Отчет за дейността на фондация „Еврика“ през 2011 година

(със съкращения)
Двадесет и две години след създаването на фондация „Еврика” отново сме пред изпитанието да направим реален анализ на постигнатото през последната 2011 година и на тази основа да градим стратегията за бъдещото развитие. Това беше една трудна година за организацията ни, обусловена от особено неблагоприятните икономически условия за страната и света. Те не можеха да не се отразяват и на нас и възможностите за разгръщане на дейностите ни. И колкото по-трудни ставаха условията в страната, толкова по-голяма нужда имаше от помощ и подкрепа за младите хора с изявени способности в науката и техниката и организациите, които работят за тяхното развитие. В резултат на все още неосъществената реформа в системата на образованието се налага често да се търсят допълнителни резерви за осъществяване на проекти, основно за допълващи дейности, спомагащи за овладяването на знания и умения, които не повтарят предвиденото в учебните програми. Новите техники и технологии в образованието дават много такива възможности в училищата и университетите. Там потребностите са толкова големи, че създават поле за работа и на образователните институции, но и на неправителствените организации. Най-добри резултати се постигат, когато те заработят в синхрон и партньорство. В още по-голяма степен това се отнася и за работата с младите учени, от които се очаква много, а те остават все по-малко и условията им за работа не ги стимулират да продължават да дават свои приноси в българската наука. Все по-рядко те успяват да видят реализирани в практиката интелектуалните продукти, създадени в творческите лаборатории. В тези проблеми, съобразно възможностите ни, се опитваме да намерим и мястото на фондацията ни. Навярно в тази посока следва да търсим и новите посоки и задачи в развитието на програмите ни, като се съобразяваме с промените произтичащи от проекта на Закона за предучилищното и училищно образование, който вероятно много скоро ще влезе в сила.
В съответствие с утвърдената практика, основните организиращи документи за работа са програмите, утвърдени от Съвета на фондацията, които се стремим да адаптираме към потребностите и промените в условията за работа. Можем да потвърдим, че всички инициативи и проекти, подкрепени от Изпълнителното бюро са подчинени на техните изисквания и приоритети. Съблюдават се стриктно утвърдените принципи: конкурсно начало при предоставянето на финансова помощ; прозрачност и откритост при провеждането на избора на проектите, организациите и младежите; отчетност на резултатите и разходите, направени с предоставените средства. Това е и основното съдържание на настоящия отчет, който с цифри и факти илюстрира това наше твърдение. Желанието ни е да дадем възможност да се обособят дейностите по програми, както беше направено това и в предходни години и по този начин да можем да правим сравнения и анализи за постигнатите резултати, очертаем бъдещи приоритети и правим реални планове. Те ще позволят да преценим какви бъдещи партньорства ще укрепваме и развиваме с различни институции и организации, какво ново трябва да приемем като своя кауза и от какво да се откажем.
Изпълнителното бюро организираше работата на фондацията през отчетния период и неговите решения са в основата на практическите стъпки за изпълнение на програмите и решенията на Съвета на фондацията. В съответствие с Устава, то работеше като колективен орган и вземаше решенията си чрез консенсус. С консенсус беше приет и настоящият отчет. Колективните решения направиха възможно справянето ни с нелеката ситуация с осигуряването на финансови средства и справедливото им и разумно разходване, за да се постигнат желаните резултати с икономично оползотворяване на средствата. От представените отделни справки и приложения в отчета става видно, че гласуваният бюджет е използван рационално и от предвидените 310 000 лева са разходвани 216 208 лв., като с тях са осигурявани както собствените инициативи и проекти на фондацията, така и са използвани за подкрепяне и участие на други такива с организации или отделни индивидуални проекти на младите хора.

