Отчет за дейността на фондация „Еврика“ през 2010 година

Представеният пред Съвета на фондацията отчет е пореден и до голяма степен е показателен за това, дали и до колко изпълняваме мисията, която преди двадесет и една години група ентусиасти си поставиха със създаването на новата организация. Не беше лесно да се създава нещо ново, за което нямахме необходимите опит и практика, защото условията бяха нови и трябваше да се намерят и новите пътища и средства, с които да се постигат целите. Не беше лесно и през последната година, защото и тя ни поднесе нови условия – тези при криза на икономиката, финансите, а и естествените трудности на всяко развитие. Очакванията ни да има по-добри възможности за осъществяване на дейността ни не се оправдаха. Потребности от грижи и внимание към младите хора и децата с изявени способности в науката и техниката има и те стават дори по-големи, отколкото преди няколко години. От една страна това е желанието на всички нас да се променят даденостите по отношение на съвременното образование, позволяващо да се овладяват знания на нивото на потребностите на времето и с това да стават повече и по-конкурентноспособни професионалните знания и умения. Едновременно с това, все по-важно за икономиката ни е навлизането на новите техника и технологии, на науката и нейните постижения, зад които стоят тези млади хора с иновативно мислене и прагматичност на действията. Едва ли можем да бъдем равнодушни към последните места в класациите на страните от Европейския съюз от качеството на знанията до нивото на производителност и ефективност на производството. Зад големите трусове в науката ни прозират много сериозни проблеми за работата на младите учени и специалисти, което ще бъде трудно преодолимо в близките години. Ето това е в основата на нашето желание да видим мястото си като организация в тези обществени процеси като постигнати резултати и посоки на бъдещи дейности.

Организиращи документи на работата ни през последната година останаха програмите, утвърдени от Съвета на фондацията. В тях са отчетени основните цели на фондацията, актуализирани с изискванията на времето и изпитани механизми от дългогодишната ни практика, гарантиращи постигане на търсените резултати. При строго спазване на техните параметри бяха вземани решенията на Изпълнителното бюро и всички проекти и инициативи са подчинени на тези програми. Следвахме и принципите си на работа- да приоритизираме проектите и дейностите в съответствие с основните задачи, да прилагаме конкурсното начало при избора на проекти, получаващи подкрепата ни и пълна прозрачност и отчетност на разходи и постигнати резултати. Всичко това ще илюстрираме с факти, изложени в отчета по основни дейности. Там са посочени дейностите и изразходваните средства в рамките на утвърдения ни бюджет – обобщените резултати са в обособените раздели, а за всички разходи са изготвени справки по програми. Търсихме възможности за най-ефективно изразходване на средствата, без от това да има снижаване на качеството и резултатите.

Този отчет ще ни помогне да направим равносметката, която да е в основата на бъдещи планове, свързани с ролята ни в предстоящите трудни реформи в образованието и науката. Досегашните ни дейности и партньорства с различните организации и институции показват, че трябва по-активно да изявяваме гражданската си позиция при разработването на концепциите и проектозаконите, свързани с тези реформи.

През отчетния период Изпълнителното бюро е работило като колективен орган и е вземало решения с консенсус. Изказаните в настоящия документ изводи и виждания за бъдещето също са подкрепени от неговите членове. Този стил на работа беше определящ и при вземането на решения за финансиране на различните дейности. Използван беше експертния потенциал на всички негови членове и това ни позволи да се справим с възникващите трудности и дори да направим известни икономии от планираното. От предвидените в бюджета 378 000 лева са изразходвани общо 287 035 лева.

По традиция отчетът е разработен в две основни части – за резултатите от постигането на основните цели и задачи и за ефективното управление на имуществото, което да позволява постигането на първите.

І. За осъществяване на идеалните цели на фондацията

Очакванията ни през годината бяха, че на практика ще работим в условията на сериозни промени в системата на образованието и науката, с които много пряко е обвързана дейността ни. Това не се осъществи и ние работихме по старите правила, стремейки се едновременно със запазването на доброто от традициите ни, да търсим нови възможности за промяна и в собствената ни дейност. Продължаваме да поддържаме тезата си, че трябва да се търсят и намират нови възможности за работа с талантливите деца и младежи, защото очакването е те да са движеща сила в промените и новите форми на организация и функциониране на учебния и научно-изследователски процес. Те са тези, които ще гарантират чрез знанията и компетентностите си разработване и внедряване на нови техника и технологии, гаранция за засилване на конкурентноспособността. И в този не лек процес има възможност по-широко да се включват гражданските формирования, да се обединяват усилията им с тези на държавата, за да бъдат постигнати целите, осигуряващи създаването на квалифицирани кадри от нов тип. В този процес бихме искали да виждаме и ролята и приноса на фондация „Еврика”.

1.За получаването на природо-научни, технически и икономически знания, умения и култура у подрастващото поколение, подпомагане на обучението, квалификацията и преквалификацията на млади хора с изявени способности в областта на природните науки, техниката и управлението.

Новите технологии на 21 век изискват ново качество на знанията, а то от своя страна е свързано и с мотивация на младите хора за високо ниво на фундаментални и професионални знания. Нашата програма „Таланти” ни дава организираща основа за намесата ни в тези процеси на мотивиране на студентите и учениците и стимулиране на онези от тях, които са успели да докажат възможностите си за овладяване на такива знания и умението да ги прилагат в работата си. За някои от тази група младежи с изявени способности се търсят и допълнителни възможности за подкрепа и изява.

Прегледът на изпълнението на програмата през отчетната година показва, че тя продължава да е една от най-значимите като престиж и като финансов ресурс от общите постижения и разходи през периода. Преобладаващ е делът за стипендии. Направихме възможното да осигурим именно тази част от финансовата си подкрепа към тях, защото съзнаваме, че в условията на криза и при увеличаващите се размери на таксите в университетите и цените на книгите и учебниците, това е много значимо и ценено.

Основните правила на тази дейност продължават да са добър механизъм за подбор. Те съдържат обективните критерии и процедури за всички видове стипендии, утвърдени от Съвета на фондацията – именни стипендии, медалисти от международни прояви за наука и техника. Спазихме строго всички процедури и беше направен много верен и точен избор. Това позволи да се селектират наистина най-заслужилите студенти в конкурса за стипендии на името на десет български учени с принос към развитието на родната и световна наука. Стипендия на името на Джон Атанасов за овладяване на компютърните науки присъдихме за девети път, а за осми останалите девет – на името на акад. Никола Обрешков за постижения в овладяването на математиката, на името на акад. Георги Наджаков за постижения в овладяването на знания в областта на физиката, на името на акад. Ростислав Каишев за постижения в овладяването на знания в областта на химията, на името на акад. Методи Попов – за медицина и биология, на името на акад. Дончо Костов за аграрни науки и горско стопанство, на името на акад. Ангел Балевски и акад. Димитър Мишев – за инженерни науки, на името на акад. Евгени Матеев – за икономика и на името на Кольо Фичето – за строителство и архитектура.

За да достигнем до всички потенциални участници в организираните конкурси и през 2010 година направихме необходимото за добро информационно осигуряване на кампанията. Постарахме се да ангажираме широк кръг от учени и специалисти, които ни помогнаха да осъществим правилния избор. Наред с традиционните обяви в най-тиражните ежедневници и подробните писма до ректорските и деканските ръководства на българските висши училища, използвахме активно установените трайни контакти с редица специализирани младежки и студентски организации, с които фондация „Еврика” е реализирала през годините съвместни проекти. През цялото време на кампанията за набиране на кандидатите за стипендии, водихме активна кореспонденция с много зам. ректори, зам. декани по учебната работа и ръководители на катедри, която позволи да се намалят до минимум някои неудачи от минали години, свързани с неточности при подготовката на документите за кандидатстване. Използвани бяха и някои публични изяви и проекти, проведени с наши партньори, за да представим пред обществеността нашите конкретни предложения, да акцентираме върху продължаващото вече двадесет години финансово подпомагане на българските представители в международните средношколски олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология. Организирането и провеждането на конкурсите за именните стипендианти изцяло бяха подчинени на препоръките, които бяха направени от членовете на Съвета на фондацията. Отново се приложи изискването към кандидатите да представят есе на тема „Младият специалист на бъдещето”. Практиката показа, че това е един успешен подход, който подпомогна специализираните журита да изградят представата си за отделните кандидати, начина им на мислене, общата им култура и на тази база се оптимизира вземането на по-справедливи решения при определянето на крайните победители. С решение на Съвета на фондацията беше запазен размера на именните стипендии и за учебната 2010/2011 година студентите ще получат годишна стипендия в размер на 2 000 лева. След прекъсването не по наша вина на сътрудничеството с БАИТ, се опитахме да компенсираме и проведохме редица разговори с български бизнесмени, от които получихме обещания за дарения за стипендии, но на практика дори и новите ни партньори от Ротари клуб „Балкан-София” се отказаха в последния момент от предоставянето на допълнителна стипендия, обосновавайки се с тежкото финансово състояние на бизнеса в условията на икономическата криза.

