Отчет за дейността на фондация “Еврика” през 2014 година

В навечерието на провеждането на годишното събрание на фондация „Еврика“ се навършиха 25 години от създаването й. Това никак не е малко като време, но и като свършена работа. Сред най-големите постижения на екипа са: предоставени стипендии и добавки към стипендии на 2 445 ученици и студенти; предоставена финансова помощ за участие в международни научни форуми и специализации зад граница на 1 223 млади учени, специалисти и студенти; организирани и подкрепени 571 изяви за деца и младежи в областите на науката, техниката и технологиите; осигурена финансова помощ за 668 изследователски проекти на млади учени и техните колективи; участие в осъществяването на 139 проекти за подобряване на материално-техническата база в училища, университети, неправителствени организации и клубове за развитие на дейности за наука и техника; реализирани 327 проекти за популяризация на научно-технически знания и информационно осигуряване; подкрепени са 78 стопански инициативи на млади хора; осъществени са 137 проекти в областта на младежкото международно научно-техническо сътрудничество; участие и подкрепа на други 3 168 инициативи и проекти за откриване, развитие и стимулиране на млади таланти в областта на науката, техниката и технологиите.Това е причината с особено внимание да представим постигнатото през 2014 година, защото този отчет до голяма степен е и равносметка за това дали изпълняваме поетите обществени задължения в името на децата и младите хора. Най-добре това ще стане чрез анализ на изпълнението на програмите, които са структурирани по основните направления и задачи. Ще запазим традицията да представим извършеното според тези програми, утвърдени от Съвета на фондацията и актуализирани в различните периоди, за да отговорят на променящите се условия, приоритетите и наличните финансови средства, определени от бюджета.
Отчетът съдържа много факти, които позволяват да се направят обективни оценки. Представени са открито редица постижения, проблеми и трудности и някои виждания за промяна. За всички тях Изпълнителното бюро говори открито и считаме, че оценките за това са обективни. Като колективен орган сме се стремили винаги да създаваме равностойни условия за всички младежи, младежки организации и отделни колективи, да правим обективна оценка с помощта на експерти, които са капацитети в своите области, на конкурсна основа са подбирани проектите, които са подкрепяни и са финансирани според финансовите възможности на фондацията. Със същата взискателност и прецизност се отнасяме и към собствените проекти и тези с наше участие. В работата си действахме като отговорен орган за управление и отговорно разпределяхме организационния и финансов капацитет, така че да осъществим цялото многообразие от дейности, контакти на всички нива и проектите, които бяха приоритетни за организацията. Много ни помагаха опита, който натрупахме в изминалите години, подкрепата и доброто партньорство с други организации и институции, учени и специалисти, които превърнахме в приятели на фондацията. Успяхме в рамките на предвиденото в плановете и бюджета да гарантираме изпълнението на програмите и да се ограничим в предварителните разчети на финансовия план, така че да не се налага да прибягваме до резерва, да предприемаме неразумни рискове при управление на средствата и с действията си гарантирахме устойчивост и напредък в рамките на възможното при условията на криза. В отчета е отразена и оценката, която сме получавали през годината от институции, организации и определени личности, имали възможност да наблюдават работата и резултатите на фондацията през годината.
Трябва да кажем с удовлетворение, че от гласуваните с бюджета 310 хиляди лева за дейностите по програми изразходвахме 250 887 лв., с които позволихме да се реализират проектите по всички активни програми. Освен собствените проекти, бяхме преки участници в редица партньорски такива и не пропуснахме да направим възможни дейности на и за децата и младите хора. Успяхме да запазим постигнатото през годините за обезпечаване на силна стипендиантска програма, подкрепа на индивидуални програми и не малко средства за награди за постижения на младежите.

І. За осъществяване на идеалните цели на фондацията
По традиция проследяваме изпълнението на програмите, защото това позволява най-добре да се направи анализ и оценка на постигането на целите. Те на практика играят ролята на организираща основа за цялостната дейност. Този подход позволява да се направят сравнения и с предходни години, което очертава тенденции в развитието.
През годините остава неизменна главната цел – откриване и развитие на талантите и способностите на децата и младите хора в науката, техниката и технологиите. Това е основния приоритет и през отчетната година и той е пряко обвързан с един от заявените приоритети в държавата – образованието. Макар и скромно, но според възможностите ни се стремим да допринасяме то да се променя така, че да отговаря по-пълно на потребностите на днешния и утрешен ден на страната, да спомагаме за подготовката на кадри – професионалисти, които да заемат подобаващо място в науката и производството.

1.За получаването на природо-научни, технически и икономически знания, умения и култура в подрастващото поколение, подпомагане на обучението, квалификацията и преквалификацията на млади хора с изявени способности в областта на природните науки, техниката и управлението.

Най-мащабната сред програмите на фондацията е програма „Таланти“. Тя е организиращата основа на всички дейности, произтичащи от главната ни цел – овладяване на знания, съответстващи на изискванията на новото време и развитието на техниката и технологиите. С всяка поредна година стават по-големи потребностите от кадри в областта на информатиката, инженерните и управленски специалности. При това не просто специалисти в тези области, а висококвалифицирани, със съвременни знания и способности да решават сложните проблеми на производството и обществения живот. Икономиката, дори и в криза, има необходимост от кадри и това налага да се търсят възможности за привличането на повече младежи към тези професионални области. С присъщите ни средства и възможности и ние като организация търсим възможност да помагаме, да насочваме и стимулираме младежите, направили своя избор и посветили се на тези трудни и отговорни специалности. Не случайно и съдържанието на тази програма се свързва с поощряването на овладяването на знания и творческото им прилагане в изследователски дейности. Това става чрез предоставянето на стипендии на студенти и ученици, финансова помощ за участие в международни научни форуми, провеждането на научни школи и други форми за изява на способностите.
Стипендиантската ни програма е една от значимите дейности на фондацията. За нея се заделя и най-значимата финансова част от бюджета ни. В нея вече има утвърдени традиции и изпитани механизми за подбор, което я прави уважавана и търсена сред възпитаниците на учебните заведения и университетските ръководства. В помощ на фондацията са ангажирани и едни от най-добрите учени и специалисти, хора с голям опит и доказали принципност в работата си с младите, обективност в оценките и прозрачност при определяне на най-добрите в реална конкурентна среда. Строго се спазват изискванията на програмата и нейните основни правила, които позволяват да се прави подбор по показания успех при полагане на изпитите, участие в реализацията на научни проекти, създаването на иновационни продукти и първи научни публикации, резултат от изследванията им.
За да се намерят тези хора се провеждат сериозни конкурси в десет проблемни области на науката и технологиите. Изминаха тринадесет години от учредяването на именни стипендии, които носят имената на известни българи с принос в развитието на националната и световна наука и техника. Сред тях са тези на името на Джон Атанасов за овладяване на компютърните науки , на името на акад. Никола Обрешков за постижения в овладяването на математиката, на името на акад. Георги Наджаков за постижения в овладяването на знания в областта на физиката, на името на акад. Ростислав Каишев за постижения в овладяването на знания в областта на химията, на името на акад. Методи Попов – за медицина и биология, на името на акад. Дончо Костов за аграрни науки и горско стопанство, на името на акад. Ангел Балевски и акад. Димитър Мишев – за инженерни науки, на името на акад. Евгени Матеев – за икономика и на името на Кольо Фичето – за строителство и архитектура .
Смело можем да заявим, че през 2014 година реализирахме много успешна кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика”, на стипендиантите на фондацията, спечелили медали от международните средношколски олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология и най-радостното, една сравнително голяма група от стипендианти на фондацията по целево дарение. По време на кампанията усилията ни бяха съсредоточени към създаването на условия за привличане на най-добрите и изявени български ученици и студенти за участие в конкурсите на Фондация „Еврика”. Вложихме необходимото старание за организирането на информационно осигуряване на цялостната кампания. Привлякохме на помощ ръководствата на университетите, учени и специалисти, с които фондацията работи от дълги години. Ангажирахме и редица специализирани младежки и студентски организации, с които Фондация „Еврика” е реализирала през годините съвместни дейности и проекти. Сайтът на фондацията бе място за най- подробна и специализирана информация за изискванията и организацията на подбора на стипендиантите. Използвани бяха и някои публични изяви и проекти, проведени с партньори за да представим пред обществеността нашите конкретни предложения, да акцентираме върху продължаващото вече двадесет и пет години финансово подпомагане на българските представители в международните средношколски олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология. Включиха се и кариерни и ресурсни центрове към университетите, студентски съвети, с които се стремим да подобряваме взаимодействието. Помагаха с информация и бившите ни стипендианти, благодарение на които знаехме какво е нивото на информационно осигуряване на нашата кампания по места и какво още трябва да се направи за нейното подобряване. Установихме, че в почти всички университети в страната, информацията за нашите стипендии е намерила място в сайтовете на университетите и на някои младежки организации и студентски сдружения. Можем да твърдим, че в някои университети сме успели да създадем виртуални представителства с активната и безвъзмездна помощ на преподаватели и ръководители на звена от катедри до факултети. При провеждането на конкурсите за именните стипендианти се съблюдаваха препоръките, направени от членовете на Съвета на фондацията. Задължителното представяне от кандидатите за именни стипендии на есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” помага много на отделните специализирани журита при провеждането на събеседването с най-добрите кандидати за отделните стипендии. Те имаха допълнителна информация за позиции на отделните кандидати по отношение на личностното им развитие и професионално бъдеще. Така се формираха мнения и заключения за цялостното представяне на кандидатите и това помогна за взимането на справедливи решения при класирането на близки по постижения и силни кандидатури.
С решение на Съвета на фондацията беше запазен размера на именните стипендии и за учебната 2014/2015 година студентите ще получат годишна стипендия в размер на 2 000 лева. При успешно набиране на допълнителни дарения за стипендии би могло да се обмислят възможности за увеличаване на размера или увеличаване на броя на стипендиите. На този етап считаме, че по-приемлив е втория вариант.
Дългогодишна работа на фондацията за осигуряването на стипендии за младите български таланти в областта на науката и техниката беше забелязана и от българските държавни институции и представителите на бизнеса. Особено сме радостни, че по препоръка на Президентството на Р България, към нас се обърнаха с предложение за съвместна дейност и осигуряване на допълнителни стипендии от „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД. След успешно провеждане на първата кампания за подбор на стипендианти на фирмата и получената висока оценка за извършеното, по предложение на дарителите подписахме петгодишен договор, на основата на който, всяка година ще бъдат осигурявани средства за десет стипендии за студенти, обучаващи се в българските университети по специалностите: телекомуникационна техника и технологии; компютърни технологии; информатика и подобни интегрирани специалности след провеждане на открит и публичен конкурс. Новите стипендии ще бъдат определяни като се следват принципите на равнопоставеност и прозрачност и в съответствие с Основните правила на Фондация „Еврика“ за отпускане на стипендии на студенти и ученици. Постигнатите договорености приемаме и като признание за утвърдената от нас и доказала се в годините система за подбор и определяне на стипендианти, както и като добра оценка за безпристрастност и висок професионализъм в работата по откриване и развитие на младите таланти от областите на науката и техниката. Първата група от десет стипендианти на Фондация „Еврика“ и „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД получи и много голям допълнителен бонус от китайските ни партньори, изразяващ се в двуседмична безплатна специализация в Китай за запознаване с фирмата там, с китайската култура и език. В програмата им е включено посещение в централата на Хуауей в Шънджън и участие в поредица от технически семинари, запознаване със забележителностите на Пекин и Хонг Конг.
За заключителния кръг на конкурсите за 10-те именни стипендии бяха допуснати за събеседване 45 студенти, което е добър знак за качеството на кандидатурите и е показател за засилена конкуренция между студентите. Освен отлични оценки от изпитите в техните активи бяха и постижения от национални и международни конкурси, олимпиади, научни конференции и др. Сред тях най-значими постижения имаха претендентите за именните стипендии „Джон Атанасов”, „Акад.Методи Попов”, „Акад. Георги Наджаков” и „Кольо Фичето”.
Оценявайки постигнатото в кампанията за определяне на стипендиантите на фондацията следва за пореден път да отбележим отговорното и професионално отношение на всички членове на специализираните журита, включващи трима академици, двама член-кореспонденти, седем професори и още пет изтъкнати учени и специалисти. Тяхната работа, съчетана с творчески подход към анализ и оценка на студентите направи възможно постигането на максимална обективност при определянето на носителите на именните стипендии.
И през тази учебна година имаше достатъчно на брой кандидати за стипендиите на фондация „Еврика“ и тяхната основна характеристика беше високото ниво на студентските постижения. За нас това е показател, че сме успели добре да обясним условията и изискванията за участие в конкурсите и спецификата на нашите стипендии. Радостен е факта, че е възобновен интереса към нашите стипендии от студенти, обучаващи се в Нов български университет, Филиалът в Пловдив на Техническия университет в София, ПУ „Паисий Хилендарски“, ХТМУ – София и МГУ – София. За поредна година активно участие в конкурсите имат студенти от ШУ „Еп. К. Преславски”, което до голяма степен се дължи на ангажираността на ръководството на университета и лично от страна на проф. Борислав Беджев от Факултета по технически науки. Четирима техни представители достигнаха до заключителните събеседвания със специализираните журита. Наред с традиционно силните участници от СУ „Св. Кл. Охридски”, Медицинския университет в – София, УНСС, УАСГ – София, участваха и добри кандидати от Икономическия университет във Варна, ВСУ „Любен Каравелов“ – София, Аграрен университет – Пловдив, „МУ – Пловдив”, Лесотехническия университет – София, ХТМУ – София, Тракийски университет – Стара Загора, Техническия университет – Варна и Медицинския университет – Варна.
