Отчет за дейността на фондация „Еврика“ през 2016 година

Публикува се със съкращения

 

Настоящият отчет обхваща дейността на фондация „Еврика“ през 2016 година.  В него са включени  информация и оценки за свършеното и резултатите от него и на тази основа са вижданията за необходими промени, нови действия и подходи, произтичащи от това.

Отчетът е изготвен и обсъден от членовете на Изпълнителното бюро като колективен орган на управление  на фондацията. В него се съдържат направени констатации и изразени виждания по основните проблеми и организация на дейността ни. Добавени са такива и на други помощни органи като комисии за организация и провеждане на инициативи и прояви, мнения на стипендианти, оценители и консултанти, журналисти и представители на институции и партньорски организации.

Водещото начало в работата ни бяха приоритетите, очертани от Съвета на фондацията, променящите се изисквания към дейности в образованието и работата с децата и младежите, както и политиките  в тези области, осъществявани от държавните институции, обществените изисквания и досегашния опит на организацията ни. През всичкото това време сме работили в екип, който е вземал консенсусни решения и се е вслушвал в съветите и мненията на ангажираните специалисти. С особено внимание се отнасяхме към съветите и препоръките на експертите по отношение на управлението на средствата на фондацията, както и за намиране на верни подходи при взаимодействието ни с други организации и институции. Спазвахме утвърдените принципи и подходи в работата и осъществяване на мисията ни. Продължихме да търсим най-доброто съчетание от постигнати резултати и разумно използване на средствата, откритост при вземане на решенията и ангажиране на хора, които да повишават капацитета и авторитета на организацията ни. Конкурсното начало продължи да е основен подход за оценка на проектите, в които се включвахме, изборът на най-добрите сред предложенията, постъпили към нас и справедлива и обективна оценка на децата и младежите, участващи в организираните от нас конкурси и състезания. В най-висша степен това се отнася за подбора на стипендиантите.

Всичко това успявахме да постигнем благодарение на получаваната подкрепа от нашите съмишленици и добронамерени традиционни партньори, както и натрупания опит през изминалите години. Разумното управление на имуществото  и използване на доходите на фондацията позволиха да осъществим намеренията си и основната част от решенията и препоръките на Съвета на фондацията. Потвърждение на това са  резултатите, успешното справяне в условията на относително неголям бюджет  и ограниченията, които сами налагахме за по-ефективно използване на ресурсите ни. Доказателство на това се съдържа в изложеното по долу в отчета и числата, показващи финансовите резултати. За отминалата година беше утвърден бюджет от 340 000 лева, който осигуряваше функционирането на организацията и най-вече на програмите й. Не позволихме отстъпление в основните ни дейности и с предвидения финансов ресурс, с усилията и интелекта на всички успяхме. Запазихме добрите традиции, но и разширявахме контактите и взаимодействията си с организации и институции, които да ни позволят да осъществяваме каузите си, да отговаряме на възникващите предизвикателства и да намираме подходящите пътища и средства за подкрепа на развитието на талантите и способностите на децата и младите хора с интереси и постижения в науката, техниката и технологиите.

 

 І. За осъществяване на идеалните цели на фондацията

По традиция отчетът за дейността през 2016 година следва изпълнението на програмите на фондацията, тъй като те остават основния организиращ елемент. Независимо, че те са с различна тежест и обем в работата, последователността им е запазена в реда, по който те са записани в устава и формулираната мисия –  откриване и развитие на талантите и способностите в науката, техниката и технологиите сред децата и младежите. Тази мисия, детайлизирана в цели, задачи и програми е основното съдържание на дейностите и през отминалата година. Приетият нов Закон за предучилищното и училищно образование все още е на старта на промените и поне за сега не налага спешни промени във формулировките на нашите основополагащи документи. Новото идва по-скоро в съдържанието на учебните програми и методите на преподаване, свързани с бързото навлизане на компютърните технологии и адаптирането на съдържанието на извънкласните дейности към тези нива, реалности и интересите на децата и юношите. Коренно различни са изискванията към професионалните знания и умения и това много бързо трябва да доведе до промени във всички сфери на образованието. Все повече трябва да се стремим да подпомагаме въвеждането на творческите подходи в процеса на обучение и да търсим свое място в създаването не само на  иновативни училища, където най-напред ще намерят място нови подходи за овладяване на знания чрез прилагане на нови образователни технологии, но и ще могат много по-бързо да настъпят желаните промени. Най-вече това се отнася до професионалната подготовка и доближаването на учебното съдържание до изискванията на новите производства. В още по-голяма степен това се отнася и към обучението в университетите. Качествени промени трябва да настъпят в подготовката на учителите и всичко това трябва да е в единство и позицията на потребностите и да позволява изпреварващи действия, гарантиращи постигането на  новите цели. На него трябва да подчиняваме и нашите дейности и да правим съдържателни промени.

 

  1. За получаването на природо-научни, технически и икономически знания, умения и култура в подрастващото поколение, подпомагане на обучението, квалификацията и преквалификацията на млади хора с изявени способности в областта на природните науки, техниката и управлението.

Програма „Таланти“ е най-голямата по обем и обхват сред всички програми на фондацията. Тя беше създадена и реализацията й през всички отминали години служи за организиране на дейностите за подкрепа и стимулирането на овладяването на знания в областите на природните науки, техниката и технологиите. По-голямата част от специалностите и проблемните области са в секторите, където са потребни повече кадри и със значими съвременни познания. За някои от тях има значителни търсения, а завършващите студенти са сравнително малък брой на фона на потребностите.

Поради това нашата политика в тази област е насочена към стимулиране на обучаващите се студенти чрез предоставяне на стипендии, подкрепа на младите специалисти и учени при  организирането на младежки научни школи, участие в международни научни форуми и индивидуални специализации. В частта за осигуряване и присъждане на стипендии има възходяща тенденция, което не може да се каже за организираните прояви за специалистите и все по-бързо намаляващата група на младите учени.

Стипендиантската част от програмата обхваща определянето  на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика”, на стипендиантите на фондацията, спечелили медали от международните средношколски олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология и групата стипендианти на фондацията по целеви дарения.

За стипендианската програма на Фондация „Еврика“ се заделя и най-голямата финансова част от бюджета. Има утвърдени традиции и изпитани механизми за подбор на стипендианти. Това я прави уважавана и търсена сред възпитаниците на висшите учебни заведения и университетските ръководства. В помощ на фондацията са ангажирани едни от най-добрите учени и специалисти, хора с голям опит и доказали своята принципност в работата си с младите, обективност в оценките и прозрачност при определяне на най-добрите в реална конкурентна среда. През 2016 година включихме нов член като представител на бизнеса в специализираното жури за определяне на носителя на именната стипендия за постижения в областта на икономиката „Акад. Евгени Матеев“. Това е една стъпка за приобщаване към дейността на представители  на реалната икономика, които вярно могат да оценяват хората от позициите на потенциални работодатели. Строго се спазват изискванията на програма „Таланти“ и нейните Основни правила, които позволяват да се прави подбор по успеха на  студентите при полагане на изпитите, участие в реализацията на научни проекти, създаването на иновационни продукти и първи научни публикации, резултат от изследванията им.

Понеже сме хора, които обичат предизвикателствата и никога не се задоволяват с постигнатото, водени от разбирането, че винаги може и по-добре да свършим своята работа, през 2016 година  внедрихме нови елементи в иначе „добре смазаната“ и работеща система за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика” и тези по целевото дарение от „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД по специалностите: комуникационна техника и технологии; компютърни технологии; информатика и сродни интегрирани специалности. Те бяха определени чрез провеждане на открит и публичен конкурс, в който се следваха принципите на равнопоставеност и прозрачност. През цялото време на организираната кампания усилията ни бяха съсредоточени  към създаването на оптимални условия за привличане на най-добрите български студенти за участие в конкурсите за стипендиите. Вложихме много старание за организирането и провеждането на едно добро информационно осигуряване и привлякохме в наша подкрепа  учени и специалисти, с които работим от дълги години. Освен традиционните писма до ректорските и деканските ръководства на  висшите  училища, използвахме  контактите си  с  младежки и студентски организации, с които фондацията е реализирала през годините съвместни проекти. Достатъчна по обем беше и информацията на сайта на фондацията. По време на кампанията водихме активна кореспонденция с ректори, зам. ректори, зам. декани по учебната работа и ръководители на катедри, която ни позволи да преодолеем някои недостатъци от минали години, свързани с подготовката на документите за кандидатстване. Изпратихме голям брой писма до преподаватели във висшите училища с подробна информация за изискванията и начина на кандидатстване и разчитахме не само на административните действия на ръководствата на висшите училища, а и на прекия контакт, който имат тези преподаватели и лектори със студентите в ежедневната им  учебна дейност. Използвани бяха и някои изяви и проекти, проведени с партньори, за да представим пред обществеността нашите конкретни предложения. Голяма помощ в кампанията ни оказаха кариерните и ресурсни центрове към университетите и студентските съвети, с които в последните години постоянно подобряваме взаимодействието.

Използвахме обратна  връзка със студенти в университети, за да сме сигурни в информационното осигуряване на нашата кампания и дали и какво още трябва да се направи за нейното подобряване. Проверката показа, че в почти всички университети  информацията за нашите стипендии е поместена на  официалните им сайтове, както и в  сайтове на младежки организации и студентски сдружения. Смело можем да кажем, че в някои университети сме успели да създадем виртуални представителства с активната и безвъзмездна помощ на преподаватели и ръководители на звена, катедри и факултети.

Важна роля в информационната  кампания имаха досегашни носители на именни стипендии и стипендията „Хуауей ИКТ“, които информираха и агитираха своите колеги да кандидатстват в конкурсите за стипендиите. Важно е да подчертаем, че добрите контакти, които поддържаме с голяма част от тях и безкористната им помощ в интерес на фондацията, се дължат на коректното  изпълнение на всички задължения, които ние поемаме към тях. Става дума за административна, методическа, финансова и логистична дейност, с която се ангажира фондацията. Направихме необходимото да достигнем до възможно повече кандидати за именните ни стипендии, като се възползвахме и от партньорството с други неправителствени организации.

При организирането и провеждането на конкурсите за именните стипендианти спазихме препоръките, направени от членовете на Съвета на фондацията. Задължителното представяне от кандидатите за именни стипендии и на стипендиите „Хуауей ИКТ“ на есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” помага много на специализираните журита при провеждането на  събеседванията с кандидатите след подборния кръг и за взимането на  справедливи решения при класирането, особено при близки постижения и силни като цяло кандидатури. Тези  есета  разкриват  начина на мислене на студентите и нагласите им за бъдеща реализация. В заключение, показаното през тази стипендиантска кампания доказа, че  се издига престижа и  значението на стипендиите, които отпуска Фондация „Еврика“ сред студентската общност в цялата страна.  Високите изисквания, които сме поставили като условие за участие в конкурсите за именните стипендии ни предпазват от масово участие на студенти, които кандидатстват формално на принципа „да се пробваме“, а се подбират най-добрите, постигнали значими резултати.

В  заключителния кръг на конкурсите за 10-те именни стипендии и стипендиите Хуауей ИКТ бяха допуснати за събеседване 48 студенти от 17 висши училища в страната, което е доказателство за силна конкуренция между студенти с висок  успех и значими резултати в национални и международни конкурси, олимпиади, научни конференции и други форми на изява. Показателни в това отношение бяха претендентите за именните стипендии „Джон Атанасов”, „Акад.Методи Попов”, „Акад. Никола Обрешков”, „Акад. Димитър Мишев” и „Акад. Евгени Матеев“. Като анализираме кампанията за именните стипендии, задължително и за пореден път трябва да отбележим много сериозното отношение на всички членове на специализираните журита, включващи трима академици, двама член-кореспонденти, седем професори и още шест учени и специалисти. Тяхната професионална работа, съчетана с анализ и оценка на постиженията на студентите, направи възможно проявата на обективност при определянето на носителите на именните стипендии.

Наред с традиционно големия брой кандидати от СУ „Св. Кл. Охридски“, УНСС, УАСГ, ШУ „Епископ  Константин Преславски“, ТУ – София и МУ – София, отчитаме нарастване на интереса и броя на кандидатстващите студенти от ТУ – Варна, НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново и филиалите му, Икономически университет – Варна, НБУ – София, ТУ – Габрово и Тракийски университет – Стара Загора. За поредна година нямахме проблемни направления с малко или  кандидати с неособено значими постижения. Радваме се, че това вече се превръща в традиция. От много слаба и умерена през минали години, сега е налице силна конкуренция при кандидатите за именната стипендия „Акад. Дончо Костов”. На път сме да преодолеем кризата от последните години с кандидатите за именната стипендия „Акад. Георги Наджаков“ за постижения в областта на физиката, дължаща се на занижения интерес към кандидатстване в тези специалности. На тазгодишния конкурс, за тази именна стипендия се явиха значителен  брой кандидати, подготвени и със значими резултати от участия в научни изяви. Прави впечатление, че по-голямата част от кандидатстващите физици са с трайни научни интереси в областта на астрономията и астрофизиката. Навярно това е следствие от активната роля на извънучилищните форми на работа на  астрономическите обсерватории и клубове в страната и наличието на много състезания и олимпиади по астрономия. Повишен е броят и качеството на кандидатите за двете инженерни именни стипендии – стипендия „Акад. Димитър Мишев” и стипендия „Акад. Ангел Балевски”. Това се дължи на допълнителните възможности от по-големия брой стипендии в тези области и допълнителните стимули, добавяни от стипендиите „Хуауей- ИКТ“. Това навярно е в основата на големия брой  кандидати за именната стипендия „Джон Атанасов“. По традиция се запазва интереса към стипендиите „Акад. Евгени Матеев“, „Акад. Методи Попов”, „Акад. Никола Обрешков“ и „Акад. Димитър Мишев”. След миналогодишния спад на нивото на претендентите за именната стипендия „Акад. Ростислав Каишев“, през тази година е на лице  повишаващо се  участие на студенти от Медицински университет – Варна, СУ „Св. Кл. Охридски“ и  от НВУ „Васил Левски“. Незадоволително е участието на  студенти от ХТМУ – София, но ще търсим съдействие в университета, ако това се окаже трайна  тенденция.

Принос за нарастване на ефективността, популярността и обществената значимост на именните стипендии на фондацията имат извършените промени в Статута на специалните именни стипендии, които дават възможност на Изпълнителното бюро по предложение на специализираните комисии и при наличие на ресурс да определя по двама носители, там, където кандидатите са много стойностни и близки по постижения. Отправяме покана към всички членове на Съвета да присъстват на заседанията на специализираните журита, за да се убедят на практика в правилността на направените промени и действията на Изпълнителното бюро. По предложение на специализираните журита определихме по двама носители за именните стипендии „Акад. Димитър Мишев“, „Кольо Фичето“, „Джон Атанасов“, „Акад. Никола Обрешков“, „Акад. Методи Попов“ и „Акад. Евгени Матеев“. Двама от досегашните ни стипендианти от международни олимпиади кандидатстваха в конкурсите за именни стипендии и стипендията „Хуауей ИКТ“, като Владислав Харалампиев от СУ „Св. Кл. Охридски“ след отлично представяне на втория етап на конкурса, спечели стипендия „Хуауей ИКТ“ за новата учебна година.

С решение на Съвета на фондацията беше запазен размера на именните стипендии и за учебната 2016/2017 година студентите  получават годишна стипендия в размер на 2 000 лева. Бихме искали  да можем да увеличим техния размер, но трудните финансови условия за управление на имуществото, гарантиращо доход и сравнително неголемия брой дарители  ни карат да се въздържаме от предложение за промяна на тези условия. Ще търсим възможности за привличане на нови дарители. Продължаваме да осъществяваме и втората част от стипендиантската ни програма, насочена към  носителите на медали от международни олимпиади по математика, информатика, физика, биология и химия, към които имаме поет ангажимент  за пълния срок на обучение.

