Програма „Развитие“

Програмата има за цел да подпомага ускореното развитие на партньорството чрез съвместни дейности на програмна и проектна основа с международни, чуждестранни и национални организации и институции, в рамките на целите и предмета на дейност на фондацията.

I. Партньорски програми и проекти

Фондацията разработва и се включва в партньорски програми и проекти с други организации и институции като използва за това творческия и финансов капацитет и привлича средства от структури от системата на ООН, Европейския съюз, Съвета на Европа, НАТО, българската държава и други фондации и програми.
Съвместно финансиране се прилага и когато целеви дарения в полза на фондацията са обвързани с условия за финансово дялово участие в разходите от нейна страна, с цел – постигане на общ краен резултат в рамките на целите на фондацията.
Дяловото участие на фондацията при съвместно финансиране не може да надхвърля 50{00868b326a2ca17d48af7ba8148ff3a4ced0eae2ad27aa90a88c9f79552d79f5} от общата стойност на разходите за постигане на крайния резултат.
Кандидатите за реализирането на проекти със съвместно финансиране представят текущо във фондация „Еврика“ следните документи:

  • Разработения проект, обект на финансиране.
  • Решение на управляващия орган на кандидатстващата организация за съвместна реализация на проекта.
  • Копие от договора с финансиращата организация или програма (ако има такова).
II. Реализация на собствени и администриране на програми и проекти по поръчение

Чрез програмата се организира кандидатстването и участието на фондацията със собствени проекти в програми на структурите и организациите от системата на ООН, Европейския съюз, Съвета на Европа, НАТО, българската държава и други фондации и програми.

Фондацията управлява на договорна основа по поръчение на външни възложители и в изпълнение на техни проекти и програми имуществени права, средства и ноу-хау, чието предназначение и оползотворяване е свързано с постигане на целите на фондацията. За изпълнение на тези функции фондацията кандидатства пред възложителите и донорите по установения от тях ред.

По програмата се финансират и отчитат и необходимо-присъщите текущи разходи на фондацията за подготовка, кандидатстване, изпълнение и отчитане на програмите и проектите, осъществявани в нейните рамки.

III. Целеви дарения за обществено полезни цели, невключени в другите тематични програми

Програмата финансира дейности, произтичащи от условия на договори за целеви дарения с обществено полезни цели, които не попадат в съдържанието и изискванията на другите тематични програми.

В зависимост от характера на проектите по програмата могат да бъдат изисквани допълнителни документи, даващи достатъчна представа за същността на предложенията.

Решение за осъществяването на дейностите и за сключването на договори по програмата, както и за тяхното ресурсно осигуряване приема Изпълнителното бюро.