Визитка

 

Фондация „Еврика” е фондация от класически тип. Тя е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация, юридическо лице по българското законодателство и осъществява дейност в обществена полза.

Основана е през 1990 година от държавни и обществени организации с цел: подпомагане на даровити деца и млади хора при реализирането на проекти в областта на науката, техниката и управлението; подкрепа на младите новатори и предприемачи; разпространение на научни, технически и икономически знания; усъвършенстване на материалната база за научно и технически творчество; подпомагане на обучението и специализацията, на международното сътрудничество в областта на науката и техниката и др.

Собственият капитал на фондацията е 12 571 000 лева. През 2023 година постъпленията във фондацията възлизат на 469 062 лева. Източниците на средствата за дейността на фондацията са доходите от имуществото й, дарения и доходи, свързани с програмите на фондацията.

За  изминалите 34 години от създаването си  Фондация „Еврика“ е:
– предоставила  стипендии или добавки към стипендии на 2 917 студенти и  ученици;
– помогнала на 1 715 млади хора да участват в международни научни форуми и  да специализират в престижни научни центрове и компании;
– организирала  и провела 874 изяви – конкурси, състезания, конференции и школи за деца, ученици, студенти, млади учени и специалисти;
– оказвала  финансова помощ на младите учени в техните научни изследвания и  има принос за осъществяване на стопански инициативи на млади хора.

 

През  2023 година фондацията запази широкия спектър на  дейността си: отпускане на безвъзмездна финансова помощ, вкл. за стипендии, подкрепа на млади новатори и предприемачи, консултиране,  информационни услуги, издателска дейност, подпомагане на научно-технически изяви, реализиране на проекти в партньорство с други български и чуждестранни организации и др.

 

Само през последната година Фондация „Еврика” е:

 • изплащала стипендии на 43 студенти и ученици, спечелили чрез конкурс именни стипендии, стипендии по целеви дарения и стипендии на носители на медали от международните олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология;
 • подпомогнала провеждането на 36 значими научно-технически изяви за деца и младежи у нас и в чужбина и други 6 редакционни, образователни и научно- информационни проекта;
 • осигурявала безплатни консултации на млади хора до 35 години чрез специализирани кабинети по търговско и облигационна право, правен статут и отношения на неправителствените организации, правна закрила на интелектуалната собственост и информационна техника и технологии;
 • организирала самостоятелно и в сътрудничество с други организации осъществяването на образователни, научни  и иновационни проекти на (за) млади хора, сред които:
 • Национални изяви за наука и техника за възрастовите групи V-VІІ клас и VIII-ХІІ клас, съвместно с Националния дворец на децата;
 • Национален конкурс „Космосът- настояще и бъдеще на човечеството”;
 • Ученически институт по математика и информатика, съвместно с МФ „Св. св. Кирил и Методий”, Съюза на математиците в България, Института по математика и информатика на БАН и Американската фондация за България;
 • Национални състезания по авиомоделизъм, автомоделизъм, корабомоделизъм и ракетомоделизъм за ученици, съвместно с Националния дворец на децата;
 • Национален конкурс „Природата- наш дом” за ученици, съвместно с Националния дворец на децата;
 • Национален конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда „Сребърна“, съвместно с Националния дворец на децата;
 • Младежка научна сесия на тема „Физика за един по-добър свят“ в рамките на 51-та Юбилейна национална конференция по въпросите на обучението по физика, съвместно със Съюза на физиците в България;
 • Национална студентска олимпиада по математика;
 • Четиринадесети международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници” Хасково’2023;
 • Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес – 2023“, съвместно със Сдружение с нестопанска цел „Териториална организация на научно-технически съюзи с Дом на науката и техниката – Пловдив“;
 • Национален младежки екофорум „За чиста околна среда и устойчиво развитие“, съвместно със Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“;
 • Издаване на детско научно-техническо вестниче „Технитарче“, съвместно с Националния политехнически музей;
 • Поддържане на постоянна рубрика „Млади изследователи“ в списание „Светът на физиката“;
 • Съвместен проект с Обединен детски комплекс – Кюстендил с конкурсен характер „Творческо предизвикателство ИКАР – 2023“ за създаване и демонстрация на прототипи на нестандартни и иновативни летателни апарати от ученици;
 • Съвместен проект с Национален политехнически музей на тема „Робо-ЛеGоТех – минало и бъдеще в едно“;
 • Съвместен проект „Еврика! Успешни българи!“ с Българско национално радио, Програма „Христо Ботев“;
 • Изложение за изобретения, технологии и иновации – ИТИ’2023, съвместно със Съюза на изобретателите в България;
 • Национални конкурси за постижения в науката и за най-добър млад мениджър, изобретател и фермер;
 • Младежка научна конференция с международно участие „Проектиране на сгради и съоръжения“ DCB’2023, съвместно с Научно-технически съюз по строителство в България;
 • Национално изложение-конкурс на иновативни разработки, креативност и иновации – среща на поколенията, съвместно с ФНТС;
 • Съвместен проект с „Екотехнологии’21 ДЗЗД към ПУ „П. Хилендарски“ за организиране и провеждане на Национална ученическа конференция „ФИЗИКА – ИНЖЕНЕРСТВО – ТЕХНОЛОГИИ“;
 • Съвместен проект със Сдружение „SOS Детски селища България“ на тема „Стъпки напред и с поглед към звездите. Децата откриватели в света на дигиталните технологии и науката“;
 • Съвместен проект с Фондация „Милен Григоров“ за организиране и провеждане на Конкурс-изложение „Младежко техническо творчество’2023 (MTT’2023);
 • Реализиране на съвместен проект с ПУ „П. Хилендарски“ за организиране и провеждане на Национална научна конференция „Физика-Инженерство-Технологии“ с международно участие;
 • Съвместен проект със СУ „Васил Левски“ – Севлиево за организиране и провеждане на Национален фестивал „Наука на сцената – 9“;
 • Участие в Световно ЕКСПО на науките в Пуебла, Мексико.

 

Източниците на средствата за дейността на Фондация „Еврика” са доходите от имуществото й, дарения и доходи свързани с програмите на фондацията.

Фондацията поддържа добри партньорски взаимодействия, основаващи се на дългосрочни договори за сътрудничество с редица организации, университети и училища. Сред тях са БАН, Технически университет- София- факултети МФ и МТФ, ВТУ „Тодор Каблешков“, СУБ, ФНТС, СМБ, СФБ, Национален дворец на децата, Национален политехнически музей и др., на основата, на които се организират съвместни инициативи и дейности, общи проекти и програми.

 

Фондация „Еврика” е член на две престижни международни организации –   Движението за наука и техника в свободното време (MILSET) и Международната федерация на изобретателските асоциации, а така също и на Сдружение „Български дарителски форум”, Националната мрежа за децата в България, Клъстер София – град на знанието и Специализираната мрежа за корпоративна социална отговорност CSR Bulgaria.