Програма „Таланти“

Програмата има за цел издирването и развитието на надарени млади хора в областта на науката, техниката, технологиите и управлението. Чрез нея се подпомага обучението на талантливи младежи, подкрепя се участието им в научно-технически изяви, стимулира се провеждането на специализирани школи, университети и др. и по този начин се осъществява етап от процеса на непрекъснато образование и включването на дейностите на фондацията като елемент от икономиката на знанието.

I. Обучение

Подпомагането на обучението във висшите и средни учебни заведения се осъществява чрез отпускане на стипендии на:

 • Първенци от национални конкурси за специалните именни стипендии на фондацията, съгласно техния статут.
 • Редовни студенти и ученици – носители на медали от международни олимпиади, по утвърден от Съвета на фондацията списък, когато те продължават образованието си в областите, в които са изявили творчеството си.
 • Ученици и студенти в изпълнение на условията на дарение.

Размерът на стипендиите се определя от Съвета на фондацията.
Кандидатите (които имат право) представят във фондацията не по-късно от 15 октомври за всяка учебна година следните документи:

 • Заявление на желанието за получаване на стипендия.
 • Копие от документа, удостоверяващ класирането в националните и международни научно-технически конференции и олимпиади (за ползващите правото по този ред).
 • Формуляр (по образец), заверен в съответното висше или средно училище, съдържащ информация за успеха, научно-изследователската и експериментална дейност на студента и ученика.
 • Други документи в съответствие с условията на обявените конкурси.

След класиране от комисии, Изпълнителното бюро утвърждава и огласява резултатите от него до 30 ноември на съответната година.

II. Специализирани школи, университети и др.

Фондацията организира и участва в провеждането и финансирането на специализирани национални школи и университети за наука, техника, технологии и управление като възможност за разширяване и усъвършенстване на професионалната подготовка на младите хора в стратегическите направления на развитие на науката и икономиката.
Съорганизаторите на школите и университетите представят във фондацията най-малко два месеца преди началото им следните документи:

 • Формуляр по образец – – DOC | DOCX | PDF;
 • Програма за обучение.

Решение за отпускане на финансова помощ и нейния размер за организирането на специализирани национални школи и летни университети взема Изпълнителното бюро два пъти в годината през месеците май и ноември.

IІІ. Международни конгреси, симпозиуми и други научни изяви

Фондацията подпомага млади изследователи, студенти и специалисти на възраст до 35 години, като отпуска част от разходите за участие в международни конгреси, симпозиуми и конференции.
.
Кандидатите представят във фондацията следните документи:

 • Формуляр по образец – DOC | DOCX | PDF;
 • Лична покана за участие от организатора и потвърждение за приет доклад или научно съобщение (копие от оригинала с превод на български език);
 • Документ за необходимата такса за участие или писмо от приемащата страна за освобождаване от такава, както и за финансовото осигуряване на престоя зад граница;
 • Копие от заповедта за командировка (за учени и специалисти).

Решение за отпускане на финансовата помощ и нейния размер взема Изпълнителното бюро три пъти в годината, през месеците април, юли и октомври.

Забележка: Редовни студенти и ученици, придобили правото да получават финансова добавка към стипендията си в предходни години, запазват това си право.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ

1. Право на получаване на стипендии от фондация „Еврика“ имат:

 • Спечелилите медали от проведените през годината и утвърдени от Съвета на фондацията международни средношколски олимпиади за целия срок на обучението си в средните и висши училища при условие, че продължават образованието си в същата или сходна област, в която са изявили творчеството си и средният успех за всяка учебна година е не по-нисък от отличен 5,50 в средното училище и много добър 5,00 във висшето училище.
 • Студенти (след втори курс) – носитeли на специалните именни стипендии на фондация „Еврика” за постижения в овладяването на отделните науки, утвърдени от Съвета на фондацията. Съветът на фондацията приема и утвърждава статут на специалните именни стипендии, а Изпълнителното бюро присъжда отделните стипендии по предложение на утвърдени комисии. Комисиите осъществяват класиране на кандидатите след оценка на документи и провеждане на събеседване.

2. Размерът на получаваните стипендии се определя както следва:

 • За носителите на специалните именни стипендии на фондация „Еврика“ – 3000 лева годишно на човек.
 • За спечелилите златни медали от международните средношколски олимпиади – 2000 лева годишно на човек.
 • За спечелилите сребърни медали от международните средношколски олимпиади – 1700 лева годишно на човек.
 • За спечелилите бронзови медали от международните средношколски олимпиади – 1600 лева годишно на човек.

