Отчет за дейността на фондация “Еврика” през 2012 година

Това е двадесет и третият годишен отчет за дейността на фондация „Еврика” от създаването й до днес. Осъщественото по изпълнението на програмите и управлението на средствата ще ни помогне да видим истинската картина на състоянието и да стъпим на реална, но твърда основа, за да градим бъдещите ни стратегии и планове. Извършеното през отминалата година ще покаже много от постигнатото, но и трудностите и проблемите в условията на продължаващата криза. Годината, без съмнение, беше трудна и ни поставяше пред ред изпитания. Те не ни позволяваха да постигнем максимален ефект от наличния ни капацитет. Ставащото в страната имаше пряко влияние и на нашите действия. Опитвахме се да реагираме адекватно и по отношение на двата компонента – дейности и финанси. Основното бeше да постигнем възможно най-добър ефект и да не загубим позициите си. Потребностите в някои направления ставаха по-големи, а това налагаше да преценяваме къде можем да бъдем наистина полезни, без да дублираме нововъзникващи финансови възможности и действия на държавните структури. Убеждението ни е, че новите условия ще очертаят и нови нужди за партньорство и единодействие със структурите за управлението им. С настоящият отчет ще направим анализ на нашите позиции и постижения и едновременно с това ще да потърсим и нови възможности, които да съответстват на тези промени
В непосредствената ни работа и в отчета програмите ни са основния организиращ елемент. Те определят съдържанието на разработваните и осъществени проекти. Едновременно с това се спазват строго принципите, утвърдени през всичките години от създаването ни на прозрачност, откритост и при равностойни условия за съревнование и общо конкурсно начало. При избора на проектите Изпълнителното бюро е ползвало експертни оценки от учени и специалисти в съответните области. Решавахме всичко с консенсус и това създаваше стабилност при изпълнението на задачите и еднопосочност на действията. Доброто сработване като колектив между членовете му позволи и с малкото финансови средства да успеем да постигнем планираните цели. От гласуваният ни годишен бюджет от 310 000 лева са разходвани 206 555 лв. С тях са осигурявани собствените инициативи и проекти на фондацията и са подкрепяни други такива с организации, както и индивидуални проекти на младите хора, включително за стипендии.

І. За осъществяване на идеалните цели на фондацията
Формулираните мисия, цели и задачи са основата на програмите на фондацията, по които работим вече 23 години. В различните периоди те са имали различна тежест и обем, в зависимост от потребностите на времето и младите хора. В рамките на всяка от тях също са очертавани приоритети и това създава възможност за по-добро адаптиране към изискванията на деня и динамиката на извършваните промени в тези области на държавната политика и съответно финансиране. Неизменно във всичките години са останали водещи подкрепата на дейности, водещи до откриване и развитие на талантите, насърчаване на образователните инициативи и развитието на всеки млад човек и младежките общности за приобщаването към новите техника и технологии и за възпитаване на предприемачески дух и умения.

1. За получаването на природо-научни, технически и икономически знания, умения и култура у подрастващото поколение, подпомагане на обучението, квалификацията и преквалификацията на млади хора с изявени способности в областта на природните науки, техниката и управлението.
В днешно време се засилва убеждението ни, че знания се овладяват от младите хора не само в училище и университета, но и от възможностите за индивидуално овладяване на знания или в общности от хора с общи интереси. Пътищата са различни, но крайната цел обща. Училището има своята неотменна рола за това, но интересите на обществото са да търси и намира извън него възможности за подобряване на средата за решаване на тези жизнено важни задачи за развитието. Това разбиране е в основата на дейностите на фондацията за привличането интереса на децата към науката и техниката, възпитаване на умения за търсенето на истините за развитието на света, за природните науки като част от това развитие и превръщането на вече направените научни открития в етап от последващо научно дирене. Това е сложен и продължителен процес, в който има място за всички организации, посветили се на тези обществено полезни цели. Сред тях е и нашата организация и закономерно най-голяма по обхват е програмата „Таланти”, която изцяло е посветена на това. В нея са предвидени стимули – стипендии за студенти и ученици, подкрепа на млади учени за участие в международни научни изяви и специализации, провеждане на летни школи и университети и др. През последната година тази програма се изпълнява успешно и в нея е съсредоточен значителен финансов ресурс, което създава предпоставки за това.
Най-голяма по обем и най-значителна като тежест е частта за предоставяне на стипендии, които подкрепят личностното развитие на ученици и студенти, доказали вече способностите си не само при обучението си в училища и университети, но и в много международни конкурси и състезания, в научни форуми и с научни публикации. Конкурсите за стипендиите се провеждат по утвърдени регламенти в документите на фондацията и тяхното спазване от назначените комисии гарантира обективност и откритост при провеждането им. Основните конкурси са за именните стипендии на фондацията. Те са за студенти след втори курс от обучението им в наши висши учебни заведения. Разпределени са в десет проблемни области, а стипендиите носят имената на известни български учени като израз на признанието ни към техните постижения. Стипендия на името на Джон Атанасов за овладяване на компютърните науки присъдихме за единадесети път, а за десети останалите девет – на името на акад. Никола Обрешков за постижения в овладяването на математиката, на името на акад. Георги Наджаков за постижения в овладяването на знания в областта на физиката, на името на акад. Ростислав Каишев за постижения в овладяването на знания в областта на химията, на името на акад. Методи Попов – за медицина и биология, на името на акад. Дончо Костов за аграрни науки и горско стопанство, на името на акад. Ангел Балевски и акад. Димитър Мишев – за инженерни науки, на името на акад. Евгени Матеев – за икономика и на името на Кольо Фичето – за строителство и архитектура.
И през изминалата година успяхме да проведем една добра кампания за привличане на най-добрите и изявени български ученици и студенти за участие в конкурсите на Фондация „Еврика” за нейните стипендии. Направихме необходимото информационно осигуряване и привлякохме за това и широкия кръг от учени и специалисти, с които фондацията работи от дълги години. Наред с традиционните обяви в многотиражните ежедневници, изпратихме писма до ректорските и деканските ръководства на българските висши училища, използвахме активно и вече установените трайни контакти с редица специализирани младежки и студентски организации. През цялото време на кампанията за набиране на кандидатите за стипендии, водихме активна кореспонденция с много заместник. ректори, заместник декани по учебната работа и ръководители на катедри, която позволи да се коригират в реално време възникнали неясноти при подготовката на пакета от документи за кандидатстване и пропускането на съществени елементи, определящи в много голяма степен цялостния облик на кандидатстващите студенти. Използвахме и някои публични изяви и проекти, проведени с наши партньори, за да представим пред обществеността конкретни предложения и да акцентираме върху продължаващото вече двадесет и три години финансово подпомагане на българските представители в международните средношколски олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология. Помогнаха ни и организациите от висши училища и най-вече функциониращите кариерни центрове, много от студентските съвети и асоциации. Сред тях трябва да отдадем заслуженото на Асоциацията на студентите урбанисти и Българската фармацевтична студентска асоциация.
Организирането и провеждането на конкурсите за именните стипендианти бяха подчинени на препоръките, направени от членовете на Съвета на фондацията. Направихме промяна в темата на есето и поставихме акцент върху вижданията на студентите за личното му изграждане като млад специалист на бъдещето. Представените в тазгодишната кампания есета на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” показаха в голяма степен лицето на кандидатите и начина им на мислене. Те помогнаха специализираните журита да си изградят представа за отделните кандидати, за начина им на мислене, общата им култура и на тази база да вземат своите справедливи решения при определянето на крайните победители.
За заключителния кръг на конкурсите за 10-те именни стипендии бяха допуснати за събеседване 38 студенти, което е показател за засилена конкуренция между студенти, които освен висок успех, в периода на следването си са постигнали значими резултати в национални и международни конкурси, олимпиади, научни конференции и т.н. Особено показателни в това отношение бяха претендентите за именните стипендии „Акад. Никола Обрешков”, „Акад.Методи Попов”, „Акад. Георги Наджаков”, „Акад. Евгени Матеев” и „Кольо Фичето”. Когато правим анализ на поредното присъждане на именните стипендии, отново трябва да отбележим изключително сериозното отношение на всички членове на специализираните комисии, включващи трима академици, двама член-кореспонденти, седем професори и още пет изтъкнати учени и специалисти. Тяхната професионална работа, съчетана с творчески подход към анализ и оценка на студентите, успя да предразположи кандидатите така, че да разкрият не само научните си постижения и виждания по конкретни научни проблеми, но и свои граждански позиции по въпроси от обществено значение като развитието на българската наука, необходимостта от промени в системата на образованието, за проблемите в енергетиката и устройството на територията. Увеличен е броя на кандидатстващите студенти от висшите училища в страната. За поредна година много активно участие има от студентите от ШУ „Еп. К. Преславски”, които се наредиха до традиционно силните участници от СУ „Св. Кл. Охридски”, МУ – София, УНСС, ТУ – София, УАСГ – София. Бяха регистрирани и добри кандидати от Икономическия университет във Варна, ТУ – Варна, СА „Д. Ценов” – Свищов, ПУ „Паисий Хилендарски”, Лесотехническия университет – София, ХТМУ – София, МУ – Плевен, РУ „Ангел Кънчев” и МУ – Пловдив. Внимателният анализ на кампаниите за присъждане на стипендии през последните години и точните финансови разчети ни позволиха да приложим успешно и решението на Съвета на фондацията за промени в Статута на специалните именни стипендии. Използвахме възможността Изпълнителното бюро да обсъди предложенията на специализираните комисии и при наличие на ресурс да определя по двама носители, там, където кандидатите са много стойностни и близки по постижения. И то утвърди по двама носители на именната стипендия за постижения в областта на математиката „Акад. Никола Обрешков” и именната стипендия „Акад. Димитър Мишев”. Налага се извода, че по-голямата част от кандидатите за именните стипендии на Фондация „Еврика” за учебната 2012/2013 година бяха на високо ниво като подготовка и постигнати резултати и оценяваме като добре свършена трудната и голяма по обем работа за провеждането на конкурсите за именните стипендии. Тя допринася за повишаване на авторитета на организацията ни сред университетските и научни среди и е в полза на престижа ни като една от организациите в България, които работят професионално и подпомагат трудното ежедневие на най-добрите млади българи, решили да се посветят на природоматематическите, инженерните и икономическите науки.
Втората група стипендианти на фондацията са носителите на медали от международните олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология. Следихме през годината техните изяви и имахме своите канали да стигнем до тях. Установихме контакти и улеснихме кандидатстването им за стипендиите на Фондация „Еврика”. Носителите на медали от олимпиадите са част от стипендиантите на фондацията, които по право, дадено им от Съвета, са наши стипендианти до завършване на образованието си в средното училище и университетите у нас. Това се дължи на отличните резултати, които талантливите български ученици постигат на авторитетните международни изяви. Завоюваните от тях медали са и висока оценка за работата на техните ръководители и не малката група от експерти, които работят с тях целогодишно. Сред стипендиантите на фондацията за учебната 2012/2013 година са двама носители на златни, седем на сребърни и седемнадесет на бронзови медали от международните средношколски олимпиади. Различието между броя на медалистите и нашите стипендианти е поради сравнително големия брой от тях, които продължават образованието си в университети зад граница. Такива има и от тези, които вече са били наши стипендианти, но поради много добри предложения от престижни университети в Англия, Германия, Франция, САЩ и Канада са заминали през последната година да учат там. Това е факт, който обяснява намаляването на общия брой на стипендиантите на фондацията. Той е повод за задълбочени анализи и бързи решения от органите за управление на образователната система у нас. Присъединяваме се към тези, които бият тревога за състоянието на висшето образование у нас. Нашите стипендианти са единици и дължат постиженията на лични усилия и персонални грижи към тях на отделни преподаватели. Ако Съвета на фондацията прецени, можем да инициираме провеждането на тематични срещи с младежки структури от нашите университети, където те да изложат исканията си и вижданията за промени. Всяка година умни и талантливи българи напускат страната и отиват по света да се учат. В това на пръв поглед няма нищо драматично – още преди Освобождението хиляди българи са се образовали в странство. След това тези българи са се връщали тук и са полагали основата на българската модерност. Днешните не се връщат, а тези които се връщат са малко и с не голям принос за развитието на страната, тъй като търсят и намират реализация най-вече в чужди фирми, работещи у нас. Най-добрите научни школи в света наддават за българските деца и младежи с изявени и доказани способности. САЩ, Русия и Франция се борят за родните таланти, които с лекота печелят златото в международните олимпиади по всички науки. От досегашните стипендианти на Фондация „Еврика”, 4 са завършили висшето си образование и 6 са продължили обучението си в САЩ, Англия, Франция и Германия. От новите носители на медали от средношколските международни олимпиади, 6 човека директно са се записали за обучение в престижни университети в САЩ и Европа. Трима от досегашните ни стипендианти, през 2012 г. успяха да спечелят медали с по-благороден блясък и през учебната 2012/2013 г. вече получават по-голяма стипендия.
