Отчет за дейността на фондация “Еврика” през 2013 година

Отчетът се прубликува със съкращения

Настоящият отчет за дейността на фондация „Еврика“ отразява постигнатото през последната 2013 година и прави преглед на извършеното по изпълнение на целите и задачите на организацията и осъществяването на програмите й.
Работата ни през годината протече в условията на криза във всички области на живота в страната и старанието ни беше да минимизираме това влияние, за да запазим и при възможност да развием постигнатото в предходни периоди. Едновременно с това трябваше да успяваме да развиваме дейности и да запазим в максимална степен имуществото. Пестеливото и ефективно използване на средствата и добрите практики, които имаме през годините, направиха възможно да постигнем резултатите, заложени в годишната програма и бюджета на фондацията. Успяхме да запазим традициите и да намерим нови полета за изяви. Времето ни подсказва новите посоки, в които трябва да търсим промени и да направим стъпки за осъществяване на нови контакти, партньорства и обединяване на усилията с други организации, за да се увеличи капацитета на фондацията и с това да се запазят и при възможност да се увеличат резултатите.
При изготвянето на настоящия отчет сме се придържали към традицията за структурата и съдържанието му в зависимост от основните цели и задачи, заложени в устава и конкретиката при изпълнение на програмите ни във вида, утвърден от Съвета на фондацията. Представяме дейности и проекти, анализ на постигнатото и проблемите и се стараем да направим прогнози и опишем намеренията за действия в бъдещи периоди. В посочените факти и резултати се стремим да бъдем обективни в оценките си, да се придържаме към утвърдените принципи на прозрачност, откритост и при равностойни условия за съревнование и общо конкурсно начало. Тази линия е следвана и от Изпълнителното бюро, което осъществяваше своите проекти и тези на организациите и младежите, които подпомагахме. Използвахме експертизата на водещи учени и специалисти и това позволи успешно да се справим с възложените пълномощия и за пореден път да демонстрираме единодействие като колектив и грижовно отношение към поверените ни финанси. Опитът, разумът и отговорността на членовете му позволиха да се справим с осъществяване на многообразието от дейности и проекти и да ги обезпечим финансово без да се налага да отиваме в рискови операции или разходване на резерва от финансите ни. Отчетът на изпълнението на програмите показва доколко сме успели в гарантирането на устойчивост в развитието на организацията и каква е обществената оценка за постигнатото.
На годишното заседание на Съвета на фондацията в началото на годината беше гласуван бюджет в размер на 310 хиляди лева и успяхме да приключим годишната си програма с разходвани 252 530 лева. С тях обезпечавахме предимно собствени програми и проекти или такива партньорски програми и проекти. Запазихме и възможното финансиране на индивидуални проекти на млади хора предимно за стипендии или участие в международни научни прояви.

І. За осъществяване на идеалните цели на фондацията

Програмите на фондацията са организиращата основа на дейностите за осъществяване на целите ни. Затова ще направим отчет и анализ на действащите програми, за да създадем основа за обсъждане на приоритетите в следващите периоди. През всички предходни години тези приоритети са били обвързани с основното – откриването и развитието на талантите, особено на учениците, за да се подпомага развитието им, да се създават интереси, които да ги насочват и приобщават към бъдещи професии, свързани с наука, техника и технологии. Необходимостта от кадри от нов тип за производството и науката изисква това да стане приоритет на всичките ни дейности и програми.

1. За получаването на природо-научни, технически и икономически знания, умения и култура у подрастващото поколение, подпомагане на обучението, квалификацията и преквалификацията на млади хора с изявени способности в областта на природните науки, техниката и управлението.
Овладяването на нови знания от младите хора днес е обществен и личен дълг. Затова и образованието става национален приоритет, в който имат място не само училищата и университетите, а и структурите на гражданското общество. Нови са изискванията към качеството на образованието, към знанията и уменията на подготвяните специалисти и обвързването на тези знания и умения с потребностите на производството във всички отрасли на науката и обществените дейности. Това налага да погледнем с критериите на утрешния ден и нашите цели и задачи, които ще определят и съдържанието на дейностите, провеждани и подкрепяни от фондацията.
Програма „Таланти“ е тази, която дава основата на поредица от дейности, които създават базата за изпълнение на главната задача за овладяване на нови знания, за създаване на убеждението, че бъдещето ни ще се основава на непрестанното учене и професионално израстване през целия съзнателен живот на всеки човек и на всички заедно. Икономиката ще става все повече зависима от подготовката на специалистите, заети в нея и от уменията им да търсят и откриват новото, от способността да внедряват новите технологии във всички сфери на живота. Поради това и основното съдържание на тази програма включва създаването и утвърждаването на стимули за тези деца и младежи, които са изявили способности и стремеж към ново качество на овладяваните професии и професионални знания. Сред тях са предоставянето на стипендии за студенти и ученици, подкрепа на млади учени за участие в международни научни изяви и специализации, провеждане на летни школи и университети и др.
Тези дейности през отчетната година са в основата на цялостната ни работа и естествено са значителни по обем и разходвани средства за обезпечаването им. В организираните конкурси за подбор на стипендиантите има създадени традиции и резултатите от тях са убедителни. В работата на комисиите за подбор са гарантирани принципите на обективност и прозрачност. Строго се съблюдават регламентите и критериите. За работа в комисиите са привлечени не само добри учени и специалисти, но и хора с вярна оценка на качествата и постиженията на кандидатите. Според изискванията на програмата за участие в конкурсите са допуснати студенти след втори курс, които имат необходимия успех от положените изпити, но и принос в реализацията на научни проекти, участие в създаване на иновации и научни публикации. Осигурените от нас стипендии са в десет проблемни области и на практика покриват професионалните области, които са приоритет в дейността на фондацията. Тези именни стипендии носят имената на известни българи с принос в развитието на националната и световна наука и техника. Присъждаме ги повече от десет години – на името на Джон Атанасов за овладяване на компютърните науки това стана за дванадесети път, а за другите девет области – на името на акад. Никола Обрешков за постижения в овладяването на математиката, на името на акад. Георги Наджаков за постижения в овладяването на знания в областта на физиката, на името на акад. Ростислав Каишев за постижения в овладяването на знания в областта на химията, на името на акад. Методи Попов – за медицина и биология, на името на акад. Дончо Костов за аграрни науки и горско стопанство, на името на акад. Ангел Балевски и акад. Димитър Мишев – за инженерни науки, на името на акад. Евгени Матеев – за икономика и на името на Кольо Фичето – за строителство и архитектура – за единадесета поредна година.
И през тази година направихме необходимото за създаването на благоприятни условия за привличане на най-добрите и изявени български студенти за участие в конкурсите на Фондация „Еврика” за определяне на нейните стипендианти. Постарахме се да направим добро информационно осигуряване на кампанията. Отново привлякохме много добри професионалисти – учени и специалисти, доказали вече способностите си за вярна оценка сред тези, с които сме работили в предишни години в различни дейности.
Контактувахме активно с ректорските и декански ръководства на висшите училища, със специализирани младежки и студентски организации, с които Фондация „Еврика” е реализирала съвместни проекти. Сред тях трябва да отбележим АIESEC, Асоциацията на студентите по урбанизъм в България, Българската фармацевтична студентска асоциация и други, с които се надяваме да работим успешно и в бъдеще. Ефективно използвахме сайта на фондацията. Водихме активна кореспонденция с административните отдели на университетите, с отделни катедри и факултети, за да намалим неточностите и непълнотите при подготовката на документите. За целите на кампанията ползвахме някои публични изяви, за да представим пред обществеността нашите конкретни предложения. Голяма помощ ни оказаха кариерните и ресурсни центрове към университетите, голяма част от студентските съвети.
Организирането и провеждането на конкурсите за именните стипендии беше в съответствие с препоръките, които бяха направени от членовете на Съвета на фондацията.
Направената промяна в темата на есето, което представят кандидатите се оказа сполучлива. Поставихме акцент върху вижданията на студентите и намеренията за личното им развитие в бъдеще. Представените есета на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” показаха нагласите на студентите по отношение на реализацията им. Представените есета значително подпомогнаха специализираните журита да си изградят по-пълна представа за отделните кандидати, начина им на мислене, общата им култура и на тази база се оптимизира вземането на по-справедливи решения при определянето на крайните победители.
С решение на Съвета на фондацията беше запазен размера на именните стипендии в размер на 2 000 лева. Опитахме се, но не успяхме да ангажираме вниманието на успешни бизнесмени и отделни компании за привличане на специални дарения и разширяване на обхвата и броя на стипендиите.
За заключителния кръг на конкурсите за 10-те именни стипендии бяха допуснати за събеседване 41 студенти, което е показател за засилена конкуренция между студентите, които освен висок успех, са постигнали значими резултати в национални и международни конкурси, олимпиади, научни конференции и др. Показателни бяха постиженията на кандидатите за именните стипендии „Акад. Никола Обрешков”, „Акад.Методи Попов”, „Акад. Евгени Матеев” и „Кольо Фичето”.
Трябва да отдадем заслуженото и приносът им към добрия подбор на стипендиантите и на членовете на специализираните журита, в състава , на които участваха трима академици, двама член-кореспонденти, седем професори и още пет изявени учени и специалисти. Тяхната професионална работа позволи на кандидатите да изявят качествата си и да бъдат справедливо оценени.
Друг поглед към процеса на подбор и оценка на най-добрите за стипендианти на фондацията показват и някои тенденции, които са положителни. Увеличен е броя на кандидатстващите студенти, което позволява по-добър подбор. Включиха се в конкурсите и представители на университети, които досега не са участвали. Пример в това отношение са кандидатите от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и филиалът в Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“. За поредна година отбелязваме активно участие на студенти от ШУ „Еп. К. Преславски”, което се дължи на ангажирането на факултетното ръководство на Факултета по технически науки. Наред с традиционно силните участници от СУ „Св. Кл. Охридски”, МУ – София, УНСС, ТУ – София, УАСГ – София, бяха регистрирани и добри кандидати от Икономическия университет във Варна, ТУ– Варна, ПУ „Паисий Хилендарски”, Лесотехническия университет – София, ХТМУ – София, МУ – Плевен, РУ „Ангел Кънчев”, Тракийски университет – Стара Загора, МУ – Варна и МУ– Пловдив. От няколко години нямаме проблеми и с броя и качеството на кандидатите в инженерните области. Увеличи се броя на кандидатите за именната стипендия „Акад. Методи Попов“ и тези за стипендиите „Акад. Евгени Матеев” и „Кольо Фичето”. Можем с гордост да кажем, че двама от стипендиантите ни са обявени за студенти на годината, съответно в областта на природните науки, математиката и информатиката – Милена Венева и за здравеопазване – Кирил Сурчев.
Едновременно с това трябва да споделим и някои от недостатъците в процеса на подбора. През последната година намаляха броя и качеството на кандидатите за именната стипендия „Акад. Георги Наджаков“ за постижения в областта на физиката. Причината е в рязко намаления брой на студентите в тази професионална област и намаляването на успеваемостта им.
Като правим анализ на извършеното за провеждането на политиката ни за засилване на ролята на конкурсното начало за получаване на стипендиите на фондацията, трябва да отбележим, че някои промени, направени в последните години в Статута на специалните именни стипендии и точните финансови разчети позволиха да увеличим броя на достойните да получават стипендии от нашата фондация. Изпълнителното бюро приложи новите норми, по предложение на специализираните комисии да определя по двама носители, там, където кандидатите са много стойностни и близки по постижения. Бяха утвърдени по двама носители на именната стипендия за постижения в областта на математиката „Акад. Никола Обрешков”, именните стипендии „Кольо Фичето“, „Акад. Методи Попов“ и „Акад. Евгени Матеев“. При възможност и наличен финансов ресурс това може да се разширява като практика, тъй като не винаги може да се разграничат постиженията на безспорно умни, талантливи и трудолюбиви студенти, въпреки системата и обективната оценка на журито. Осъществената обратна връзка с нашите стипендианти и внимателното проследяване на тяхното по-нататъшно развитие, ни кара да се чувстваме още по-доволни и удовлетворени. Според студентката в УНСС Моника Иванова – носител на именната стипендия „Акад. Евгени Матеев“, нашата стипендия е най-голямото признание, което е получавала досега, при това при особено голяма конкуренция. Пример за значимостта на стипендиите на Фондация „Еврика“ е връчената почетна грамота на студентката от Ректора на УНСС по повод спечелената стипендия на нашата фондация. Много ни радват и изказаните мнения от не малък брой кандидати, че тези конкурси водят до нарастваща мотивация за високи постижения, а удовлетвореността от постигнатите резултати е още по-голяма.
