за процесите и свойствата при неизучени тавтомерни системи. Резултатите от дисертацията са публикувани в 4 статии, като три от тях са с импакт фактор и досега са забелязани 5 цитирания в чуждестранни източници.

Според научния ръководител и рецензентите, дисертационният труд на Силвия Христова представлява сериозно изследване с подчертан комплексен характер, проведено на високо експериментално ниво при използването на съвременни техники, резултатите, от които са обсъдени критично и задълбочено. Научните резултати и убедителното им представяне от Силвия Христова ясно показват, че тя е напълно изграден млад изследовател, притежаващ знания и умения за самостоятелно провеждане на научни изследвания. Като се има предвид актуалността на тематиката и обещаващите резултати, получени в хода на изследванията по дисертацията, те силно препоръчват изследванията по отношение на молекулните ротори, да бъдат продължени за получаването и охарактеризирането на нови производни от този клас съединения с други електронакцепторни групи в структурата.

 

 

 

ЗА МЛАД ИЗОБРЕТАТЕЛ – на Станислав Дарачев

 

 

Станислав Дарачев е роден през 1983 г. в град Бургас. Завършил е Строителен техникум „Кольо Фичето“ – Бургас, специалност „Водно строителство“. През 2007 г. придобива магистърска степен, строителен инженер по специалност „Водоснабдяване и канализация“ в Университет по архитектура, строителство и геодезия – София. През 2017 г. семестриално завършва магистратура по приложна математика, специалност „Изчислителна математика и математическо моделиране“ в СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2020 г. семестриално завършва магистратура по „Бизнес администрация“ в Университет за национално и световно стопанство. От 2014 г. до 2017 г. е редовен докторант по научна специалност „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“ в УАСГ – София.

Още като студент, Станислав Дарачев се откроява с креативен дух и стремеж към  създаване на полезни за практиката програмни продукти в областта на канализационните мрежи и съоръжения. В изследователската си дейност проявява целеустременост, постоянство и стремеж към прецизност.

Професионалната си дейност Станислав Дарачев започва през 2004 г. като стажант-помощник технически ръководител. Последователно заема различни длъжности в сферата на строителството като помощник проектант, технически ръководител и ръководител проекти. От 2005 г. и до сега е проектант на свободна практика. Участвал е в разработването на множество хидравлични модели и инвестиционни проекти по част „Водоснабдяване и канализация“. От 2018 г. Станислав Дарачев започва работа в Национален институт по метеорология и хидрология в секция „Хидрологични прогнози“, а към момента е асистент в секция „Хидравлика на водните системи“ към департамент „Хидрология“. От октомври 2020 г. е назначен за асистент в катедра „Приложна геодезия“ на Геодезически факултет на УАСГ – София.

Станислав Дарачев е член на „Българска асоциация по водите“, „Камара на инженерите в инвестиционното проектиране“ и „Научно-технически съюз по водно дело“. Успял е да внедри софтуерни разработки по ежедневната и ежемесечна работа за хидрологични прогнози и отчети, в това число: Алгоритъм за ежедневна обработка на данни за входна и представителна информация за симулации на оттока по водосбора на река Огоста и река Айтоска; обработка на данни за ежедневни прогнози и съставяне на карти с интензивни валежи и поройни наводнения; обработка на данни по изготвяне на месечни отчети за речния отток по станции. Има спечелени и реализирани два проекта към Центъра за научни изследвания и проектиране на УАСГ – София. Внедреният от Станислав Дарачев софтуерен продукт „GRAF 1.0“ за изчертаване на надлъжни профили и план с оразмерителни данни се използва за обучението на дипломантите по специалност „Канализационни мрежи и съоръжения“ на УАСГ.

Станислав Дарачев е отлично подготвен теоретически млад изследовател, търсещ нестандартни решения на редица практически проблеми, находчив експериментатор и отличен организатор на сложни физически експерименти.