За пореден път през 2012 година националните средношколски отбори по математика, информатика, физика, химия и биология се представиха на високо ниво. Петима наши стипендианти наредиха страната ни на трето място в Европейския съюз на 53-та Международна олимпиада по математика, проведена в Мар дел Плата, Аржентина. Златният медалист Богдан Станков вече учи в Париж, сребърният Рафаел Рафаилов е приет да следва в Бъркли, САЩ. Тодор Сивков Марков, който грабна бронза, вече заляга над науките в Чикаго. Учениците, които все още са тук – носителят на сребърен медал Тодор Михайлов Марков продължава своето образование в ПМГ „Н. Обрешков” – Бургас , а бронзовият лауреат Виктор Радивчев е ученик в МГ „Д-р Петър Берон” – Варна.
Наши стипендианти са част от отборите, които завоюваха успехи и в други значими международни изяви. Отлично беше българското представяне на 29-та Балканска олимпиада по математика в Анталия, Турция. Спечелихме три сребърни и два бронзови медали. На 16-та Младежка балканска олимпиада, проведена във Верия, Гърция младите ни математици завоюваха още два сребърни и два бронзови медали. С пореден голям успех се завърнаха българските ученици от 24-та Международна олимпиада по информатика в Италия. В нея Румен Христов спечели поредния си златен медал по информатика и вече е студент в Масачузетския технологичен институт, а Христо Венев от СМГ „Паисий Хилендарски” и Йордан Чапъров от МГ „Атанас Радев” – Ямбол бяха отличени със сребърни медали. Същият отбор, подсилен от Георги Георгиев от СМГ „Паисий Хилендарски” спечели два златни и два сребърни медали на Централноевропейската олимпиада по информатика в Унгария. В сгъстената програма от международни изяви през лятото и есента на 2012 година, младите български информатици завоюваха още един златен, четири сребърни и четири бронзови медали от Балканската олимпиада по информатика в Белград и Балканската олимпиада по информатика за младежи до 15,5 години, проведена в Охрид, Македония. С четири медала и една почетна грамота се завърна българският отбор от международната олимпиада по физика в Талин и Тарту, Естония. Нашите стипендианти от утвърдената школа по физика на ПМГ „Никола Обрешков” – Казанлък, Йордан Йорданов и Катерина Найденова се окичиха със сребърни медали. Бронзовото отличие остана за друг наш стипендиант Константин Гундев от Пловдив, който вече е студент в ПУ „Паисий Хилендарски”. Забележително беше и българското присъствие на 17-та Международна олимпиада по астрономия, проведена в Република Корея. На това международно състезание нашите млади астрономи завоюваха три сребърни и два бронзови медала. Може би идва времето да обсъдим в Съвета на фондацията и да разширим списъка на олимпиадите, носещи право на стипендии за медалистите и с тази по астрономия. В 23-та Международна олимпиада по биология в Сингапур представителите на българския тим Виктория Станчева и Владимир Милов спечелиха два бронзови медали. Двамата са възпитаници на Математическа гимназия „Гео Милев” – Плевен, като Виктория е вече студентка в Единбург, а Владимир Милов продължава образованието си в СУ „Св. Кл. Охридски”. Показател за многостранните способности на Владимир Милов е и участието му с българския национален отбор в 44-та Международна олимпиада по химия във Вашингтон. На тази олимпиада нашият стипендиант и носител на бронзов медал от миналогодишното издание Петър Каразапрянов беше отличен със сребро и вече е студент в Медицински университет – София. Бронзови медали спечелиха Христо Рашеев от НПМГ „Акад. Л. Чакалов” – София, вече студент в СУ „Св. Кл. Охридски” и Васил Василев от СМГ „П. Хилендарски”. Успешното представяне на младите български химици беше затвърдено с трите бронзови медали от 46-та Международна Менделеевска олимпиада по химия, проведена в Казахстан. Съществен принос за окончателното оформяне на успешната 2012 година дадоха и спечелените шест бронзови медали от Десетата олимпиада на Европейския съюз по природни науки за ученици до 16 години, проведена във Вилнюс, Литва. България участва за пети път в тази престижна олимпиада, като участниците бяха подбрани от националните състезания по биология, химия и физика. Изброяваме всички тези имена на български младежи, защото заслужено те трябва да се знаят и тачат от нашето общество. Необходимо е да се търсят нови възможности за тяхното подпомагане и насърчаване чрез индивидуална работа с тях на учените от БАН. С някои от тези утвърдени учени вече имаме разговори и те са готови на това. Бихме искали това да бъде една следваща конкретна стъпка, която ще предложим на новоизбраното ръководство на Академията.
В изпълнение на Основните правила за отпускане на стипендии, за учебната 2012/2013 година имаме 38 стипендианти, от които 32 студенти и 6 ученици. Най-много 20 са представителите на СУ „Св. Кл. Охридски”; 4 са от Медицински университет – София, по 2 са от Технически университет – София, ПМГ „Никола Обрешков” – Казанлък, Софийска математическа гимназия „П. Хилендарски” и по един от Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, Лесотехнически университет – София, Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Университет за национално и световно стопандство – София, Технически университет – Варна, Пловдивски университет „П. Хилендарски”, Медицински университет – Пловдив, ПМГ „Никола Обрешков” – Бургас, Математическа гимназия „Д-р Петър Берон” – Варна.
С решение на Съвета на фондацията беше запазен размера на именните стипендии и за учебната 2012/2013 година студентите ще получат годишна стипендия в размер на 2 000 лева. Бихме искали да направим крачка и в посока на тяхното увеличаване през тази година, но финансовите параметри на програмата трудно ще позволят това. През изминалата година направихме настойчиви опити да привлечем дарители на стипендии. Опитахме се да възстановим стари партньорства за спонсориране на изявени студенти и ученици в областта на природоматематическите науки, но навсякъде ни демонстрираха желание, но и финансова невъзможност, обяснявана с продължаващата и разширяваща се световна икономическа криза. Този подход явно не дава резултат и ние трябва да намерим други начини и способи за привличане на допълнителни средства и разширяване на обхвата на стипендиите, отпускани от нашата фондация.
Запазихме традицията в навечерието на празника на българските студенти 8 декември да връчваме удостоверения на стипендиантите ни. Поканихме и гости – представители на университетите, научната общност, бизнесмени и журналисти. Присъстваха и родственици на някои от патроните на именните стипендии. Липсата на бизнесмените беше компенсирана от активното присъствие на представители на университетските ръководства и учените. Изразители на общественото признание към стипендиантите и техните постижения станаха с присъствието си членове на Съвета на Фондация „Еврика” и на комисиите, сред които акад. Кирил Боянов, проф. Рангел Трендафилов, проф. Митко Миховски, проф. Иван Пършоров и др. За пореден път на тържеството бяха с нас ректора на СУ „Св. Климент Охридски” проф. Иван Илчев и Юлия Попова – родственица на акад. Методи и Кирил Попови. Те приветстваха присъстващите и дадоха висока оценка за дейността на фондацията като пример за радетелство и съхранение на творческия дух в младите хора.
Една неразделна част от дейността по програма „Таланти” е тази на Ученическия институт по математика и информатика /УчИМИ/. Този проект създадохме преди тринадесет години заедно с Института по математика и информатика на БАН, МФ „Св. св. Кирил и Методий” и Съюза на математиците в България /СМБ/. Създаден като проект, УчИМИ се утвърди като дългосрочна програма за работа на известни български учени с ученици от средните училища, показали способности в областта на математиката и информатиката. Ежегодно се провеждат ученическа конференция, интервю за избор на участници в Изследователския научен институт / RSI / в Масачузетския технологичен институт, лятна изследователска школа, ученически работен семинар и семинар за учители по математика, информатика и информационни технологии. За тринадесетгодишния период от съществуването му през неговите форми са преминали над две хиляди ученици и няколкостотин учители по математика, информатика и информационни технологии. Оказа се, че при обединяване на усилията на различни организации, включително и учени от научни институти и университети се постигат много сериозни резултати. Неговото съществуване се отразява на развитието на отделните ученици, на подобряване работата на учителите и на усъвършенстване методиката на работа в средното училище за откриване и развитие на талантите.
Дванадесетата ученическа конференция постави началото на богатия календар от изяви за новата учебна година. Тя се проведе от 20 до 22 януари 2012 г. в Габрово. В секциите по математика, информатика и информационни технологии взеха участие 77 ученици и над 20 учители. Представени бяха общо 53 проекти, от които 22 по информатика и информационни технологии, 11 по математика, определени за докладване и 20 по математика, определени за постър–сесия. Грамоти за отлично представяне получиха авторите на 8 проекта по математика и 8 по информатика и информационни технологии. Три проекта по математика и един по информатика и информационни технологии получиха награди за успешен дебют, а 21 проекта по математика и 12 по информатика и информационни технологии, грамоти за много добро представяне. Раздадени бяха и специални грамоти за проект с най-оригинален дизайн на двама десетокласника от МГ „Баба Тонка” – Русе и награда за приложен софтуер на двама единадесетокласника от ОМГ „Акад. К. Попов” – Пловдив. Класирането на всички проекти беше извършено въз основа на три показателя: реферативност, творчески елемент и представяне от авторите. Наградените с грамота за отлично представяне ученици, които не са 12 клас, получиха покана за участие в интервю за определяне на българските представители в RSI’2012, а дванадесетокласниците – признаване на отличната оценка за прием в няколко наши университета. В рамките на 41-та Пролетна конференция на Съюза на математиците в България от 9 до 12 април 2012 г. в курортния комплекс Боровец се проведе дванадесетата ученическа секция на УчИМИ. За участие в нея постъпиха 81 проекта, от които 26 по математика и 55 по информатика и информационни технологии. Автори на тези проекти бяха 119 ученици от 7 до 12 клас от 28 средни училища от 18 града на страната: Благоевград, Брезово, Варна, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Първомай, Русе, Сливен, София и Шумен. За научни ръководители и консултанти бяха привлечени над 60 учители, преподаватели във висши училища, учени, студенти, представители на бизнеса, издатели на учебна и научна литература, други специалисти и дори ученици от по-горните класове. С грамоти за отлично представяне бяха наградени 9 проекти по математика и 17 по информатика и информационни технологии. Авторите на пет проекти по информатика и информационни технологии получиха отлични грамоти и бяха поканени за участие в престижната конференция CompSysTech. С грамоти за много добро представяне бяха отличени 17 проекти по математика и 34 проекти по информатика и информационни технологии. Специална грамота за успешен дебют с проект по математика получи осмокласникът Александър Кратинов от 4-та Езикова гимназия – Варна. С грамота за успешен дебют в направлението по информатика и информационни технологии беше отличен седмокласникът Радостин Маринов от СОУ „Сава Доброплодни” – Шумен. Два проекта на ученици от МГ „Баба Тонка” – Русе и СОУ „Проф. Асен Златаров” – Първомай получиха грамоти за социална значимост. Присъдена беше и награда за оригинално използване на информационните технологии в психологията на Деница Георгиева и Христина Христова, също от Математическата гимназия в Русе. Връчени бяха и специални награди за оригинално използване на информационните технологии в историята и в обучението. Всички участници в секцията, спечелили грамоти за отлично представяне, както и още седем автори на проекти по математика, отличени с грамоти за много добро представяне получиха покани за безплатно участие в ЛИШ’2012. Дванадесетата национална младежка лятна изследователска школа /ЛИШ’12/ се проведе през месец август 2012 г. В нея взеха участие над 40 ученици от 8 до 11 клас от 17 математически и професионални гимназии във Варна, Габрово, Горна Оряховица, Димитровград, Казанлък, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Смолян, София и Шумен. Участниците бяха избрани измежду най-добре представилите се автори на проекти на Ученическата сесия на 41-та Пролетна конференция на СМБ. Научната програма на школата включваше лекции, семинарни занятия и индивидуална работа върху конкретни теми и задачи. През втория етап на школата се проведе ученически работен семинар и семинар с учители по математика, информатика и информационни технологии. За участие в тях бяха поканени ръководители на ученически проекти в конкурсните сесии на УчИМИ през 2012 г. и млади учители, които да проучат опита на колегите си. Въпреки рязкото повишаване на таксата за участие и през тази година се проведе традиционното интервю с най-добре представилите се автори на проекти за излъчване на двама участници в престижната шестседмична изследователска школа, която се провежда всяко лято от 24 юни до 4 август в Масачузетския технологичен институт, Бостън, САЩ и в която учат 75 средношколци от САЩ и различни страни от Европа, Азия и Африка. До заключителния етап на интервюто бяха допуснати всички ученици, които не са 12 клас, спечелили грамоти за отлично представяне със своите проекти по математика, информатика и информационни технологии в Дванадесетата конференция. Специалната комисия провери общата култура на участниците, познанията им по английски език и взе предвид участието и класиранията им в олимпиади и състезания по математика и информатика.