През 2016 г. не малка част от нашите стипендианти, носители на медали от международните средношколски олимпиади продължиха образованието си в престижни университети в Англия, Германия, Франция, Канада и САЩ. За разлика от предходната  година има известно намаление на техния брой. Повече са тези, които са продължили образованието си в наши университети и това обуславя по-големия краен брой на стипендиантите на Фондация „Еврика“ за учебната 2016/2017 година. От досегашните стипендианти на Фондация „Еврика”, 3 са завършили висшето си образование, а 4 са продължили обучението си в чужбина в бакалавърски и  магистърски програми.

И през 2016 година беше спазена традицията от средношколските отбори по математика, информатика, физика, химия и биология да се завръщат от международните олимпиади с множество медали и отличия. На 57-та международна олимпиада по математика в Хонг Конг, българският отбор спечели три сребърни и три бронзови медали. В отборното класиране се наредихме на 18-то място, а сред страните от Европейския съюз сме на четвърто място. Сребърни медали спечелиха стипендиантите на фондацията от СМГ Александър Чергански и Даниел Атанасов, а третият сребърен медалист Станислав Славов е студент в престижен университет в чужбина. С бронз се окичиха досегашната ни стипендиантка Виолета Найденова от СМГ и новите  стипендианти Христо Папазов от Американски колеж – София и Атанас Динев от ПМГ „Никола Обрешков“ – Бургас. С шест медала, сред които 1 златен, 3 сребърни и 2 бронзови се завърна българският олимпийски отбор по математика след сериозна надпревара в Младежката балканска олимпиада, проведена в Слатина, Румъния. На Балканската олимпиада по математика /старша възраст/ в Албания българският отбор спечели три сребърни и три бронзови медали, като нашата стипендиантка Виолета Найденова остана само на една точка от златния медал, а на другия ни нов стипендиант Христо Папазов не достигна една точка за среброто. В отборното класиране те заеха 4 място сред 18 държави. Най-доброто си представяне досега направи българският отбор на Петата Европейска олимпиада по математика за девойки. Тимът ни зае трето място в неофициалното класиране по страни с 99 точки на надпреварата в Бущени, Румъния. На първите две места са Русия и САЩ, което прави нашите момичета най-добрите в ЕС. Златен медал спечели стипендиантката на Фондация „Еврика“ Виолета Найденова от СМГ, други три момичета от СМГ и МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна спечелиха два сребърни и един бронзов медали.

Олимпийският отбор по информатика доказа за пореден път високата класа на българските състезатели. Те завоюваха 1 златен и 2 сребърни медала от 28-та Международна олимпиада по информатика, проведена в Казан, Русия. В отборното класиране се наредиха на десето място по медали и на единадесето място по точки измежду 82 държави. Българският отбор завоюва убедителното първо място по точки и по медали на Балканската олимпиада по информатика в Кипър. Нашите стипендианти Енчо Мишинев, Александър Кръстев, Даниел Атанасов, заедно с Христо Венев, спечелиха два златни, един сребърен и един бронзов медали. За последното десетилетие олимпийските ни състезатели по информатика са спечелили 19 златни, 24 сребърни и 18 бронзови медали от участието си в Балканската олимпиада по информатика. България е участвала във всички олимпиади с изключение на едно издание, като е била домакин през 1995, 2004, 2009 и 2015 година.

Добрата подготовка и високата лична мотивация на младите физици донесе на България един сребърен, три бронзови медали и една почетна грамота от 47-та международна олимпиада по физика в Цюрих, Швейцария. Дилян Христов от НПМГ – София спечели сребърно отличие, а бронзовите медали заслужиха новият ни стипендиант Александър Иванов от СМГ, Александър Кратинов от ЕГ – Варна и  Александър Щедридски от СМГ. Един златен, два сребърни и четири бронзови медали спечелиха българските ученици на 21-та Международна олимпиада по астрономия, чиито домакин беше град Смолян. Единият от ръководителите на нашия отбор е Никола Каравасилев, бивш стипендиант на Фондация „Еврика“ и участник в много национални проекти и изяви, на които фондацията е съорганизатор.

С четири бронзови медали се върна българският отбор от 48-та международна олимпиада по химия, която се проведе в Тбилиси, Грузия. В нея участваха представители на близо 80 държави и ние сме  горди с постиженията на нашите стипендианти Янислав Данчовски от МГ – Плевен, Любен Бориславов и Борис Стефанов – вече студенти в СУ „Св. Кл. Охридски“ и Кръстьо Драгинов, ученик в ПМГ „Яне Сандански“ – Гоце Делчев. На 50-та Международна Менделеевска олимпиада по химия  в Москва, Русия, в оспорвана надпревара със 114 състезатели от 21 държави, стипендиантите на Фондация „Еврика“ спечелиха 3 бронзови медали.

От  27-та Международна олимпиада по биология в Ханой, Виетнам българските участници се завърнаха с  един сребърен, два бронзови медали и една почетна грамота.

Равносметката за учебната 2016/2017 година е: 52 стипендианти, от които 44 студенти и 8 ученици. Най-много – 19 са от  СУ „Св. Кл. Охридски”; 5 са от Медицински университет – София; 4 от Технически университет – София; 3 от ШУ „Еп. Константин Преславски“; по 2 са от УНСС – София, Икономически университет – Варна, НВУ „Васил Левски“, УАСГ – София, СМГ „Паисий Хилендарски и по един от Медицински университет – Варна, Тракийски университет – Стара Загора, Технически университет – Варна, ТУ – София, Филиал Пловдив, Медицински университет – Пловдив, НПМГ – София, Американски колеж – София, ПМГ „Яне Сандански“ –  Гоце Делчев, МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна, ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, МГ „Атанас Радев“ – Ямбол.

Стипендиантската програма на Фондация „Еврика“ продължава да е много успешна и създаваща добро име на организацията ни в обществото. През различните години в нея са участвали много млади хора, които вече имат достойно място в различните професионални общности и научни среди. Някои от тях в знак на признателност продължават да помагат на фондацията. Станислав Хаджийски е един от тях. Той работи в  екипа на голяма софтуерна компания и с  негова помощ се  регистрирахме в платформата Bright Funds за привличане на дарения  от работещите в компанията. Първото такова е от Станислав. За нас много важна  е обосновката му, защо иска тези пари да стигнат до фондацията: „Смятам, че Фондация Еврика“ е един от най-светлите лъчи, които видях по време на обучението си в университета. Вашата стипендия е не просто добра финансова помощ, но и носи чувство на удовлетвореност от извършената от студентите работа. За мен тя беше признание, че се занимавам с нещо полезно, че усилията ми не са безмислени и че се движа в някаква правилна посока“. Станислав Хаджийски не спира до тук, изпратил е известие до всички свои колеги в българския офис на фирмата и вече обмисля възможност да добави автоматично месечно дарение към фондацията, за да помагаме и на други млади учени и специалисти.

Вече шестнадесет години успешно функционира създадения от Фондация „Еврика”, съвместно с Института по математика и информатика на БАН, МФ „Св. св. Кирил и Методий” и Съюза на математиците в България  /СМБ/  Ученически институт по математика и информатика /УчИМИ/ като дългосрочна програма за работа на  български учени с ученици от средните училища с изявени способности в областта на математиката и информатиката. Той се утвърди като престижно и желано средище от национален мащаб. Това е един модел и за другите области на науката, където могат да се обединяват усилията за подкрепа на първите стъпки в науката на бъдещите изследователи. В рамките на неговата годишна програма се провеждат ученическа конференция, пролетна ученическа секция, интервю за избор на двама участници в Изследователския научен институт / RSI / в Масачузетския технологичен институт, лятна изследователска школа, ученически работен семинар и семинар за учители по математика, информатика и информационни технологии. Годишно се разработват над 100 проекта от около 140 ученици от повече от 25 града в страната.

Шестнадесетата ученическа конференция по математика и информатика /УК’16/ се проведе през януари 2016 г. в гр. Враца. В секциите по математика, информатика и информационни технологии участваха 82 ученици от математически и общообразователни гимназии от Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Вълчи дол, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Пирдоп, Пловдив, Правец, Русе, Сливен, Смолян, София, Хасково и Шумен. Те бяха подкрепени от своите научни ръководители – над 30 учители, учени, представители на бизнеса и дори ученици. Представени бяха общо 62 проекти, от които 20 по математика и 42 по информатика и информационни технологии. Шестнадесет проекти получиха отлична оценка, а други пет специални грамоти – за дебют, образователен софтуер и дизайн. Евродепутатът Владимир Уручев връчи Грамота за развиващо обучение в областта на математиката и информатиката на Димитър Джангозов, ученик в 10 клас в ПМГ „Иван Вазов“, гр. Димитровград за неговия проект „Composy – генериране на алгоритмична музика“. Представителите на „САП Лабс България“ връчиха две специални грамоти на Стоян Минчев от ПМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен и Даниел Господинов от ПМГ „Иван Вазов“, гр. Димитровград. Специалната награда на „Мусала Софт“ грабнаха Габриел Кънев и Любослав Александров от СОУ „Васил Левски“, гр. Русе. Освен наградите, отлично представилите се ученици, които не са в последния клас на средното си образование, получиха право за участие в конкурса, определящ двамата български участници в Изследователския научен институт (RSI’16). Това е престижна шестседмична международна лятна школа с 80 участници от целия свят, която се провежда в Масачузетския технологичен институт. За участници в RSI’2016 бяха избрани Димитър Карев от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково и Дона-Мария Иванова от МГ „Баба Тонка“, гр. Русе. В рамките на 45-та Пролетна конференция на Съюза на математиците в България, през месец април 2016 г. в Плевен се проведе Шестнадесетата ученическа секция на УчИМИ. На нея бяха представени 51 проекти, от които 17 по математика и 34 по информатика и информационни технологии. Над 50 ученици от България, Люксембург, Индия, Македония, Малайзия и Нова Зеландия   взеха участие в Лятната изследователска школа на УчИМИ, която се проведе през август в кампуса на Американския университет в България. Времето в школата беше посветено на лекции, семинарни занятия и индивидуална работа върху конкретни теми и задачи. По традиция  в рамките на лятната школа се проведе и семинар за учители. Обобщено, за шестнадесетгодишния  период от съществуването на УчИМИ, през неговите форми са преминали над хиляда ученици и техни учители по математика, информатика и информационни технологии. Нараства броят на възпитаниците му, които участват отново в живота му, но вече като научни ръководители и консултанти на учениците. Авторите на много проекти, разработени в Ученическия институт и след участие в школите на Масачузетския технологичен университет са публикували статии в специализирани научни списания и в трудове от конференции. Възпитаниците на УчИМИ се връщат с награди от европейски форуми за млади учени и от научни фестивали, организирани в САЩ, Канада и Австралия.

Създадената неотдавна Ученическа академия от БАН прави опит да покрие и другите научни области, като физика, химия и биология и хуманитарни науки  и се стреми да поощрява интердисциплинарността. Новият председател на БАН акад. Юлиан Ревалски е пряко свързан с досегашната дейност с учениците и извежда като приоритет на БАН този подход в областта на образованието. С подобни форми на работа се дава възможност за дистанционна работа, която позволява да се обхванат много повече ученици, включително и от малки населени места и в отдалечени от столицата райони, където няма сериозен научен потенциал. Това разширява възможностите за привличането на младежите към изследователски дейности и формиране на траен интерес към науката.

През отчетния период се старахме да не прекъсваме връзките си с изградените преди пет години 11 ученически клуба, в рамките на осъществяването на проекта  „Клубове за наука и техника за ученици”. Независимо, че в тях се смениха напълно учениците, духът и организацията на дейностите се запазват благодарение на учителите, работещи с тях и подкрепата на директорите. Правим необходимото да сме техни съветници и помощници. Благодарение на научните ръководители те продължават да са едни от активните участници  в организираните от нас конкурси и инициативи.

Част от тези клубове служат за пример на други такива в училищата и благодарение на техните научни ръководители и на самите ученици станаха домакини и организатори на конкурси, състезания и други дейности в областите на природните науки и техника.  Примери  в това отношение могат да бъдат дейностите на Клуб  по наука и техника „Хелиос” към СУ „Васил Левски” в Севлиево, който е домакин и един от съорганизаторите на  Националния Фестивал „Наука на сцената“, Клуб „Знание” към Спортното училище „Ген. Владимир Стойчев” от София, който е активен участник в национални конкурси и прояви по наука и техника. Те и още немалко клубове  имаха  програми за 12-то издание на Европейския младежки ден на науката под надслов „Науката в спорта“, който се проведе на 17 март 2016 г. И у нас, както в много европейски страни, в училищата,  клубовете организираха празници на науката и техниката. За пореден път за тази наша  дейност бяхме поставени в групата на организациите с добре свършена работа  от  МИЛСЕТ- Европа в техния годишен отчет. Много от проектите, разработени за участие в наши конкурси или в тези, подкрепяни от нас клубове участваха в Третата ученическа научна сесия към новосъздадения Ученически институт към БАН и 6-то издание на Националния фестивал „Наука на сцената“. Техни представители са участници в конкурса „Млади таланти“, организиран от МОН.

Когато анализираме дейностите с учениците, считаме че е време да се направят необходимите стъпки за подобряване на координацията и ръководството на ученическите извънкласни дейности. Не бива да разчитаме на инициативи и действия от страна на МОН, а да потърсим възможности за обединяване усилията на неправителствени организации, които работят в тази сфера и да застанем заедно с Националния дворец на децата във възстановяване на добри практики, съществуващи у нас за провеждане на изложения, каквито се организират в много страни на Европа и света в МИЛСЕТ, да привлечем повече  ентусиасти сред учителите и директорите на училищата, за да стане по-организирана и мащабна дейността по наука и техника и не на последно място да направим необходимото в помощ на учителите, които се занимават с това. Има нужда от такава помощ и е нормално да обединим усилията си, да превърнем в съюзници факултетите, които подготвят учители и така да започнем да показваме, че от обединяването на усилията идва по-големият потенциал и възможности. Готовност вече изразиха в Пловдивския университет и трябва да протегнем ръка към тях, да ангажираме с това и МОН, за да успеем. Навярно това може да стане един мащабен национален проект. Добър пример за ползата от близкото сътрудничество с университетите може да бъде създаденото ново партньорство с Машинно-технологичния факултет на Технически университет – София и да разгърнем по активна дейност сред ученическите клубове.Пример за това може да бъде включването на повече участници  в нови инициативи като националния конкурс „Моят 3D свят“. Новата техника и технологии искат друго отношение и подготовка. Това е и един от пътищата да отговорим на потребностите и търсенията на учениците и адаптацията на дейностите ни към новото време.

Едно от направленията на програма „Таланти“ дава възможност да бъдат подкрепяни индивидуални проекти на студенти и млади учени за участие в международни научни прояви или краткосрочни специализации. Наличието на немалко международни програми, които изцяло поемат разходите за осъществяване на такива проекти, намалява интереса към финансираните от нас, защото  възможностите ни са значително по-малки. Независимо от това, през изминалата година подкрепихме четири индивидуални проекти. Навярно с увеличаването на средствата за наука в БАН и университетите може да се очаква и активизиране на тази дейност, която да направи по-търсена и нашата финансова помощ. Твърдението ни се базира най-вече на изразените мнения и становища на кандидатите за стипендии, които показват интерес и постигат резултати, които заслужават да получат възможност за изява на международни научни форуми, редом с техните преподаватели и учени с по-голям опит. От тях те има какво да научат, но могат и да внесат нови интересни идеи за изследвания и научни дирения.