І. За осъществяване на идеалните цели на фондацията
По традиция основната част от дейността на фондацията беше насочена по посока на реализация на мисията ни да откриваме и подкрепяме способните млади хора и да им даваме нашата помощ за развитие. Направеното от нас е в унисон с провежданата политика, че развитието на страната в голяма степен зависи от това, което се постига като знания и умения у специалистите в резултат на обучение и квалификация през целия живот, но най-вече в училището и университета. Затова и стоим зад твърдото си убеждение, че тези институции и структурите на гражданското общество трябва да си сътрудничат в търсенето на най- ефективни подходи за постигането на тези цели чрез различните форми на формално и неформално образование, чрез дейности и въздействия, гарантиращи възпитанието на умни и професионално подготвени бъдещи специалисти. По свой начин и съобразно възможностите си за това дава приноса си и фондация „Еврика”.

За получаването на природо-научни, технически и икономически знания, умения и култура у подрастващото поколение, подпомагане на обучението, квалификацията и преквалификацията на млади хора с изявени способности в областта на природните науки, техниката и управлението.
Успехите в съвременното общество все повече зависят от знанията, които се трупат не само в училище и университета, но и в индивидуалната дейност на всеки. Особено важно е сега да съумяваме да създаваме вкус към новостите, желание за самоусъвършенстване и овладяване на професионални умения на нивото на съвременното развитие на науката и технологиите, които са навсякъде в живота ни. В този процес своето място намира и нашата организация. Чрез програма „Таланти” участваме в процесите на мотивиране на учениците и студентите и осигуряване на стимули за онези, които са успели да изявят тези свои знания и възможности и са постигнали значими резултати в овладяването на съвременни фундаментални и приложни знания и умения в различните области.
През отчетната година тази програма се изпълняваше успешно. Тя има и относително най-голям финансов ресурс, който я осигурява. Това е един ясен знак, че в годините на криза, фондацията продължава да е един стабилен поддръжник на идеята за близка и непосредствена помощ на доказалите успешно способности сред учениците и студентите. Финансовата помощ позволява да се посрещат част от растящите потребности на тези младежи, свързани с тяхното развитие.
Програмата заделя най-значим ресурс за стипендии и относително по-малко за индивидуални проекти за участие в международни научни форуми. За тези две направления съществуват ясни правила и те позволяват обективен и безпристрастен подбор на кандидатите. Критериите и правилата, записани в утвърдените документи работят безпроблемно и в същността си не се налага да се променят. Това се отнася и за провежданите конкурси за именните стипендии и тези, свързани със специални дарения, но и за онази група от носителите на медали от международните олимпиади. Комисиите спазват строго тези механизми и правят обективен подбор, доказателство за което е, че нямаме нито една жалба от участниците в конкурсите. Така в резултат на тяхната работа и тази година бяха селектирани студентите, които получават именните стипендии, учредени от Съвета на фондацията като израз на уважението и признателността към десет български учени с принос към развитието на родната и световна наука. Стипендия на името на Джон Атанасов за овладяване на компютърните науки присъдихме за десети път, а за девети останалите девет – на името на акад. Никола Обрешков за постижения в овладяването на математиката, на името на акад. Георги Наджаков за постижения в овладяването на знания в областта на физиката, на името на акад. Ростислав Каишев за постижения в овладяването на знания в областта на химията, на името на акад. Методи Попов – за медицина и биология, на името на акад. Дончо Костов за аграрни науки и горско стопанство, на името на акад. Ангел Балевски и акад. Димитър Мишев – за инженерни науки, на името на акад. Евгени Матеев – за икономика и на името на Кольо Фичето – за строителство и архитектура.
По време на кампанията за подбор на стипендиантите се стремихме да достигнем до възможно по-голям брой студенти – потенциални кандидати за участие в конкурсите. Постарахме се да привлечем широк кръг от учени и специалисти, с които фондацията работи от дълги години. Наред с традиционните обяви в тиражни вестници, изпратихме писма до ректорските и деканските ръководства на българските висши училища, използвахме активно и вече установените трайни контакти с редица специализирани младежки и студентски организации, с които фондация „Еврика” е реализирала през годините съвместни проекти. През цялото време водихме активна кореспонденция с много зам. ректори, зам. декани по учебната работа, ръководители на катедри и университетски преподаватели, което позволи да се намалят неточностите при подготовката на документите за кандидатстване.
