Отчет за дейността на фондация „Еврика“ през 2015 година

Отчетът се публикува със съкращения    

 В поредния годишен отчет се съдържа информация за извършеното през 2015 година. Посочените резултати и постижения са в основата на направените анализи, обобщения и виждания за бъдещи  действия на фондацията. Изпълнителното бюро на фондацията прави това на основата и на целогодишните си обсъждания и действия в ролята си на колективен орган на управление. Използвани са и оценки, дадени за дейността ни от представители на държавната власт, от партньори и най-вече от младите хора, в името на които правим всичко това.

През годината работихме в екип и сме търсили пътища и средства да спазваме приоритетите, които очерта Съвета на фондацията и експертните съвети на членове на Съвета, учени и специалисти. Те бяха много полезни и при управление на средствата ни, за да можем най-ефективно да използваме капацитета на хората и да оползотворим рационално средствата, с които разполагаме. Отнасяхме се с взискателност и отговорност при подбора на нашите проекти, на тези, които да подкрепим сред многото, предлагани от наши дългогодишни партньорски  организации и така да осъществим програмите и мисията си. Конкурсното начало и съревнованието на идеи продължиха да са в основата на работата ни. Използвахме пълноценно и натрупания през годините опит, което помагаше за постигането на добри резултати.  Съумяхме да използваме рационално бюджета и да осъществим плановете си при максимална пестеливост и разумно разходване на средствата. Числата говорят също за това. Гласуваният бюджет от 335 хиляди лева използвахме за финансово осигуряване на изпълнение на програмите. Изразходвани са 304 220 лева, което като величина е под утвърденото и е доказателство за икономичното използване на финансовия ни ресурс за годината. С тези средства приоритетно реализирахме стипендиантката програма, осъществихме традиционни нови изяви на фондацията и такива с партньорство с други организации, подкрепяхме проекти за постигане на общи каузи и цели с други институции и организации. Запазвахме създадените традиции и заедно с това търсихме нови пътища за подкрепа на талантливи деца и младежи.

І. За осъществяване на идеалните цели на фондацията

В своя годишен отчет запазваме  утвърдения подход да проследим изпълнението на програмите, чрез които осъществяваме целите и основните задачи  и самостоятелно ще анализираме управлението на имуществото, което основно осигурява финансова стабилност. Програмите са организираща основа на дейността ни и някои от тях имат превес в зависимост от утвърдените приоритети от Съвета на фондацията и решения на Изпълнителното бюро. При съпоставка на постигнатите резултати, проличава стремежът ни да се намират такива пътища и средства за постигане на възможното  без да се прекрачват праговете на рискови граници и загубване на идентичност.

С осъществените дейности останахме верни на основната си цел – откриване и развитие на талантите и способностите в науката, техниката и технологиите сред децата и младежите. Тя остава неизменна през последната година и ще увеличава важността си в условията на стремежа към промени в образованието, където реформите тепърва започват и са жизнено необходими, защото те създават условия за адаптация на извършеното към изискванията на бързо развиващите се технологии. В това пренареждане на приоритетите, при адаптацията на образователната система към това, има място и роля не само за промени в образователното съдържание, осъществявано в българското училище  и университетите, но и в много дейности и нови подходи на организации като нашата. Новите условия изискват кадри с нова подготовка, с нови знания и умения и връщане на престижността на творческите подходи към това и пълноценно използване на новите технологии за осъвременяване на обучението и извънкласните дейности.

  1. За получаването на природо-научни, технически и икономически знания, умения и култура в подрастващото поколение, подпомагане на обучението, квалификацията и преквалификацията на млади хора с изявени способности в областта на природните науки, техниката и управлението.

           По традиция най-мащабна и представителна остава програма „Таланти“. Чрез нея се стараем да намираме свои подходи за подкрепа чрез дейности и стимули на подготовката на кадри в области на знанието, които са пряко свързани с потребностите от кадри от нов тип за производството, където остро се усещат дефицити. Всички реално съзнават необходимостта от промени, които да отговорят на промените в технологиите на производство, на нова култура, основаваща се на бързо променящите се условия на  труд и изискванията за качество и модернист, съответстващи на повишени критерии във всичко. Трябва да се наваксва много от изоставащото образование, в подготовката на професионалисти от нов тип, отговарящи на потребностите на икономиката и недостигащите трудови ресурси с нови съвременни качества.

Резонно е да се вгледаме в нашите възможности и реални приноси. Така на предни позиции излиза предоставянето на стипендии, чрез които търсим влияние и подкрепа в точно подбрани области, избора на теми и изследователски програми, в които да подкрепяме провеждането на школи и индивидуални специализации, изява на постигнати резултати, които са стъпки към развитие на отделната личност и групови научни интереси. В това, като в огледало се отразяват и търсенията на младите хора, на все по-застаряващата българска научна общност и потребността от насочване на младите хора към изява на знания и умения на съответното високо професионално ниво.

Първата и най-значима проява на подкрепа е стипендиантската част от програмите ни. Чрез нея стигаме до всички университети и техните възпитаници и за нея заделяме най-голям финансов ресурс. Прилагат се утвърдени правила и механизми, които са изпитани и усъвършенствани през годините. Те действат безотказно и са справедливи и обективни. В работата по подбора и оценка на студентите са привлечени учени с голям опит, изтъкнати специалисти в различните области. Отчита се не само успеха от следването, но и успехите на студентите в изследователската работа, постигнатите резултати и наградите за тях, присъдени им и от други организации и институции. Всички са поставени при равни условия на старта, конкуренцията е лоялна и стимулираща. Критериите за оценка са публични и използваната система за оценка има ясни и измерими критерии.

Конкурсите са разпределени в десет проблемни области, които покриват не само основните научни области, които са приоритетни за фондацията, но и такива, които носят интердисциплинарен характер. За сега конкурсите са десет, но при необходимост може да бъдат направени промени, които да съответстват на нови направления и специалности в университетите. Изминаха четиринадесет години, през които  присъждаме стипендии на имената на българи с принос и признание в националната и световна наука. Това са известните българи, на които изразяваме признание и уважение и присъждаме именни стипендии: на името на  Джон Атанасов за овладяване на компютърните науки, на името на акад. Никола Обрешков за постижения в овладяването на математиката, на името на акад. Георги Наджаков за постижения в овладяването на знания в областта на физиката, на името на акад. Ростислав Каишев за постижения в овладяването на знания в областта на химията, на името на акад.  Методи Попов – за медицина и биология, на името на акад. Дончо Костов за аграрни науки и горско стопанство, на името на акад. Ангел Балевски и акад. Димитър Мишев – за инженерни науки, на името на акад. Евгени Матеев – за икономика и на името на Кольо Фичето – за строителство и архитектура.

През 2015 година реализирахме една мащабна и  успешна кампания за определяне на носителите на  стипендии, които включват именни стипендии, стипендии по целеви дарения, като това от „М + С Хидравлик и  „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД и традиционните стипендии на носители на медали от международните средношколски олимпиади. В съответствие с  Основните правила на Фондация „Еврика“ за отпускане на стипендии на ученици и студенти проведохме открити и общодостъпни конкурси. По време на кампанията насочихме усилията си  към създаването на благоприятни условия за привличане на най-добрите  и изявени български  студенти  за участие в конкурсите. Вложихме старание за провеждането на добро информационно осигуряване на кампанията, ангажирахме университетските ръководства, учени и преподаватели, с които работим. Използвахме активно установените трайни контакти с редица специализирани младежки и студентски организации, с които Фондация „Еврика” е имала сътрудничество през годините в съвместни проекти. Целево предоставяхме информация чрез сайта на фондацията и чрез тези на университетите,  където бяхме допуснати. Водихме активна кореспонденция със  зам. ректори, зам. декани по учебната работа и ръководители на катедри, която позволи да се намалят  някои пропуски  от минали години, свързани с подготовката на пакета от документи за кандидатстване. Изпратихме много електронни писма и съобщения до преподаватели във висшите училища с подробна информация за изискванията и начина на кандидатстване.  Разчитахме не само на административните действия на ръководствата на висшите училища, а и на прекия контакт, който имат  преподавателите  със студентите в ежедневната им преподавателска и учебна дейност. Използвани бяха публични изяви и проекти, проведени с партньори, за да представим пред обществеността нашите предложения. Голяма помощ в кампанията ни оказаха кариерните и ресурсни центрове към университетите, студентските съвети и други формирования на територията на учебните заведения. Търсихме обратната връзка от студентите от всички университети, за да сме сигурни, че информацията е достигнала до всички потенциални кандидати и при необходимост вземахме мерки за коригиране и подобряване на информационното осигуряване. Можем да кажем, че в някои университети сме успели да създадем виртуални представителства с активната и безвъзмездна помощ на  преподаватели и ръководители на звена от катедри до факултети. Много важна роля в информационната ни кампания през 2015 г. имаха  носителите  на стипендията „Хуауей ИКТ“ през предходната учебна година, които бяха стимулирани от признанието на  Huawei и от допълнителния бонус  от китайските ни партньори за двуседмична  специализация и запознаване с фирмата на място, с китайската култура и език. Те информираха и агитираха своите колеги да  кандидатстват в конкурсите за стипендиите.

Организирането и провеждането на конкурсите за именните стипендии  бяха подчинени на препоръките, които бяха направени от членовете на Съвета на фондацията. Задължителното беше представяно от кандидатите за именни стипендии на есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”, което помага на  специализираните комисии  при провеждането на събеседванията с избраните кандидати  и за вземане на  справедливи решения при класирането, особено в случаите с близки  постижения при силни  кандидатури. Чрез есетата се разкриват плановете и стремежите  на студентите за бъдещата им реализация. Високите стартови изисквания, които сме поставили като условие за участие в конкурсите ни предпазват от ненужно  масово участие, което затруднява оценката им и носи разочарования при неуспех.

До  заключителния кръг на конкурсите за именните  стипендии бяха допуснати  46 студенти. Сред тях имаше силна конкуренция не само по успех, но и за постижения в национални и международни конкурси, олимпиади, научни конференции и други творчески дейности. В най-голяма степен това се отнася до кандидатите за именните стипендии „Джон Атанасов”, „Акад.Методи Попов”, „Акад. Никола Обрешков” и „Акад. Димитър Мишев”. Всички членове на специализираните журита, включващи трима академици, двама член-кореспонденти, седем професори и още пет изтъкнати научни работници и специалисти бяха единни, че те заслужават да бъдат стимулирани и е добре да се търсят допълнителни ресурси за увеличаване на броя на стипендиите. Наред с традиционно големия брой кандидати от СУ „Св. Кл. Охридски“, УНСС, УАСГ, ШУ „Еп. К. Преславски“, ТУ – София, МУ – София и МУ – Пловдив, отчитаме нарастване на интереса и броя на кандидатстващите студенти от СА „Д. Ценов“ – Свищов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, РУ „Ангел Кънчев“, НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново и филиалите му, Университет „Асен Златаров“ – Бургас, Икономически университет – Варна, ЛТУ – София, ХТМУ – София и Аграрен университет – Пловдив.  Увеличи се броя  и качеството  на кандидатстващите студенти за двете инженерни именни стипендии – стипендия „Акад. Димитър Мишев” и стипендия „Акад. Ангел Балевски”, както и за именната стипендия „Акад. Никола Обрешков“. Най-много бяха кандидатите за именната стипендия „Акад. Евгени Матеев“, а след тях по брой се наредиха кандидатите  за именните стипендии „Джон Атанасов“, „Акад. Методи Попов” и „Акад. Димитър Мишев”.

Голям принос за нарастване на ефективността и  популярността  на именните стипендии на фондацията имат извършените промени от Съвета на Фондация „Еврика“ в Статута на специалните именни стипендии, които дават възможност на Изпълнителното бюро по предложение на специализираните комисии и при наличие на ресурс да определя по двама носители, там, където кандидатите са много стойностни и близки по постижения. По предложение на специализираните журита определихме по двама носители за именните стипендии „Кольо Фичето“, „Акад. Методи Попов“, „Джон Атанасов“, „Акад. Никола Обрешков“, „Акад. Евгени Матеев“ и „Акад. Дончо Костов“. Трима от досегашните ни стипендианти от международни олимпиади кандидатстваха в конкурсите за именни стипендии, като Елизар Цветков от МУ – Пловдив специално се върна от специализация по Еразъм в чужбина, за да се яви на събеседване със специализираното жури и след отлично представяне на втория етап на конкурса, успя да спечели именната стипендия „Акад. Методи Попов“ за новата учебна година.

С решение на Съвета на фондацията беше запазен размера на именните стипендии и за учебната 2015/2016 година студентите  получават годишна стипендия в размер на 2 000 лева. Не правим предложение за промяна на тези условия, но считаме, че трябва да търсим резерви за привличане на нови дарители, което би позволило да се увеличава броя и размера на стипендиите, включително именните.

Продължаваме да осъществяваме и втората част от стипендиантската ни програма, свързана с носителите на медали от международни олимпиади по математика, информатика, физика, биология и химия и в частност за стипендиите, които получават за пълния срок на обучение. Доволни сме, че продължава взаимодействието ни с МОН и благодарение на г-жа Евгения Костадинова – директор на Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” получихме за пореден път справка за всички носители на медали от средношколските олимпиади, проведени през 2015 година. По този начин имахме официална информация, с пълни данни за медалистите и техните координати, което позволи навреме да имаме пряка връзка с тях и да им помогнем за подготовката на документите им за използване на присъденото им право от фондацията.