За заключителния кръг на конкурсите за 10-те именни стипендии бяха допуснати за събеседване с журитата 42 студенти. Това е резултат от засилената конкуренция между студентите, които освен висок успех са постигнали значими резултати в национални и международни конкурси, олимпиади, научни конференции и др. Особено показателни в това отношение бяха претендентите за именните стипендии „Джон Атанасов”, „Акад. Методи Попов”, „Акад. Георги Наджаков”, „Акад. Евгени Матеев” и „Кольо Фичето”. Трябва да отбележим и много отговорното отношение на членовете на комисиите за подбор на стипендиантите, сред които са трима академици, двама член-кореспонденти, шест професори и още шест изтъкнати учени и специалисти. Тяхната професионална работа, съчетана с обективен подход при оценката на студентите, позволи да се постигне голяма точност при определянето на носителите на 10-те именни стипендии.

През последната кампания нарасна броят на кандидатстващите студенти от висшите училища в страната. За втора година, много активно участие отбелязваме на студенти от ШУ „Еп. К. Преславски”. Наред с традиционно силните участници от СУ „Св. Кл. Охридски”, МУ – София, УНСС, ВСУ „Л. Каравелов”, ТУ – София, бяха регистрирани и добри кандидати от Университета „Асен Златаров” – Бургас, Икономическия университет във Варна, ТУ – Габрово, ТУ – Варна, Аграрен университет – Пловдив, Университет по хранителни технологии – Пловдив, НБУ и МУ – Плевен. Забелязва се тенденция на увеличаване на броя и качеството на кандидатстващите студенти за именната стипендия „Акад. Димитър Мишев” и именната стипендия „Акад. Никола Обрешков”. Все още е недостатъчна конкуренцията за другата инженерна именна стипендия „Акад. Ангел Балевски”. Кандидатите за именните и специалните стипендии на Фондация „Еврика” за учебната 2010/2011 година бяха на по-високо ниво като подготовка и постигнати резултати от миналогодишните.

В резултат на прилагането на механизмите за подбор на стипендиантите, сега имаме 37 стипендианти, от които 28 студенти и 9 ученици. Сред студентите, най-много 21 отново са представителите на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2 са от Медицинския университет в София и по един от Технически университет – София, Университет по архитектура, строителство и геодезия– София, Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Аграрен университет – Пловдив и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. От учениците имаме по двама представители на ПМГ „Н. Попович” – Шумен и Софийска математическа гимназия „П. Хилендарски” и по един от Национална природоматематическа гимназия – София, ПМГ „Никола Обрешков” – Казанлък, Американски колеж – София, МГ „Баба Тонка” – Русе и ОМГ „Акад. Кирил Попов” – Пловдив.

Според регламента на програма „Таланти”, втората голяма група от стипендианти представляват медалистите от международните средношколски олимпиади. Тя продължава да е относително голяма, защото са значителни и успехите на българските ученици през отминалата 2010 година. Сред стипендиантите на фондацията за последната година са 3 носители на златни медали от международни средношколски олимпиади, 8 носители на сребърни медали и 16 носители на бронзови медали. И шестимата ученици от българския отбор, участвал в 51-та Международна олимпиада по математика в гр. Астана, Казахстан спечелиха медали. Любослав Панчев от Софийската математическа гимназия спечели златно отличие и вече е студент в САЩ. Александър Макелов от Математическата гимназия в Бургас и Виктор Вълов от СМГ получиха сребърни медали, а Живко Жечев от Математическата гимназия в Шумен, Кубрат Данаилов от Американския колеж в София и Йоан Делчев от СМГ и вече студент в САЩ – бронзови медали. В това издание на международната олимпиада по математика взеха участие ученици от близо 100 държави. Ученикът от ПМГ „Нанчо Попович”, Шумен Румен Христов спечели златен медал и второ място в света на международната олимпиада по информатика в Канада. Със златен медал от тази олимпиада се завърна и Владислав Харалампиев от Софийската математическа гимназия. Сребърен медал спечели Антон Анастасов от ПМГ „Акад. Боян Петканчин”, Хасково, а бронзовият медал остана за Михаил Ковачев от ПМГ „Нанчо Попович”, Шумен. Постигнатото от българския отбор на тази олимпиада е най-големия успех от 10 години насам. По медали България е на пето място в съревнование между 292 ученици от 84 държави. Един сребърен и четири бронзови медали донесоха олимпийците ни от 41-та Международна олимпиада по физика, която се проведе през месец юли 2010 г. в Загреб Хърватия. Нашите момчета атакуваха призовите места в надпревара с отборите на 82 държави. Александър Макелов от ПМГ, Бургас се окичи със среброто, а Александър Скляров, Кристиян Киров и Съби Теодосиев от ПМГ, Казанлък и Момчил Молнар от МГ, Русе са с бронзови медали. България е една от петте държави-основателки през 1967 г. на международната олимпиада по физика, като два пъти през 1971 и 1981 г. сме били и домакини на това много престижно състезание. С трите бронзови медали от 42-та Международна олимпиада по химия в Токио, България получи в природните науки всички възможни благородни метали и сплави. Фани Маджарова, вече студентка в Германия и Иван Димов, вече студент в Оксфорд от НПМГ „Акад. Л. Чакалов” и Васил Василев от МГ „Д-р Петър Берон”, Варна, подкрепяни от съотборника си Цветан Търнев, също от НПМГ се окичиха с бронзови медали в благородната надпревара с 267 състезатели от 67 държави. Като изключителен успех за страната ни може да се определи и спечелването на два бронзови медали в ХХІ Международна олимпиада по биология, проведена в Чангуон, Южна Корея от Делян Георгиев и Мира Ненчева от НПМГ, София.
От стипендиантите на Фондация „Еврика” в предходната година, 7 са завършили висшето си образование, един е носител на именна стипендия за учебната 2010/2011 година, един е получил успех под 5.00, един е прекъснал по семейни причини и 4 са продължили обучението си в чужбина. От новите носители на медали от средношколските международни олимпиади, 4 човека директно са се записали за обучение в престижни университети в САЩ и Европа. Задължително трябва да отбележим факта, че трима от досегашните ни стипендианти през 2010 г. успяха да спечелят медали с по-благороден блясък и през учебната 2010/2011 г. вече получават по-голяма стипендия.
Дейността ни за предоставяне на стипендии на български младежи, обучаващи се у нас се възприема с уважение в обществото. По създадена вече традиция, в навечерието на празника на студентите 8 декември връчихме удостоверенията на стипендиантите и се опитахме за пореден път да привлечем вниманието на потенциални дарители, за да разширим възможностите си и да осигурим стипендии за повече заслужаващи такива измежду способните млади българи. За съжаление, бизнесмените не се отзоваха, но имахме подкрепата с присъствие на членове на Съвета на Фондация „Еврика” и на комисиите, сред които акад. Ячко Иванов, проф. Трайко Петков, проф. Митко Миховски, ст.н.с. Росица Чобанова и др. То беше прието от стипендиантите като акт на внимание и уважение на академичната общност към тях. С уважение и признание към извършваното от нас за пореден път приехме участието в церемонията на част от ръководството на СУ „Св. Климент Охридски”, начело с неговия ректор проф. Иван Илчев. Той сърдечно поздрави всички присъстващи и подчерта дейността на фондацията като пример за радетелство и съхранение на творческия дух в младите хора. Тържеството по традиция беше проведено в Националния политехнически музей, за да влияем на научните интереси на младежите чрез познаването на българския принос в националната и световна наука и техника.

Вече единадесета година успешно се осъществява един проект, наречен Ученически институт по математика и информатика /УчИМИ/. Създадохме го заедно с Института по математика и информатика на БАН, МФ „Св. св. Кирил и Методий” и Съюза на математиците в България /СМБ/, като една от инициативите за отбелязване на 2000-та година, обявена от ЮНЕСКО за Световна година на математиката. Той е дългосрочна програма за работа на известни български учени с ученици от средните училища, показали способности в областта на математиката и информатиката. В рамките на неговата годишна програма се провеждат ученическа конференция, интервю за избор на участници в Изследователския научен институт / RSI / в Масачузетския технологичен институт, лятна изследователска школа, ученически работен семинар и семинар за учители по математика, информатика и информационни технологии. От основаването му до сега, в дейностите на УчИМИ са взели участие над 2 000 ученици с над 1 350 проекта по математика, информатика и информационни технологии. В осигуряването на високо научно ниво на проектите се включиха над 770 висококвалифицирани учители по математика и информатика, университетски преподаватели, научни работници от БАН, студенти, софтуерни специалисти и ученици от горните класове.