Преди три години в рамките на проект „Клубове за наука и техника за ученици” създадохме 11 моделни клуба в различни типове училища и извънучилищни структури за работа с ученици. Те се оказаха устойчиви на времето и трудностите и продължават да функционират с успех. Продължаваме да ги подпомагаме методически, защото не сме се отказали да продължим започнатото с обединяването им в единна общност от рода на асоциация на територален и проблемен принцип. Съжаляваме, че ограничените финанси не позволиха да реализираме този проест със собствени средства, а големия ресурс за извънкласни дейности в МОМН остана недостъпен за неправителствените организации и центровете за работа с деца. През 2012 г. се изявиха членовете и научните ръководители на Клуб „Знание” към Спортното училище „Ген. Владимир Стойчев”, София, Клуб по наука и техника „Проф. д-р Иван Странски” към НПМГ, София и Клуб по наука и техника „Хелиос” към СОУ „Васил Левски”, Севлиево. Те бяха сред най-дейните участници в Европейския младежки ден на науката, организиран от МИЛСЕТ и проведен на 15 март 2012 г. на тема „Астрономия и време: Наследството на маите”, в поредица от училищни, общински и национални изяви за популяризиране на науката и техниката в училище, в подготовката и участието в редица училищни и национални конкурси и състезания, включително и в надпреварата „Млади таланти” на Министерството на образованието, младежта и науката. Този конкурс е част от инициативите на МОМН за подпомагане на развитието на младите таланти в страната и ние се постарахме да насочим за участие в него всички наши клубове, създадени по европейския проект.
През последните години, в резултат на доброто партньорство с Дирекцията на МОМН, която организира провеждането на този конкурс като етап от международното състезание за млади таланти, направихме възможно участието на част от призьорите, които бяха разработили проекти с приложен характер и не попаднаха в представителния отбор, да покажат направеното и се състезават с връстниците си на международна проява на МИЛСЕТ, където ние сме единствената българска организация, която е пълноправен член. Осигурихме преференциални параметри и с финансовото участие на МОМН стана възможно представянето на проектите на трима лауреати от Националния конкурс „Млади таланти’2012” в Европейско Експо на науките, което се проведе от 2 до 8 юли 2012 г. в гр. Тула, Русия. Там Павел Венев и Борислав Цветанов от Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов” и Иван Герганов от СОУ „Петко Р. Славейков”, гр. Кърджали представиха двата си проекти на теми: „Интелигентно устройство за изпомпване на течности, базирано на контролирана имплозия на Браунов газ” и „Преброяване върху триъгълна решетка”. Участието им беше високо оценено от организаторите на изложението и другите млади хора от различни страни в Европа, които представиха резултатите от своите изследвания в над 150 научо-технически проекти. Практиката за единодействие и сътрудничество с МОМН за участие в организираните изложения на научни проекти е много полезно за учениците и трябва да направим всичко, зависещо от нас то да продължи. Нещо повече, би могло да се разшири, тъй като в организацията MILSET има голямо разнообразие на прояви в различни области и там може да бъдат изпращани различни български представители от новосъздадените клубове в училищата. Съществуващият финансов ресурс в Министерството може да бъде оползотворен и за такъв род дейности и за тази цел считаме, че може да направим своето предложение към новото му ръководство. Освен за обмен на научни идеи и оценяване чрез съпоставяне с връстници, тези младежки изяви дават възможност за създаване на приятелства и обогатяване на личностната култура и отношение на младите хора от различните страни.
Програма „Таланти” предвижда провеждането на летни школи и университети. За първи път, през изминалата година успешно реализирахме съвместен проект със Съюза на физиците в България и бяхме в основата на провеждането на Осмата международна балканска школа по ядрена физика на тема „Изследване на екзотични ядра”. Тя беше ориентирана главно към младежи от югоизточна Европа и в нея взеха участие над 60 студенти, докторанти и млади изследователи. Основният фокус на програмата на школата беше съсредоточен върху най-модерните аспекти на ядрената физика, които се изследват в ЦЕРН.
През изминалата година, лятна школа за ученици е проведена само от Ученическия институт по математика и информатика. Други проекти не са постъпвали. Дългоочакваната лятна школа с Националния дворец на децата не успяхме да организираме и през тази година, тъй като при тях бяха отпуснати късно пари, когато учениците вече бяха във ваканция, а потенциалните им ръководители вече бяха поели други ангажименти. На практика беше организиран само един едноседмичен лагер, без това да е школа и да се води учебен процес, а само отделни занимания по природни науки и моделизми. Ако през предстоящото лято своевременно се направи добра организация и при подходящо основно финансиране, ние бихме могли да бъдем полезни с осигуряването на обучителния процес.
Посоченото по-горе е един от примерите, които говорят за не доброто използване на капацитета на организациите в повишаване на качеството на извънкласните дейности по наука и техника с учениците. И през 2012 г. неправителствените организации не бяха допуснати нито като бенефициенти, нито като партньори в конкурси по оперативните програми, засягащи извънкласните форми на работа с учениците, където са нашите възможности. Сега вече, надеждите ни са насочени към новия програмен период от 2014 г. до 2020 г. и възможностите, които ще предостави новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, чиято основна цел е постигането на интелигентен растеж и изграждането на общество, базирано на знанието, чрез повишаване на качеството на научните изследвания и образованието.
Последното направление на програма „Таланти” предвижда предоставяне на финансови средства за индивидуални проекти на млади учени, специалисти и студенти в международни научни прояви. В този раздел на програмата през 2012 г. имаме само два подкрепени проекти. Други такива проекти не постъпиха. Причините са напълно очаквани и обективни. У нас почти не останаха млади учени, а отсъствието на добри условия за работа по сериозни научни проблеми не позволява да се стига до научни продукти, които да бъдат докладвани на престижни научни форуми. Младите учени не разполагат и със собствени средства или такива на институтите, в които работят, за да допълват такси и командировъчни, които ние не предоставяме в необходимия размер.
Ставащото в последните години в българската наука направи така, че все по-малко млади хора у нас се ориентират към наука. Искрено вярваме, че сме в началото на ново отношение към нея и тогава трябва да потърсим възможност заедно със Съюза на учените в България, а може би и с БАН за създаването на тези школи за млади учени в приоритетните области на развитие, от които очакваме интелигентния растеж. Готови сме да станем инициатори на подобни съвместни действия с тези организации и вярваме, че и МОМН ще ни подкрепи.

2. За стимулиране на младежката научно-техническа изследователска, изобретателска и друга новаторска дейност.
В продължение на казаното в предходния раздел на отчета поставяме на вниманието тази част от нашите дейности, които до неотдавна осъществявахме чрез програмата „Научни изследвания”. Същата временно затворихме преди две години с решение на Съвета на фондацията. Ставащото в НФ „Научни изследвания” не позволи дори да проведем разговори с неговото ръководство за възстановяване на предишни практики. Явно е, че наличните при тях значителни средства не им налага необходимост да търсят и привличат допълнителни средства, а срещу това да допускат обществена намеса в наблюдението на дейности по финансиране и изпълнение на проектите. Явно е , че трябва да търсим другаде нашето място в подкрепата на младите учени. Бихме искали да получим становище от Съвета на фондацията за известни промени в програмата, които да позволят финансова подкрепа за публикуването на научни статии в престижни списания, за които се иска допълнително заплащане от страна на авторите. Възможностите не са големи, но е реално да се включи и такъв вид за частично финансиране, когато това са публикации на млади учени до 35 години или колективи, в които младежкото участие е над 50 процента. В случай, че получим подкрепа за това, ще внесем конкретни текстове и ще предвидим това в бюджета за следващата година.
Приобщаването на учениците към бъдеща изследователска и творческа дейност става още на ученическия чин и в училищните кабинети, но и в заниманията извън учебните часове, в клубовете и школите по наука и техника. В тях се съдържа и един мощен стимул за това, чрез организирането и провеждането на конкурси. Потвърждение за това е дългогодишната ни практика. Те са масови и с добри резултати, когато са намерени интересни за учениците области и теми. Те са достъпни за всички ученици – от големия град регионалните инспекторати на МОМН позволяват това. Натрупаният богат опит и добронамереност при осъществяване на дейностите с Двореца позволява да имаме свое място в Календарния план на МОМН за извънкласните дейности. Това улеснява много контактите с училищните ръководства и тяхната подкрепа за участие в тези прояви. При условията на преструктурирането на звената за извънкласни и извънучилищни дейности съобразно изискванията на новия Закон за предучилищното и училищното образование можем да разчитаме само на това сътрудничество и единодействие. Договорът ни за сътрудничество, който сключихме преди две години се изпълнява успешно и той е основа за бъдещите ни
Най-масовият ни конкурс през изминалата година е „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Проведохме неговото ХІV издание по традиция под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов, заместник председател на Съвета на фондацията ни. Създадохме го преди години по идея на тогавашния заместник председател на фондацията акад. Димитър Мишев и за тези години участниците в него отдавна надхвърлиха 15 000. Сред тях са деца и ученици със сериозни проекти за космически експеририменти и идеи за космически селища. Заедно с напредването на техниката и технологиите се увеличаваха и направленията на конкурса. Едва ли ще изненадаме някого с това, че едни от най-многобройните участници са тези, които използват компютъра като свое мощно средство за илюстрация на идейните си проекти. Конкурсът ни срещна подкрепата и на медиите и от тази година ние имаме официално медиен партньор в лицето на Националното издателство за образование и наука „Аз Буки”. Получаваме и подкрепа от научните институти, работещи в тази област. По традиция от техните среди е председателят на специализираното жури. Получавахме консултации при нужда, за да гарантираме обективност в оценките. През тази година журито работи под ръководството на създателят на първата в света космическа оранжерия доц. д-р Таня Иванова. На нея и на колегите й беше трудно да излъчат първенците в отделните направления на едно голямо състезание, в което има победители, но няма победени. Вдъхновени от Космоса, в петте състезателни направления се включиха 1 321 ученици. Твърде разнородни бяха и проектите по идеи, изразни средства и полет на фантазията. Запазва се тенденцията за повишаване на интереса към конкурса, както количествено по брой на участниците, така и по обхвата на училища и извънучилищни структури за работа с деца. Сред авторите на проектите са участници от всички региони и области, които увличат свои връстници за първи път да се включват в такива мащабни конкурси. Помагат от много страни – учителите, родителите, а в последно време дори читалищата в много села. Многолико е и творчеството на учениците. Отново имаше случаи, в които деца се състезават в няколко направления или участват в няколко поредни издания на конкурса. За втора година се организират и общински нива на конкурса в Севлиево и Стара Загора, а от следващото издание на конкурса такова намерение са заявили от Варна и Хасково. Това показва, че трябва да използваме всички възможни средства да създаваме у децата интерес към науката. Този конкурс е доказателство за това, че талантите на децата се развиват не само в големия град, където има изследователски центрове, астрономически обсерватории, голям брой учени и подготвени учители, но и в малките населени места, където има все още учители с чуство на отговорност към развитието на възпитаниците си.
Много успешна беше и практиката за въвличане в конкурсната надпревара на създадените преди четири години клубове за наука и техника по проект на фондацията. Много добри бяха представените идеи за космически научни експерименти от възпитаниците на Клуба за наука и техника „Хелиос” към СОУ „Васил Левски”, гр. Севлиево и Клуб „Знание” към Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев”, София. Убедени сме, че трябва да потърсим възможност за представяне на тези проекти в някои от международните прояви в тази област.
В най-иновативното направление за идеи за научни и технически експерименти със свои проекти се състезаваха 18 ученици от 14 до 18 години. Сред тях се открои екипът от варненската обсерватория с ръководител Веселка Радева, който работи по проект на НАСА за наблюдение на астероиди. Нейният възпитаник Цанко Йорданов спечели първо място с разработката “На лов за астероиди или как да можем да открием нов астероид”. Традиционно силно беше и представянето на възпитаниците на ГПЧЕ „Ромен Ролан”, гр. Стара Загора, на обсерваторията от същия град и на професионалната гимназия „Лубор Байер”. Под вещото ръководство на научната им ръководителка Надя Кискинова, второ място завоюва Деана Тенева с разработка на тема „Слънчево ехо”, а трети се класира Георги Славов за научната си разработка „Ярки променливи звезди от типа Волф-Райе”. Специализираното жури високо оцени работата в това направление и предложените оригинални идеи на учениците от СОУ „Васил Левски”, гр. Севлиево, 18 СОУ „Уилям Гладстон”, гр. София и Спортно училище „Генерал Владимир Стойчев”, гр. София.
