Визитка

 

Фондация „Еврика” е фондация от класически тип. Тя е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация, юридическо лице по българското законодателство и осъществява дейност в обществена полза.

Основана е през 1990 година от държавни и обществени организации с цел: подпомагане на даровити деца и млади хора при реализирането на проекти в областта на науката, техниката и управлението; подкрепа на младите новатори и предприемачи; разпространение на научни, технически и икономически знания; усъвършенстване на материалната база за научно и технически творчество; подпомагане на обучението и специализацията, на международното сътрудничество в областта на науката и техниката и др.

Собственият капитал на фондацията е 7 730 000 лева. През 2019 година постъпленията във фондацията възлизат на 343 926 лева. Източниците на средствата за дейността на фондацията са доходите от имуществото й, дарения и доходи, свързани с програмите на фондацията.

 

За изминалите 30 години от създаването си Фондация „Еврика“ е:

– предоставила стипендии или добавки към стипендии на 2 741 студенти и ученици;

– помогнала на 1 503 млади хора да участват в международни научни форуми и  да специализират в престижни научни центрове и компании;
– организирала и провела 704 изяви – конкурси, състезания, конференции и  школи за деца, ученици, студенти, млади учени и специалисти;
– оказвала финансова помощ на младите учени в техните научни изследвания и има принос за осъществяване на стопански инициативи на млади хора.

През 2019 година фондацията е подпомогнала няколко десетки проекти на (за) деца и млади хора с изявени интереси в областта на науката, техниката и управлението и е осигурила подкрепа на няколко хиляди способни млади хора.

През 2019 година фондацията запази широкия спектър на дейността си:

 •      отпускане на безвъзмездна финансова помощ, вкл. за стипендии, подкрепа на млади
 •      новатори и предприемачи, консултиране, информационни услуги, издателска
 •      дейност, подпомагане на научно-технически изяви, реализиране на проекти в
 •      партньорство с други български и чуждестранни организации и др.

 

Само през последната година Фондация „Еврика” е:

 • изплащала стипендии на 48 студенти и ученици, спечелили чрез конкурс именни стипендии, стипендии по целеви дарения и стипендии на носители на медали от международните олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология;
 • подпомогнала участието в научни изяви в чужбина и краткосрочни специализации на трима млади учени;
 • подпомогнала провеждането на 31 значими научно-технически изяви за деца и младежи у нас и в чужбина и други 6 редакционни, образователни и научно- информационни проекта;
 • организирала самостоятелно и в сътрудничество с други организации осъществяването на образователни, научни и иновационни проекти на (за) млади хора, сред които:
 • Национални изяви за наука и техника за възрастовите групи V-VІІ клас и VIII-ХІІ клас, съвместно с Националния дворец на децата;
 • Национален конкурс „Космосът- настояще и бъдеще на човечеството”;
 • Ученически институт по математика и информатика, съвместно с  МФ „Св. св. Кирил и Методий”, Съюза на математиците в България, Института по математика и информатика на БАН и Американската фондация за България;
 • Национални състезания по авиомоделизъм, автомоделизъм, корабомоделизъм и ракетомоделизъм за ученици, съвместно с Националния дворец на децата;
 • Национален конкурс „Природата- наш дом” за ученици, съвместно с Националния дворец на децата;
 • Национален конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда „Сребърна“, съвместно с Националния дворец на децата;
 • Младежка научна сесия на тема „Структура на материята“ в рамките на 47-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика, съвместно със Съюза на физиците в България;
 • Национална студентска олимпиада по математика’2019;
 • Десети юбилеен международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници” Хасково’2019;
 • Младежка конференция за млади учени по машиностроене и свързани с него дейности, съвместно с Машиностроителен факултет на Технически университет – София;
 • Шеста междуучилищна научно-техническа конференция за ученици от езиковите гимназии в София;
 • Младежка научна сесия в рамките на Шестата международна конференция „Екологично инженерство и опазване на околната среда“ – ЕИООС’2019;
 • Издаване на детско научно-техническо вестниче „Технитарче“, съвместно с Националния политехнически музей;
 • Поддържане на постоянна рубрика „Трибуна на младите“ в списание „Наука“;
 • Съвместен проект с Обединен детски комплекс – Кюстендил с конкурсен характер „Творческо предизвикателство ИКАР – 2019“ за създаване и демонстрация на прототипи на нестандартни и иновативни летателни апарати от ученици;
 • Съвместен проект с Институт по органична химия с Център по фитохимия при БАН за организиране и провеждане на Младежка школа по био-антиоксиданти в рамките на Третата международна конференция по био-антиоксиданти;
 • VIII Национална студентска научна конференция по физика и инженерни технологии с международно участие;
 • Съвместен проект с Национален политехнически музей за функциониране на Ученически клуб по конструиране;
 • Съвместен проект с Фондация „Милен Григоров“ за Конкурс- изложение „Младежко техническо творчество“, Горна Оряховица’2019;
 • Национално състезание „Физика – Инженерство – Технологии, съвместно с ПУ „П. Хилендарски“;
 • Участие на български ученици в Световно младежко научно изложение   ESI’2019 в Абу Даби, ОАЕ;
 • Участие на български ученици в международен конгрес на младите изследователи в Сарагоса, Испания;
 • Съвместен проект „Еврика! Успешни българи!“ с Българско национално радио, Програма „Христо Ботев“;
 • Изложение за изобретения, трансфер и иновации – ИТИ’2019, съвместно със Съюза на изобретателите в България;
 • Национални конкурси за постижения в науката и за най-добър млад мениджър, изобретател и фермер;
 • Ден на дигиталните знания и умения „Програмираме и творим заедно“, съвместно с Компютърна школа „Вале“ при ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково.

 

Фондацията поддържа добри партньорски взаимодействия, основаващи се на дългосрочни договори за сътрудничество с редица организации, университети и училища. Сред тях са БАН, Технически университет- София- факултети МФ и МТФ, ВТУ „Тодор Каблешков“, СУБ, ФНТС, СМБ, СФБ, Национален дворец на децата, Национален политехнически музей и др., на основата, на които се организират съвместни инициативи и дейности, общи проекти и програми.

 

Фондация „Еврика” е член на две престижни международни организации-   Движението за наука и техника в свободното време (MILSET) и Международната федерация на изобретателските асоциации, а така също и на Сдружение „Български дарителски форум”, Националната мрежа за децата в България, Клъстер София – град на знанието и Специализираната мрежа за корпоративна социална отговорност CSR Bulgaria.