За да бъде по-пълна характеристиката на нашите стипендианти, трябва да отбележим още няколко факта. Нараства броя на стипендиантите от средата на олимпийските медалисти, които продължават образованието си в престижни университети в Англия, Германия, Франция, Канада и САЩ и др. През 2015 г. този брой стана още по-голям. С това се  обяснява намаляването на броя им от средите на  носителите на медали от олимпиади. В голяма степен това се дължи и на сериозните проблеми на висшето образование у нас, поради което голяма част  от кандидат-студентите търсят по-доброто образование в чужбина. Намаляващият брой сред стипендиантите- медалисти е резултат и от това, че  5 са завършили вече висшето си образование, а 9 са продължили обучението си в чужди университети. От новите носители на медали от средношколските международни олимпиади, 10 човека директно са се записали за обучение в  университети в САЩ и Европа. Един от тази група се яви на конкурс и спечели правото да получава именна стипендия, която е по-висока като парично изражение.

Част от характеристиката на новите ни стипендианти е свързана с постигнатите резултати в международните олимпиади през последната година. На 56-та международна олимпиада по математика в Чианг Май, Тайланд, българският отбор завоюва два сребърни и един бронзов медал. България е от трите страни, заедно с Унгария и Румъния, която е участвала на всички олимпиади по математика от 1959 година до сега. Сребърни медали спечелиха стипендиантите на Фондация „Еврика“ Любен Личев от МГ „Гео Милев“ – Плевен и Виолета Найденова от СМГ „Паисий Хилендарски, а бронзов медал, новият ни стипендиант Александър Чергански от СМГ. Шест медала, от които два златни, един сребърен и три бронзови спечели българският отбор на 19-то издание на младежката Балканска олимпиада по математика за ученици до 15.5 години в Белград, Сърбия, а в отборното класиране по точки България се класира на трето място. От техните среди може да очакваме следващи медалисти. В другата балканска олимпиади по математика за по-голямата възрастова група  в Атина нашите представители спечелиха пет сребърни и един бронзов медал. Нашите стипендианти Любен Личев, Виолета Найденова и Александър Чергански спечелиха сребърни медали и останаха само на една точка от златото.

От 27-та международна олимпиада по информатика в Казахстан българските таланти спечелиха един златен и два сребърни медала. Нашата голяма гордост е стипендиантът ни  Енчо Мишинев от Математическата гимназия в Ямбол, наричан още „златното момче на Ямбол“. Той е единственият български състезател, успял да влезе в класацията топ 10 на най-добрите състезатели по информатика в света. През 2015 г. Енчо Мишинев стана и безспорен победител в конкурса по програмиране CodeIT с максимален брой точки на финала, като постави на колене френския гуру в програмирането Паскал Понс. Два златни медала, два сребърни и четири бронзови спечелиха българските участници в 23-та Балканска олимпиада по информатика, която се проведе в  Русе.

За пореден път ни зарадваха и младите физици, които бяха удостоени с  два сребърни и три бронзови медали от 46-та Международна олимпиада по физика, проведена в Мумбай, Индия.  В това изключително трудно състезание са участвали  390 ученици от 86 държави и в него стипендиантите на Фондация „Еврика“  Ангел Шерлетов и Радостин Димитров са демонстрирали много добрата си теоретична подготовка и отлично представяне в експерименталната част. Отлично е представянето  и на Константин Карчев от Американския колеж, Христоско Чаушев от СМГ, Бойко Воденичарски от I АЕГ – София. Всички те вече са студенти в престижни университети  зад граница.

Със сребърен медал се завърна българският национален отбор от Международния турнир на младите физици в Тайланд. На 47-та Международна олимпиада по химия, проведена през месец юли 2015 г. в Баку, Азърбейджан, новите ни стипендианти Борис Борисов  и Любен Бориславов от НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ – София спечелиха два бронзови медала. С бронзов медал беше отличен и Силян Янев от 91 НЕГ – София, който вече учи в  Германия, а Пенчо Бейков е със сребърен медал и е студент в СУ „Св. Кл. Охридски“. На 49-та Международна Менделеевска олимпиада по химия  българските състезатели спечелиха два бронзови медали.

26-та международна олимпиада по биология, проведена  през 2015г. в Орхус, Дания донесе на България два бронзови медала. В оспорвана надпревара с близо 300 олимпийци от 62 държави Теодор Трифонов от НПМГ  и новият стипендиант на Фондация „Еврика“ Цветослав Георгиев от СМГ „П. Хилендарски“ се представиха на много високо ниво. Съществен принос за  доброто им представяне има Радослав Александров – докторант в Института по молекулярна биология при БАН, който е бивш олимпиец и бивш стипендиант на фондацията.  Показателни за много успешната 2015 година са и спечелените сребърни медали от двата български отбора на XIII олимпиада по природни науки на Европейския съюз, провела се в град Клагенфурт, Австрия в оспорвана конкуренция със 150 ученици от 25 държави от Европейския съюз.

Равносметката за учебната 2015/2016 година е:  47 стипендианти, от които 40 студенти и 7 ученици. Най-много – 16 са от  СУ „Св. Кл. Охридски”; 5 са от ШУ „Еп. Константин Преславски“; по 4 от Медицински университет – София СМГ „Паисий Хилендарски“; по 2 са от Технически университет – София, УАСГ и НПМГ – София  и по един от УНСС – София, СА „Д. Ценов“ – Свищов, РУ „Ангел Кънчев“, НВУ „Васил Левски“, Аграрен университет – Пловдив, Технически университет – София, Филиал Пловдив, Университет „Асен Златаров“ – Бургас, Икономически университет – Варна, ПУ „Паисий Хилендарски“, Лесотехнически университет – София, Медицински университет – Пловдив, МГ „Атанас Радев“ – Ямбол.

По традиция връчихме удостоверенията на стипендиантите на специална церемония в Националния политехнически музей. Отново имахме високи гости в лицето на г-жа Цецка Цачева – Председател на 43-то Народно събрание, Томислав Дончев – зам. министър-председател за европейските фондове и икономическата политика, председатели на общински съвети, зам. кметове, ректори на университети, учени и общественици. Те дадоха висока оценка на това, което правим за младите хора и ние го приемаме с уважение и удовлетворение. На тържеството присъства посланикът на Китайската народна република и ръководството на компанията „Хуауей технолоджис“, с която за втора година успешно се реализира съвместна програма на предоставяне на стипендии и краткосрочни специализации на студенти с постижения в областта на информационните и комуникационни технологии. Гостите и участниците в тържеството се обединиха около заключението, че усилията за формиране на устойчива среда за развитие на младите таланти в областта на науката и технологиите винаги се отплащат, тъй като това е най-умната инвестиция, която може да се направи. Стипендиите на Фондация „Еврика“, които  се осигуряват от  бизнес компании е пример за една нова инвестиционна култура и ни се иска да вярваме, че това ще се развива.

Стипендиантската програма на Фондация „Еврика“ основателно е нещото, с което ние се гордеем. Тя е връстник на фондацията и е преминала дълъг път на  развитие. Постигнатото през годините е много, но за нас са най-ценни думите и признанието от самите наши стипендианти в годините, като например казаното от бившата ни стипендиантка Албена Джуджева: „Освен голямата финансова помощ, Фондация „Еврика“ ме постави в реална конкурентна среда, която ме очаква в бъдещата практика и ми вдъхна кураж, че може би усилията ще дадат желания резултат. Ако имаше повече организации като Вашата, нямаше толкова много таланти да емигрират. Аз също бях на крачка от това решение, но останах с идеята, че винаги има начин да намеря щастие и реализация, щом истински го желая и работя. За мен е чест да съм Ваш стипендиант!“

На 4 юни 2015 г. в големия салон на БАН тържествено отбелязахме 15-годишнината на УчИМИ.  Преди шестнадесет години, в изпълнение на програма „Таланти” станахме учредители на Ученическия институт по математика и информатика /УчИМИ/. Той работи много успешно и до сега. Направихме първите стъпки и сме заедно  с нашите традиционни партньори –  Института по математика и информатика на БАН, МФ „Св. св. Кирил и Методий” и Съюза на математиците в България  /СМБ/. Този проект се утвърди като  ползотворна форма за работа на българските учени с ученици от средните училища. По традиция ежегодно се провеждат ученическа конференция, интервю за избор на участници в Изследователския научен институт /RSI/ в Масачузетския технологичен институт, лятна изследователска школа, ученически работен семинар и семинар за учители по математика, информатика и информационни технологии. За шестнадесетгодишния период от съществуването му през неговите форми са преминали  няколко хиляди ученици и няколко стотин учители по математика, информатика и информационни технологии. Годишно се разработват над 100 проекта от около 140 ученици от повече от 25 града в страната. Сред ръководителите на ученическите проекти все по-често се срещат възпитаниците на тази школа, които участват отново в живота й. Ще споменем няколко факти и  числа, които правят образа на УчИМИ за изминалата година: В Петнадесетата ученическа конференция през януари 2015 г. в  секциите по математика, информатика и информационни технологии взеха участие 63 ученици. Представени бяха общо 47 проекти, от които 19 по математика и 28 по информатика и информационни технологии. В рамките на 44-та Пролетна конференция на Съюза на математиците в България, през месец април 2015 г. се състоя и  Петнадесетата ученическа секция на УчИМИ. Представени бяха 59 проекта, от които 17 по математика и 42 по информатика и информационни технологии. Над 40 ученици, представили се най-добре на тези две прояви , получиха право на участие в Лятната изследователска школа на УчИМИ, която се проведе през  август 2015 г. Времето в школата беше посветено на лекции, семинарни занятия и индивидуална работа върху конкретни теми и задачи. Авторите на много проекти, разработени в Ученическия институт са участвали в  школи на Масачузетския технологичен университет и научни форуми, публикували статии в специализирани научни списания. През 2015 г. математикът Кристиян Георгиев и информатикът Христо Стайков представиха страната ни в шестседмичната лятна школа за млади изследователи в Масачузетския технологичен университет в САЩ. Възпитаниците на УчИМИ се връщат с награди от най-престижните европейски форуми за млади учени и от научни фестивали, организирани в САЩ, Канада и Австралия. Броят на подаваните ежегодно проекти и броят на участниците в УчИМИ е относително стабилен. Географското разпределение на местата, от които идват проектите покрива цялата страна. Появиха се и окуражителни примери на отличаване и награждаване на проекти от малки населени места, което показва, че и в тях има неизползвани възможности. Това е един резерв за увеличаване  на броя на проектите  в бъдеще. Неизползван тематичен ресурс има в прилагането на компютърни симулации за изследване на математически и други проблеми. Интердисциплинарните проекти са рядкост, а най-плодотворните постижения на науката в последно време идват тъкмо от такъв вид разработки. Количествен и качествен ръст на УчИМИ може да се очаква само, ако се разшири кръгът на хората, които могат да ръководят добри и с обновена тематика проекти. Намирането на такива специалисти и грижата за тяхното развитие трябва да стане един от приоритетите в дейностите на УчИМИ.

Продължаваме да подкрепяме дейностите на изградените преди пет години 11 ученически клуба, в рамките на осъществяването на проекта  „Клубове за наука и техника за ученици”. Те продължават да са неотменна част от училищните извънкласни дейности. Ние сме в ролята на съветници и помощници на ръководителите им. Стана вече традиция те да са едни от най-активните участници  в организираните от нас конкурси и инициативи. Надяваме се, че дългоочакваното реално стартиране на Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще ни даде възможност да подновим присъствието си и да активизираме дейността си в тези училища и клубове. Някои от тях станаха пример за други такива в училищата и трябва да отдадем заслуженото на техните научни ръководители и на самите ентусиазирани ученици. Пример в това отношение могат да бъдат Клуба  по наука и техника „Хелиос” към СОУ „Васил Левски”, Севлиево, един от съорганизаторите на  Националния Фестивал „Наука на сцената“, Клуб „Знание” към Спортното училище „Ген. Владимир Стойчев”, София, Клуб по наука и техника „Проф. д-р Иван Странски” към НПМГ и др.  Те и още десетки  клубове от цялата страна  имаха собствена програма за Европейския младежки ден на науката под надслов „Светлина“, който се проведе на 5 март 2015 г. едновременно във всички европейски страни. Клубовете организираха празници на науката и техниката в училище, включиха се в организираните от нас ученически конкурси. За тази наша дейност бяхме посочени като добър пример в отчета на МИЛСЕТ- Европа.  Възпитаници на нашите клубове участваха във Втората ученическа научна сесия към новосъздадения Ученически институт към БАН. Техни представители са редовни участници в конкурса „Млади таланти“, организиран от МОН.