Като тенденция се очертава повишаването на качеството на кандидатстващите в инженерните направления и математиката. От много слаба и умерена през минали години, сега е налице силна конкуренция за именната стипендия „Акад. Никола Обрешков”. Увеличава се броя и качеството на кандидатстващите студенти за двете инженерни именни стипендии – стипендия „Акад. Димитър Мишев” и стипендия „Акад. Ангел Балевски“. Повишен е интереса и към именните стипендии „Джон Атанасов“, „Акад. Методи Попов“, „Акад. Евгени Матеев” и „Кольо Фичето”.
Анализът на постигнатото при реализирането на програмата за присъждане на именните стипендии показва, че решението на Съвета но фондацията да делегира права на Изпълнителното бюро по предложение на специализираните комисии и при наличие на ресурс да определя по двама носители, в случаите, когато кандидатите са с близки по постижения и резултати от оценяването е много добро. По предложение на специализираните журита определихме по двама носители на именната стипендия за постижения в овладяването на компютърните науки „Джон Атанасов”, именните стипендии „Кольо Фичето“, „Акад. Методи Попов“, „Акад. Ангел Балевски“, „Акад. Георги Наджаков“ и „Акад. Евгени Матеев“. Трябва да отбележим, че кандидатите за именните стипендии на Фондация „Еврика” и стипендиите по дарение на „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД за учебната 2014/2015 година бяха на високо ниво като подготовка и постигнати резултати. За поредна година отбелязваме добре свършена работа и повишаване на авторитета на организацията ни сред университетските, научни и бизнес среди.
С не по-малко грижи и внимание подкрепяме и втората голяма група стипендианти, придобили това право като носители на медали от международни олимпиади по математика, информатика, физика, биология и химия. С любезното съдействие на МОН и най-вече на Евгения Костадинова – директор на Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” получихме своевременно официалната справка за всички носители на медали от средношколските олимпиади, проведени през 2014 година. Това ни даде възможност да установим контакт с всички тях и тези, които учат в България за могат да реализират правото си на стипендии. През последните години се засили тенденцията медалистите да продължават образованието си в престижни университети в Англия, Германия, Франция и САЩ. Това се отнася не само до новите, но и за тези, които вече са станали наши стипендианти през годините. Поради това намалява реалния брой на стипендиантите в тази група. От досегашните стипендианти на Фондация „Еврика”, 6 са завършили висшето си образование, а 7 са продължили обучението си в САЩ, Англия, Холандия и Германия в бакалавърски и магистърски програми. От новите носители на медали от средношколските международни олимпиади, 7 човека директно са се записали за обучение в престижни университети в САЩ и Европа. Трябва да отбележим факта, че трима от досегашните ни стипендианти, през 2014 г. успяха да спечелят медали от по- висок ранг и през учебната 2014/2015 г. ще получават по-голяма по размер стипендия. Други двама от досегашните ни стипендианти като носители на златен и бронзов медали от международна олимпиада по информатика спечелиха конкурса за именната стипендия „Джон Атанасов“.
Не може да не изразим удовлетворението си, че имаме за стипендианти наистина талантливи момчета и момичета, които са избрани за такива в резултат на постижения на световно равнище. И през 2014 година средношколските отбори по математика, информатика, физика, химия и биология да се завърнаха от международните олимпиади с множество медали и отличия. На 55-та международна олимпиада по математика в Кейптаун, ЮАР, българският отбор завоюва три сребърни, един бронзов медал и две почетни грамоти. Сребърни медали спечелиха стипендиантите на Фондация „Еврика“ Виктор Радивчев от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна и Любен Личев от МГ „Гео Милев“ – Плевен. На Балканската олимпиада по математика, проведена в гр. Плевен българските участници спечелиха 6 сребърни и 5 бронзови медали. Отлично се представиха и младите ни математици (до 15,5 години) на Балканската олимпиада, където спечелиха 1 сребърен и 5 бронзови медали. Шестима млади математици от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна попаднаха сред 40-те най-добри на международното математическо състезание на американските университети в Бостън. В тази престижна надпревара участваха 800 ученици от цял свят, а тримата ни стипендианти Виктор Радивчев, Йордан Йорданов и Момчил Пейчев впечатлиха всички. От 26-та международна олимпиада по информатика в Тайван българските таланти спечелиха два златни медала и един сребърен. С постижението си златният медалист и наш стипендиант Енчо Мишинев от МГ „Атанас Радев“ – Ямбол успя да се класира в ТОП 10 на най-добрите състезатели по информатика в света. За пореден път ни зарадваха и младите физици, които спечелиха два сребърни и три бронзови медали от 45-та Международна олимпиада по физика, проведена в Астана, Казахстан. В това изключително трудно състезание, в което участваха 383 ученици от 86 държави, стипендиантите на Фондация „Еврика“ Катерина Найденова, Ангел Шерлетов, Станислав Щерев и Радостин Димитров впечатлиха всички с много добрата си теоретична подготовка и отлично представяне в експерименталната част на олимпиадата. За втора година Катерина Найденова спечели специалната награда на Европейското физическо общество /EPS/ за най-добре представило се момиче от европейска страна. На 46-та Международна олимпиада по химия, проведена през месец юли 2014 г. в Ханой, Виетнам новите ни стипендианти Пенчо Бейков от НПМГ – София, Борис Митрев от СМГ и Кристиян Георгиев от ПМГ „Гео Милев“ – Плевен спечелиха три бронзови медали. Юбилейната 25-та международна олимпиада по биология, провела се на остров Бали, Индонезия донесе на България два бронзови медала. В това най-престижно в света за научната си област състезание взеха участие 239 състезатели от 61 страни, като сред тях са новите ни стипендианти Димитър Манойлов от МГ „Гео Милев“ – Плевен и Радослав Тодоров от ПМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца.
Показателни за много успешната 2014 година са и спечелените сребърни и бронзови медали от българските ученици на XII олимпиада по природни науки EUSO 2014 в Атина, Гърция в оспорвана конкуренция със 150 ученици от 25 държави от Европейския съюз. Нашият стипендиант Владислав Харалампиев спечели наградата „Студент на годината“ на Националното представителство на студентските съвети, както и две предложения за стаж в частни компании. В същия конкурс, друг наш стипендиант Сиво Даскалов от ТУ – Варна е победител в категория „Природни науки, математика и информатика“.
Равносметката за предоставените от нас стипендии за учебната 2014/2015 година е 47 стипендианти, от които 40 студенти и 7 ученици. Най-много – 16 са от СУ „Св. Кл. Охридски”; 5 са от Медицински университет – София и ШУ „Еп. Константин Преславски“, по 2 са от Медицински университет – Пловдив, ВСУ „Любен Каравелов“ – София, Икономически университет – Варна, ПМГ „Никола Обрешков“ – Казанлък и МГ „Гео Милев“ – Плевен и по един от ХТМУ – София, Аграрен университет – Пловдив, ТУ – София, ТУ – София, Филиал Пловдив, УНСС – София, Нов български университет, Пловдивски университет „П. Хилендарски“, ТУ – Варна, МГ „Атанас Радев“ – Ямбол, НПМГ – София, МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна.
И през отминалата година запазихме традицията да връчваме удостоверения на стипендиантите в навечерието на празника на българските студенти 8 декември. За първи път почетен гост на церемонията в Националния политехнически музей беше Президентът на Република България Росен Плевнелиев. Той открои Фондация „Еврика“ като ключов елемент от системата за изграждане на млади таланти в областта на науката и технологиите и приветства отдадеността и целенасочеността на нашата фондация, която вече 25 години инвестира в развитието на младите талантливи българи. На тържеството присъства посланикът на Китайската народна република и ръководството на компанията „Хуауей технолоджис“, която е една от най-бързо развиващите се компании в телекомуникационния сектор. Дадено беше началото на 5 годишна съвместна програма на Фондация „Еврика“ и Хуауей за отпускане на стипендии на студенти за постижения в областта на информационните и комуникационни технологии. Гостите и участниците в тържеството се обединиха около заключението, че усилията за формиране на устойчива среда за развитие на младите таланти в областта на науката и технологиите винаги се отплащат, тъй като това е най-умната инвестиция, която може да се направи. Стипендиите на Фондация „Еврика“, които тя отпуска съвместно с бизнес компании е пример за една нова инвестиционна култура, която ще бъде в основата на съвременната българска индустрия.
Преди петнадесет години чрез програма „Таланти” станахме учредители на Ученическия институт по математика и информатика /УчИМИ/. Той работи много успешно и до сега. Направихме първите стъпки и сме заедно и до сега с нашите традиционни партньори – Института по математика и информатика на БАН, МФ „Св. св. Кирил и Методий” и Съюза на математиците в България /СМБ/. Този проект се утвърди като една ползотворна форма за работа на българските учени с ученици от средните училища и е модел и за другите области на науката, където могат да се обединяват усилията за подкрепа на първите стъпки в науката на бъдещите изследователи. И тук по традиция ежегодно се провеждат ученическа конференция, интервю за избор на участници в Изследователския научен институт /RSI/ в Масачузетския технологичен институт, лятна изследователска школа, ученически работен семинар и семинар за учители по математика, информатика и информационни технологии. За петнадесетгодишния период от съществуването му през неговите форми са преминали няколко хиляди ученици и няколкостотин учители по математика, информатика и информационни технологии. Все повече стават възпитаниците на тази школа, които участват отново в живота му, но вече като научни ръководители на учениците. Няколко факти и числа, които правят образа на УчИМИ: В Четиринадесетата ученическа конференция взеха участие 69 ученици и 20 учители. Те представиха 54 проекти, от които 26 по математика и 28 по информатика и информационни технологии. В рамките на 43-та Пролетна конференция на Съюза на математиците в България се проведе четиринадесетата ученическа секция на УчИМИ, на която бяха представени 76 проекта, от които 23 по математика и 53 по информатика и информационни технологии. Четиринадесетата национална младежка лятна изследователска школа /ЛИШ’14/ беше с участието на най-добре представилите се автори на проекти от двете посочени по-горе прояви. Времето в школата бе посветено на лекции, семинарни занятия и индивидуална работа върху конкретни теми и задачи. През месец февруари 2014 г. след проведеннннннн конкурс- интервю сред най- добре представилите се автори на проекти бяха излъчени двама участници в престижната шестседмична изследователска школа в Масачузетския технологичен институт, Бостън, САЩ. Да представляват България в тази изключително престижна ученическа лятна школа през 2014 г. бяха избрани Христо Стоянов от Софийската математическа гимназия и Петър Гайдаров от ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив.
Резултатите от представените дейности и постижения на УчИМИ са много окуражаващи. И още един факт в подкрепа на това: На проведената през месец януари 2014 г. конференция „Science – the Tool for Prosperity“, проф. Anne Glover, съветник по въпросите на науката на президента на Европейската комисия направи преглед на състоянието на българската наука и единственият изразен оптимизъм беше свързан с постиженията на редица минали и настоящи участници в УчИМИ. Бъдещето на тази много полезна форма за работа с талантливите ученици ще се търси в прилагането на компютърни симулации за изследване на математически и други проблеми. Друго ново направление ще се развива по посока на интердисциплинарните проекти. Добрите практики би следвало да се пренесат и в други научни области. Това навярно ще се търси като възможност чрез създадения неотдавна Ученически институт към БАН, където да се използва големия потенциал на Академията за подобряване на работата с учениците и подготовка на бъдещо попълнение на редиците на изследователите. Там трябва да търсим и нашето място чрез осъществяване на дейностите от съвместната ни програма с БАН и Съюза на учените в България „Пътят на децата и младежите към науката“.
През последната година продължихме да подкрепяме дейностите на изградените преди четири години 11 ученически клубове с прякото ни участие в рамките на проект „Клубове за наука и техника за ученици”. През изминалите години тези клубове имаха значително по-добри условия за работа, тъй като в училищата беше насочен финансов ресурс от европейските програми. На нас остана да помагаме с опита си при организиране на дейностите им. И едва ли ще изненадаме някого, ако кажем, че те са едни от най-активните участници в конкурсите и инициативите ни, а много често са и домакини на прояви от общински и национален мащаб. Предстои много скоро да се задействат и механизмите на оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и тогава да потърсим нови измерения на присъствието ни в тези училища и клубове. И тъй като тези клубове и училища не са безименни, а за постиженията трябва да се говори, ще споменем някои от тях. Много разчитахме на тях като участници в наши и международни инициативи от програмата на МИЛСЕТ (Международно движение за наука и техника в свободното време ), чийто национален координатор за България е Фондация „Еврика“. Всички те осъществяваха и свои проекти и програми, но бяха редом с нас за организирането на главната цел – приобщаване на учениците към науката и техниката, към откриване и развитие на способностите и талантите им.