През учебната 2009/2010 година в дейностите на УчИМИ участваха над 240 ученици от средните училища в Благоевград, Брезово, Варна, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Казанлък, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Правец, Първомай, Руссе, Сливен, София, Трявна и Шумен. Десетата ученическа конференция се проведе от 15 до 17 януари 2010 г. В секциите по математика и информатика взеха участие над 100 ученици и 20 учители. Представени бяха общо 75 проекти, от които 35 по математика и 40 по информатика и информационни технологии. На всички дванадесетокласници, получили отлични оценки при защитата на проектите бяха признати такива и за кандидат-студентски изпит във ФМИ на ПУ„П.Хилендарски”. Грамоти за отлично представяне получиха авторите на 8 проекта по математика и 7 по информатика и информационни технологии. Три проекта по математика и един по информатика получиха награди за отличен дебют, а 27 проекта по математика и 33 по информатика и информационни технологии грамоти за много добро представяне. Раздадени бяха и специални грамоти за дизайн; за най-добър продукт за най-малките; за иновация. Наградените с грамота за отлично представяне ученици, които не са 12 клас, получиха покана за участие в интервю за определяне на българските представители в RSI’2010. В рамките на ХХХІХ Пролетна конференция на Съюза на математиците в България от 6 до 9 април 2010 г. в курортния комплекс Албена се проведе Десетата юбилейна ученическа секция на УчИМИ. За участие в нея постъпиха 87 проекта, от които 25 по математика и 62 по информатика и информационни технологии. Автори на тези проекти бяха 124 ученици от 7 до 12 клас от 26 средни училища от 18 града на страната. За научни ръководители и консултанти бяха привлечени над 60 учители, преподаватели във висши училища, научни работници, студенти, други специалисти и дори ученици от по-горните класове. С грамоти за отлично представяне бяха отличени 9 проекта по математика и 13 по информатика и информационни технологии. Авторите на пет проекта по информатика и информационни технологии бяха наградени с отлични грамоти и поканени за участие в престижната конференция CompSysTech’2010. Десетата юбилейна национална младежка лятна изследователска школа /ЛИШ’10/ се проведе на два етапа: Школа по информатика и информационни технологии /юли и август 2010 г./ и Школа по математика / август 2010 г./. Първите две седмици и на двете школи преминаха във Варна, а третата седмица в местността „Узана” в Габровския Балкан. В ЛИШ’10 взеха участие 48 ученици от 8 до 11 клас от осемнадесет математически и професионални гимназии във Варна, Габрово, Горна Оряховица, Димитровград, Казанлък, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Смолян, София и Шумен. Участниците бяха избрани измежду най-добре представилите се автори на проекти на Ученическата сесия на 39-та Пролетна конференция на СМБ. Научната програма на двете школи включваше лекции, семинарни занятия и индивидуална работа върху конкретни теми и задачи. Научната програма беше открита и за всички желаещи ученици и учители по математика, информатика и информационни технологии от гр. Варна. През втория етап на двете школи се проведоха и ученически работен семинар и семинар с учители по математика, информатика и информационни технологии. За участие в тях бяха поканени ръководители на ученически проекти в конкурсните сесии на УчИМИ през 2010 г. и млади учители, които да проучат опита на колегите си. За пръв път, по време на лятната школа по математика в местността „Узана” се проведе съвместен семинар по европейските проекти InnoMathEd и Fibonacci. Въпреки рязкото повишаване на таксата за участие и през тази година се проведе традиционното интервю с най-добре представилите се автори на проекти за излъчване на двама участници в престижната шестседмична изследователска школа, която се провежда всяко лято в Масачузетския технологичен институт, Бостън, САЩ и в която учат 75 средношколци от САЩ и различни страни от Европа, Азия и Африка. До заключителния етап на интервюто бяха допуснати всички ученици, които не са 12 клас, спечелили грамоти за отлично представяне със своите проекти по математика, информатика и информационни технологии в Десетата ученическа конференция. За участие в RSI’2010 бяха избрани десетокласника Рафаел Рафаилов от СМГ „Паисий Хилендарски”, София и единадесетокласничката Катерина Велчева от ПМГ „Нанчо Попович”, Шумен. Разработените от тях проекти бяха оценени много високо от всички участници в школата.

Все още продължава започналата през 2009 г. подготвителна процедура за регистриране на УчИМИ като фондация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация „Еврика” е активен участник в тези процеси и ще има правата за участие в управлението на новата структура като учредител. Създаването на самостоятелна структура ще позволи УчИМИ да има по-голяма мобилност като пази добрите традиции и завоевания на лаборатория за откриване и развитие на способностите на българските ученици в областта на математиката, информатиката и информационните технологии.

Част от дейностите ни за осъществяване на формулираната цел за откриване и развитие на талантливите ученици осъществяваме и с работа в партньорство с други организации и структури. Радостно е, че всички клубове, които създадохме в рамките на реализирания в предходни години проект „Клубове за наука и техника за ученици” продължават да работят и да са много близко интегрирани с нашата организация. Техните членове са едни от най-активните участници в организирани от нас конкурси. След насочване от нас, някои от тях не само участваха, но и спечелиха награди в ХІІ Национален конкурс „Млади таланти”, организиран от Министерството на образованието, младежта и науката. Той е част от инициативите на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности. През 2010 г. наградите от конкурса си оспорваха над 60 участници. Подадени бяха общо 32 проекта в три категории: естествени науки и математика; социални науки; информационни и комуникационни технологии. Класираните на първите три места взеха участие в Европейското състезание за млади таланти в Лисабон. Възможност за творческа изява в португалската столица и за установяване на контакти със свои връстници получи класиралата се на първо място Катерина Велчева от ПМГ „Нанчо Попович”, Шумен за разработените стенографски алгоритми за скриване на информация във файл. Успехите на младите български математици демонстрира спечелилият второ място Радко Котев от НПМГ „Акад. Л. Чакалов”, София с ново решение на известната построителна задача на Аполоний, разкриващо в пълна степен красотата на геометрията. Трето място в националната надпревара спечелиха Александър Колев и Надежда Аплакова от Математическа гимназия „Баба Тонка”, Русе с интригуващия проект за геометрични неравенства, породени от задачата на Ферма. Тримата участници в международния кръг на конкурса са представители на УчИМИ. Възползвайки се в пълна степен от успешното и дългогодишно членство на Фондация „Еврика” в МИЛСЕТ – Европа, успяхме при много добри финансови параметри да осигурим участието на още четирима лауреати от Националния конкурс „Млади таланти’2010” в осмото изложение на Европейското експо на науките, което се проведе от 27 юни до 4 юли 2010 г. в Москва. Там те представяха не само себе си, но и нашата организация и страната ни. Даниел Цветков и Александър Лалев от НПМГ „Л. Чакалов”, София представиха своите изследвания по проект на тема „Едно пътешествие в 4 D”, насочен към ученическата аудитория и показващ многообразните им интереси по физика, астрономия и музика. Вниманието на над 300 участници в европейското изложение привлякоха и Кристиян Сребрев от СОУ „Проф. Асен Златаров”, Първомай с проекта си „Без дрога” и Момчил Молнар от МГ „Баба Тонка”, Русе с проекта „Астрофотометрия с DSLR фотоапарат”. Момчил Молнар е вече стипендиант на Фондация „Еврика” като спечелил бронзов медал от международната оличпиада по физика, проведена през 2010 г. Възползвайки се от богатата програма на изложението в Москва, нашите представители успяха да създадат добри контакти за бъдеща съвместна изследователска работа със свои връстници от Европа. Реализирането на този проект беше поредният пример за ефективно и трайно сътрудничество на фондацията и МОМН в интерес на изявените млади български таланти. Този подход е полезен и той трябва да се запази в практиката ни.

Дългогодишната ни традиция за провеждане на летни школи в рамките на програма „Таланти” беше използвана твърде ограничено. Такава имаше само в рамките на годишната програма на УчИМИ. Националния дворец на децата, който беше основния ни партньор в провеждането на лятна школа за наука и техника се оттегли поради финансови ограничения, а без тях подготовката и провеждането й не беше възможно. При разработване на следващи наши съвместни проекти по оперативните програми сме с готовност да ги възобновим, защото сме убедени в тяхната полезност. Надявахме се, че през 2010 г. Управляващия орган на ОП „РЧР” ще изпълни заложеното в индикативната програма и ще обяви нова проектна сесия по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора”. За съжаление това не стана и нашите надежди са свързани с реализирането му през 2011 г. Разчитаме, че при една нова възможност за получаване на финансова подкрепа, ние ще имаме възможност да разширим дейността си по изграждането на система за откриване и развитие на талантите в науката и техниката в училище. Може да се мисли и за възстановяване на партньорството ни с Националната школа по мениджмънт за средношколци при условие, че тя гарантира нивото на провежданото обучение и има изразена потребност от провеждане на такава лятна школа за придобиване на знания и умения в сферата на пазарното стопанство и управлението му.

Програма „Таланти” предвидвижда да осигуряваме минимална финансова помощ за индивидуални проекти за участие в международни научни прояви при възникване на съответни искания от студенти и млади учени. В тази част на програмата през 2010 г. няма подкрепени проекти. Причините са все същите като от предходните години – малък брой млади учени в университетите и научните институти, които да бъдат участници в международни научни форуми с приети научни съобщения, има трудности при осигуряване на оставащата част от средствата за такси, пребиваване в страни с висок стандарт и не на последно място недостатъчно значими научни продукти, които да бъдат докладвани на тези форуми. Това е следствие и на обстоятелството, че на практика у нас в последните години науката е в застой. Няма финансова подкрепа от страна на държавата за научна дейност и не би могло да се очаква да има стойностни научни продукти на млади учени и специалисти, зад които да застанем, за да подпомогнем участието им в международни изяви.

Убедени сме, че такива способни млади изследователи има и трябва да им се даде шанс да работят и тогава ще има и стойностни научни продукти, които да бъдат представяни и в чужбина. Това е неотменима част от кариерното им развитие като учени и ние ще застанем зад всяка тяхна стойностна научна изява. Докато дойде доброто време за изява навярно ще е добре да потърсим и мястото си като партньор и помощник при осъществяване на нови форми на организация на изследователската работа на младите учени в предстоящата реформа в БАН и университетите. Основа за това може да бъде сключеното през годината споразумение за съвместна дейност с Центъра за обучение при БАН.

2.За стимулиране на младежката научно-техническа изследователска, изобретателска и друга новаторска дейност.