За първа година в рамките на месец и половина на нашия сайт беше реализирана постоянно действаща рубрика с въпроси и отговори по проблеми на кандидатстването за стипендии, документи, срокове и други специфични условия. Използвани бяха и някои публични изяви и проекти, проведени с партньори за да представим нашите конкретни предложения, а така също и да акцентираме върху продължаващото вече двадесет и две години непрекъснато финансово подпомагане на наградените български представители в международните средношколски олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология. Организирането и провеждането на конкурсите за именните стипендианти изцяло бяха подчинени на препоръките, които бяха направени от Съвета на фондацията. Приложихме изискването кандидатите да представят есе на тема „Младият специалист на бъдещето”. Практиката показа, че това дава възможност на студентите да изразят своите виждания и позиции и това позволява на специализираните журита да си изградят по-пълна представа за отделните кандидати.
За заключителния кръг на конкурсите за 10-те именни стипендии бяха допуснати за събеседване 36 студенти, което е показател за засилена конкуренция между студентите. Те освен висок успех, в периода на следването си са постигнали значими резултати в национални и международни конкурси, олимпиади, научни конференции и т.н. Особено показателни в това отношение бяха претендентите за именните стипендии „Джон Атанасов”, „Акад.Методи Попов”, „Акад. Георги Наджаков”, „Акад. Евгени Матеев” и „Кольо Фичето”. В резултат на анализа за пореден път трябва да отбележим много сериозното отношение на всички членове на специализираните журита, включващи трима академици, двама член-кореспонденти, шест професори и още шест изтъкнати научни работници и специалисти. Тяхната професионална работа, съчетана с творчески подход към анализ и оценка на студентите, успя да предразположи кандидатите така, че да разкрият научните си постижения и личните си позиции за състоянието и потребностите на обучението в университетите. Постигната беше необходимата обективност при определянето на стипендиантите. Увеличи се броя на кандидатстващите студенти от някои от висшите училища в страната. За трета година значително се активизира ШУ „Еп. К. Преславски”. Наред с традиционно силните участници от СУ „Св. Кл. Охридски”, МУ– София, УНСС, ТУ – София, бяха регистрирани и добри кандидати от Икономическия университет във Варна, ЮЗУ – Благоевград, ТУ – Варна, СА „Д. Ценов” – Свищов, Тракийски университет – Стара Загора, НБУ и МУ – Пловдив. Забелязва се тенденция на увеличаване на броя и качеството на подготовка на кандидатстващите студенти за именната стипендия „Акад. Димитър Мишев” и особено за именната стипендия „Акад. Никола Обрешков”. Останаха в миналото и дългогодишните проблеми с кандидатите за другата инженерна област – машиностроителните технологии, от която се излъчват стипендианти за именната стипендия „Акад. Ангел Балевски”. Увеличи се техния брой, но по-важното е, че значително нарастна качеството на тези кандидати.