Наградата „Еврика“ се присъжда на Станислав Дарачев като автор на изобретението „Канализационен преливник“, регистрирано като патент в Патентното ведомство на Република България на 15 декември 2020 г.Изобретението е вид хидротехническо съоръжение, широко използвано в канализационното строителство. През последната година са извършени най-значимите изследвания за работата на съоръжението, предмет на патента. Такова изследване на хидротехническо съоръжение с размери, близки до реалните е изключително сложна задача, включваща намиране на подходяща площадка с необходимите размери и достъпни водни количества извън капацитета на едно лабораторно оборудване, в това число и отговорно логистично проучване и организиране. Предложена е методика за неговото специфициране при внедряването му, като цялата информация е част от представен дисертационен труд „Изследване на параметрите на работа при преливник със самопочистващ ефект“ към катедра „Хидравлика и хидрология“ на УАСГ, публично защитена на 12.10.2021 г. С изобретението се решава експлоатационен проблем при съществуващите смесени канализационни мрежи, където вследствие затлачването от влачени твърди наноси се редуцира светлото сечение на канализационните тръби, а оттам и капацитета на мрежата, което повишава риска от претоварване и щети от екологичен, материален и друг характер. В експлоатационно отношение изобретението има висок икономически и екологичен ефект. Класическото почистване на канализационната мрежа е изключително тежка задача, за която се изисква и скъпоструваща специфична техника. В екологичен аспект, едно такова съоръжение ще доведе до намаляване или предотвратяване на броя на изтичанията на отпадъчни води във водоприемника в „сухо време“. За изобретението е издадено и свидетелство за регистрация на полезен модел.

 

За отлично представяне в конкурса с почетен диплом се награждава Елица Петкучева – съавтор в изобретение „Метод за синтез на електрод, за приложение, като електрокатализатор за реакцията на отделяне на кислород“, регистрирано като американски патент през 2021 г. Изобретението касае нови катализатори за реакцията на отделяне на кислород, методи за производството и потенциалното им приложение.

 

 

 

 

 

 

ЗА МЛАД МЕНИДЖЪР –  на Боряна Узунова

                        

                       

Боряна Узунова е млад предприемач на 27 години, основател на три активни компании в България и света, посветени на елиминирането на отпечатъка от модната индустрия. На петнадесет години напуска България, за да получи добро образование и да се развива. Завършила е политология и иновации в Лондонското училище по икономика. Там е наградена със стипендията Джон Фелан, присъдена на едва 0,6 % от обучаващите се и изцяло базирана на постигнатите отлични резултати. Висшето си образование завършва в Хонгконгския университет за наука и технологии по специалностите глобален бизнес и инженерство. Четири пъти е отличавана от Деканската Листа, нареждайки се в първите 3% от всички студенти. Номинирана е от Форбс като една от 30 човека, променящи света. Като студент, работи в инвестиционна банка в Лондон по финалното договаряне на три сделки във ФинТех, развлекателния бизнес и F&B индустриите на тотална стойност от 920 милиона британски паунда.

Боряна Узунова е съосновала и разработила в партньорство с над 200 компании най-голямата платформа в света Kool and Konscious за модни брандове, които произвеждат по еко- и социално-съобразен начин. Тази платформа оперира най-вече в Англия и Америка и е дом на най-прогресивните брандове, които спестяват до 75% от нужните ресурси и последващото замърсяване, асоциирано с производството, консумирането и изхвърлянето на мода. Боряна Узунова е носител на престижната Президентска младежка награда на Световния фонд за природата за отдаденост към защитата на дивите животни и природните ресурси. Основаната от нея платформа успя да подобри представянето си от 2019 г. с 47 % по-високи обороти, привличайки многобройни брандове, партньори и клиенти от цял свят.

През 2020 г. Боряна Узунова основава компанията Impakt_ID за оценяване на природния отпечатък на модни артикули на продуктово ниво и неутрализирането му от брандове и клиенти достъпно, лесно и моментно. Модата е отговорна за една трета от въглеродния бюджет, който светът има преди да достигнем критично увеличение в средната световна температура. Impakt_ID е технология, която благодарение на защитен алгоритъм, успява да изчисли емисии на всеки ден произведен и закупен продукт и позволява за въглеродното му неутрализиране в реално време. До момента, Impakt_ID партнира с 5 от най-големите модни компании в света и работи по премахването на въглеродните им емисии, включително и ретроактивно.