След като подхванахме разговор за  клубовете в училище, следва да кажем, че в тази насока виждаме много нереализирани възможности. Бихме могли заедно с Националния дворец на децата да стартираме инициатива за създаване на мрежа от клубовете, да започнем с обучение на научните ръководители и методическа работа с тях. Това може да е основа на бъдещ по-голям проект, около който да обединим усилия със структурите на МОН и други неправителствени организации, с част, от които имаме дългогодишни добри работни взаимоотношения, общи програми и проекти.

Проследяването на съдържанието на програмата е повод да изразим неудовлетворението си от това, че през последните години  не се използва пълноценно възможността за подкрепа на провеждането на летни школи и университети, както и на научни школи в различните области на природните и инженерни науки. Нито една от партниращите ни организации и Националния дворец на децата не се ангажират с организирането на такива. Единствената лятна школа остана тази в рамките на УчИМИ. Може би идеята за създаване на мрежа на клубовете и структури за нейната самоорганизация ще позволи координацията и желание за този тип дейности. Трябва да се извърви пътя на обединение и в този процес да ангажираме МОН и възможностите на програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“.

И накрая трябва да споменем за намаляващото търсене на подкрепата ни на индивидуални проекти за участие в международни научни прояви и краткосрочни специализации. Тук няма  място за съмнение, че причините са основно две: намаляващия брой млади учени и създаваните от тях научни проекти, които да се докладват на тези изяви и увеличения финансов ресурс и възможности за поемане на пълните разходи по международни проекти и програми. През изминалата година от нас е подкрепен само един индивидуален проект. За сметка на това по  програма „Научни изследвания“ 2015 г. подкрепихме индивидуален проект на български млад учен за публикация в международно списание с импакт фактор. За това ще стане на въпрос по-обстойно в следващ раздел на настоящия отчет. Навярно в тази посока трябва да вървим, но и да запазим тази опция на програма „Таланти“, за да може да я използваме при нужда, особено за докторанти  и студенти в университетите .

  1. За стимулиране на младежката научно-техническа изследователска, изобретателска и друга новаторска дейност.

 В изпълнение на тази основна цел от дейността на фондацията създадохме традиции и се стремим да разширяваме  мащабите на постигнатите резултати. Настъпилите промени са резултат от такива , произтичащи от процеси, независещи от фондацията. Пример за това е оттеглянето от съществуващото финансиране на научни изследвания, което осъществявахме години наред с Фонд „Научни изследвания“. Кризата там все още не е приключила и не можем да търсим възстановяване на тази дейност. Скромните ни финансови възможности за тази дейност не ни позволяват самостоятелно да организираме конкурс, да финансираме оценка на проектите и последващо финансиране на изследователска дейност. Убеждението ни е, че при действащите европейски програми е по-добре да търсим възможности за стимулиране на творчески дейности сред учениците. Макар и индиректно това влияе на бъдещето им като истински изследователи в науката. Част от такъв тип дейности се съдържа в програмата за съвместна дейност с БАН и СУБ.

Не сме се отказали от възможностите да подкрепяме и младите учени за отпечатване на научни статии в престижни научни списания. Все още тази част от програмата „Научни изследвания“ не е достатъчно популярна, а и научните продукти, след които следват публикации не са толкова много. Критериите на редакционните съвети  в тези издания са справедливо взискателни и никак не е лесно да се достигне до положителна рецензия за публикуване. В преобладаващата част от подобни публикации автори  са колективи с преобладаващо участие на утвърдени учени със значителен опит.

През 2015 г. Изпълнителното бюро прие решение за финансова подкрепа за научна публикация в реферирано научно списание с импакт фактор на д-р Шазие Юмер Юсеин-Мяшкова от Секция „Структура и функция на хроматина“ на Института по молекулярна биология на БАН. След рецензиране от чуждестранни рецензенти, статията й „Non-histone HMGB1 inhibits the repair of ciaplatin damaged DNA in NIH-3T3 murine fibroblasts“, където тя е първи автор е приета за публикуване в  международното  списание BMB reports, Корея.  В научната група на д-р Мяшкова няма активен проект, по който да се осъществи публикацията на статията и  нашата помощ ще е полезна за целите на възможно мултиплициране при прилагане на постигнатото, но и ще е стимул за самата нея като млад изследовател. Ще се постараем да направим по популярна сред младите учени тази възможност и увеличаване на броя на подкрепените от нас индивидуални научни проекти на младите учени. Ако Съветът на фондацията прецени, може да се обсъди разширяването на тази дейност и за български научни издания. Така помощта ни би била в две посоки – за младите в науката, за които публикуваното да е по-достъпно, но и за издания със стойностни публикации, но с ограничени финансови възможности

Въпреки направените стъпки от наша страна за осъществяване самостоятелно на някои елементи на програмата ни с БАН и СУБ „Пътят на децата и младежите към науката“, сме далеч от желаните мащаби и многообразие от дейности.  Много добър отзив имат организираните от нас гостувания на български учени в различни училища в цялата страна. Голям интерес предизвика лекцията на доц. Таня Иванова на тема „За историята и постиженията на българските космически изследвания“ пред ученици и преподаватели от СОУ „Народни будители“ – град Брацигово, посветена на Деня на космонавтиката. Друга нейна лекция на тема „Космическа оранжерия“ задоволи интересите на учениците от Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“ по време на Ученическата конференция „Световният успех на българските учени“.  С интерес  беше посрещната лекцията на проф. Николай Витанов пред участниците във Втората междуучилищна научно-техническа конференция на езиковите училища в София. През 2016 г. предстоят нови гостувания на изтъкнати български учени в  училища от София и страната и трябва да изразим благодарността си към акад. Ячко Иванов, който ни оказваше активна помощ при осъществяване на контактите с учените от БАН.

БАН може би счита, че създадената от тях Ученическа академия трябва да е само тяхна и напълно достатъчна като възможност за работа с учениците  и предложенията ни да застанем зад нея като обществен съвет за ръководство и организация остава прието само на думи. СУБ изобщо не се занимават с дейности за приобщаване на учениците към науката, а продължават да се затварят във вътрешносъюзните си проблеми. По-скоро в тази дейност може да разчитаме на партньорство с Дирекция „Наука“ на МОН, където съществува подобно желание за привличане на учени за консултантска помощ за проекти от конкурса „Млади таланти“. Има знаци и от отделни институти на БАН за готовност да приемат ученици, участници в нашия конкурс за Космоса. Намерението ни да търсим такова взаимодействие и за създаване на школи в Националния дворец на децата все още продължават  да са само добро желание, тъй като там нивото на дейностите в областта на природните науки са относително малко и с деца от основния курс на обучение. Да се търсят такива форми за ученици от средния курс няма създадени условия като материална база и поне за сега не се предвижда обзавеждането на кабинети с подходящо оборудване. В случай, че ръководството на Двореца на децата реши да търси такива възможности чрез проекти към програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“, ние изразяваме готовността си да подпомагаме техните проектни групи и да бъдем партньор при осъществявани на подобни проекти.

Готови сме и да работим с БАН и МОН за подготовката на научните ръководители на клубовете за наука и техника в училище. Ние сме организирали подобни дейности в минали години и ефекта от това е много забележим.

През годините сме имали много добри резултати и в провеждане на национални конкурси за ученици. И през последната отчетна година най–мащабен остана конкурсът „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Проведохме  неговото ХVII издание  и отново под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов.  За наша радост той продължава да се посреща с голям интерес, защото е с интригуваща децата тематика и широки възможности за изява – на много деца от изследователи и експериментатори до художници и поети. Още повече станаха участниците след включването на новите изразни форми, представени чрез компютър. Трябва да изразим благодарността си за включването на конкурса в Националния календар за извънкласни дейности на МОН, както и на медийният ни партньор в лицето на Националното издателство за образование и наука „Аз Буки”, които правят необходимото информацията да достига до всяко училище. Продължаваме да се възползваме и от помощта на специалистите от  Националния дворец на децата и на много учени, за да направим вярна и точно оценка на проектите. Вече четири години най-всеотдайно работи като неоценим помощник в провеждането на конкурса  създателката на първата космическа лаборатория – доц. Таня Иванова, която председателства журито. През 2015 г. в поредното издание на конкурса участваха много голям  брой участници – 1419 ученици от 8 до 18 години с 1377 проекти в пет тематични направления. Навярно част от успеха на този конкурс се крие и във възможността чрез конкурса да се контактува и непосредствено с първия български космонавт. В последните години наложихме една много добра традиция и награждаваме не само младите творци, но и техните учители. Те имат изключителен принос за интереса на децата към непознатото и неизследваното.  Помага и създаването на клубове в училище, сред които са и тези, създадени с наша помощ и участие. В два от тях по традиция работят много активно и се раждат оригинални и  разнообразни идеи за космически изследвания и експерименти –  Клуб за наука и техника „Хелиос” към СОУ „Васил Левски”, гр. Севлиево и  Клуб „Гемма“ към астрономическата обсерватория в Стара Загора. Много активни през изминалата година бяха и представителите на Обединен детски комплекс в гр. Кюстендил и Народната астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ – Варна. Конкурсът за Космоса е един от най-популярните и мащабните сред учениците в страната и допринася за създаването на нови прекрасни школи за извънучилищни дейности  не само в големите градове, но и в малки населени места.

Заслужено може да споменем и някои от имената на участници и техните училища. Свои идеи представиха и защитиха 20 ученици в направлението „Идеи за научни и технически експерименти“. Победители станаха младите астрономи Ирена Димитрова, Борислава Борисова, Цвета Коджабашева и Кристиана Момчилова от Народната астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ – Варна с  научен ръководител д-р Веселка Радева, които  изследват извънслънчеви планети чрез мрежа от малки космически телескопи. Втори са Томислав Скандалиев  от ЕГ „Д-р Петър Берон“ – Кюстендил  и Денис Милчев от ТПГ „Никола Вапцаров“  – Радомир. Отлично се представиха и учениците от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил, представителите на СОУ „Св. П. Евтимий“ – Пловдив и Клуб за наука и техника „Хелиос” към СОУ „Васил Левски“, гр. Севлиево. 114 ученици с 54 проекти се състезаваха в направлението за модели и макети на космически обекти. 245 са участниците в направление за графични произведения, създадени с помощта на компютър , 104 са авторите на литературни творби със   131 произведения, 936 млади художници от 97 училища и други извънучилищни звена.

Придържаме се към традицията и връчихме наградите от конкурса в  Деня на народните будители в Националния политехнически музей. Изложбената зала за пореден път се изпълни с много лауреати от конкурса, техни съученици, преподаватели и родители от цялата страна. Имаше  специално организирани екскурзии от училища в Брацигово, Стара Загора, Севлиево и Хасково за участие в тържествената церемония и сме благодарни, че кметове и директори на училища направиха възможно това с предоставения им транспорт.

Използвахме тази голяма аудитория, за да им покажем историята на българската наука и техника, събрана в музея, но и да говорим за днешния и утрешен ден чрез презентация на председателят на  журито  доц. д-р Таня Иванова на тема „Космосът – настояще и бъдеще“. Авторите на наградения проект  в направлението за научни и технически експерименти демонстрираха как учениците се готвят да продължат постигнатото до сега. С нетърпение и нестихващ интерес децата посрещнаха патрона на конкурса – ген. Георги Иванов и неговия разказ за полета и подготовката за него. Той отправи към тях послание да учат и постоянно да се усъвършенстват. Снимките запечатаха спомените им, за да ги разказват и показват. Благодарни сме и на Националния политехнически музей, че приема и съхранява в музейните фондове най- значимите ученически проекти.

Конкурсите, които организираме сами или в партньорство с други организации са много. Част от тях са етапи от международни такива. Най- много са тези , свързани с Международното движение за наука и техника в свободното време ( MILSET ). В тях изпълняваме ролята на национални координатори. Популяризираме  условията за участие на български представители в дейности и проекти на международната организация. Помагахме  в много наши  училища и  в клубовете за наука и техника  да бъде  организиран Европейския младежки ден за наука. През тази година той беше посветен на светлината. Български представители  взеха участие в Деветия  международен конкурс за научна фотография под надслов „Когато изкуството срещне науката“. През 2015 г. в този конкурс на МИЛСЕТ – Европа участваха 1219 представители на 41 страни. България и по-точно българските представители отново бяха сред наградените и все още остава единствената страна, която два пъти е печелила голямата награда.

Макар и  неорганизиран от нас, през  изминалата  година участвахме  в подготовката  и провеждането на конкурса „Млади таланти“. В националния етап на седемнадесетото му издание се включиха 40 ученици с 29 проекти в различни области на природните и обществените науки. За поредна година организирахме участието  на наградените за проекти с приложен характер  в изложението на  МИЛСЕТ  в Брюксел. Представител на Фондация „Еврика“ беше включен в комисията за оценка на ученическите проекти. Тримата  отличени в  Националния конкурс „Млади таланти’2015”, които участваха в  Световното младежко научно изложение ESI’2015 бяха Христо Стоянов от СМГ „П. Хилендарски“ с проект „Криптографски сигурно засичане на огледални светове“,  учениците от Образцова математическа гимназия „Акад. К. Попов“ – Пловдив Петър Гайдаров и Виктор Даков съответно с проекти „Вектор паркиращи функции и инверсии в дърво“ и „QRInfoSystem – система за комуникация между учители и ученици“.