Сред най-активните следва да посочим Клуба по наука и техника „Хелиос” към СОУ „Васил Левски”, Севлиево, един от съорганизаторите на петото издание на Националния Фестивал „Наука на сцената“, Клуб по наука и техника „Проф. д-р Иван Странски” към НПМГ и др. Всички те имаха собствена програма за Европейския младежки ден на науката под надслов „Кристалите“, който се проведе на 13 март 2014 г. едновременно във всички европейски страни. Клубовете организираха празници на науката и техниката в училище, включиха се в организираните от нас ученически конкурси. За първи път възпитаници на нашите клубове участваха в Първата ученическа научна сесия към новосъздадения Ученически институт към БАН, проведена в рамките на отбелязването на 145-годишнината от основаването на БАН. Техни представители са редовни участници в конкурса „Млади таланти“, организиран от МОН. В шестнадесетото му поредно издание взеха участие 25 ученици със 17 проекти в различни области на природните и обществените науки. Продължаваме да сме негови партньори и за поредна година организирахме участието на негови призьори с приложни проекти в изложението на МИЛСЕТ. По традиция координирахме и обединихме усилията си с организаторите от МОН и направихме възможно включването на проектите на трима лауреати от Националния конкурс „Млади таланти’2014” в Европейското младежко Експо на науките, което се проведе от 7 до 12 септември 2014 г. в гр. Жилина, Словакия. Паолина Гаджулова от ОМГ „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив представи своя проект на тема „Онлайн алгоритми“, в който тя предлага свой авторски алгоритъм за работа в самоорганизираща се база данни и може да се използва при търсене на данни по някакви зададени критерии. Николай Даков и Атанас Господинов от ОМГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив представиха своя проект на тема „Подобряване на социални и комуникационни умения у хората чрез анализ и оценка на вербални и невербални характеристика на комуникацията“. Разработеният от тях софтуер може да се използва от хора, желаещи да подобрят своите комуникационни възможности и по този начин да се представят в по-добра светлина. Нашите представители имаха възможност да обменят идеи за бъдещи дейности и да създадат трайни връзки с младежки организации за бъдеща съвместна изследователска работа.
Като споменаваме добрите резултати от общите действия с някои организации и институции, трябва да кажем, че бихме могли да бъдем още по-полезни и ефективни като „мост“ между изграждащите се клубни форми в училищата и съществуващите такива в други страни, много от които са свързани с дейности на Международното движение за наука и техника в свободното време (МИЛСЕТ). Казваме това, защото ние сме единствената българска организация в нейните структури и дълги години участваме в разнообразните й дейности. През последните години особено силно се развива нейната европейска структура и организираните изяви стават все повече. Може би е дошло времето, в което следва да се изгради мрежата и тогава наистина клубовете ще имат повече възможности да обменят опит и добри практики, да се състезават в повече дейности, да се създаде и организация за подготовка на ръководителите на тези клубове и още неща, които може да организираме с МОН и в частност с Националния дворец на децата. Твърдим го, защото видяхме колко успешно работят клубовете, участници в нашия проект след като преминаха през обучение за управление на клубовете, за разработване на проекти, чрез които да организират по- добре дейностите си и да привличат средства за разширяване на обема от дейности и тяхното разнообразяване. Тогава и естествено би станало възможно домакинството на България на Научното изложение за ученици, за което нееднократно получаваме покани от страна на ръководството на международната организация.
И още няколко думи за нереализирани все още възможности на програма „Таланти“. Иде реч за летните школи и университети за ученици, студенти, а и за млади учени и специалисти. Това е една от много популярните форми в развитите европейски страни. Преди години такива школи бяха немалко и у нас. Сега такива школи станаха единици. Причините са различни. Това е липсата на контакти и взаимодействие между училища, университети и научни институти с общо поле на дейност. На второ място това са сериозните финансови средства, които са необходими за осигуряване на издръжката им за създаване на условия за работа и ангажиране на ръководители и методисти, които да ги подготвят и осигуряват. Сигурни сме, че ако обединим усилията си с МОН и някои сродни по предмет на дейност неправителствени организации, бихме постигнали значителен напредък. Едва ли ще откажат подкрепа и от БАН, университетите и Националния дворец на децата. Имаме добрия опит и практика на летните школи на Ученическия институт по математика и информатика. Време е да предложим обща програма за действие и тогава ще може да постигнем по-добри резултати. Има добри примери, зад които сме заставали като инициативи на университетски ръководства и такива на научните институти на БАН. Съществуват такива и в други страни, на които МИЛСЕТ е координатор и може да се търси съвместно провеждане.
Като проследим и последната част от възможностите на програма „Таланти“ за подкрепа на индивидуални проекти за участие в международни научни прояви, трябва да изразим неудовлетворение от намаляването на броя на участниците. И тук променящите се условия за осъществяване на тази дейност има логично обяснение. През последните години действащите европейски програми разрешават в максимална степен съществуващите проблеми с финансирането на пътуванията. Такива средства се осигуряват и чрез проекти, финансирани и от национални програми и фондове. През изминалата година от нас са подкрепени само три индивидуални проекта. Навярно има още какво да направим и да потърсим възможност за финансиране на по-значителна част от необходимите средства за такива участия..
Осъществените промени в нашата програма за научни изследвания, които позволиха да стигнем до такива хора чрез финансова помощ за публикации в научни издания не даде очаквания резултат. Навярно и непрекъснато намаляващия брой на младите учени и липсващите условия за изследователска работа извън финансираните проекти по европейски програми също са едни от причините за това.

2.За стимулиране на младежката научно-техническа изследователска, изобретателска и друга новаторска дейност.

Тази основна цел в дейността на фондацията е логическо продължение на посочените по-горе дейности и резултати.
През годината се опитахме да активираме действието на успешната преди години програма „Научни изследвания“. На предходното годишно събрание на Съвета на фондацията променихме програмата, като отпадна тази част от нея, която предвижда пряко участие във финансиране на изследователска дейност, тъй като нашите ресурсни възможности не позволяват това и европейските програми дават достатъчно възможности за подкрепа на дейности, свързани с наука. Продължаваме да търсим повече стимули за поощряване на постиженията на младите учени. Допълнителни възможности могат да се намерят в съвместни дейности със СУБ и ФНТС чрез учредяването на повече и по-значими награди. Убедени сме, че макар и малко, младите учени създават значими научни продукти извън стимулираните от нас такива в рамките на докторските програми, които отличаваме в рамките на конкурса за наградата „Еврика“ за постижения в науката.
Като нов стимул въведохме нова позиция на програмата за финансиране на задължителни такси за отпечатване на научни статии в престижни реферирани научни списания. Финансирането трябва да е обвързано с условието тези научни статии да бъдат предварително приети и утвърдени за публикуване от редакционните съвети в тези престижни издания. Навярно още през първата година такива няма, защото за това е необходимо време – да се подготвят статиите, да бъдат рецензирани и приети от издателите и едва тогава да се търси от нас финансова помощ. При това трябва да става само за случаите, когато учените са на възраст до 35 години, а в колектив младите хора до тази възраст да са най-малко половината. През 2014 г. нямаме реализирани проекти по това направление на програмата, но има проявен интерес и внимание от млади учени и това ни дава основание да се надяваме, че още през 2015 г. ще бъде факт и реализацията на няколко проекта на млади учени, свързани с научни публикации. Макар и в редки случаи се явяват такива възможности и за подкрепа на изследователски проекти на участници в конкурсите за именните стипендии на фондацията. Би било възможно да се търси възможност за подкрепа на публикации в изданията на БАН или на отделни научни форуми, организирани от специализираните професионални сдружения.
Заредени сме и с очаквания за приложение на закона за предучилищно и училищно образование и предвидените в него центрове за личностно развитие, които трябва да създават условия за подкрепа и творчество на учениците с изявени способности и таланти, включително и тези в науката и техниката. В тях може да се започне и по-системна работа точно с изявените и там да намерим възможност за осъществяване на някои от идеите и замислените форми за работа от програмата ни с БАН и СУБ „Пътят на децата и младежите към науката“. При добро разбиране от страна на МОН, бихме могли да потърсим общи възможни действия, за да подкрепим средношколците при подготовката на проектите им за конкурса „Млади таланти“, като ангажираме учени да станат консултанти, а ние да осигуряваме това финансово и при необходимост със заплащане на използването на апаратура за научни изследвания. Сигурни сме, че можем да насърчим с подкрепата си и създаването на школи към Националния дворец на децата, където учени да провеждат системни занимания с учениците и да поставят основата на знания за провеждане на експерименти и други наблюдения, съобразно възрастта и нивото на подготовка на учениците.
Още сме в началото на осъществяване на програмата, но в нея са заложени разнообразни инициативи, чрез които да се активизират дейностите сред децата и младежите за приобщаването им към науката и технологиите и развитие на творческите им способности. В началото започнахме с организиране на гостувания на изтъкнати български учени в различни училища в цялата страна. Много добре беше посрещната лекцията на акад. Кирил Боянов на тема „Информационната еволюция и човека“ пред участниците в Първата междуучилищна научно-техническа конференция на езиковите училища в София. С голям интерес участниците в петото издание на Националния фестивал „Наука на сцената“ в Севлиево изслушаха лекцията на доц. Таня Иванова от Института за космически изследвания при БАН за българското участие в космическите изследвания и проекта за полет до Марс. Предстоят гостувания на изтъкнати български учени като акад. Александър Александров, акад. Ячко Иванов, доц. Леандър Литов и други в училища от София и страната.
Ще се стремим да запазим и развием добрите традиции за провеждане на национални конкурси за ученици. И през последната отчетна година най–мащабен остана конкурсът „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Проведохме неговото ХVI издание и отново под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. Този конкурс до голяма степен стана емблематичен като мащаб, като възможности за изява на много деца от изследователи и експериментатори до художници и поети. Темата позволява да се търси интегриране на идеи и изразни средства. Големият обхват се дължи на многогодишните традиции, създадени сред учителите и учениците и подкрепата на структурите на МОН за достигане на информацията за него до всяко училище. За трета година имаме подкрепата от медийния ни партньор – Националното издателство за образование и наука „Аз Буки”. С техните публикации също създадохме интерес в ученическите и учителски среди. Помагат ни от Националния дворец на децата и много учени, за да направим вярна и точно оценка на проектите. Вече три години наш верен приятел и неоценим помощник в провеждането на конкурса е създателката на първата космическа оранжерия – доц. Таня Иванова, която председателства журито. Тя много умело запалва интереса на децата към Космоса, като им представя най-новите проекти за изследване на Космоса и българското участие в тях. Конкурсът е включен в програмата на МОН за извънкласни и извънучилищни дейности и това също е от значение, за да ни помагат и училищните ръководства. Той има пет направления и през 2014 г. в него се състезаваха 1196 ученици от 8 до 18 години. Те са от всички краища на страната и през годините интереса и броя на участниците не намалява.
Надпреварата и състезателният характер се увеличава. Привлекателна е възможността да получиш наградата си и да общуваш с първия български космонавт. Получаваме подкрепата и помощта на учители, ръководители на клубове и школи, на много родители. Чудесно е и това, че в някои по-големи общини като Стара Загора, Севлиево и Хасково, където от години има много участници, за четвърта година се провеждат и общински нива на конкурса. В някои училища също се провеждат локални конкурси. Това става с голям успех в някои от клубовете за наука и техника и в тези, работещи към астрономическите обсерватории в страната. В два от тях по традиция се раждат и най-много и разнообразни идеи за космически изследвания и експерименти – в Клуба за наука и техника „Хелиос” към СОУ „Васил Левски”, гр. Севлиево и Клуб „Гемма“ към астрономическата обсерватория в Стара Загора. Много активни през изминалата година бяха и представителите на Обединен детски комплекс в гр. Кюстендил. В училища като СОУ „Иван Вазов“- Вършец вече е създаден филм, посветен на първия български космонавт и той по заслуги беше оценен и награден.
Ентусиазмът на учениците е голям и подготовката за всеки следващ конкурс започва още при награждаването на проектите от предходния. Първите проекти пристигат дни след обявяването на новия конкурс.
Със сериозна подготовка и задълбочени знания се изявиха представилите се 13 ученици в направлението „Идеи за научни и технически експерименти“. Безапелационни победители станаха Лъчезар Станчев и Томас Расулски от ПМГ „Емануил Иванов“ – Кюстендил. С научните си ръководители Росица Везенкова и д-р Антон Сотиров момчетата вече няколко години проучват радиационния фон на Кюстендил и как му влияят космически, геоложки, атмосферни и антропогенни фактори. Втори в това направление е Томислав Скандалиев от I ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил с научната разработка „Практическо използване на летателни системи за наблюдение и видеозаснемане“. Трети е Николай Дойчев от АГ „Гео Милев“ – Русе с проекта “Двигателят, който ще открие нови хоризонти за човечеството“.
92 ученици се включиха в направлението за модели и макети на космически обекти. Първо място завоюва Калоян Димитров от Частното основно училище „Света София“ с проект „В търсене на следи от живот на Ганимед“. Изключително атрактивен беше и макетът на Слънчевата система, представен от класираната на второ място Станимира Стойчева от Клуб за наука и техника „Хелиос“ към СОУ „Васил Левски“, гр. Севлиево, а трети е Иван Иванов от ПГМТ „Владимир Комаров“, гр. Силистра.