Много малко са младите учени, които се заемат с организиране на научни изяви за млади хора, в които да намират опита и уменията на свои колеги и да ги пренасят в своята работа. Изследователската работа рядко е индивидуално занимание в много от научните области. В повечето случаи е колективно дело и това е в основата на разбиранията ни, че трябва да намираме форми за създаване на творчески контакти и демонстриране на постигнатото. На тези мисли ни навеждат разговори с млади учени и дори студенти – стипендианти, създатели на  научни продукти. Резултатите идват най-често тогава и там, където има добър колектив и творчески дух, където се срещат натрупани знания и опит и умело търсене на нови свежи идеи, които позволяват навлизането на новите технологии и техника, гарантиращи високо ниво на иновационната дейност.  Трябва да потърсим  повече единодействие с БАН и новото му ръководство, където би трябвало  да действа договора между БАН, Съюза на учените в България и Фондация „Еврика“. За съжаление той все още не дава очакваните резултати. Затова не предлагаме промени в програмата, а настоятелно търсене на промяна в условията и подкрепа на търсещия дух на младите, на организаторите сред тях, възобновяването на организационните връзки с младежките професионални организации и отделните млади изследватели за популяризирането на  програмите ни по време на провеждането на младежки научни школи и конференции и в контактите с участниците в тях.

 

  1. За стимулиране на младежката научно-техническа изследователска, изобретателска и друга новаторска дейност.

Една от основните цели, заложени при създаването на фондацията беше не само да открива, но и да намира добри стимули и да ги прилага, за да насърчава развитието на творческото мислене и изследователските търсения на решения в областите на науката, техниката и технологиите. През изминалите години, включително и през последната, непрестанно търсим възможно най-добрите подходи за това, разширяваме областите и формите и всичко това адаптираме към променящите се условия и потребностите на младежите. За някои от дейностите вече имаме традиции, а за други налагаме нови търсения, форми на въздействие и нови партньори, с които да осъществяваме всичко това.

Към настъпилите промени следва да отнесем новите възможности за финансиране на изследователски дейности на младежите, което преди се осъществяваше единствено с национални сили и финанси. Сега нещата изглеждат по различен начин. Членството на страната ни в Европейския съюз отвори врати към международни програми, възможности за специализации и обучение в престижни университети и участие в международни изследователски колективи. Това  е причината да се обръщаме в най-голяма степен към дейности сред учениците. Поради възрастови ограничения те не могат да се самоорганизират във формации, които да намират сами своите решения. Изцяло са зависими от вижданията и подходите на училищните ръководства. Продължилото дълго нормотворчество в училищното и предучилищно образование забави в много голяма степен организацията на дейностите и занемари добри практики на организирани дейности в местен и национален мащаб.

Загубени са добрите практики за кръжочна и друга научно-изследователска дейност сред студентите и естествено за организирането на прояви за изява на творчеството като конференции, студентски сесии, научни школи, летни университети и олимпиади. Недостатъчно са активностите и сред младите учени, доколкото такива останаха в академиите и университетите. Нашите скромни възможности не позволяват да се мерим с възможностите на международните програми, където финансирането дори на един проект се измерва с милиони. Оборудването за изследователска дейност също е остаряло, но там ние не можем дори да помислим, че ще успеем да се намесим и да помогнем.  Търсихме в какво можем да бъдем полезни и така направихме промените в програма „Научни изследвания“ за финансова помощ за публикуването на статии и други научни публикации на младите учени. Очакванията ни след промените в тази  програма  поне за сега не се оправдават. През 2016 г. не е постъпил нито един проект, свързан с младежка публикация в издания с импакт фактор. От една страна все още тази част от програмата „Научни изследвания“ не е достатъчно популярна, особено сред докторантите, където често се ражда оригинални научни продукти, но от друга си даваме ясна сметка, че няма и толкова  значими  резултати от изследвания на млади учени, които да бъдат последвани от публикации в престижни научни издания. Критериите в тях продължават да растат. При колективно авторство много трудно се достига значим младежки дял, за да се приложи изискването на програмата.

През последните години се правят немалко декларации от всички организации за необходимостта от подкрепа на образователни инициативи, позволяващи популяризирането на науката като притегателен център за реализация на младите. С тази цел преди години подписахме споразумение с БАН и Съюза на учените в България за разгръщане на една такава инициатива, съдържаща съвместни действия на трите организации сред учениците и я нарекохме „Пътят на децата и младежите към науката“.  Използваме всяка една проява на фондацията, за да срещаме учениците с  български учени, които да ги запознават с интересни и любопитни постижения на българската и световната наука. Надяваме се, че новите ръководства и на двете партньорски организации ще обърнат внимание на тази съвместна програма и ще успеем да направим по-сериозни стъпки за работа в училищата. При създаването на много клубове в рамките на програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“ може да бъдат полезни дейности като обучение на ръководителите на клубни форми и запознаване на място с работата в научните институти. Университетите също са с голям потенциал за това, но навярно трябва да бъдем по-настоятелни пред МОН и Двореца на децата като специализирано методическо звено на извънкласните дейности.

В дългогодишните си опит и практика сме се уверили, че най-примамливи и интересни за учениците са конкурсите. Сред тях продължава с най-голямо внимание да бъде конкурсът „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Проведохме  неговото ХVIII издание  под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов, заместник председател на фондацията.  В него има широки възможности за изява на много деца – от изследователи и експериментатори, до художници и поети. Конкурсът има  участници от много и различни училища в страната, защото той им  дава  възможност за размах на въображението и изява на различни способности и дарования. Космосът е тема, която вълнува хората от хилядолетия и опознаването му е важен етап от развитието на човечеството. Ние се водим от разбирането, че привличането на младите хора към разработването на проекти, свързани с Космоса е печеливша и много ценна стратегия. В помощ на популяризацията му са Националния дворец на децата с изготвения и изпращан в училищата Национален календар за извънкласни дейности на МОН, както и медийният ни партньор – Националното издателство за образование и наука „Аз Буки”. Важно е, че с подбора на специалистите  за оценка на конкурсните работи успяваме да защитим стремежа ни за обективност  и откритост. В журито са привлечени учени, педагози и специалисти. През последните пет години то се ръководи от  създателката на първата космическа лаборатория – доц. Таня Иванова. През 2016 г. в  конкурса участваха 1311 ученици от 8 до 18 години с 1272 проекти в пет тематични направления. Подходът ни да награждаваме не само младите творци, но и техните учители също има добър резултат. Децата порастват и продължават обучението си, но ръководителите им продължават да работят за каузата и привличат нови участници. Съществува приемственост и едва ли е изненада това, че има училища и клубове, които често са сред наградените. Много активни са формированията към регионалните обсерватории, сред които тези във Варна и Стара Загора.  През последната година сред най-активните  и с многобройни участници бяха Обединен детски комплекс в гр. Кюстендил, СУ „Иван Вазов“ – Вършец, Школа по изобразително изкуство „Живопис“ при ОДК – Казанлък и Младежки астрономически клуб „Сотис“ при Планетариум – Смолян. Този конкурс се е превърнал наистина в стимул за творчеството на децата. Бихме искали да посочим и имената на участници и тези училища, клубове и школи.

В направлението „Идеи за научни и технически експерименти“ взеха участие 15 ученици от 14 до 18 години с много сериозна подготовка и задълбочени знания. Първа награда спечели Анета Лазарова от СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец с научен ръководител Радка Костадинова за научна разработка на тема „Светлината в Космоса“. Втори се класира дългогодишния участник в  този конкурс Томислав Скандалиев  от ЕГ „Д-р Петър Берон“ – Кюстендил  и Школата по моделизми при ОДК – Кюстендил за разработката „Соларната енергия – „Безплатен обяд“ за човечеството на Земята и в Космоса“. Третата награда беше присъдена на Йоанна Стефанова и Вероника Русева от Средно училище за европейски езици „Константин-Кирил философ“ – Русе за разработката „Идея за интерактивна детска площадка „Космически полети“. Отлично се представиха и учениците от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово, Национална Априловска гимназия и СОУ „Васил Левски“ – Ардино.

Направлението „Модели и макети на космически обекти“ също е привлекателно за много деца и юноши със сръчни ръце и богата фантазия. В него участват ученици от 10 до 18 години. Представени бяха 43 макети и модели на 98 ученици. Понякога се правят макети от подръчни средства и това ги прави достъпни за всички. Първото място спечели Николай Петров от ОУ „Стоян Михайловски“ – Варна за макет на Международна космическа станция. Втора се класира Станимира Стойчева от СУ „Васил Левски“ – Севлиево за изработване на макет на „Луноход 11“, а трета награда беше връчена на  Георги Лозанов от СУ „П. Яворов“ – Плевен, представил интересен макет на Слънчевата система. По традиция с голям интерес се ползва направлението за графични произведения, създадени с помощта на компютър. Наблюдаваме тенденция за все по-добро качество на създадените  проекти. Все по-многобройни и със значими постижения са компютърните  рисунки и колажи. Свои  творби представиха 253 участници. Сред тях трябва да бъдат споменати Калояна Кашерова, Делянка Сиракова и Андрей Царев от младежки астрономически клуб „Сотис“ при Планетариум – Смолян, които спечелиха първото място с проект  „Междупланетни истории“. Второто място зае Росица Давидова от СУ „Иван Вазов“ – Вършец за „Старобългарски календар“, а трети се класира Димитър Фердинандов от Езикова гимназия „Пловдив“ за разработването на образователната поредица „Космосът“. В направлението за литературни творби се включиха 98 млади автори със 121 произведения. Първата награда получи Елица Желева от ПМГ „Н. Обрешков“ – Казанлък за есето „Тайните на Космоса“, втората – Василена Кондова и Мартина Билянска от Смолян за разказа „Една година на кометата Хейл-Боп“, а трета се класира Александра Кършакова от ПМГ „Н. Обрешков“ – Казанлък за стихотворението „Космосът“. Както и в предходни години най-много бяха участниците в направлението за рисунки. Свои творби представиха 847 ученици от 105 училища и други извънучилищни звена. Първи, заслужено стана Илиан Иванов от Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ – Варна за рисунка на тема „Работен ден на космическа станция“. Второто място зае Деница Господинова от Школа по изобразително изкуство „Живопис“ при ОДК – Казанлък, а трети се класира Симеон Ненов от СУ „Н. Й. Вапцаров“, село Бенковски, област Кърджали за рисунките „Прогрес“ и „Магията на медитацията“.

Създадохме традиция  и връчихме наградите от конкурса в  Деня на народните будители в Националния политехнически музей. За пореден път там се събраха наградените от конкурса, техни съученици, преподаватели и родители от цялата страна.

Използвахме тази голяма аудитория, за да им покажем постиженията на българската космическа наука и техника  и с тях да представим редом някои от създателите им, едновременно да говорим за историята, но и за най-новите постижения и резултати от  българското участие в космическия проект ЕкзоМарс чрез презентация на председателят на  журито  доц. д-р Таня Иванова. Авторката на спечелилия първо място проект  в направлението за научни и технически експерименти също представи своите научни проучвания за спектрите на съвременни изкуствени източници на светлина и кои от тях са най-безопасни за хората, както и как влияят на астронавтите, подложени постоянно на изкуствено осветление. Както винаги участниците в конкурса посрещнаха с нестихващ интерес патрона на конкурса – ген. Георги Иванов и разказа му за полета и подготовката за него. Неговото поредно послание беше, че резултати се постигат само със задълбочени знания, труд и постоянство. За спомен на децата и техните ръководители ще останат много снимки, а чутото и видяното навярно са формирали идеи за нови проекти. Трябва да отдадем дължимото и на Националния политехнически музей, който е любезен домакин на проявите ни, показва с гордост музейните експонати, формиращи уважение, демонстрира непознати за младото поколение  изобретения и технически проекти на българи през отминалите години и готовността да приема и съхранява в музея най-добрите  ученически проекти.

Ако до сега конкурсът за Космоса беше най-мащабен и разнообразен, надяваме се този с интересното наименование „Моят 3 D свят“ да стане изключително атрактивен и привлекателен. Той е организиран от Машино-технологичния факултет на Технически университет – София и от началото на учебната година ние сме партньор в организацията и провеждането му. Приемането ни за съорганизатор е признание, за което трябва да благодарим и да направим необходимото да създадем още една възможност за изява в тази нова и модерна област на проектиране  с нови програми и технологии.

С добри партньори успяваме да намерим и други интересни теми за надпревара. Повечето са национални, но има не малко и такива, които са етапи от международни изяви. Най-много са възможностите за участие и изява на творчество в прояви и конкурси, организирани от Международното движение за наука и техника в свободното време  (MILSET ). Това е организацията, в която членуваме  и осъществяваме функции на регионален координатор, възложени ни от ръководството й. Имаме шанса първи да научаваме за новите инициативи и конкурси, но и задължението да популяризираме  условията за участие на български представители в дейности и проекти на международната организация. Стараем се да разширяваме обхвата в Европейския младежки ден за наука. През тази година той беше посветен на науката в спорта. За пореден път български представители  взеха участие в Десетия  международен конкурс за научна фотография под надслов „Когато изкуството срещне науката“. През 2016 г. в този конкурс на МИЛСЕТ – Европа се състезаваха 782 проекти от 41 страни. И този път сред отличените с награди има българските представители. Горди сме, че България все още остава единствената страна, която два пъти е печелила голямата награда. През последната година бронзов медал спечели студентката от Лесотехническия университет в София Натали Згурева, която е и носител на именната стипендия „Акад. Дончо Костов“ на Фондация „Еврика“ за учебната 2015/2016 година.

През  изминалата  година участвахме за пореден път  в подготовката  и провеждането на конкурса на МОН „Млади таланти“. Представител на Фондация „Еврика“  беше включен в комисията за оценка на ученическите проекти. Тридесет и един проекта бяха подадени за участие в осемнадесетото издание на този конкурс. Заелите първите три места получиха правото да представят България в Европейския конкурс за млади учени, който се проведе през месец септември в Брюксел. За поредна година организирахме участието  на наградените за проекти с приложен характер  в Европейското младежко научно изложение ESE’2016 на  МИЛСЕТ  в Тулуза, Франция. Димитър Гугов и Мартин Иванов от професионалната гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“ – Бургас представиха проект на тема „Автоматизиран пчелин“, който въвежда елементи на автоматизация на труда на пчеларя и осигурява здравословна среда за пчелните семейства. Звездин Бесарабов от НПМГ – София участва с проект „Машинна автоматизация на персонализиран ръкописен текст“, а Иван Иванов от Американския колеж в София  с проект „Автономен робот, подпомаган с жестов контрол“.

Както и в предходните години, най-много са съвместните конкурси и състезания с Националния дворец на децата. Стараем се да покрием възможно много  проблемни области от природните науки и се простираме от екологията до  моделизмите. Всички те са съобразени с възрастовите особености на децата и им осигуряват изява на знанията и идеите за нови решения.