В направлението за модели и макети на космически обекти участваха 68 ученици на възраст от 10 до 18 години. Заслужено и безапелационно първо място спечели Томислав Скандалиев от І-во ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Кюстендил и Обединен детски комплекс – Кюстендил с научен ръководител Тонче Радков за изработване на макет на космическа зарядна база „Балкан” с ракета SPACE TANKER, коята вече беше изпробвана и изстреляна на учебния полигон в гр. Кюстендил. Силно беше представянето на ученици от ПМГ „Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев, Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм, гр. Панагюрище и 33 ОУ „Санкт-Петербург” от София.
Второ по масово участие в конкурса беше направлението за графични произведения, създадени с помощта на компютър. За него бяха изпратени 325 разработки. Голямата активност на учениците от Клуб „Хелиос” към СОУ „Васил Левски”, гр. Севлиево с научен ръководител Росица Конова беше възнаградена с първото място на Константин Рачев за разработване на специализиран сайт „Онлайн космическа игра”. Втора се класира Анета Лазарова от СОУ „Иван Вазов”, гр. Вършец с научен ръководител Радка Костадинова за компютърна презентация на тема „Луна”, а трети се нареди Евгени Йорданов от СОУ „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица с научен ръководител Наталия Горанова за компютърна рисунка на планетата Сатурн. С прекрасни и оригинални разработки в това направление на конкурса взеха участие и млади творци от: СОУ „Козма Тричков”, гр. Враца, Школата по астрономия към ОДК – Благоевград;ПГМТ „Вл. Комаров”, гр. Силистра. Имаше проекти от Русе, Елхово, Етрополе, Велико Търново и още много градове и села от цялата страна. Радваща беше активността на представителите на малките градове, на частните училища и тези от професионалните гимназии.
В направлението за литературни творби участваха 86 млади автори от 8 до 18 години с 92 произведения на космическа тема. Впечетляващи бяха творбите на учениците от СОУ „Христо Проданов”, гр. Карлово с научен ръководител Росица Иванова и не случайно първото място беше завоювано от възпитаничката на това училище Йорданка Делева за разказа „Целунатият от бог”. За своето стихотворение „Бягство”, Елена Вакареева от ПМГ „Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев беше класирана на второ място. Трета се класира Евелина Новакова от СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград.
Най-многобройно беше представянето на младите художници. 824 автори от 69 училища и извънучилищни звена за работа с талантливи деца изпратиха свои рисунки на тема „Човекът и Космосът”. Демонстрирано беше голямо разнообразие от техники и жанрове. Първо място беше присъдено на петнадесетгодишния Цветан Даскалов от ОУ „Васил Левски”, гр. Враца, втората награда получи деветгодишния Димитър Стоянов от Общински детски комплекс – Бургас, а третата – Петя Живова от СОУ „Димитър Благоев” в гр. Свищов.
Специализираното жури оцени високо и представените рисунки на младите таланти от Варна, Горна Оряховица, Ямбол, Столичния център за работа с деца – филиал Ботунец, Ловеч, Дупница, Пловдив и много други.
Според създадената традиция, връчихме наградите от конкурса в Деня на народните будители в Националния политехнически музей. Просторната и обновена експозиционна зала отново се оказа тясна за лауреатите от конкурса и много техни приятели, съученици и родители, които с интерес следиха презентациите на победителите в отделните направления, хубавите думи и пожелания от известни български учени, участници в международни космически програми и най-вече на сърдечната среща с първия български космонавт ген. Георги Иванов, който за пореден път лично връчи наградите. Голям интерес предизвика и представената от председателят на специализираното жури доц. д-р Таня Иванова тема „40 години България – космическа държава”. Част от тържеството беше организираната изложба с рисунки, модели и макети от конкурса. Съгласно действащия договор за сътрудничество между Фондация „Еврика” и Националният политехнически музей, всички разработки бяха предоставени за съхранение в музея и ще бъдат използвани в бъдещи експозиции, включително и във филиалите на НПТМ.
През изминалата година правихме всичко необходимо, за да изпълняваме ролята на национален координатор при организиране на участието на българските ученици в конкурсите, обявени от международните организации, в които членуваме. МИЛСЕТ официално ни определи за такъв представител. Предоставяхме информация и при нужда помощ, връчвахме от тяхно име и присъдени награди. Български представители взеха активно участие в Осмия международен конкурс за научна фотография и заслужено получиха награди. Съдействахме на младите хора за участие в организираната за пети пореден път от МИЛСЕТ Конференция на младите граждани, за да изразят своите гледни точки и да участват в дебатите по основната тема „ВОДАТА”, следвайки решението на ООН, от 22 март 2012 г.с което този ден беше обявен за международен ден на водата. През 2012 година с почетни дипломи бяха отличени тримата ни участници в Европейското Експо на науките в Тула, Русия и представителите ни в международния конгрес на младите изследователи в Сарагоса.
За да достигнат наши представители до международното ниво на много конкурси, предварително дадохме шанс да се проведе надпреварата на национално ниво. Работихме по организацията предимно с Националния дворец на децата. Конкурсите бяха в различни области и традиционно се организират в две възрастови групи – научно-технически изяви с ученици от 5 до 8 клас и от 9 до 12 клас /І – ІV курс/; националните състезания по авиомоделизъм, автомоделизъм, корабомоделизъм и ракетомоделизъм; националния конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда; националния конкурс „Природата – наш дом” за ученици от 5 до 8 клас. В националните състезания по природни науки, екология и технолигии се включиха над 90 ученици от 5 до 8 клас от ОДК – Пазарджик, 134 СОУ – София, ТПТ – гр. Сливница, Обединените общински детски комплекси в Благоевград, Сливен, Троян, Шумен, Ловеч, Велико Търново, Варна, Бургас и Кюстендил. Практическите етапи на състезанията се проведоха по модули с използването на въведения от Двореца съвременен образователен софтуер и необходимата техника за изпълнение на практическите задания. По мнение на организаторите и членовете на съдийските комисии, всички ученици са демонстрирали много добри познания, умения и компетенции в съответните научно-технически области. В рамките на националните състезания бяха организирани и проведени и редица разнообразни инициативи, представящи дейности и идеи за свободното време на децата и учениците. След направен допълнителен анализ и по предложение на учениците беше взето решение в следващото издание на изявите да се включи постерна сесия с публична защита.
В националните научно-технически изяви с по-големите ученици от 9 до 12 клас до публична защита бяха допуснати 75 участници от Сливен, Пловдив, София, Благоевград, Шумен, Бургас, Варна, Велико Търново и Троян. Преобладаващата част от тях успяха убедително и аргументирано да защитят своите проекти в областите на електронната и комуникационна техника, химия, биология, екология, фермерство, физика и астрономия, енергийна ефективност. Продължаваме успешно да работим заедно с Националния дворец на децата, МОМН, Българската федерация по автомоделни спортове, Българската федерация по корабомоделизъм и корабомоделен спорт и Българската федерация по авиомоделизъм при организирането и провеждането на националните ученически състезания по авиомоделизъм, автомоделизъм, корабомоделизъм и ракетомоделизъм. В националния кръг през 2012 г. взеха участие над 210 деца и ученици от Никопол, Бургас, Ловеч, Кюстендил, Девня, Горна Оряховица, Пловдив, Троян, Долна Митрополия, Разград, София, Плевен, Средец, Харманли, Враца, Русе, Севлиево, Сливница, Мездра, Варна и гр. Левски. Ние подкрепяме тези състезания, защото те стимулират творческата и конструкторска дейност и способстват за възпитаване у младите хора на отговорност, организираност, дисциплинираност, точност и прецизност.
Не останахме встрани и от екологичната проблематика. Партнирахме на НДД, МОМН, Регионалния инспекторат по образование – Силистра, Община Силистра и ЦУТНТ – Силистра при организирането и провеждането за двадесет и първи пореден път на Международния форум по екология „Сребърна”. Основната му цел е да активизира дейността на младите хора в изследването и опазването на околната среда и популяризиране на уникалното природно богатство на резерват „Сребърна”. Провеждането му е част от програмата за честване на Световния ден за опазване на околната среда. Показателно за нашата работа е и факта, че девет от класиралите се на призови места в този конкурс в предходни години са били и стипендианти на Фондация „Еврика”. В Международния екологичен форум „Сребърна 2012” се представиха над 920 участници от 16 области на страната, а в Националния конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда се съревноваваха 75 ученици, обединени около 25 проекти и достойно представиха своите градове Варна, Добрич, Дупница, Пловдив, Ракитово, Силистра, Свищов, Тутракан, Тервел. Сред тях имаше и участници от съседна Румъния. В пет различни тематични направления, участниците представиха оригинални авторски идеи, собствени изследвания, целящи решаването на определени екологични проблеми, оригинално мислене и актуална гражданска позиция по обществени въпроси от регионално и национално значение, насочени към опазване на природата и жизнената среда на човека, изучаване и опазване на биоразнообразието и използването на нови енергийни източници. Голям интерес предизвикаха и съпътстващите изяви на Международния форум по екология – изложба с творби от международния конкурс за рисунка на тема „Земята- наш дом”; литературното четене от международния конкурс за есе, стихотворение и разказ на тема „Земята- наш дом”; пленерът в резервата „Сребърна”, кръглата маса-дискусия на тема „Сребърна – наша грижа, гордост и отговорност”, дискусията на тема „Младите хора и климатичните промени”, изложбата „Деца рисуват Сребърна”. В съпътсващия екофорума Национален конкурс „Земята- наш дом” бяха представени 382 рисунки, апликации, плакати и 438 стихотворения, разкази и есета. Стараем се да популяризираме и привличаме нови участници в Националното ученическо състезание „Природата – наш дом”. През изминалата година в него се включиха 150 ученици от 5 до 8 клас от училища и общински детски комплекси в София, Перник, Казанлък, Силистра, Ямбол, Плевен, Благоевград, Кюстендил, Панагюрище, Бургас, Гоце Делчев, с. Писарево, гр. Лозница, Крумовград и с. Драгановец.
През настоящата година се готвим да стартираме и нови конкурси. Имаме договореност с Националния политехнически музей да започнем ежегодни тематични конкурси за изследване на българското участие в създаването на техника и технологии през вековете. Първата тема ще е за звука.
По непонятни причини през изминалата година оперативните програми, свързани с образователни дейности и в частност тези за извънкласни и извънучилищни дейности останаха затворени за неправителствения сектор. Дори без възможност за финансово подпомагане на работата ни в тези области, успяхме да разширим обема и съдържанието на дейности, насочени конкретно към учениците. Благодарение на добрите практики в предходни години и сътрудничеството ни с редица организации бяхме едни от основните организатори (съвместно с МОМН, община Севлиево, СУБ, Националният ученически екопарламент, Британския съвет в България и СОУ „Васил Левски”, гр. Севлиево) на четвъртото издание на Националния фестивал „Наука на сцената”. Тази изява е включена в националния календар за извънкласни дейности на МОМН и е етап от голямата Европейска програма “Science on stage”, създадена да провокира интерес сред младите хора към природните науки, да стимулира тяхното приобщаване към постиженията на човешкото познание и да влияе върху избора на кариера. Три дни град Севлиево беше територия на младите в науката. В петте направления на фестивала участваха 220 ученици и 80 учители от 41 училища, клубове и центрове за работа с деца от цялата страна. Измежду 16 театрални ученически постановки, показващи по атрактивен начин природните закони и научните постижения на известни учени бяха отличени колективите от СОУ „Христо Ботев”, гр. Кубрат, ГПЧЕ „Христо Ботев”, гр. Кърджали и ОУ „Никола Вапцаров”, с. Селановци, Врачанска област. В направлението за демонстрационни проекти награди получиха: училището домакин на фестивала СОУ „Васил Левски”, гр. Севлиево; Езикова гимназия „Екзарх Йосиф”, гр. Разград; Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов”, гр. София; Национална Априловска гимназия, гр. Габрово. От двадесет и седемте демонстрационни щанда с макети и модели, журито отличи тези на учениците от гимназията по информационни технологии „Алеко Константинов”, гр. Велинград, ЦДГ „Радост”, гр. Севлиево, Общински център за извънучилищни дейности в с. Байкал, Плевенска област и СОУ „Евлоги Георгиев”, гр. Тръстеник. Представените 64 презентации позволиха на бъдещите изследователи да се изявят във всички научни области. Авторите на най-добрите проекти, определени след решение на международния организационен комитет, ще вземат участие в европейския формат на „Наука на сцената”, който ще се проведе през месец април 2013 г. в Полша и Германия.