В най-новото направление, но вече с деветгодишна история, за графични произведения, създадени с помощта на компютър, проекти изпратиха 236 ученици. Първо място спечели Анжелика Иванова от СОУ „Козма Тричков“, гр. Враца за проект на тема „Мечтата на човека да полети. Първият български космонавт – Георги Иванов“. Втори се класира колектива Даяна Иванова, Анета Лазарова и Теди Георгиева от СОУ „Иван Вазов“, гр. Вършец с изработения документален филм „След 35 години – въпроси и отговори“, а третото място бе за Кристина Димитрова от Гимназия „Васил Левски“, гр. Ямбол за компютърна рисунка „Във всеки от нас се крие по една микро-вселена“.
В направлението за литературни творби участваха 68 млади автори от 8 до 18 години с 82 произведения на космическа тема. Разказът „Приказка за моите приятели – звездичката и малкия принц“ донесе на автора си Елена Таракова от ПГИТ „Д-р Асен Златаров“, гр. Петрич първа награда. Втори е четиринадесетгодишният Йоан Танев от ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив, а трети е Мирослава Дачева от ПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч.
787 млади художници от 83 училища и други извънучилищни звена изпратиха свои творби в направлението „Рисунки на тема „Човекът и Космосът“. Първо място спечели седемнадесетгодишната Габриела Малова от Школата по изобразително изкуство „Живопис“ при Общински детски комплекс „Свети Иван Рилски“, гр. Казанлък. В това направление завидно разнообразие от техники и жанрове показаха учениците от Дулово, Видин, село Тодор Икономово, община Каолиново, Ямбол, Севлиево, Павликени, Пирдоп, Силистра, Кула, Нова Загора, село Драгиново, община Велинград, Етрополе, Димитровград, Дупница, Сандански, Хаджидимово, Балчик, Стара Загора, София, Гоце Делчев, Габрово, Дряново, Поморие, село Горна Малина, Плевен, Самоков, село Крайници, Свищов, Белово и други.
Спазихме създадената традиция и връчихме наградите от конкурса в Деня на народните будители в Националния политехнически музей. Просторната зала отново се оказа тясна за лауреатите от конкурса, техните научни ръководители, много родители и съученици на наградените. Всички те изразиха задоволството си от представянето на победителите в отделните направления. Увлекателна и много съдържателна презентация на тема „45 години космически изследвания в България“ представи председателят на специализираното жури доц. д-р Таня Иванова. Изненада имаше и за патрона на конкурса – ген. Георги Иванов. Негов портрет му подари младата художничка Пресияна Върбанова от СОУ „Саво Савов“, гр. Пирдоп, а той от своя страна ги дари с книги за подготовката и осъществяването на полета в Космоса, а най- свиден за децата беше неговия автограф. Имаше, както винаги, изложба с рисунки, модели и макети от конкурса. Благодарение на действието на двустранния ни договор за сътрудничество с Националният политехнически музей, всички разработки бяха предоставени за съхранение там.
Както вече информирахме по-горе, през годината, която отчитаме, Фондация „Еврика“ продължи да изпълнява функциите на национален координатор на дейностите на Международното движение за наука и техника в свободното време ( MILSET ) в България.
В изпълнение на тази си функция разяснявахме условията за участие на български представители в дейности и проекти на международната организация и най- вече на европейската й структура, която има много и в различни области активности. Помагахме в нашите училища и в клубовете за наука и техника да бъде организиран Европейския младежки ден за наука. През тази година той беше посветен на кристалите. Най-активно в него се включиха създадените от Фондация „Еврика“ ученически клубове за наука и техника в София, Севлиево, Стара Загора и Плевен. Макар този път и без спечелена награда, за пореден път български представители взеха участие в Осмия международен конкурс за научна фотография под надслов „Когато изкуството срещне науката“. През 2014 г. в този конкурс на МИЛСЕТ – Европа участваха много голям брой участници – 1642 от 67 страни.
Осигурихме информация за тези, които се интересуваха и желаеха да участват в Панаира за наука в Аман, Йордания и Меделин, Колумбия, 32-та Младежка научна среща в Авейро, Португалия, ESO по астрономия в Сен Бартелеми, Италия, 9-то кувейтско-френско Експо на науките, Международната изложба за млади изобретатели (IEYI’2014) в Джакарта, Индонезия и 10-то международно лятно училище в Петница, Сърбия. В някои от международните прояви за ученици на МИЛСЕТ отново бяха удостоени с награди българските представители. През 2014 година с почетни дипломи бяха отличени тримата ни участници в Европейското изложение на науките в Жилина, Словакия и десетте ученици, взели участие в Международния конгрес на младите изследователи в Сарагоса, Испания.
Наградите в международни изяви са факт и те са доказателство за това, че нашите ученици по нищо на отстъпват на връстниците си от другите страни. До тези успехи се стигна след сериозна надпревара на национално ниво, за да бъдат избрани най-достойните, които да защитават престижа ни в международни надпревари.
От години работим много добре с Националния дворец на децата и резултатите от това са отлични. Провеждаме съвместно конкурси в много проблемни области на науката и техниката. Според методическите изисквания те се организират в две възрастови групи – научно-технически изяви с ученици от 5 до 8 клас и от 9 до 12 клас /І – ІV курс/; националните състезания по авиомоделизъм, автомоделизъм, корабомоделизъм и ракетомоделизъм; националния конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда; националния конкурс „Природата – наш дом” за ученици от 5 до 8 клас. Засилен е интересът на децата към състезанията и конкурсите по екология. През 2014 г. в националните научно-технически изяви с ученици от 9 до 12 клас, проведени в с. Кранево след предварителна селекция до публична защита бяха допуснати 78 участници от Сливен, Пловдив, Крумовград, Варна, Троян, Ловеч, Бургас, Кюстендил, Видин и София. Единодушно е мнението на членовете на съдийските комисии, че учениците са представили много интересни и отговарящи на съвременните изисквания проекти в областите: програмни продукти, ел. прибори, устройства и комуникационни средства; химия; биология; екология; физика и астрономия; енергийна ефективност, които убедително и аргументирано са защитили. Успоредно с научно-техническите конкурси беше организирана богата програма с демонстрации на ученическото творчество. В националните състезания по природни науки, екология и технологии взеха участие над 90 ученици от 5 до 8 клас от обединените и общински детски комплекси в Пазарджик, Пловдив, София, Благоевград, Сливен, Троян, Шумен, Сливница, Ловеч, Крумовград, Велико Търново, Варна, Бургас и Кюстендил. След приключване на състезанията беше направен анализ и дадена възможност на учениците да споделят своите преки впечатления и идеи за провеждането на националните прояви в бъдеще. Всички изразиха удовлетвореност от нивото на провеждане на състезанията и удовлетвореност от факта, че за първи път представят своите знания и умения по такъв интересен и забавен начин.
Запазихме доброто сътрудничество с Националния дворец на децата, МОН, Българската федерация по автомоделни спортове, Българската федерация по корабомоделен спорт и Българската федерация по авиомоделизъм при организирането и провеждането на националните ученически състезания по авиомоделизъм, автомоделизъм, корабомоделизъм и ракетомоделизъм. В националния кръг по авиомоделизъм и ракетомоделизъм, проведен през месец май 2014 г. в гр. Ловеч взеха участие над 190 деца и ученици от Никопол, Бургас, Ямбол, Ловеч, Кюстендил, Горна Оряховица, Долна Митрополия, Разград, Търговище, София, Русе, Севлиево, Пещера, Пазарджик, Средец, Харманли, Казанлък, Левски и Враца. Други 90 деца и ученици демонстрираха наученото в местните клубове на националните състезания по автомоделизъм и корабомоделизъм, проведени през месец юни 2014 г. в гр. Пазарджик. Системната работа в клубовете не само подтиква към творчество и сръчност, но има и свой принос във възпитанието на децата и младежите и ги приучва на отговорност, организираност, дисциплинираност, точност и прецизност. В тази дейност са въвлечени дори малки деца и тази им страст остава завинаги. Това, за което оставаме длъжници на тези ученици е материалната база, където да работят и не на последно място твърде високите цени на вносните модели и материали, с които те се стараят да постигнат оригинални решения и успех при демонстрациите. Поставените рекорди и завоювани награди не биха били възможни без подкрепата на семействата им и научните им ръководители, за да станат реално действащи всички тези модели.
През последните години наблюдаваме и засилен интерес на децата към проблемите на екологията. Това е в основата на продължаващата съвместна дейност с Националния дворец на децата за провеждането на Националното ученическо състезание „Природата – наш дом“. Към общините, от които до сега е имало доста масово участие се присъединяват и нови. Голяма част от тях се увличат от възможността сами да изследват и представят природните забележителности на родния край. През 2014 г. в това национално състезание се включиха 175 ученици от 5 до 8 клас от Обединените общински детски комплекси и училища в София, Перник, Ямбол, Благоевград, Кюстендил, Септември, Кърджали, Крумовград, Шумен, Бургас, Пловдив, Гоце Делчев, Сопот, Разград и Лозница. Партнирахме на Националния дворец на децата , МОН, Регионалния инспекторат по образование – Силистра, Община Силистра и Общински детски комплекс – Силистра при организирането и провеждането за двадесет и трети пореден път на Международния форум по екология „Сребърна” и отбелязване на Световния ден за опазване на околната среда. Тази проява продължава да стимулира интереса на младите хора в изследването и опазването на околната среда и популяризира уникалното природно богатство на резерват „Сребърна”. В проведените досега конкурси, през периода 1990-2014 година участие са взели над 4 000 ученици, млади природозащитници и научни ръководители. Голяма част от тях са вече специалисти, студенти по биология, екология и опазване на околната среда, докторанти и екоактивисти в неправителствения сектор. Двадесет от отличилите се ученически проекти по екология и опазване на околната среда са представени и на Международния конкурс „Световната младеж в защита на околната среда“, провеждащ се в Германия. В Международния екологичен форум „Сребърна 2014” се представиха над 520 участници от 16 области на страната, а в Националния конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда се съревноваваха 40 ученици със 17 проекти от Белово, Варна, Видин, Нова Загора, Кърджали, Кюстендил, Полски Тръмбеш, Севлиево, Силистра, Тутракан и румънските Калараш и Констанца. В съпътстващата програма бяха включени изложба с творби от международния конкурс за рисунка на тема „Земята- наш дом”; литературното четене на млади творци от международния конкурс за есе, стихотворение и разказ на тема „Земята – наш дом”; пленерът в резервата „Сребърна” и изложбата „Деца рисуват Сребърна”. Само в Националния конкурс „Земята – наш дом” бяха представени 278 рисунки, апликации, плакати и 210 стихотворения, разкази и есета от 16 области на страната.
Вече три години продължава едно добро сътрудничество с Компютърната школа „Вале“ при Образцово народно читалище „Заря-1858”, гр. Хасково. За пореден път бяхме съорганизатори в подготовката и провеждането на Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници”. Този конкурс е единствен по рода си в Южна България. През изминалата година беше под патронажа на евродепутата Мария Габриел. В съревнованието се включиха 627 деца и младежи от България с 1 451 рисунки и 716 колажа. От Македония, Словения, Чехия, Испания, Украйна и Русия участваха 98 деца с общо 264 творби. В деветте възрастови категории бяха раздадени златни, сребърни, бронзови медали и поощрителни награди. Заключителната церемония на конкурса беше съпроводена от откриването на изложба на творбите. Петото юбилейно издание на тази много успешна младежка изява е прекрасен израз на познанията на децата относно историята и забележителностите на Хасково и България. Конкурсните работи показаха вижданията на децата за Европа. Творческият процес при подготовката и участието в конкурса подтикна децата да отворят сърцата за заобикалящия ги свят, за чудесата на света и усещането за красота и хармония, съчетани със съвременните информационни технологии.
От много години и в изпълнение на ангажиментите от договора за сътрудничество със Съюза на физиците в България подкрепяме провеждането на Ученическата научна сесия на тема „Физиката около нас” в рамките на 42-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика. През изминалата година в нея участваха 40 ученици с есета и 42 ученици с 26 презентации от 22 училища в 13 града на страната. Проведе се интересна и задълбочена дискусия на тема „Световни образователни стандарти, сравнителни измервания и образованието по физика в България“ с акцент върху приоритетната цел в Европейското образователно пространство за ориентиране на обучението към целите, които изграждат ключови компетентности.
През 2014 година в България отново науката беше на голямата сцена. Фондацията подкрепи и участва като съорганизатор в провеждането на петото издание на Националния фестивал „Наука на сцената“, чийто домакини за четвърти пореден път бяха Община Севлиево и СОУ „Васил Левски“. Основната цел на програмата „Наука на сцената“ е да повиши нивото на преподаване на естествените науки, влияние за формирането на по-добре образовано общество и насочване на повече млади хора към кариери в науката, инженерните и технологичните дисциплини.