Главна организираща роля за осъществяване на тази ни цел е на програмата „Научни изследвания”. Опитваме се с нашия не голям ресурс да запазим участието си във финансирането на изследователски проекти на млади учени и специалисти. Това правихме години наред в партньорство с Националния фонд „Научни изследвания”. За съжаление през последната година в това партньорство се появиха известни проблеми. След направените промени в Националния съвет, опитваме нееднократно да договорим съвместната си дейност при новите условия. В продължение на повече от година те отлагат за неопределено време такава работна среща. За един не малък период от време те преустановиха работата си за подкрепа на младежки проекти и за първи път от много години не беше проведена редовна конкурсна сесия. Малка е вероятността за провеждането на такава сесия и през 2011 година.

Това не означава, че не сме използвали възможностите на програмата ни през отчетния период. През 2010 г. реално беше стартирано първоначалното финансиране на спечелилите проекти от сесията през 2009 г. Във връзка с актуализацията на бюджета на Фонд „Научни изследвания”, финансирането на по-голямата част от утвърдените проекти беше редуцирано и авансовите суми по договорите бяха преведени едва през месец май 2010 г. Всичко това даде основание на Изпълнителното бюро, с оглед на изпълнението на бюджета на фондацията, да вземе решение за отпускане на предвидената сума за 2010 г. за финансиране на изпълнението на втория етап на класираните проекти от конкурс „Млади учени’2009”. Общият бюджет на конкурса е 700 000 лв. Минималният размер на гранта за целия програмен период е 20 000 лв., а максималният е 60 000 лв. Целта на конкурса е да подпомогне научното развитие на младите учени и техни изследователски инициативи във всички научни области. Одобрени за финансиране бяха 26 проекти. Използвахме досегашния си опит и практика и след задълбочен анализ и с помощ от утвърдени български учени, съпричастни към дейността на фондацията, беше взето решение да се финансират със средствата на програмата ни три от спечелилите проекти, а именно: проект „Използване на генетичния полиморфизъм на млечните протеини при селекцията и развъждането на млечните породи говеда в България” от Институт по експериментална патология и паразитология; проект „Кохерентен контрол на квантови системи” от Софийски университет „Св. Кл. Охридски”; проект „Проектиране и оценка параметрите на енергийно ефективен алгоритъм за многонишково маршрутизиране в безжични сензорни мрежи” от Русенски университет „Ангел Кънчев”.
Изложените факти ни дават основание да преосмислим програмата и партньорството си в бъдеще. Ние не сме в състояние сами да провеждаме такъв конкурс за финансиране, освен ако не решим той да е в някаква много тясна научна област, за да можем да сформираме и финансираме дейността на специализиран експертен съвет от малко на брой учени. Другият вариант е да изчакаме развитието на очакваната „реформа” в областта на науката и тогава да адаптираме дейността си в подкрепа на научни изследвания на младежки научни колективи.
Друга много сполучлива форма за активизиране на творчеството сред учениците са конкурсите. Самостоятелно или в партньорство с други организации провеждахме такива и през 2010 година. Най-сериозният ни партньор в тези наши инициативи и дейности продължава да бъде Националния дворец на децата. Благодарение на това продължава традицията на провеждане на национални конкурси в основните области на науката, на екологията и моделизмите, а за други само наши конкурси имаме безрезервната им помощ за включването им в календарния план за извънкласните дейности и прояви на МОМН през годината. Това в голяма степен ни улеснява при организацията и взаимодействието с училищните ръководства.

За пореден път през 2010 година проведохме ХІІ Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. Той се ползва с подкрепата на българските учени, работещи в областта на изследването и усвояването на Космоса. На специализираното жури под ръководството на проф. д-р Цветан Дачев от Института по космически и слънчево-земни изследвания на БАН се падна отговорността да определи лауреатите от дванадесетото издание на конкурса. Учените и специалистите трябваше да се справят и с нелеката задача по достойнство да оценят не само научно-техническите познания и умения на младите таланти, но и творческите им заложби, изразени в рисунки и литературни творби. С удовлетворение трябва да отбележим, че от години интересът към конкурса постоянно се засилва. Въведените нови направления го направиха привлекателен и за голяма група, търсещи възможност за използване на новата компютърна техника и технологии за представяне на оригиналните им идеи. По мнение на оценяващите, продължава да се повишава качеството на представените проекти и творби. През 2010 г. 1062 млади таланти от над 180 училища и извънучилищни структури за работа с ученици демонстрираха своите знания и умения в пет тематични направления. В тях за втора поредна година се включиха много активно и членове на някои от ученическите клубове за наука и техника, създадени в предходен наш проект. Те спечелиха и много от отличията, а сред тях най-много награди заслужиха членове на Клуб по наука и техника „Гемма” към НАОП „Юрий Гагарин” – Стара Загора, Клуб по наука и техника „Хелиос” към СОУ „Васил Левски” – Севлиево, клуб „Метеор” към Частно професионално бизнес училище „Евростандарт” – София и Клуб „Знание” към Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев” – София. В най-сериозното направление от научноизследователска гледна точка, това за идеи за научни и технически експерименти със свои проекти се състезаваха 18 ученици от 14 до 18 години от Националната астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин” – гр. Стара Загора с ръководители Пенка Ганчева и Надя Кискинова; ГПЧЕ „Ромен Ролан” – гр. Стара Загора с ръководител ст. н. с. д-р Борис Комитов; Частно професионално бизнес училище „Евростандарт” – гр. София; ПГСАГ „Лубор Байер” – гр. Стара Загора и Ученически клуб „Знание” към Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев” – гр. София с ръководител Вяра Йорданова. Най-добрите проекти бяха допуснати до защита пред специализираното жури. Първо място в това направление спечелиха възпитаниците на Гимназията с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан” и НАОП Юрий Гагарин”, гр. Стара Загора Делян Лафчиев и Владо Янков за научната си разработка на тема „Сърцето на мъглявината Орел”. В оспорваната битка втори се класира Константин Стойчев от ГПЧЕ „Ромен Ролан”, Стара Загора с проекта си на тема „Дълбокият слънчев минимум 2006-2010 г. и прогноза за цикъл № 24”. Третото място заслужиха учениците от ЧПБУ „Евростандарт”, София Йоана Игнова и Юлияна Ангелова с научната разработка „Да спасим земята от космически убийци – астероиди”. Наградите в направлението за модели и макети на космически обекти си оспорваха 36 ученици на възраст от 10 до 18 години от различни училища от страната, сред които тези от СОУ „Христо Ботев” – гр. Девин; 26 СОУ „Йордан Йовков” – гр. София, СОУ „Иван Вазов” – гр. Плевен; МГ „Д-р Петър Берон” – гр. Варна, ОУ „Лазар Станев” – гр. Плевен; Школата по керамика към Център за работа с децата – гр. Плевен , СОУ „П. Р. Славейков” – гр. Трявна и др.. Първото място бе отредено на Мария Вълкова и Георги Георджев от СОУ „Христо Ботев” – гр. Девин за изработения от тях макет на Квазар. Втори се класираха възпитаниците на 26 СОУ „Йордан Йовков”, София Димитър Ненчев, Атанас Атанасов, Георги Радев, Антон Самарджиев и Дарин Димов с изработения от тях макет на космическа совалка. Третото място отиде при Катрин Вълчева от Школата по керамика при Центъра за работа с деца – Плевен за изработване на керамичвия модел „Шолиядчевология”. В това направление за първа година бяха присъдени четири поощрения. Най-голям прогрес по количество и качество на подадените проекти бележи новото направление на конкурса, свързано с разработването на графични произведения с помощта на компютър – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други. В петото му издание взеха участие 286 ученици от ПМГ „Яне Сандански” – гр. Гоце Делчев с, ОУ „Панайот Волов” – гр. Варна; І ОУ „Христо Ботев” – гр. Търговище с ръководител Катерина Милева; СОУ „Иван Вазов” – гр. Вършец, СОУ „П. Р. Славейков” – гр. Трявна и др. Първото място в много сериозна конкуренция беше спечелено от Георги Койков от ПМГ „Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев за създадената образователна интерактивна приложна програма „Поглед към Слънчевата система”. Второто място отиде при Александър Попов от ОУ „Панайот Волов”, Варна за компютърната игра „Titan Civilization”. Присъдени бяха и две трети награди на: Биляна Неделчева и Габриела Станоева от Първо ОУ „Христо Ботев”, Търговище за интерактивен уеб-базиран учебен материал „Експедиция до Космоса”; Жасмина Костадинова от СОУ „Иван Вазов”, гр. Вършец за филма „Новият цикъл на Слънчевата система и планетата Земя”. Остава много висока и популярността на направлението за литературни творби на космическа тема. През 2010 г. в него се състезаваха 98 млади автори със 112 произведения. Особенно активни бяха младите творци от: СОУ „Гео Милев” – гр. Раднево; Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Велико Търново; ПМГ „Яне Сандански” – гр. Гоце Делчев и СОУ „Васил Левски” – гр. Севлиево. Разказът „Малката Звездица” донесе първото място на Димитринка Димова от СОУ „Гео Милев”, гр. Раднево. Втора се класира Велина Попова от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Велико Търново за разказа „Как ще спасим Космоса”, а трети остана Любен Дишлянов от ПМГ „Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев със стихотворението „Космосът”. В направлението за рисунки свои творби на тема „Човекът и Космосът” показаха 624 ученици от 67 училища и извънучилищни звена. Най-активни бяха членовете на школите по изобразително изкуство към обединените детски комплекси и центрове за работа с деца в Бургас, Балчик, Стражица, Шумен, Нови Пазар, Севлиево и Плевен, както и редица професионални гимназии, общообразователни и основни училища. Първата награда беше присъдена на дванадесетгодишната Надежда Иванова от ДЦ „Йовко Йовков”, гр. Севлиево за рисунка на тема „Галактика”. Осемнадесетгодишната възпитаничка на Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн – Варна Дарина Величкова беше отличена с втора награда за рисунка на тема „По тихите брегове на неизвестното….”, а трета се класира деветгодишната Елизабет Робева от НУ „Св. Софроний Врачански”- Враца. Запазихме традицията и за пореден път връчихме официално наградите от конкурса в навечерието на Деня на народните будители. В Националния политехнически музей си дадоха среща първия български космонавт ген. Георги Иванов, български учени, оставили трайни следи в космическите изследвания и младите таланти от цялата страна и техните научни ръководители. Залата в музея се оказа тясна да побере не само лауреатите от конкурса, но и много техни съученици и приятели, почитатели на космическите тайни и жадуващи да научат за последните постижения на българските учени в космическите програми и проекти на много страни. Сред експонатите от нарочно направената в музея изложба „Деца рисуват Космоса” с рисунки на децата, участници в конкурса, победителите в направлението за идеи и технически експерименти Делян Лафчиев и Владо Янков от Стара Загора представиха своята наградена разработка. С голямо внимание беше проследена и презентацията на председателят на специализираното жури проф. д-р Цветан Дачев. Времето се оказа недостатъчно, за да може първият български космонавт ген. Георги Иванов да отговоря на въпроси, покани за срещи и снимки с бъдещите изследователи на Космоса. На всички, които желаят да вървят по неговия път и да покоряват Космоса, генералът пожела да учат неуморно, да се интересуват от новостите, да се усъвършенстват и постоянно да разширяват кръгозора на своите научни интереси. Това ще им позволи сбъдването на мечтите и ще им даде възможност да си отговорят за себе и най-вече на въпросите на обществото за процесите и етапите в развитието на Вселената.
Конкурсите, организирани от международните организации, в които членуваме и на други партньорски организации, също се оказаха привлекателни за младежите. Стремим се да предоставяме своевременно информация за тях и да способстваме в ролята си на местни координатори за провеждането на много от тях. Най-много такива конкурси бяха организирани от МILSET и естествено от там дойдоха и най-много награди. За поредна година получихме много отличия в престижния международен конкурс за научна фотография. Това ни подсказва, че трябва да търсим повече възможности за изява в интегрални области, където се събират наука и изкуство.