Най-много прояви с конкурсен характер осъществихме с Националния дворец на децата. Покриваме почти всички проблемни области от природните науки до екология и моделизми. Стараем се да има такива за всички възрастови групи.

От 11 до 14 юни 2015 г. в с. Кранево се проведоха националните състезания по природни науки, екология и технологии с ученици от 5 до 8 клас. В тях взеха участие 90 ученици от Пазарджик, Пловдив, София, Сливен, Троян, Шумен, Сливница, Ловеч, Крумовград, Велико Търново, Варна, Бургас и Кюстендил. В рамките на тези състезания бяха организирани поредица от разнообразни съпътстващи инициативи и изяви като постерна изложба, мултимедийни презентации и информационни демонстрации на ученическото творчество. В Националните конкурси по наука, техника и технологии с ученици от 9 до 12 клас след предварителна селекция до публична защита бяха допуснати 62 участника от Сливен, Пловдив, Крумовград, Варна, Троян, Ловеч, Бургас, Кюстендил, Видин и София. Те демонстрираха много добри познания, умения и компетенции в областта на разработването на програмни продукти, електронните прибори, устройства и комуникационни средства, екологията, енергийната ефективност, физиката и астрономията. Всичко това не би могло да се осъществи без традиционно много доброто ни взаимодействие с Националния дворец на децата и  МОН. Само в националния кръг по авиомоделизъм и ракетомоделизъм,  през месец май 2015 г. в гр. Кюстендил участваха над 180 деца и ученици от Обединените детски комплекси и други извънкласни звена в Никопол, Бургас, Ловеч, Ловеч, Кюстендил, Горна Оряховица, Долна Митрополия, Ямбол, Разград, Търговище, Русе, Севлиево, Пещера, Пловдив, Левски и София. Със съдействието и домакинството на община Пазарджик и Модел яхт клуб „Пазарджик“ се проведоха националните ученически състезания по автомоделизъм и корабомоделизъм. Там мериха сили повече от 90 ученици от 13 специализирани клубове в страната. Дългогодишното успешно сътрудничество между Фондация „Еврика“, Националния дворец на децата и федерациите по моделни спортове създаде условия за засилване на интереса на подрастващите към тези много атрактивни форми, развиващи техническата мисъл на младежите и подпомагащи професионалната им ориентация. Ние изразяваме своята готовност да съдействаме според възможностите си при търсенето на възможности за подобряване на базата за този вид дейности, тъй като ограничените средства и материална база ограничават  масовизирането на тези полезни дейности. Центровете, където се развиват дейности по моделизми намаляват и единствено остава  желанието на децата и техните ръководители. Нещо повече – те печелят призови места в международни състезания по  моделни спортове.  Примери за това е спечеленото първо място в клас  „Мини ЕСО експерт ТИМ“от възпитаника на клуба по моделизми в НДД Симеон Тодоров и сребърен медал в клас „ЕСО експерт ТИМ“, заедно с Александър Захариев от Варна на 18-то Световно първенство по корабомоделен спорт  в Полша.

Децата и учениците проявяват голям интерес и към занимания и конкурси с екологична насоченост. Затова за естествено приемаме,  че има постоянен интерес към Националното ученическо състезание „Природата – наш дом“. В поредното му издание през 2015 година се включиха 190 ученици от София, Перник, Бургас, Благоевград, Кюстендил, Полски Тръмбеш, Казанлък, Кърджали, Крумовград, Шумен, Русе, Разград, Търговище, Сопот, Лозница, Ловеч, с. Ноевци, общ. Брезник и Севлиево. Продължава с успех да се провежда Международния ученически форум по екология „Сребърна“. По време на провеждането му се отбелязва и  Световния ден за опазване на околната среда. Това не би било възможно, ако не бяха обединените усилия на всички организации, с които си партнираме от двадесет и четири години – НДД, МОН, Регионалния инспекторат по образование – Силистра, Община Силистра и Общински детски комплекс – Силистра при организирането на тази значима проява за ученици, посветена на опазването на околната среда. Твърдението ни за увеличаващия се интерес на децата и младежите се основава на фактите, че само в  проведените досега конкурси, през периода 1990-2015 година, участие са взели над 4 500 ученици, млади природозащитници и научни ръководители. Голяма част от тях са продължили да бъдат верни на интересите си и са продължили образованието си по биология, екология и опазване на околната среда. Сред тях има млади учени и специалисти, посветили се на тези проблеми, а други са останали  природозащитници в неправителствения сектор. Девет от класиралите се на призовите места от предходни години в конкурсите в Сребърна са били стипендианти на Фондация „Еврика“. Повече от двадесет са и проектите, отличени на национално ниво, които са изпратени за участие в  Международния конкурс „Световната младеж в защита на околната среда“, провеждащ се в Германия. В екологичния  форум „Сребърна 2015” се представиха над 520 участници от 16 области на страната, а в Националния конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда се съревноваваха  50 ученици със 17 проекти от Варна, Благоевград, Кърджали, Полски Тръмбеш, Севлиево, Силистра, Шабла, Тутракан, Калараш и Констанца. В голяма част от проектите, учениците представиха оригинални авторски идеи, собствени изследвания, целящи решаването на определени екологични проблеми, оригинално мислене и актуална гражданска позиция по обществени въпроси от регионално и национално значение, насочени към опазване на природата и жизнената среда на човека. В съпътстващата програма отново имаше   изложба с творби от международния конкурс за рисунка на тема „Земята- наш дом”; литературното  четене на млади творци от международния конкурс за есе, стихотворение и разказ на тема „Земята – наш дом” и  изложбата „Деца рисуват Сребърна”. Само в  Националния конкурс „Земята – наш дом” бяха представени 250 рисунки, апликации, плакати и 230 стихотворения, разкази и есета.

Преди четири години поставихме начало на едно полезно и многообещаващо сътрудничество с Компютърна школа „Вале“ при Образцово народно читалище „Заря-1858”, гр. Хасково. През последната година за пореден път бяхме съорганизатори в подготовката и провеждането на Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници”. Този конкурс е единствен по рода си в Южна България. През последните две години, той се провежда под патронажа на евродепутата Мария Габриел. В шестото издание на съревнованието участваха 1503 рисунки, 820 колажа и 310 творби от чужбина. Победителите в по-големите възрастови категории получиха като допълнителна награда посещение на Европейския парламент в Брюксел. С  помощта  на фондацията тази изява вече е включена в Националния календарен план на МОН за извънучилищните дейности, което помага  за разширяване на територията и увеличаване на броя на  участниците в конкурса.

През 2015 г. поставихме началото на още едно полезно сътрудничество, чиято основна цел е да провокира творческото мислене и умения на учениците. Станахме съорганизатори, заедно с Обединен детски комплекс – Кюстендил и Българската федерация по авиомоделизъм на Ученически конкурс за нестандартни летателни апарати „Творческо предизвикателство ИКАР – 2015“. В състезанието се включиха деца от Кюстендил, Севлиево и София, които демонстрираха, създадени от тях атрактивни летателни апарати от всякакъв тип. Представените самолети, ракети, хеликоптери, балони, летящи чинии и др. бяха оценявани за иновативност на идеите и конструктивните решения, дизайн и външен вид, летателни качества и други от компетентно жури. Най-добрите получиха дипломи и материални награди.

Защо се насочваме към участие в подготовката и провеждането на прояви, за които информирахме? Причината се крие не само в предварително формулираната ни мисия още при създаването на организацията, но и в политиката, стимулирана от мащабно изследване на Европейската космическа агенция, според което все по-малко млади хора се насочват към изучаване на инженерни специалности и математика. Тази тенденция води до недостиг на подготвени кадри във високотехнологичните програми на Европейския съюз, а то се отнася и до нашата страна. Самите демонстрации на осъществените идеи и прототипи в това състезание допълнително подтикват още млади хора да участват активно по осъществяването на свои замисли и проекти, да осмислят свободното си време с участие в школи, кръжоци и конкурси, свързани с  развитие на хоби моделизмите и прилагане на високи технологии в тях и изобщо в бита. Проектите от този тематичен кръг допринасят и за изграждане на капацитета на преподавателските кадри от учебните заведения и ръководителите на извънкласните дейности, залагат на създаването на интереси към областите на високите технологии, дистанционните изследвания и екологията.

През изминалата година подадохме ръка на Клуб „Квант“ към Общински детски комплекс – Пловдив за реализиране на  проект на тема „От малката игра към голямата наука“. Целите, които си поставя той е  да популяризира физиката, приложните и инженерните науки и професионалното насочване на учениците към тях. Пловдивският клуб на знаещите „Квант“ е познат отдавна със своята дейност за създаване на оптимална среда за прилагане на теоретичните знания за решаване на житейски проблеми и обясняване на важни и интересни природни явления. При тях се работи в екипи и се използват методите на научния спор.  Клубът работи в тясно сътрудничество с Физическия факултет на Пловдивския университет и Технически университет – София, Филиал Пловдив. Основната дейност при реализацията на този проект беше организирането и провеждането на 12-то Национално състезание на знаещите млади физици. В надпреварата участваха 88 ученици от 6-ти до 12-ти клас, като регламентът на последния кръг от състезанието изправи отбор № 1 на ученици до 8 клас срещу отбора до 11 клас и срещу отбора на абитуриентите.

Включихме се в  реализацията на проект за подготовка и участие на българския средношколски отбор в 8-та Международна олимпиада по астрономия и астрофизика, която се проведе в град Семаранг, Индонезия. Тя не беше включена  в плана на МОН за финансиране на международните средношколски олимпиади и  съществуваше  проблем и реална възможност България да вземе не участие в олимпиадата само по финансови причини. Досега сме участвали четири пъти в тази изява и  нашите ученици са спечелили сумарно девет медала и пет почетни грамоти. За гарантиране на успешното участие на българските представители се проведе 10-дневен подготвителен лагер под ръководството на Никола Каравасилев – бивш стипендиант на Фондация „Еврика“ и Захари Дончев. Занятията бяха съобразени със структурата на международната олимпиада, като специално внимание се отдели на практическите занятия с цел да се развият уменията на учениците да обработват наблюдателни данни и да извличат информация от тях. Добрата организация и сериозното отношение на учениците и техните ръководители даде своите резултати и нашият отбор се завърна от Индонезия с един златен медал, два сребърни и две почетни грамоти. В отборното класиране страната ни зае шесто място от 41 страни.

От много години има изяви, към които сме ангажирани по силата на двустранни договори за съвместна дейност. Така е и в областта на физиката, където вече има традиция и подкрепяме провеждането на Ученическата научна сесия в рамките на Национална конференция по въпросите на обучението по физика. През изминалата година ученическата сесия беше на тема „Магията на светлината“ и в нея участваха 39 ученици и студенти с 26 презентации. Те представяха  15 училища от 13 града в страната. По мнение на специалистите все по-високо става качеството им и голяма част са на нивото на  малки  проекти с изследователски характер. Едновременно с това трябва да отбележим и факта, че някои от участниците не съумяват  да представят добре своите проекти пред журито поради липса на опит и притеснение и в този смисъл бяха  препоръките към учениците за участие  в конкурса „Млади таланти“ на МОН и конкурса за Космоса на Фондация „Еврика“, за да може да придобият  опит и овладяват необходими  умения. Може би това е повод да предложим на партниращите ни организации, в които участват много учители, да се заемем с някакъв вид дистанционна подготовка за тази специфична работа с учениците.

Фондация „Еврика“ има свое място в общността на организации и особено сред тези, които се занимават с образование, наука и техника. Често сме канени за консултации и работни срещи в Министерството на образованието и науката, за участие в значими национални прояви като тържественото закриване на международната година на светлината и светлинните технологии’2015, където с презентация участва Мартина Георгиева от Габрово, победител в едно от направленията  на Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ на Фондация „Еврика“.  Участвахме в ученическа конференция на тема „Световният успех на българските учени“, организирана от Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“ – София; в инициатиаи на учениците и преподавателите от СОУ „Народни будители“, гр. Брацигово по случай Деня на космонавтиката.

През отчетния период  успяхме да разширим обхвата на участниците във Втората междуучилищна научна конференция за ученици от езиковите гимназии в София. На нея 51 ученици от 8 до 12 клас от 91 НЕГ, ЧПГ „Веда“, Втора английска езикова гимназия „ Томас Джеферсън“ , Националния учебен комплекс по култура в Горна баня, Първа английска езикова гимназия и 164 гимназия с изучаване на испански език „Мигел де Сервантес“ представиха 28 проекти. Журито, под председателството на проф. Николай Витанов  отличи 10 ученици, които получиха право да представят разработките си на международния конгрес на младите изследователи в Сарагоса, Испания. На всички ученици и техните ръководители връчихме  дипломи за участие, а наградените в конференцията получиха като допълнителни награди научно-популярни книги. Отзивите и реализацията на този проект в училищата и сред учителите са отлични и това ни мотивира да продължим инициативата. Тук е мястото още веднъж да изкажем своята голяма благодарност на ръководството на 164 гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ за дългогодишното успешно домакинство, партньорство и развитие на този проект. Вече имаме разбирането и от ръководството на други гимназии и от тази година ще пристъпим  към домакинство на ротационен принцип. Имаме официално изявена позиция от ръководството на Втора английска гимназия и покана за провеждане на Третата междуучилищна научно-техническа конференция през 2016 г. на тяхна територия и възможност да се възползваме от прекрасната  база, която те притежават.