Можем да направим извода, че по-голямата част от кандидатите за именните стипендии на Фондация „Еврика” за учебната 2013/2014 година бяха на високо ниво като подготовка и постигнати резултати. За поредна година отбелязваме добре свършена и голяма по обем работа, свързана с провеждането на конкурсите за именните стипендии на фондацията, което несъмнено влияе за утвърждаване на авторитета на организацията ни сред университетските и научни среди и нейната роля за подкрепата на българските студенти с постижения в природо-математическите, инженерните и икономическите науки.
Втората група стипендианти на фондацията са носителите на медали от международни олимпиади по математика, информатика, физика, биология и химия. С любезното съдействие на Евгения Костадинова – директор на Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на МОН, получихме справката за тазгодишните носители на медали от средношколските олимпиади. Това ни позволи да направим директна връзка с всеки от тях, за да могат да кандидатстват за стипендиите на Фондация „Еврика”.
Запазва се тенденцията на увеличение на тези от тях, които по право биха били наши стипендианти, но вече са студенти в престижни университети в Англия, Германия, Франция, САЩ и Канада и това ги изважда от групата на олимпийците – стипендианти. Това обяснява намаляването на общия брой на нашите стипендианти. От досегашните стипендианти на Фондация „Еврика”, 3 са завършили висшето си образование, а 7 са продължили обучението си в САЩ, Англия и Германия в бакалавърски и най-вече магистърски програми. От новите носители на медали от средношколските международни олимпиади, 5 човека директно са се записали за обучение в престижни университети в САЩ и Европа. Трябва да отбележим факта, че трима от досегашните ни стипендианти, през 2013 г. успяха да спечелят медали от по-висок ранг и през учебната 2013/2014 г. ще получават и по-голяма стипендия. Един от досегашните ни стипендианти като носител на златен медал от международна олимпиада по информатика спечели конкурса за именната стипендия „Джон Атанасов“.
Ние можем да сме горди с постиженията на стипендиантите – олимпийци. За пореден път през 2013 година националните средношколски отбори по математика, информатика, физика, химия и биология се представиха на високо ниво. Три медала извоюваха българските математици на 54-та Международна олимпиада по математика. Сребърен медал получи Йордан Йорданов от Математическата гимназия във Варна, а бронзови Петър Пенков от СМГ и Любен Личев от Математическата гимназия в Плевен. Тримата са вече стипендианти на Фондация „Еврика“. Много добри резултати постигнаха и българските информатици на 25-та Международна олимпиада в Брисбейн, Австралия. В надпревара с над 300 участници от 80 държави нашите представители спечелиха един златен, два сребърни и един бронзов медали и пето място в отборното класиране след световните супер сили Китай, Русия, САЩ и Корея. Златен медал спечели деветокласникът Христо Ванев от СМГ, сребърни медали извоюваха осмокласникът Енчо Мишинев от МГ „Атанас Радев“ – Ямбол и досегашният стипендиант на фондацията Георги Георгиев. Друг нов стипендиант е Момчил Пейчев от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна спечелил бронзов медал. Четири медала завоюва националният ни отбор на Балканската олимпиада по информатика за ученици – старша възраст в Босна и Херцеговина. Златото отново беше на познат адрес – Христо Венев и Енчо Мишинев, среброто за Момчил Пейчев. В ролята на втори треньор на българския отбор беше дългогодишния стипендиант на Фондация „Еврика“ Ясен Трифонов. На Международната олимпиада по информационни технологии, дванадесетокласникът Димитър Вулджев от НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ – София завоюва златен медал с проекта си Relate2Spot“. С пет медала се завърна българският отбор от 44-та Международна олимпиада по физика. Дългогодишната ни стипендиантка Катерина Найденова от ПМГ „Никола Обрешков“ – Казанлък е единствената девойка със златен медал сред всички участници, а сборът от точки я постави на 17-то място в света. С бронзови медали бяха отличени и Калоян Методиев от IАЕГ – София и Калоян Дърмонев от Математическата гимназия във Варна. Резултатът на нашия отбор е най-доброто постижение в Международна олимпиада по физика от 16 години насам. С два бронзови медала и почетна грамота се завърнаха олимпийците ни от 45-та Международна олимпиада по химия в Москва. В оспорвана надпревара с млади химици от 77 страни нашите стипендианти Цветелин Илиев от НПМГ и Васил Василев от СМГ спечелиха бронзови медали. Бронз и грамота за достойно представяне извоюваха олимпийците на 24-та Международна олимпиада по биология. България е сред основателите на тази международна олимпиада и националният ни отбор редовно печели отличия.
В резултат на прилагането на Основните правила за отпускане на стипендии през учебната 2013/2014 година имаме 41 стипендианти, от които 33 студенти и 8 ученици. Най-много 20 са представителите на СУ „Св. Кл. Охридски”; 5 са от Медицински университет – София, 3 са от Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна, по 2 са от Университет по архитектура, строителство и геодезия и ПМГ „Никола Обрешков“ – Казанлък и по един от Технически университет – София, Софийска математическа гимназия „П. Хилендарски“, Лесотехнически университет – София, Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, Икономически университет – Варна, Университет за национално и световно стопанство – София, Медицински университет – Пловдив, Математическа гимназия „Атанас Радев“ – Ямбол, Математическа гимназия „Гео Милев“ – Плевен.
Създадената традиция да връчваме удостоверения на стипендиантите в навечерието на празника на българските студенти 8 декември осъществихме и през 2013 година. Присъстваха гости, сред които членове на Съвета на фондацията, представители на университетите, научната общност – акад. Ячко Иванов, проф. Росица Чобанова, проф. Митко Миховски, проф. Иван Пършоров, доц. Славчо Ушев и др. Изразители на общественото признание към стипендиантите и техните постижения станаха с присъствието си ректорът на СУ „Св. Климент Охридски” проф. Иван Илчев и Юлия Попова – родственица на акад. Методи и Кирил Попови, които приветстваха присъстващите. Те дадоха висока оценка за дейността на фондацията и специално за това, което прави за младите хора, които са бъдещите специалисти и ръководители на страната ни.
В рамките на програма „Таланти” вече четиринадесет години участваме в организирането и финансовото обезпечаване на дейността на Ученическия институт по математика и информатика /УчИМИ/. Правим го заедно с другите негови създатели – Института по математика и информатика на БАН, МФ „Св. св. Кирил и Методий” и Съюза на математиците в България /СМБ/. Този проект не само се утвърди като една ползотворна форма за работа на българските учени с ученици от средните училища, показали способности в областта на математиката и информатиката, но и извоюва международен престиж и уважение. Ежегодно се провеждат ученическа конференция, интервю за избор на участници в Изследователския научен институт /RSI/ в Масачузетския технологичен институт, лятна изследователска школа, ученически работен семинар и семинар за учители по математика, информатика и информационни технологии. За четиринадесетгодишния период от съществуването му през неговите форми са преминали няколко хиляди ученици и няколкостотин учители по математика, информатика и информационни технологии. Много от възпитаниците му вече присъстват отново в живота му, но вече като научни ръководители на учениците.
Тази форма на работа с талантливите ученици помага на учениците да развиват способностите си, но и на учителите да овладяват и прилагат нови методики в обучението по математика и информатика. На Международния панаир на науката и инженерството Intel Isef, УчИМИ беше посочена като една от най-добрите школи в света за работа с ученици, имащи повишен интерес към математиката и информатиката. Добрият опит би следвало с помощта на МОН да се принесе и в другите природни науки, където ние също можем да се включим и работим за осъществяването на полезните инициативи.
Наситената програма на УчИМИ за 2013 г. стартира с Тринадесетата ученическа конференция, която се проведе от 18 до 20 януари 2013 г. в Габрово. В секциите по математика, информатика и информационни технологии взеха участие 62 ученици и над 20 учители. Представени бяха общо 55 проекти, от които 22 по математика и 33 по информатика и информационни технологии. Грамоти за отлично представяне получиха авторите на 7 проекта по математика и 9 по информатика и информационни технологии. Награди бяха присъдени за успешен дебют и особени постижения при осъществяване на проектите. Класирането беше направено на основата на три показателя: реферативност, творчески елемент и представяне от авторите. Особено високо се оценяваше наличието на елементи на оригиналност и творчество. Наградените получиха и други стимули. Дванадесетокласниците бяха удостоени с правото да им бъдат зачетени отлични оценки за прием в ПУ“Паисий Хилендарски“, а останалите – възможност да се съревновават за участие в RSI’2013. В рамките на 42-та Пролетна конференция на Съюза на математиците в България се проведе тринадесетата ученическа секция на УчИМИ. За участие в нея постъпиха 76 проекта, от които 26 по математика и 50 по информатика и информационни технологии. Автори на тези проекти бяха 110 ученици от 8 до 12 клас от 30 средни училища от 19 града на страната. За научни ръководители и консултанти бяха привлечени над 60 учители, преподаватели във висши училища, учени и студенти. Най-добрите бяха удостоени с награди. С грамоти за отлично представяне бяха отличени 7 проекти по математика и 20 по информатика и информационни технологии. Авторите на пет проекти по информатика и информационни технологии от София, Пловдив, Казанлък, Габрово и Русе бяха наградени с отлични грамоти и поканени за участие в престижната конференция CompSysTech’2013. С грамоти за много добро представяне бяха отличени 16 проекти по математика и 25 проекти по информатика и информационни технологии. Насърчителни награди по математика за перспективно научно изследване със спонсорирано участие в ЛИШ’13 получиха седем ученици от ПМГ „Акад. Иван Ценов“– Враца, ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна и СОУ „П.Р.Славейков“ – Кърджали. За иновативно приложение на информатиката в биофизиката беше отличен проекта „Ароматът – една от тайните на звука“на Ева Топузова и Иво Тепавски от Национална Априловска гимназия – Габрово. За разработка със значим социален ефект, специална награда получи Мария Сребрева от СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Първомай. Нейният проект на тема „Занималнята на Лоли“ беше отличен и на Националния конкурс „Млади таланти“, а с решаващата помощ на Фондация „Еврика“, Мария Сребрева успя да представи своята оригинална разработка на Световното изложение на науките, проведено през месец септември 2013 г. в Абу Даби, ОАЕ. Всички участници в секцията, спечелили грамоти за отлично представяне получиха покани за безплатно участие в Лятната изследователска школа –ЛИШ’2013. Тя се проведе през месеците юли и август на 2013 г. Научната програма на школата включваше лекции, семинарни занятия и индивидуална работа върху конкретни теми и задачи. През втория етап на школата се проведе работен семинар за ученици и учители по математика, информатика и информационни технологии. Те бяха определени от средите на ръководителите на ученически проекти в конкурсните сесии на УчИМИ през 2013 г. и някои млади учители, които да проучат опита на колегите си.
През 2013 година бяха изпратени двама представители на Ученическия институт за участие в престижната шестседмична изследователска школа, която се провежда всяко лято от 24 юни до 4 август в Масачузетския технологичен институт /MIT/, Бостън, САЩ. Там те бяха част от математическият елит на света сред учениците. Резултатите на българските участници и нареждането им с разработки сред най-добре представилите се участници в школата са значимо доказателство за ефективната и много полезна работа на Ученическия институт по математика и информатика.
През годината продължихме и работата си с клубовете, които създадохме преди четири години в рамките на проект „Клубове за наука и техника за ученици”. През последните две години МОН осигури с европейски средства финансирането на клубовете в училищата и това направи възможно организиране на дейности в тях. За нас остана предимно методическата помощ. Полезни се оказаха знанията, които предадохме, а опита ни помогна при създаването на полезни контакти между самите клубове и участието им в различни европейски инициативи. Бихме били още по-полезни, ако новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ позволи и на неправителствените организации да се включат в тези дейности в училищата. Тогава бихме могли да играем ролята на координатор на много от дейностите на основата на членството ни в международната мрежа от дейности на МИЛСЕТ, за която ние сме избрани като представител за България и големия опит и съвместна дейност с Националния дворец на децата. През отминалата година се ограничихме в подкрепа на техните дейности. Те бяха разнообразни и в съответствие с интересите на учениците. В някои от тях бяха генерирани собствени инициативи и проекти. Най-активни сред тях са Клуб по наука и техника „Хелиос” към СОУ „Васил Левски”, Севлиево, Клуб „Знание” към Спортното училище „Ген. Владимир Стойчев”, София, Клуб по наука и техника „Проф. д-р Иван Странски” към НПМГ и др. Всички те имаха собствена програма за Европейския младежки ден на науката под надслов „Размисъл за водата“, организираха празници на науката и техниката в училище, включиха се в организираните от нас ученически конкурси. Техни представители участваха в конкурса „Млади таланти“, организиран от МОН. В него ние и ние присъствахме косвено чрез организирано участие на негови призьори с приложни проекти в изложението, организирано от МИЛСЕТ. По традиция координирахме и обединихме усилията си с организаторите от МОН и направихме възможно включването в изложението на проектите на трима лауреати от Националния конкурс „Млади таланти’2013” в Световното младежко научно изложение “EXPO SCIENSET’2013“, което се проведе от 13 до 18 септември 2013 г. в Абу Даби, ОАЕ. Иван Герганов от СОУ „П. Р. Славейков“ – Кърджали представи своя математически проект на тема „Едно ново приложение на разбиванията на числата“, а Мария Сребрева от СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Първомай и Атанас Господинов от ОМГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив своите разработки в областта на информационните и комуникационните технологии, съответно на теми „Занималнята на Лоли“ и „Намиране и разпознаване на реални обекти в сцена“. В изложението бяха представени над 600 проекта, разпределени в 14 категории. Интерес към разработките на талантите от цял свят проявиха над 50 000 посетители, между които и президента на ОАЕ и емир на Абу Даби, който лично прояви интерес към българските разработки и отправи специални похвали към нашите участници. Досегашният ни опит за взаимопомощ и единодействие в полза на учениците дава много добри резултати и ние сме убедени, че това може и трябва да продължи в бъдеще. Тъй като МИЛСЕТ има богата програма и от други прояви, може да се търсят възможности за включването на български ученици в тях като за това потърсим и надяваме се да получим финансова подкрепа от програмите, администрирани от МОН. Готови сме да бъдем в помощ и да създадем школа за обучение и развитие на капацитета на научните ръководители на клубовете в училище и извънкласните дейности в звената на министерството. Възможно е също така да организираме обмен между тях със сродни организации в страните на Европейския съюз. Това би разнообразило дейностите на клубовете и ще повиши ефективното младежко международно сътрудничество.