Националните фестивали се провеждат на всеки две години в 26 европейски страни и Канада и имат състезателен характер. Най-добре представилите се проекти получават възможност да се представят на международното издание на фестивала. В Петия национален фестивал „Наука на сцената“ участваха 248 представители на училища, детски градини, клубове за наука, техника и екология и неправителствени организации от страната, работещи с деца, от които 72 учители – автори на проекти и 176 деца и ученици от 12 области, 19 общини, 19 града и 4 села на България. Участвалите на щанд проекти бяха 21 атрактивни макети, модели, уреди, експерименти, постери, брошури от областта на физиката, химията, биологията, астрономията и екологията. На сцена бяха представени 17 театрални постановки с експерименти, музика, песни и етюди. В съпътстващите семинари и работилници бяха презентирани 10 проекти от областите физика, астрономия и математика. Това са две нови форми за представяне на проекти, в които участниците илюстрират своите идеи и методи за преподаване и ги защитават в дискусия. Националният фестивал „Наука на сцената – 5“ даде възможност за изява на училища от различни региони на страната, дори и от най-малки населени места и създаде условия за сътрудничество между тях при разработване на нови съвместни проекти, обмен на идеи и опит. Създадоха се нови приятелства сред младите хора и в тях науката стана свързващото звено.
През миналата година с амбиция, воля, настоятелност и с решителната помощ на ръководството на 164 гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ поставихме началото на една нова инициатива. Разширихме диапазона на участниците в традиционната ученическа конференция, която провеждахме всяка година в испанската гимназия. В стремежа си да развиваме творческите заложби на учениците и интереса им към природните науки, в съчетание с практикуване на изучавания чужд език, на 10 май 2014 проведохме Първата междуучилищна научно-техническа конференция на езиковите училища в София. На нея ученици от 9 до 11 клас на Испанската гимназия, Националния учебен комплекс по култура – Горна баня и Първа английска езикова гимназия представиха своите проекти, от които специално жури утвърди 10 ученици, които получиха право да представят разработките си на Международния конгрес на младите изследователи в Сарагоса, Испания. Обнадеждени сме от първите резултати на този проект, тъй като освен запазване на интереса в испанската гимназия, наблюдаваме сравнително добро ниво на представените проекти и от други езикови училища. За 2015 г. имаме уверението и на представители от други училища, че ще се включат в ученическата конференция.
Картината за осъщественото през изминалата 2014 г. се допълва от още една инициатива в подкрепа на талантливите ученици. Впечатлени от отличните резултати, които показаха възпитаниците на Обединен детски комплекс – Кюстендил в Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ и съвместно с Клуб за аерокосмически технологии „ЗОДИАК“ при Народно читалище „Зора“ – Кюстендил поставихме началото на съвместен проект „Творчески предизвикателства ИКАР – 2015“. Той е с конкурсен характер и е насочен към създаване на прототипи на летателни апарати от ученици. Проектът провокира творческото мислене и участие на ученически екипи от страната и чужбина, които да създадат и демонстрират на живо създадени от тях летателни апарати от всякакъв тип – самолети, ракети, хеликоптери, балони, летящи чинии и др.
Инициативата е отворена за участие на ученици от 1 до 12 клас от България и чужбина. Разработките ще бъдат показани на традиционното авиошоу „Осогово“ по повод празника на авиацията и космонавтиката, където ще има демонстрация на любителски самолети, ракети и други летателни апарати.
Бихме намерили и още инициативи, зад които да застанем, но това в голяма степен ще стане ясно в близко време, когато излязат конкретните изисквания и подпрограми на Оперативната програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“. Имаме уверение, че в нея ще има специално внимание към извънкласните форми на работа с учениците и ще бъдат допуснати неправителствените организации да участват в обявените конкурси за финансиране на дейностите.
Направихме конкретни стъпки за активизиране на дейностите ни сред студентите. В някои от университетите създадохме трайни контакти на основата на съвместни дейности, които осъществихме. Добър пример за това е работата ни с Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, където благодарение на сериозното и професионално отношение на проф. Борислав Беджев от Факултета по технически науки вече има добро участие в осъществяване на стипендиантската програма и участие в други проекти за студенти. За пореден път през отчетната година заедно с Технически университет – София и Съюзът на математиците в България подготвихме и проведохме Националната студентска олимпиада по математика в Созопол. Форумът събра най-добрите студенти-математици от цялата страна. В състезанието взеха участие 117 студенти от 15 университети в страната и един университет от град Яш, Румъния. За успешното й провеждане дължим благодарност на специализираните катедри в университетите. Тази добра практика на сътрудничество на катедрите и неправителствените организации би могла да се разшири и в други области на науката.
Успешно ангажирахме наши стипендианти в инициативи, свързани с науката, техниката и технологиите. Сред тях трябва да отбележим деветото издание на Европейска нощ на учените, Десетата юбилейна научна конференция „Космос, Екология, Сигурност“ /SES’2014/, поредицата от изяви, свързани с честването на 35 години от първия полет на българин в Космоса и др.
Наши стипендианти и участници в конкурсите за именната стипендия „Акад. Евгени Матеев“ представиха свои доклади на Научна конференция на тема „Управление, ефективност, интеграция в търсене на съвременни решения“, която организира Фондация „Акад. Евгени Матеев“, с която ние успешно работим от няколко години. Съдействахме чрез информационна кампания за реализацията на поредното издание на конкурса за присъждане на наградите „Джон Атанасов“ на Президента Росен Плевнелиев. Председателят на Съвета на фондацията акад. Кирил Боянов е почетен член, а Елена Маринова – член на Съвета на фондацията е член на Комитета за избор на носителите на наградите за постижения на млади хора в областта на компютърните и информационните технологии и развитието на информационното общество в България. Така станахме съпричастни на добрия избор на достойни, талантливи и доказали се учени и специалисти, както и ученици, показали уменията си в различни национални и международни прояви. Сред отличените в последното издание на конкурса беше и стипендиантът на Фондация „Еврика“ Енчо Мишинев, което е още едно доказателство и признание за добрата ни работа при откриването и развитието на младите таланти. Продължихме полезното сътрудничество с Клуб „Финанси“ при Икономически университет – Варна, чийто председател е двукратната носителка на именна стипендия за икономика Виктория Станчева.
Успешно продължава доброто ни сътрудничество с Физическия факултет на Пловдивския университет „П. Хилендарски“ и за втори пореден път бяхме заедно в организирането и провеждането на четвъртото издание на Националната студентска научна сесия по физика и инженерни технологии. Това, което най-вече ни привлече да се включим в реализацията на този интересен и полезен проект е много добрата възможност за осигуряване на поле за изява на млади учени, студенти и докторанти в областта на физиката, методиката на обучение по физика и инженерните технологии на физическите факултети на висшите училища в страната и институтите на БАН. Новото в това издание на сесията са конкурса за научен проект „Еврика“ и изложбата „Светлината в света около нас“. В рамките на изявата се проведе и изложение на продукти и рекламни материали на едни от водещите фирми в България в областта на физиката и инженерните технологии, възобновяемите енергийни източници, електрониката и комуникациите, фотониката и лазерните технологии, полимерните материали, компютърните професии и много други.
През 2014 година продължихме съвместната си дейност с Висшето строително училище „Любен Каравелов“ при организирането и провеждането на Втория национален младежки форум на тема „Зелено строителство за нашето бъдеще“. Изявата беше част от XIV Международна научна конференция ВСУ’2014. Ученици от професионалните строителни гимназии, студенти и докторанти в една оживена дискусия успяха да изведат насоки за подобряване на качеството на сградите и да представят идеи за разширяване и допълване на класическите концепции за проектиране на сградите съобразно икономичност, полезност, дълготрайност и комфорт. Като съпътстващи изяви бяха проведени конкурс за най-добър доклад на млад учен и конкурс за най-добър постер на студент. По мнението на изтъкнати учени и специалисти, форумът е помогнал за заздравяване на връзката между учениците от професионалните училища и висшите училища за ранната ангажираност на младите хора с проблемите на устойчивите архитектура, строителство и градоустройство.
Пример за добри практики в областта на партньорството между образователните институции и неправителствения сектор в посока на стимулиране на научния потенциал на младите хора в България е съвместната ни работа с Научно-техническия съюз по строителство в България по провеждането през 2014 г. на Студентската научна сесия в рамките на Международната конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ DCB’2014. Тя се организира за втори път в шестнадесетгодишната история на традиционната конференция и има за цел да покаже нивото на българските и чуждестранните висши училища в подготовката на младите инженери и да даде възможност за провеждане на дискусии между бъдещи професионалисти на международно ниво. В рамките на научната сесия студенти от УАСГ, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, ВСУ „Любен Каравелов“ и Тракийския университет в Истанбул получиха възможност да представят своите научни доклади и да се запознаят с известни учени от страната и чужбина, както и с представители на редица фирми от строителния бранш.
В края на 2014 г. поставихме началото и на още едно ново сътрудничество с Националното дружество „Екологично инженерство и опазване на околната среда“. С тях започнахме работа по подготовката на провеждането на Младежка научна сесия в рамките на Четвъртата национална конференция на тема „Екологично инженерство и опазване на околната среда – ЕИООС’2015“. В нея ще участват докторанти, дипломанти и студенти от БАН, български висши училища, както и гости от университети от Турция и Гърция.Партньори са още и Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас, Института по микробиология „Стефан Ангелов“ и Института за космически изследвания и технологии при БАН. Цялостната реализация на този проект ще позволи да се направи оценка на състоянието и мониторинга на замърсяването на околната среда, в това число с методи от Космоса, динамиката на биоразнообразието и създаването на нови екологични методи за получаване на енергоносители, като се използват отпадни материали.
След едногодишна пауза възобновихме съвместната си дейност със Съюза на изобретателите в България и участвахме в организирането и провеждането на Петото Изложение за изобретения, технологии и иновации. В него участваха над 90 учени, университетски преподаватели, предприемачи, изобретатели, новатори, селекционери, производители, студенти и патентни специалисти. Като съпътстващи изяви се проведоха семинари, работни срещи и кръгли маси за разглеждане на проблемни въпроси, свързани с успешното участие на изобретатели, новатори и селекционери с проекти по Оперативна програма „Конкурентоспособност“, а така също и за разглеждане на новите моменти и изменения на нормативната база, свързана със защитата на обекти на индустриалната собственост. Да се надяваме, че с това, макар и малко сме помогнали на немногобройната група на изобретателите у нас.
Както и в предходни години се включихме чрез наши представители в национални форуми и по този начин търсихме възможност да създадем път на нашите стипендианти и лауреати на конкурси към професионални общности и техните появи. Такива прояви бяха „Европейски ден на предприемача 2014“; третото издание на Европейски парламент на предприятията /ЕПП/ на Българската търговско-промишлена палата; благотворителната програма „Образование и кариера“ на Виза клуб; Националната конференция „Жените, нежната сила на бизнеса. Корпоративни ценности. Кариера и лично щастие“ на списание „Мениджър“; Първата национална конференция по природни науки и иновации.
Сред всички прояви за изява на способностите на младите хора за пореден път поставяме на предни позиции нашите конкурси за наградата „Еврика” за постижения в науката, за млад мениджър, изобретател и фермер. Всички те вече имат своя дългогодишна история и някои от тях проведохме за двадесет и пети път – за мениджър, двадесет и четвърти път – за изобретател и фермер, за постижения в науката е вече за деветнадесета поредна година. Те имат обществено признание и са отбелязвани от много държавни и обществени ръководители, медии и не на последно място млади хора и техните организации. В известна степен те са и емблема на фондацията.
От няколко години заедно със Съюза на учените в България работим по нов статут на наградата „Еврика“ за постижения в науката. Следва да отбележим, че системата за подбор работи много добре и не възникват проблеми при провеждането на този конкурс по нов начин. Под председателството на акад. Дамян Дамянов специализираните научни комисии на СУБ определиха докторанта, който направи най-успешна защита през отминалата година. Добрите резултати през годините ни дават основание да предложим и в бъдеще да търсим конкурсни възможности за поощряване и на други млади учени извън групата на защитилите докторанти.
За 2014 година наградата „Еврика” за постижения в науката беше присъдена на гл. ас. д-р Марияна Георгиева. Тя е ръководител „Радиоизотопна лаборатория“ и главен асистент в секция „Молекулярна генетика” на Института по физиология на растенията и генетика на БАН.
Марияна Георгиева има 10 публикации в международни и наши научни издания, седем, от които в списания с импакт фактор. Умението на Марияна Георгиева да провежда самостоятелни задълбочени изследвания и да ги анализира са в основата на включването й в 6 международни и 3 български научни проекти, сред които: „Хромозомни и ДНК изменения в мутантни линии ечемик, получени с помощта на йонизираща радиация“ с МААЕ – Виена; „Развитие и обучение на млади изследователи по програми, насочени към изучаване на структурната и функционалната организация на еукариотния геном“ и др. Марияна Георгиева получи съвместната награда на Фондация „Еврика” и Съюзът на учените в България за отличната защита на дисертационен труд на тема „Молекулярно-цитогенетична характеристика на геномния интегритет при ечемика”, за което й е присъдена образователна и научна степен „Доктор”. Младата изследователка изучава влиянието на радиационно-индуцирани повреди върху структурната организация и интегритета на генома при реконструирани кариотипи ечемик. Направен е задълбочен цитогенетичен анализ на използваните реконструирани линии на ечемика. От важно значение са и сравнителните анализи на индуцираните скъсвания в генома на ечемика, предизвикани от високо и ниско енергийни радиационни лъчения. В дисертационния труд са посочени четири приноса, три от които имат оригинален характер. За първи път е извършен комплексен анализ на статистическото разпределение на данните от кометния анализ при растенията и са използвани обобщени линейни модели за проверка на статистическата достоверност.