Втората група стипендианти на фондацията са носителите на медали от международните олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология. Използвахме нашите информационни канали и с любезното съдействие на Евгения Костадинова – директор на Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на МОМН, успяхме да установим директни контакти с носителите на медали и да помогнем при кандидатстването за стипендиите на фондация „Еврика”. Носителите на медали от олимпиадите са голяма част от всички стипендианти на фондацията. Те получиха правото да са наши стипендианти до завършване на образованието си в средното училище и нашите университети. Това се дължи на отличните резултати, които талантливите български ученици постигат на авторитетните международни изяви. Завоюваните от тях медали са и висока оценка за работата на техните ръководители и не малката група от експерти, които работят с тях целогодишно. Сред стипендиантите на фондацията за учебната 2011/2012 година са трима носители на златни, девет на сребърни и осемнадесет на бронзови медали от международните средношколски олимпиади. За пореден път през 2011 година националните средношколски отбори по математика, информатика, физика, химия и биология се представиха на високо ниво. Два сребърни и три бронзови медала спечели националната ни гарнитура от 52-та Международна олимпиада по математика в Амстердам. В нея участваха 563 талантливи математици от 101 държави. В една много силна надпревара сребърни медали спечелиха учениците от Софийската математическа гимназия Богдан Станков и Рафаел Рафаилов. Бронзовите отличия завоюваха Виктор Вълов и Кубрат Данаилов.и възпитаника на математическата гимназия в Шумен Живко Жечев. Със злато, сребро и бронз се завърна отборът ни от международната олимпиада по информатика в Тайланд. В нея взеха участие ученици от над 80 държави. Златен медал за втора поредна година спечели Румен Христов от природоматематическата гимназия в Шумен. Със сребърен медал е Владислав Харалампиев от СМГ, а бронзови медали завоюваха Йордан Чапъров от математическата гимназия в Ямбол и Георги Георгиев от СМГ. С пет медала се завърна българският отбор от международната олимпиада по физика в Банкок, Тайланд, в която взеха участие 393 ученици от 84 държави. Трима от петимата медалисти са възпитаници на природоматематическата гимназия в Казанлък – Катерина Найденова спечелила сребро и носителите на бронз – Александър Скляров, вече студент в Англия и Йордан Йорданов. Другите двама победители са Момчил Молнар от математическата гимназия в Русе – сребърен медал и Константин Гундев – ОМГ – Пловдив с бронз. Момчил Молнар е носител на златен медал, а Константин Гундев на сребърен медал и от Петата международна олимпиада по астрономия и астрофизика. На 22-та международна олимпиада по биология в Тайланд нашите представители за пореден път показаха и доказаха своите знания и умения в конкуренция сред 227 участници от 58 държави. Сребърен медал спечели нашата стипендиантка Мира Ненчева от НПМГ „Акад. Л. Чакалов” – София, а два бронза завоюваха Георги Магаранов от НПМГ и Елизар Цветков от езиковата гимназия в Пловдив. На 43-та международна олимпиада по химия, която се проведе в Анкара, Турция ученикът Петър Каразапрянов от ПМГ „Добри Чинтулов”– Сливен завоюва бронзов медал в конкуренция с 270 участници от 70 страни. Това беше второто му високо постижение за 2011 година след бронзовия медал, който той спечели на международната Менделеева олимпиада в Москва. На нея българският национален отбор спечели четири бронзови медала в ожесточена битка с 96 ученици, победители и призьори на национални химически олимпиади от 15 страни.
В изпълнение на Основните правила за отпускане на стипендии, за учебната 2011/2012 година имаме 40 стипендианти, от които 28 студенти и 12 ученици. Най-много 18 са представителите на СУ „Св. Кл. Охридски”; по 3 са от Технически университет – София, Медицински университет – София и Софийска математическа гимназия „П. Хилендарски”; по 2 от ПМГ „Никола Обрешков – Казанлък и ОМГ „Акад. Кирил Попов” – Пловдив и по един от Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, Лесотехнически университет – София, Икономически университет – Варна, Медицински университет – Пловдив, ПМГ „Нанчо Попович” – Шумен, ПМГ „Добри Чинтулов” – Сливен, Национална природоматематическа гимназия – София, Математическа гимназия „Атанас Радев” – Ямбол и Математическа гинацзия „Баба Тонка” – Русе.
От стипендиантите на фондация „Еврика” в предходната учебна година, 5 са завършили висшето си образование, един е завършил бакалавърска степен, но не е записал магистратура и 4 са продължили обучението си в САЩ, Англия, Франция и Швейцария. От новите носители на медали от средношколските международни олимпиади, 3 човека директно са се записали за обучение в престижни университети в САЩ и Европа. Двама от досегашните ни стипендианти през 2011 г. успяха да спечелят медали с по-благороден блясък и през учебната 2011/2012 г. ще получават по-голяма стипендия.