Според програма „Таланти“, от нея следваше да се финансират летни школи и университети. Такива се организират все по-малко. Сред учениците единствената школа беше тази на Ученическия институт по математика и информатика, за която вече информирахме по-горе. Вече няколко години подред не се организира и лятната школа с Националния дворец на децата. На нейното място се появи летен специализиран лагер, в който няма обичайната учебна програма, а дейностите имат елементи на специализирани занимания по екология и много спорт. Иска ни се да вярваме, че в реализацията на проекта „Успех“ сред учениците ще настъпят промени. Той се осъществява с европейски средства, но тъй като в него бенефициент е самото министерство, всичко се свежда до ниво училище, което трудно позволява да се организират школи.
В университетите също не се правят опити за провеждане на летни университети. Там се правят ограничен брой краткосрочни курсове, провеждани инцидентно в рамките на проекти на различни организатори. Не споменаваме и младите учени, защото те станаха толкова малко, че трудно могат да се групират по интереси, които да са в основата на такива школи. В бъдеще ще опитаме да направим някакви стъпки за възстановяване на тези дейности съвместно със СУБ и ФНТС.
Програмата предвижда от нея да се финансират частично индивидуалните проекти на млади учени и специалисти в международни научни прояви. В последните години намаляха чувствително тези проекти и през отчетния период това са само два проекта. Причините за това са различни – от една страна, тези които наистина имат какво да докладват на конференции обикновено получават командировки по проектите, в които са включени. Втората страна на тези случаи може да се търси и в това, че ние финансираме само част от пътните разходи, а останалата не малка сума е за сметка на тези учени и студенти с ограничени лични доходи. На практика тези хора не могат да разчитат и на помощ от страна на научните институции и университетите, защото това не е включено в разчетите им за командировки, извън финансираните проекти. Затова ще направим предложение да потърсим някои решения за това чрез нови възможности в рамките на нашата програма „Научни изследвания“.
Що се отнася за малкия брой потенциални участници в тази част на програмата, ще се опитаме да погледнем и да помагаме в промяната на състоянието чрез поредица от дейности за създаване на условия за привличане на повече млади хора за работа в областта на науката, в т.ч. и към повече възможности за увеличаване на възможностите за овладяване на нови изследователски подходи и изява на постиженията, за да стане тази работа по-привлекателна и интересна. Създаването на научни школи и провеждането на летни университети би следвало да бъдат в обекта на вниманието ни и през следващите периоди.

2. За стимулиране на младежката научно-техническа изследователска, изобретателска и друга новаторска дейност.
Така, както посочихме по-горе, би следвало да потърсим нови възможности за подкрепа на изследователската работа на младите учени и студентите. Трета година продължиха проблемите в НФ „Научни изследвания“ и това на практика блокира възможността за функциониране на нашата програма „Научни изследвания“. На предходното годишно събрание на Съвета на фондацията се обърнахме с молба за подкрепа на някои наши идеи за промени в програмата. Такива виждания не получихме, но за сметка на това я намерихме сред някои млади учени, с които контактувахме по повод наши конкурси и прояви. Затова на това събрание внасяме за обсъждане конкретни промени в съдържанието на програмата. Считаме, че трябва да отпадне тази част от нея, която предвижда пряко участие в изследователска дейност, тъй като нашите ресурсни възможности са ограничени, а и европейските програми дават достатъчно възможности за финансиране на наука, когато има стойностни проекти. Считаме, че бихме могли да се опитаме да потърсим повече стимули за поощряване на постиженията на тези млади учени чрез провеждане на нови конкурси за тези, които имат сполучливи научни решения и са извън групата на претендентите за наградата „Еврика“ за постижения в науката (там участват само тези, които са защитили докторска дисертация през съответната година). Навярно част от възможностите се крият и във възможните съвместни награди със Съюза на учените в България, които да не се ограничават от докторска защита. Може да премислим дали не трябва да предложим сътрудничество на ФНТС за общи конкурси за най-добър дипломен проект за инженерните специалности, какъвто опит имаме от минали години.Възможни са и конкурси с други организации, където средствата от програмата да осигуряват възможност за провеждането им или за целеви награди за научни постижения. Възможно е да се появят и нови потребности и възможности за включването ни н изпълнението на плана за действие, следващ Националната стратегия за научни изследвания 2020 и утвърдените от нея приоритети.
Второто предложение е да включим в тази програма възможност за финансиране на задължителни такси за отпечатване на научни статии в престижни научни списания- реферирани издания с импакт фактор. Това е елемент от израстването на младите учени и би било нова възможност, извън вече съществуващите. Финансирането трябва да е обвързано с условието тези научни статии да бъдат предварително приети и утвърдени за публикуване от редакционните съвети в тези престижни издания. Това трябва да става само за случаите, когато учените са на възраст до 35 години, а в колектив младите хора до тази възраст да са най-малко половината.
В този ред на мисли и идеи за повишаване на приноса ни към младежката изследователска дейност може да добавим и още някои такива. Трябва да се обърнем с повече внимание към учениците. Опитът ни с Ученическия институт по математика и информатика подсказва, че това са едни резултатни подходи, но сравнително малко използвани от съвместните ни инициативи. Все още няма извънкласни дейности, които са свързани с изследователска дейност в училище или с ученици. Центровете за извънкласни дейности на практика престанаха с тези дейности, защото базата им беше практически ликвидирана, разбирайте съществуването на кабинети по физика, химия или биология. На практика тези звена също изчезнаха, защото бяха предадени на общините, които не могат да ги поддържат и финансират. Все по-малко стават и ученическите проекти, които имат изследователски елемент и с тях може да се участва в конкурси и ученически конференции. Причини много, но все още практически стъпки за промяна няма. Министерството на образованието и науката се опитва да монополизира извънкласните дейности и ги е концентрирало предимно на ниво училище. Дейностите там се организират най-вече, за да се усвоят немалкото количество финансови средства от европейските програми. Проектът „Успех“ допуска до финансиране само училищни проекти. Наложени са неприемливи ограничения, които правят неефективни дейностите Недостатък на тази форма на извънкласна дейност е и това, че всичко остава затворено само в рамките на собственото училище. Общинските изяви са много малко, тъй като общините трудно отделят средства за организирането им, а техните структури като центрове за работа с деца и други звена бяха изключени от участие в проект „Успех“. На национално ниво се организират много малко прояви, включени в Календарния план на МОН. Тъй като се губи междинното звено при организирането на конкурси, остават само тези олимпиади и единични конкурси като „Млади таланти“, които са част от програмата на самото министерство.
Добрите практики в света са точно обратно на това, което става в у нас. Извънкласните дейности в развитите страни се организират предимно от неправителствени организации и училищни настоятелства в единодействие с училищните ръководства, а държавата създава условия за провеждане на такива дейности чрез предоставяне на бази, финансови средства и методическа помощ. Ние нееднократно сме отправяли конкретни предложения към съответните органи и искрено се надяваме на положителни промени и то най-вече чрез новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, чийто старт навярно отново ще бъде отложен.
Не сме се отказали в търсенето си на възможни решения и при действащите условия. На практика доброто ни сътрудничество с Националния дворец на децата позволява да включим част от нашите конкурси в Календарния план на МОН за извънкласни дейности. Това ангажира за подкрепа училищните ръководства и регионални инспекторати. В големите училища на практика има дори финансова подкрепа, но в малките това на практика е невъзможно поради ограниченията на малките делегирани бюджети. Решение на този проблем трябва да се търси и с новия Закон за предучилищното и училищно образование.
Ние като организация разчитаме да постигнем добри резултати за създаване на трайни връзки между училището и науката чрез реализацията на стартиралия съвместен проект между Фондация „Еврика“, БАН и Съюза на учените в България. Той има за цел да обедини усилията и активизира дейностите сред децата и младежите за приобщаването им към науката и технологиите и развитие на творческите им способности. Той е дългосрочен и в него са заложени инициативи сред всички групи на децата и младежите. В началото ще започнем с организиране на гостувания на изтъкнати български учени в различни училища в цялата страна. Имаме намерение по този проект да търсим и финансова подкрепа по новата оперативна програма, веднага след нейното стартиране.
Ще се стремим да запазим и развием добрите традиции за провеждане на национални конкурси за ученици. И през последната отчетна година най–мащабен остана конкурсът „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Проведохме неговото ХV издание и пак по традиция под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. Когато преди години започна този конкурс, едва ли някой си е представял, че той ще стане толкова мащабен, дългосрочен и с толкова различни направления и изразни средства. Обхватът също е голям – от малки деца до големи ученици и дори студенти. Имаме много дългогодишни участници и това означава, че интересите са трайни. За втора година имаме подкрепата от медийния ни партньор – Националното издателство за образование и наука „Аз Буки”. Помагат ни от Националния дворец на децата и много учени, за да направим вярна и точно оценка на проектите. Вече две години наш верен партньор е създателката на първата космическа лаборатория – доц. Таня Иванова, която председателства журито. Тя много умело представя пред учениците и най-новите проекти за изследване на Космоса и българското участие в тях.
Конкурсът има пет основни направления и в тях през последната година се включиха 1136 ученици. Те са от всички краища на страната и от година на година стават повече. Това се дължи в не малка степен на заразния характер на съревнованието и привлекателната възможност да получиш наградата си и да общуваш с първия български космонавт. Получаваме подкрепата и помощта на учители, ръководители на клубове и школи, на много родители. Чудесно е и това, че в някои по-големи общини, където от години има много участници, за трета година се провеждат и общински нива на конкурса. Първо това стана в Стара Загора и Севлиево, а през последната година и в Хасково. В някои училища също се провеждат локални конкурси. Това става с голям успех в някои от клубовете за наука и техника и в тези, работещи към астрономическите обсерватории в страната. В два от тях по традиция се раждат и най-много и разнообразни идеи за космически изследвания и експерименти – в Клуба за наука и техника „Хелиос” към СОУ „Васил Левски”, гр. Севлиево и Клуб „Гемма“ към астрономическата обсерватория в Стара Загора.
Ентусиазмът на учениците е голям и подготовката за всеки следващ конкурс започва още при награждаването на проектите от предходния. Понякога първите проекти пристигат дни след обявяването на новия пореден старт.
В най-трудното и сложно направление, което изисква много иновативно мислене, това за идеи за научни и технически експерименти се състезаваха 12 ученици от 14 до 18 години. Запомнящ се дебют направи възпитаникът на СОУ „П.Р.Славейков“ – Кърджали Тодор Иванов с научен ръководител Христо Банев, който представи оригинална разработка на тема „Астрономическа фотография с камера ALccd5 CMOS и фотоапарат Olympus“ и справедливо получи най-високата награда. Втора е Деана Тенева от ГПЧИ „Ромен Ролан“ – Стара Загора с научната разработка „Симбиотични звезди“. На други два отлични проекта специализираното жури присъди две трети награди – на Кирил Балтаджиев от ПМГ „Яне Сандански“ – Гоце Делчев за проект на тема „Архебактериите: наши предшественици?“ и на колектива: Димитър Братованов и Георги Колев от СОУ „Васил Левски“ – Севлиево за проекта им „Създаване на кислородна среда на чужда планета“. Наградените ученици от Севлиево са активни участници в дейността на най-успешния ни клуб „Хелиос“, създаден по проект на фондацията по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Лавина от проекти заля офиса на Фондация „Еврика“ в направлението за модели и макети на космически обекти и той заприлича на една сериозна изложбена палата в астрономическа обсерватория. В оспорваното състезание участваха 89 ученици на възраст от 10 до 18 години. Журито беше впечатлено от победителя Динко Грозев от Второ ОУ П.Р.Славейков“ – Стара Загора и създадения от него макет „Хора на Марс“. Втори остана миналогодишния победител Томислав Скандалиев от І-во ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Кюстендил и Обединен детски комплекс – Кюстендил с действащ модел на галактически кораб “Batman“. Трета е Любомира Тодорова от Спортно училище „Георги Бенковски“ – Варна с макет „Космос“.
