Кой кой е

Председател на Съвета на фондация ЕВРИКА

Кирил Боянов
академик, доктор на техническите науки, Председател на Съвета на фондация „Еврика“

За бързото развитие на икономиката и културата в бъдещото информационно общество трябва да се решават комплексни проблеми от всички области на знанието и духовната сфера. Ролята на младите хора ще е водеща в усвояването на нови подходи за изследвания и придобиване на нови умения.Младото поколение ще трябва да спомогне за развитието на гражданското съзнание, европейското сътрудничество, солидарността и толерантноста, опазване на природата и културното наследство.
За стимулиране и насърчаване на тяхното израстване фондация “Еврика” полага значителни усилия като предоставя материална подкрепа за поощряване на първите стъпки в научното и духовно поприще и възможности за съдействие от известни български дейци в областта на научната и духовната сфери
.

* * *

Кирил Боянов е роден на 22.02.1935 г. в гр. София. През 1958 г. завършва Висшия машинно-електротехнически институт (дн.ТУ) – София, специалност “Радиотехника”. През 1966 г. получава степента “доктор”, а през 1975 г. защитава дисертация за степента “доктор на техническите науки “ в Санктпетербургския електротехнически университет ( ЛЭТИ ). През 1971 г. е избран за доцент към ВИИ “К. Маркс”, а през 1973 г- за ст. н.с. в Института по математика на БАН. От 1982 г. е ст.н.І ст. През 1989 г. е избран за член-кореспондент, а през 2003 г. – за академик на БАН. През 1999-2000 г. е редовен професор в Хелзинския Технологичен Институт. От 1995 г. е член на Международната академия по информатизация.

Води упражнения по теоретична и измервателна електротехника към ВМЕИ, чете лекции по сметачни машини, електроника, измервания в радиотехниката, дискретна математика, компютърни архитектури, компютърни мрежи към СУ „Св. Кл. Охридски”, УНСС – София, НБУ и др. Изнасял е лекции в редица страни – Полша – Международен център Банах, Техническите университети в Хелзинки, Аахен и др.
Под негово ръководство са защитили 32 докторанти. Автор и съавтор е на над 200 научни публикации, 36 книги и учебници, 23 авторски свидетелства, 30 научно популярни статии. Участвува като изпълнител и ръководител в 45 разработки с икономически ефект над 100 млн.лв и в над 50 международни и национални проекти.

Заемал е редица отговорни длъжности: през 1966 г. е ръководител секция в ЦИИТ; от 1982 г. – ръководител направление “Микрокомпютри и микропроцесорни системи” в същия институт; от 1985 г. е ръководител на Базова лаборатория “Разпределени изчислителни системи и мрежи от изчислителни машини” при БАН; през 1986 г. е назначен за директор на Института по микропроцесорна техника; в периода 1993-1996 г. е директор на КЦИИТ при БАН; от 2004 г. – 2010 г. е директор на ИПОИ-БАН. Бил е член на редица научни и специализирани съвети при ВАК, зам. председател на ВАК, член на Президиума на ВАК.

Участвува в международни и наши редколегии. Главен редактор е на сп. Information Technology and Control, член е на СУБ от 1961 г. (гл. секретар – 1990 г.). Председател е на Браншовата камара по електронна промишленост и информатика (1991 – 1995 г.), на УНИКОМ-Б (1992 – 1999 г.), на БИОМ (2009 г.). В периода 1987 – 1991 г. е главен конструктор на България по персонални компютри. От 1961 г. е член на СУБ (гл. секретар – 1990 г.), от 1997 г. е представител на Р България в IFIP (член на УС 1998 – 2001 г.), а също така в ICCC, EARN, TERENA и други международни организации.
Носител е на международни (IFIP-Silver core, IFIP Outstanding Service) и на наши отличия Академичната награда за технически науки на БАН за 2000 г., орден “Св. Св. Кирил и Методий” І ст., Почетен знак „Марин Дринов” на лента, Орден „Кирил и Методий” І ст. Огърлие и др.
.

Ръководни органи на фондация „Еврика“

към страница ръководни органи на фондация „Еврика“

Експерти и служители на фондация „Еврика“

към страница Експерти и служители на фондация „Еврика“