През изминалата година подпомогнахме едни от най-активните и успешни участници в последните години в изданията на националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”, възпитаниците на компютърна школа „Вале” при Образцово народно читалище „Заря-1858”, гр. Хасково. Включихме се като съорганизатори в подготовката и провеждането на Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници”. В него 184 деца от България, Словения, Чехия, Шри Ланка, САЩ, Великобритания, Нова Зеландия, Индия и Китай с 402 творби показаха магията на дигиталната графика и живопис и успяха да нарисуват света през своите очи и да предадат чувствата, настроенията и вътрешните си преживявания.
За поредна година продължихме да подкрепяме Ученическата научна сесия на тема „Структура на материята” в рамките на 40-та Юбилейна национална конференция по въпросите на обучението по физика. В нея 46 ученици от 17 средни училища и една национална обсерватория представиха 32 научни разработки.
Без колебание и с задоволство приехме поканата на журналисти от ТВ+ за съвместна работа по подготовката и излъчването на документална поредица „Българските надежди” за талантливите и успели деца на България. Работата по нея продължава и през 2013 г., като ще бъдат излъчени 10 епизода за изявени млади хора, техният интерес и устрем към науката, подкрепата от родителите им и от такива организации като нашата фондация.
Приехме като признание на ролята на Фондация „Еврика” в образователния процес в страната, поканата от Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на околната среда и водите за участие в кръгла маса на тема „Образование за околна среда”. На този национален форум, чрез конструктивен и открит диалог беше обобщен натрупания опит в областта на образованието за околната среда в българското училище и бяха обсъдени нови идеи за образованието за устойчиво развитие и опазване на околната среда. С голяма благодарност и искренно желание да допринесем за създаване на нови предизвикателства към младите таланти в областта на информационните технологии приехме и поканата на Мусала Софт и вече сме техни партньори при организирането и провеждането на утвърдилия се в годините конкурс по програмиране CodeiT. Той протича в 6 задочни кръга и завършва с финален кръг, който е присъствен за всички участници. До известна степен той запълни празнината, която се създаде след прекъсването на конкурсите и преустановяване на издаването на списание „Compter” по основно икономически причини. Продължаваме да провеждаме традиционната ученическа научна конференция в 164 гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес” и тя е не само подборен кръг за Конгреса за наука в Сарагоса, но и един въэдействащ стимул за работа на учениците в областите на природните науки.
Поради спецификата на мисията на организацията ни, преобладаващата част от проектите ни са обвързани с проблеми в образованието. Там наистина има проблеми, които биха могли да се решават съвмество с държавните структури и да се осъществява еднопосочно действие с неправителствените организации. За някои от тях нееднократно правим предложение чрез Националната мрежа за деца, където обединени с други сродни организации, се стараем да получим заслужени позиции и възможност да ги реализираме. До сега не срещаме разбиране от разработващите политиките на МОМН за извънкласни дейности и възпитателната работа като цяло. Считаме, че има много неизползван капацитет, който би могъл да допринесе за повишаване на ефективността в работата с децата и учениците. До сега най-добро разбиране получаваме от Националния дворец на децата. В предстоящия период имаме очаквания, свързани с Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, но дори и там не е отделено необходимото внимание за привличане на цялото общество за работа за постигане на ново качество на образованието, а то до сега изостава като цели и реализация.
2012 беше годината, в която организацията стана по-силна, по-разпознаваема и устойчива, по-отговорна към децата и мисията на организацията – да помага и се застъпва за техните права. Включихме се активно в поредицата от публични дискусии, организирани от Националната мрежа за деца за проекта за нова оперативна програма само за образование и наука и чрез конкретни коментари и предложения, дадохме свои идеи за това как ключови приоритети в образованието, пренебрегвани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” да намерят своето адекватно място в новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж. Нещо повече, чрез Националната мрежа за децата получихме възможност да сме част от представителите на неправителствения сектор, допуснати да обсъждат и правят предложения за разработване на договора на Република България за програмния период 2014 – 2020 г. В рамките на дейността на тематична работна група „Образование”, участвахме в консултативния процес по изготвяне на концепцията на Закона за предучилищното и училищното образование и в обсъжданията на други законопроекти, отнасящи се за работата с децата и техните семейства.
Осъзнаваме, че години наред вниманието ни преимуществено е насочено към учащите, за сметка на студентите и младите учени. Причините са различни, но убеждеунието ни е, че втората група е в състояние по-лесно да решава проблемите си по обективни възрастови особености и капацитет. В университетите функционират студентски съвети, които имат свое място в управлението на дейностите в условията на автономност на същите. Това не означава, че сме се оттеглили, но по-трудно можем да влияем за разширяването на дейности по наука и техника и увеличаване на броя студенти, занимаващи се с научни изследвания.
В различни университети, според обстоятелствата, оказвахме само организационна и логистична подкрепа, а други подкрепяхме финансово. Заедно с Икономическият университет във Варна и Съюзът на математиците в България подготвихме и проведохме Националната студентска олимпиада по математика. В нея се включиха повече от 150 студенти от 30 факултети на висшите училища и 30 преподаватели. Това е една утвърдена изява, която ние подкрепяме от години, защото тя стимулира най-добрите студенти към по-задълбочена работа и създава условия за обмен на опит и сред преподавателските екипи. Стипендианти на Фондация „Еврика” и редица млади учени, обхванати в проекти на фондацията бяха сред най-активните участници в проведената IT седмица в Технически университет – София, включваща специализирано експо, мултимедийни презентации, студентски уъркшоп и младежко инженерно състезание. Много млади хора, предимно учени, взеха участие в богатата и разнообразна програма на поредната Европейска нощ на учените, чиято основна цел е да промотира науката като възможност за кариерно развитие на младите хора. Наред с многото научни демонстрации, посетителите на инициативата успяха да видят учените и в чисто човешки план и светлина – като художници, поети, музиканти, изпълнители и артисти. Поне за сега участието на студентите е инцидентно и смятаме, че основните организатори могат да отворят по-широко вратите за тях, а ние от своя страна сме готови да помагаме за това.
Правим опит с различни средства и подходи да стимулираме активните млади хора в университетите. През изминалата година за първи път подкрепихме Българската фармацевтична студентска асоциация при организирането и провеждането на Деветата есенна асамблея на Европейската фармацевтична студентска асоциация. Тази престижна изява се превърна в място за обмяна на опит и знания на 350 студенти по фармация от различни държави. Радваме се, че с наша помощ и в партньорство с Научно-техническия съюз по строителство в България, за първи път в рамките на Международната конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения” се проведе специална студентска сесия, на която бъдещите строителни инженери изнесоха докладите си наравно със своите преподаватели. Оживените дискусии дадоха възможност да се покаже нивото на нашите и чужди висши училища в подготовката на бъдещите строителни инженери и показаха зрелостта и мотивацията на младите хора да приложат знанията си по нетрадиционен начин.
Една от целите, формулирани при учредяването на фондацията, е пряко обвързана със създаване на по-добри условия за иновативни дейности сред всички възрастови групи на младежта. Особено в днешно време това става първостепенен фактор за развитие на икономиката. Това е една не лека задача, защото развиването на този нов начин на мислене и творчество е свързано с много знания и умения да ги трансформираш в продукти, конкурентноспособни на пазара и в науката. Работим с всички, които имат общи цели, свързани с иновациите – държавни и обществени структури. За пореден път през 2012 г. подкрепихме организираното от Съюза на изобретателите в България Четвърто национално изложение за изобретения, технологии и иновации „ИТИ’2012”. То беше посветено на 10-годишнината от влизането на България в Европейската Патентна Конвенция и предостави възможност за установяване на полезни бизнес контакти в полза на въвеждането в употреба на представените нови решения и предложения за иновации. За първи път изложението беше с международно участие и в него се включиха представители на изобретателските общности от Русия, Сърбия и Хърватия. В партньорство с ФНТС, Единен център за иновации на БАН Руския културно-информационен център и с помощта и подкрепата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Патентното ведомство на Р България и Селскостопанска академия успяхме да повишим умението на носителите на нови идеи и решения да ги представят пред заинтересованите. Като един от организаторите се постарахме да превърнем изявата в делова среща на изобретатели, учени, предприемачи, иновационни посредници, производители и патентни специалисти. Участвахме и в отбелязването на Световния ден на интелектуалната собственост, протекло под мотото „Мечтателите новатори”. В изпълнението на директивите на международна изобретателска организация IFIA, на която сме асоцииран член и като съзнаваме, че имаме свое място в дейностите за овладяването на знания за защитата и закрилата на интелектуалната собственост, участвахме в семинар на тема „Индустриалната собственост като инструмент за успешни иновации”, чиято основна цел беше популяризирането на патентната система в Европейския съюз и представянето на иновациите като обекти с висок икономически потенциал. Съвместно с Инициатива „Иновативна платформа” обсъдихме тенденциите и инструментите на Европейската комисия за ефективно управление на иновациите на кръгла маса на тема „Управление на иновациите в малките и средни предприятия”, а в Съвета по иновации при Българската търговско-промишлена палата дебатирахме по проектозакона за иновациите, изготвен от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Активното присъствие на всички тези изяви ни помогна в издирването на млади хора с регистрирани патенти и полезни модели и включването им като потенциални кандидати в конкурса за наградата „Еврика” за млад изобретател на годината.
Благодарение на контактите ни с други инициативни млади хора с умения да намират нетрадиционни решения, предоставихме информация на младежи и младежки организации, с които контактувахме по различни поводи в работата си, онлайн платформа за взаимна финансова подкрепа на хора с идеи за уникален собствен бизнес и екологични, обществни и културни инициативи. Базираната в Интернет платформа позволява на авторите на идеи да търсят и намират подкрепа сред фирми и отделни хора за осъществяването им. Тя вече набира скорост и може да бъде един действен подход за реализация и на иновативни решения на млади хора, когато за това не се изискват много големи капиталовложения. До голяма степен успехът на това начинание зависи от умението на авторите да представят по подходящ начин създаденото от тях, което да привлича поддръжници.
Все в посока на устойчиво развитие на младите хора и за промяна на културата на потребление и производство бяха и участията ни в Третия зелен форум на списание „Мениджър” и GLOBUL на тема „Зелената култура на нацията” и в дискусията, организирана от Центъра за икономическо развитие за предизвикателствата и проблемите на гражданското общество за международното развитие.
Една добра инициатива, която е израз на признание към постигнатото от младите хора в областта на информационните технологии е ежегодното присъждане на специални награди „Джон Атанасов”. Ние продължаваме да сме активни поддръжници на това родолюбиво дело. Президентът Росен Плевнелиев продължи добрата традиция. Председателят на Съвета на Фондация „Еврика” е почетен член на Комисията по номинациите на носителите на наградата и почетните грамоти на Президента на Р България „Джон Атанасов” за постижения на млади хора в областта на компютърните и информационните технологии и развитието на информационното общество в България. Член на същия комитет е и членът на Съвета на фондацята Елена Маринова. През тази година отново бяха отличени достойни, талантливи и доказали се учени и специалисти, както и ученици, показали уменията си в различни национални и международни прояви.
Най-значими и обществено признати са нашите конкурси за наградата „Еврика” за постижения в науката, за млад мениджър, изобретател и фермер. Някои от тях проведохме за двадесет и трети път – за мениджър, а най-младия от тях – за постижения в науката е вече с седемнадесетгодишна история. За нас много важен е предварителния етап на тези конкурси, когато трябваше да открием подходящите хора със значителни постижения през годината.