В най-новото направление на конкурса, но вече с осемгодишна история за графични произведения, създадени с помощта на компютър участваха 218 ученици. Първото място спечели Ивона Велкова от СОУ „Козма Тричков“ – Враца с проект „Слънчевата система – митове и легенди“. Втори се класира Иван Александров от ПГМТ „Владимир Комаров“ – Силистра с проекта „Пътешествие в космоса“, а третото място бе за Денис Зекирия от Професионална техническа гимназия – Варна за компютърна рисунка „Съдбата на човечеството…“. Много добри проекти представиха и ученици от ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“, ОУ „Св. Иван Рилски“ и Компютърна школа „Вале“ при ОНЧ „Заря-1858“, гр. Хасково, от СОУ „Никола Вапцаров“, гр. Силистра , Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна; СОУ „Димитър Талев“, гр. Добрич; СОУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица; ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Варна и др.
В направлението за литературни творби участваха 79 млади автори от 8 до 18 години с 85 произведения на космическа тема. Много активни и изобретателни бяха учениците от Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ – Варна. Марина Стоилова спечели първо място за разказа „Очите на космическото време“. втори се класира Дафин Козарев от Английска гимназия „Гео Милев“ – Русе с разказа „Теория на полето“, а трети остана Добромир Зафиров от ОУ „Алеко Константинов“ – Димитровград за стихотворенията „Космосът“ и „Човекът и Космосът“.
За пореден път най-многобройно беше представянето на младите художници. 738 автори от 74 училища и извънучилищни звена за работа с талантливи деца изпратиха свои рисунки на тема „Човекът и Космосът”. Демонстрирано беше голямо разнообразие от техники и жанрове. Първо място в оспорваното състезание спечели осемнадесетгодишната Бианка Господинова от Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ – Варна за рисунката „Ново начало“. Втора се нареди Мая Стефанова от Школата по изобразително изкуство „Живопис“ при Общински детски комплекс „Свети Иван Рилски“ – Казанлък , а трета се класира Виолета Баждарова от СОУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица. Най-масово беше участието на представителите от Севлиево, Бургас, Кюстендил, Карнобат, Столичния център за работа с деца – филиал Ботунец, Русе, Луковит, Летница, Стара Загора, Велико Търново, Бяла, Ямбол, Добрич, с. Ново село, Сливен, Благоевград, София, Габрово, с. Ореш, Видин, с. Карагеоргиево, Вършец, Дупница, с. Ситово, Дулово, Златарица, Дряново, Панагюрище, с. Радомирци, Айтос, Трявна, Павликени, Димитровград, Ивайловград, Свищов, Плевен и др.
По традиция връчихме наградите от конкурса в Деня на народните будители в Националния политехнически музей. Голямата експозиционна зала трудно побра лауреатите от конкурса, техните научни ръководители, много родители и съученици на призьорите. С голямо внимание и любопитство всички гости на тържествената церемония проследиха презентациите на победителите в отделните направления. Задаваха се много въпроси, в чиито отговори се включиха и известни български учени, участници в международни космически програми. Увлекателна и много съдържателна презентация на тема „Има ли живот на Марс и първият полет на човека“ представи председателят на специализираното жури доц. д-р Таня Иванова. Кулминацията настъпи, когато патронът на конкурса първия български космонавт ген. Георги Иванов връчи наградите и топло приветства всички участници. В рамките на тържеството по традиция беше организирана изложба с рисунки, модели и макети от конкурса. Благодарение на действието на договора за сътрудничество между Фондация „Еврика” и Националният политехнически музей, всички разработки бяха предоставени за съхранение в музея.
През годината, която отчитаме, фондация „Еврика“ продължи да изпълнява функциите на национален координатор на дейностите на Международното движение за наука и техника в свободното време ( MILSET ). На нас разчитаха от ръководството на международната организация да предоставяме информация и да разясняваме условията за участие на български представители в дейности и проекти, както и такива на европейската й структура.
Създадохме предпоставки в нашите училища и в клубовете за наука и техника да бъде организиран Европейския младежки ден за наука. През тази година той беше посветен на водата. Най-активно в него се включиха клубовете и групите по интереси в СОУ „Васил Левски“ – Севлиево, Гимназията с преподаване на английски език – Бургас и СОУ за европейски езици „Свети Константин-Кирил Философ“ – Русе. Активно българско участие имаше и в Седмия международен конкурс за научна фотография под надслов „Когато изкуството срещне науката“. В него участваха 1300 любители – фотографи от 68 страни. За втори път в историята на конкурса голямата награда е присъдена на български участник. Награденият българин е младият учител от Благоевград Красимир Матаров, а трета награда получи Ева Вълчева, студентка от СУ „Кл.Охридски“. Двадесет и седем членното жури избра фотографията на Красимир като най-добра за трите тематични направления – научни феномени, аеронавтика и космос, фауна. По поръка на Президента на MILSET връчихме наградите на тържество в София.
Осигурихме организационна и методическа помощ за участие и в други международни прояви по линия на МИЛСЕТ, като Европейския космически лагер’2013 в Норвегия и Конкурс за лого на новосъздадения вестник на МИЛСЕТ. През 2013 година с почетни дипломи бяха отличени тримата ни участници в Световното изложение на науката в Абу Даби, ОАЕ.
Това са само част от успехите на наши представители в международни прояви. Те се предхождат и от много такива на национално ниво, за да бъдат избрани най-достойните, които да защитават престижа ни в международни надпревари. Много ползотворна и резултатна е работата ни с Националния дворец на децата. С тях съвместно провеждаме конкурси в почти всички проблемни области на науката и техниката. По традиция и според методическите изисквания те се организират в две възрастови групи – научно-технически изяви с ученици от 5 до 8 клас и от 9 до 12 клас /І – ІV курс/; националните състезания по авиомоделизъм, автомоделизъм, корабомоделизъм и ракетомоделизъм; националния конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда; националния конкурс „Природата – наш дом” за ученици от 5 до 8 клас. Засилен е интереса на децата към състезанията и конкурсите по екология. През тази година само в националните състезания по природни науки, екология и технологии се включиха над 90 ученици от 5 до 8 клас от 134 СОУ – София, ТПТ – гр. Сливница, Обединените общински детски комплекси в Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Троян, Шумен, Ловеч, Крумовград, Велико Търново, Варна, Бургас и Кюстендил. Практическите етапи на състезанията се проведоха по 3 модула – природни науки, конструиране и алтернативни енергийни източници – слънчева енергия. Осигурени бяха съвременен образователен софтуер и периферни устройства за изпълнение на практическите задания. Постиженията на учениците бяха оценени високо от комисии от университетски преподаватели и специалисти.
В националните научно-технически изяви с по-големите ученици от 9 до 12 клас до публична защита бяха допуснати 78 участници от Сливен, Пловдив, Благоевград, Крумовград, Варна, Троян, Ловеч, Бургас, Ботевград, Видин и София. Те успешно защитиха своите проекти и изследователски тези в приложните области на електронни прибори, устройства и комуникационни средства, програмни продукти, бизнес, химия, хранително-вкусова промишленост, биология, екология, физика и астрономия, фермерство и енергийна ефективност. Успоредно с провеждането на научно-техническите конкурси беше организирана и изложба с демонстрации на ученическото творчество.
Успешна е съвместната работа с Националния дворец на децата, МОН, Българската федерация по автомоделни спортове, Българската федерация по корабомоделен спорт и Българската федерация по авиомоделизъм при организирането и провеждането на националните ученически състезания по авиомоделизъм, автомоделизъм, корабомоделизъм и ракетомоделизъм. В националния кръг през 2013 г. взеха участие 208 деца и ученици от Никопол, Бургас, Бургас, Ловеч, Кюстендил, Горна Оряховица, Пловдив, Долна Митрополия, Разград, Търговище, София, Сливница, Пазарджик, Средец, Харманли, Враца, Казанлък, Русе, Севлиево, Габрово и Левски. Чрез тези състезания стимулираме творческата и конструкторска дейност и чрез тях въздействаме за възпитаване у младите хора на отговорност, организираност, дисциплинираност, точност и прецизност. Налице е положителна тенденция на увеличение на броят на децата, развиващи дейности в клубовете по моделизми и снижаване на възрастовата граница на състезателите с постигнати високи резултати. Активно занимаващите се деца и ученици подобряват лични и републикански рекорди и демонстрират много добро представяне при участието си в престижни национални и международни състезания и турнири.
Успешно продължаваме съвместната дейност с НДД по организирането и провеждането на Националното ученическо състезание „Природата – наш дом“. Стремим се да привличаме нови участници и да засилваме интереса на подрастващите към биологията, екологията и опазването на околната среда. Чрез различни форми и методи на работа търсим да провокираме учениците към по-отговорно отношение към природата и света, в който живеем, към неговото опазване за бъдещите поколения. През 2013 г. в това национално състезание се включиха 182 ученици от 5 до 8 клас от Обединените общински детски комплекси и училища в Перник, Казанлък, Благоевград, София, Кюстендил, Панагюрище, Гоце Делчев, Крумовград, Добрич и Бургас. Партнирахме на НДД, МОН, Регионалния инспекторат по образование – Силистра, Община Силистра и ЦУТНТ – Силистра при организирането и провеждането за двадесет и втори пореден път на Международния форум по екология „Сребърна”. Тази дългогодишна проява помага за активизиране на дейността на младите хора в изследването и опазването на околната среда и популяризиране на уникалното природно богатство на резерват „Сребърна”. Първенците от него се включиха в международно състезание по екология . В Международния екологичен форум „Сребърна 2013” се представиха над 920 участници от 18 области на страната, а в Националния конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда се съревноваваха 70 ученици с 21 проекта от Бургас, Варна, Бяла, с. Габарево, с. Черноочене, Кърджали, Кюстендил, Силистра, Тутракан, Разград, Шабла, София и румънските Калараш и Констанца. В четири от направленията на конкурса бяха представени проекти, съдържащи оригинални идеи, собствени изследвания и предложения за решаване на практически проблеми. Една част от проектите беше насочена и към изучаването и запазването на уникалното орнитологично природно богатство на резерват „Сребърна“. Със специални награди бяха отличени проектите „Бактериална микрофлора на фонтаните в гр. Калараш“ и „Екологичен мониторинг“ на ученици от ПМГ „Проф. Е. Иванов“ – Кюстендил. Голям интерес предизвикаха и съпътстващите изяви на Международния форум по екология – изложба с творби от международния конкурс за рисунка на тема „Земята- наш дом”; литературното четене на млади творци от международния конкурс за есе, стихотворение и разказ на тема „Земята- наш дом”; пленерът в резервата „Сребърна”, придружен с интересни занимателни и спортни игри, изложбата „Деца рисуват Сребърна”. В съпътстващия екофорума Национален конкурс „Земята – наш дом” бяха представени 310 рисунки, апликации, плакати и 220 стихотворения, разкази и есета. Амбициите на организаторите са да разширят международното участие в екологичните прояви в Силистра.
За втора поредна година подпомогнахме едни от най-активните и успешни участници в нашите творчески конкурси – възпитаниците на компютърна школа „Вале” при Образцово народно читалище „Заря-1858”, гр. Хасково. Отново бяхме съорганизатори в подготовката и провеждането на Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници”, който през изминалата година беше посветен на 155 годишния юбилей на читалището и 15 години от създаването на компютърната школа. В него над 300 деца от България, Македония, Словения, Чехия, Шри Ланка, САЩ, Великобритания, Нова Зеландия, Индия и Китай показаха магията на дигиталната графика и живопис и успяха да нарисуват света през своите очи и да предадат чувствата, настроенията и вътрешните си преживявания. За първи път в конкурса бяха включени две нови групи, насочени към деца със специални образователни потребности и деца, лишени от родителска грижа. Благодарение на нашата помощ, стана възможно и участието на деца от компютърна школа „Вале“ в Международния конкурс за компютърна рисунка „Заедно растем“ в град Велес, Македония, на който бяха представени над 1100 творби на млади таланти от Македония, България, Румъния, Чехия, Словакия и Хърватия. На този конкурс българските деца завоюваха най-много призови места от всички чуждестранни участници, създадоха нови приятелство и поставиха началото на реализацията на нов съвместен проект между Образцово народно читалище „Заря-1858“ – Хасково и Общообразователно училище „Райко Жинзифов“ от град Велес.
