Програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество“

Чрез програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество“ се организират дейностите на фондацията, свързани с информационното осигуряване и разпространението на научно-технически знания сред младежта и децата, организирането на изяви за наука, техника, технологии и управление – конкурси, симпозиуми, семинари, кръгли маси, школи, научно-технически състезания, олимпиади, изложби, както и да насърчава международното сътрудничество на младите хора и техните организации в областта на науката, техниката, технологиите и управлението. Тя подкрепя инициативи, стимулиращи реализацията на европейските стратегии за развитие на техниката и технологиите и стимулира интеграционните процеси сред младите хора и техните организации.

I. Информационно осигуряване

Фондацията подпомага информационното осигуряване чрез спонсориране, безвъзмездно или при облекчени условия предоставяне на:

 • Специализирана научна и техническа информация по силата на договорите ù със съответни информационни центрове у нас и в чужбина; консултантска дейност чрез консултанти , работещи по договор с фондацията.
 • Достъп до източници от собствен информационен фонд.
 • Абонаменти за специализирани научни и технически издания, справочна литература за библиотеки и методически кабинети на училища, висши училища, научни институти, извънучилищни учреждения, младежки клубове и сдружения по интереси.
 • Предоставяне на техника след провеждане на конкурс на извънучилищни учреждения с доказани резултати в развитие на детското и младежкото творчество в областта на науката и техниката, както и на младежки и други организации с идеална цел, работещи с деца и младежи в областите на науката и техниката.

Кандидатите подават във фондацията проект, съдържащ следните документи:

 • Формуляр по образец – DOC | DOCX | PDF;
 • Анотация на разработвания научен проблем или проект и програма, които ще се осигуряват с исканата информация;
 • Препоръки от двама хабилитирани учени (за училищата и извънучилищните учреждения едната препоръка може да е от регионалния училищен инспекторат);
 • Списък на информационните източници и справка (оферта) за цените на исканите издания и техника.

Решение за вида и размера на отпусканата помощ взема Изпълнителното бюро след провеждане на конкурси за информационно осигуряване през месеците април и октомври и за техническо осигуряване през месеците април и октомври.

II. Издателска дейност и научно-техническа популяризация

Фондацията издава или спонсорира издаването на специализирана, научно-техническа, научно-популярна и справочна литература с научна, техническа и управленска тематика (без учебници и учебни помагала), както и информационни издания за популяризиране на резултатите от творчеството на младите хора; подкрепя организирането и реализацията на специализирани лектории, телевизионни и радиопредавания, филмова продукция, създаването на специализирани портали и страници за научно-техническа популяризация, създаването и производството на дидактически игри и пособия и редакционни инициативи във вестници, списания и др., предназначени за деца и младежи, и за задоволяване на потребностите им от нови знания в областта на науката, техниката, технологиите и управлението.
Кандидатите за ползване помощта на фондацията, представят проект, който съдържа:

 • Формуляр по образец – DOC | DOCX | PDF;
 • Концепция на изданието и до 1/3 от неговия текст за книги и справочници.
 • Програма или регламент за провежданата инициатива, както и допълнителна информация за съдържанието и организацията ù.
 • Препоръки, които могат да бъдат заменени от рецензии и становища на научен, редакционен или експертен съвет.

В случаите на провеждане на целеви конкурси, могат да бъдат обявени и други специфични изисквания. Решение за вида и размера на предоставяната помощ взема Изпълнителното бюро два пъти в годината през месеците април и октомври.

III. Научно-технически изяви на деца и младежи

Фондацията осигурява и предоставя средства за организираните от нея или в сътрудничество с обществени и държавни организации прояви, целящи откриване и развитие на млади таланти, изяви на творческите постижения на млади хора или стимулиращи творческото начало и постигането на значими резултати в областта на науката, техниката, технологиите и съвременната управленска култура.

Организаторите на научно-техническите изяви за деца и младежи представят проект, съдържащ следните документи:

 • Формуляр по образец – DOC | DOCX | PDF;
 • Предложение за учредяване на специална награда на фондацията (ако регламентът предвижда такава);
 • Регламент за участие и програма на проявата.

Всяко тримесечие Изпълнителното бюро взема решение за вида и размера на помощта, както и за учредяване на специални награди.

IV. Международно сътрудничество

Фондацията насърчава международното сътрудничество на младите хора и техните организации в областта на науката, техниката и стопанското управление, както и деловите им контакти със сродни организации в други страни и приоритетно реализацията на инициативи в изпълнение на европейските стратегии за професионално развитие. За целта, освен финансова помощ, фондацията предоставя и възможности за контакти и информация чрез партниращите ù организации или международни организации, в които тя членува.

Организациите, които кандидатстват за подпомагане на такава дейност, представят във фондацията проект, съдържащ следните документи:

 • формуляр по образец – DOC | DOCX | PDF;
 • информация за партньора в сътрудничеството и неговото становище (предложение, потвърждение за характера и съдържанието на възможната съвместна дейност);
 • основание за изплащане на конкретна сума за право на участие в международни проекти и програми, когато те са организирани от други чуждестранни организации.

Всяко тримесечие Изпълнителното бюро взема решение за отпускане на финансови помощи и предоставяне на възможности за делови контакти чрез фондацията .

В рамките на програмата се финансира и международното сътрудничество и участието на фондацията в международни организации и техните изяви.

Забележка:
Кандидатите за финансова помощ в рамките на програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество” могат да участвуват в конкурсите в случай, че се реализира съвместен проект, в който фондацията е пълноправен участник.