За втора поредна година проведохме конкурса за постижения в науката на младите учени със Съюза на учените в България. Успяхме да излъчим много достоен носител на наградата за наука, без да срещаме никакви организационни проблеми. Затова трябва да благодарим на акад. Дамян Дамянов , който лично ни съдейства да се случи това. Може би трябва да търсим следващата крачка, която да направим заедно за намиране на други съвместни дейности в подкрепа на младите учени. Наградата „Еврика” за 2012 година за постижения в науката беше присъдена на Деляна Маринова Манасиева. Тя е дипломиран магистър по химия и физика в СУ „Св. Кл. Охридски”, а от 2012 г. и доктор. Професионалната си кариера в науката е изградила в Института по обща и неорганична химия на БАН. За един сравнително кратък период от време Деляна Манасиева успява да извърши много голяма по обем изследователска работа, доказателство за което са публикуваните 23 научни статии в списания с импакт фактор. Принос за професионалното й израстване като млад учен имат завършените два специализирани курса по „Неорганична кристалохимия и рентгеноструктурен анализ” и „Интердисциплинарна химия”. Участва в редица научни проекти на университетско, национално и международно ниво, сред които „Изграждане на Национален център за нови материали – UNION модул 1” и „Наноструктурирана прозрачна керамика като нова среда за пренастройваеми лазери”. Тя получи съвместната награда на Фондация „Еврика” и Съюзът на учените в България за отличната защита на дисертационен труд на тема „Вибрационно поведение на матрично-изолирани тетраедрични йони и HDO молекули в неорганични соли – сулфати, селенати, хромати и формиати”. Обектът на изследване са няколко типа неорганични соли като гипс, целестин, барит, англезит, хроматит, хашемит и крокоит. Дисертационната работа съдържа богат експериментален материал, чиято интерпретация е довела до значими методични приноси към молекулярната спектроскопия. Осъществена е една много детайлно планирана изследователска програма. Изследваните съединения са охарактеризирани чрез инфрачервена и Раманова спектроскопия и е намерена корелация между кристалните структури и вибрационните спектри. Дешифрирани са кристалните структури на четири двойни соли хромати, получени за първи път. Деляна Манасиева успя да реализира една изключително голяма по обем изследователска работа, в която доказа по убедителен начин, че матричната инфрачервената спектроскопия може да се приложи успешно като експресен метод за идентифициране вида на включвания в минерали (механично или чрез заместване). Резултатите от дисертацията на г-жа Манасиева са отразени в 10 научни съобщения, 8 от които са публикувани в реномираните J. Molecular Structure и Vibrational Spectroscopy. Представени са 18 доклада на научни форуми, включително 6 устни съобщения. Публикациите, свързани с дисертацията, вече имат 31 цитирания, което потвърждава актуалността на тематиката и значимостта на резултатите.
В конкурса за млад изобретател през 2012 година имаше малко, но много силни участници. Установеното добро взаимодействие с представителя на Патентното ведомство в специализираното жури ни даде възможност да поканим всички млади изобретатели, които отговарят на условията на конкурса. Възползвахме се и от услугите на бюлетина на Българската мрежа за корпоративна социална отговорност CSR Bulgaria, където публикувахме подробна информация за конкурсите за наградите „Еврика” за 2012 г. Именно чрез този бюлетин достигна информацията за конкурса до последният носител на наградата. Наградата „Еврика” за млад изобретател за 2012 г. спечели Лазар Йорданов Илчев. Тя му беше присъдена за изобретението „Разклонителна кутия за свързване на соларна клетка, електрически диод, водещ елемент и фиксиращи средства”, регистрирано като международен патент в САЩ и Европейското патентно ведомство със 100 {00868b326a2ca17d48af7ba8148ff3a4ced0eae2ad27aa90a88c9f79552d79f5} принос. Идеята си за изобретението г-н Илчев развива на лист хартия с молив и гума, без използване на CAD софтуер. Чрез изобретението се подобряват структурата на свързващата кутия, електрическия диод, водещият елемент и фиксиращите средства на металните пластини към водещия елемент. Осигурена е по-добра вариация на механизмите на свързващата кутия чрез използването на електрически проводими метални пластини. В значителна степен се опростява конструкцията на устройството, осигурява се по-голяма гъвкавост при определяне на позицията на водещия елемент в разклонителната кутия и се намаляват разходите. Изобретението на Лазар Илчев намира приложение във фотоволтаичните системи, чиито основни предимства са: лесен монтаж, намаляване на енергийните разходи, висока ефективност, надеждност, свобода за техническа поддръжка и устойчив принос към опазване на околната среда.
За отлично представяне в конкурса за млад изобретател за 2012 г. с почетен диплом беше награден Велизар Стефанов Шиваров.
Конкурса между младите мениджъри проведохме не леко, тъй като бизнесорганизациите не направиха нито една номинация, независимо от многото писма и настоятелни покани. Оказа се, че попаднахме на подходящи кандидати чрез други участници в мениджърски конкурси и по публикации за успехите им в медиите. Те се оказват един надежден източник на добри предложения и номинации на участници в конкурса. Обнадеждени сме от заявената готовност на ръководството на списание „Мениджър” да го провеждаме заедно. Така ще можем да направим по-мащабен и популярен този конкурс и се надяваме да се засили сериозно конкуренцията между участниците. Ще продължаваме да разчитаме и на членовете на журито. През изминалата година намерихме един надежден партньор в лицето на информационната бизнес мрежа „Клуб предприемач”, чрез които да отправим нашите послания до успяващите млади хора в бизнеса. Ще разчитаме и на приноса на носители на наградата в предходни години, които поставиха начало на инициатива за създаване на клуб на лауреатите. Специално трябва да отбележим и високото ниво на представяне на всички участници в конкурса за мениджър на годината, а излъчените лауреати впечатлиха с отлични бизнес резултати, устойчива и възходяща бизнес кариера, изграждане и демонстриране на работещ мениджърски стил, умения да се печелят симпатизанти и поддръжници за значими обществени каузи.
Наградата „Еврика” за 2012 година за млад мениджър стана притежание на Цветелина Борисова Николова. Тя е магистър по международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство. От 2003 г. работи в Белведере България като търговски представител, а от 2006 г. до 2011 г. е търговски и маркетинг директор на холдинга. Към настоящия момент е управител на фирмите в Холдинга Белведере Груп България и изпълнителен директор на винарска изба Катаржина Естейт. Ръководената от Цветелина Николова компания е една от най-награждаваните български изби на международната винена сцена. За 2012 г. е представила страната ни с изключителните си вина на най-престижните винени конкурси. Високият й професионализъм, ръководни качества, отличната й способност за стратегическо планиране и гъвкавост са в основата на разработената стратегия за развитие на Катаржина Естейт в сферата на винопроизводството, включваща засаждането на собствени лозя, технологична модернизация и налагане на собствени търговски марки. Усилията на Цветелина Николова и нейният екип са насочени към увеличаване на количеството на произведената продукция и разширяване на външнотърговските партньорски взаимоотношения. Основание за заслужена гордост е и утвърдената система за управление на качеството. Г-жа Николова провежда целенасочена политика, базирана на пет основни принципи: осигуряване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда за персонала; непрекъснат информационен контакт с клиентите за пълно задоволяване на техните потребности; увеличаване на пазарните възможности и конкурентоспособност; непрекъснато развитие на организационните и ресурсни възможности с цел подобряване на системата за управление на качеството и качеството на крайния продукт; поддържане на високо ниво на квалификация на специалистите и оперативния персонал във всяко звено; подобряване качеството на труда и крайните продукти чрез иновация на асортиментите, условията на труд, прилагане на съвременни технологични схеми и методи на управление.
За отлично представяне в конкурса за млад мениджър с почетен диплом беше наградена Евгения Пеева – изпълнителен директор на Фондация „Заедно в час”. В много отношения тя е пример за социален менижмънт в полза на обществото чрез дейности на неправителствена организация.
За пореден път проведохме успешно и конкурса за млад фермер. В неговата организация помогна много партньорството с Асоциацията на земеделските производители в България, Националната асоциация на българските фермери и вестник „Гласът на фермера”. В бъдеще се готвим да използваме по-ефективно възможностите на големия брой специализирани електронни медии в областта на земеделието и животновъдството като предаването „Бразди” на БНТ, „Агрозона”, „Агрофорум”, АгроТВ, Фермер.бг и др. Постоянно усъвършенстваме и работата на специализираното жури за определяне на най-добрия млад фермер. Утвърдихме нови, по-ясни и категорични критерии за определяне на лауреатите, в които преобладаващо място заемат получените производствени резултати, личния принос на кандидатите за развитие на фермите, техните професионални качества, иновативност и социална отговорност.
Наградата „Еврика” за млад фермер на 2012 г. беше присъдена на Иван Христов Георгиев. Той е с висше икономическо образование. Създал е своя фирма „БЛУПЛАН“ ЕООД с предмет на дейност производство и търговия със земеделска продукция и по този начин поставя началото на своята активна фермерска дейност. Първоначално започва да обработва около 3 000 дка земя в землищата на община Елин Пелин и с. Дуганово, но още през пролетта на 2010 г. успява да ги направи 12 000 дка, а към настоящия момент обработва около 22 000 дка. За успешното осъществяване на дейността си и постигане на по-високи добиви, фирмата разполага с богат технологичен парк от съвременни машини. Основен източник на приходи за фирмата на г-н Георгиев е продажбата на произведеното зърно на българския пазар. Средните добиви за реколта 2012 са: рапица – 210 кг/дка; пшеница – 470 кг/дка; ечемик – 420 кг/дка; овес – 330 кг/дка; слънчоглед – 190 кг/дка; царевица – 150 кг/дка; сорго – 220 кг/дка. Общият приход от произведената продукция за последната стопанска година е 2 650 0000 лв. без ДДС.
В конкурса сред младите фермери с диплом за отлично представяне беше наградена Теодора Симеонова Тодорова – пчелар, земеделски производител от гр. София.
По традиция връчихме наградите тържествено, за да направим достояние на обществото млади хора с доказани резултати в различните области, да представим самите тях като личности и специалисти. В успешното осъществяване на тези добри намерения ни помогнаха много и медиите. Това събитие беше отразено от Българската национална телевизия, Националното радио, вестник „Дневник”, вестник „Дума”, вестник „Аз Буки“ и още 21 информационни агенции и специализирани издания.
Тази дейност е елемент и от всичко онова, което правим за популяризирането на добри практики и овладяването на професионални знания и умения. При провеждането на конкурсите се срещаме с много представители на науката и производството и така определяме какви са нуждите от знания и какво може да правим ние. Намерили сме свое място и възможност да въздействаме и помагаме чрез консултации по проблеми на практиката на младите хора. Добре се посрещат и функционират пълноценно консултационни кабинети по защита на интелектуалната собственост, по някои правни въпроси на организацията и функционирането на стопански и неправителствени организации.
Консултантите помагат на младите хора, но и на нас самите, когато трябва да правим експертни оценки на проекти. Те са търсени и като професионални услуги. Само в годишния отчет на кабинета по защита на интелектуалната собственост са вписани над 200 безплатни консултации за закрила на интелектуалната собственост. В резултат на това са оформени и подадени пет заявки за полезен модел, седем заявки за български марки и пет за европейски марки.
Търсим своето място и при информационното осигуряване, доколкото това е възможно и най-вече с помощта на Интернет като средство да стигнем до голям брой млади хора и техните организации. Това е предпочитаното от младите хора. Активно използваме обновеният и препрограмиран сайт на фондацията. За първи път изготвихме традиционната брошурата с годишния отчет и програмите за дейност изцяло на електронен носител с добър дизайн и високо качество на изработка. В бъдеще ще разпространяваме информацията основно на дискове и чрез присъствието ни в Интернет и социалните мрежи. Това ще позволи по-лесно тиражиране и разпространение на информацията, но ще позволи и намаляване на разходите за отпечатване на брощури, дипляни и др.
Използваме доброто партньорство с някои медии за да правим достъпна информацията за дейности на фондацията. Макар и не толкова често, колкото бихме искали, такава информация се разпространява чрез предавания и интервюта в Българската национална телевизия, Българското национално радио, АгроТВ, TV плюс и в публикации в специализираните издания като вестник „Аз буки”, сп.Наука, в. Нов технически авангард и др. Някои от тях са наши медийни партньори при провеждането на национални конкурси. Много от тях с удоволствие представят и нашите стипендианти и лауреати. С други имаме съвместни проекти и дори постоянна рубрика като „Трибуна на младите” в списание „Наука”. Дължим благодарност на журналистите, които са наши единомишленици и ни помагат да показваме добрите постижения и новия облик на младото поколение.

