Визитка

 

 

Фондация „Еврика” е фондация от класически тип. Тя е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация, юридическо лице по българското законодателство и осъществява дейност в обществена полза.

Основана е през 1990 година от държавни и обществени организации с цел: подпомагане на даровити деца и млади хора при реализирането на проекти в областта на науката, техниката и управлението; подкрепа на младите новатори и предприемачи; разпространение на научни, технически и икономически знания; усъвършенстване на материалната база за научно и технически творчество; подпомагане на обучението и специализацията, на международното сътрудничество в областта на науката и техниката и др.

Собственият капитал на фондацията е 7 945 000 лева. През 2020 година постъпленията във фондацията възлизат на 361 855 лева. Източниците на средствата за дейността на фондацията са доходите от имуществото й, дарения и доходи, свързани с програмите на фондацията.

За  изминалите 31 години от създаването си  Фондация „Еврика“ е:

– предоставила  стипендии или добавки към стипендии на 2 787 студенти и   ученици;

– помогнала на 1 562 млади хора да участват в международни научни форуми и  да специализират в престижни научни центрове и компании;
– организирала  и провела 786 изяви – конкурси, състезания, конференции и школи за деца, ученици, студенти, млади учени и специалисти;
– оказвала  финансова помощ на младите учени в техните научни изследвания и има принос за осъществяване на стопански инициативи на млади хора.

 

През  2020 година фондацията запази широкия спектър на  дейността си: отпускане на безвъзмездна финансова помощ, вкл. за стипендии, подкрепа на млади новатори и предприемачи, консултиране,  информационни услуги, издателска дейност, подпомагане на научно-технически изяви, реализиране на проекти в партньорство с други български и чуждестранни организации и др.

 

Само през последната година Фондация „Еврика” е:

 • изплащала стипендии на 46 студенти и ученици, спечелили чрез конкурс именни стипендии, стипендии по целеви дарения и стипендии на носители на медали от международните олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология;
 • подпомогнала провеждането на 28 значими научно-технически изяви за деца и младежи у нас и в чужбина и други 5 редакционни, образователни и научно- информационни проекта;
 • осигурявала безплатни консултации на млади хора до 35 години чрез специализирани кабинети по търговско и облигационна право, правен статут и отношения на неправителствените организации, правна закрила на интелектуалната собственост и информационна техника и технологии;
 • организирала самостоятелно и в сътрудничество с други организации осъществяването на образователни, научни  и иновационни проекти на (за) млади хора, сред които:
 • Национални изяви за наука и техника за възрастовите групи V-VІІ клас и VIII-ХІІ клас, съвместно с Националния дворец на децата;
 • Национален конкурс „Космосът- настояще и бъдеще на човечеството”;
 • Ученически институт по математика и информатика, съвместно с МФ „Св. св. Кирил и Методий”, Съюза на математиците в България, Института по математика и информатика на БАН и Американската фондация за България;
 • Национални състезания по авиомоделизъм, автомоделизъм, корабомоделизъм и ракетомоделизъм за ученици, съвместно с Националния дворец на децата;
 • Национален конкурс „Природата- наш дом” за ученици, съвместно с Националния дворец на децата;
 • Национален конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда „Сребърна“, съвместно с Националния дворец на децата;
 • Младежка научна сесия на тема „Физиката в живота и в света около нас“ в рамките на 48-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика, съвместно със Съюза на физиците в България;
 • Национална студентска олимпиада по математика;
 • Единадесети международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници” Хасково’2020;
 • Младежка конференция за млади учени по машиностроене и свързани с него дейности, съвместно с Машиностроителен факултет на Технически университет – София;
 • Междуучилищна научно-техническа конференция за ученици от езиковите гимназии в София;
 • Студентска сесия в рамките на международна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“DCB’2020;
 • Издаване на детско научно-техническо вестниче „Технитарче“, съвместно с Националния политехнически музей;
 • Поддържане на постоянна рубрика „Трибуна на младите“ в списание „Наука“;
 • Съвместен проект с Обединен детски комплекс – Кюстендил с конкурсен характер „Творческо предизвикателство ИКАР – 2020“ за създаване и демонстрация на прототипи на нестандартни и иновативни летателни апарати от ученици;
 • Съвместен проект с Национален политехнически музей за функциониране на Ученически клуб по конструиране;
 • Съвместен проект с Фондация „Милен Григоров“ за Конкурс- изложение „Младежко техническо творчество“, Горна Оряховица’2020;
 • Съвместен проект „Еврика! Успешни българи!“ с Българско национално радио, Програма „Христо Ботев“;
 • Изложение за изобретения, трансфер и иновации – ИТИ’2020, съвместно със Съюза на изобретателите в България;
 • Национални конкурси за постижения в науката и за най-добър млад мениджър, изобретател и фермер;
 • Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“, есен, 2020, съвместно със Сдружение „Териториална организация на научно-технически съюзи с Дом на науката и техниката – Пловдив“;
 • Съвместен проект със Съюз на математиците в България за дистанционно обучение на ученици и ръководители на клубни форми по математика и информатика;
 • Съвместен проект с Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – Правец за създаване на автоматизирано управление на дома;
 • Съвместен проект с Професионална гимназия по електроника и автоматизация – София за разработване на автоматизирани устройства на основа на микроконтролера АРДУИНО, ориентирани към използване в ПГЕА;
 • Съвместен проект с Компютърна школа „Вале“ – Хасково за функциониране на Ученическа школа по конструиране на роботи;
 • Национален форум за съвременни космически изследвания, съвместно със Съюз на физиците в България.

 

Фондацията поддържа добри партньорски взаимодействия, основаващи се на дългосрочни договори за сътрудничество с редица организации, университети и училища. Сред тях са БАН, Технически университет- София- факултети МФ и МТФ, ВТУ „Тодор Каблешков“, СУБ, ФНТС, СМБ, СФБ, Национален дворец на децата, Национален политехнически музей и др., на основата, на които се организират съвместни инициативи и дейности, общи проекти и програми.

 

Фондация „Еврика” е член на две престижни международни организации –   Движението за наука и техника в свободното време (MILSET) и Международната федерация на изобретателските асоциации, а така също и на Сдружение „Български дарителски форум”, Националната мрежа за децата в България, Клъстер София – град на знанието и Специализираната мрежа за корпоративна социална отговорност CSR Bulgaria.