ЕЖЕГОДЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ЕВРИКА” ЗА МЛАД ФЕРМЕР

 

ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА”

СЪВМЕСТНО С АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ И

РЕДАКЦИЯТА НА ВЕСТНИК „ГЛАСЪТ НА ЗЕМЕДЕЛЕЦА”

 

ОРГАНИЗИРАТ

ЕЖЕГОДЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ЕВРИКА”

ЗА МЛАД ФЕРМЕР

            Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към 31 декември в годината, за която се присъжда наградата.

Кандидатите изпращат заявка, която съдържа информация за:

І. Фермата:

– обработвана площ (собствена или арендована);

– вид на отглежданите животни, породи и брой;

– използвана техника и съоръжения,  т.ч. собствена и под наем;

– собствен добив по култури и продуктивност по видове животни;

– обща продукция – в хил. лева;

– материални разходи – в хил. лева;

– застраховки, лихви – в хил. лева;

– къде реализира продукцията си.

При възможност кандидатът да изпрати стойностен отчетен баланс към 01.11. и отчет за паричните приходи и разходи на фермата за предходната година.

ІІ. Данни за фермера:

– дата на раждане;

– образование, завършени курсове за специализация;

– от колко години е фермер;

– семейно положение и брой на членовете на семейството, в т.ч. работещи във фермата.

Наградата „ЕВРИКА”, освен обществен престиж, ще донесе на носителя плакет и почетен диплом.

Заявките изпращайте във Фондация „ЕВРИКА” до 10 декември на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1,ет.2.

За справки: 02/981-51-81, 02/981-54-83 и 02/981-37-99, mailto: office@evrika.org и grigor@evrika.org