Значим принос за стимулиране на творчеството след децата и младежите има партньорството ни с Националния дворец на децата при организирането и провеждането на националните научно-технически изяви с ученици от 5 до 8 клас и от 9 до 12 клас/І – ІV курс/; националните състезания по авиомоделизъм, автомоделизъм, корабомоделизъм и ракетомоделизъм; националния конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда; националния конкурс „Природата – наш дом” за ученици от 5 до 8 клас. В националните научно-технически изяви с ученици от 5 до 8 клас се включиха над 50 участници от Сливен, Пловдив, Силистра, Добрич, Велико Търново, Казанлък, Шумен и Варна. Като съпътстващи изяви, освен състезанията по природни науки, конструиране, алтернативни енергийни източници и слънчева енергия, бяха проведени допълнителни инициативи, представящи дейности и идеи за свободното време на децата и учениците – постерна изложба, мултимедийни презентации и изложба на отличени рисунки в национални конкурси. След селекция в националните конкурси за програмни продукти; електронни прибори, устройства и комуникационни средства, по химия; биология; екология, по физика и астрономия; хранително-вкусова промишленост и енергийна ефективност бяха допуснати 98 участници от Варна, Добрич, Силистра, Сливен, Пловдив, София, Велико Търново, Казанлък и Кюстендил. В проведеното състезание на тема „Познавателен техносвят” учениците демонстрираха много добри познания, умения и компетенции. Дългогодишното успешно сътрудничество между Фондация „Еврика”, НДД и федерациите по моделни спортове създаде благоприятни условия за засилване интереса на подрастващите към авиомоделизъм, автомоделизъм, корабомоделизъм и ракетомоделизъм. На националните ученически състезания по тези дисциплини взеха участие над 160 представители на клубове по моделизми от цялата страна. Ние смятаме, че е необходимо да продължим да подкрепяме тези изяви, тъй като това допълнително засилва интереса на подрастващите към едни атрактивни форми, развиващи техническата им мисъл и подпомагащи професионалната им ориентация. Те формират полезни навици за здравословен начин на живот, самодисциплина и спортсменски дух. В националния конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда „Сребърна – 2010” 75 ученици от цялата страна представиха оригинални авторски идеи и собствени изследвания, целящи решаването на определени екологични проблеми, оригинално мислене и актуална гражданска позиция по обществени въпроси от регионално и национално значение. В проведените досега 18 издания на този конкурс са взели участие над 2900 ученици и млади природозащитници. Голяма част от тях са вече студенти по биология, екология и опазване на околната среда, аспиранти и природозащитници в неправителствения сектор. Най-важният ефект от това е, че те завинаги са станали защитници на родната природа. Девет от класиралите се на призовите места участници от предходните години са били стипендианти на Фондация „Еврика”. Бяхме едни от активните участници в поредицата от изяви, посветени на 60-годишния юбилей на Националния дворец на децата и най-вече в проведената под патронажа на министъра на МОМН кръгла маса на тема „Свободното време на децата и учениците – наш приоритет”.

Като израз на висока оценка за ролята на Фондация „Еврика” в образователния процес в страната и приноса й в обществения дебат за българското образование, бяхме поканени и се включихме като асоцииран партньор в осъществяването на проект „План за действие за ИКТ-покрепа на ученето през целия живот”, реализиран от Сирма Медия – АД по поръка на МОМН в изпълнение на договор с Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура към Европейската комисия. Дългогодишната активна работа на фондацията и реализираните разнообразни дейности и проекти в областта на образованието беше и причината да получим покана за участие в Петия Фестивал на българското образование. Поставихме началото на съвместно партньорство с Фондация „Стъпка за България” и Сдружение „Младежка инициативна група” за реализирането проектите „Заедно можем повече” и „Дни на успеха” по Програма „Младежта в действие – 2010”. Поддържаме стремежа си към по-успешна съвместна дейност с Клуб „Квант” към Общински детски комплекс – Пловдив за провеждането на Национално състезание на знаещите.
Убедени сме, че това са инициативи, които отговарят на интересите на учениците. Те биха могли да се разширяват на основата на привличането на подходящи партньори, с които да разработим още по-атрактивни форми за изява. До голяма степен това ще зависи и от продължаващата политика на МОМН за разширяване на формите на извънкласните дейности, както във всяко училище, така и на регионално и национално ниво. В готовност сме да продължим нашата проектна дейност в тази насока при отваряне на нови подходящи схеми от европейските програми. Продължаваме да търсим и други възможности за подкрепа на учениците. Проучваме възможността за включване в стартиралата в края на изминалата година програма за развитие на деца и младежи „Дъга“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. При зададена подходяща тематика ще търсим възможност да се включим и в традиционната грантова програма на М-Тел с фокус върху проекти за млади хора и в областта на образованието.

През изминалата година станахме пълноправен член на Националната мрежа за децата, чиито основни задачи са изграждането на ефикасна структура за лобиране, застъпничество и партньорство с държавните институции в интерес на децата и семейството. Усилията ни са насочени към изграждането на висок капацитет за мобилизиране на общи действия по обществено значими каузи и проекти за децата на България. В последните месеци акцента е в активизиране на участието в разработване на концепцията и в последствие проект на закона за образованието.
Макар и в по-малки мащаби и главно с логистическа подкрепа, през отчетната година бяхме съорганизатори на няколко прояви сред студентската младеж и младите учени. През 2010 година заедно с химическата секция на Хумболтовия съюз в България, Химическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Студентския съвет към Химическия факултет и Националния център за нови материали UNION участвахме в организирането и провеждането на Деветата национална конференция по химия за студенти и докторанти. Първото й издание беше през 2001 г. и интереса към нея я превърна в ежегодна. Желанието на организаторите й е да се разширят областите и в сродни на химията области като фармация, биохимия и др. Взехме участие и в множество форуми, в рамките на станалата и у нас традиция общоевропейска „Нощ на учените”. С активното участие на Фондация „Еврика”, Техническият университет в София, Съюзът на архитектите, БАН, Съюзът на учените в България и Националния политехнически музей, по този европейски проект бяха организирани и проведени постерна изложба „В света на българските откриватели и изобретатели”; панаир на иновациите; кръгла маса за младите в науката и бизнеса; постерна изложба „Българската следа в науката”; демонстрации на лаборатории по инженерни технологии, ферментационни технологии и автоматично управление по биотехнологични процеси, вградени системи за управление, електрически апарати, виртуално инженерство, измервателна техника, електроника и електротехника; състезателни игри за малки и големи; кабинети по любопитство; химическо шоу и др.