Този научен труд на Марияна Георгиева е с изразени елементи на иновативна разработка и е отражение на достиженията на българската биологическа наука и нейното успешно интегриране със съвременните научни тенденции. Творческото развитие на Марияна Георгиева е убедителен пример за последователна и целенасочена работа за изграждането и развитието на перспективни учени в областта на растителната молекулярна цитогенетика.
Работата си по провеждане на конкурса за млад изобретател през 2014 година започнахме още със завършването на предишното му издание. Търсихме по традиционни начини и не съвсем подходящите участници в конкурса като отчитахме посоченото в национални изследвания с представителен характер, направени в последните години в страната, че има сериозен спад в регистрирането на патенти в България и в най-голяма степен на такива на млади изобретатели. Търсихме ги настоятелно и с помощта на различни организации. Най-много разчитахме на доброто взаимодействие с Патентното ведомство, от където ни предоставиха информация за всички изобретатели, получили регистрация на патенти и полезни модели в последните три години. Както и до сега тази информация не съдържа данни за възрастта на авторите и това създаваше големи трудности. Търсихме контакти с всички, за да успеем да достигнем до единици, които отговарят на условията и изискванията на нашия регламент. И отново бихме помолили ръководството на Националното патентно ведомство да включи във формулярите на заявителите една допълнителна графа за дата на раждане, което много би облекчило процеса на откриване и непосредствената работа с младите сред тях. Тогава би било възможно да потърсим възможност за работа с тях и при формулирането на нови проекти, както и да ангажираме в тяхна подкрепа функциониращия наш консултативен кабинет, ръководен от дтн Емил Бенатов. Може би е време да помислим и обсъдим евентуални промени в Статута на конкурса за млад изобретател в посока на намаляване на тежките изисквания за процента на принос /сега е над 50 {00868b326a2ca17d48af7ba8148ff3a4ced0eae2ad27aa90a88c9f79552d79f5}/ и преобразуването на това изискване от условие за допустимост в критерий за оценка и класиране.
Носител на наградата „Еврика“ за млад изобретател на 2014 стана Георги Георгиев. Той е магистър по индустриално инженерство на английски език от Технически университет – София. От май 2009 г. и до сега е продуктов мениджър в „Индъстриъл Трейдинг“ ООД, официален представител на немския концерн Фьорх. От месец март 2013 г. е докторант по мехатроника, роботика и автоматизирано инженерство в Машиностроителния факултет на ТУ – София. Наградата „Еврика“ му беше присъдена за изобретението „Пружинен клипс“, регистрирано като полезен модел в Патентното ведомство на Република България със 100 {00868b326a2ca17d48af7ba8148ff3a4ced0eae2ad27aa90a88c9f79552d79f5} принос. Изобретението се отнася до проектирането и изработването на пружинен клипс за скрепителни скоби, намиращи приложение при изграждане на тръбни инсталации в жилищни, промишлени и административни обекти. С прилагането му се постига лесно и бързо отваряне и затваряне на скрепителната скоба без използване на ръчни или електрически инструменти, което води до икономия на труд и време. Пружиненият клипс се изработва от метална сплав със специфични якостни и пружиниращи качества, които придават здравина, износоустойчивост и позволяват многократна употреба на клипса.
Конкурсът сред младите мениджъри беше успешен и през отминалата година. Голяма помощ ни оказаха членовете на специализираното жури за този конкурс. Те използваха своите професионални контакти в научните и бизнес средите и ни подпомогнаха активно при подбора на качествени кандидати. Новото и най-радостното е, че вече не малка част от бивши лауреати, по своя инициатива промотират изискванията за конкурса за млади мениджъри сред свои колеги и контрагенти, което ни подпомага за откриване на потенциални добри кандидати. Получихме помощ и от организации, с които работим активно от няколко години, като Българската мрежа за корпоративна социална отговорност CSR Bulgaria и Информационната бизнес мрежа „Клуб предприемач“. Участниците в конкурса се представиха отлично, каквито бяха и техните бизнес-резултати през отминалата година.
Наградата „Еврика” за 2014 година за млад мениджър стана притежание на Светлин Наков. Той има докторска степен по компютърни науки в СУ „Св. Кл. Охридски“. Пътят му за изграждане и утвърждаване като софтуерен инженер, мениджър и обучител започва през 1991 г. в кръжок по програмиране във В. Търново. Минава през първото отличие от национално състезание по програмиране през 1992 г. Получил е над 30 награди от национални състезания по програмиране в периода 1994 – 2001 г., бронзови медали от четири международни олимпиади по информатика, първо място на национална ученическа олимпиада по информатика, първо място на две национални студентски олимпиади по програмиране. През 2003 г. печели национална стипендия „Джон Атанасов“ на Фондация „Еврика“ за постижения в овладяването на компютърните науки, а на следващата година е удостоен от Президента на Република България с престижната награда „Джон Атанасов“ за неговия принос за развитие на информационните технологии и информационното общество.
Професионалната кариера на Светлин Наков стартира още в училище. Работи последователно в редица софтуерни фирми. Бил е сътрудник образователни дейности в Microsoft Research, Великобритания. Работил е като хоноруван преподавател по компютърни науки и софтуерно инженерство в СУ „Св. Кл. Охридски“, Нов български университет и Технически университет – София.
Светлин Наков е един от учредителите на Българска асоциация на разработчиците на софтуер /БАРС/ и неин председател и сега. Осъществява идеята си да създаде национален учебен център, в който да обучава безплатно софтуерни инженери, да им дава професия и да работи в помощ на младите хора и на българската софтуерна индустрия. В софтуерната компания Telerik създава първата по рода си национална школа за обучение на ученици по приложно програмиране – Академия на Телерик по софтуерни технологии. През 2013 г. Светлин Наков стартира нов мащабен проект за изграждането на Софтуерен университет, който да дава професия, работа и път в живота на много млади хора. В него се предлага образование на високо ниво и работа на своите студенти и се провежда обучение с най-модерни технологии, платформи и инструменти. Основната цел и мисията му е да превърне хората, които обучава, в истински професионалисти в софтуерната индустрия. След като студентите завършат обучението си, получават диплома и могат да продължат обучението си в един от университетите –партньори /МТМ Колеж, ВСУ и БСУ/ и да получат и диплома за висше образование.
През алтернативното обучение на СофтУни вече са преминали хиляди младежи. До сега са проведени 8 подготвителни безплатни нива по Основи на програмирането. За трите приема през 2014 г. кандидатите са 5 346, а в двете форми на обучение – присъствена и онлайн студентите са над 700. СофтУни има над 35 фирми – партньори, които участват в обучението. До този момент над 20 млади хора са започнали работа в тях благодарение на обучението си в СофтУни.
За отлично представяне в конкурса в конкурса за млад мениджър с почетен диплом беше награден Динко Танев – съдружник и управител на Комфо – международна ИТ компания.
За поредна година успешно проведохме конкурса за млад фермер. Продължава доброто сътрудничество с Асоциацията на земеделските производители в България, която е съорганизатор. Добро е взаимодействието ни с организаторите на Международното изложение „Пчеларство“, в което взимат участие млади пчелари, които са сред участниците в конкурса. Помагат ни от Националната асоциация на българските фермери и вестник „Гласът на фермера”, както и специализираните медии „Агрозона”, „Агрофорум”, АгроТВ, Фермер.бг и др.
Наградата „Еврика” за млад фермер на 2014 г. беше присъдена на Георги Йорданов. Завършил е Техникум по селско стопанство в гр. Нова Загора и през последната година от обучението си там печели първата си награда в Национален конкурс на Фондация „Еврика“ и Националният дворец на децата с дипломната си работа „Зърнокомбайн CASE 2188 – изчисляване на режещ апарат“. Има бакалавърска и магистърска степен от Русенския университет „Ангел Кънчев“ по специалността „Земеделска техника и технологии“.
Георги Йорданов е на 34 години, но за него фермерството е нещо повече от бизнес, защото той е четвърто поколение земеделец. Самостоятелната си работа в областта на земеделието започва през 2003 г. Обработва около 300 дка земя, от които 200 дка наследствени. Първите му инвестиции са свързани със закупуването на техника с голям капацитет за жътва. За успешното осъществяване на своята дейност и постигане на високи добиви Георги Йорданов вече разполага с богат съвременен високопроизводителен технологичен парк от комбайни , трактори и пълен набор от инвентар- сеялки, брани, плугове, пръскачки В момента обработва 4 200 дка собствена и арендована земя в землищата на селата Жельо войвода и Камен, Сливенски регион. Отглежда основно пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и кориандър. Средните добиви от последната реколта са: ечемик – 680 кг/дка; пшеница – от 720 кг/дка до 910 кг/дка при различните сортове; слънчоглед – до 380 кг/дка; царевица – от 500 кг/дка до 910 кг/дка при различните сортове. С наличната си техника той извършва услуги на други земеделски производители и е достигал до обработването на 12 000 дка на година.
Другото фермерско направление, в което работи Георги Йорданов е овощарството. Отглежда 880 дка трайни насаждения от орехи, череши и праскови. По време на кампаниите по беритба на градините наема и осигурява работа на 250 сезонни работници.
В конкурса сред младите фермери с диплом за отлично представяне бяха наградени и Емил Димитров – земеделски производител от село Устрем, община Тополовград и Милен Иванов – пчелар, от село Остров. Последният беше откритие на ежегодният конкурс за най- проспериращ млад пчелар, на който сме съорганизатори.
Наградите за 2014 г. връчихме на тържество в Националния дворец на културата, посветено на 25 годишнината от създаването на Фондация „Еврика“. То беше под патронажа на Президента на Република България Росен Плевнелиев. Постарахме се да направим една незабравима среща на всички наши приятели и съмишленици, с които заедно постигнахме всичко в изпълнение на основната ни мисия – подкрепяне и стимулиране на развитието на способностите и талантите на младите хора, избрали трудния път в науката и техниката. По този повод изработихме и разпространихме юбилейни дипляна и значка. Празникът беше повод да направим равносметка на постигнатото за тези 25 години. Гости на тържеството бяха Петър Кънев – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм на 43-то Народно събрание, проф. Костадин Костадинов – зам. министър на образованието и науката, Виктория Петрова от Делегацията на Европейската комисия, ръководителят на Националното патентно ведомство проф. Камен Веселинов, представители на БАН, университети, научни институти и неправителствени организации и др. Поздравителни адреси получихме от: Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, от
Президента на Международното движение за наука и техника в свободното време (МИЛСЕТ) – Европа Антоан ван Римбеке, от Съюза на учените в България, от Института по математика и информатика на БАН, от Федерацията на научно-техническите съюзи, от Съюза на математиците в България, от Съюза на физиците в България; от СУ „Св. Кл. Охридски“, от Технически университет – София, от Национален дворец на децата и др. Събитието беше отразено от телевизия „Евроком“, Националното радио, вестник „24 часа“, вестник „Дневник”, вестник „Дума”, вестник „Капитал“, вестник „Аз Буки“ и още 25 информационни агенции и специализирани издания.
Конкурсите и последвалите ги публикации направиха достояние на младите хора постижения на техни връстници и служат за създаването на образа на успелият млад човек в днешно време. Бихме били радостни, ако техният пример повлияе при професионалния избор и мотивацията на бъдещи млади специалисти в професии, които са необходими днес, но ще са потребни и в бъдеще.
Към това следва да добавим и направеното за подпомагане на професионалното израстване на младите хора посредством функционирането на консултационните кабинети по защита на интелектуалната собственост, по някои правни въпроси на организацията и функционирането на стопански и неправителствени организации. Най- голямо търсене има на услугите на кабинета по защита на интелектуалната собственост, който според годишния си отчет е предоставил над 200 безплатни консултации за закрила на интелектуалната собственост. С негова помощ са оформени и подадени три заявки за полезен модел, три заявки за изобретения и шест за международни марки.
В днешно време информационното осигуряване на всички дейности премина в нова фаза – използване на огромните масиви в Интернет. По тази причина и постепенно отпаднаха някои дейности, с които ние се стремяхме да подпомагаме информационното осигуряване на дейностите по наука и техника на младежите и децата. Дори не предоставяме абонаменти за специализирани научно-технически издания в училищата и университетите, защото и те преминаха в електронна форма и на разположение вече са специализирани сайтове, сред които и този на списанието „Направи сам“. Вече трета година издаваме на диск информационната брошура на фондацията. По повод на 25 годишнината на Фондация „Еврика“ изработихме много добра презентация и филм, който ще използваме за популяризация и в бъдещи изяви и проекти.
За да достигне повече информация за дейността на фондацията и за младите хора и техните постижения използваме добрите контакти с някои специализирани издания или чрез публикуването на доклади от младежки научни прояви. И през тази година дейността ни намери място в публикации и предавания на Българската национална телевизия, Нова телевизия, Българското национално радио, АгроТВ, Евроком, телевизия Алфа, вестник „Дневник“, вестник „Капитал“, вестник „24 часа“, вестник „Стандарт“, Радио Благоевград и в публикации в специализираните издания като вестник „Аз буки”, сп. „Наука“, вестник „Нов технически авангард“, вестник „Пчела и кошер“, списанието „Агрокомпас“ и много местни издания, където се провеждат наши прояви като тези в Хасково, Севлиево, Кюстендил, Силистра, Благоевград и др. Благодарни сме им защото с тяхна помощ достигаме до младите хора, а много често те ни дават отправна точка за откриването на техните постижения в науката и техниката, в производството или международни и национални прояви и след това на свой ред можем да търсим възможност за подкрепата им и за включването в наши дейности.