Имаме нагласата да потърсим и възможности за работа в професионалните гимназии, свързани с професионалната подготовка и подготовката на учителите от тях. Проведени са първите консултации да направим това заедно с НТС по строителство и Обединението на директорите на гимназиите в този отрасъл.

Макар и не толкова многобройни, през годината осъществихме дейности и сред студентите. В някои от университетите създадохме трайни контакти на основата на съвместни дейности и такива, осъществявани от наши настоящи и бивши стипендианти. В  Шуменския университет „Епископ  Константин Преславски“ имаме много сериозна подкрепа на проф. Борислав Беджев от Факултета по технически науки, който е и председател на Общинския съвет в община Шумен. Там е създадена и нова база, в която не само се провеждат практически занимания със студентите, но и се привличат ученици за извънкласни дейности. С гордост може да заявим, че голям принос за това има един от младите преподаватели – Сунай Ибрямов, който е бил наш стипендиант и изразява готовност за съвместни проекти.

От няколко години имаме добро сътрудничество с ръководството на Физическия факултет при Пловдивския университет „П. Хилендарски“, което ще ни даде възможност да се включим в реализацията на съвместни проекти с тях. През месец март 2015 г. заедно със Студентския съвет и Физическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ проведохме поредното издание на Националната студентска научна сесия по физика и инженерни технологии. Успяхме да създадем една неформална среда и възможност на бъдещите специалисти да придобият опит в представянето и защитаването на своите научни тези. В рамките на сесията се проведе и научно изложение на продукти и материали  на едни от водещите фирми в България в областта на физиката и инженерните технологии. Много важно за нас беше включването на ученици, които се състезаваха в конкурса за научен проект „Еврика“. В него младите любители на науката представиха по забавен и увлекателен начин свои иновативни идеи и научноизследователски проекти. И тази научна проява беше част от официалната програма на събитията, посветени на Международната година на светлината. В тази връзка беше организирана изложба на фотографии и рисунки на студенти и ученици, на които са изобразени физични явления, свързани с видимия спектър на електромагнитното лъчение.

За пореден път през отчетната  година заедно с Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София и Съюзът на математиците в България подготвихме и проведохме Националната студентска олимпиада по математика. Това е една утвърдена изява, която ние подкрепяме от много отдавна, защото стимулира най-добрите студенти към по-задълбочена работа и създава условия за обмен на опит и сред преподавателските екипи. В състезанието взеха участие 150 студенти от 30 факултети на висшите училища и близо 40 преподаватели. Запази се традицията всяко висше училище да финансира собствения си отбор, а УАСГ, като пореден домакин осигури зали, техническа помощ и организация по настаняване на участниците. Предстои такава олимпиада  под домакинството на Русенския технически университет.

По покана на организаторите, ангажирахме наши стипендианти  в инициативи, свързани с науката, техниката и технологиите. Сред тях са  организираната от УНСС Десета юбилейна международна конференция на тема „Членството на България в ЕС: осем години по-късно“; научна младежка конференция на ПУ „П. Хилендарски“; поредната Нощ на учените в България, посветена на обявената от Общото събрание на ООН международна година на светлината и светлинно-базираните технологии; изложба на иновации и технологии, организирана от „София Тех Парк“ АД; изложението „Изобретения, технологии, иновации – ИТИ’2015“  и др.

По традиция бяхме ангажирани в информационната кампания за реализацията на поредното издание на конкурса за присъждане на наградите „Джон Атанасов“ на Президента Росен Плевнелиев. Председателят на Съвета на фондацията акад. Кирил Боянов е почетен член, а Елена Маринова, член на Съвета на фондацията е член  на  Комитета за номинация на носителите на наградите за постижения на млади хора в областта на компютърните и информационните технологии и развитието на информационното общество в България.  Сред наградените  в последното издание на конкурса с грамота за първи стъпки в компютърните науки беше отличен Христо Стоянов, студент първа година в Станфордския Университет в САЩ, който е дългогодишен участник във формите на УчИМИ, в конкурсите „Млади таланти“ и  представи успешно България в международното състезание Intel ISEF 2015 в категорията „Софтуерни системи“ и Световното младежко научно изложение ESI’2015 в Брюксел.

Запазихме контактите и възможността за сътрудничество с Клуб „Финанси“ при Икономически университет – Варна, чийто председател е двукратната носителка на именна стипендия за икономика Виктория Станчева, която вече е преподавател в университета.

През месец юни 2015 г. съвместно с Националното дружество „Екологично инженерство и опазване на околната среда“  проведохме младежка научна сесия в рамките на Четвъртата национална конференция „Екологично инженерство и опазване на околната среда“ – ЕИООС’2015. Любезен домакин на изявата и съорганизатор беше Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас. На конференцията бяха представени общо 71 научни доклади и постери, от които 38 с младежко участие като първи автор. Участие взеха 43 млади учени от различни университети в страната и институти на БАН, както и представители от Алжир, Франция, Русия, Украйна, Кипър и Италия. Отпечатан беше сборник с материалите на конференцията, а пълният текст на докладите и постерите беше издаден в отделни книжки на научното списание „Екологично инженерство и опазване на околната среда“ на английски и български език. Специално жури отличи най-добрите доклади и постери на младите учени и им присъди три целеви и две поощрителни парични награди.

Много инициативи и проекти, адресирани към младите хора, организирахме и с някои други организации.            През изминалата година продължихме  ползотворното си сътрудничество със Съюза на изобретателите в България. Станахме съорганизатори на Шестото изложение за изобретения, технологии и иновации – ИТИ’2015, което е състезание на изобретатели, селекционери и новатори, както и опит за пазар на техните интелектуални продукти. Изложението се превърна в много полезна среща на над 90 учени, предприемачи, иновационни посредници, изобретатели, студенти и патентни специалисти с интереси и постижения в  развитието на тази  дейност, която е висша форма на творчество. Установени бяха трайни бизнес контакти, което се надяваме, че ще доведе до въвеждане в употреба на представените изобретения, полезни модели, индустриални дизайни, нови сортове растения и други нови решения. В съпътстващата програма на изложението бяха включени семинари, работни срещи и кръгли маси за разглеждане на проблемни въпроси, свързани с успешното участие на изобретатели, новатори и селекционери с проекти по Оперативна програма „Конкурентоспособност“.

В рамките на изложението бяха връчени наградите „Изобретател на годината“ и „Иновативно предприятие на годината“.

Участвахме в различни форуми на национално ниво и изпращахме там млади хора, изявили се в други наши прояви, за да им открием и нови възможности за изява. През годината това бяха Национална конференция „Селско стопанство – модерно производство, устойчиви резултати, възможности за финансиране и управление на риска“; Четвъртата национална конференция „Жените, нежната сила на бизнеса“; партньорски срещи на Икономическия форум за Югоизточна Европа; Европейския ден на предприемача – 2015; Зеления форум на списание „Мениджър“ и Теленор на тема „Енергийната ефективност – нашият нов свят“; изложба на иновации и технологии на стартиращи компании; Семинар по екология – 2015 с международно участие; Научна конференция „Науката в служба на обществото – 2015“; Конференция „Реформите в образованието и науката. Реалност и перспективи“.

Когато представяме годишната си дейност следва да отделим  внимание и на традиционни конкурси на фондацията  за наградите  „Еврика” за постижения в науката, за млад мениджър, изобретател и фермер. Те вече имат собствена дългогодишна история, защото се провеждат за двадесет и шести път – за мениджър, за двадесет и пети път – за изобретател и фермер и за  постижения в науката  за двадесета поредна година. Те имат обществено признание и са отбелязвани от много държавни и обществени ръководители, медии и не на последно място млади хора и техните организации. Те са неотменна част от визитната картичка на  фондацията.

През последните години  заедно със  Съюза на учените в България провеждаме конкурса за наградата „Еврика“ за постижения в науката. До сега промяната е положителна. Конкурсът успешно се съчета с цялостната работа на партньорската организация за стимулиране на научните постижения през годината. Искаме да продължим това полезно сътрудничество и независимо от промените в СУБ, ще разчитаме на професионалната работа на специализираните научни комисии на организацията. Потвърждаваме готовността си и за други съвместни инициативи в подкрепа на младите учени.

За 2015 година наградата „Еврика” за постижения в науката беше присъдена на Виктория Иванова Миланова. Тя е възпитаник на Университета по хранителни технологии, гр. Пловдив. Докторската си теза разработва в Департамента по имунология на  Института по микробиология на БАН. Сега работи като молекулярен биолог в СМДЛ „Кандиларов“  ООД. Виктория Миланова получи съвместната награда на Фондация „Еврика” и Съюзът на учените в България за отличната защита на дисертационен труд на тема „Възпалителен и деструктивен потенциал на неутрофилите при артрит”, за което й е присъдена образователна и научна степен „Доктор”. Тя има 9 научни публикации. Участвала е с доклади и постерни презентации в  10 национални и международни научни форуми. Печели две награди от престижен международен форум в Барселона и от Младежка научна конференция „Климентови дни“. Получава  две еднократни стипендии за представяне на дисертационния си труд. В него  се проследява способността на неутрофилите да повлияят на процесите на ставно възпаление и деструкция при артрит, което  е сериозен социален проблем. Резултатите и изводите в дисертационния труд на Виктория Миланова са с безспорен научен и практически принос при изясняване на патогенетичните механизми на ревматоидния  артрит в тенденцията на съвременните проучвания в тази насока.

Носител на наградата „Еврика“ за млад изобретател на 2015 година стана  Христо Николаев Колев. Наградата „Еврика“ му беше присъдена като съавтор на изобретението „Метод за отлагане на високоориентирани филми от полианилин”, защитено с европейски патент. Полианилинът, който е в основата на изобретението,  е полимер, органичен полупроводник, способен да работи и като проводник. Такъв тип материали са основата на познатите OLED дисплей и са потенциалния материал на бъдещето, където мобилните телефони ще са еластични, тапетите ще излъчват собствена светлина, а прозорците ще произвеждат електричество. Потенциалното приложение на изобретението е за изработка на фотоволтаични елементи, несравнимо по-евтини от използваните сега силиций-базирани технологии. Органичните проводници могат да доведат до разработването на еластични чипове, подходящи за имплантиране в човешкото тяло, регулиращи кръвната захар, работещи като заместителен изкуствен орган и осъществяващи комуникация между нервната система и компютъра ни. Христо Колев,  разработва технологията, обект на изобретението по време на работата си в експерименталната лаборатория  на Френски научен институт в Милюз, когато е само на 21 години и получава регистрация на патента през 2015 година. Участник е в седем национални конференции по химия за студенти и докторанти. Още едно доказателство за  таланта и трудолюбието на  Христо Колев са спечелените награди и стипендии, като: награда „Алма Матер“ – 2010 г. и 2011 г.; именна стипендия „Акад. Ростислав Каишев“ за постижения в областта на химията и химичните технологии на Фондация „Еврика“; награди от Катедра „Неорганична химия“ на СУ „Св. Кл. Охридски“ – 2007 и 2009 г.; вписване в почетната книга на гр. Габрово – 2005 г и др. Сега  работи в областта на клиничните изследвания като сайт мениджър в компанията C3i. и се подготвя за разработването  на докторска си теза.

За отлично представяне в конкурса за млад изобретател с почетен диплом бяха наградени Георги Костов Баев и Николай Васков Иванов.

Наградата „Еврика” за 2015 година за млад мениджър стана притежание на Филип Христов Филипов. Той има  бакалавърска степен от Harvard University и магистратура по Бизнес администрация в INSEAD.  Професионалната си кариера започва през 2007 г. като бизнес-анализатор  в Opera Solutions, Лондон и преминава през позицията на заместник оперативен директор в Everbread, София. През юли 2013 г. постъпва на работа в Skyscanner, Единбург, Великобритания, като поетапно преминава през позициите старши мениджър „Стратегия“, ръководител отдел „Бизнес към бизнес“, директор отдел „Бизнес към бизнес“ и мениджър на Софийския офис на „Скайскенер България“. Той организира откриването на  технологичен център на Skyscanner Limited в София, в който работят над 50 висококвалифицирани IT специалисти. Скайскенер е сред петте най-големи фирми в света, които предлагат сравняване на цени и условия за полети, хотели и коли под наем. Фирмата оперира на глобално ниво като локализира продуктите си. Сайтът е преведен на над 30 езика и предоставя информация за цени в над 70 различни валути. Компанията има 10 офиса в цял свят, като Филип Филипов е инициаторът и реализаторът на идеята за отваряне на такъв и в България.    За 2014 г. Скайскенер има приходи от над 93 млн. британски паунда. Всеки месец сайтът регистрира средно 50 млн. уникални посещения от цял свят. Компанията е водеща и работи с над 1200 партньори. Важно предимство е нейният b2b екип, чиито решения вече се използват от много от конкурентите й. Филип Филипов притежава уникална визия за бизнес развитие и подход към служителите си. Неговите експертни познания и уменията му да изгражда дълготрайни взаимоотношения с нови и настоящи партньори на фирмата, са двигателят за успеха и многократното увеличение на приходите на ръководения от него отдел за кратък период от време. Технологията на Скайскенер предлага гъвкави решения, които се разработват по поръчка на клиента и позволяват бърза и лесна интеграция със съществуващите му продукти. Благодарение на това, успешните партньорства на ръководения от Филип Филипов отдел нарастват близо 3 пъти от 160 до над 400. Сред международните бизнес партньори на Скайскенер са технологични лидери, новостартиращи компании, водещи авиолинии и световно известни туристически сайтове.