Продължаваме да бъдем съорганизатори и да подкрепяме Ученическата научна сесия на тема „Физиката – моят прозорец към света” в рамките на 41-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика и Втория национален конгрес по физически науки. В нея 69 ученици от 22 средни училища и 2 обсерватории представиха 46 научни разработки. Проведе се интересна и задълбочена дискусия на тема „Задачи пред образованието по физика в гимназиите и университетите“ с акцент върху иновациите в образованието, разпространение в училищата на научнопопулярни и методични списания, преводи на учебници, извънучилищна дейност и острият въпрос за изтичането на мозъци. Липсата на възможност за реализация у нас прави предпочитано попрището на физик в други страни по света.
Оценяваме като признание за ролята на Фондация „Еврика” в образователния процес в страната, поканите за участие в среща с председателя на Комисията по труда и социалната политика на 42 Народно събрание под наслов „Нашата отговорност пред децата и младите хора“ и в поредица от инициативи на МОН за обсъждане на проектозакона за предучилищното и училищно образование, политиките и регламентирането на извънкласните и извънучилищни дейности, политиките за противодействие на отпадането от училище и др.
С искрено желание да допринесем за създаване на нови предизвикателства към младите таланти в областта на информационните технологии приехме поканата на Мусала Софт и бяхме партньор на финалния кръг на Националния конкурс по програмиране CodeIT. Победител в него стана дългогодишния наш стипендиант Веселин Георгиев, което е още едно доказателство за далновидното инвестиране от страна на Фондация „Еврика“ в младите таланти и съществения й принос за развитие на науката и образованието в страната. Водени от желанието за положителна промяна в обществото ни чрез подобряване на образованието, което децата получават в училище, се включихме в редица инициативи по програмата „Заедно в час“ на едноименната фондация, чиито изпълнителен директор Евгения Пеева е лауреат от националния конкурс „Еврика“ за най-добър млад мениджър на 2012 година. Представихме добри практики за откриване и развитие на млади таланти в науката и техниката на публична дискусия на тема „Инвестиции в българското училищно образование: предизвикателства и възможности“, организирана от Фондация „Заедно в час“ и Европейският институт за стратегии и политики.
За първи път от много години насам пропуснахме традиционното участие на българските ученици в международната научна изява в Сарагоса. Поради финансови и организационни проблеми на организаторите от испанска страна, през 2013 г. нямаше български участници в Конгреса за наука, което попречи на мотивацията на учениците при подготовката на проектите им за традиционната ученическа научно-техническа конференция в 164 гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес”, явяваща се като подборен кръг за участие на конгреса в Испания. Възникналите проблеми не означават, че се отказваме от тази хубава традиция. Напротив, в тясно сътрудничество с ръководството на испанската гимназия ще работим за възможно разширяване на участието в ученическата конференция в Испанската гимназия с автори на проекти от традиционни езикови гимназии в София.
Освен тези идеи, има и други, които могат да бъдат реализирани, ако в предстоящата година заработи оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Тогава част от проектите биха могли да бъдат адаптирани към изискванията на тази нова програма и да се привлекат средства за дейности, сред които и новата програма, която разработихме за съвместни дейности с БАН и СУБ. Иска ни се да вярваме, че в нея ще намерят място дейности като извънкласните, където нашето място може да бъде добре видяно. За да стане това, направихме предложенията си чрез обсъждания на различни форуми или посредством дискусиите във Националната мрежа за деца, където имаме не малко съмишленици. Правихме това и разчитаме на този пряк път, тъй като тази организация, в която членуваме е представена в Обществения съвет към Министерството на образованието и науката. Сега се открива и нова възможност да направим предложенията си в друг обществен орган – Обществения съвет към Комисията за наука и образование в Парламента. Предстои там да се обсъжда отново проекта на Закона за предучилищното и училищното образование, а навярно и други такива, чрез които да се регламентират промените в системата на образованието и науката и финансовото осигуряване, за да гарантират осъществяването им и в големия град и в малкото село, в което има училище.
Добри намерения имаме и към младите хора от университетите, където участието ни до сега е ограничено. Донякъде това се дължи на факта, че там няма координиращ орган, а студентските съвети поставят акцента в работата си предимно в социалната сфера. Няма и много инициативи от страна на студентите, които да бъдат разгърнати като проекти и програми, свързани с наука и научни изследвания, с конференции, конкурси и др.
В някои университети създаваме контакти и търсим влияние чрез стипендиантите ни. Според необходимостите помагаме да се осъществяват техни проекти или такива с наше участие. През отминалата година заедно с Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и Съюзът на математиците в България проведохме Националната студентска олимпиада по математика. В нея участваха повече от 150 студенти от 30 факултети на висшите училища и 40 преподаватели, които подпомогнаха подготовката на отборите, съставянето на задачите и оценката на конкурсните работи. Тази олимпиада има добри традиции и много кандидати за участници най-вече благодарение на активността на специализираните катедри в университетите. Има достатъчно добър опит в организацията и това е причината да считаме, че този опит трябва да се пренася и в други области на познанието, особено когато това са дисциплини, които се изучават в повече от един университет.
Наши представители и част от стипендиантите ни бяха участници в редици инициативи, в които тематиката и съдържанието бяха пряко свързани с техниката и технологиите. Сред тях през отминалата година бяха изяви, посветени на 110 годишнината от рождението на Джон Атанасов – Ден на отворените врати в Технически университет – София; Международната научна конференция по автоматика и информатика; конференцията „Наука, иновации и предприемачество 110 години след рождението на Джон Атанасов“. На тази конференция си дадоха среща изявени международни и български изследователи, водещи имена в областта на информационните и комуникационните технологии, млади предприемачи и учени, някои от които са наши бивши и настоящи стипендианти.
Като споменаваме инициативите, посветени на Джон Атанасов, не трябва да пропускаме връчването на специалните награди „Джон Атанасов“ от Президента Росен Плевнелиев. Председателят на Съвета на фондацията акад. Кирил Боянов е почетен председател на Комитета за избор на носителите на наградите за постижения на млади хора в областта на компютърните и информационните технологии и развитието на информационното общество в България. Чрез него се постарахме да помогнем за добрия избор на достойни, талантливи и доказали се учени и специалисти, както и ученици, показали уменията си в различни национални и международни прояви. Единадесетият носител на приза „Джон Атанасов“ стана д-р Петър Кормушев, който е първият носител на именната стипендия „Джон Атанасов“ на Фондация „Еврика“. Това е поредното доказателство за ролята на нашата фондация при откриването на младите български таланти и за проправянето на техния път към най-добрите постижения на европейската и световна наука.
Поставихме началото на полезно сътрудничество с Клуб „Финанси“ при Икономически университет – Варна, чийто председател е носителката на именна стипендия за икономика Виктория Станчева. Включихме се и в проведената Деветата научна сесия с международно участие „Космос, екология, сигурност“ – SES’2013 и тържествената научна сесия, посветена на 25 години от космическата програма „Шипка“ на Института за космически изследвания и технологии при БАН. Станахме част от участниците във филм за живота и делото на акад. Димитър Мишев – един голям поддръжник и деятел на Фондация „Еврика“ и нейните стремежи да подкрепя младите български таланти.
Заедно с мнозина млади учени и студенти откликнахме на инициативите, включени в Европейска нощ на учените, която по традиция дава възможности за изява на младежите, ангажирани с наука и научно и художествено творчество. Дори сред нашите носители на награди и стипендиантите има не малко художници, поети и писатели, които се изявиха с най-новите си постижения. В рамките на тази престижна научна проява беше организирано и представяне на монографията „Иновативност на националната икономика“ на проф. Росица Чобанова, която е съпричастна на благородната кауза на Фондация „Еврика“ и е член на специализираното жури за определяне на носителя на именната стипендия „Акад. Евгени Матеев“ за постижения в областта на икономиката. Там срещнахме общи идеи и проекти за ангажиране на младите хора с проблемите на икономическата наука. Правим опити да засилим съвместната си работа с университетските кариерни центрове в България не само по стипендиантската си програма, но и за откриване на оригинални идеи и създаване на нови възможности за професионална реализация на студентите и младите специалисти. Водени от желанието да ангажираме младите хора с идеи за решаване на най-неотложните проблеми пред управлението на икономиката в страната и да ги стимулираме да предлагат иновативни и интересни решения за по-добро бъдеще, дадохме широка трибуна и популяризирахме провеждането на конкурс за студентско есе на тема „Как да запазим двигателите на икономическия растеж в условията на икономическа нестабилност?“, иницииран от Даниела Бобева – заместник министър-председател по икономическото развитие на Република България.
През 2013 година поставихме начало на ангажирането на фондацията за организирането и провеждането на Националния младежки форум „Зелено строителство за нашето бъдеще“ в рамките на Юбилейна международна научна конференция, посветена на 75-годишния юбилей на Висшето строително училище „Любен Каравелов“. Това е една своеобразна нова образователна инициатива, имаща за цел да мотивира творческото мислене на учениците, студентите, докторантите и младите изследователи в посока на енергоспестяването, енергийната ефективност в сградите, прилагането на нови материали и технологии в строителството. Провеждането му в специализирано висше училище, каквото е ВСУ „Любен Каравелов“ беше предпоставка за сравнение на актуалността на преподавания материал в професионалните гимназии и съответно на участието на преподавателите за ранната ангажираност на младите хора с проблемите на устойчивите архитектура, строителство и геодезия. В рамките на международната конференция бяха представени 288 научни доклади в 8 секции. Проведен беше и традиционния конкурс „Млад учен“, като най-активна беше младата генерация архитекти и строители на България, Румъния, Чехия и Словакия. Това е една добра инициатива, която бихме могли да подкрепяме и в бъдеще.
Направихме първи стъпки на едно ползотворно сътрудничество с Физическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ при организирането и провеждането на Третата национална студентска научна сесия по физика и инженерни технологии“. Наред с постерното представяне на 33 доклади на студенти и докторанти, в рамките на изявата се проведе изложение на продукти на водещи фирми в България в областта на физиката и инженерните технологии, а така също и студентски и ученически конкурс за научен проект „Еврика“, на който студенти от Пловдивския университет и ученици от Професионалната гимназия по електротехника и електроника – Пловдив, ОУ „Душо Хаджидеков“ – Пловдив, СОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Пловдив и СОУ „П.Р.Славейков“ – Трявна демонстрираха по един по-различен начин интересни разработки, лабораторни експерименти, клипчета, презентации и макети на научни установки от областта на физиката. По време на цялата научна сесия беше организирана Фотоизложба на тема „Физиката в света около нас“, която даде възможност на студенти и ученици, правещи първите си стъпки в областта на природните науки да изявят своето въображение и креативност, представяйки света на физиката през своите очи.
През годината търсихме различни възможности за включването на наши представители в национални форуми, които да се отворят чрез нас към нашите стипендианти и лауреати на конкурси. Сред тях бяха участията ни в Третата национална конференция „Образът на България по света“, бизнес форума „Жените, нежната сила на бизнеса: Лидерство и предприемачество“ на списание „Мениджър“ и в дискусиите, инициирани от Българският център на жените в технологиите (BCWT).
Когато представяме извършеното от фондацията в организирането и провеждането на различни прояви, позволяващи изявата на способностите и постиженията на младите хора, трябва да поставим на първо място нашите конкурси за наградата „Еврика” за постижения в науката, за млад мениджър, изобретател и фермер. Някои от тях проведохме за двадесет и четвърти път – за мениджър, а най-младия от тях – за постижения в науката е вече с осемнадесетгодишна история. Те са си завоювали обществено признание и са отбелязвани от много държавни и обществени ръководители, медии и не на последно място млади хора и техните организации.
След като преди три години отпадна възможността да правим оценка на постиженията на младите хора в науката с помощта на ВАК, за трета поредна година проведохме този конкурс със Съюза на учените в България. С непосредственото участие на специализираните комисии на Съюза и под ръководството на акад. Дамян Дамянов успешно определихме докторанта, който направи най-успешна защита през отминалата година. Потвърди се очакваното, че заедно можем повече. Това ни дава основание да търсим и други възможности за съвместни дейности в подкрепа на младите учени.
За 2013 година наградата „Еврика” за постижения в науката беше присъдена на Славея Петрова от ПУ „Паисий Хилендарски“. В този университет тя придобива бакалавърска и магистърска степен, разработва докторската си теза и е главен асистент в специалността „Екология и опазване на околната среда“. Там експериментира и разработва в лабораторни и природни условия редица екологични аспекти, свързани с фитоекология, градска екология, биомониторинг и палеоекология. Тя има 15 научни публикации в реферирани периодични издания на български и чуждестранни издателства. Участвала е с доклади и постерни презентации в 11 национални и международни научни форуми.