От 16 до 20 юни 2016 г. в с. Кранево проведохме националните състезания по наука, техника и технологии с ученици от 5 до 8 клас. В тях участваха 110 ученици от Пазарджик, Пловдив, София, Сливен, Благоевград, Троян, Шумен, Сливница, Ловеч, Крумовград, Велико Търново, Варна, Бургас и Кюстендил. В рамките на състезанията  бяха организирани поредица от разнообразни съпътстващи инициативи, представящи дейности и идеи за свободното време на децата и учениците, имаше  постерна изложба, мултимедийни презентации, посещение на Ботаническата градина и други информационни демонстрации на ученическото творчество. В Националните конкурси по наука, техника и технологии с ученици от 9 до 12 клас, след предварителна селекция, до публична защита бяха допуснати 98 участници от Сливен, Пловдив, Благоевград, Крумовград, Варна, Троян, Ловеч, Бургас, Ботевград, Видин и София. Те показаха добри познания, умения и компетенции в областта на разработването на програмни продукти, електронните прибори, устройства и комуникационни средства, оригинални решения в областите на екологията, химията, биологията, енергийната ефективност, физиката и астрономията. По време на провеждането на научно-техническите конкурси се състоя и изложба с демонстрации на ученическо творчество. Това стана възможно в резултат на доброто ни взаимодействие с Националния дворец на децата и МОН. Няколко примера могат да бъдат доказателство за това. В  националния кръг по авиомоделизъм и ракетомоделизъм,  през месец май 2016 г. в гр. Кюстендил участваха над 130 деца и ученици от Обединените детски комплекси и други извънкласни звена в Никопол, Бургас, Ловеч, Ловеч, Кюстендил, Горна Оряховица, Долна Митрополия, Ямбол, Разград, Търговище, Русе, Севлиево, Пещера, Пловдив и София. Със съдействието и домакинството на община Пазарджик и Модел яхт клуб „Пазарджик“ се проведоха националните ученически състезания по автомоделизъм и корабомоделизъм. Там мериха сили повече от 146 деца и ученици от 12 специализирани клубове във Враца, Сливница, Русе, Мездра, Добрич, Пазарджик, Харманли, Габрово, Варна, Средец, Разград, Ловеч и София. Състезанията бяха следени с голям интерес от значителен брой наблюдатели и публика, сред които представители на медиите, на федерациите, много деца, ученици, бивши състезатели и граждани. Спазването на всички изисквания от страна на участниците и съобразяването със специфичните условия, при които се провеждат тези състезания, отново доказаха, че децата, които се включват в разнообразни дейности по интереси в свободното си време, са отговорни, точни, организирани, дисциплинирани и много добре възпитани. Тези съвместни дейности на фондацията с Националния дворец на децата и федерациите по моделни спортове помагат за засилване на интереса децата  към тези форми, развиващи техническата мисъл и подпомагащи професионалната им ориентация и формиращи полезни навици за здравословен начин на живот, самодисциплина и спортменски дух у младите хора.

Сред децата и учениците има  интерес и към занимания и конкурси с екологична насоченост. Затова за естествено приемаме, че има постоянен интерес към Националното ученическо състезание „Природата – наш дом“. В поредното му издание през 2016 година се включиха 140 ученици от ОДК и училища в София, Бургас, Благоевград, Кюстендил, Казанлък, Кърджали, Крумовград, Шумен, Русе, Разград, Враца, Силистра и Монтана. Интересите към ставащото в природата и опазването на редките животински и растителни видове  намират изява в  Международния ученически форум по екология „Сребърна“. Времето за провеждането му не случайно съвпада със  Световния ден за опазване на околната среда. Успехът на тази проява и многогодишната й традиция са възможни благодарение на обединените усилия на всички организации, с които си партнираме от двадесет и пет години – НДД, МОН, Регионалния инспекторат по образование – Силистра, Община Силистра, Общински детски комплекс – Силистра, РИОСВ – Русе  и др. Всички те имат принос за това, в тези дейности да участват значителен брой  ученици. И понеже числата са най-обективното и убедително доказателство, може с удовлетворение да покажем един статистически резултат. В проведените  в периода 1990-2016 година прояви са взели участие над 5 000 ученици – природозащитници. Много сред тях избират екологията за своя бъдеща професия, а други са останали  природозащитници  и защитници на природата. От техните среди израстват специалистите в тази област. Част от учените са преминали през школите  и извънкласните дейности.  Тази системна работа създава не само интереси, но и формира навици, има стимулиращо въздействие в овладяването на знания. Можем да бъдем доволни, че сред тях са и 9  първенци от конкурсите „Сребърна“, които по-късно са завоювали право да получават и стипендии от Фондация „Еврика“, а над 20 ученически проекта са участвали в международни конкурси и програми и са получавали заслужени отличия. През последната година в екологичния  форум „Сребърна 2016” се представиха над 600 участници от 22 области на страната, а в Националния конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда, който в последните години е с международно участие, се съревноваваха  60 ученици с 16 проекта от Варна, Враца, Видин, Благоевград, Кърджали, Бургас, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Плевен, Силистра, Разград, Плевен, Сливен, Русе, Велико Търново, София Стара Загора, Търговище, Шумен, Ямбол, Силистра, Калараш и Констанца. По мнение на журито в много от тези проекти се съдържат оригинални авторски идеи и изследвания, изразяват активна гражданска позиция и имат пряко отношение към опазване на природата и жизнената среда на човека, изучаване и опазване на биоразнообразието и използването на нови енергийни източници. По традиция в съпътстващата  програма беше подредена изложба с творби от поредното издание на международния конкурс за рисунка „Земята – наш дом”; литературното  четене на млади творци от международния конкурс за есе, стихотворение и разказ на тема „Земята – наш дом” и още една изложба с подчертано местен характер  „Деца рисуват Сребърна”, рисунките за която бяха направени по време на проявите в Силистра. Само в  Националния конкурс „Земята – наш дом” бяха представени други 275 рисунки, апликации, плакати, а литераторите – еколози представиха близо  250 стихотворения, разкази и есета.

Вече пет години осъществяваме  полезно и резултатно сътрудничество с Компютърна школа „Вале“ при Образцово народно читалище „Заря-1858”, гр. Хасково. През последната година за пореден път бяхме съорганизатори и осъществихме подготовката и провеждането на Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници”. Конкурсът е много успешен и се разширява в още повече градове и села  не само от България, но и други страни като съседните балкански държави, Русия и Украйна. През последните три години, той се провежда под патронажа на евродепутата Мария Габриел. В седмото издание на съревнованието участваха 1032 рисунки от 552 участници, 692 колажа от 382 участници и 301 творби от чужбина от 151 участници. Носители на златни медали в по-големите възрастови категории станаха  Тома Христов от НУИ „Добри Христов“ – Варна, Ивайло Георгиев от СУ „Любен Каравелов“ – Добрич, Мария Чавдарова от ГПЧЕ „Христо Ботев“ – Кърджали и Димитрия Моллова от ОМГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив. Те  получиха и  допълнителна награда – гостуване на патрона на конкурса в Европейския парламент в Брюксел. За успеха на конкурса и неговото масовизиране помогна и включването му в Националния календарен план на МОН за извънучилищните дейности. По време на заключителния етап на конкурса и тържеството за награждаването имаше голяма изложба, а 130 подбрани рисунки и колажи бяха показани в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе. Това даде възможност на жителите на двата града да оценят  художественото и техническото умение на децата и да се запознаят с техниката на съвременното  изкуство в областта на  дигиталната графика и компютърната живопис.

И през 2016 г. продължи партньорството ни  с Обединен детски комплекс в Кюстендил и Българската федерация по авиомоделизъм. През последните години заедно организираме Ученическия конкурс за нестандартни летателни апарати „Творческо предизвикателство ИКАР – 2016“. В състезанието, проведено в рамките на традиционното авиошоу „ОСОГОВО 2016“ се включиха над 30 участници от Югозападна България, които демонстрираха създадени от тях атрактивни летателни апарати от всякакъв тип. Интерес за малки и големи бяха изработените самолети, ракети и други летателни апарати. Те бяха оценявани за оригиналност на идеите, оригинални и прецизни  конструктивни решения, дизайн и летателни качества.  Най-добрите получиха дипломи и материални награди. В рамките на авиошоуто се проведе и първото за страната състезание с дронове по специално изградено трасе.

Както неведнъж сме установявали, конкурсите и състезанията са достъпни за много деца и ученици и едновременно с това са привлекателни  и с възможности да влияят за насочване на интереси, свързани със съвременните технологии, но и със свобода при търсенето на решения, творчество и изява на способностите, които гарантират развитие. Но освен тях, ние като организация подкрепяме и други дейности и изяви, предназначени за учениците.

През последните години Фондация „Еврика“ се наложи като надежден и желан партньор в организирането и провеждането на Националния фестивал „Наука на сцената“. Осъществяването на този проект е елемент от постоянно действащата Европейска програма „Наука на сцената“. Фестивалът се провежда веднъж на две години и неговата основна цел е да повиши интереса на учащите се от най-малките в детските градини до гимназистите от всички средни училища. Шестото издание на конкурса се проведе през месец октомври 2016 година в Севлиево. Всеки от участващите проекти беше представен от ученици и учители на щанд, илюстриращ по нагледен начин концепциите им за училищните занимания и експерименти чрез макети, модели, постери, рисунки, онагледяващи съвременното развитие и постижения на естествените науки. Проекти и резултатите от тях бяха показани и по време на  семинари, творчески ателиета и работилници, представяне на голяма сцена на малки представления, демонстрационни лекции и експерименти. Във фестивала взеха участие ученици и учители от Италия, Ирландия, Белгия и Чехия, които са партньори  на домакините на националната изява от СУ „Васил Левски“ – Севлиево в рамките на проект по програма „Еразъм“.

През 2016 г. възстановихме партньорството си с Обединен детски комплекс – Благоевград за провеждането на националния ученически празник „За хляба наш…“. Той е една инициатива с дългогодишна история и също е част от Националния календар за извънучилищните дейности на МОН. По нетрадиционен начин се ангажира вниманието на децата към всичко онова, което е свързано със създаването на хляба от продуктите до технологиите и всичко това през националните традиции, изкуството и знанията за тяхното отглеждане, преработка и използване. Над 1 200 деца от цялата страна демонстрираха наученото и придобитите умения в различните конкурси за научна разработка, есе, рисунка, приложно изкуство, стихотворение, разказ, сценично представяне на ритуали, драматизации, танци и песни, свързани с хляба в българските традиции и култура.

Едва ли сами бихме могли да се справим с многообразието на теми и дейности, ако не успявахме да се обединяваме с организации и институции, с които ни ангажират многогодишни договори и споразумения за партньорство. Това позволява да разширим палитрата от дейности и областите, в които осигуряваме възможности за изява на учениците. Още няколко такива инициативи и прояви ще представим.

В областта на физиката от години се провежда ученическа научна сесия по време на Националната конференция по въпросите на обучението по физика. През изминалата година тя  беше на тема „Физиката в моя свят“ и в нея участваха 38 ученици и студенти с 32 доклада и презентации. Авторите бяха представители на 14 училища и обсерватории от 13 града в страната. По мнение на специалистите все по-високо става качеството им и голяма част са на нивото на малки проекти с изследователски характер. Голям интерес предизвика идеята на преподавателката Соня Паничарова и учениците от СОУ „Александър Иванов – Чапай“ – гр. Белово, учениците от гимназиалния курс да ходят при по-малките ученици и да им представят физиката по един разбираем и атрактивен начин. В програмата на Националната конференция на учителите бяха отделени по 30 минути за представяне на отличените в сесията  ученически проекти. По мнение на преподавателите, би било полезно да се заложи още в регламентите на ученическата сесия повече демонстративни възможности за физични  експерименти, да се съчетават презентациите с тях и така да се намира по-силно въздействие в учебния процес.

Благодарение на разбирането и подкрепата на зам. председателя на Съвета на Фондацията Васил Велев и Асоциацията на индустриалния капитал в България и направеното дарение, фондацията зае свое място и в други форми на обучение чрез игра и чрез нестандартни методи на решаване на задачи. През 2016 година стартирахме два проекта с продължителност от една година. Първият от тях е с Института по математика и информатика при БАН. Той е продължение на вече осъществен първи етап от създаването на Виртуален училищен кабинет по математика. Ще бъдат създадени нови учебни единици – 60 часа занятия по математика с прилагане на „изследователски подход в образованието“. Новите учебни единици ще бъдат вградени във вече функциониращия  виртуален учебен кабинет, ще са общодостъпни за учители и ученици. Ще се осъществи последователно тестване на новото съдържание, ще бъдат обучени учители и по този път ще се търси развитие на творческото мислене и по- нататъшното приложение на наученото в учебния процес. За резултатите от постигнатото от екипа, осъществяващ проекта ще информираме на по-следващ етап, когато има резултати.

Вторият  проект се реализира на територията на Националния политехнически музей. Ще бъде създаден кабинет по конструиране, където деца ще могат с използването на конструктори „Лего“ да пресъздават модели на експонати от музея или да правят проекти на основата на собствените си виждания за машини и апарати на бъдещето. Целта е да се създаде интерес към инженерните дейности, да се възпитават умения, които да са в основата на професии за промишленото производство, развитие на творчеството и обединяване в едно минало, настояще и бъдеще.  Това ще се случва с помощта на ръководители – специалисти, а опитът ще обобщим и разпространим след края на проекта.

Когато правим преглед на организираните дейности сред учениците, не бива да пропускаме  една  от успешните ни инициативи – междуучилищната научно-техническа конференция за ученици от езиковите гимназии на София. Проведохме поредната, като приложихме ротационния принцип за домакинството й.  Възползвахме се от готовността на училищното ръководство на Втора английска гимназия да приеме домакинството и в голяма степен оперативната подготовка на проявата. Справиха се чудесно и от това авторитетът на конференцията нараства и привлича нови участници. Създадохме Организационен комитет с представители от почти всички езикови гимназии в София. Въведохме някои промени, за да успеем да отговорим на настъпващите промени, свързани с големия брой кандидати за участие в някои училища. С помощта на директорите на тези училища успяхме да наложим подхода за провеждане на такива училищни конференции, за да могат да се подберат най-добрите за следващия кръг на надпреварата, без да разочароваме тези, които са положили труд в подготовката на проектите си. На 14 май 2016 г. проведохме Третата междуучилищна научно-техническа конференция на езиковите гимназии от София. На нея 37 ученици от 8 до 12 клас, представители на 91 НЕГ, ЧПГ „Веда“, II АЕГ, Националния учебен комплекс по култура – Горна баня, I АЕГ, Испанската гимназия, 73 СОУ „Владислав Граматик“, 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ и 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ представиха 19 проекти, от които специално жури утвърди 4 ученици и един учител, които представиха българските ученици на младежкия научен конгрес в Сарагоса, Испания. На всички ученици и техните ръководители раздадохме дипломи за участие, а призьорите на конференцията получиха като допълнителни награди много интересни научно-популярни книги. За успеха на конференцията допринесе много и журито за оценка, което включваше акад. Ячко Иванов, проф. Николай Витанов и млади учени, участници в други наши конкурси. Това ниво на оценяващите и умението им за комуникация с учениците позволи отлична изява на авторите и задоволство, че са оценени от специалисти с много знания и научни постижения. Отзивите от реализацията на този проект са отлични и то най-вече сред училищните среди и ръководствата на езиковите гимназии в София.  Това показва, че с тази инициатива трябва да продължим и да се постараем тя да има повече вътрешноучилищни конференции, за да могат да намерят изява повече ученици с интереси в областите на природните науки и мотивация на учителите им да помагат при подготовката на проектите и тяхната защита. Много полезно  се оказа и наученото да се представят научни тези, да се правят атрактивни презентации и да се показват експерименти, направени от учениците, в които те влагат собствен принос.

Този наш опит показва, че трябва да намерим и адекватен подход в работата с професионалните училища, където на преден план да изведем знанията и уменията, свързани с професионалната подготовка и практическите умения. В тази област може по-успешно да намерим подходящите решения заедно с ФНТС и особено с тези от техните отраслови съюзи в областите, където има най-остра нужда от кадри. Една такава възможност е да продължим и развием провеждането на ученически изложения, каквото имаше през последната година в Горна Оряховица и помогнем в  ангажирането на повече училища, школи и училищни клубове.

С интерес очакваме и въвеждането на нова организация  на обучението в иновативните училища. Предстои МОН да направи подбор и да утвърди сред кандидатите тези, които ще приложат новите подходи още от началото на следващата учебна година. Смятаме, че ще може успешно да си партнираме в работата.

През годините Фондация „Еврика“ изгради своя авторитет и завоюва място на уважаван партньор на много институции и организации. Доволни сме, че нееднократно сме канени за консултации и работни срещи в Министерството на образованието и науката, за участие в значими национални прояви като: Конференцията за приобщаващо образование през опита на учители и директори; специализирани обучения на Център за приобщаващо образование в рамките на програма „Едно училище за всички“; различни инициативи на Националната мрежа на децата и други неправителствени организации, работещи в областта на образованието.