За отлично представяне в конкурса за млад мениджър с почетен диплом бяха наградени  Георги Димитров Кумчев – мениджър във Фабрика за хартиени опаковки „Клондайк“ ООД – с. Труд, обл. Пловдив и Димитринка Иванова Гринко – изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на  „Алфа Кол България“ АД.

Наградата „Еврика” за млад  фермер на 2015 г. беше присъдена на Борислав Божидаров Митов от Търговище. Той има завършена бакалавърска степен от Аграрен университет – Пловдив по специалност „Аграрно инженерство“ и това много помага в професионалното му израстване. Първоначално започва да обработва 8 000 дка земя в общините Антоново и Омуртаг, а сега обработва около 45 000 дка земеделска земя, от която около 50 {00868b326a2ca17d48af7ba8148ff3a4ced0eae2ad27aa90a88c9f79552d79f5} собствена, а останалата наета под дългосрочна аренда. Основната инвестиция, която Борислав Митов прави е в изграждането на модерни силози за съхранение на зърното и в закупуването на нова и качествена техника, с която да обезпечи правенето на добро и модерно земеделие. Стопанството на Борислав Митов  разполага с богат технологичен парк от комбайни, трактори, сеялки и друга разнообразна селскостопанска техника от престижни марки, характеризиращи се с висока степен на автоматизация. В дружеството му на постоянна работа целогодишно са ангажирани 43 човека. Отглежданите  култури са пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и др. От 2010 г. Борислав Митов е изпълнителен директор и  на „Сортови семена“ АД, гр. Търговище. Дружеството е специализирано в производството на посадъчен материал за зърнени, фуражни и технически култури. От 2006 г. има сътрудничество с PIONEER Company в областта на производството на техни хибриди в България. Той се стреми постоянно да повишава конкурентноспособността на двете дружества, които ръководи. През 2013 г. Борислав Митов преминава специализирано обучение в Програмата „Кохран“ в област „Модерно производство на зърнени култури, авангардни технологии, добри управленски и търговски практики“ в САЩ. През 2014 г. вестник „Капитал“ е отличил фирмата на Борислав Митов с първо място в групата за „Най-динамичните малки и средни компании в България“ в сектор „Селско стопанство“. Голямата му амбиция е за пазарно и продуктово развитие, а интересите  са в областта на новите технологии и иновативни достижения. Получените високи резултати до сега, съчетани с възможностите, предоставени от Европейските програми, са надеждна гаранция за по-нататъшно развитие на ръководените от него аграрни производства и превръщането им в образец за модерно селско стопанство.

Наградите „Еврика“ за 2015 г. връчихме на тържество в Националния дворец на културата. Официален гост на церемонията беше Ивайло Калфин – вицепремиер и министър на труда и социалната политика. Във своето приветствие той подчерта, че примерът на Фондация „Еврика“ трябва да бъде подчертаван и популяризиран, тъй като тя е една от малкото неправителствени организации, които подпомагат младите хора, търсещи и постигащи новото. Събитието беше уважено от много учени, представители на висши училища, държавни и обществени структури и неправителствени организации. В поздравителния адрес от Президента на Републиката Росен Плевнелиев беше подчертано, че дейността на фондацията е здраво свързана с българската школа за изграждане на млади таланти. Много от носителите на наградите „Еврика“ вече имат постижения на високо ниво и реализират проекти в партньорство с български и международни организации. Научните им постижения са и в резултат на получените чрез Фондация „Еврика“ нови възможности в областта на науката, техниката и технологиите. Всеки от тях популяризира българската научна школа и работи за повишаване на репутацията на страната ни. Събитието  беше отразено от Българската национална телевизия, телевизия BIT, телевизия „Евроком“, Националното радио, Дарик радио, вестник „Дневник”, вестник „Дума”, вестник „Капитал“, вестник „Аз Буки“ и  още 15 информационни агенции и специализирани издания.

Чрез провеждането на тези конкурси успяхме за пореден път да изявим млади и успели българи и да прибавим още нещо към убеждението, че въпреки трудностите, у нас може да се постига много  в науката и производството. Бихме били много доволни, ако по техния път тръгнат подрастващите, да се готвят за тези важни за обществото професии и да вярват, че избраният път е труден, но верен.

Естествено е, че това не стига. Следва да се прави повече за подобряване на образованието и професионалната подготовка. В тези области и дейности има и ще има възможност за принос и нашата организация. Дори това да е малко познатата дейност в помощ на младите хора от консултационните кабинети по защита на интелектуалната собственост, по някои правни въпроси на организацията и функционирането на стопански и неправителствени организации.  Най-голямо търсене има на услугите на кабинета по защита на интелектуалната собственост, който според годишния си отчет е предоставил над 350 безплатни консултации за закрила на интелектуалната собственост. С негова помощ са оформени и подадени  две заявки за изобретения и четири за български марки. При официалния патентен повереник на фондацията  вече  стажуват и двама млади специалисти, решили да посветят своето професионално бъдеще на патентното дело.

В предишни етапи от развитието на фондацията осъществявахме много инициативи и проекти за информационно осигуряване на дейности на младите хора. Поради логичните промени в следствие на технологичното развитие, тази наша дейност се промени много. Сега всички търсят и намират необходимата им информация в Интернет, а на нас остава да се стараем по-често и с добри публикации да намираме място там. На него ще разчитаме и в бъдеще за по-голямата част от информацията.  Според търсачката в Google към настоящия момент има около 36 хиляди публикации, в които се споменава фондация „Еврика“. Не сме се отказали и от някои традиционни средства за разпространение на информация. Имаме свое място със страници в сайтовете на всички организации, в които членуваме. Вече четвърта година издаваме на диск  информационната брошура на фондацията. Предоставяме я по време на различни национални прояви, в които участваме. Използвахме нашите стипендианти и разпространихме диска дори и в далечен Китай при двуседмичната им специализация там по покана на „Хуауей“. По повод на 25 годишнината на Фондация „Еврика“ изработихме много добра презентация и филм, който използвахме през цялата година за популяризация на дейността ни и реализираните проекти.

При разпространението на информацията за фондацията, за нейните успешни дейности и постигнатите резултати получаваме голяма помощ и подкрепа от някои специализирани издания или чрез публикуването на доклади от младежки научни прояви. И през тази година дейността ни намери място в публикации и предавания на Българската национална телевизия, БТВ, телевизия BIT, Българското национално радио, Дарик радио, АгроТВ, Евроком, вестник „Дневник“, вестник „Капитал“, вестник „Стандарт“, Радио Благоевград  и в публикации в специализираните  издания като вестник „Аз буки”, сп. „Наука“, вестник „Нов технически авангард“, вестник „Пчела и кошер“, списанието  „Агрокомпас“, списание ХВП на ФНТС  и много местни издания, където се провеждат наши прояви като тези в Хасково, Севлиево, Кюстендил, Силистра, Благоевград, Шумен, Пловдив и др. Благодарни сме им защото с тяхна помощ достигаме до младите хора, а много често те ни дават отправна точка за откриването на техните постижения в науката и техниката, в производството или международни и национални прояви и след това на свой ред можем да търсим възможност за подкрепата им и за включването в наши дейности.

  1. За подпомагане на разпространението на природо-научни, технически и икономически знания и информация

 Една от записаните основни цели на фондацията при създаването й беше популяризацията на знания в областите на природните, технически и икономически науки. Поради това и част от програмата „Информация, издания, изяви“ има и такива възможности за проекти и инициативи. В течение на времето и при изменящите се средства за това намаляват нуждите, без напълно да са отмрели като потребности. Все пак са запазени  някои от традиционните форми, насочени предимно към децата. Загубиха се и вече не излизат много от популярните издания – вестници и списания за наука и техника. Финансово е неизгодно да издържаме дори тези, в издаването на които имахме дял.  Сега съществуват само като сайтове в Интернет и не се предвижда да се върнат отново на хартиен носител.

Все още е действаща под формата на съвместна дейност програма с Националния политехнически музей. Това сътрудничество е ползотворно, защото подпомага работата и на двете институции. Експозициите на музея бяха обновени, прибавиха се и нови технически средства и така станаха по-привлекателни за децата. Там започнаха и образователни програми, част от които са семейни и към тях има голям интерес. В рамките на възможностите ни се стремим да ги подкрепяме. В музея провеждаме и преобладаващата част от проявите ни, особено тези, които са насочени към учениците. Дори студентите го откриха и винаги го разглеждат с интерес. Във фондовете на музея са запазени наградените проекти от ежегодните конкурси  „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“. С помощта на музейните специалисти всяка година подреждаме изложба с тях и за тази им безрезервна подкрепа сме много благодарни. От двадесет години заедно с този нетрадиционен музей издаваме и вестничето „Технитарче“. То се списва от уредниците на музея и се раздава  на децата, посещаващи организирано музея и са тематично обвързани с образователните програми. На практика това е единственото музейно издание за деца и това го прави уникално. Децата посрещат с интерес вестничето, защото в него има директни отправки към експозициите и едновременно то задава въпроси, които подтикват към търсене на допълнителна информация, т.е. мотивират към търсене и четене, към исторически факти и събития, свързани с миналото и настоящето на науката, техниката и технологиите у нас. С наша помощ от 2015 г. вестничето се издава пълноцветно, подобрен е цялостния дизайн на изданието. В новия си цветен вид „Технитарче“ в много по-голяма степен започна да отговаря на вкуса на аудиторията, към която е насочен, а именно – учениците. Поради подобрените технически параметри на изданието, илюстративният материал, съпътстващ статиите, е много по-четим и ясен, което спомага за разбирането и яснотата на предлаганата информация. Вестник „Технитарче“ е достъпен  и на сайта на музея. По този начин се разширява и аудиторията на неговите читатели. Годишно сайтът на НПТМ има над 80 хиляди посетители. Вестник „Технитарче“ се разпространява безплатно сред посетителите на музея. Част от тиража достига до учебни заведения, Съюза на физиците в България, Музея на текстилната индустрия в Сливен и др.

През изминалата година продължихме да помагаме за популяризацията на знания  чрез  съвместната програма „Пътят на децата и младежите към науката“ съвместно с Българската академия на науките и Съюза на учените в България. Макар и не толкова много, гостуването на български учени в училищата се посрещаше с интерес от  средношколците. Примамливото беше, че всичко е на живо и може да се задават въпроси, да се спори и да се изразява мнение и отношение.Това, което не ни задоволява е, че учителите остават в страни от дейностите, а учениците трудно се самоорганизират. Желаещи има в училища в страната, но там организацията е по- трудна, защото е свързана с повече разходи и време.

За да бъдат по-ползотворни и пълноценни информационните кампании, организирани от нас, се стремихме да използваме и сайтовете на партньорски организации и там, където е отредено място за предоставяне на информация чрез публикации от нас. Както и до сега използвахме сайтовете и бюлетините им и чрез тяхната мрежа разпространявахме информация. Трябва да изразим благодарност към Българския дарителски форум, Националната мрежа за деца, мрежата за корпоративна социална отговорност CSR и др. Активно търсим подкрепа и при други, за да успеем да стигнем до повече потенциални участници в наши конкурси. Помагаха ни от информационната бизнес мрежа на Клуб „Предприемач“, fermer.bg, Economy News.bg, dir.bg, Projectmedia, cross.bg, info.tu-sofia, economedia, novinite.bg, платформата NGOREFINE, Агрозона, Агрофорум и др. На свой ред и ние получавахме чрез тях помощ за осъществяването на проекти и програми в нашите приоритетни области. Много полезни контакти установихме и с някои регионални информационни издания от страната, най-вече в Благоевград, Пловдив, Шумен и Варна, които проявяват много голям интерес, когато става дума за млади хора, за училища и университети  от техните териториални области.

Направихме и специална страница във Facebook и тя в определени периоди е  посещавана повече от традиционния ни сайт. Обяснението е просто – младите хора прекарват много време в социалните мрежи  и там информацията ги намира, дори и когато не са я търсили целево.

Успешно продължава присъствието ни на страниците на списание  „Наука“, издание на СУБ, чрез рубриката „Трибуна на младите“. Там са представени не само младите учени и студенти, но и техни публикации, резултат от изследователската им работа. За мнозина това са първи стъпки в тези дейности и школа за бъдещата им творческа работа.

Много полезно е и ангажирането на вестник „Аз буки“, издание на МОН към наши традиционни инициативи и конкурси с доказан интерес от страна на ученици и учители. Те са наш медиен партньор при организирането и провеждането на Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“. С много внимание следят и конкурсите за наградите „Еврика“ и са с много професионални публикации за всички тях и най-вече за тези, свързани с науката. Не пропускат да разкажат и за отделни представители от средите на стипендиантите.