С решение на Съвета на фондацията беше запазен размера на именните стипендии и за учебната 2011/2012 година студентите ще получат годишна стипендия в размер на 2 000 лева. При анализа, който направихме съвместно със специализираните комисии и в Изпълнителното бюро, стигнахме до някои виждания за усъвършенстване на текстове в Основните правила за предоставяне на стипендии. Предлагаме да се направи промяна, която да позволява на специализираните комисии да правят предложение за присъждането на две стипендии в една проблемна група, когато резултатите по документи и след събеседването са равни и при наличието на ресурс Изпълнителното бюро да реши предоставянето по изключение на стипендии и на двамата кандидати.
Второто предложение е свързано с темата на есето, което всеки кандидат представя. В известна степен зададената тема насочва част от студентите да изразяват по-абстрактно виждане за необходими качества на специалистите в новото време. При анализ на кампанията и документите на кандидатите, стигнахме до заключението, че би могло да направим малка промяна в темата, което да даде възможност да представят вижданията си за личностно развитие и бъдеща професионална реализация. Затова предлагаме Съвета на фондацията да приеме изменение в темата и тя да стане „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”.
Съхранихме традицията в навечерието на празника на българските студенти – 8 декември да връчим удостоверения на стипендиантите ни. Поканихме и гости – представители на университетите, научната общност, бизнесмени и журналисти. За пореден път не постигнахме очакваното. Бизнесмените не присъстваха, журналистите бяха най-вече от специализираните медии. Както най-често става, до нас бяха представители на университетските ръководства и учените.
Направеното от нашата фондация за подпомагане на талантливи студенти и ученици се приема и подкрепя сред значими обществени групи. Имахме признание с присъствие на членове на Съвета на фондация „Еврика” и на комисиите. То беше прието от стипендиантите като акт на внимание и уважение на академичната общност към тях. С уважение и признание към извършваното от нас за пореден път приехме участието в церемонията на ръководството на СУ „Св. Климент Охридски”, в лицето на неговия ректор проф. Иван Илчев, на проф. Георги Михов – зам. ректор на Техническия университет в София и Юлия Попова – родственица на акад. Методи Попов. Те сърдечно поздравиха всички присъстващи и дадоха висока оценка за дейността на фондацията като пример за радетелство и съхранение на творческия дух в младите хора.
В рамките на програма „Таланти” вече дванадесет години се осъществява една значима инициатива, наречена Ученически институт по математика и информатика /УчИМИ/. Този проект е създаден заедно с Института по математика и информатика на БАН, МФ „Св. св. Кирил и Методий” и Съюза на математиците в България /СМБ/. Този проект е дългосрочна програма за работа на известни български учени с ученици от средните училища, показали способности в областта на математиката и информатиката. Ежегодно се провеждат ученическа конференция, интервю за избор на участници в Изследователския научен институт / RSI / в Масачузетския технологичен институт, лятна изследователска школа, ученически работен семинар и семинар за учители по математика, информатика и информационни технологии. За дванадесетгодишния период от съществуването му през неговата школа са преминали над две хиляди ученици и няколкостотин учители по математика, информатика и информационни технологии. В неговата работа са привлечени университетски преподаватели, учени от БАН, най- добрите учители, студенти, софтуерни специалисти и ученици от горните класове.