В работата сред учениците имаме добри традиции и посоката, която трябва да следваме е свързана с бързата промяна в съдържанието и формите на организация, която да я направят по-атрактивна и привлекателна за тази възрастова група.

Дойде времето, когато да информираме и за това, което правим  в университетите. През последните години справедливо изразявахме неудовлетворение от постигнатото сред студентската младеж. Основната изява сред тях беше стипендиантската програма и откъслечни прояви, които сме подкрепяли.

През 2016 г. успяхме да обърнем тренда и с удовлетворение може да заявим, че годината беше много успешна. Главната причина е по-тясното сътрудничество с много факултети и звена на българските университети. Сключихме договори за съвместна дейност с Машинно-технологичния факултет и Машиностроителния факултет на Технически университет – София. Договорихме конкретни дейности и партньорства за реализация на програми и проекти за повишаване на знанията, квалификацията и развитието на способностите на студенти и млади учени в областта на компютърното проектиране, машиностроенето и индустриалните технологии. Първи стъпки в реализацията на тези инициативи е съвместната ни работа с МТФ за организиране и провеждане на Националния конкурс „Моят 3D свят“ и съвместния проект с МФ за организиране и провеждане на Студентска научна конференция. С други, като Шуменския университет „Епископ  Константин Преславски“ и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ имаме отлично партньорство и изразена готовност за съвместна работа и сериозна подкрепа на университетските ръководства. В тези два университета вече има поставено добро начало за работа  и с ученици. Там има създадена и добра база, която би могла да бъде интересна и привлекателна за изследователска работа на училищните клубове. Полезна дейност може да осъществяваме заедно и за подготовката на учителите, заети с извънкласни дейности.

Успешно продължава и сътрудничеството ни с ръководството на Факултета по физика и инжинерни технологии на Пловдивския университет „П. Хилендарски“. За поредна година през месец ноември 2016 г. заедно със Студентския съвет и ръководството на факултета  проведохме петото  издание на Националната студентска научна сесия по физика и инженерни технологии. В научния форум се включиха над 200 студенти, докторанти, млади учени и представители на бизнеса, но и с значимо участие на ученици от средните училища. Участниците представиха проекти и научни изследвания, по които работят и обсъдиха иновативни идеи и актуални проблеми в различни научни области. Немалка част от изявите в научната сесия бяха насочени към подрастващите. Ученическите конкурси за научен проект „Еврика“ и за рисунки и колажи „Науката в света около нас“ имаха за цел да стимулират интереса на младите любители на природните науки към физиката и инженерните технологии. Учениците участваха с презентации по избрани от тях научни проблеми и представиха вижданията си за света на науката чрез рисунки и колажи под мотото „Юбилейни години – 2016“. По традиция, по време на сесията бяха представени продукти и материали на водещи фирми в България от областта на физиката и инженерните технологии, а представителите им разкриха възможностите за професионална реализация на бъдещите  инженери и физици. Подобна открита среща дава възможност за обмен на информация и идеи между средното образование, бизнеса и висшето образование. Представителите на Фондация „Еврика“ имаха специално отделено време в програмата на форума и това позволи на всички участници да се запознаят с разнообразната ни дейност, инициативи и проекти в подкрепа на младите таланти в науката и техниката.

През отчетната година в Русенския университет „Ангел Кънчев“ подготвихме и проведохме Националната студентска олимпиада по математика. Заедно със Съюза на математиците и домакините от Университета подготвихме и проведохме тази надпревара. В състезанието взеха участие над 150 студенти от 30 факултети на висшите училища и близо 40 преподаватели. Нашата помощ позволи да бъдат ангажирани най-добрите специалисти за разработване на задачите и тези, които оценяваха състезателните работи. Това на практика е един от елементите на подготовката и провеждането на олимпиадата, без който тя не би могла да се осъществи.

Фондацията откликна и на много прояви и инициативи, организирани от наши партньори. По тяхно искане организирахме нашите стипендианти за участие в тези изяви. Независимо дали това бяха творчески изяви или честване на годишнини на хора и събития в областта на науката, техниката и технологиите, бяхме желани  и приветствани, защото младежите бяха със задълбочени знания и интереси в тези професионални области. Ще отбележим само няколко от тях: организираното от Федерацията на научно-техническите съюзи национално честване „75 години висше техническо образование в България“; семинар на тема „Закрила на интелектуалната собственост. Добри практики за развитие на бизнеса“ на БТПП; националният конкурс по програмиране CodeIT; поредица от инициативи на неправителствената организация Startup Factory относно ценности и добри практики на предприемачески организации и местни IT общности; международната конференция „Иновациите творят бъдещето!“;  поредната Нощ на учените в България; изложението „Изобретения, технологии, иновации – ИТИ’2016“  и др. Наши стипендианти бяха сред отличените с награди от Юбилейното X-то издание на Националния конкурс  „Студент на годината“.

По традиция бяхме ангажирани в информационната кампания за реализацията на поредното издание на конкурса за присъждане на наградите „Джон Атанасов“ на Президента Росен Плевнелиев. Председателят на Съвета на фондацията акад. Кирил Боянов е почетен член, а Елена Маринова, член на Съвета на фондацията е представена в  Комитета за номинация на носителите на наградите за постижения на млади хора в областта на компютърните и информационните технологии и развитието на информационното общество в България.  За пръв път през 2016 г. престижната награда беше поделена от трима млади изследователи, като единия от лауреатите Веселин Райчев, който сега успешно развива потенциала си в чужбина е бивш дългогодишен стипендиант на Фондация „Еврика“.

През месец септември 2016 г. съвместно с Научно-техническия съюз по строителство в България проведохме Студентска сесия в рамките на Международната конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ DCB’2016. В нея взеха участие студенти от УАСГ, ВСУ „Черноризец Храбър“, ВСУ „Любен Каравелов“, Тракийски университет – Стара Загора и студенти от Истанбул, които имаха възможност да се запознаят с известни учени от страната и чужбина, както и с представители на строителния бранш. В тематичните секции на сесията бяха представени интересни разработки в областите на архитектурата, строителните конструкции, инженерни инсталации, инженерна геология, озеленяване и ландшафтна архитектура, правни аспекти в строителството, енергийна ефективност.

Много инициативи и проекти, адресирани към младите хора, организирахме и с някои други организации. През изминалата година продължихме ползотворното си сътрудничество със Съюза на изобретателите в България. Станахме съорганизатори на Седмото изложение за изобретения, технологии и иновации – ИТИ’2016, което е състезание на изобретатели, селекционери и новатори, както и опит за пазар на техните интелектуални продукти. Изложението се превърна в много полезна среща на над 80 учени, предприемачи, иновационни посредници, изобретатели, студенти и патентни специалисти с интереси и постижения в  развитието на тази  дейност, която е висша форма на творчество. Установени бяха трайни бизнес контакти, което се надяваме, че ще доведе до въвеждане в употреба на представените изобретения, полезни модели, индустриални дизайни, нови сортове растения и други нови решения. В съпътстващата програма на изложението бяха включени семинари, работни срещи и кръгли маси за разглеждане на проблемни въпроси, свързани с успешното участие на изобретатели, новатори и селекционери с проекти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. В рамките на изложението бяха връчени наградите „Изобретател на годината“ и „Иновативно предприятие на годината“. Използвахме активно поредното издание на това изложение, за да намерим потенциални кандидати за участие в 26-а национален конкурс на Фондация Еврика“ за най-добър млад изобретател на годината.

От 2010 година осъществяваме договор с Центъра за обучение на БАН. През изминалата година реализирахме съвместен проект за организиране на  Интердисциплинарен докторантски форум.  В БАН се обучават около 670 докторанти. Контактите между тях не са добре развити поради липса на събития, които да ги събират на едно място, а съвременната наука изисква все по-често интердисциплинарни подходи при решаването на научните задачи. На този симпозиум докторантите получиха възможност да обсъдят както своите изследователски въпроси и подходи, така и възможностите за кариерно развитие със свои колеги от други  научни направления. В изявата се включиха над 90 участници и слушатели. Осъществена беше  поредица от лекции на експерти и учени, предназначени за всички докторанти и паралелни сесии за представяне на докторантски постижения в изследователската работа. Тези доклади бяха събрани в сборник с резюмета и издаден с наша подкрепа. Той беше разпространен сред участниците и други учени, работещи в тези научни области. Сборникът съдържа и информация за контакт не само с участниците, но и гост-лекторите.

Както споделихме по-горе в отчета, през изминалата година бяхме част от едно събитие, което не е провеждано в страната ни в последните 25 години. Съвместно с Фондация „Милен Григоров“, община Горна Оряховица и ФНТС организирахме и проведохме конкурс – изложение „Младежко техническо творчество“. От 27 до 29 октомври 2016 г. град Горна Оряховица се превърна в средище на научната мисъл и идеите на бъдещето на младите хора.  Изложението  се превърна в своеобразна  работилница за идеи и за обмяна на опит и информация. 48 отбора със 152-ма участници представиха разработки в сферите на транспорта, мехатрониката, електрониката, роботиката, оптиката, строителството и архитектурата. В изложението участваха много от професионалните гимназии в страната, технически университети, институти на БАН, младежки екипи от фирми за иновации. Изложението беше подкрепено и от бизнеса в лицето на Асоциацията на индустриалния капитал. Вярваме, че тази политика ще привлече и други поддръжници, защото на България сега  най-много са й необходими инженерно-технически кадри, които да се влеят в производството. С това изложение поставихме едно ново начало за възраждане на добрите традиции на движението за техническо и научно творчество на младежта. Надяваме се, че с тази инициатива ще осигурим още една възможност за изява на творчеството на  младите  хора в техниката и науката. Ние също сме готови да го подкрепяме и да помогнем още през настоящата година да привлечем за участие и представители на други страни. Надяваме се, че и държавните институции няма да отминат с безразличие тази инициатива и считаме за необходимо да направим официално предложение от името на организаторите.

В края на 2016 г. поставихме начало и на още едно ново сътрудничество с Института по органична химия  с Център по фитохимия при БАН. Подготвихме  провеждането на Младежка школа по био-антиоксиданти в рамките на Първата международна конференция по био-антиоксиданти на тема „Природните био-антиоксиданти като основа за нови синтетични лекарства и хранителни добавки“. Инициативата е на учени от ИОХЦФ – БАН и Центъра за научни изследвания на Италия и Сапиенца Университета в Рим. Надяваме се чрез изявата да осигурим подходяща среда за среща между водещи изследователи в сферите на медицината, фармацията, химията и биологията, обмен на информация с научен и приложен характер и за перспективите в развитието на био-антиоксидантите. Младежката школа ще даде възможност най-вече на български и  чуждестранни млади учени, докторанти, студенти и ученици от училища с разширено изучаване на химия и биология да получат нови знания, да представят свои собствени научни резултати пред международна аудитория, да обменят опит и идеи и създадат контакти.

Значима част от годишната ни дейност продължават да са традиционните  конкурси за наградите  „Еврика” за постижения в науката, за млад мениджър, изобретател и фермер. Те се провеждат от много години – за двадесет и седми път за мениджър, за двадесет и шести път за изобретател и фермер и за  постижения в науката  за двадесет и първа поредна година. Те имат обществено признание и са оценявани с внимание от  държавни и обществени организации и институции. Конкурсите са разпознаваеми в обществото и се подкрепят от медиите, с чията помощ стават популярни.

Работата по подготовката и провеждането на конкурсите започна веднага  след предходните им издания. Стремим се да отчитаме бързо изменящата се действителност и своевременно да коригираме действията си. През изминалите години, на заседанията на  Съвета на фондацията са обсъждани нееднократно проблемите на конкурсите и са вземани мерки за промени в организацията на провеждането им. Направените промени в статутите на отделните награди повишиха елемента на конкуренция и допринесоха за излъчването на достойни призьори. За съжаление, все още остава нерешен проблема, породен от това, че в последните пет години в Патентното ведомство не се изисква попълване на информация за възрастта на авторите на изобретенията и това води до невъзможност да селектираме потенциални кандидатите в конкурса за млад изобретател. При тази ситуация се опитваме да работим с отделните експерти във ведомството и с патентни специалисти, през които преминават заявките. Разчитаме много и на нашите партньори от Съюза на изобретателите в България. Търсим помощ и от ръководствата на техническите университети в страната. Получихме такава от ръководствата на МТФ и МФ при ТУ – София, с които имаме съвместна дейност.

Специализираните  комисии, които  оценяват постиженията на кандидатите се справят много добре с възложените им задължения. Членовете на специализираното жури за млад мениджър използват професионалните си контакти в научните и бизнес средите и ни насочват към успяващи млади мениджъри. Помагат и специализираните  издания и предавания.  Повод за удовлетворение е, че не малка част от лауреатите в предходни издания на конкурсите, по своя инициатива промотират изискванията за конкурсите сред свои колеги и контрагенти, което много ни помага за откриване на потенциални добри кандидати. Пример в това отношение са доц. Николай Николов – носител на наградата „Еврика“ за млад изобретател на 2006 г. и Динко Танев – лауреат от конкурса за най-добър млад мениджър. Според нас това е израз на признание от тяхна страна за добре свършената  работа и справедливото и обективно оценяване на резултатите. Продължава доброто сътрудничество и с Асоциацията на земеделските производители в България, която е съорганизатор на конкурса за млад фермер. Благодарни сме и за коректно изпълнения ангажимент от специализираната комисия на Съюза на учените в България.

Макар и кратко ще представим резултатите от тази година. За 2016 година наградата „Еврика“ за постижения в науката беше присъдена на Атанас Курутос. Той е завършил  бакалавърска степен по химия през 2010 г. в Университета Кингстън – Лондон и магистратура във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“. От 2014 г. до 2016 г. е редовен докторант в Катедрата по фармацевтична и приложна органична химия на същия университет. В този период той проявява организаторски и преподавателски умения и води лабораторни упражнения на студентите по дисциплините „Органични химични технологии“ и „Съвременни химични технологии и управление на Емисиите“. От 2012 г. Атанас Курутос работи като химик към Лабораторията  „Органичен синтез и стереохимия“ в Института по органична химия с Център по Фитохимия при БАН. От 2016 г. е асистент към същия институт. През     2015 г. специализира в областта на фотофизичните изследвания на цианинови багрила в  Института Руджер Бошкович в Загреб, Хърватия.

Научните интереси на Атанас Курутос са в областта на диастереоселективния и финния органичен / биохимичен синтез. В тази област има 10 публикации в научни издания и е участвал с доклади и постерни презентации в 10 международни научни форуми в Австрия, Великобритания, Русия, Украйна, Франция и Хърватия. Умението на д-р Курутос да провежда самостоятелни задълбочени изследвания, да ги анализира, както и усвоените съвременни методи за анализ му осигуряват възможност за включване в редица научни проекти. Избиран е за рецензент в три международни научни списания с импакт фактор.

Атанас Курутос получи съвместната награда на Фондация „Еврика” и Съюзът на учените в България за отличната защита на дисертационен труд на тема „Синтез на цианинови багрила и изследване на фотофизични свойства на някои от тях”, за което му е присъдена образователна и научна степен „Доктор”. Основната цел на дисертационния труд е синтезът на нови багрилни структури, съдържащи бензазолиеви, хинолиниеви и пиридиниеви хромофори, както и изучаването на  техните фотофизични свойства и практическото им приложение като потенциални маркери за ДНК, РНК, протеини, липиди, живи/апоптични и туморни клетки. Рецензентите на дисертационния му труд са категорични, че е осъществено задълбочено и системно изследване в актуална област на органичната химия. Синтезирани са 118 съединения, от които 62 багрила, чиито абсорбционни и емисионни ивици покриват голям диапазон от електромагнитния спектър. Резултатите от проведените изследвания показват предимствата им, които надвишават многократно качествата на търговските багрила. До сега, част от технологиите, разработени в рамките на дисертационния труд са достигнали международни пазари и се предлагат  като маркери при диференциалното броене на соматични клетки с цел качествен контрол в млекопроизводството.