Славея Петрова получи съвместната награда на Фондация „Еврика” и Съюзът на учените в България за отличната защита на дисертационен труд на тема „Пасивен и активен фитомониторинг на атмосферно замърсяване в град Пловдив”, за което й е присъдена образователна и научна степен „Доктор”. В резултат на проведените изследвания са постигнати научни и научно-приложни приноси за съчетаване на методите на активен и пасивен биомониторинг на атмосферното замърсяване в градска среда чрез използване едновременно на седем вида висши растения. Чрез използване на оригинален подход Славея Петрова е успяла да създаде модел за оценка на атмосферното замърсяване в урбанизирана среда. На базата на установените резултати от изследванията, тя е формулирала мотивирани препоръки към държавни институции, местни органи и фирми.
В конкурса за млад изобретател през 2013 година взеха участие предимно колективи на млади изобретатели. Постарахме се да достигнем до всички потенциални кандидати, отговарящи на сериозните изисквания, залегнали в регламента на конкурса. Използвахме активно установеното добро взаимодействие с Патентното ведомство, от където ни предоставиха информация за регистрираните изобретатели. За съжаление тази информация не посочва рождена дата на изобретателите и това много затруднява нашата работа при преценка на съответствието с критериите на конкурса и възможното тяхно включване в различни дейности на наши и международни организации. За пореден път бихме помолили за съдействие ръководството на Националното патентно ведомство да включи тази информация в документите за регистрация, за да можем да бъдем точни с действията си при формулиране на проекти, дейности и критерии за оценка.
Направихме възможното да установим контакт с голяма част от патентните специалисти, подпомогнали изобретателите при подготовката и подаването на документите им за регистрация. От някой получихме съдействие веднага, а с други се договорихме за конкретна съвместна работа в бъдеще. За 2013 година специализираното жури не присъди награда за „Млад изобретател“. С грамота за участие в конкурса бяха отличени два младежки колектива – на Радослав Кацов и Ивайло Ненов за изобретението „Устройство за дистанционно управление и контрол на електромеханични системи“ и за изобретението „Електрически симулатор на звукови ефекти за електрически транспортни средства“. Отличен беше и младежки колектив в състав: Петър Стефанов, Петър Пеев, Тодор Желязков, Деян Иванов и Пламен Славчев за изобретението „Електрически автомобил“.
За поредна година проведохме успешен конкурс сред младите мениджъри. Получихме помощ и от членове на специализираното жури, от организации, с които работим и от Българската мрежа за корпоративна социална отговорност CSR Bulgaria и Информационната бизнес мрежа „Клуб предприемач“. Включиха се и носители на наградата в предходни години. Участниците в конкурса се представиха отлично, каквито бяха и техните бизнес- резултати през отминалата година.
Наградата „Еврика” за 2013 година за млад мениджър стана притежание на Николай Димитров Бойков. Той е управляващ директор и член на Борда на директорите на All Channels Group През 10 годишния си професионален опит управлява включването на комуникационни стратегии в разнородни индустрии като телекомуникации, бързо оборотни стоки, фармацевтика, финанси и др. Николай Бойков е експерт в областта на дигиталния маркетинг. Той е гост-лектор в Нов Български университет и обучител на персонала и на клиенти за общественото присъствие, връзките с медиите и дигиталния маркетинг. Член е на Българското дружество за връзки с обществеността.
All Channels Group вече единадесет години задава тенденциите и стандартите на маркетинг и PR пазара в България. В едни от най-трудните и динамични години, фирмата успя да порасне органично до комуникационна група, да утрои екипа и да постигне стабилен ръст във финансовите си показатели. Тя е единствената българска комуникационна компания с 13 международни награди, над 20 международни номинации и десетки национални награди и признания в областта на PR, реклама и дигитални комуникации. През 2013 г. са привлечени 20 нови марки, а 12 големи корпоративни клиенти са над 5 години заедно с All Channels. Гордост за компанията е съвместната работа с компании от над 9 различни индустрии и неправителствени организации като: Avon Danube, Белла България, Райфайзенбанк, Microsoft Bulgaria, Discover Networks, Philips Bulgaria, Nestle Bulgaria, Mtel, PepsiCo ,Eko Helenic Petroleum, Astra Zeneka, British American Tobacco, Samsung, LG Представителство на Европейската комисия в България, Българска стопанска камара, Българска промишлено-търговска палата и др. Особено място в бизнес стратегията на All Channels се отделя за внедряването на иновационни механизми и процедури за превенция на проблеми. Успешно работят уеб базирана ERP система за управление на проекти, уеб базирана система за събиране на обратна връзка от клиенти, уеб базирана система за 360 градусова обратна връзка за служителите и уеб базирана система за управление на финансите. Николай Бойков дава личен пример и приобщава всички от екипа на компанията за участие в редица социално отговорни дейности.
За отлично представяне в конкурса в конкурса за млад мениджър с почетен диплом беше награден Динко Танев – съдружник и управител на Комфо – международна ИТ компания.
Успешен беше и конкурса за млад фермер. Той става възможен благодарение на доброто партньорство с Асоциацията на земеделските производители в България, Националната асоциация на българските фермери и вестник „Гласът на фермера”. Както и в предходни години, получихме помощта на специализираните медии в областта на земеделието и животновъдството като предаването „Бразди” на БНТ, „Агрозона”, „Агрофорум”, АгроТВ, Фермер.бг и др. Оценката на участниците беше направена на основата на утвърдени критерии, сред които преобладаващи са производствените резултати, личния принос на кандидатите за развитие на фермите, техните професионални качества, иновативност и социална отговорност.
Наградата „Еврика” за млад фермер на 2013 г. беше присъдена на Дамян Кирилов Вътев. Той се включва в работата на земеделското стопанство още след завършване на средното си образование.След завършване на търговския техникум работи в счетоводството на фирмата, после се занимава с маркетинга в компанията, след това придобива висше икономическо образование и на 26 години вече е съуправител. Притежава мъдростта и спокойствието, характерни за по-зряла възраст. Поради недостига на качествена българска суровина у него се оформя идеята за създаване на ферма за месодайно говедовъдство и той я реализира. В края на 2006 г. създава „Биологика“ ООД, чиято основна цел е да развива биологично пасищно месодайно говедовъдство. Закупува земя и селскостопански сгради в село Дамянова, Севлиевско. Дамян Вътев осъществява изцяло организацията и работата във фермата. Започва с 1 000 дка наета обработваема земя, около 800 дка ливади и пасища и закупува 300 броя крави, телета и чистокръвни разплодни бици. За да осигури необходимите допълнителни средства за животновъдството, през 2010 г. започва да развива и зърнопроизводство. През годината, в която получи наградата, той обработва 8 000 дка, от които около 50 {00868b326a2ca17d48af7ba8148ff3a4ced0eae2ad27aa90a88c9f79552d79f5} е собствена земя. Вниманието му е насочено към закупуването на земя, набирането на договори за наем и аренда, модернизиране на помещенията и закупуването на нова и качествена техника, с която да прави добро и модерно земеделие. Осигурил е необходимата му съвременна високопроизводителна техника. Основен източник на приходи е продажбата на произведеното зърно. Средните добиви по култури за стопанската 2012/2013 г. са: пшеница – 645 кг/дка; ечемик – 500 кг/дка; рапица – 280 кг/дка; слънчоглед – 280 кг/дка; царевица – 550 кг/дка. В стопанството се отглеждат 130 месодайни глави едър рогат добитък. Произведената продукция е реализирана изцяло на българския пазар, като общият приход от продажбите, без да са включени субсидиите е в размер на 752 хил. лв. Фирмата на Дамян Вътев има успешно реализиран проект по Програмата за развитие на селските райони’ 2007-2013 на стойност 600 хил. лв.
В конкурса сред младите фермери с диплом за отлично представяне бяха наградени Георги Радев Йорданов – земеделски производител от гр. Сливен и Божидар Боянов Миразчийски – пчелар, земеделски производител от с. Крушовене, Плевенска област.
И през тази година връчихме наградите с подобаващо тържество, за да представим лауреатите и да привлечем вниманието на обществеността към постиженията на младите специалисти и към техните проблеми. Гости на тържеството бяха депутати, представители на Президента на Р България, на Министерството на образованието и науката, ръководителят на Националното патентно ведомство проф. Камен Веселинов, на БАН и др. Поздравителни адреси получихме от Министър председателя на Република България Пламен Орешарски и от министъра на образованието и науката проф. Клисарова. Получихме помощ и подкрепа от медиите. Това събитие беше отразено от БТВ, Националното радио, вестник „Стандарт”, вестник „Дума”, вестник „Капитал“, вестник „Аз Буки“ и още 25 информационни агенции и специализирани издания.
Представянето на опита и добрите практики на младите хора са добро средство за мултиплициране на успешните професионални реализации. Те допълват възможностите и на други да последват примера им, а на самите първенци да търсят още възможности за развитие. По време на конкурсите ги срещаме с водещи специалисти в съответните области, които не само оценяват постигнатото, но и предоставят професионални съвети за развитие и генерирането на нови идеи. В продължение на много години съхраняваме и поддържаме работата на консултационни кабинети по защита на интелектуалната собственост, по някои правни въпроси на организацията и функционирането на стопански и неправителствени организации. Те подпомагат целогодишно работата на младите хора и са на разположение на нуждаещите се. Показателно за свършеното е примерът с кабинета по защита на интелектуалната собственост, който според годишния си отчет е предоставил над 250 безплатни консултации за закрила на интелектуалната собственост. С негова помощ са оформени и подадени четири заявки за полезен модел, четири заявки за изобретения и четири за международни марки.
През последните години настъпиха качествени промени в осигуряването на информация при осъществяването на учебната и научна дейност, за производствени цели на младите специалисти и за развитие на младежките професионални организации и клубове. Постепенно отпадна нуждата от предоставянето на специализирани абонаменти, закупуването на литература за училищните библиотеки. Опитваме се според потребностите да предоставяме информация за опит и дейности чрез информация в Интернет. Използваме сайта на фондацията и тези на организациите, в които членуваме и имаме достъп за разпространение на информация чрез техните мрежи. Вече втора година издаваме в електронен вид информационната брошура на фондацията. Такива информационни дискове подготвяме и разпространяваме за постигнатото при реализацията на наши проекти, което да служи за разпространение и мултиплициране на резултатите.
Информация за дейността на фондацията осъществяваме и чрез съвместни проекти с някои медии или публикации за отделни инициативи. През годината дейността ни намери място в публикации и предавания на Българската национална телевизия, БТВ, Българското национално радио, АгроТВ, Евроком и в публикации в специализираните издания като вестник „Аз буки”, сп.Наука, в. Нов технически авангард, вестник „Пчела и кошер“, вестник „Посредник“ и др. Някои от тях са наши медийни партньори при провеждането на национални конкурси. Други с желание представят нашите стипендианти и лауреати. Без помощта на журналистите едва ли щяхме да можем да достигнем успешно до младите хора и да направим необходимото за откриването на проблемите им и да търсим заедно решението им.

3. За подпомагане на разпространението на природо-научни, технически и икономически знания и информация
Популяризацията на знания е част от приобщаването на децата и младите хора към науката и техниката. По тази причина тя присъства като основна задача в нашата дейност. Ние можем да влияем на тези процеси в неголяма степен, тъй като основната част от популяризацията на такива знания става основно чрез медиите – телевизия, периодични популярни издания, някои книги и в най-голяма степен чрез Интернет. Нашият принос е да допълваме, според възможностите си, тези средства за комуникации и да ги правим по- достъпни за всички.
Част от тези наши опити за въздействие се осъществяват съвместно с Националния политехнически музей, който е наш партньор от години. Подкрепяме техните образователни програми за деца. Голяма част от проявите, организирани от нас са на територията на музея. Там естествено се срещат детското любопитство и съществуващите богати музейни фондове. Ние сме благодарни на ръководството на музея и затова, че години наред те приемат и съхраняват във фондовете наградените проекти от конкурсите „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“. С някои от тях се организират изложби в София и страната. Може би трябва да направим повече за приобщаване на учителите към активно използване на съществуващите възможности на този уникален музей, за да станат известни на децата и учениците повече факти от историята на природната наука и техника и приносите на българи в развитието на техниката и технологиите в световен мащаб. Може да помислим дали не би било възможно дистанционно да създадем курсове за популяризация на българската наука и техника. Струва си да предложим на Националния дворец на децата и ръководството на музея да отбелязваме на територията на последния годишнини на видни български учени и специалисти. Едва ли ще ни откажат на такава идея и представителите на други сродни организации като ФНТС, СУБ и други. Нещо повече, в инициативата ни с БАН и СУБ да заведем учените в училище можем да се опитаме, когато това е на територията на София, да правим в залите на музея.
Чудесна работа върши за популяризирането на знания вестничето „Технитарче“, което издаваме заедно с Музея вече двадесет години. Това е едно уникално издание, което децата получават безплатно при посещение на музея. Според тематиката на всеки брой се подготвят популярни четива за исторически събития от българската наука и техника, представят се учени и изобретатели. Много често илюстрациите в него са от рисунките на децата, участвали в нашите конкурси. През последната година вестничето вече може да се чете и в компютърен вариант на сайта на музея и така това издание става достъпно до всички деца.