3.За подпомагане на разпространението на природо-научни, технически и икономически знания и информация
Независимо, че посочихме промяната на досегашните научно–технически издания за популяризиране на знания, не е отпаднал ангажимента ни за приобщаване на децата и младите хора към науката и техниката чрез други форми на разпространение на знания. Стараем се да добавяме по нещо към това, което всеки намира в Интернет според потребностите и интересите си. Такава нетрадиционна форма е съвместната ни дейност с Националния политехнически музей, който е наш партньор от години. Там се събират, съхраняват, опазват и популяризират свидетелствата на техническата история и култура на България и света. Подкрепяме техните образователни програми за деца. Продължаваме да провеждаме основната част от проявите ни на територията на музея. Благодарение на доброто разбиране и подкрепа на ръководството на музея вече има сериозен раздел във фондовете му от наши конкурси. Най-много са експонатите от конкурсите „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“. По време на награждаването и след това там остават специално подредените изложби с наградени разработки. С интерес децата посрещат и вестничето „Технитарче“, което издаваме заедно с Музея вече повече от двадесет години. Това е единственото българско музейно издание, което популяризира историята и постиженията на науката, техниката и технологиите сред младите хора. Децата и юношите, за който светът на науката, техниката и знанието разкрива непрекъснато тайните на заобикалящия ни свят и им показва последните достижения на човешкия интелект, са най-нетърпеливите и ентусиазирани негови читатели. Целите на изданието съвпадат с идеалните цели на фондацията да поощрява и стимулира самостоятелното мислене на младите и да приковава техния изследователски и откривателски интерес. Вестничето дава възможност да запознаваме предимно млади хора с интересни и любопитни четива и материали от областта на астрономията, физиката, химията, космонавтиката, да им представяме световно известни учени, изобретатели и конструктори, да съобщаваме за проектите, в които сме участници и партньори. За всеки брой се подготвят популярни четива за исторически събития от българската наука и техника, представят се учени и изобретатели. Много често илюстрациите в него са от рисунките на децата, участвали в нашите конкурси. През изминалата 2014 г. стартира новата рубрика „Паралели: в миналото и днес“. Подобаващо беше отбелязана 180 годишнината от създаването на първата текстилна фабрика по българските земи от Добри Желязков Фабрикаджията и Националния конкурс „180 години българска текстилна индустрия“. През последните години вестничето се чете и в компютърен вариант на сайта на музея и така това издание става достъпно и за децата извън столицата.
През последната година направихме първите стъпки от реализацията на съвместната ни програма „Пътят на децата и младежите към науката“ съвместно с Българската академия на науките и Съюза на учените в България. Организирахме лекции на български учени пред средношколците и те се посрещат с интерес. През следващия период ще се постараем да разширим тази дейност и за това много разчитаме и на добър прием в училищата.
На свой ред активно включвахме в информационните кампании както сайта на фондацията, така и на тези организации, до които имаме достъп по силата на членството или партньорство на договорна основа. Правехме това чрез сайтовете на Българския дарителски форум, Националната мрежа за деца, мрежата за корпоративна социална отговорност CSR и др. Най-често това е информация за организираните от нас конкурси. Получихме помощ от информационната бизнес мрежа на Клуб „Предприемач“, fermer.bg, Economy News.bg, dir.bg, Projectmedia, cross.bg, info.tu-sofia, economedia, Агрозона, Агрофорум и др. Макар и не често, използваме бюлетина на Информационния портал за неправителствените организации в България и публикуваме информация за наши проекти и прояви, а от него получаваме актуални новини за предстоящи събития, за нови публикации, възможности за финансиране на проекти, за възможности за ангажиране на доброволци. Много полезни се оказаха някои местни информационни издания от страната, които с готовност публикуваха информация, особено когато се отнася до дейности с участие на техни представители или инициативи и проекти на тяхна територия.
Продължава дългогодишното добро сътрудничество със списание „Наука“, издание на СУБ. Рубриката „Трибуна на младите“ стана място за първи научни публикации на млади учени и студенти. Вече години наред една от кориците на списанието представя във всеки брой програмите на фондацията.
Радостно е да споделим, че създадохме добро партньорство и с изданието на МОН- вестника и издателството „Аз буки“. С тяхна помощ стигаме до всяко училище и университет. Те редовно представят наши стипендианти, лауреати на наградите „Еврика“ и са медиен партньор при организирането и провеждането на Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ и в тази си функция те отразяват всички етапи от провеждането му, както и наградените проекти на учениците.
В подкрепа на нашата работа са изданията на двата най-големи университета – вестник Нов технически авангард“, издание на Техническия университет в София и електронния вестник на Софийския университет, които са своеобразни мостове към студентите и младите учени в тях.

4. Участие в международни образователни, природо-научни и технически програми и проекти и международно младежко научно-техническо сътрудничество
През последните години, след като станахме пълноправни членове на Европа, пред младите хора и техните организации се отвориха много нови възможности за разширяване на младежкото научно-техническо сътрудничество. Това се отнася и за нашата организация. В много от европейските програми бяха предвидени не малко средства за подпомагане на тези дейности и обмени. Функционират не малко младежки обединения и организации по интереси, които помагат много за осъществяване на контакти и съвместни инициативи.
В областта на науката и техниката младежите имат своята организация с абревиатура МИЛСЕТ, което разшифровано значи Международно движение за наука и техника в свободното време. Ние сме неин пълноправен член почти от създаването й преди близо двадесет и пет години.Това е една мащабна мрежа от организации и институции, посветили дейността си на децата и младите хора. Тя е позиционирана на всички континенти, но най-активна е европейската й структура. Всяка година се организират десетки европейски и международни прояви, а броят им става значително по-голям когато към тях се добавят тези на всичките страни и организации – членки, които се отварят и за участници от други страни. Чрез тази организация се осъществява и представителство в работата на международни организации и програми като ЮНЕСКО, ИКОСОС и специализираните комисии и звена на ЕС. Това е един пряк път да се обединяват усилията за формиране на младежки политики и сред тях такива за подкрепа на младежкото единодействие и общи каузи, които да се осигуряват и финансово от съществуващите фондове.
За сега с повече ангажименти сме към участие в организираните от МИЛСЕТ – Европа и международното движение изяви. Финансовите ни възможности не позволяват много да развием двустранно сътрудничество и да участваме или приемаме дейности, организирани от отделни организации в различни страни. От години ние сме определени от ръководството на организацията за национален организатор и това ни позволява да получаваме цялата информация за предстоящи прояви. Имаме преки контакти с младежки организации от различни страни.
Сред проявите през миналата година най-мащабна беше Десетият европейски ден на науката за младежи, който се проведе на 13 март 2014 г. Той беше посветен на „Кристалите”. Тази инициатива предвижда в един и същи ден в много клубове и училища в различните европейски страни да се провеждат тематични дейности без някакъв строг регламент, което от своя страна позволява най-разнообразни прояви и конкурси, отговарящи на възрастовите особености и интересите на учениците. Единството се осъществява чрез споделяне на информация и видео памет за организирането на този ден. Нещо повече, всяко училище или организация имат пряк достъп до това и така може напълно демократично и открито да представиш работата си и да намериш други, които имат същите интереси и търсения. Сайтът на Европейския ден пази много снимки и за провеждането му на българска земя. При разрастване на клубната мрежа би било възможно това да е празник на науката и техниката в училище, който да демонстрира не само работа по темата, но и цялостната дейност на тези формации.
Втората по масовост проява на МИЛСЕТ, в която участваме е Осмия научен фото конкурс „Когато изкуството среща науката“, който по своята същност представлява синтез на наука и изкуство. Неудовлетворени сме от финалните резултати от този конкурс, защото за пръв път от доста години останахме без награди, въпреки че до сега наши представители са получавали едни от най-големите награди. Сред стотиците участници от страните по света този път не успяхме да привлечем вниманието и стимулите на голямото международно жури.
Тъй като ние самите не сме в състояние да осигурим финансова възможност за изпращане на наши представители в многото международни прояви, направихме възможност да информираме своевременно и да покажем готовност да помогнем на такива участници, които са в състояние сами да финансират участието си и пътуването до различните страни. Макар и единици, такива участници имаше в Международния научен летен лагер „МИЛСЕТ ЕВРОПА 2014”, Десетото международно лятно училище в Петница, Сърбия, панаирите по наука на страните от Магреба и Азия, Европейското изложение по астрономия в Италия, Младежката научна среща в Агейро, Португалия, Деветото издание на кувейтско-френско Експо на науките и др.
През всичките години от съществуването си МИЛСЕТ организира всяка година международни изложения, като се редуват световно и европейски научни изложения за ученици. През последната година беше ред на европейската проява, която се проведе в гр. Жилина, Словакия. Благодарение на единодействието с МОН и с тяхната изключителна финансова подкрепа успяхме да изпратим трима от лауреатите от Националния конкурс „Млади таланти” на Европейското изложение на науките. За пореден път показахме, че когато обединяваме усилията си успяваме повече. Имаме уверението на министерството, че и тази година ще осигурим българското участие в следващото Световно изложение на науките ESI’2015, което ще се проведе през месец юли в Брюксел, Белгия. Нашата работа по това участие вече започна, като единствените ни притеснения са свързани с навременното провеждане на Националния конкурс „Млади таланти“ на МОН, от където идват и българските участници, тъй като организаторите на световното изложение са ни поставили краен срок – началото на месец май за регистрация на всички представители, а конкурсът, чрез който се определят участниците по решение на министерството ще се проведе с известно закъснение. Ще търсим възможност да получим десетдневна отсрочка от организаторите в Белгия.
Съществуват и неоползотворени възможности да организираме международни обмени не само чрез МИЛСЕТ, но и по проекти на международни програми. През изминалата година поставихме началото на едно добро партньорство с Академичния център за Централна, Източна и Югоизточна Европа /BAYHOST/ със седалище в Регенсбург, Германия, които са една кооперативна институция на всички Баварски университети и се занимават с реализацията на съвместни проекти с Източна Европа в областта на стажове, стипендии и научни изследвания. Потвърдихме готовността си и след посещението на техния представител, очакваме да последва следваща стъпка. Възлагаме надежди за добро партньорство и с базираната в Прага VIA Foundation, която предлага финансираща програма за проекти, които са фокусирани в изграждането на капацитета на собствени общности и е насочена към развитието, обучението и обмяната на опит за подготовката на обещаващи общностни лидери от региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Обмисляме и търсим възможност за по тясно сътрудничество и реализация на съвместен проект с Чешката академия на науките по програмата „Хоризонт 2020“. Интересно предложение получихме от Европейския център на талантите в Будапеща, Унгария, Фондация „Еврика“ да стане българският им партньор за създаване на Европейска служба за подкрепа на талантливите деца с основна цел интегриране на инициативи за подпомагане на таланти в държавите – членки на Европейския съюз в мрежа и създаване на достъпна среда за професионалисти, работещи в областта на образованието.
Не само запазваме, но и разширяваме дългогодишното сътрудничество с Института за наука и изследвания на младежта от Арагон – Сарагоса, Испания. През 2014 година успяхме да изпратим най-голямата досега група български участници в традиционния международен конгрес. Конгресът се провежда под патронажа на кмета на гр. Сарагоса и въпреки, че през последните години поради финансовата криза силно беше редуцирана групата от спонсори и се наложи увеличаване на таксите за участие, и в тази страна, рязко са намалели спонсорите на проявата и това е довело до увеличаване на таксите, съкращаване на продължителността на проявата и ограничаване на досегашната културна програма, испанските ни партньори правят възможното да осигурят българското участие, защото нашите представители винаги са сред най-добрите и представените проекти са отбелязвани като много успешни измежду всички участници. Надяваме се да успеем да развиваме и в бъдеще това сътрудничество след много успешното представяне на българската делегация през 2014 г. чрез провеждането като етап в подбора на проекти на Първата междуучилищна научно-техническа конференция на езиковите училища в София. Този успех дължим и на ангажираността на ръководството на 164 гимназия с преподаване на испански език ”Мигел де Сервантес”, които станаха домакини на тази проява и се заеха с голяма част от подготовката и координацията й.
В следващите стъпки и намерения за международно сътрудничество сме убедени, че трябва да търсим по-ефективно двустранно сътрудничество със сродни организации от другите европейски страни. При осъществяването на успешни проекти, да се опитаме да създаден дългосрочни контакти от типа на тези с Асоциацията на младите изследователи на Арагон, Испания. Би било интересно, ако успеем да запазим и създадената възможност за изпращане на наши стипендианти зад граница за запознаване с опита на водещи технологични фирми по примера на направеното с фирмата Хуауей Технолоджис България“ ЕООД.

5. Насърчаване и подкрепа на стопански инициативи и икономическата активност на младите
За поредна година през изминалия отчетен период програмата „Насърчаване на стопански инициативи“, беше затворена по решение на Съвета на фондацията. Няма промени в условията, при които беше взето това решение. Функционирането на програмата „Конкурентноспособност“ и предложенията за кредити от страна на търговските банки напълно задоволяват появили се потребности. И през тази година няма търсене и това ни дава основание да смятаме, че и за предстоящата година не се налага тя да бъде активирана.