През последната година се появиха интересни публикации и на страниците на вестник „Капитал“ и „Капитал дейли“. Естествено е, че проблематиката в тях е подготовката на кадри за производството и изявени с постиженията си представители на бизнеса  и селското стопанство, лауреати от конкурсите ни.

Полезно е сътрудничеството ни с изданията на двата най-големи университета – вестник Нов технически авангард“, издание на Техническия университет в София и електронния вестник на Софийския университет, които ни помагат да намираме път до хиляди студенти, докторанти и млади преподаватели, които се учат и работят в тях.

  

  1. Участие в международни образователни, природо-научни и технически програми и проекти и международно младежко научно-техническо   сътрудничество

Една от целите в нашата дейност е да насърчаваме и подпомагаме младежкото научно-техническо сътрудничество. И в тази област имаме натрупан опит и утвърдени партньори в различни страни предимно от Европейския съюз, но и  извън него. Най- голямата младежка организация за наука и техника е МИЛСЕТ – Международно движение за наука и техника в свободното време. В нея членуват 152 организации от 78 страни. Най-много са от Европа -55 организации от 28 страни. Фондация „Еврика“ е единствената българска организация. Поради това, на нас е възложено да бъдем регионален координатор за страната, за да може да подпомагаме при нужда индивидуалното участие в различните прояви или организации, които биха искали да се присъединят. Големият брой организации от МИЛСЕТ- Европа обуславя и много разнообразни дейности на многостранна и двустранна основа. Част от тях имат и подкрепа от структури и фондове на ЕС. Организацията е асоциирана в структурите на ЮНЕСКО, ИКОСОС и специализираните комисии и звена на ЕС. Благодарение на това през последните години  станаха по-мащабни проявите. За съжаление  ние не можем да си позволим да изпращаме участници във всички прояви, тъй като финансовите ни възможности не позволяват това. За сега сме се съсредоточили в участието си в международните младежки изложения, международния фото конкурс и европейски ден на науката и младежта. В рамките на организацията имаме двустранни връзки с някои от членовете от европейските страни.

За поредна година организирахме участието  на наградените за проекти с приложен характер  в научното изложението на  МИЛСЕТ  в Брюксел. Представител на Фондация „Еврика“ беше включен в комисията за оценка на ученическите проекти, които бяха от средите на национални конкурси за наука и техника, проведени от МОН.  Тримата  отличени в  Националния конкурс „Млади таланти’2015”, които участваха в  Световното младежко научно изложение ESI’2015 бяха Христо Стоянов от СМГ „П. Хилендарски“ с проект „Криптографски сигурно засичане на огледални светове“,  учениците от Образцова математическа гимназия „Акад. К. Попов“ – Пловдив Петър Гайдаров и Виктор Даков съответно с проекти „Вектор паркиращи функции и инверсии в дърво“ и „QRInfoSystem – система за комуникация между учители и ученици“.

От проведените международни прояви на МИЛСЕТ българските ученици отново донесоха награди .  През 2015 година с почетни дипломи бяха отличени тримата ни участници в Световното научно изложение ESI-2015 в Брюксел, Белгия и десетте ученици, взели участие в Международния конгрес на младите изследователи в Сарагоса, Испания.

От позициите на национален координатор осигурихме информация  и контакти за тези, които се интересуваха и желаеха да участват  в организирани от МИЛСЕТ-Европа: международно обучение и семинар на френската организация Cirasti, 33-та Младежка научна среща „От младежи за младежи“ в Португалия, Дни на науката и Научно Експо в Малта, Международната конференция за управление на висшето образование и научните изследвания ‘IHE 2015 в Прага, Чехия, 8-та Международна изследователска научна школа в Калининград, Русия и 11-то международно лятно училище в Петница, Сърбия.  Навярно такова българско участие би било по-значимо и организирано, ако съществуваше национална организация с членове, включително клубове. За сега правим възможното да бъдат информирани поне тези от организациите и клубовете, с които работим в различни проекти и организирани от нас прояви. Навярно трябва да бъде разработен механизъм, чрез който да се осъществява държавна подкрепа за участието на българските деца и ученици в тези интересни и привлекателни форми. Този тип участия са много полезни и за учители и ръководители на извънкласни дейности, защото там могат да споделят своя опит и добри практики и едновременно с това да се учат и пренасят опит и практики от други страни.Добър е и нашия собствен опит за обединяване на финансовите възможности с МОН, в резултат на което в последните години осигуряваме българското участие в проявите.

По време на световното изложение в Брюксел бяха проведени асамблеите на организацията МИЛСЕТ и нейните континентални структури, включително и МИЛСЕТ – Европа, към която принадлежи  Фондация „Еврика“. Обсъдена беше стратегия на международната организация и възможностите за приемане на стандарти за някои от проявите, като изложенията, ученическите научни конференции, конкурси и изследователски пътувания, за да се преодолеят големите разлики в нивата на проектите и докладите. В отчетите на МИЛСЕТ, България и в частност фондацията бяха посочени като пример за добра практика в организирането и провеждането на ежегодния ден на науката в училище на тема „Светлина“.

Най-масовата проява на МИЛСЕТ, организирана през изминалата година беше Единадесетият европейски ден на науката за младежи, проведен на 3 март 2015 г. Той беше посветен на светлината  като част от Международната година на светлината, обявена от ЮНЕСКО.  Съгласно регламента в един и същи ден в много клубове и училища в различните европейски страни се провеждат тематични дейности без някакви строги правила и съдържателни ограничения , но обединени от обща тема. Организацията им е  в зависимост от възрастта на учениците, интересите и условията за осъществяването им. След провеждането на този ден се създава информационен масив за  европейския ден в различните страни от снимки и видеоклипове. Всеки може лично да направи подбор и да представи направеното, тъй като достъпа за това е свободен и без тематични ограничения. Така се създава и памет за тези младежки дейности на организациите и училищата. Нещо повече – през 2015 г. в отбелязването на европейския ден на науката се включиха не само училища, но и университети в страната и то най-вече с научни сесии и конференции в областта на физиката, за някои от които научихме от този сайт.

Другата  масова проява на МИЛСЕТ, в която участваме е Деветия научен фото конкурс „Когато изкуството среща науката“, който по своята същност представлява синтез на наука и изкуство. През 2015 г. отново имахме класирани и наградени участници и техните фототворби. Марина Горанова спечели бронзов медал в надпреварата на 1219 представители от 41 страни.

Не можем да се похвалим с  участие в други международни прояви като летните лагери за наука, научен туризъм, младежката научна конференция за енергията, както и много национални прояви с международно участие, за които ни бяха отправени покани. Причината се крие не в нежелание, а в недостатъчните средства, които ние можем да заделим или самите участници да си осигурят. Макар и единици, участници имаше, които пътуваха за сметка на своите родители и организирани индивидуално, което имаше и своите трудности, защото изискванията за пътуванията на непълнолетните са строги по отношение на придружителите и затова можеха да заминат само такива, които имат навършени 18 години и все още не са завършили училище или са придобили право на участие в последната учебна година.  Така, макар и единици, успяха да заминат и участваха в Международната изследователска школа в Калининград, Русия; Международна конференция за управление на висшето образование в Прага, Чехия; Научно младежко Експо в Малта; 33-та младежка научна среща в Португалия; 25-я Международен научно-технологичен панаир CIENTEC в Лима, Перу, Международен научен летен лагер в Копенхаген, Дания; Международна конференция на тема „Как да се мотивират младите хора за научна кариера“ в Брюксел, Белгия; Европейска Camp Space 2015 в Норвегия и др.

Нашата организация има изграден авторитет в международната организация. Бяхме посочени като потенциален домакин на следващо европейско научно изложение. Направихме предложение пред МОН да го организираме заедно с тях в рамките на дейностите на страната ни по време на Председателството от страна на България на Съвета на ЕС през 2018 година. Само с финансовата помощ на държавата това би било възможно. За съжаления това наше очакване не се осъществи и не попаднахме в тази програма. Все още много може да се желае и от възможното представяне на страната ни като организирана дейност в училищата и координирано на национално ниво.

По време на световното изложение в Брюксел се проведоха и асамблеите на организацията МИЛСЕТ и нейните континентални структури, включително и МИЛСЕТ – Европа, към която принадлежи и нашата фондация. След гласуване бяха определени домакините на следващите изложения. Европейското изложение през 2016 г. ще се проведе в Тулуза, Франция и ние вече запознахме  работа по организацията на българското участие. Световното изложение през 2017 г. ще се състои във Форталеза, Бразилия. Предстои обсъждането на домакинството на европейското Експо през 2018 г., за което и ние все още можем да се състезаваме за приемане на домакинство с организации от  Холандия, Полша и Румъния, но без допълнително национално финансиране това може да стане много трудно.

Запазваме дългогодишното си сътрудничество с  Института за наука и изследвания на младежта от Арагон – Сарагоса, Испания. През 2015 година  успяхме да изпратим представителна българска делегация с участието на първенците от ученическата конференция на езиковите гимназии. Въпреки кризата  бяха осигурени  приемливи условия за провеждането на конгреса. Дори патронажа на Кмета на града не успя да компенсира финансовите трудности, което доведе до намаляване на културната програма и увеличаването на таксата за участие и се наложи това увеличение да поемем ние. Направихме го, въпреки трудностите по организацията на групата, тъй като в нея имаше ученици от различни училища и само един ръководител – учител. С много усилия преодоляхме трудностите, защото участието в конгреса в Сарагоса е  много голям  стимул за участниците в междуучилищната научно-техническа конференция на езиковите гимназии в София и това силно влияе за  количеството и качеството на представяните проекти.

Бихме искали да успеем да запазим постигнатото в областта на международното младежко научно-техническо сътрудничество. Струва си и да помислим за организирането на българско участие в международните лагери като за целта  да адаптираме нашите годишни  прояви с календара и изискванията на програмите за международен обмен, финансиращи такава дейност от европейските фондове.

  1. Насърчаване и подкрепа на стопански инициативи и икономическата активност на младите

За поредна година през изминалия отчетен период  програмата „Насърчаване на стопански инициативи“, беше затворена по решение на Съвета на фондацията. Няма промени в условията, при които беше взето това решение. Функционирането на програмата „Конкурентноспособност“ и предложенията за кредити от страна на търговските банки напълно задоволяват появили се потребности. И през тази година няма търсене и  това ни дава основание да смятаме, че и за предстоящата година не се налага тя да бъде активирана.

 

  1. За някои дейности, свързани с идеалните ни цели и за мястото и ролята на организацията ни в развитието на сътрудничеството с други организации и институции у нас

 През последните години фондация „Еврика“ осъществява политика на взаимодействие с други организации, за да постига по-значими резултати в осъществяване на идеалните си цели и каузи. Разчитаме на всички – държавни институции и техните структури, представителите на фирми и икономически сдружения  и представители на бизнеса, но най-вече единодействие търсим и осъществяваме с неправителствените организации. Доказали сме, че когато се намерят добрите партньори и работата върви добре, се постигат очакваните  резултати. Така беше и през отчетната година и в много от написаното по-горе прозира именно този подход. В ход е изпълнението на много дългосрочни двустранни договори, на основата, на които се осъществяват проекти за дейности – конкурси, конференции, общи инициативи и прояви. И през 2015 година активно си партнирахме със Съюза на учените в България, Съюза на математиците в България, Съюза на физиците в България, Националната мрежа за деца  и др.

Със Съюза на учените успяваме да запазим всички традиционни форми за изява на двете организации. Имаме амбициозни намерения и за бъдеще, част от които бяхме затруднени да осъществим поради организационните промени при тях  през годината. Сложихме някакво начало на по-системна работа по съвместната програма със СУБ и БАН „Пътят на децата и младежите в науката“. Благодарни сме много за извършеното класиране на младите учени и техните научни постижения, без което конкурс за наградата „Еврика“ за постижения в науката би бил немислим. В полза на младите в науката е и рубриката в списание „Наука“ – „Трибуна на младите“. За някои от тях тези публикации са първи и са своеобразна школа. Това с особена сила важи за студентите и докторантите.

От години работим много ползотворно и със съюзите на математиците и физиците за работа сред учащите – ученици и студенти. Сред традиционните и посрещани с най-голям интерес са средношколските конференции, олимпиади и състезания.  Макар и по-малобройни са тези в университетските среди, но отново трябва да кажем добра дума за тези по математика и физика, където се възстанови практиката да се провеждат студентски сесии и конференции, а по някои дисциплини и олимпиади, като  това сред математиците.

Натрупахме не малък опит и в работата си с различните научно–технически съюзи, членове на ФНТС. Със Съюза на изобретателите в България организираме традиционния конкурс за наградата „Еврика“ за млад изобретател. От своя страна ние правим необходимото да ангажираме младите хора за участие в съпътстващите прояви от програмата на Изложението за иновации и изобретения, на което бяхме съорганизатори и  през последната година.