Първата изява за учебната година беше Единадесетата ученическа конференция, която се проведе от 14 до 16 януари 2011 г. в Пловдив. В секциите по математика и информатика взеха участие над 100 ученици и 20 учители. Представени бяха общо 64 проекти, от които 31 по математика и 33 по информатика и информационни технологии. Грамоти за отлично представяне получиха авторите на 7 проекта по математика и 8 по информатика и информационни технологии. Два проекта по математика и два по информатика и информационни технологии получиха награди за успешен дебют, а 18 проекта по математика и 21 по информатика и информационни технологии грамоти за много добро представяне. Раздадени бяха и специални грамоти за социална ангажираност; най-добър проект за електронно обучение; най-добър проект в областта на екологията. Наградените с грамота за отлично представяне ученици, които не са 12 клас, получиха покана и участваха в подборен конкурс, който определи българските представители в RSI’2011. Въпреки рязкото повишаване на таксата за участие и през тази година се проведе традиционното интервю с най-добре представилите се автори на проекти за излъчване на двама участници в престижната шестседмична изследователска школа, която се провежда всяко лято в Масачузетския технологичен институт, Бостън, САЩ и в която учат 75 средношколци от САЩ и различни страни от Европа, Азия и Африка. Втората голяма проява – ученическата секция, беше организирана и проведена от УчИМИ по време на ХХХХ Юбилейна Пролетна конференция на Съюза на математиците в България от 5 до 9 април 2011 г. За участие в нея постъпиха 76 проекта, от които 28 по математика и 46 по информатика и информационни технологии. Автори на тези проекти бяха 118 ученици от 7 до 12 клас от 28 средни училища от 17 града на страната. С грамоти за отлично представяне бяха отличени 9 проекти по математика и 17 по информатика и информационни технологии. Четирима автори на проекти по информатика и информационни технологии бяха наградени с отлични грамоти и поканени за участие в престижната конференция InfoTech’2011. Грамоти за много добро представяне получиха и 6 проекти по математика и 25 проекти по информатика и информационни технологии. Единадесетата национална младежка лятна изследователска школа /ЛИШ’11/ се проведе на два етапа: Школа по информатика и информационни технологии /юли и август 2011 г./ и Школа по математика / август 2011 г./. В нея взеха участие 49 ученици от 8 до 11 клас от деветнадесет математически и професионални гимназии във Варна, Габрово, Горна Оряховица, Димитровград, Казанлък, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Смолян, София и Шумен. Участниците бяха избрани измежду най-добре представилите се автори на проекти на Ученическата сесия. Научната програма на двете школи включваше лекции, семинарни занятия и индивидуална работа върху конкретни теми и задачи. Научната програма беше открита и за всички желаещи ученици и учители по математика, информатика и информационни технологии от гр. Варна. През втория етап на двете школи се проведоха и ученически работен семинар и семинар с учители по математика, информатика и информационни технологии. За участие в тях бяха поканени ръководителите на ученически проекти в конкурсните сесии на УчИМИ през 2011 г. и млади учители, които да проучат опита на колегите си.
Продължаваме да подпомагаме методически създадените в рамките на наш проект клубове за наука и техника за ученици. Те се превърнаха в устойчиви структури за работа с ученици с интереси в различни области на науката и техниката.През 2011 г. особено активно се изявиха членовете и научните ръководители на Клуб „Знание” към Спортното училище „Ген. Владимир Стойчев”от София, Клуб „Хелиос” в СОУ”Васил Левски” от Севлиево, Клуб „Гемма” от ГПЧЕ”Ромен Ролан” от Стара Загора и Клуб по наука и техника „Проф. д-р Иван Странски” към НПМГ, София. Те бяха сред най-дейните участници в Европейския ден на науката, проведен на 28 април, в популяризирането на науката и техниката в училище с подкрепата на видни учени, в подготовката и участието в редица училищни и национални конкурси и състезания, включително и в надпреварата „Млади таланти” на Министерството на образованието, младежта и науката. Конкурсът е част от инициативите на МОМН за подпомагане на развитието на младите таланти в страната и ние се постарахме да насочим за участие в него тези наши клубове. В резултат на доброто традиционно партньорство направихме възможно участието на част от призьорите в този конкурс в международна проява на МИЛСЕТ, където ние сме единствената българска организация пълноправен член. Осигурихме много добри финансови параметри и с финансовото участие на МОМН стана възможно представянето на проектите на трима лауреати от Националния конкурс „Млади таланти’2011” в Експо на науките, което се проведе от 18 до 24 юли 2011 г. в Братислава Словакия. Там Валерия Станева и Момчил Пейчев от Варна и Ангел Николов от София представиха резултатите от своите изследвания, обмениха идеи за бъдещи дейности и създадоха трайни връзки за ползотворна изследователска работа с колективи и организации от пет континента. Това партньорство за участието в Световното изложение в Словакия позволи да се завърнем при сродните ни организации и да участваме в престижните прояви, от което се бяхме ограничили в последните години по финансови причини. Това е един добър пример как може едно ефективно партньорство да води до резултати в интерес на активните и любознателни млади българи, избрали отрано да се посветят на трудния път към върховете на науката. Тези успешни практики и дейности с МОМН трябва да продължим да поддържаме и за следващите европейски и световни изложения на науките, защото те са свързани със създаване на приятелства и обогатяване на личностната култура и отношение на младите хора от различните страни.
