Програма „Научни изследвания“

Програмата има за цел да подпомага научните изследвания на млади учени във фундаменталните и приложни области на науката, техниката и технологиите и по този начин да осигурява възможност за научна изява и развитие, да стимулира привличането на млади хора в научни изследвания. Чрез нея се финансират научни изследвания и публикации в престижни научни издания на млади учени до 35 години или младежки колективи, в които младите хора на възраст до 35 години са не по-малко от 75 {00868b326a2ca17d48af7ba8148ff3a4ced0eae2ad27aa90a88c9f79552d79f5}.

I. Конкурси за финансиране на изследователски проекти

  Конкурсите се организират съвместно с други организации и финансиращи програми. За всеки отделен конкурс се определят конкретните тематики, срокове и изисквания към участниците по решение на управляващите органи на организациите и програмите. Чрез специализираните конкурси се финансират договорени с организаторите на конкурсите научни изследвания, в т.ч. труд, апаратура, командировки, материали и др., свързани с изпълнение на изследователската задача. Кандидатите за финансиране на научно-изследователски проекти представят следните документи:

 • Формуляр по образец;
 • Анотация (до 1800 знака);
 • Описание на научните изследвания;
 • Професионална биография на ръководителя на колектива и младия учен;
 • Работна програма;
 • Финансов план;
 • Предложение за базова организация, с която да се сключи договор.

II. Подкрепа за научни публикации на млади учени в реферирани научни списания с импакт фактор, в които е предвидено заплащане.

  Кандидатите за финансова подкрепа представят следните документи:

 • Формуляр по образец;
 • Копие от научната статия;
 • Писмо от редакцията за приемането за отпечатване на статията и финансовите условия за това, ако има такива;
 • Препоръка или рецензии от хабилитирани учени в проблемната област.