В голяма степен популяризация на знания ще можем да правим и чрез осъществяване на първите практически стъпки за реализация на споразумението ни с БАН и СУБ. Имаме опит от провеждането на академични лекции в училищата в рамките на наш предходен проект. Знаем с какъв интерес се посрещнаха тези срещи в училищата в страната. Ще се постараем това да стане практика и в бъдещи периоди. Ако тези лекции са съпътствани от презентации, ще се постараем да ги тиражираме и да ги предоставяме на клубовете в градовете и селата, където не би могло да стане възможно гостуването на учените.
С времето се променят много значимо изданията за наука и техника в страната. Отдавна липсват обичани списания и вестници като „Орбита“, „Космос“ и др. Дори нашите издания „Computer“ и „Направи сам“ вече не са същите. И те облякоха компютърни одежди и са предимно информационно рекламни издания. Потребителите се промениха и с тях се променят неизменно и изданията. Вече всичко, от което се интересуващ, може да се открие в Интернет и е необходимо само повече усилие в овладяването на чужди езици, за да използваш пълноценно наличните необятни информационни масиви.
Потребността от информационно осигуряване на дейността ни удовлетворяваме чрез нашия сайт в Интернет и възможността да публикуваме съобщения за опит и изяви на сайтовете на организациите, в които членуваме и които имат аудитория, която е потенциален потребител на тази информация. Правим го с помощта на Българския дарителски форум, Националната мрежа за деца, мрежата за корпоративна социална отговорност CSR. Получаваме колегиално разбиране и подкрепа за публикуване на информация за конкурсите ни в информационната бизнес мрежа на Клуб „Предприемач“, фермер.bg, Economy News.bg, dir.bg, Projectmedia, cross.bg, info.tu-sofia, economedia, Агрозона, Агрофорум и др. Правим опити за установяване на контакти и с други средства за информация.
Като пример за добро сътрудничество може да се посочи дългогодишната ни съвместна дейност със списание „Наука“, издание на СУБ. Отдавна то е надхвърлило рамките на рубриката „Трибуна на младите“. Публикациите на страниците на издание допринасят за повишаване на творческото самочувствие и креативността на младите хора и са своеобразна школа за създаване на умения за оформяне на научна статия, за излагането на идеите и тяхната защита. Публикациите на студенти на страниците на печатния орган на СУБ ги мотивира за включването им в изследователска дейност, в създаването на иновации. Срещаме разбирането и подкрепата на редакционния съвет на списанието и там биват представяни младите учени и изобретатели, носители на награди. Публикуват статии на лауреатите на наградата за постижения в науката, интересни есета на стипендиантите ни, идеите за научни експерименти от конкурса, посветен на Космоса. По този начин помагаме да може да се направят още по-публични техните успехи. Новата политика на Европейския съюз да създава по-добри условия за повишаване на качеството на научните изследвания би следвало да доведе и до увеличаване на изданията във всички страни, които да публикуват специализирани научни статии и ние имаме нагласата да развиваме съвместни инициативи и с тях, но да заразим и развиваме сътрудничеството си със списание „Наука“, което значително увеличи читателите си след като вече е достъпно on line в сайта на Националната мрежа от виртуални библиотеки.
Когато изреждаме дейностите ни за научно-техническа популяризация и за постиженията на младите творци, трябва да отдадем дължимото на вестник „Аз буки“ и изданията на едноименното издателство. Вече години наред получаваме тяхната безрезервна подкрепа за организирането на много от нашите конкурси, за представянето на стипендиантите и лауреатите на наградата „Еврика“. Те са наш медиен партньор при организирането и провеждането на Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“.
Верен на дългогодишната съвместна дейност е и един от малкото университетски вестници – „Нов технически авангард“, издание на Техническия университет в София. В него са представени всички наши инициативи и проекти с адрес към студентите. Помагат ни и при издирването на млади изобретатели, представят стипендиантите от университета. Редакцията продължава да осигурява безплатни абонаменти на някои от клубовете, с които работим. Готови са да приемат и нови предложения за сътрудничество. Към това трябва да добавим и вниманието което получаваме и публикациите за работата на фондацията от електронния вестник на Софийския университет.

4. Участие в международни образователни, природо-научни и технически програми и проекти и международно младежко научно-техническо сътрудничество
Една от основните цели пред фондацията е разширяване на възможностите за международното младежко научно-техническо сътрудничество. През последните години това става все по-актуално и едновременно с това се увеличават реалните участия на младите хора в международни изследователски колективи, форуми за наука, специализирани обмени на студенти и млади учени, квалификационни форми на университети и научни институти. Все повече средства се заделят по европейски програми за това и те стават все по-достъпни за младите хора. В това многообразие от дейности и прояви има малка част, които се осъществяват с непосредствено участие и подкрепа на фондацията. Голямата част от тях осъществяваме благодарение на членството си в Движението за наука и техника в свободното време (MILSET) и неговата европейска структура MILSET – Европа. Вече 24 години чрез него осъществяваме надеждно партньорство с организации от повече от 100 страни по света и най-много в Европа. Все повече и по-разнообразни стават техните прояви и дейности. Ние дори не съумяваме да откликнем на всички по две основни причини – няма национална система за координация на дейностите на клубовете в училищата, които са потенциални участници и наличните ресурси, с които разполагаме не позволяват да изпращаме български ученици за участие във всички тях. Стараем се като национален координатор на международната организация да предоставяме информация за възможни участие и при необходимост да подпомагаме връзките на български училища и участници с организаторите и домакините на проявите.
Една от утвърдените инициативи на МИЛСЕТ, в която се включват училища и клубове от страната е Деветият европейски ден на науката за младежи, който се проведе на 14 март 2013 г. и беше посветен на водата. Той премина под надслова „Размисъл за водата”. Това е една от най-достъпните за българските участници прояви, защото не изисква особени финансови разходи. По регламент в един и същи ден във всички краища на Европа се организират лекции, състезания, експерименти и други ученически изяви, посветени на темата. Дейностите са съсредоточени в училищата и клубовете за наука и техника. Освен традиционните участници от клубовете, в чието създаване участвахме преди години, се появиха и нови такива. Учениците от СОУЕЕ „Константин Кирил-Философ“ – Русе направиха изложба от техни снимки, посветени на темата за водата. Активни бяха и учениците от АГ „Гео Милев“ – Бургас, организирани в различни форми за извънкласна дейност като ателиета, клуб „Близо до звездите“, клуб „Уеб базирани инструменти за управление на информация“, клуб „Физична лаборатория“ и др. Паметта от тези ученически прояви се съхранява и може да се видят снимки от тях на сайта за своеобразния празник, в какъвто се превърна този европейски ден. За много от клубовете това стана ежегоден преглед на работата им и повод да се демонстрират постиженията им пред връстници, родители и други обществени групи. При съгласие от страна на МОН бихме могли да се опитаме да направим още по-масова тази инициатива, защото сега вече почти във всяко училище има създадени клубове и те биха могли да се включат в проявите, а и да създадем своеобразен празник на науката и техниката в училище.
Като национален координатор за пореден път свършихме организаторска работа за включването на български представители в Седмия научен фото конкурс на МИЛСЕТ – Европа „Когато изкуството среща науката“, който по своята същност представлява синтез на наука и изкуство. През тази година нашата страна отново доказа лидерските си позиции в него. С гордост може да кажем, че няма друга страна, чиито участници да са печелили два пъти голямата награда на конкурса, който се провежда за седми пореден път, а малка България успя да го направи. Тази година Красимир Матаров – учител от Благоевград грабна най-голямата награда сред 1300 участника от 68 страни, а бронзовото отличие получи студентката от СУ „Св. Кл. Охридски“ Ева Вълчева. Както и в предходните години осигурихме информационна и логистична подкрепа за участие на български представители в Международния научен летен лагер „МИЛСЕТ ЕВРОПА 2013”, Шестата международна изследователска школа в Звенигород, Русия, Международната изследователска седмица, посветена на дивата природа във Вал Мюстер, Швейцария, Международния летен лагер в Петница, Сърбия, Първата международна виртуална конференция за изследователи и учени, едноседмичен Европейски космически лагер’2013 в град Андоя, Норвегия.
За пореден път и основно благодарение на предоставената финансова помощ от страна на МОН, изпратихме трима от лауреатите от Националния конкурс „Млади таланти” на Световното младежко научно изложение на науките, което се проведе в Абу Даби, Обединени арабски емирства. Това партньорство е добър пример как може да се обединяват усилията на различни институции и организации и да се постигат добри резултати в интерес на младите таланти на България. Бихме искали да запазим и развием това сътрудничество и заедно отново да осигурим българското участие в следващото Изложение на науките Европа’2014. По време на изложението в Абу Даби беше изготвено предложение за реализиране на нов проект на тема „Селото на малките изследователи“, който по своята същност представлява изложение на науките за деца в две възрастови групи – от 5 до 8 и от 9 до 12 години. На практика това е проява за по-малките, където трябва да се демонстрират не високи научни и технически постижения, а да се даде простор на детското творчество, съчетано с игри и състезания. Организатори ще бъдат представителите на МИЛСЕТ – Мексико, а изложението ще включва богата културна програма, демонстрационни щандове за представяне на идеите на малките изследователи и поредица от семинари за популяризиране на науката и технологиите. Предлагаме да вземем решение за участие в него едва след получаване на официалните регламенти и ясната финансова рамка на едно потенциално национална участие, тъй като е възможно разходите далеч да надхвърлят нашите възможности, тъй като дори транспортните разходи до Мексико са твърде големи.
Не сме се отказали от възможността да привлечем средства за осъществяване на международни обмени и участие в прояви чрез реализиране на проекти по международни програми. Очакванията ни това да можем да направим чрез Програмата за неправителствените организации на Норвежкия финансов механизъм не успяхме да осъществим, тъй като приоритетите през тази година не бяха в нашите области. Нямахме и подходящия тамошен партньор. Опитите да го открием с кореспонденция не даде очакваните резултати и отговори само една организация, която отложи възможното сътрудничество в бъдещи периоди, тъй като нямали планове, нагласи и желаещи да участват в такива проекти. В МИЛСЕТ няма организация, към която да се обърнем за партньорство. Имаме очаквания за успешна проектна реализация в една новостартирала програма на Агенцията за международно развитие (USAID), която предоставя възможност за финансиране на иновативни идеи. Търсим подходящи партньори за реализация на проект по тази програма, тъй като финансирането има силен фокус върху иновации и ценова ефективност.
Запазваме дългогодишното сътрудничество с Института за наука и изследвания на младежта от Арагон – Сарагоса, Испания, въпреки, че през 2013 г. не успяхме да изпратим български участници в традиционния международен конгрес. Конгресът се провежда под патронажа на кмета на гр. Сарагоса, но през последната година поради финансовата криза и в тази страна, рязко са намалели спонсорите на проявата и това е довело до увеличаване на таксите, силно съкращаване на продължителността на проявата и почти изцяло съкращаване на културната програма. Съгласувано с ръководството на 164 гимназия с преподаване на испански език ”Мигел де Сервантес” взехме решение да не изпращаме наши представители, тъй като не можем да постигнем търсените положителни ефекти в интерес на децата. Ние не сме се отказали да продължим българското участие в следващите прояви в Сарагоса и вече водим разговори с испанските представители, които са заинтересовани от българско участие, защото по техните думи – „без българските ученици научния конгрес губи от своята задълбоченост и креативност“. Надяваме се, че още през 2014 г. ще изпратим наши участници, като същевременно имаме желание разширим формата на ежегодната ученическа конференция, която провеждаме с испанската гимназия и включим участници в нея и от другите езикови гимназии в София.
Преди пет години по решение на Изпълнителното бюро прекратихме членството си в Европейския център на фондациите, тъй като то ни осигуряваше само определена информация, която сега вече е общодостъпна. Това не се отрази негативно на работата ни. Може би е време да обмислим дали не следва да направим това и с Международната федерация на изобретателските асоциации. Там ние сме асоцииран член, но на практика не участваме активно в дейността й, тъй като не сме равностойни на другите членски организации. Дълги години поддържаме това членство, за да имаме възможност да създаваме условия на потенциално участие на наши млади изобретатели в организирани панаири и салони на изобретения от различни страни. При нас тези изобретатели стават все по-малко и в последните години нито един от тях на е изразил готовност и желание да участва със своя продукт на такъв форум, за да му търси пазарна реализация. По тази причина ще обмислим дали продължаването на това неефективно членство е необходимо, освен за да се чете името ни по членските списъци. До сега не сме търсени и от изпълнителните органи на федерацията, освен за плащане на неголемия членски внос.
Считаме, че в бъдещата си дейност е по-добре да търсим възможности за разширяване на двустранно сътрудничество с организации, близки по предмет на дейност, целеви групи и сродни интереси за дейности сред децата и младежите.