6. За някои дейности, свързани с идеалните ни цели и за мястото и ролята на организацията ни в развитието на сътрудничеството с други организации и институции у нас
През последните години фондация „Еврика“ доказва, че е организация, която разчита на лоялното партньорство и единодействие с други такива съюзници сред неправителствените организации, държавните институции, бизнеса и медиите, за които вече писахме. Важното за нас е да следваме целите си и да защитаваме каузите за подкрепа и развитие на младите хора с изявени способности. Това сме правили през всичките години на съществуването си, правим го и сега и сме убедени, че това ни прави силни и по-успешни. Това е част от политиката ни и значителна част от ресурсите ни отива за реализирането на съвместни проекти с такива наши съмишленици. Доказателство за това бяха и гостите на юбилейното ни тържество, когато имахме удоволствието да чуем добри думи от техните представители и поздравленията за празника. С много от тях имаме дългосрочни договори за взаимодействие и общи прояви и програми.
През последната година отново най-активно работихме с други неправителствени организации, с които имаме общи цели и обекти и с които правим не малко за подпомагане на младежки инициативи и изяви. Сред тях на предни позиции поставяме ползотворните съвместни действия със Съюза на учените в България, Съюза на математиците в България, Съюза на физиците в България, Националната мрежа за деца, МФ „Св. св. Кирил и Методий” и др. Без надеждните си партньори в тяхно лице трудно бихме успели да организираме конкурсите, ученическите сесии и летни школи. Ученическият институт по математика и информатика е най-яркото доказателство за това, че значими резултати се постигат, когато се обединяват средства и усилия на различни организации и институции.
Не случайно поставяме на първо място Съюза на учените в България. Все повече общи дейности имаме с тях през последните години. Немислимо би било сами да успеем с провеждането на конкурса между младите учени за постижения в науката. Поставихме началото на съвместната програма на фондацията със СУБ и БАН „Пътят на децата и младежите към науката“. От години осъществяваме заедно рубриката във списание „Наука“ – „Трибуна на младите“. Обсъждаме и други възможности за съвместни действия в подкрепа на младите изследователи.
Години наред осъществяваме ползотворно партньорство със съюзите на математиците и физиците за работа сред учащите. Първи стъпки се правят и сред студентите. Като най-близкостояща до нас с дейностите си МФ „Св. св. Кирил и Методий” продължи да бъде наш съмишленик и добронамерен партньор при реализирането не само на Ученическия институт по математика и информатика, но и в редица дейности и позиции в неправителствения сектор. Продължаваме да правим практически стъпки за съвместни дейности с някои от организациите на ФНТС. Със Съюза на изобретателите в България организираме традиционния конкурс за наградата „Еврика“ за млад изобретател и се стараем да привличаме за участие в техни прояви млади творци, които са станали вече или са потенциални изобретатели. Бяхме съорганизатори на Изложението за иновации и изобретения през последната година. Вече стана традиция да подкрепяме и участваме в провеждането на специална секция за млади учени и специалисти в годишната конференция на НТС по строителство. Обмисляме съвместни дейности сред студентите.
Продължаваме да поддържаме добри контакти и с други неправителствени организации. Според възможностите и интересите на организацията ни се включваме в дейности на Българския дарителски форум, чиито членове сме. В рамките на това членство участвахме в подготовката на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България и обществените обсъждания на предложенията за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ. Израз на разбирането ни за значението на партньорството между компании, НПО и публични институции беше участието ни и в други прояви на БДФ, сред които конкурсът „Най-голям корпоративен дарител’2014“; Дискусия, посветена на Европейския ден на фондациите; Дарителската конференция на тема „Филантропията 2020“; Фотоконкурса „Благотворителността през обектива’2014“; Дискусия на тема „Анонимни ли са дарителите в медиите“ и др. Участвахме при представянето на Платформа „Наука и изкуство“ на Фондация за изследвания в областта на науката и изкуството „Re“, която има за цел да постави основите на едно бъдещо обществено движение „Наука и изкуство“ в България. Готови сме да се включим в него, тъй като неговия стремеж съвпада и с наши цели и ще работи за синтеза на изследванията, провеждани на атомно и молекулярно ниво в единство с музикално, танцово, театрално и визуално изкуства.
Продължихме полезното сътрудничество с Българската мрежа за корпоративна социална отговорност. Публикувахме информации в техни бюлетини за дейности, организирани от нас, за да привлечем вниманието на техни членове и партньори. Разчитаме чрез тях да достигнем до повече представители на бизнес средите. Бяхме гости на учредяването на Асоциацията на младежките организации в България и тяхната първа проява – Денят на младежките организации на 22 май 2014 г.
Запазваме добрите съвместни инициативи и с други професионални сдружения и формации. За поредна година бяхме партньори в организацията на международно изложение „Пчеларство”. И в дванадесетото му издание, заедно с организаторите от „Партнерс експо” ООД и Областният пчеларски съюз в Плевен проведохме конкурса за най-проспериращ млад пчелар, за което вече информирахме в предходен раздел на отчета. За четвърта поредна година, определеният за най-проспериращ млад пчелар се включи в организирания от фондацията конкурс за млад фермер и зае призово място.
Желан партньор сме и на фондация „Акад. Евгени Матеев”, която работи за популяризиране на научното творчество и обществените приноси на видния български икономист. През изминалата година се включихме по тяхна покана в поредица от дейности за отбелязване на 95-та годишнина от рождението на акад. Евгени Матеев. Направихме необходимото и успяхме да приобщим към каузата част от досегашните носители на стипендията на негово име, каквато фондацията присъжда за икономика и те също се включиха в поредицата от изяви и инициативи.
Като полезно и за двете организации можем да определим участието ни в дейности на Националната мрежа за деца, чийто член сме през последните години. Участваме в специализираната работна група „Образование“ и сме определяни като водещи по проблема за развитие на талантите у децата. Чрез тях осъществяваме обмен на добри практики с много от неговите членове и успешното функциониране на мрежата. Националната мрежа за децата е член на съветите на МОН и Агенцията за закрила на децата. Ние използваме това, за да изразяваме позиции при подготовката на основни регламентиращи документи и се информираме изпреварващо за намерения и разработки, свързани с регламентирането на дейности сред възрастовата група на децата.
Продължаваме да поддържаме добри взаимоотношения с Асоциацията на индустриалния капитал в България. На тях като партньори разчитаме при откриването на изявени млади мениджъри, които да приобщим към надпреварата в нашия годишен национален конкурс. Чрез тях също получаваме полезна информация за дейности и регламенти на различни финансиращи програми, които са обект и на наш интерес. На свой ред ние отново заявяваме готовността си да предложим експертната си помощ и услуги при осъществяване на стипендиантски програми или прояви в рамките на дейности, свързани с корпоративна социална отговорност на техни корпоративни членове.
Втората група, с която осъществяваме полезно за фондацията взаимодействие е на държавните институции и организации. Най–близо до нас са структури на Министерството на образованието и науката и сред тях на първо място е Националния дворец на децата. Партньорството ни е дългогодишно и много ползотворно. Имаме пълно единомислие и единодействие по отношение на организирането на извънкласните дейности и прояви за изява на способностите на децата в областта на науката и техниката. Благодарение на това продължават да се организират множество научно-технически конкурси. Навярно ще трябва заедно да обмислим и предложим възможности за подготовка на клубните ръководства в училищата. Логично е чрез тях да създадем мрежа, която да обменя опит и добри практики, да стимулираме сътрудничество и надпревари по определени дейности и на тази основа да възстановим създаването на единна система за творческо развитие и изява на учениците. Това не противоречи на предвиденото в проектозакона за предучилищното и училищното образование и създаването на центровете за личностно развитие. Вярваме, че досегашната практика с тяхна помощ да включваме в Календарния план на министерството за извънкласни дейности почти всички наши изяви с ученици да продължи и така да подпомогнем тяхното масовизиране, а и финансовото осигуряване за някои групи клубове и автори на проекти. Ангажирането на Министерството с реализацията на този Календарен план прави възможно и командироването на учители и други ръководители от училищата. Заедно с Двореца на децата организирахме и празници в училищата по време на Десетия европейски ден на науката. Ще се постараем част от новите идеи да разработим в общи проекти, за които да търсим финансиране от новата оперативна програма, която навярно ще бъде отворена до края на тази учебна година. Тяхното реализиране би позволило да се създадат достатъчно работещи клубове и да има достатъчно проекти, които да ни дадат основание да приемем домакинство на Европейското научно изложение, към което нееднократно сме приканвани от ръководството на МИЛСЕТ. Може би и предстоящото председателство на България на ЕС е подходящо време за това. Това може да се осъществи само в тясно единодействие с МОН и подкрепата на държавата.
Друга държавна институция, с която осъществяваме съвместни дейности е Националното патентно ведомство. С тяхна помощ организираме националния конкурс за млади изобретатели. От години очакваме да приемат предложението ни при кандидатстване за закрила на интелектуалните продукти при тях да се вписва и възрастта на авторите, за да може да откриваме млади изобретатели по-лесно и да се постараем да ги включваме в конкурси, да ги изпращаме за участие в международни изложения и дори да се опитаме да организираме помощ чрез нашия консултационен кабинет. Отново изразяваме готовност заедно със специалисти от Националното патентно ведомство да потърсим форма за запознаваме на учителите и учениците, работещи в клубовете с основни знания по защита на интелектуалната собственост, защото идеите се раждат във всички възрасти и те трябва да са готови да опазят своите и на клубовете си интереси.
За първи път през последните години можем да отчетем положителни резултати от контактите ни с представителите на бизнеса и по-точно за постигане на резултати по отношение на финансовата подкрепа за наши каузи. Сключихме петгодишен договор с „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД за осигуряване на по десет стипендии годишно на студенти, обучаващи се в български висши училища по специалностите телекомуникационна техника и технологии, компютърни технологии и информатика. Много успешно реализирахме първата година по изпълнение на този договор, като подробности за това подробно представихме по-горе в отчета. Получихме и допълнително дарение от „Програмиста“ ООД за финансиране на специализирани национални школи и университети за наука и техника. Всичко това ни кара да работим още по-активно и да търсим нови финансови постъпления за осъществяване на благородната ни кауза в подкрепа на талантливите млади хора.
За четвъртата група, тази на медиите информирахме в някои от предходните раздели. Независимо от това, още веднъж искаме да подчертаем тяхната роля за успешното постигане на целите и задачите ни. Съумяхме да ангажираме вниманието предимно на специализираните издания и в значително по-малка степен тези с голям тираж и многолюдна зрителска и слушателска аудитория. Към традиционно добронамерените към дейността ни медии можем да добавим и някои нови – вестник „24 часа“, вестник „Дневник“ и телевизия „Евроком“, които през последната година отразиха конкурсите ни за стипендии и наградите „Еврика“, а преди това и участието на българските ученици в Международното научно изложение, организирано от МИЛСЕТ. С най-голямо внимание продължават да отразяват дейностите ни от Българското национално радио, което ни отделя внимание и в двете си програми и за това трябва да изразим сърдечната ни благодарност.
Незаменима остава подкрепата, която получаваме от специализираните издания като вестник „Аз буки“, списание „Наука“ и др. Вестникът продължава да отразява много професионално инициативите и проектите ни с техните резултати. И през последната година бяха наш медиен партньор в организирането и провеждането на Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. На неговите страници за поредна година бяха представени портрети на лауреатите на наградите „Еврика“ за наука и за млад изобретател.
Списание „Наука“ не само поддържа рубриката „Трибуна на младите“, но е предоставила и една от кориците си за популяризиране на програмите ни. Продължиха и през отчетната година да представят млади хора с техните научни постижения и това е вече част от редакционната политика.
Когато отчитаме извършеното с медийна подкрепа и участие е необходимо да отдадем заслуженото и на някои други издания и електронни медии. Сред тях трябва да посочим вестниците “Капитал“ и „Дума“, Българското национално радио, телевизия Евроком, БТВ, Агро ТВ и др. Бихме се радвали, ако съумеем да привлечем повече от тях в съвместни дейности в подкрепа на младите талантливи българи, на децата с доказани способности и значими постижения в наши и международни прояви.
През последните години все по-значимо става присъствието ни и в информационните масиви в Интернет благодарение на информационните агенции. Затова считаме, че тази наша практика да изпращаме информация за дейностите ни чрез тях трябва да разширяваме. Добре е да приучваме към това и съорганизаторите на проявите ни, за да може добрите дела да стават по-често достояние на обществото. Така бихме успели да привлечем и вниманието на потенциалните дарители към отделни каузи и проекти.

*******

Отчетът на фондацията за дейността й през 2014 година се основава на факти и числа, характеризиращи извършеното в осъществяване на основните й цели и задачи
за откриване, развитие и стимулиране на младите хора и децата с изявени способности в областта на науката и техниката. Считаме, че отчитаме една успешна година, в която успяхме да постигнем значителен напредък и увеличаване на размера на имуществото,
да демонстрираме стабилност и да пазим доброто име и авторитет на фондацията, което най-кратко и ясно звучи в оценката на Президента на Република България „Фондация „Еврика“ е ключов елемент от системата за изграждане на млади таланти в областта на науката и технологиите“.

* * *
Програма „Таланти“
Програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество”
Програма „Развитие“
Използвани средства по програмите на фондация „Еврика” през 2013 година.