В резултат на търсенето на нови възможности за обединяване на усилията за постигането на по-значими резултати и за възпитаване на младите хора в дух на иновативност, през 2010 г. отново подкрепихме организираното от Съюзът на изобретателите в България Второ национално изложение за изобретения и иновации. На него си дадоха среща изследователи, научни работници, предприемачи, изобретатели, индустриалци и патентни специалисти, насочили усилията си към развитие и просперитет на своята дейност на основата на иновации и ефективно използване на индустриалната собственост. Създадена беше възможност изложението да се превърне в състезание на изобретатели и пазар на изобретения, да бъдат представени пред обществеността нови интелектуални решения, водещи до повишаване на конкурентноспособността на икономиката. Това спомогна за по-добрите ни контакти с млади изобретатели, които да участват в нашия конкурс за наградата „Еврика” за млад изобретател. Бяхме участници в Национална кръгла маса „Образование и обучение за развитие перспективите на „България 2010”, Национална дискусия на тема „Българското училище – ключ към общество и икономика на знанието”, връчването за осми пореден път на наградата „Джон Атанасов” на Президента на Република България за постижения на млади хора в областта на компютърните и информационните технологии и развитието на информационното общество в България.

За пореден път през годината проведохме конкурсите за наградите „Еврика” за постижения в науката, за млад мениджър, изобретател и фермер. Те имат добри традиции – някои от тях проведохме за двадесет и първи път – за мениджър, а най-младия от тях – за постижения в науката е вече с петнадесетгодишна история. Вече можем да твърдим, че се подобрява взаимодействието ни с Националното патентно ведомство и то дава добри резултати. Увеличиха се участниците в конкурса за млад изобретател и сериозно бе подпомагана работата на специализираното жури. С определения от ръководството техен представител поддържахме постоянен контакт и работихме за издирване на млади изобретатели през цялата година. Използвахме и контактите си и с други организации и специалисти и това ни помогна да издирим качествени кандидати за наградата „Еврика” за млад изобретател на 2010 г. Първенецът в конкурса беше избран между тридесет официално поканени и отговарящи на всички изисквания и критерии на този конкурс. Считаме, че сме в състояние още да усъвършенстваме това полезно сътрудничество и да расте престижа на тази награда.

Конкурсът между младите мениджъри проведохме с известни трудности. Причините в голямата си част се крият в самооценката на потенциалните участници, че не винаги резултатите им в условията на криза са възходящи. Не получихме и подкрепа от организациите, към които се обърнахме с предложение да направят номинации. Едновременно с това се появяват и нови подобни конкурси и награди на други организации и медии със солидни наградни фондове. Навярно за следващите издания на конкурса трябва да потърсим и привлечем активни партньори, включително медийни. Задължително трябва да отбележим, че въпреки трудните моменти, с активната подкрепа на всички членове на специализираното жури, до заключителния етап на конкурса за млад мениджър бяха допуснати не много на брой, но респектиращи и качествени млади предприемачи, носители на най-новите тенденции за правене на агресивен бизнес в трудна и динамична среда.

Успешно проведохме конкурса за постижения в науката на младите учени. Обективни обстоятелства, свързани с вече приключващата дейност на Висшата атестационна комисия, с която имахме дългосрочен договор за партньорство за провеждането му, налагат да търсим нов механизъм за определяне на младия учен със значим принос и постижения в науката. Активно водим преговори за друго партньорство, което да има възможности за експертна оценка на предложения и номинации от страна на университети и научни институти. Считаме, че би било полезно да обединим усилията си със Съюза на учените в България, които от няколко години също присъждат такава награда.Наградата „Еврика” за 2010 година за постижения в науката беше присъдена на Развигор Дърленски от Медицински университет – София за отличната защита на дисертационен труд на тема „Клинико-експериментални проучвания за ролята на епидермалната бариера при контактната свръхчувствителност и иритация на кожата”.

Наградата „Еврика” за 2010 година за млад изобретател спечели Петър Лозанов от гр. София за изобретенията „Метод и устройство за ректификация при понижено налягане”, регистрирано като патент и „Устройство за разбъркване и циркулация на нееднородни течности”, регистрирано като полезен модел, на които той е единствен собственик. За отлично представяне в конкурса за млад изобретател с почетен диплом бяха наградени Станислав Гюров и Иво Николов.

Наградата „Еврика” за 2010 година за млад мениджър стана притежание на Елена Маринова – управител на „Мусала Софт“ ООД. Ръководената от Елена Маринова компания е водеща в сферата на софтуерните услуги и е специализирана в изграждане на цялостни софтуерни решения, реинженеринг, интеграция на информационни системи и ИТ консултиране. Един от основните приноси на Елена Маринова за развитието на бизнеса на Мусала Софт е създаването и поддържането на силен мениджърски тим. За отлично представяне в конкурса за млад мениджър и за иновативност с почетен диплом беше награден Борис Колев – изълнителен директор на CSR Bulgaria и генeрален директор на JT International.

Чрез реализирането на трайно и добро партньорство с Асоциацията на земеделските производители в България за пореден път успяхме да открием интересни и изявени млади фермери с постигнати конкретни успехи в развитието на българското земеделие. Двадесетата награда „Еврика” за млад фермер бе присъдена на Димитър Николов – земеделски производител от гр. Раковски. В ръководеното от него стопанство се обработват 16 хиляди декара земя основно за производство на зърно и се отглеждат 962 елитни говеда.
Наградихме лауреатите в традиционна церемония, чрез която запознахме с постиженията им обществеността, медиите и всички, които имат интерес към професионалното развитие на младите хора. На тържеството направихме и обществено достояние постигнатите внушителни резултати в цифри и факти за двадесетгодишната активна и неуморна работа на Фондация „Еврика“ в подкрепа на талантливите и успешни млади българи. Събитието, свързано с годишните награди беше отразено от Националното радио, вестник „Капитал”, ТV+, БГНЕС, вестник „Аз Буки“ и много информационни агенции и специализирани издания.

В новите условия на производство, от много голямо значение са професионалните знания и умения на специалистите и изпълнителите. Конкурентноспособността е функция не само от новите технологии, но и от професионалните качества на участниците в производството. За това са необходими не само ключови компетентности, но и специализирани знания. Такива специализирани знания се стремим да добавим и чрез нашите услуги, предлагани на младите хора. Продължаваме да им предоставяме под формата на консултации специализирана информация чрез създадените от нас преди време консултационни кабинети по защита на интелектуалната собственост, по някои правни въпроси на организацията и функционирането на стопански и неправителствени организации. Кабинетите продължават да функционират успешно. Консултантите са опитни специалисти, които помагат на младите и на нашата организация като посредник между младежите с техните потребности и знаещите и опитни професионалисти. Според представените отчети през изтеклата година само от консултационния кабинет по патентно дело са дадени над 200 безплатни консултации за закрила на интелектуалната собственост на млади хора. В резултат на това са оформени и подадени три заявки за патент, една за полезен модели, три за европейски промишлени дизайни по хагската спогодба, шест за промишлени дизайни по хагската спогодба, три заявки за български марки и осем за европейски марки. Важно е да отбележим, че кризата не намали интереса към консултациите и количеството на защитените в последствие обекти на интелектуалната собственост, включително и за европейски защитни документи. Забелязва се и засилена ориентация на младите новатори и мениджъри към международната закрила, което е за защита на техните интереси на пазари извън България.

През ХХІ век изключително нарасна ролята на информацията за постигането на висока компетентност на младите специалисти и на подрастващите. В този процес изключително място заема Интернет като средство за информационното осигуряване. Макар и на по-заден план за това продължават да служат книгите и списанията, особено специализираните. Преди една година предоставихме дарените книги от Академичното издателство „Марин Дринов” на създадените от нас единадесет ученически клубове за наука и техника и те бяха приети с голям интерес и задоволство от учениците и научните им ръководители. През изминалата година ст.н.с. І ст. Славчо Ушев, който е дългогодишен член на специализирано жури към фондацията дари 30 броя от най-новата си научна книга в областта на ядрената физика, която предоставихме на наши стипендианти, лауреати от конкурси и други изявени ученици и студенти, увлечени от необятните простори на физиката. Ние също използваме световната информационна мрежа Интернет, за да достига до възможно най-голям брой потребители информация за нашата дейност, за конкурсите и проявите, които организираме, за осъществяването на планираните дейности и изяви по проектите ни. Използваме нашите страници в Интернет и за конкретни проекти, осъществени от нас, които актуализираме според възможностите и потребностите. Създадените по двата ни европейски проекти мрежи на територията и с помощта на тези страници, работят за откриването и развитието на талантите и за ученическите клубове за наука и техника. По различни поводи продължаваме да изготвяме за разпространяване на информация дискове в помощ на учебния процес и извънкласните дейности.

Считаме за необходимо и затова продължихме традицията за издаването на информационна брошура за дейността на фондацията. Тя е своеобразна визитна картичка на фондацията пред обществеността. Чрез нея правим обществено известни целите ни и едновременно с това възможностите за получаване на помощ и подкрепа от нашата фондация. В името на прозрачността в действията ни, правим обществено достояние разходването на всеки лев от фондовете на организацията ни. Допълнителни възможности за популяризиране на дейността на фондацията реализирахме чрез публикации в специализираните издания като вестник „Аз буки”, сп.Наука, в. Нов технически авангард. В някои от тях имаме постоянни рубрики, които ни позволяват да изпращаме своите послания и информации до голяма част от целевите ни групи. Съвместната ни работа с тях е добър пример за взаимноизгодно партньорство.