3. За подпомагане на разпространението на природо-научни, технически и икономически знания и информация
Научно-техническата популяризация е стъпка към създаването на интерес към науката и техниката. В днешно време тя много често се доближава като цели и средства за реализирането й до тези на научно-техническата информация. До голяма степен в последните години тя се осъществява предимно чрез телевизионни предавания, от части чрез периодичния печат и сравнително най-малко чрез книги. Вече са единици специализираните научно-технически издания и затова сме заявили готовността си да помагаме на тези издания. Възможностите не са много, защото това е едно доста скъпо удоволствие. Новите технологии се настаниха на полагащото им се място и сега всеки, който се интересува намира необходимото в Интернет, в любими сайтове с такъв характер или просто с помощта на „чичко Гугъл”. Това не означава, че сме се отказали от възможността да влияем на интереса, главно на децата, с помощта на научно-техническата популяризация. Убедени сме, че не всичко е използвано и направено. Твърдението ни се основава на дългогодишната съвместна работа с Националния политехнически музей. С тях ние намерихме възможности да открием такива форми, които да накарат да заработи детското любопитство. Виждахме го и при многото изяви, които ние провеждаме там и как децата, родителите и учителите се застояваха продължително пред различните експонати и се радваха на възможността да докоснат с ръце нещо позабравено, но интересно. Много има, което да се научи от историята на българската наука и техника, за приноса на българите за развитие на техниката и технологиите в света. През изминалата година отбелязахме 55-годишния юбилей на музея с обновени сграда и експозиция и сега той е още по-привлекателен и уютен за младите хора. Националният политехнически музей е естествена среда за провеждане на образователни програми и това е основа за съвместната ни работа на базата на двустранен договор. Обмисляме нови съвместни инициативи. Готвим дългосрочна програма за издирвателска и събирателска работа с учениците, за да открием следите на находки, носещи белезите на българската история на науката и техниката по нашите земи. Активно ни помагат експертите от музея. Вече договорихме и първия конкурс по темата за звука, за който писахме в предходен раздел, а след това навярно ще дойдат и другите теми за времето, фото и кинотехниката, светлината, изчислителната и битова техника, радио и телевизия и др. Така ще засилваме и насочваме интересите, а и ще допринесем за обогатяване на фондовете и научните архиви на музея и неговите филиали, ще създаваме чуството за личен принос към описване на историята на страната ни. Последното правим и ние самите с ежегодното обогатяване на създадения фонд от проекти – рисунки и макети от Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Може би все още не сме направили достатъчно, за да помогнем на учителите, които в много случаи са и ръководители на клубове и школи по наука и техника. В известна степен такава помощ те получават чрез вестничето „Технитарче”, което издаваме заедно с Музея вече деветнадесет години. То е единственото детско музейно издание с техническа насоченост, популяризиращо историята и развитието на българската и световната наука, техника и технологии, запознаващо своите читатели с българското и световно културно наследство, възпитаващо ги в любов към науката. На страниците на вестничето продължаваме да публикуваме творчеството на наградените участници в направлението за литературни творби на Националния конкурс за Космоса. Част от тиража му ще продължи да се предоставя безвъзмездно в училища и на младите посетители на музея.
По инициатива на учени, с които работим и в продължение на наш проект в предходни години сме готови да организираме гостуване на известни наши учени в училищата на страната. Това ще предложим на новото ръководство на БАН и СУБ да осъществим заедно, защото сме проверили на практика, че е силно въздействащо на учениците и създава дългосрочни полезни контакти. Имаме нагласата тези беседи и лекции да издаваме на дискове и те да могат да служат на ученици и учители и в други училища, особено в отдалечените и в малките селища.
Сравнително малкия брой специализирани научно-технически издания ограничава възможностите за осъществяване на проекти за научно-техническа популяризация. През годината не сме получавали предложения от специализирани издания. Дори и тези, които до скоро считахме за свои, вече не са средство, което можем да използваме, защото дори нашите „Computer” и ”Направи сам” вече не излизат в предишният им вид. Първото на практика временно е спряло, а второто е преобразувано в специализиран сайт, който е много посещаван, но сравнително малко от деца, защото в него рядко има рубрики за тази възрастова група. Причината да се отиде на тези варианти е сравнително ниския тираж и високата цена за издаването им. И тук новите технологии си казаха своето. Няма ги вече и магазините „Млад техник”, които създаваха предпоставки за конструктурска работа в детските занимания.
Доколкото е възможно, използваме съществуващи издания и сайтове на наши сродни организации за популяризиране на наши инициативи. За такива може да прочетете в Информационния портал за неправителствените организации в България, бюлетините в електронен вид на някои организации, в които членуваме като Дарителския форум, Националната мрежа на децата в България и на специализираната мрежа за корпоративна социална отговорност CSR Bulgaria. Много от инциативите и проявите ни намират място в информационната бизнес мрежа на Клуб Предприемач, фермер.bg, Economy News.bg, dir.bg, Projectmedia, Агрозона, Агрофорум и др. За такива изяви и дейности може да намерите информация и на страниците на международните организации, с които партнираме. Ние на свой ред популяризираме техни инициативи и конкурси и с това помагаме за разпространение на добри практики от техния опит.
Партньорството ни със списанието „Наука” на СУБ се оказа ефективно и дългосрочно. Повече от десет години имаме обща специализирана рубрика „Трибуна на младите”. Там се публикуват статии на млади учени, на лауреатите на наградата за постижения в науката, интересни есета на стипендиантите ни, идеите за научни експерименти от конкурса, посветен на Космоса. Вярваме, че новото отношение към младите учени и тяхната подкрепа, което се очаква да стане реалност като част от реализацията на стратегията „Европа2020”, Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт2020”, както и с препоръките на Световната банка за действия, насочени към подкрепа на млади учени с иновативно мислене като едно от условията за постигане на интелигентен растеж ще се отрази и на научните публикации в рубриката.
Можем да определим вестник „Аз буки” като верен приятел на младежите и децата, които се занимават с наука и техника. С тяхна помощ направихме популярни сред връстниците им всички наши първенци в различните конкурси. Там намериха достойно място пространни очерци за мнозина от стипендиантите ни. Така заедно правим необходимото те да станат пример за тези, които идват след тях и са готови да се посветят на науката и технологиите.
Продължихме сътрудничеството си с единствения студентски вестник – „Нов технически авангард” (издание на Технически университет – София). Там са представени не само наши инициативи и конкурси, но и много информация за разработки на студенти и млади учени с инженерен характер. Запази се традицията по решение на редакцията вестничето да се изпраща и в ученическите клубове, с които работим. Това е добър пример и възможност за преки контакти между училища и университети.

4. Участие в международни образователни, природо-научни и технически програми и проекти и международно младежко научно-техническо сътрудничество
По силата и с права на страна–членка на Европейския съюз търсим и присъствие в международното младежко научно-техническо сътрудничество. През отчетния период имахме големи очаквания и надежди да успеем да компенсираме вътрешните ограничения с тези от разработването и осъществяване на международни проекти. Търсихме тези възможности в съвместни дейности с наши традиционни партньори, но и с нови такива. Оказа се, че старите изпитани единодействия са по-надеждни. Най-резултатни са тези, реализирани в рамките на Движението за наука и техника в свободното време (MILSET) и неговата европейска структура MILSET – Европа. В нея членуваме от 23 години и там винаги сме намирали сигурни партньори. В международната организация членуват организации от 100 страни, а в европейската й структура са представени почти всички европейски държави. През последната година тя продължи да разширява влиянието си и да разнообразява дейностите си. В това движение фондация „Еврика” има своето признание и съгласно каноните й, сме утвърдени за национален координатор за България. Поради това и през отчетната година бяхме не само координатор, но и организатор на редица дейности и прояви за страната.
Осмият европейски ден на науката за младежи се проведе на 15 март 2012 г. на тема „Астрономия и време: Наследството на маите”. В един и същи ден, във всички краища на Европа се реализираха лекции, състезания, експерименти и други ученически изяви, посветени на темата. Дейностите бяха съсредоточени в училищата и клубовете за наука и техника. За пореден път можем да сме горди със създадените от нас ученически клубове, които бяха най-активните участници от българска страна в този европейски празник на науката. Клуб ”Хелиос” към СОУ „Васил Левски”, гр. Севлиево беше главен инициатор и организатор на честването на Седмицата на природните науки в училището. Интересно беше да се види тяхната театралната постановка „2012 – край или ново начало”, посветена на календара на маите и пролетното равноденствие. Тя беше реализирана като своеобразно „телевизионно шоу” с водещи, гости и репортажи. Многобройната и ентусиазирана публика беше изненадана от умението да се представят научните проблеми с изразни средства на изкуството. Снимките от празника още могат да бъдат видени на сайта на европейската проява. За пореден път наши представители в много клубове и училища участваха в един от най-веселите, оживени и вдъхновяващи дни на 2012 г. за младите хора, интересуващи се от наука.
Все във функциите си на национален координатор, организирахме българското участие в Шестия научен фото конкурс на МИЛСЕТ – Европа, който по своята същност представлява синтез на наука и изкуство. През тази година нашата страна спечели само един бронзов медал, но това ни амбицира да се опитаме да стигнем старите си позиции на лидери в този конкурс. Бяхме активни участници и в поредицата от дискусии на тема „Вода”, в рамките на организираната от МИЛСЕТ за пети пореден път Конференция на младите граждани (YCC). Това е събитие, което дава възможност на младите хора да изразят своите гледни точки по горещи теми, свързани с настоящето и изграждането на едно по-добро бъдеще за живота на хората и опазване и икономично използване на природните източници. Осигурихме информационна и логистична подкрепа за участие на български представители в Международния научен летен лагер „МИЛСЕТ ЕВРОПА 2012” в гр. Авейро, Португалия.
Запазихме традицията и с решаващата финансова помощ на МОМН успяхме да изпратим трима лауреати от Националния конкурс „Млади таланти” на Европейското Експо на науките, което се проведе в гр. Тула, Русия. Убедени сме, че това е един пример за добра съвместна дейност с държавните институции в полза на нашите талантливи ученици. Ще предложим да продължим заедно с МОМН да осигуряваме българското участие и в следващото 14 Международно изложение на науките МИЛСЕТ, което ще се проведе през септември 2013 г. в Абу Даби, ОАЕ.
Като конкретен резултат от членството ни в Националната мрежа за децата и с финансовата и логистична подкрепа на Европейската комисия в България, изпратихме двама наши представители в Брюксел, като част от представителна младежка група на неправителствения сектор за запознаване с европейските институции, процедурите и начина им на функциониране, с определени политики и дискусии по тях. В рамките на това посещение са проведени разнообразни срещи и обсъждания, представени са интересни лектори по актуални теми за ролята и функциите на Европейската комисия, за програмата „Младежта в действие”, за българското икономическо приспособяване в условията на криза, за уменията и отговорностите да работиш в кабинета на комисар, за работата за европейските институции. Последва и нова покана от зам. председателят на комисията по бюджети в Европейския парламент и наш представител взе участие в конференция, посветена на политиките на многогодишната финансова рамка на Европейския съюз в сферата на знанието, растежа и заетостта. През миналата година заедно с немската фондация „Hope Foundation” кандидатствахме по две секторни програми в сферата на образованието и програмата „Учене през целия живот” – Грундтвиг и Europe Aid Global Learning Programme, но за съжаление не попаднахме в групата на подкрепените. Установихме партньорство с гръцка фондация и вече работим през втората половина на 2013 г. да изпратим наша група от ученици в Атина за участие в съвместен проект в областта на биоразнообразието и животът на прилепите. Продължаваме работата по подготовката на проект за кандидатстване към Европейската младежка фондация. Чакаме обявяването на подходящи схеми за кандидатстване с проекти по програма „Младежта в действие”. Имаме готовност да се включим в конкурсите от Програмата за неправителствените организации по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, които ще стартират през първото тримесечие на 2013 г., като финансирането ще бъде осигурено от страните донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Там имаме доста стеснен периметър за предложения, поради обявените приоритети, които са предимно социални и не съвпадат с тези на фондацията. Имаме очаквания за успешна проектна реализация в стартиралата наскоро Българо-швейцарска програма за сътрудничество. Усилията ни са насочени към намирането на сериозен и надежден швейцарски партньор, тъй като това е задължително условие за допустимост на проектите.
През годините имаме много добри съвместни прояви с Института за наука и изследвания на младежта от Арагон – Сарагоса, Испания. За единадесета поредна година Фондация „Еврика” организира българското участие в традиционния международен конгрес. Конгресът се провежда под патронажа на кмета на гр. Сарагоса и ангажира вниманието на значими институции, банки и фирми от областта Арагон, благодарение на които се създават много благоприятни условия. Както всяка година до сега, подготвихме достойно българско участие заедно със 164 гимназия с преподаване на испански език ”Мигел де Сервантес”. В това елитно училище функционира програма за целогодишна работа на учениците по изследователски проекти. На 22 май 2012 г. се проведе ученическа научна конференция в училището, на която ученици от 9, 10 и 11 клас представиха своите проекти. За съжаление поканата през миналата година беше само за четири български участника, тъй като организаторите имаха финансови ограничения. Журито избра четирите проекта, които бяха представени от авторите им на конгреса в Сарагоса. По тази причина се наложи увеличаване на таксите, което за българските участници заплатихме от фондацията. Съкратена беше и програмата на конгреса в Сарагоса, но по изричното настояване на ръководството на испанската гимназия правим всичко възможно тази дългогодишна програма да не прекъсва, за да се съхранят и продължат добрите традиции на младежко сътрудничество. До момента няма информация от Испания дали са осигурили провеждането на конгрес и през настоящата година. От наша страна ще направим необходимото, за да гарантираме нивото на българското участие.
Без да сме особено активни, продължаваме членството си в Международната федерация на изобретателските асоциации. Статутът ни е на асоцииран член, тъй като организацията ни е без членове и съгласно устава не може да има пълно членство. Все още наши представители по изключение проявяват интерес към прояви на организацията. През последните години и там не се подготвят такива за млади изобретатели.