Творческото развитие на д-р Атанас Курутос е убедителен пример за  последователна и целенасочена работа за изграждането и развитието на перспективни учени в областта на органичната химия.

Носител на наградата „Еврика“ за млад изобретател на 2016 година е  Светослав Стоев. Завършил е професионална гимназия по машиностроене в Севлиево, а след това се обучава в Техническия университет в София в специалността„Компютърно моделиране и технологии в машиностроенето“. Като студент е лауреат от 20-та Национална олимпиада по техническо чертане.  От 2011 г. до 2014 г. е докторант в Катедра „Теория на механизмите и машините“ при ТУ – София по научната специалност „Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите“ с тема на докторантурата „Моделиране и изследване на поведението на полимерни корпусни елементи, подложени на импулсно ударно натоварване /шок тестове/ и такива при свободно падане“. Научните му ръководители са проф. д-р Георги Тодоров и чл. кор. проф. д.т.н. Венелин Живков, които дават висока оценка на работата му. По време на обучението си води клас със студенти „CAD системи в инженерния дизайн – Курс по SolidWorks“. Възлагани са му и консултации на студенти по проекти и в подготовката на дипломни работи. Светослав Стоев е съавтор на 8 научни публикации и участник в научно-изследователски проекти с публично и индустриално финансиране. Като член на научно-изследователска лаборатория „CAD/CAM/CAE в индустрията“ при МТФ на ТУ – София е носител на награди от: Шестото издание на националния конкурс за иновативно предприятие на годината, награда за научноизследователска организация на 2009 г.; златен медал и диплом от Международния технически панаир в Пловдив. От 2008 г. до 2014 г. инж. Стоев е част от екипа на Машинно-технологичния факултет на ТУ – София. От  началото на 2014 г. работи в германската компания „Бер-Хелла Термоконтрол“ ЕООД като инженер-конструктор и се занимава с изпитания по метода на крайните елементи. Бил е на стаж в централата на фирмата в Липщад, Германия, където натрупва солиден опит в областта на климатичните панели и устройствата в автомобилите. От 2016 г. е инженер конструктор – експерт в същата фирма.

Наградата „Еврика“ му е присъдена за съавторство на изобретението „Осигуряваща система срещу погрешно включване от оператор на контактна система за електрошкафове с изваждаеми шасита с механично задвижване”, регистрирано като полезен модел в Патентното ведомство на Република България. Изобретението е елемент от проектирането и изработването на осигуряваща система срещу погрешно включване от оператор чрез взаимно блокиране на несъвместими включвания на електрически вериги от контактна система за електрошкафове с изваждаеми шасита и механично задвижване. Чрез нея се постига опростена конструкция, много лесен монтаж и демонтаж, което води до намаляване на производствените разходи, повишаване на надежността, ремонтопригодността и намаляване на опасността от блокиране в нерегламентирано състояние. Светослав Стоев има значима  роля при моделирането и изграждането на виртуални прототипи, посредством методите и средствата на виртуалното инженерство на създадената контактна система за електрошкафове с изваждаеми шасита с механично задвижване, верификацията на създадените модели, валидация на параметрите посредством създаден прототип и последващата оптимизация на функционалните параметри, служеща за основа за създаване на функционално действащ модел на  иновативна контактна система.

Наградата „Еврика” за 2016 година за млад мениджър беше присъдена на Тодор Гигилев. Той е възпитаник на  ПМГ „Васил Друмев“, гр. Велико Търново. Има завършени бакалавърска степен по софтуерно инженерство и магистърска степен по технологично предприемачество и изобретения в информационните технологии в СУ „Св. Кл. Охридски“. Като член на Асоциацията на Българските Лидери и Предприемачи /ABLE/ активно работи със студентските съвети на 10 университети, за да внесе предприемаческото и лидерското мислене сред младите. Обучавал се е по програмата „JA Startup“ и е печелил националните предприемачески състезания „Junior Achievements“ и „Creative Business Cup“. Основател е на неформалното общество „Power of Bulgaria“ на успели и социално ориентирани предприемачи в България.

Тодор Гигилев е софтуерен консултант и предприемач. Започва кариерата си като младши програмист в Дриймикс – фирма за разработка на корпоративен софтуер. Той има дългогодишен опит в разработването на софтуера за застраховане и финанси и консултира водещи доставчици в тази област. От началото на 2016 година е избран за изпълнителен директор на Дриймикс. Спечелил е доверието и ръководи софтуерни проекти за клиенти като ООН, BNP Paribas, Royal Bank of Scotland и др.

През последната година ръководената от Тодор Гигилев компания е постигнала ръст от 60 {00868b326a2ca17d48af7ba8148ff3a4ced0eae2ad27aa90a88c9f79552d79f5} и оборот над 2,3 млн лева. Това ще позволи да се повиши значително инвестицията в културата на компанията. Визията на Дриймикс и на нейния изпълнителен директор е да се изгради колектив от силни професионалисти, които се реализират еднакво добре в работата и в живота и това да се постигне чрез насърчаване на хората да създават различни инициативи и да реализират своите предприемачески знания и умения във фирмата и извън нея. Той успява да черпи най-доброто от чуждия опит и отделя подобаващо внимание на иновациите. Като ръководител се грижи за намирането на нови проекти за компанията и се стреми да избира тези, които помагат на програмистите да усвоят иновативни технологии.Това обуславя и растящите приходи на фирмата и през последната година е направило възможно да се повишат възнагражденията на работещите във фирмата с  над 20 {00868b326a2ca17d48af7ba8148ff3a4ced0eae2ad27aa90a88c9f79552d79f5} средно. Новата цел на Тодор Гигилев е да изгради звено за разработка на изкуствен интелект, което да е разпознаваемо в целия свят и всяка компания, която разработва продукт в тази насока, да се обръща към Дриймикс. Освен отговорностите  в бизнеса, Тодор Гигилев не пренебрегва социалната отговорност. В ръководената от него компания е създадена вътрешна „croud finding“ платформа за благотворителност. В нея се разпределя 0,5 {00868b326a2ca17d48af7ba8148ff3a4ced0eae2ad27aa90a88c9f79552d79f5} от годишния оборот на фирмата по равно между всички служители. Получените пари всеки може да дари на вече съществуващи каузи или да създаде нова благотворителна кауза. Тодор Гигилев вярва, че най-силното, което всеки може да предаде е личния опит и чрез положителни примери да възпитава нов тип лидерство и социално отговорно поведение.За да се осъществи тази мисия разчита и въвлича в реализацията й съдружниците, колегите  и партньорите.

Специализираното жури присъди наградата „Еврика“ за най-добър млад мениджър на 2016 година на Тодор Гигилев за: постигнати бизнес резултати – развитие на успешен, бързо растящ бизнес в сферата на IT индустрията;  иновативно бизнес лидерство, насочено към развитие на хората и създаване на стойност.

За отлично представяне в конкурса за млад мениджър с почетен диплом бяха наградени: Ясен Емилов Русев – управител на „3 ЕН 3“ ООД; Райчо Райчев – изпълнителен директор на „ЕндуроСат“ и Магдалена Ивайлова Стефанова – управител на „Кокофарм“ ООД.

Наградата „Еврика” за млад  фермер на 2016 г. беше присъдена на Емил Димитров. Той е от село Устрем, община Тополовград. Още в ученическите години в Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и по-късно като студент по зооинженерство в Тракийския университет се подготвя за бъдещата си работа. Сега продължава подготовката си в магистърска програма по специалност „Ветеринарна медицина“ в същия университет.

Емил Димитров е регистриран като земеделски производител през 2008 г., когато създава месодайна говедовъдна ферма от  семеен тип в землището на родното си село. Фермата разполага с обработваема площ в размер на 130 дка и необработваема /пасища и ливади/ в размер на 700 дка. Около 5{00868b326a2ca17d48af7ba8148ff3a4ced0eae2ad27aa90a88c9f79552d79f5} от земята е собствена, а останалата е арендована. Във фермата се отглеждат няколко основни породи говеда. Броят на отглежданите животни е различен през годините, но със стабилен възходящ тренд, като в момента общият им брой достига 140 глави. Животните отглежда пасищно и в база във фермата.

През 2016 г. добивът от стадото включва между 20 и 30 мъжки телета. Годишният добив от обработваемата земеделска площ е около 25 тона ечемик и пшеница. Средният добив варира в границата 250 – 300 кг от декар. Зърнената продукция се реализира само за собствени нужди и за изхранване на животните, а животинската продукция на вътрешния пазар. Използваната техника в стопанството на Емил Димитров е изцяло собствена и на добро технологично ниво. Основен източник на приходи е продажбата на животинска продукция. През 2016 г. Емил Димитров печели проект по мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони за модернизиране на фермата на стойност 135 000 лева и той е осъществен успешно.

Емил Димитров е ангажиран с проблемите на животновъдството. Активно участва в учредяването и работата на Асоциацията на месодайното говедовъдство в България. Включва се в подготовката и провеждането на редица експерименти с научна цел. С всеотдайност и безкористно, в свободното си време практикува като ветеринарен специалист в региона.

В конкурса сред младите фермери с диплом беше награден и Стоян Колев Стоянов – пчелар, земеделски производител от село Гюльовца, община Несебър.

Наградите „Еврика“ за 2016 г. връчихме на тържество в Националния дворец на културата. Официални приветствия отправиха проф. Иван Димов – заместник-министър на МОН, Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, проф. Георги Михов – ректор на Технически университет – София, Офелия Киркорян-Цонкова – заместник-председател на Патентното ведомство на Република България и проф. Диана Петкова – председател на СУБ.

За пореден път показахме пред обществеността героите на новото време. Това са хора не само на днешния, но и на утрешния ден. Те са примерът, който бихме искали да следват и други млади хора в тези жизнено важни области на науката и производството. Те са моделът, който показва, че успехите идват с доброто образование и стремежа да следваш новото, да не се страхуваш да прекрачиш границите на мечтите и да ги направиш действителност. За тези успяващи, умни и творчески личности трябва да продължим да полагаме грижи и да ги подпомагаме. Тук е мястото да споделим, че създадените преди години консултационни кабинети по защита на интелектуалната собственост, по някои правни въпроси на организацията и функционирането на стопански и неправителствени организации продължават да функционират. Най-често тези млади специалисти се нуждаят от услугите на кабинета по защита на интелектуалната собственост, където през изминалата година са предоставени, според отчета му, над 200 безплатни консултации за закрила на интелектуалната собственост. С негова помощ са оформени и подадени  четири заявки за полезни модели. Младите стажанти от специалност „Интелектуална собственост“ на УНСС при официалния патентен повереник на фондацията вече положиха успешно изпитите си за квалификация и станаха представители по индустриална собственост в областта на патентите, полезните модели, марките, географските означения и промишлените дизайни. Те са включени в работата на кабинета и са още една възможност за подготовка и развитие на млади специалисти в тази специфична, но потребна и търсена област.

В няколко изречения следва да представим тази част от работата ни, която е подчинена на една от формулираните цели и задачи – информационнното осигуряване, от което имат нужда младите хора в тяхната подготовка и професионална реализация. Тази дейност логично бързо се променя във времето. През отминалите години изпращахме в библиотеките периодични издания в областта на науката и техника, абонирахме специализираните училища, издавахме списания, но в днешно време това е все по-малко нужно. Информацията за масовия потребител вече е в Интернет, а  професионалната научна информация в тясно ограничена област е  достъпна и търсена от малко хора. Затова и правим възможното да предоставяме информация чрез Интернет в мрежите. Справката чрез брояча на Google показва, че само за година споменаванията на фондацията с нейните дейности и прояви се увеличава с хиляди. Освен официалната ни страница, вече имаме и страница в често посещаваната от младежите мрежа Facebook. Нещо повече, чрез нея получаваме обратна връзка за това какво от дейностите и проявите се одобряват, отзиви и предложения и така можем да реагираме и да се променяме според търсенето. Тъй като част от публичността е свързана с използването на различни средства и пътища за разпространяване на информация за фондацията, продължаваме да използваме и някои традиционнни средства, които ни помагат за това. Стремим се да поддържаме актуална информация и в страниците на организациите, в които членуваме и са създадени самостоятелни  позиции за всеки от членовете. Вече пет години вместо брошура с отчети, програми и изявени лауреати на фондацията, издаваме същото, но в по-голям обем на дискове. Предимството на това е, че по-често може да се обновява информацията, да се тиражира в необходимия брой, защото винаги могат да се правят допечатки и е много по-икономично от гледна точка на разходите. Разпространяваме дисковете по време на национални прояви дори вместо визитна картичка на организацията, без да се ограничаваме  само за национални такива, тъй като информацията е на български и английски език. Но времето налага и в това да направим промени и да заменим дисковете с друг вид носители и да ги тиражираме. Изработените по повод на 25 годишнината на Фондация „Еврика“  презентация и филм за фондацията  използвахме през цялата година за популяризация на дейността ни и реализираните проекти, в това число и при провеждането на всички младежки изяви, на които бяхме съорганизатори през 2016 г. За някои от проектите сме правили и отделни дискове, за да могат да се използват като илюстративен материал в училище и извънкласните дейности. В допълнение на това, което правим за популяризиране на дейностите на фондацията, получаваме подкрепа от издания и медии, специализирани в областите на образованието и науката. Трябва да изразим благодарността си за това на Българската национална телевизия, БТВ, телевизия Европа, Българското национално радио, Дарик радио, АгроТВ, вестник „Капитал“, вестник „Стандарт“, Радио Благоевград  и в публикации в специализираните  издания като вестник „Аз буки”, сп. „Наука“, списание „Мениджър“, вестник „Нов технически авангард“, вестник „Пчела и кошер“, списанието  „Агрокомпас“, списание ХВП на ФНТС  и много местни издания. При провеждането на прояви в страната сме получавали много внимание в местните медии. Сред тях трябва да отбележим с благодарност тези в Хасково, Севлиево, Кюстендил, Силистра, Благоевград, Шумен, Пловдив и др. По този начин все по-често децата и младите хора получават обществена оценка и подкрепа, което е своеобразен стимул за насърчаване на творчеството им и професионалната им подготовка.

 

  1. За подпомагане на разпространението на природо-научни, технически и икономически знания и информация

 Една от основните цели на програмата „Информация, издания, изяви“ е популяризацията на знания в областите на природните, технически и икономически науки. Чрез нея подкрепяме проекти и инициативи, свързани с това. Запазили сме някои традиционните форми за популяризация на знания, насочени предимно към децата. Като обем тази дейност значително намалява не само в съдържанието на работата ни, но и като цяло рязко намаляха изданията – книги и списания, популяризиращи науката и техниката. Вестниците и списанията, които традиционно подкрепяхме, а на някои от тях бяхме съиздатели, отдавна са преминали в други форми- сайтове с подобно съдържание, а някои дори прекратиха съществуването си поради намаляло търсене на пазара.