3. За подпомагане на разпространението на природо-научни, технически и икономически знания и информация

Популяризацията на знания е формулирана като цел в мисията на нашата организация, защото тя е средство за влияние и приобщаване към науката и техниката на представители на различни обществени групи и най-вече сред подрастващите. В условията на новото време това е и трудно и лесно. Лесно е, защото са налични безкрайно много източници, до които ние всеки ден се допираме чрез медиите и Интернет. Трудно е да се намери подходящата форма и да се използва информацията от тези източници по интересен и привлекателен начин така, че тя да събуди интереси и да подтикне към последващи действия за разширяване на кръгозора, да създаде мотивация да опиташ сам или да създадеш нещо, за което идеята е дошла от прочетеното или вече направеното от други.
Осъществяването на тази цел и при нас много често е част от комплексни действия. Стремежът ни е да добавяме по нещо към уроците и освен съществуващите знания да предоставяме нови, които най-често са свързани с българските постижения и завоевания в днешно и минало време. Едни от най-всеотдайните ни и добронамерени партньори са представителите на Националния политехнически музей. Помагаме си взаимно, защото и целите ни са общи. Стремежът ни е чрез провеждането на много наши инициативи да отведем в музея повече младежи и деца и не само да свършим нашата работа в приятна обстановка, но и да представим някои от постиженията на българската наука и техника, които не винаги са достатъчно популярни. Наши активисти са били участници в много от организираните там тематични вечери, гостуващи изложби и чествания на бележити личности. Подпомагаме осъществяването на техните образователни програми. Вече седемнадесет години съвместно издаваме вестник „Технитарче”, което е единственото издание от такъв тип, популяризиращо науката и техниката сред младото поколение. И през 2010 г. страниците на вестничето продължиха да бъдат привлекателни за децата с интереси в науката и техниката чрез рубриките „Забавно междучасие”, „Знаете ли?”, „”Ваш ред е”. Бяха публикувани много от материалите на участниците в ХІІ Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”, отличени проекти, творби на участници в разнообразните дейности и конкурси на фондацията. Вече трета година вестничето е и във виртуалното пространство благодарение на обновения уеб сайт на Политехническия музей. Продължава и безплатното му разпространение сред децата, посещаващи музея.
Друга част от дейността ни за популяризация на знания осъществяваме чрез периодичния печат. Използваме доброто отношение на издателите към темата и нашата организация, за да намерим път към младите читатели. Чрез списанията „Computer” и ”Направи сам”, на които сме и съиздатели, се стремяхме да поднасяме информация на младежите и децата, които имат вече създаден интерес към компютърната техника и не сложни технологии, които могат да реализират със собствените си ръце. Те са достъпни и разбираеми за всички. За съжаление, по икономически причини и в следствие на преструктуриране в издателската политика, от началото на 2011 година едното списание вече се издава от друга фирма, с която ние постигнахме договореност за последващо единодействие в името на осъществяване на цели от общ интерес. В настоящия момент читателите на другото списание „Направи сам“ могат да го четат само в Интернет.
През изминалата година отново подкрепихме списването на специализираната рубрика „Трибуна на младите“ в списание „Наука“. В нея бяха представени научни публикации на млади учени, студенти, докторанти и ученици, информации за младежки научни конференции, конкурси, проекти, награди, есета и други разработки на лауреати от конкурсите на Фондация „Еврика“. Това е изданието, което наред с вестник „Аз буки” най-широко и компетентно отразява дейността на фондацията. Въпреки редуцирания бюджет и трудностите по осигуряване на достатъчно финансови средства, не сме се отказали и в бъдеще да подкрепяме издаването на вестник „Нов технически авангард” (издание на Технически университет – София).

4.Участие в международни образователни, природонаучни и технически програми и проекти и международно младежко научно-техническо сътрудничество

През последните години запазихме съществуващите международни контакти и потърсихме нови на основата на общи интереси и програмни цели. Най-ползотворни са контактите ни в рамките на Европейския съюз, където след приемането ни за членове можем да участваме в проекти и програми, подкрепяни финансово от европейските фондове. Най- активни са контактите ни в рамките на Движението за наука и техника в свободното време (MILSET) и в частност с неговата европейска структура MILSET – Европа. Тази международна организация стои най-близо като цели и дейности до нашите. Фондация „Еврика” е член на международното движение от 21 години и всяка година участва в проекти, организирани от него. Продължаваме да бъдем национален координатор на българското участие в най-мащабната проява на MILSET – Европа през миналата година – Шестият европейски ден на науката за младежи, който се проведе на 29 април 2010 г. и беше посветен на биоразнообразието. По традиция дейностите в този ден са съсредоточени в училищата и клубовете. В цяла Европа на този ден бяха проведени лекции, експерименти, викторини, състезания и др. Сред тях имаше и не малко български клубове и училища. Някои от тях споделиха със снимки направеното и в цяла Европа бяха популяризирани техните дейности.
За пореден път организирахме и участието на български ученици и студенти в Четвъртия научен фото конкурс на МИЛСЕТ – Европа, който осигурява възможност за изява на младежите и децата чрез средствата на научната фотография. Голямата награда на този престижен фотоконкурс за наука спечели 28-годишният българин Георги Василев. Снимката му беше една от 503-те участвали в конкурса творби на автори от 301 държави. 26-членното жури, в което няма български представител отличи още трима млади българи с бронзови медали.
Оценяваме положително партньорството ни с МИЛСЕТ – Европа при осигуряването на българското участие в традиционното международно научно изложение за младежта. През отчетната 2010 година се проведе 8-то издание на Европейското експо на науките в Москва. В него участваха над 300 млади изобретатели от 30 държави, включително и извън Европа. Те представиха в руската столица 150 научни проекти. България беше представена от четирима лауреати от Националния конкурс „Млади таланти.

Поддържаме контакти и с други близки по цели и предмет на дейност организации. Предстои ни съвместна работа с една неправителствена организация от Палермо по проект по програма „Младежта в действие” на Европейската комисия. Получихме покана за участие на наш представител в конференция „Citizens Agora“ по въпросите на бедността и кризите, организирана от Европейския парламент.

Продължаваме съвместната си дейност с Института за наука и изследвания на младежта от Арагон – Сарагоса, Испания. За девета поредна година Фондация „Еврика” получи покана за участие в традиционния международен конгрес. Фондация „Еврика” разчита изключително много на установеното трайно сътрудничество с 164 гимназия с преподаване на испански език ”Мигел де Сервантес” при подготовката на българските участници в международния конгрес. В училището е разработена програма за целогодишна работа на учениците по изследователски проекти. На 21 май 2010 г. се проведе ученическа научна конференция, на която ученици от 9, 10 и 11 клас представиха своите проекти. Специално жури утвърди 4 от проектите, които бяха представени на конгреса в Сарагоса.
Поддържаме асоциираното си членство в Международната федерация на изобретателските асоциации. За сега то има почти формален характер, тъй като броя на младите изобретатели е относително малък и още по-малък е броя на тези, които могат да си позволят участие в международните конференции и салони на изобретенията. Последните справки и участието на младите хора, притежатели на патенти дават надежда, че е възможно да се измени това състояние и членството да стане врата към сътрудничество и в тази област на творческа изява.
Развитието на международните контакти, особено в рамките на Европейския съюз носят несъмнена полза. Програмите за учене през целия живот и за подкрепа и развитие на младежките дейности ще се увеличават и с това навярно ще растат и нашите възможности. Вече сме си изградили добър имидж като партньори и това предполага развитие на тези наши дейности. Усилията ни и в бъдеще трябва да бъдат насочени към създаването на трайни партньорства, което би увеличило резултатите ни за засилване на мобилността на младите хора от България и техните връстници в другите европейски страни. Тогава наистина бихме могли да имаме едно ползотворно младежко научно-техническо сътрудничество.

5.Насърчаване и подкрепа на стопански инициативи и икономическата активност на младите

Преди две години по решение на Съвета на фондацията затворихме програмата „Насърчаване на стопански инициативи“ за неопределенно време. Спирането й беше поради липсата на търсене от страна на младите предприемачи и относително малкия ресурс, предоставян от нас. И до сега не са постъпили искания за подкрепа, каквато даваше тази програма. Няма проекти, разработени и планирани за самостоятелна реализация, зад които бихме могли да застанем. При необходимост в бъдещ период тази безнеспрограма би могла да се активизира. След успешното погасяване и на последния отпуснат заем програмата остава затворена.

6.За някои дейности, свързани с идеалните ни цели и за мястото и ролята на организацията ни в развитието на сътрудничеството с други организации и институции у нас

През последните години нашата организация е убеден поддръжник на партньорството с други организации и институции. Такава е и политиката в Европейския съюз, която ние безрезервно приемаме и подкрепяме.
Най-мащабно е партньорството ни с неправителствените организации. Имаме трайни контакти, много съвместни дейности и проекти. Пример за това могат да бъдат съвместните ни дейности със Съюза на математиците в България, Съюза на физиците в България, МФ „Св. св. Кирил и Методий”, Съюза на учените в България, Асоциацията на земеделските производители в България и др. За някои от съвместните проекти и програми и резултатите от тях се отчетохме в предходните раздели на отчета – школи, конференции, конкурси и др. С други имаме дългосрочно секторно партньорство и по този начин подкрепяме развитието и просперитета на третия сектор у нас.
Продължаваме да участваме в дейността и управлението на утвърдилата се като успешна фондация „Помощ за благотворителността в България”, чийто учредител станахме преди петнадесет години.
Българският дарителски форум е една от организациите, които обединяват усилията и идеите на не малко организации за подобряване на средата за дарителство и взаимодействие при осъществяването на национални кампании. Периодично се организират дискусии и обсъждания за промяна на нормативната уредба, която да позволи да се създаде по-добра възможност за стимулиране на корпоративните и индивидуални дарители. Ние като организация се включихме в търсенето на правилните решения и за подобряване на взаимодействието между неправителствените организации и дарителите.