Боряна Узунова е основател и на първата българска платформа NOLD за селектирана мода втора ръка, директно предлагана от продавачи на техните последователи в социалните мрежи. Само за няколко месеца от стартирането на този проект бяха отчетени като спестени около 11, 000 кг въглероден диоксид  и 1.51 милиона литра вода от закупуването на дрехи втора ръка, вместо нови.

Основен принос на Боряна Узунова към развитието на бизнеса е неговото организиране и водене по оптимизиран начин от гледна точка на финансов и човеко-ресурс. Като лидер, начело на три компании, тя е доказала като своя сила поставянето на ясна, но гъвкава стратегия, която да е адаптивна към постоянно сменящите се нужди на пазара. Отделя приоритетно внимание на автоматизацията на процесите в компаниите, така, че да има максимална бързина и оптимизация. Радетел е на създаването на култура, в която екипът да се чувства мотивиран, отдаден и неотменна част от каузата на компаниите.

Като директор на три компании, Боряна Узунова съумява да балансира работата си между стратегия на макро ниво и оптимизирането на компаниите на микро ниво. В Kool and Konscious, цялостният процес по намиране на брандове, публикуването на продукти и изпълняването на поръчки е напълно оптимизирано. Impakt_ID е компания, която разчита на най-гъвкавия и обхватен софтуер за изчисляването на отпечатъка но модни продукти от всякакъв тип с интеграция, по-бърза от 10 минути. В NOLD, процесите са отново оптимизирани чрез автоматизация на процесите. Компаниите оперират административно и като бизнес без проблеми в България и Европа. Културата на работа и в трите компании е изключително иновативна, приятна и мотивираща. Боряна Узунова постоянно се стреми да създава култура на отворена комуникация, ясни задачи и задължителна обратна връзка, както за добре изпълнените неща, така и за тези, които могат да бъдат подобрени и оптимизирани. Всички офиси разполагат със специални места за медитация, йога и почивка.

Компаниите на Боряна Узунова са основани с мисията да имат позитивен икономически, екологичен и социален отпечатък. През последната година, трите компании са спомогнали за премахването на над 20,000 тона въглероден диоксид и над 0.5 милиярда литра вода. Предотвратяването на замърсяване на водни ресурси с канцерогенни химикали, както и замърсяването на въздуха с различни емисии, допринася за по-добро качество на живот на ангажираната в стойностната верига на модната индустрия работна ръка.

Боряна Узунова държи изключително много на добрите партньорски взаимоотношения.  Kool and Konscious партнира със Световния фонд за           природата /WWF/ за образоване на поколенията за вредния отпечатък от модната индустрия, както и за промотиране на практики за намалявянето и избягването на такъв. Компанията партнира и с над 400 компании в стойностната верига на модната индустрия с крайна цел да създаде верига от оптимално производство, консумиране, изхвърляне и рециклиране на модни артикули. Другата компания, Impakt_ID, партнира с най-големите модни организации с цел изчисляване и неутрализиране на техните емисии. Третата компания NOLD, партнира с инфлуенсъри и популярни лица за промотиране на мода втора ръка и позитивното влияние на този модел върху околната среда.

Боряна Узунова е типичен и успешен представител на най-младото стартъп поколение, което ще доминира занапред. Специализираното жури присъди наградата „Еврика“ за най-добър млад мениджър на 2021 година на Боряна Узунова за: реализиране на иновативна предприемаческа идея в актуална и перспективна област; целенасочено и успешно развитие на бизнеса, чрез който се подпомагат усилията на други производители за отговорно и устойчиво управление; намаляване на въглеродния отпечатък, като грижа за природата и пестелива разходване на ресурсите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА МЛАД ФЕРМЕР –  на Никола Николов

        

Никола Николов е роден през 1994 г. През 2012 г. завършва средното си образование в ПГМЕЕ – Бургас, специалност „Компютърни мрежи“, а през 2017 г. се дипломира като бакалавър по специалност „Компютърни системи и технологии“ в     РУ „Ангел Кънчев“. През 2019 г. се дипломира в същия университет като магистър и отличник на випуска по специалност „Правен режим на НС“. Завършил е и специализиран курс от 150 часа по „Маслодайни култури“.