Една от малкото запазени форми за популяризация на знания за науката и техниката сред децата е дългогодишната практика от съвместната дейност с Националния политехнически музей. Продължаваме да бъдем полезни като организации един на друг. Там експозициите и организираните временни изложби се обновяват непрекъснато. Увеличиха се образователните програми, разнообразиха се демонстрациите и това привлича повече деца. Като нова форма се утвърдиха „семейните съботи“, които са различни по тематика и позволяват практически занимания. Имаме и свой принос в организацията на тези дейности. Благодарение на целевото дарение, което получихме от фирма, член на Асоциацията на индустриалния капитал в България, от 2016 г. насочихме средства за разкриване на още една дейност. Вече е поставено началото за разработване на обучителна програма и обзавеждане на клуб по конструиране, който ще работи за формиране на интереси у децата и ще влияе за привличането им към професии, от които страната има остра нужда. Пак в музея продължаваме да провеждаме много от нашите прояви. Така децата и младежите не само участват в прояви с научно-техническо съдържание, но и разглеждат експозициите, от които научават много за историята на българската наука и техника и техните творци, научават и за приноса на българите в световната наука и техника и чрез това се формира национално самочуствие  и гордост от постигнатото. Благодарни сме много на ръководството на Националния политехнически музей и за това, че при тях се пазят във фондовете им наградените проекти от ежегодните конкурси  „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“. Пак с тяхна помощ всяка година подреждаме изложба с участващите проекти в конкурса. От двадесет и една години заедно издаваме и вестничето „Технитарче“. То се списва от уредниците на музея и се предоставя безвъзмездно на децата, посещаващи музея. Отделните броеве са тематични и старанието е тази тяхна тематика да е обвързана с образователните програми. Можем да бъдем доволни, че сме създатели на едно уникално издание. То е единственото музейно издание, предназначено за деца и трябва да направим всичко възможно да го запазим. От две години вестничето се издава пълноцветно и с подобрен дизайн и това го прави по-привлекателно за децата. Тъй като тиражът е ограничен, от изминалата година то е достъпно и чрез сайта на музея. През годината прибавихме към печатните издания, които се предоставят на учениците безвъзмездно при посещение в музея и определен тираж от списание „Андромеда“ и вестник „Телескоп“, които получихме от издателите им като дарение.

Като възможност за популяризиране на знания използваме и гостуването на български учени в училищата. Това е дейност от съвместната програма „Пътят на децата и младежите към науката“, около която обединихме усилията си с Българската академия на науките и Съюза на учените в България. Бихме се радвали, ако това ставаше  обичайна практика в училищата, защото учените винаги са посрещани с интерес. Направихме каталог от тематични лекции и лекторите, които са готови да работят с учениците. Най-често бяха канени в училищата лекторите, които се занимават с атрактивни и любопитни за децата теми. Оказа се, че и това не може да става лесно, защото пътуването в провинцията изисква повече време и средства и по- трудно се осъществява. Там, където успяхме, се получиха много интересни срещи, с много въпроси и нови знания. В тези училища изразиха желание гостуванията да станат системни. Това трябва да се обвърже и с нововъзникващите клубни форми и извънкласни дейности.

За популяризация на знания са много полезни медиите, с помощта на които организираме не само информационни кампании, но и представянето на най-новите технологии и младежкото творчество. Особено значим е приноса за това на списание „Наука“ и нейната рубрика  „Трибуна на младите“. Публикациите на ученици от средните училища и на студенти спомагат за създаването на научна култура и стимулират у тях интерес към научните изследвания, иновациите и научно-преподавателската кариера. С публикациите за успехите на млади хора в олимпиади, конференции, конкурси и научни форуми се създава допълнителна мотивация за професионалната им ориентация. През 2016 г. в  шесте броя на списание „Наука“ са отпечатени: 6 научни публикации на млади учени, студенти, докторанти и ученици, изявили се главно в дейности  на фондацията; 8 информации за младежки научни конференции, конкурси и проекти с участието на фондацията; 3 есета от конкурса за именни стипендии; 10 други статии на ученици, студенти, учители, преподаватели и научни ръководители, взели участие в организираните от нас  конкурси.

Значителна подкрепа  получаваме през последните години от вестник „Аз буки“, издание на МОН. Те имат принос за достигането на информация за наши конкурси и изяви в училищата и университетите, към които са насочени тези дейности.Те са наш медиен партньор при организирането и провеждането на Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“. Много професионално представиха победителите в конкурсите за постижения в науката и за млад изобретател, който също се занимава и с наука. Не пропуснаха и най-добрите сред стипендиантите и тези от тях, които са удостоени с признанието „студент на годината“.

Вестник „Капитал“ на свой ред представи младите мениджъри и предприемачи. Вниманието на вестиника често е привличано от младите в ІТ индустрията и това е обяснимо, защото там има концентрация на млади хора с високо  професионално ниво и предприемачески дух. Добри думи написаха и за младите фермери, които са бизнесмени в  това не леко производство, за престижа на които трябва да се прави повече и от нас и от медиите.

Добър партньор и консултант в много случаи ни е вестник Нов технически авангард“, издание на Техническия университет в София. С тяхна помощ намерихме пътя до интересни инициативи в университета, които ще продължат да се развиват.

 

 

  1. Участие в международни образователни, природо-научни и технически програми и проекти и международно младежко научно-техническо   сътрудничество

 През последните години младежкото научно-техническо сътрудничество придоби важно значение. Това се отнася и до нашата организация. Много важно е децата и младите хора да създават преки контакти още в училищата и университетите и така да се подготвят за бъдещето на интернационалната наука и производства. Това особено се отнася до контактите и взаимодействието със страните от Европейския съюз и функциониращите там младежки организации, програмите, подкрепяни от европейските институции  и възможностите за развитие  на сътрудничество със сродни на нашата организации. През годините сме натрупали опит в двустранно и многостранно партньорство. Преди малко повече от 25 години станахме пълноправен член на най- голямата младежка формация за наука и техника  в свободното време – МИЛСЕТ. В нея членуваме и до сега и все още сме единствената българска организация.  В МИЛСЕТ са представени над 150  организации от цял свят. Те са от 77 страни и на практика са реални и потенциални партньори в различни дейности. През 2017 година се навършват 30 години от създаването й. През отчетната година организирахме участието  на наградени проекти с приложен характер  в Европейското младежко научно изложение ESE’2016 на  МИЛСЕТ – Европа в Тулуза, Франция. Подборът беше осъществен от журито на конкурса „Млади таланти“. Тримата  отличени в  Националния конкурс „Млади таланти’2016”, които участваха в ESE’2016  бяха Димитър Гугов и Мартин Иванов от ПГЕЕ „К. Фотинов“ – Бургас с проект „Автоматизиран пчелин“, Звездин Бесарабов от НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ – София с проект „Машинна автоматизация на персонализиран ръкописен текст“, Иван Иванов от Американски колеж – София с проект „Автономен робот, подпомаган с жестов контрол“. Надяваме се, че с помощта  на МОН ще успеем да изпратим български представители на следващото Световно младежко изложение във Форталеза, Бразилия, защото само със собствени сили  трудно ще осигурим толкова голям финансов ресурс за дългото и скъпо пътуване, което да позволи  да бъдат представени изследователските идеи и проекти на учениците в този сериозен и представителен световен форум.

От проведените международни прояви на МИЛСЕТ българските ученици отново донесоха награди. През 2016 година с почетни дипломи бяха отличени четиримата ни участници в Европейското научно изложение ESЕ-2016 в Тулуза и четиримата ученици, взели участие в Международния конгрес на младите изследователи в Сарагоса, Испания. Един бивш стипендиант на фондацията спечели бронзов медал от международния фотоконкурс „Отворете очите си за наука“. От позициите на национален координатор осигурявахме информация  и контакти за тези, които се интересуваха и желаеха да участват  в организираните от МИЛСЕТ: Европейски космически лагер Camp2016 в Норвегия; Международно обучение и семинар на френската организация Cirasti; Първата европейска среща ЕКОТУР в Малта; Експо на науките в Брюксел, Белгия; Експо на науките в Люксембург; Международната научно-практическа конференция „Иновации, технологии и наука“ в Дубай, ОАЕ; 3-та Международна конференция по електротехника, електроника, инженеринг и комуникация“ Андхра Прадеш, Индия; 9-та Международна изследователска научна школа в Калининград, Русия и 12-то Международно лятно училище в Петница, Сърбия.  Получихме предложение за сътрудничество с организацията „Юнеско МАВ млади учени“, които изразяват готовност за подкрепа на млади учени и техните изследвания върху екосистемите, природните ресурси и биологичното разнообразие. Проучваме възможността да партнираме на една полска неправителствена организация за реализация на пилотен проект на тема „Развитие на онлайн инструменти за начинаещи учители и техните ментори“. Това може да се осъществи само в партньорство с други български организации с членски състав и подходящи проекти на млади хора или клубове, работещи в тези области. Считаме, че с прякото участие на МОН и в сътрудничество с други неправителствени организации трябва да разработим система и механизми, чрез които  да се осъществява подбор и на подобни форуми да се изпращат ученици и техни ръководители и учители, и така да се изучава опита и се намират партньори в други страни от Европейския съюз.

В  Тулуза, по време на Европейското научно изложение беше проведена поредна асамблея, която е и Общо събрание на  континенталната структура МИЛСЕТ – Европа, към която принадлежим. На основата на приетата стратегия на международната организация и възможностите за приемане и на стандарти за нови прояви и дейности  като изложения, ученически научни конференции, конкурси и изследователски пътувания, обсъдихме и общи подходи, които да позволят по-пълноценно да използваме общи критерии, за да се преодолеят големите разлики в нивата на проектите и докладите. В отчетите на МИЛСЕТ, България и в частност фондацията бяха посочени като пример за добра практика в организирането и провеждането на ежегодния ден на науката в училище на тема „Науката в спорта“, както и за участието и спечелените отличия на всички досегашни издания на международния фотоконкурс.

Масово беше участието на представители от много европейски страни в организирания от МИЛСЕТ пореден Дванадесети европейски ден на науката за младежи, проведен на 17 март 2016 г. Той беше посветен на науката в спорта.  Какво представлява той като проява? В един и същи ден в клубове и училища в различните европейски страни се провеждат тематични дейности без някакви строги правила и съдържателни ограничения, но обединени от обща тема. Този път беше избрана темата за спорта, защото разбирането на организаторите е, че тези дейности трябва да бъдат обединявани и да се търси по-голям ефект и въздействие. Съдържанието определят самите участници и стремежът е да има по-малко ограничения. Целта е да има подходящи дейности за всички възрасти и  интереси и те да са съобразно условията за осъществяването им. В резултат на публикациите на участниците на сайта на този младежки европейски ден се създава общ информационен масив за деня в различните страни предимно със снимки и видеоклипове. Палитрата е пъстра, но всяка отделна публикация ражда нови идеи и сред другите организации. Оказва се, че и българските училища са заинтересувани и формират масив от разнородно българско участие с оригинални ученически инициативи.

Другата  масова проява на МИЛСЕТ, в която участваме е Десетия научен фото конкурс „Когато изкуството среща науката“, който по своята същност представлява синтез на наука и изкуство. През 2016 г. отново имахме класирани и наградени българи. Студентката в ЛТУ – София и стипендиантка на Фондация „Еврика“ Стефани Згурева спечели бронзов медал в надпреварата  сред 782 представители от 41 страни.

През  отчетната година имахме шанс да затвърдим авторитета си в международната организация МИЛСЕТ и бяхме поканени да се кандидатираме за  домакин на следващо европейско научно изложение през 2018 година. Това е много мащабна проява, която изисква голям екип, финансов ресурс и стабилна подкрепа. МОН отказа да включи проявата  в програмата, съпровождаща дейностите на страната ни по време на Председателството от страна на България на Съвета на ЕС през 2018 година. Без ангажимент от страна на държавата и стабилна финансова подкрепа, това на практика е невъзможно. Липсващата мрежа от клубни и училищни дейности, които да гарантират представително участие на България, също ни накара да отложим кандидатстването. Очакването ни е да се осъществи обединяване около проведената през последната година изложба в Горна Оряховица  и желанието за масовизиране и дори чуждестранно участие още през 2017 година  да бъде обединяващ и мобилизиращ фактор. По тази причина не внесохме документите на фондацията като кандидат за домакин на ESE.

През годините създадохме много полезно сътрудничество с една от организациите от МИЛСЕТ – Институт за наука и изследвания на младежта от Арагон- Сарагоса, Испания. През 2016 година  успяхме да изпратим представителна българска делегация с участието на първенците от Третата междуучилищна конференция на езиковите гимназии. След последните ни масови участия в изданията на този конгрес, по финансови причини, испанските ни партньори редуцираха българското участие и ние трябваше да изберем 4 ученика и един учител, които да представляват България на  конгреса в Сарагоса. Бяха увеличени и таксите за участие на 125 евро на ученик и за първи път беше въведена такса и за учителя – ръководител. Въпреки всички трудности, успяхме да изпратим достойни български представители, които за пореден път  демонстрираха много високо ниво като качество на проектите и подготовка на защитите. Испанските ни партньори много държат на българското участие, защото то осезаемо допринася за повишаване на авторитета и престижа на самата научна проява. В юбилейното 25 годишно издание на международния конгрес в Сарагоса свои проекти представиха и ученици от Испания, Белгия и Мексико. За нас организацията и реализацията на българското участие в Сарагоса е много трудна и е свързано с преодоляването на пречки от всякакво естество, но сме готови да го правим и в бъдеще, защото е престижно за организацията ни и е много голям  стимул за участниците в междуучилищната научно-техническа конференция на езиковите гимназии в София. Това силно влияе за  количеството и качеството на представяните проекти.

Това, което сме успели да направим в областта на младежкото научно- техническо сътрудничество не е малко, но има потенциал и за други възможности, особено що се отнася до летните лагери и експедиции  в рамките на инициативите на МИЛСЕТ.

 

  1. Насърчаване и подкрепа на стопански инициативи и икономическата активност на младите

За поредна година през изминалия отчетен период  програмата „Насърчаване на стопански инициативи“ беше затворена по решение на Съвета на фондацията. Няма промени в условията, при които беше взето това решение. Функционирането на програмата „Иновации и Конкурентноспособност“ и предложенията за кредити от страна на търговските банки напълно задоволяват появили се потребности.

Все пак не сме се отказали да търсим и други възможности  за подкрепа на младежките инициативи в бизнеса. В началото сме на разговори с представители на Founder Institute- филиал за България, които се занимават с обучение и подготовка за стартиране на собствен бизнес предимно на млади хора. Те предложиха и са готови да обединяваме усилия в тази дейност с предоставянето на стипендии за най-успешните идеи разработени и защитени от участниците в техните програми. Може би това е възможно да стане част от новото съдържание на тази програма. За сега не предлагаме веднага промяна в програмата, а може да направим експеримент в рамките на програма „Развитие“ и при успех, да пристъпим към промените.

И през тази година няма търсене на заеми и поради това не предлагаме активиране на програмата в тази й част. За сега считаме, че е уместно да запазим  съществуването й, тъй като може да се окаже полезна и да се преобразува в съответствие с резултатите от експеримента за нови форми за подпомагане на предприемачеството сред младите хора. Трябва да търсим и възможности сред учениците, където също има оригинални проекти и инициативи.

 

  1. За някои дейности, свързани с идеалните ни цели и за мястото и ролята на организацията ни в развитието на сътрудничеството с други организации и институции у нас

 При анализ на резултатите от многогодишната ни работа сме установявали, че значителна част от добрите   постижения на фондацията са били от осъществяването на сътрудничество и единодействие с други организации – държавни институции и звена, представители на бизнеса, неправителствени организации и медии. Това стана наша политика и ние продължихме да я следваме и през последната година. Вече имаме установени трайни и ползотворни партньорства, много от които са облечени в договори и споразумения. Най-успешните ни конкурси, прояви и инициативи осъществихме в сътрудничество. През 2016 година си партнирахме с много от тях, но все пак добре е да споменем най-напред Съюза на учените в България, Съюза на математиците в България, Съюза на физиците в България, Националната мрежа за деца, Технически университет – София, ПУ „Паисий Хилендарски“  и др.

Въпреки многото трудности, които имаше в Съюза на учените, с нас те запазиха добра съвместна дейност, благодарение на която осъществихме общия ни конкурс за наградата „Еврика“ за постижения в науката, специализираната рубрика „Трибуна на младите“ и др. В плановете ни имаше още много, което да вършим заедно, но честите промени в организацията им и управлението оставиха неосъществени тези намерения. Съвместната програма със СУБ и БАН все още остава добро намерение. Сега имаме уверението на новото ръководство, че ще възстановим добрите практики и ще направим възможното заедно да намерим пътищата за приобщаване на младите хора към науката, работата с талантливите и не на последно място, тази с младите учени.