5. Насърчаване и подкрепа на стопански инициативи и икономическата активност на младите
За поредна година през изминалия отчетен период програмата „Насърчаване на стопански инициативи“, беше затворена по решение на Съвета на фондацията. Няма промени в условията, при които беше взето това решение. Функционирането на програмата „Конкурентноспособност“ и предложенията за кредити от страна на търговските банки напълно задоволяват появили се потребности. И през тази година няма търсене и това ни дава основание да смятаме, че и за предстоящата година не се налага тя да бъде активирана.

6. За някои дейности, свързани с идеалните ни цели и за мястото и ролята на организацията ни в развитието на сътрудничеството с други организации и институции у нас
Политиката на фондацията през последните години е да търси съмишленици и да ги привлича за общи каузи. Практиката показва, че при обединяване на силите и възможностите на различни организации и институции, резултатите са по добри, значими и мащабни.
Наши естествени съюзници за осъществяване на дейности в подкрепа на младежите и децата с изявени способности в науката, техниката и технологиите са неправителствените организации. През последната година може да оценим като ползотворни съвместните действия със Съюза на математиците в България, Съюза на физиците в България, Националната мрежа за деца, МФ „Св. св. Кирил и Методий”, Българската мрежа за корпоративна социална отговорност CSR Bulgaria и др. Бяхме заедно при организирането на традиционни школи, като тази в рамките на Ученическия институт по математика и информатика, конкурси, като тези за наградите „Еврика“ и конференции, като тези за учениците от средните училища по физика, математика и др.
Специално място бихме искали да отделим на общите действия със Съюза на учените в България. В последните години то бележи развитие и като многообразие на съвместните дейности и мащабите по отношение на обхват. Вече няколко години провеждаме заедно конкурса на наградата „Еврика“ за постижения в науката. Благодарение на тази организация успяхме да запазим традициите на конкурса след отпадането на ВАК, които ни помагаха за издирване и оценка на потенциалните кандидати. С тях се стараем да подкрепяме младите учени за популяризиране на постиженията им чрез печатния орган на Съюза, а неотдавна систематизирахме общите идеи и планове за работа сред учениците, студентите и младите учени. За това вече има подписано споразумение и се прави подготовка за активности в тези младежки групи.
През последните години създадохме трайни и ползотворни партньорства със съюзите на математиците и физиците за работа сред учащите. В тази поредица трябва да добавим и МФ „Св. св. Кирил и Методий” при реализирането на богатата програма и дейности на Ученическия институт по математика и информатика. Правят се някои практически стъпки за съвместни дейности с някои от организациите на ФНТС, а така също и със Съюза на изобретателите в България, с които организираме традиционния конкурс за наградата „Еврика“ за млад изобретател и се стараем да привличаме за участие в техни прояви млади творци, които са станали вече или са потенциални изобретатели. Има заявки и за продължаване на провеждането на една съвместна конференция с НТС по строителство, каквато сме правили в минали години. Има неизползвани ресурси за съвместни действия в подкрепа на бъдещи инженерни кадри в техническите университети и навярно там трябва да потърсим възможности за единодействие каквото би могло да бъдат конкурси за най-добър дипломен проект, за пълноценна подготовка извън учебните програми по закрила на индустриалната собственост, за овладяване на творчески методи за създаване на оригинални технически решения и др.
Стремим се да развиваме полезни контакти и с други неправителствени организации. Според възможностите и интересите на организацията ни се включваме в дейности на Българския дарителски форум, чиито членове сме. Считаме за полезно и затова участвахме в инициативата за осъществяване на мониторинг на националната законодателна рамка, свързана с дарителството и гражданските организации и за разширяване и активизиране на дарителството в обществото. Постарахме се да изразим съпричастност към програмите на форума и Фондация „Работилница за граждански инициативи” за разгръщане на доброволчеството. Тъй като за нас все още остава нерешен въпроса за привличане на дарители за осъществяване на идеи и проекти в подкрепа на младежите и децата, търсим възможност за контакти с такива потенциални дарители. Участвахме в Националната конференция „Качеството на живот и обществените фондации“, разчитаме и на възможности за такива не само чрез Дарителския форум, но и чрез Българската мрежа за корпоративна социална отговорност. Публикувахме информации в техни бюлетини за дейности, организирани от нас, за да привлечем вниманието на техни членове и партньори.
Търсим и други възможности. Получихме признание и благодарност от Института за изследване на обществата и знанието при БАН за добро партньорство при реализацията на проект за изследване на фондациите и НПО в Европейския съюз, финансиращи и/или извършващи научни изследвания и иновации. Очакваме резултатите от него да допринесат за подобряване на ефективността на неправителствените организации, а така също и да намерим полезни връзки и форми на сътрудничество на европейско равнище.
Не пренебрегваме и професионалните сдружения и формации. За поредна година бяхме партньори в организацията на международно изложение „Пчеларство”. И в единадесетото му издание, заедно с организаторите от „Партнерс експо” ООД и Областният пчеларски съюз в Плевен осъществихме конкурса за най-проспериращ млад пчелар. За трета поредна година, неговият първенец стана лауреат в нашия конкурс за най-добър млад фермер на годината. Търсени сме за съвет и помощ и от Фондация „Акад. Евгени Матеев”, която работи за популяризиране на научното творчество и обществените приноси на видния български икономист. През настоящата година ще се включим по тяхна покана в поредица от дейности за отбелязване на 95-та годишнина от рождението на акад. Евгени Матеев. Желанието ни е да приобщим в това досегашни носители на стипендията на негово име, каквато фондацията присъжда за икономика, да се включат в постоянен дискусионен семинар, обсъждащ идеи, отразени в творчеството на академика и които имат непосредствена връзка с текущи и бъдещи реалност в страната ни.
Ползотворно е участието ни като член на Националната мрежа за деца. Ние сме активни участници в специализираната работна група „Образование“ и сме определяни като водещи по проблема за развитие на талантите у децата. Бяхме поканени за основни докладчици на Годишната среща на НМД през месец юни 2013 г., където представихме своя опит в работата с учениците. Сериозният ресурс от познания и опит демонстрирахме и с двете презентации на представители на СОУ „Васил Левски“ – Севлиево и Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна, включени като съдокладчици, илюстриращи нашата работа с учениците. Радваме се, че обратната връзка след това наше представяне на добри практики показа, че участниците са много доволни и са ни разпознали като ценен източник на опит и информация.
В добри колегиални отношения сме и с Асоциацията на индустриалния капитал в България. Стараем се да използваме техния голям членски състав за откриване на млади мениджъри, които да включим в нашия ежегоден конкурс. Бихме искали да открием и други възможности за сътрудничество, каквото би могло да бъдат съвместни дейности и дори проект за осъществяване на дуалното образование, каквото предстои да бъде организирано у нас, следвайки опита и добрите практики на други европейски страни. Възможно е и да предложим и предоставим помощ на някои техни членове при провеждане на дейности с учащите се и осъществяване на стипендиантски програми.
За осъществяване на целите и задачите на фондацията винаги сме разчитали на взаимодействието с държавни институции и организации, които работят в областите, където имаме общи интереси и поле за действие. На първо място сред тях са Министерството на образованието и науката и неговите структури. Нашият най-дългогодишен и добър партньор е Националният дворец на децата. Благодарение на доброто и коректно партньорство успяваме да постигнем трайни успехи в съвместните дейности. Те поемат на плещите си организирането на основната част от ученическите конкурси. С тяхна помощ успяваме да защитим правото си да бъдат включени преобладаващата част от нашите прояви в Календарния план на министерството за извънкласни дейности. Това ги прави не само популярни в училищата, но и създава механизми, за да могат да бъдат финансирани и участията на учениците в тях. Чрез тях направихме и много от празниците в училище по време на Деветия европейски ден на науката. На основата на договора да партньорство с тях се готвим да разработим и кандидатстваме с проекти по новата Оперативна програма. Бихме искали с тях да се опитаме да направим координация в работата в клубовете в училище, изградени в рамките на програмите на МОН „Успех” и „Нов шанс за успех“. Считаме, че това би било полезно за децата, за учителите и научните ръководители, а и за извънкласните дейности като цяло. Така ще се засилва състезателния характер между тях, който е стимулатор за развитие, а и ще се обменят добри практики. На тази основа могат да се организират и други форми на работа, различни от досегашните.
Имаме добро разбиране от страна на Националното патентно ведомство за организиране на националния конкурс за млади изобретатели, въпреки, че от доста време чакаме решение за вписване на възрастта на авторите в документите за закрила. Смятаме, че бихме могли да обединим усилията си и за някои от дейностите, които сме предвидили в споразумението с БАН и СУБ за обучения сред младите учени и дори сред някои ученически клубове, които имат активна творческа дейност за необходимите знания за закрила на интелектуалната собственост. Имаме съгласието за участие в подобни проектни дейности и от страна на Съюза на изобретателите в България.
Радваме се и приемаме като оценка за добре свършена работа в интерес на младите хора, интересуващи се от наука и техника поканата за включване на наши представители в Обществения съвет за наука и образование към 42 Народно събрание на Р България.
Продължават трудностите ни в контактите с представителите на бизнеса и по-точно за постигане на резултати по отношение на финансовата подкрепа за наши каузи. За пореден път ще трябва да поискаме помощ от членовете на Съвета. Стана така, че не успяхме да оползотворим обещанието на г-н Бенатов за дарение в полза на лауреатите на наградата „Джон Атанасов“. Нямаме отклик и от младите мениджъри, които мълчаливо отминават исканията ни за подкрепа. Досегашните опити да достигнем до бизнесмени със значителни финансови възможности не са дали резултат, дори и когато сме разчитали на лауреати на награди от минали години или съвременни методи на комуникации като мрежи, организации на предприемачи и др.
За привличането на средства по-скоро разчитаме на проекти, с които да кандидатстваме към програми с европейски средства.
Независимо, че в предишни раздели на отчета представихме голяма част от взаимодействието ни с медиите като четвърта власт в обществото, трябва да добавим още някои факти. Запазва се традицията за повече от нашите дела да се интересуват специализираните издания и в значително по-малка степен тези с голям тираж, зрители и слушатели. Към тях през последната година може да добавим вестник „Стандарт“, който отрази конкурсите ни за наградите „Еврика“, а преди това и участието на българските ученици в Международното научно изложение, организирано от МИЛСЕТ. Макар и малък успех имаме в БТВ, където излъчиха половин часов филм за младите фермери и нашето тържествено награждаване и малка информация в новинарската емисия за награждаването. С най-голямо внимание се отразяват дейностите ни от Българското национално радио, което ни отделя внимание и в двете си програми.
Трябва отново да подчертаем, че най-значима подкрепа имаме от специализираните издания като вестник „Аз буки“ и списание „Наука“. Вестникът отразява много професионално инициативите и проектите ни с техните резултати. И през последната година бяха наш медиен партньор в организирането и провеждането на Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. На неговите страници за поредна година бяха представени портрети на лауреатите на наградите „Еврика“ и някои стипендианти, предимно спечелили в оспорвана надпревара правото да получават именни стипендии.
Силно е присъствието ни и на страниците на списание „Наука“ и това твърдение се основава на съдържанието на материалите в рубриката „Трибуна на младите“. Във всеки брой се представят млади хора с техните научни постижения и там те са посрещани с уважение. С особено внимание са тези на младите учени, които представят научни тези, защитават ги и правят резултатите от изследванията си обществено достояние.
Радващо е, че продължава доброто ни взаимодействие с университетските издания на СУ „Св.Климент Охридски“ и на Техническия университет в София. Чрез тях успяваме да достигнем до студентите в двата най-големи университета у нас.
С благодарност трябва да споменем за подкрепата, която получаваме и от вестниците “Капитал“ и „Дума“, от Българското национално радио, телевизия Евроком, БТВ, програма „Бразди” на Българската национална телевизия, TV плюс и др. Стараем се да разширяваме кръга от приятелски настроени към работата ни медии, защото това ще помогне да направим по-обществено ценена работата ни, ще формираме отношение към свършеното през годините, а и повече млади хора ще получат дължимото признание за постиженията си.
Макар и в едно изречение трябва да кажем, че вече имаме свое място в информационните сайтове и трябва да се опитаме да им предоставяме повече наши материали, представящи проекти и резултати на младите хора на полето на науката и техниката у нас и в чужбина.
• * * *
Настоящият отчет съдържа основно факти и постижения през 2013 година за изпълнение на основните цели и задачи на фондацията, заради която тя беше създадена, за приноса ни за откриване, развитие и стимулиране на младите хора и децата с изявени способности в областта на науката и техниката. Успяхме дори в тази година на кризисно развитие на обществените дейности да демонстрираме стабилност, да запазим и съхраним имуществото си и да запазим доброто име и авторитет, създадени през годините

* * *
Програма „Таланти“
Програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество”
Програма „Развитие“
Използувани средства по програмите на фондация „Еврика” през 2013 година.