Никола Николов е земеделски производител от 2016 г. Обработва земеделски земи в землищата на село Караново, село Малка Поляна и град Айтос. Основната цел, която си поставя е запазване на българското производство и подкрепа на българската селекция. В стопанството му от 300 декара се отглеждат различни култури и се следва стриктен 4 годишен сеитбооборот. Като второ поколение земеделски производител   се стреми да продължи семейното дело и залага на български сортове житни и бобови култури – обикновена зимна пшеница „Гизда“ и „Янтър“, зимен ечемик „Изгрев“ и зимен грах „Мир“. Сортовете са българска селекция и позволяват реализирането на високи и стабилни добиви. В стопанството си отглежда и рапица, слънчоглед, овес, нахут, фий, ръж. Използва техника под наем за обработка на земеделската земя, а обследването извършва със собствения си дрон. Продукцията си реализира на местните пазари, съобразено с добрите търговски практики.

Никола Николов притежава задълбочени познания в областта, в която работи. Внедрява иновации в земеделието. Воден от убеждението, че бъдещето на земеделието е в цифровизацията и автоматизацията на всички процеси по веригата, залага на „Прецизното земеделие“ в стопанството си. Това е нова технология, която позволява на производителите да управляват адекватно обработваемите площи в зависимост от пространствено диференцирана информация. То има голям потенциал в развиването на икономически и екологични ползи, които се изразяват в намаляване на употребата на вода, торове, препарати, труд и оборудване. Смисълът на подхода е вземането на правилни управленски решения в селското стопанство на базата на променливите характеристики на полето и получаване на максимални добиви.

Никола Николов е зам. управител на „Агродар България“ ЕООД, гр. Айтос и като такъв работи много успешно с Института по растителни генетични ресурси – Садово за модернизацията на зърнопроизводството, внедряването на иновативни технологии, цифровизация и анализиране на данни с цел увеличаване на производителността на работните процеси. Дружеството обработва над 8 500 декара земеделски земи в землищата на село Съдиево, град Айтос, село Пирне, село Малка Поляна и село Караново.  Ентусиазмът за работа на Никола Николов, съчетан с отличните му комуникационни умения, компетентност и организираност намират израз в постигнатите конкретни  резултати с висока добавена стойност. Въвеждането на прецизното торене е довело до намаляване на нормата за торене до 25-50%. Чрез изготвянето на почвени анализи се прецизира и състава на торта, което води до балансиране на химичния състав на почвата и допълнително намаляване на разходите. Притежаваната експертиза от Никола Николов в използването на индексите на растежа на растенията, сателитния анализ на предстоящите метеорологични условия, предвиждането на оптимални дати за растителна защита, позволява разходите от сеитба до жътва да се сведат само до нужните за контрол и борба с плевели, вредители и болести и тяхното намаляване до 20% от стандартните. Благодарение на въведените комбинирани обработки, използването на модерна техника, ограничаването на обработките, е намален и най-големия разход в земеделието, а именно горивото на 4-5 литра на декар, в сравнение със 6-7 литра преди. Всички тези , а и много други плюсове на модерното прецизно земеделие, прилагани в работата на Никола Николов, водят и до опазване на околната среда, възстановяване на природата и поддържане на почвата.

Никола Николов е член на Управителния съвет на Съюз на зърнопроизводителите „Маркели“ – Карнобат. Той работи и управлява с примера си. Изключително държи на високия стандарт на етично поведение и така получава заслуженото признание, както на всички в екипа, така и на многото партньори. Тайната на неговия успех е непрекъснатия стремеж към иновации. Убеден е, че бъдещето на земеделието е в оптимизирането на разходите по обработки и производство, във високо квалифицираната работна ръка, в навременното противодействие на възникващите проблеми на терен, в изготвянето, управлението и анализа на данни, за да се вижда едно стопанство, както в детайлност, така и в цялостната картина.

 

 

 

За допълнителна информация: (02) 9813799; 9815483; 9815181; office@evrika.org; http://www.evrika.org/