Много добро е сътрудничеството ни и с НТС по строителство.  Подкрепяме и участваме в провеждането на  специална секция за млади учени и специалисти в годишната конференция по строителство. Заедно сме и в работата сред учащите и може да дадем за пример тази дейност в Софийската професионалната гимназия по строителство , архитектура и геодезия „Хр. Ботев“. Имаме планове да пренесем  добрите практики и в други такива училища. Предстои да обсъдим и общи действия в подкрепа на учителите за осъществяване на истински реформи в обучението и навлизане на новите технологии в учебното съдържание.

През последната година реализирахме съвместни дейности сред студентите заедно със сдружението с нестопанска цел „Национално дружество по екологично инженерство и опазване на околната среда – НДЕИООС.

Имаме добри контакти и съвместни инициативи и с други неправителствени организации. Включваме се в дейности на Българския дарителски форум, чиито членове сме. В рамките на това членство участвахме в подготовката на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България, включихме се в  обсъждането  на предложенията и проекта за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ. Заедно с другите членове на форума изпратихме официално становище до министерството на финансите и се обявихме за прекратяване на процедурата за набиране, оценяване и подбор на проектните предложения за финансиране на дейности за социално отговорно поведение, като много ощетяваща за неправителствените организации и в противоречие на ЗЮЛНЦ. Израз на разбирането ни за значението на партньорството между компании, НПО и  публични институции беше участието ни и в други прояви на БДФ, сред които конкурсът „Най-голям корпоративен дарител’2015“ и националното обсъждане NGOREFINE – обществена консултация, посветена на мерките, целящи подобряване на правната и финансовата рамка на неправителствените организации в България. Чрез БДФ, при нужда използваме алтернативно и информационните услуги, които предоставя Европейския център на фондациите, на който прекратихме плащането на членски внос поради значителното му увеличение и несъответствието му с възможностите, които се предоставят за реализация на партньорски проекти.

Запазихме  полезното сътрудничество с Българската мрежа за корпоративна социална отговорност. Публикувахме информации в издаваните  бюлетини  за дейности, организирани от нас. Стремим се да привличаме за участие  техни членове и партньори, най-вече за участие в конкурсите за наградите „Еврика“. Надяваме се с тяхна помощ да  достигнем до повече представители на бизнес средите.

Стремим се да запазваме вече създадени партньорства със сдружения и професионални организации и да търсим нови, когато това е  в полза на младите хора. За поредна година бяхме партньори в организацията на международно изложение „Пчеларство”. И в двадесет и първото му издание, заедно с организаторите от „Партнерс експо” ООД и Областният пчеларски съюз в Плевен проведохме конкурса  за най-проспериращ млад пчелар, за което вече информирахме в предходен раздел на отчета. Оказа се, че действащ стимул в него е правото на най-добрия да бъде и финалист в конкурса за млад фермер, организиран от нас ежегодно.

Обсъждахме с ръководството на фондация „Акад. Евгени Матеев” възможности за приобщаване на студентите към изследователска работа. Много благоприятно е развитието в тази област на нашите стипендианти, които се включват в организираните общи инициативи.

Полезно е участието ни в работата на Националната мрежа за деца, чийто член сме през последните години. Участваме в специализираната работна група „Образование“ и сме определяни като водещи по проблема за развитие на талантите у децата. Като полезно оценяваме осъществяването на обмен на добри практики с много от неговите членове и успешното функциониране на мрежата. Много полезна и навременна е информацията, която получаваме чрез мрежата на организацията и информационната им система, която захранва с новини богатото съдържание на сайта им. Националната мрежа за децата продължава да е член на съветите на МОН и Агенцията за закрила на децата и това ни позволява чрез тях да изразяваме позиции при подготовката на основни регламентиращи документи и се информираме изпреварващо за намерения и разработки, свързани с регламентирането на дейности сред възрастовата група на децата.  Използваме членството си в тази мрежа и при необходимост търсим партньори  за отделни наши проекти и инициативи. През 2016 г. Националната мрежа на децата ще отбележи своята 10-та годишнина и ние ще се включим активно в техните прояви.

Поддържаме добри взаимоотношения с Асоциацията на индустриалния капитал в България. На тях като партньори разчитаме при откриването на изявени млади мениджъри. Благодарни сме на информацията, която опосредствено получаваме чрез тях от работните органи за управление на програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“, при подходящи случаи изразяваме мнение по проекти за решения и програми в областта на професионалното образование. Убедени сме, че в тази посока трябва да търсим възможност за участие в общи проекти. Трябва да потърсим и възможност да представим дейността си на техни работни форуми и досегашният ни опит с реализация на стипендиантската ни програма. Струва си да представим като добра практика точно съвместната ни работа с основните ни спонсори и навярно начина, по който  „Хуауей  Технолоджис България“ ЕООД прави това за практическо запознаване с най-новите тенденции в производството на комуникационна техника в Китай. Програмите за корпоративна социална отговорност биха били полезни именно в тези области на професионално израстване на студентите, които се готвят по търсени от производството специалности.

Втората група, с която осъществяваме полезно за фондацията взаимодействие е на държавните институции и организации. Съществуват традиционни области , в които търсим и намираме разбиране и подкрепа. Най-добрият пример в тази насока е взаимодействието с Националния дворец на децата, който е и основният методически ръководител на извънкласните дейности в училище и в частност на тези по наука и техника. По наша преценка това е един отличен пример за съвместна работа на държавни структури и неправителствени организации. Това, че имаме съвпадение във вижданията си  за развитие на извънкласните дейности в училище навярно трябва да се обособи в общ документ и да потърсим възможност за отстояване на позициите при разработването на документите, свързани с приложението на новия закон за предучилищното и училищно  образование, приет от  43-то  Народно събрание. Само с обединени усилия би станало възможно виждането ни за изграждане на система на всички нива за извънкласна дейност и мрежа между клубните форми в училищата и все още съществуващите в някои общини центрове и звена за извънкласна дейност. Тогава и закономерно ще дойде необходимостта от подготовката на ръководителите за тези дейности, която е в предмета на дейност на Националния дворец на децата  и фондация „Еврика“ би могла да бъде много полезна, тъй като в един предишен свой проект е експериментирала това с клубовете от страната и тази програма е приета от  всички представители на училищата.

Безпроблемно работеше през годината и сътрудничеството ни в изпълнение на Календарния план на министерството за извънкласни дейности. Всички наши сериозни изяви с изключение на една, която е само на ниво град, са включени там и на практика това е израз на подкрепа и подпомагане от страна на държавата. Наистина не получаваме някакви сериозни финанси за това, но дори и само факта, че присъствието им там, позволява командироването на децата и техните ръководители е един сериозен финансов принос. Помощ  получихме и при организирането на празници в училищата по време на Единадесетия европейски ден на науката.

С уважение и благодарност трябва да  споменем и Дирекция „Наука“ на МОН, която добронамерено се отнася към общите усилия за  участие на талантливите ученици в международни прояви за наука и техника и поддръжката за включване в изяви като тези на МИЛСЕТ.

Надяваме се при следващи етапи и конкурси на новата оперативна програма да се отворят и нови възможности за общи идеи и проекти, за част от които вече споменахме.

С Националното патентно ведомство също успяваме да постигнем единодействие по отношение на работата си в подкрепа на новаторството сред младежите. Те ни помагат не за първи път в организирането на  националния конкурс за млади изобретатели. Това, за което не сме престанали да се надяваме и търсим помощ, е да се въведе  изискването за вписване на възрастта на кандидатите като задължителен реквизит в документите – заявки. Това ще улесни много тяхното откриване и включване в различни прояви, вкл. младежки форуми зад граница, за които често сме канени от IFIA, чийто асоцииран член сме и до сега. Считаме, че би могло при желание от Националното патентно ведомство да разработим проект за обучение на учители от професионалните гимназии по проблеми на защита на интелектуалната собственост, за да могат те да намерят подходящи начини да въвеждат такива знания в обучението по приложно-технически дисциплини, защото това е място, където учениците са доказвали, че могат и създават оригинални решения, които трябва да бъдат защитавани по предвидения в законите ред.

Макар и не толкова големи, колкото би ни се искало, отчитаме  положителни резултати  от взаимодействието ни с представителите на бизнеса за подкрепа на наши каузи. Успешно изпълняваме пет годишния договор с „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД за осигуряване ежегодно на  десет стипендии  за студенти, обучаващи се в български висши училища по специалностите телекомуникационна техника и технологии, компютърни технологии и информатика. Много успешно реализирахме и втората година по изпълнение на този договор, за което  информирахме в предишни раздели на отчета. Реализирахме и осъществихме дарителската воля на  „Програмиста“ ООД от Пловдив за подпомагане на специализирани национални школи и университети за наука и техника.

Най-голямото дарение за годината получихме от „М+С Хидравлик“ АД, гр. Казанлък, което  приемаме като признание за досегашната ни работа. Това ни задължава да положим още по-големи усилия за откриването и развитието на младите таланти сред учениците, студентите, младите учени и специалисти, за което е тяхната финансова подкрепа. И понеже предоставяме информация за дарения, които сме получили и оползотворили през отчетния период, трябва да изразим задоволство и да  благодарим на председателя на Съвета на Фондация „Еврика“ акад. Кирил Боянов, който направи лично дарение за финансиране на дейности с ученици и студенти в рамките на утвърдените програми на фондацията.

Това са добри знаци, че бизнесът може и помага, но трябва да направим така, че това да стане в още по-големи мащаби. Тогава ще реализираме и още идеи, за които получихме насърчение от представителите на най-висшето държавно ръководство и поощрение и висока оценка за извършеното от нас не само през последната година.

В реда на осъществените взаимодействия искаме да информираме и за сътрудничеството ни с медиите и другите средства за обществено информиране и помощта им за постигане на целите и задачите на фондацията. От много време сме успели да намерим в тяхно лице истински поддръжник и сподвижник за работата в името на децата и младежите. В най-голяма степен това се отнася до специализираните издания за наука и техника и рубриките с подобно съдържание на електронните медии. Към тези, които традиционно търсим за партньори и вече споменахме в отчета, следва да добавим и още други, които оцениха това, което правим и протегнаха ръка професионално, за да може да разкрием пред обществеността как оползотворяваме дарените средства. Благодарностите ни са към Българското национално радио, което почти не пропускаше наша дейност или изява. През тази година и Българската национална телевизия направи изключително професионални и въздействащи репортажи на наши прояви и най-добрите младежи и деца, участващи в конкурсите. Не ни лишиха от вниманието си и вестник „Капитал“ и „Капитал Daily“, телевизия BIT, телевизия ON AIR и Дарик радио, които през последната година отразиха конкурсите ни за стипендии, наградите „Еврика“ и участието на българските ученици в Международното научно изложение, организирано от МИЛСЕТ.  За отбелязване е, че все по-често публикуват материали за нас и местните и регионални медии. За тази подкрепа и признание следва да им благодарим.

Както вече посочихме, най-близо до нас продължават да стоят специализираните издания като вестник „Аз буки“, списание „Наука“ и др. Вестникът не само отразява дейностите ни, но и стана медиен партньор на много от тях, за което сме особено благодарни. Те представиха с обширни материали организирането и провеждането на Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” и първенците в него. На страниците му  за пореден път  бяха представени  портрети на лауреатите на наградите „Еврика“ за наука и за млад изобретател и творчески портрети на някои от носителите на именни стипендии.

Списание „Наука“ с много грижа и внимание поддържа рубриката „Трибуна на младите“. Това е единственото издание, което във всеки брой представя програмите ни, за да стигне информацията до всеки негов читател, който най-често е учен или университетски преподавател. Там през годината бяха представени млади хора с техните научни постижения и това е вече част от редакционната политика, за което трябва да отдадем заслуженото на целия редакционен съвет. През последните години стават все по-популярни някои издания на електронните медии. Затова към тези, които не веднъж са показвали делата на фондацията и редом с БНР и БНТ, редом с вестниците Капитал и „Дума“, трябва да добавим телевизия Евроком, БТВ, Агро ТВ и др. Ще се стараем да им поднасяме по-често позитивна информация за доброто ни и за младите хора и децата. Обществото има нужда от добро от хората за хората. Да правим и ние това  сега и в бъдеще и тогава медиите сами ще идват при нас.

  

*******

Пред всички  е представен отчета на фондацията за 2015 година. Той е съвкупност от факти, изводи и оценки, които  навярно могат да бъдат обогатявани и допълвани. Важното е да успеем да направим  верните изводи и на основата им да чертаем бъдещи стратегии и планове. Осъщественото през годината ни дава основание да казваме „Еврика“ всеки път, когато открием успешни младежи, всеки път, когато съзрем техния талант и способности и им подадем ръка, за да могат и те да кажат своето „Еврика! Открих, че мога, открих, че зная, знам как да продължа“. Тогава ще имаме основание да се радваме заедно с тях и да кажем „Заслужаваше си, струваше си да влагаме труд и средства“.  Заслужава си да продължим така, че и по-добре. Зад всеки успех на фондацията винаги са стояли много хора, защото е екипно колективно дело. Сега е отново ред да се направи оценка на  постигнатото, да се приемат  нови реални планове и задачи, които да са в съответствие с новото време, да покажем, че обществото мисли и се грижи за младите.

Приложения:
Програма „Таланти“
Програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество“
Програма „Развитие“
Програма „Научни изследвания”
Използвани средства по програмите на фондация „Еврика” през 2015 година