За пореден път бяхме поканени от „Партнерс експо” ООД и Областният пчеларски съюз в Плевен за участие в авторитетното международно изложение „Пчеларство” и участвахме в провеждането на конкурса за най-проспериращ млад пчелар.

С Федерацията на научно-техническите съюзи имаме договор за съвместна дейност от много години. На работно ниво през изминалата година договаряхме неговото актуализиране. Надяваме се през настоящата година този процес да бъде финализиран и да открием нови възможности, съответстващи на новото време и новите потребности. За някои от тях навярно ще отидем на локално партньорство с някои от членуващите в тях съюзи, както това правим традиционно със Съюза на изобретателите в България и Съюза по автоматизация. Имаме намерения да разработваме заедно и инициативи за работа с учащите се. Те изразяват готовност за съвместна работа в подкрепа на ученическите клубове за наука и техника и връщане към някои добри традиции в техните дейности на местно и национално ниво.

През годината успешно си партнирахме с Асоциацията на индустриалния капитал в България при организирането на конкурса за най-добър млад мениджър и при реализацията на някои дейности по спечеления от тях проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“.

Както вече подробно описахме в отчета, през изминалата година станахме пълноправни членове в Националната мрежа на децата в България и на специализираната мрежа за корпоративна социална отговорност CSR Bulgaria. Бяхме участници в изявата „Ден на неправителствените организации“, на която бяха представени предимствата на технологиите на Майкрософт за повишаване на ефективността на работа на НПО.

Стремим се да разширяваме дейността си по създаване на трайни интереси и умения за научно-изследователска дейност в средните училища и университетите. Подписахме договор за сътрудничество с Центъра за обучение при БАН. Надяваме се, че при осъществяващите се промени в организацията и управлението на БАН ще се разкрият повече възможности за осъществяването на проекти, свързани с развитието на способностите на младите учени и докторанти и изява на иновационните им дейност във всички области на науката и практиката. Още веднъж искаме да заявим желанието си за участие във всички инициативи, създаващи по-добри условия за младите учени тук и едновременно с това за разширяване на младежката мобилност в сферата на науката.

Явно е, че има поле за добри съвместни инициативи и проекти и в следващите години ще трябва да потърсим по-активно използване на установените контакти с много организации и техни представители в рамките на създадените мрежи, в които ние сме членове или дори водеща организация. Ще се опитаме не само да задържим постигнатите резултати в мрежата от клубовете за ученици. Неизползвани резерви има и в мрежата, която ние като организация създадохме в рамките на проекта по Оперативна програма „Административен капацитет” за хора и организации, които работят за откриване и развитие на талантите и способностите сред децата и младежите. Мнозина от участниците работят като ръководители на школи и клубове и настоятелно заявяват готовността си за участие в съвместни проекти. Поддържаме добри контакти и с други неправителствени организации, взели участие в нашия проект и сме готови да реализираме с тях съвместни дейности и проекти.

Фондацията запазва добри делови партньорства с държавните институции и организации. На първо място сред тях стои Министерството на образованието, младежта и науката и неговите звена за извънкласна и извънучилищна дейност. По традиция с Националния дворец на децата организираме съвместни изяви. Имаме планове, готвим нови съвместни проекти и очакваме добри резултати. Те ни подкрепиха организационно за подготовката и провеждането на Шестия европейски ден за наука в училищата. На Националния дворец на децата гледаме като на най-подходящия партньор за бъдещия ни проект за създаване на система за взаимодействие между клубовете за наука и техника сред учениците. Всички наши съвместни инициативи с тях, Националният конкурс „Космосът- настояще и бъдеше на човечеството”, проявите на Ученическия институт по математика и информатика са включени в календарния план за извънкласни дейности на МОМН, което е предпоставка за тяхното успешно провеждане.
Като част от взаимоотношенията с държавните институции трябва да споменем работата си по оперативните програми. През отчетната година окончателно приключихме отчитането на изпълнението на проект „Клубове за наука и техника за ученици” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. За наша голяма радост отделите „Мониторинг“ и „Финансов контрол“ към Управляващия орган на оперативната програма нямаха никакви забележки по цялостното изпълнение на проекта, изказаха се много ласкаво за постигнатите резултати и за сравнително кратко време ни преведоха всички дължими средства.

Когато правим отчет на взаимоотношенията си с някои държавни институции, трябва да отбележим и положителните изменения, настъпили при сътрудничеството ни с Националното патентно ведомство. Благодарение на добрата активност на техния представител в комисията за провеждане на годишния конкурс за млади изобретатели се повиши практически не само броя на участниците, но и качеството на подготвените материали, способстващи за добрата и обективна оценка. В случай, че успеем да постигнем договореност с ФНТС и Центъра за обучение на БАН, разговорите, за което са започнали, да осъществим съвместен проект за млади учени и студенти в областта на закрилата на интелектуалната собственост, ще търсим подкрепа и помощ от тях.

През отчетният период не бихме могли да отбележим някакви значими промени по отношение на взаимодействието ни с представителите на бизнеса. Не успяхме да ги спечелим за нашата кауза и най-вече за предоставяне на стипендии за студенти и ученици с изявени и доказани способности в областта на науката и техниката. Като че ли единствен дългогодишен и последователен партньор ни остава „М+С Хидравлик“ АД от Казанлък, макар, че и там има известен застой. Не успяхме да мотивираме и лауреатите, носители на наградата „Еврика” за млад мениджър. Всичко свършваше до обещания и последвали оправдания за затруднения, породени от кризата. Към настоящия момент имаме обещание за подкрепа от Майкрософт в лицето на г-н Теодор Милев на бъдещ проект за разработване на специализиран портал в областта на обучението по информатика и информационни технологии и едновременно посветен на Джон Атанасов, неговото дело и свързаните с това награди на негово име, които се присъждат ежегодно.

Считаме за добър ход и включването ни през 2010 г. в първата специализирана мрежа за корпоративна социална отговорност в България, създадена за да се търси положителна синергия между нуждите и ресурсите на обществото и бизнеса. Надяваме се това участие да ни осигури по-успешна комуникация с корпоративния сектор при разработване и осъществяване на проекти от общ интерес, предоставянето на подкрепа на каузи, свързани с откриването и реализацията на таланти в областта на науката и техниката и развитие на уменията на работници и специалисти, свързани с въвеждането на нови технологии в производството.

Вече сме част и от новосъздадения информационен портал за активните български неправителствени организации, чрез който получихме допълнителна възможност да информираме младите хора, обявяваме своите инициативи и да търсим нови партньори. Едновременно с това получаваме и още една възможност да бъдем разпознаваеми и пред други потенциални дарители, които търсят надеждни организации за осъществяване на техните добри намерения в областта на корпоративната социална отговорност.

В края искаме да направим преглед и на взаимоотношенията ни с медиите, които са били винаги наш добър партньор и медиатор с обществото и неговите оценки за стореното от нас. Най-сериозна подкрепа получаваме от специализираните медии, които не са толкова многобройни в последните години. Те отблизо следят нашите дейности и резултати и ни помагат в реализирането на значителна част от изявите за популяризация на постигнатото. Много добри взаимоотношения имаме с журналистите на Българското национално радио. С тяхна помощ направихме достояние много от нашите проекти и постижения. По тяхно решение направихме това дори и в предаванията им за чужбина. Благодарни сме и за обстойното и професионално отразяване на дейността ни от вестник „Аз буки“, издание на Министерството на образованието, младежта и науката. С тяхна помощ стигаме почти до всички училища и някои университети, където са основната част от нашите целеви групи. Много добри думи трябва да споделим за дългогодишното ни успешно сътрудничество и осъществените проекти с редакциите на списанията „Наука“ и „Computer“, на вестник „Нов технически авангард“. Не пропускат да ни споменат с добро и някои други издания като вестник „Дума” и вестник „Капитал”. Благодарни сме и на други медии, които на практика са ни подкрепяли с публикациите си и със свои репортажи. Трябва да отдадем дължимото на вестник „Сега”, вестник „Пари”, телевизия TV+, където бяха отразявани наши събития. Всички те ни помогнаха да направим обществено известни връчването на наградите „Еврика”, Дванадесетия национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”, конкурсите за определяне на стипендиантите ни, традиционната тържествена среща със стипендиантите на фондацията.

Всичко, което отчитаме като част от дейността ни за разширяване на капацитета на организацията е значимо и резултатно, но би могло да бъде още по-ефективно, ако тези партньорства се изпълват с повече конкретни проекти или инициативи, водещи до постигане на общите ни цели.

*******

Като резултат от отчетените дейности на фондация „Еврика” през 2010 година можем да заключим, че целите и задачите й се изпълняват последователно. Настъпилите промени са следствие от изменящите се условия, които налагат и търсенето на нови подходи. Организацията е изградила добър публичен образ и трябва да се направи всичко необходимо да се постигнат нови резултати, които ще бъдат доказателство, че тя е необходима на младите хора и нарастващият й капацитет ще я прави още по-влиятелна, по-значима и със свой съвременен облик

Използвани средства по програмите на фондация „Еврика“ през 2010 г.
Одиторски доклад на финансовия отчет за 2010 г.
Стипендианти на Фондация „Еврика“ 2010-2011 година