3. Необходими документи за кандидатстване за стипендия:

 • Заявление на желанието за получаване на стипендията и формуляр по образец, заверен в съответното висше или средно училище.
 • Уверение от висшето училище за успеха по учебни години и записване за новата учебна година (за кандидатите за именните стипендии на фондация „Еврика“).
 • Копие от документа, удостоверяващ класирането в международни олимпиади (за кандидатите, които ползват правото по този ред).
 • Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постиженията на кандидата в овладяването на науките, изява на творчество и други (за кандидатите за специалните стипендии на фондация „Еврика“.
 • Есе „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” (за кандидатите за именните стипендии на фондацията).

4. Срокът за подаване на документите във фондация „Еврика“ е от 1 септември до 15 октомври за всяка година.
4а. По изключение, при финансови възможности Изпълнителното бюро на фондацията може да утвърждава втора именна стипендия в рамките на бюджета на програмата, когато това е предложено от комисиите за оценка при равностойни значими резултати и постижения.
5. Стипендиите се изплащат чрез дебитни карти на два пъти за годината.
6. В случай че един и същ студент има право да получи стипендия по повече от един признак, той получава само по-голямата от тях.
7. Стипендианти на фондацията, получили това си право като носители на медали от международни средношколски олимпиади, при последващо спечелване на медали с по-висок ранг, автоматично получават годишен размер на стипендията си за оставащите години на обучението си съгласно точка 2 на настоящите Основни правила.
8. Изплащането на стипендията се преустановява, в случай че ползващият това право:

 • Доброволно напусне или бъде отстранен от висшето училище.
 • Повтаря учебната година.
 • Продължи образованието си в чужбина.
 • Средният годишен успех е по-нисък от изискуемия съгласно точка 1 на настоящите Основни правила.

9. Получаващите стипендии от държавата по силата на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби (ПМС № 298\17.12.2003г.) получават 50 на сто от полагащата им се от фондация „Еврика“ годишна стипендия.

Списък на международни средношколски олимпиади, носителите на медали от които получават стипендиите по време на обучението си във висшите и средните училища

  • 1. Математика
  • 2. Физика
  • 3. Химия
  • 4. Биология
  5. Информатика

Статут на специалните именни стипендии на фондация „Еврика“

1. Специалните именни стипендии на фондация „Еврика“ се учредяват от Съвета на фондацията и носят имената на видни българи със значим принос в развитието на науката и техниката.
2. Право на кандидатстване за специалните именни стипендии имат български студенти в български университети в области, определени с именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по- малко от много добър (5,00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за предстоящата учебна година.
3. Размерът на стипендията се определя от Съвета на фондацията с Основните правила за получаване на стипендии на студенти и ученици от фондация „Еврика“.
4. Изпълнителното бюро на фондацията присъжда стипендията по предложение на утвърдена от него комисия, която провежда конкурси, които включват оценка по документи и провеждане на събеседване с класираните на последния етап.
5. Студентът, удостоен с именна стипендия за годината получава грамота, която се връчва тържествено на форум на фондацията.
6. Документи за кандидатстване за специалните именни стипендии на фондацията:

 • Заявление на желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на фондация „Еврика“ и формуляр по образец.
 • Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна година.
 • Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и др.
 • Есе „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност“.

7. Срокът за подаване на документите във фондацията е от 1 септември до 15 октомври ежегодно.

Именни стипендии на фондация „Еврика“
» За постижения в овладяването на компютърните науки на името на Джон Атанасов
» За постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков
» За постижения в овладяването на знания в областта на физиката на името на акад. Георги Наджаков
» За постижения в овладяването на знания в областта на химията и химичните технологии на името на акад. Ростислав Каишев
» За постижения в овладяването на знания в медицината и биологията на името на акад. Методи Попов
» За постижения в овладяването на аграрните науки, включително ветеринарните науки и горското стопанство на името на акад. Дончо Костов
» За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев
» За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски
» За постижения в овладяването на знания в областта на строителството и архитектурата на името на Кольо Фичето
» За постижения в овладяването на знания в областта на икономиката на името на акад. Евгени Матеев
» За постижения в овладяването на изчислителната математика и математическото моделиране на името на акад. Благовест Сендов