Добри са традициите ни за работа сред учащите се със съюзите на физиците и математиците. С много участници са средношколските конференции, олимпиади и състезания. Успяхме да активизираме общите действия сред  студентите и това се забелязва в организираните конференции и някои олимпиади. Създадохме предпоставки тази тенденция да се засили.

През последните години изградихме добра система за работа с някои от научно – техническите съюзи, членове на федерацията (ФНТС).  Трябва да отбележим сред тях Съюза на изобретателите в България. От години сме си подали ръка за провеждането на конкурса за наградата „Еврика“ за млад изобретател. Станахме и съорганизатори от две години на Изложението за иновации и изобретения. Стараем се да привлечем повече млади хора в тях, въпреки че съществуват обективни трудности, породени от това, че от година на година намаляват младежите сред изобретателите. Дошло е време да потърсим форми за работа сред учениците и студентите, особено там, където е потребно, а отсъства обучение в областите на патентното дело. Навярно трябва да надникнем заедно и направим практически стъпки да ги учим как да запазят интересите си в областта на програмирането, където не съществува патентна защита.

Добър напредък получи и съвместната ни работа с НТС по строителство.  С тях вече имаме и договор за партньорство. За пореден път подкрепихме и  участвахме в провеждането на  специална секция за млади учени и специалисти в годишната конференция по строителство. Пример за добра работа сред учениците е тази със Софийската професионалната гимназия по строителство , архитектура и геодезия „Хр. Ботев“. Вече имаме планове за пренасяне на тези добри практики и в други професионални училища от този отрасъл.

Неправителствените организации са с трайни нагласи за обединяване на усилията  за решаване на общи проблеми и развитие на дейности. От години сме членове на Българския дарителски форум /БДФ/, където се срещат представители на тези организации и фирми с добре функциониращи програми за социална отговорност. В рамките на тази организация участвахме в кампанията „Запалени по добрите каузи“, посветена на Европейския ден на фондациите и дарителите, в първите стъпки за реализация на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България, включихме се в  обсъждането  на предложенията и проекта за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ, който най-после беше приет окончателно. Най-съществената част от него е свързана с пререгистрацията на неправителствените организации, която на практика ще стартира  от началото на 2018 г. и тогава  и ние на свой ред ще трябва да осъществим пререгистрацията по предвидения в този закон ред.

От началото на функционирането на БДФ се провежда ежегодно  конкурс „Най-голям корпоративен дарител’2016“. Навярно би могло да подготвим кандидатурата ни за такъв дарител в лицето на най-големите ни дарители „М+С- Хидровлик“ – АД и
„Хуауей Технолоджис България“ ЕООД.

Продължаваме да поддържаме  членството си в Българската мрежа за корпоративна социална отговорност. Възползваме се от техните информационни канали и публикувахме информации за наши дейности. Стараем се чрез тях да търсим и млади мениджъри, които да поканим за участие в нашите конкурси.

Политика на фондацията е да запазваме вече създадени партньорства със сдружения и професионални организации и да търсим нови, когато това е  в полза на младите хора. За някои от тях вече споменахме по различни поводи в предишните части на отчета.

За поредна година бяхме партньори в организацията на международно изложение „Пчеларство” и по-точно в частта от съпътстващата програма, свързана със стимулиране на най-добрите производители. И в двадесет и второто му издание, заедно с организаторите от „Партнерс експо” ООД и Областният пчеларски съюз в Плевен проведохме конкурса  за най-проспериращ млад пчелар. Действащ стимул за младите пчелари, участващи в него е правото на най-добрия да бъде и финалист в конкурса за млад фермер, организиран от нас ежегодно. Пчеларят Стоян Стоянов от село Гюльовица, община Несебър, който спечели наградата на изложението в Плевен, беше  един от лауреатите на 26-то издание на Националния конкурс на фондацията за най-добър млад фермер.

Като полезно може да определим участието ни в  Националната мрежа за деца. Ние сме пълноправен неин член през последните години. Мрежата е обединение на 137 граждански организации и съмишленици, работещи със и за деца и семейства в цялата страна. Участваме в специализираната работна група „Образование“. За нас, ползата от общуването с други организации в рамките на мрежата е осъществяването на обмен на добри практики. Полезна е информацията, която получаваме чрез мрежата на организацията и добре функциониращата им информационна система, която захранва с новини богатото съдържание на сайта им. Чрез Националната мрежа за децата имаме възможност да участваме във формирането на политики, в обсъждането на нормативни документи и програми, тъй като тази най-голяма организация, работеща в защита на интересите на децата е член на съвети към  МОН и Агенцията за закрила на детето. През 2016 г. се включихме активно в проявите за 10-та годишнина на Националната мрежа на децата. Едно от признанията, което получихме от НМД е от група организации в нея, които оцениха  високо качеството  и полезността на издадения от нас през далечната 2008 година Наръчник „Нови знания – нови възможности“ и поискаха нашето съгласие да го използват в стартиралата през 2016 г. онлайн платформа за споделяне на добри практики и материали на образователна тематика.

Макар и обединение на представители на бизнеса, Асоциацията на индустриалния капитал в България е също неправителствена организация и затова тук искаме да кажем още няколко добри думи за нея. Поддържаме много добри взаимоотношения с организацията. Те са наши партньори,  когато търсим да изявим млади мениджъри. Разчитали сме и ще го правим и в бъдеще. Благодарение на тях получаваме и информация от работните органи за управление на програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“. Имаме възможност чрез техните представители да изразяваме мнение по проекти за решения и програми в областта на професионалното образование. В духа на търсенето на възможности за подобряване на сътрудничеството трябва да се постараем да  осъществим общи проекти. Навярно можем да бъдем още по-ефективни и полезни в работата си със студентите за тяхната професионална реализация. Още веднъж трябва да изразим  благодарността си за получените две  целеви дарения. Те ще позволят да бъдат реализирани два интересни проекта, насочени към учениците в Института по математика и информатика на БАН и Националния политехнически музей, за които вече информирахме в  отчета.

И още малко информация за добро партньорство с представители на подобен вид неправителствена организация. Като признание за авторитета и полезността на извършеното от нас за 27 години, приехме поканата и станахме един от учредителите на Клъстер „София – град на знанието“, който е доброволно обединение на водещи научни, развойни и обучителни организации и компании от София, заинтересовани от съвместна дейност и дългосрочно коопериране в икономиката, базирана на знания, преимуществено в информатика, ИКТ, креативни и рекреативни индустрии. Вече работим по реализацията на първите стъпки на инициативата на клъстера за подготовката на проект за институционално и организационно изграждане на клъстера със съдействието на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“; подготовка на проект за създаване на Център за върхови технологии по Хоризонт 2020  чрез привличане на партньори на успешни центрове за върхови постижения в Европа.

През годината, която отчитаме имахме полезно взаимодействие с държавните институции и организации. С някои от тях имаме дългогодишна практика и добри резултати. Продължаваме да сочим като добър пример взаимодействието с Националния дворец на децата, който е и основният методически ръководител на извънкласните дейности в училище и в частност на тези по наука и техника. Считаме, че в това отношение можем да бъдем посочени като една ползотворна практика с отлични резултати. Показваме вече дълги години, на основата на общи  виждания как могат да се създават механизми за съвместни действия. Сега е времето да обсъдим и как ще продължим заедно в разработването и прилагането на изискванията на новия закон за предучилищното и училищно  образование, приет от  43-то  Народно събрание. Само с обединени усилия би станало възможно виждането ни за изграждане на система на всички нива за извънкласна дейност и мрежа между клубните форми в училищата и все още съществуващите в някои общини центрове и звена за извънкласна дейност. Убедени сме и ще настояваме да се организира подготовката на ръководителите за тези дейности, която е част от функциите на Националния дворец на децата. Това би повишило значително ефективността и резултатите в училище и извън уроците. За пореден път заявяваме, че можем да бъдем полезни като организация в такова обучение, защото вече сме го правили в рамките на наш проект и постигнахме много успешно обучение на ръководители на клубове за наука и техника.

Много полезно за осъществяване на дейностите ни беше включването и реализацията на дейности и прояви от Календарния план на МОН за извънкласни дейности. Ученическата конференция на езиковите училища от София не попадна в този план, само защото не е национална проява. За всички останали, това може да се приема като признание, подкрепа и подпомагане от страна на държавата. Без пряко да получаваме финанси за тях, косвено има такава помощ, защото присъствието им там, позволява командироването на децата и техните ръководители за участие в изявите и предоставянето на учебна база за тези общи инициативи е един сериозен финансов принос. Получихме помощ от Националния дворец на децата  при организирането на празници в училищата по време на Дванадесетия европейски ден на науката.

За пореден път трябва да изразим задоволство и благодарност от съвместната работа с Дирекция „Наука“ на МОН. Там се отнасят с много доверие и готовност за търсене и намиране на добри управленски решения, които да подпомагат участието  на талантливите ученици в международни прояви за наука и техника и финансовата подкрепа за участието на български представители в международни младежки изложения и конкурси. Много искаме проблемите в осъществяването на Оперативната програма „Наука и образование  за интелигентен растеж“ скоро да намерят своето разрешение и да можем да използваме по-пълноценно възможностите й в името на децата и младежите с интереси и изявени способности.

С Националното патентно ведомство също успяваме да постигнем единодействие по отношение на работата си в подкрепа на новаторството сред младежите. Те ни помагат не за първи път в организирането на  националния конкурс за млади изобретатели. С тях партньорството датира от 2001 година  и винаги сме срещали добро разбиране. Надяваме се това да продължи и с новото ръководство на ведомството. Предстои да направим преглед на изпълнението на договора и да потърсим нови измерения на възможностите за съвместни действия.

С бизнеса също имаме добри контакти и резултати. Те не са толкава многобройни, но за наша радост са с добри резултати. Продължаваме да осъществяваме  петгодишния договор с „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД за осигуряване ежегодно на  десет стипендии  за студенти, обучаващи се в български висши училища по специалностите телекомуникационна техника и технологии, компютърни технологии и информатика. Известни трудности възникнаха от пълната промяна в състава на  ръководството на компанията и това  наложи наново да ги убеждаваме да приемат  изградените и добре функциониращи механизми на съвместна работа. Това доведе до известно забавяне на провеждането на тържеството за връчване на сертификатите на стипендиантите и реализацията на двуседмичната специализация в Китай на новите носители на стипендиите „Хуауей ИКТ“. Набелязали сме мерки и предприехме действия за наваксване на закъснението.

Като добър пример за взаимодействие с бизнеса следва да посочим и да отдадем дължимото на най-големия дарител – „М+С Хидравлик“ АД, гр. Казанлък. Благодарение на тяхната активна помощ успяхме да реализираме голяма част от инициативите ни. Сега идва време да се постараем да използваме нашите близки контакти с университетите и да направим необходимото за привличане на студенти към машиностроителните професии, в т.ч. и за работа в тези родни компании и на първо място сред тях на дарителите. Тяхната финансова подкрепа осигурява стипендиите  на много от тях.

Не можем да подминем и още едно дарение, което получихме през отчетния период от представител на бизнеса. Трябва да изразим уважение и благодарност на члена на Съвета на Фондация „Еврика“ д-р Емил Бенатов, който направи дарение за финансиране на дейности с ученици и студенти в рамките на утвърдените програми на фондацията.

Тези факти доказват, че в средите на бизнеса вече има създадени нагласи за дарителство. Трябва да търсим по-засилено контакти с тях и да доказваме ползата от такава подкрепа и взаимодействие. Искаме да вярваме, че в резултат на подобряване на икономическата среда ще успеем да ги убедим в полезността на осъществяването на дейности в подкрепа на способните и даровити деца и младежи, които да се превърнат в гръбнак на новите производства и технологии в българската икономика. Само тогава образованието ще бъде не само приоритет на думи, а ще даде реални практически резултати.

Макар и кратко, ще кажем добри думи и за взаимодействието с медиите, тъй като по други поводи в отчета вече направихме това. През всичкото време на съществуването на фондацията, те са били поддръжници на работата ни за осъществяване на обществени каузи сред младите хора. По обясними причини, най- често това са правили специализираните издания за наука и техника и тези с професионален характер. Това се отнася и до предавания в електронните медии. Понякога публикациите и предаванията играят ролята на мост с други организации и отделни младежки формирования. Те работят в подкрепа на имиджа ни на организация със силно изразен приоритет в областта на образованието. Трябва за пореден път да кажем имената на някои от тях, които  ни помогнаха на практика да направим своя отчет пред обществото и за това как оползотворяваме дарените средства. Споменаването им е съпътствано и от нашите благодарности за тези сред тях, които отразяват и изявите, организирани от нас. Тези, на които изразяваме благодарност и признателност за това са Българското национално радио и Българската национална телевизия, които през последната година  направиха професионални и въздействащи репортажи на младежки прояви и постижения на млади хора, част от които са наши открития, стипендианти и творци, изявили се в конкурси и състезания. Към тях трябва да добавим и вестник „Капитал“, телевизия Европа, телевизия България ON AIR и Дарик радио.  Благодарение на тях представихме конкурсите ни за стипендии, наградите „Еврика“ и участието на българските ученици в Международното научно изложение, организирано от МИЛСЕТ и Международния конгрес в Сарагоса. Не трябва да подминаваме заслугите в тази наша дейност и на регионалните вестници и радиа. Ние сме им благодарни за това и смятаме, че в тяхно лице имаме един добър съюзник.

Последната група сред медиите са тези, които имат най-значим принос за популяризиране на работата на фондацията за осъществяване на нейните цели и задачи. Сред специализираните издания на първо място следва да поставим издания като вестник „Аз буки“, списание „Наука“ и др. Вестникът не само помага да достигаме до училища и университети, където участват представители на целевите ни групи, но е и наш медиен партньор в организирането и провеждането на Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. В този вестник отделиха много значимо внимание и на конкурсите за наградите „Еврика“ и представиха портретите на много от наградените и носителите на именните стипендии на фондацията. На свой ред благодарим на списание „Наука“, което и през тази година с много грижа и внимание поддържа рубриката „Трибуна на младите“. С това, което постигат, когато разказват за дейностите ни, те правят необходимото за създаване на интереси към науката, но и дават шанс на млади учени и студенти да представят научните си изследвания и постижения. Със задоволство трябва да изразим удовлетворението си от публикации и тематични предавания и да добавим с добра дума не само БНР, БНТ, вестник „Капитал“, вестник „Дума“ но и  телевизия Евроком, БТВ, Агро ТВ и др. И в бъдеще ще търсим тяхната помощ за популяризиране на доброто и успехите на младите българи, с които трябва всички да се гордеем.

 

 *  *  *

Пред Съвета на Фондация Еврика“ и пред цялата българска общественост представихме отчет за делата ни през  2016 година. От него се вижда, че успешно изпълняваме стратегическите цели и задачи, поставени при създаване на организацията и последващото развитие в съответствие с настъпилите промени  като следствие от социално-икономическото развитие на страната и потребностите на младите хора и децата. Постигнатото не е предел, но е поредна крачка напред и то ни вдъхва увереност, че можем заедно да успяваме, да  правим добро в името на способните и талантливи млади българи. Фондация „Еврика“ е завоювала достойно място сред организациите, работещи в обществена полза и новите задачи и дейности трябва да позволяват развитие и на самата организация. Новото време изисква и нови цели, високи критерии и подходящи действия,  които да позволяват да сме удовлетворени, че работим за кауза с бъдеще.

 

Програма „Таланти“
Програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество“
Програма „Развитие
Използвани средства по програмите на фондация „Еврика” през 2016 година