Независимо, че преди четири години замразихме членството си в Европейския център на фондациите, поради много повишения размер на членския внос, продължаваме да получаваме, както и преди информация от ЕЦФ, а и в преобладаващата си част тя е публична на техния сайт. Канени сме на годишните им конференции, макар и с завишена такса за участие. От българска страна там продължава членството на Българския дарителски форум и при необходимост чрез тях, като техен член-учредител бихме могли да правим предложения и да ползваме възможностите на тяхната мрежа. В момента проучваме възможностите, които ще предостави новоучредения Европейски съвет на фондациите, афиширащ амбиции за уеднаквяване на правната и фискалната рамка на неправителствения сектор и за улесняване работата на фондациите, регистрирани в обществена полза в рамките на Съюза. Чрез Устава и новия статут на Европейския съвет на фондациите се цели изчезването или поне намаляването на тежките административни и правни бариери на фондациите, работещи по международни проекти и насочване на повече ресурси към значими граждански инициативи в приоритетни области като образование; научни изследвания; социални и здравни услуги; култура и опазване на околната среда.
На основата на досегашния опит и контакти се готвим да развиваме тези дейности, като се опитваме да използваме за целта и наши бивши стипендианти, за да открием още подходящи партньори сред сродните организации и така да намерим възможности за пренасянето на опит и добри практики от тях, както и да покажем какво можем и правим добре у нас.

5. Насърчаване и подкрепа на стопански инициативи и икономическата активност на младите
През изминалия отчетен период програмата „Насърчаване на стопански инициативи“, беше затворена по решение на Съвета на фондацията. Няма промени в условията, при които беше взето това решение. През цялата година няма нито едно запитване към нея и това ни дава основание да смятаме, че и за предстоящата година няма потребност тя да бъде активирана.

6. За някои дейности, свързани с идеалните ни цели и за мястото и ролята на организацията ни в развитието на сътрудничеството с други организации и институции у нас
Опитът ни през последните години затвърди убеждението, че най-добри резултати в различните програми и проекти сме постигнали, когато сме работили съвместно с други организации и така капацитетът ни е бил увеличаван, а действията ни са ставали по-мащабни и ефективни.
Най-много полезни партньорства имаме с други неправителствени организации. През отминалата година най-активни и ползотворни бяха тези със Съюза на учените в България, Съюза на математиците в България, Съюза на физиците в България, МФ „Св. св. Кирил и Методий”, Асоциацията на земеделските производители в България, Националната мрежа за децата и др. Заедно с тях организираме много дейности – школи, конференции, конкурси и др. Работата ни с тях е дългосрочна и с много видими резултати, което личи и от посоченото в предходните раздели на отчета. Отново искаме да споделим задоволството си от активната подкрепа, която получаваме от Съюза на учените в България. С тях провеждаме конкурса за наградата „Еврика” за постижения в науката и редица други общи проекти, за които споменахме. Разчитаме с тях да бъдем заедно и в търсенето на нови възможности за работа сред младите учени. Навярно ще трябва да направим опити да започнем някакъв вид диалог с младите в науката, въпреки настъпилия революционен кипеж сред тях около проблемите на фонд „Научни изследвания”. Може би, би било възможно да ги ангажираме и за някакъв вид общи дейности в училищата.
Традиционно добра е съвместната работа със Съюзите на математиците и физиците и със Съюза на изобретателите в България. За съвместните проекти и програми посочихме факти в подкрепа на твърдението ни. Добре си партнираме с МФ „Св. св. Кирил и Методий”, която през отчетния период чества 30 години от учредяването си, при реализирането на богатата програма и дейности на Ученическия институт по математика и информатика. С един от съюзите от Федерацията на научно-техническите съюзи успяхме да реализираме един съвместен проект през отчетния период. Има не малко форми на работа, каквито е имало организирани заедно с тях, но са преустановени. Има и възможности да се използва по-ефективно тяхната база за организиране на дейности на ученическите клубове и то с участието на активисти на тяхната организация. Струва си да погледнем и към съвместните инициативи на организациите по места. Има техни местни структури, които работят активно с учениците като Дома на техниката във Враца и на които сме готови да помагаме при необходимост.
Имаме коректно партньорство и с други неправителствени организации. С част от тях устояваме общи каузи на неправителствения сектор. Стараем се да бъдем поддръжник на всички добри инициативи на Българския дарителски форум и се включихме в редица действия за подобряване на правната и фискална регулативна среда за дарителството в България. Използвахме редица прояви на БДФ и Фондация „Работилница за граждански инициативи”, като церемонията по връчването на Седмите годишни награди „Най-голям корпоративен дарител’2012”, Конференцията „Местното дарителство – наливаме ли от пусто в празно” и други такива за търсене на контакти с потенциални дарители за основните дейности на фондацията. Участваме в дейността и управлението на утвърдилата се като успешна фондация „Помощ за благотворителността в България”, чийто учредител станахме преди седемнадесет години.
През послединте години участваме като партньор в организацията на международно изложение „Пчеларство”. И в юбилейното му десето издание, заедно с организаторите от „Партнерс експо” ООД и Областният пчеларски съюз в Плевен проведохме национален конкурс за най-проспериращ млад пчелар. За втора поредна година, неговият първенец след това ставаше лауреат от нашия конкурс за най-добър млад фермер на годината.
Търсени партньори сме за съвет и помощ и от новоучредената Фондация „Акад. Евгени Матеев”, която си е поставила амбициозни цели да популяризира научното творчество и обществените приноси на видния български икономист. Поддържаме добри контакти и участвахме в интересни прояви и инициативи на Фондация „Лале” и други наши колеги, работещи за решаване на проблеми на младите хора и децата. Активно работим с Националната мрежа за деца. Вече три години сме пълноправни членове на специализираната мрежа за корпоративна социална отговорност CSR Bulgaria. Като такива се включихме активно в обсъжданията на механизмите за държавно субсидиране на граждански организации и проектите за промени в законите за доброволчеството, предучилищното и училищното образование. Взехме участие в поредица от техни прояви.
Поддържахме добро сътрудничество с Асоциацията на индустриалния капитал в България. Включваме се според възможностите и компетенциите ни в реализацията на дейности по спечеления от тях проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“. Оценяваме като недостатъчно пълноценно извършеното заедно при организирането и провеждането на конкурса за най-добър млад мениджър на годината и за търсене на подкрепа от техни членове-фирми с добри икономически резултати и активна дейност по отношение на тяхната корпоративна социална отговорност. Участвахме в провеждането на международен форум, посветен на Европейския ден на предприемача.
Не сме изоставили и единодействието си с някои държавните институции и организации. Естествено е, че на първо място поставяме Министерството на образованието, младежта и науката и неговите звена за извънкласна и извънучилищна дейност. Можем още веднъж да заявим удовлетворението си от съвместната дейност с Националния дворец на децата. Винаги сме намирали много добро разбиране и готовност за съвместни действия по различни инициативи и проекти. От много години провеждаме заедно конкурси и състезания в различни области на науката, техниката и технологиите и това партньорство се оказа ползотворно и позволяващо да се допълват възможностите на двете организации, което води до по-добри резултати. Те застанаха зад нас и при осъществяването на много наши инициативи, като тази за провеждането на Осмия европейски ден за наука в училищата, на Националният конкурс „Космосът- настояще и бъдеше на човечеството”; за подпомагане на клубовете за наука и техника за ученици, които създадохме в рамките на съвместен проект преди години. С тяхно съдействие успяваме да включим нашите национални изяви в Календарния план за извънкласните дейности на МОМН и това е от важно значение за активното включване на училищата в тях. Провели сме разговори и консултации за бъдещи съвместни дейности и проекти. Надяваме се да осъществим много от тях след старта на новата оперативна програма, която ще бъде съсредоточена в решаването на проблеми на децата и младежите в области, в които ние имаме опит и капацитет.
Като съзнаваме, че активизирането на иновационната дейност не би могло да стане без Националното патентно ведомство, ние потърсихме и в някои случаи получавахме тяхното съдействие. След проведени консултации с представители на ръководството му, стигнахме до общото решение да търсим възможност за запознаване на учениците, активно занимаващи се с творческа дейност, с основни знания по защита на интелектуалната собственост. Временно задържахме началото на тези дейности поради невъзможността да ги финансираме със собствени сили и ограниченията за това в някои от европейските и национални програми. Зад тази наша инициатива застана и Съюза на изобретателите в България.
За разлика от осъщественото с други структури на гражданското общество, сериозно изостава опита ни да достигнем до представителите на бизнеса. За поредна година не успяхме да им предложим други интересни програми освен стипендиантската ни програма, които да насърчат желанието им за дарителство в полза на фондацията. Почти всички представители на фирмите заявяват интересите си в социалната сфера за проекти, свързани с лечение на деца, за тези в неравностойно положение и други подобни. Дори и възможностите за привличане на студенти от университетите чрез стипендии бяха заменяни от стремеж къв преки дарения към университетите за подобряване на учебната среда, което им гарантира ориентация на завършващи за работа в техни структури. Не бихме могли да се справим сами, ако не получим подкрепата на членовете на Съвета, които са със силни позиции и влияние в бизнессредите. Радваме се, че макар и плахо беше поставено начало на създаването на клуб на носителите на наградите за млад мениджър през годините. Надяваме се заедно с тях да разработим някаква програма за действие. Ще потърсим и подкрепа от първата специализирана мрежа за корпоративна социална отговорност в България. Там системно предоставяме информация за дейностите ни през годината, за да може с тях да се запознаят и фирми, които получават техния бюлетин или търсят информация чрез сайта им. Стараем се да не губим контактите си с бивши наши стипендианти, които естествено е вече да са реализирани на ключови позиции в успяващи фирми, но до сега и това не дава очакваните резултати, защото преобладаващата част от тях са се заели с научни изследвания или работят някъде далеч извън страната ни.
Като анализираме сътрудничеството си с другите сектори на обществото трябва да отдадем заслуженото и на съвместната работа с медиите. Готовност за работа с нас демострират само специализираните издания и работата ни с тях е дългогодишна и може да оценим като много добра. Те показват добро познаване на проблемите, по които работим и затова и публикациите им са професионални и точни. Малко по-други са тези опити за отразяване на дейността ни в тиражните ежедневници и централните електронни медии, сред които малко изключение прави Българското национално радио.
Специализираните медии следят отблизо инициативите ни, отразяват конкурсите и техните лауреати, правят необходимото да станат познати в обществото стипендиантите ни, които са достойни за уважение момчета и момичета. Прави впечатление вниманието на вестник „Аз буки” и не можем да не отбележим това. С тяхна помощ достигаме до всички училища и университети, до учители и университетски преподаватели. Преди малко повече от година те приеха да бъдат наш медиен партньор в организирането и провеждането на Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Те са единствения вестник, който отдели цели страници за очерци за наши стипендианти и лауреати на конкурсите за наградите „Еврика”. Високо ценено е и партньорството със списание „Наука”, издание на Съюза на учените в България. Дейността ни е представена обширно, а в рубриката „Трибуна на мласдите” са представени мнозина млади учени с техните научни постижения и публикации.
Пример за това как може да си бъдат взаимно полезни един университетски вестник и фондацията е това, което правят от дълги години Фондация „Еврика” и вестник „Нов технически авангард” на Техническия университет в София. Редакцията е била готова винаги не само за публикации, а и да бъде посредник по много инициативи със студентите от университета.
Заслужено трябва да споменем за добрата дума, която намериха за нашите дейности във вестниците „Дума” и „Дневник”. В резултат на доброто отношение към организацията получавахме възможност да представим дейността си и в предавания на Българското национално радио, телевизия ВВТ, програма „Бразди” на Българската национална телевизия, TV плюс и др. Получихме, макар и не толкова обширно представяне на събития от работата през годината и в новинарските емисии на различни електронни медии.
Всички тези партньорски отношения и взаимодействия влияят върху успешното осъществяване на дейността ни. Явно е, че те трябва да бъдат разширявани и да проявяваме активност за тяхното активизиране. Трябва да се търсят и други, особено такива, позиционирани в Интернет, които са приемани добре от младите хора, защото по-добре отговарят на новото време и техните интереси.

* * *
Отчетът за 2012 година обобщава постигнатото от организацията ни в условията на криза и е демонстрация на осъществените цели и задачи за откриване, развитие и стимулиране на младите хора и децата с изявени способности в областта на науката и техниката. Той показва, че са правени усилия в правилната посока, което позволява да се запазят и развиват традициите и да има стабилност в дейностите, управлението на средствата и постигнати резултати.

* * *
Програма „Таланти“
Програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество”
Програма „Развитие“
Използувани средства по програмите на фондация „Еврика” през 2012 година.