Във възможностите на програма „Таланти” е предвидено провеждането на летни школи по наука и техника. За съжаление през отминалата година тази възможност не беше използвана най-пълноценно. Причините се крият в значителните финансови разходи за един подобен проект. На практика беше осъществена само тази от програмата на Ученическия институт, за която споменахме по-горе. Традиционната школа, която организирахме в партньорство с Националния дворец на децата не се реализира поради финансови ограничения на партньорите и временното им оттегляне от проекта. При възможност в следващите години сме готови да ги възстановим, защото сме убедени в тяхната полезност. Надявахме се, че през 2011 г. Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще обяви нова проектна сесия по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора”, където е допустимо участие на неправителствените организации и която да позволи да кандидатстваме с нови проекти, в необходимостта и полезността на които сме сигурни. За съжаление бяхме неприятно изненадани от директното предоставяне на европейски средства в размер на 100 милиона лева на самото Министерство на образованието, младежта и науката като целеви бенефициент за осъществяване на извънкласни дейности, за които отново не се допускат неправителствените организации. Средствата се предоставят директно в училищата. Така напълно беше отхвърлена възможността за участие в програмата не само на неправителствените организации, но и на специализираните звена като Националния дворец на децата, центровете за работа с деца и обсерваториите, които са наши традиционни партньори. В новите правила не се допуска дори да бъдем дори партньори.
Едно от направленията на програмата е възможността да се предоставят финансови средства за индивидуални проекти на млади учени, специалисти и студенти в международни научни прояви. За съжаление нашите възможности не позволяват да бъдат покривани всички разходи и съгласно регламента за целта предоставяме част от пътните разходи. В този раздел на програмата през 2011 г. имаме само два подкрепени проекти. Други такива проекти не постъпиха. За съжаление на всички трябва да кажем, че причините повтарят тези от предходните години, но към тях се добави и факта, че с европейски средства МОМН финансира в пълен размер участието на млади учени в научни форуми и публикациите им в престижни научни списания. Все по-малко са младите учени в университетите и научните институти, които да бъдат потенциални участници в международни научни форуми с приети научни съобщения, има трудности при осигуряване на оставащата част от средствата за такси, пребиваване в страни с висок стандарт и не на последно място недостатъчно значими научни продукти, които да бъдат докладвани на тези форуми.
У нас има много млади хора, които биха се посветили на науката и научните изследвания, но само когато се създадат условия за това. Продължаваме да сме в очакване на обещаваните реформи в науката, за да могат младите хора да осъществяват изследвания и проекти, които ще бъдат основа на кариерното им развитие и постигането на значими резултати. Готови сме да бъдем партньори в осъществяването на инициативи в тази посока. В очакване на тези добри времена и възможности обсъждахме идеи с Центъра за обучение на БАН, който се грижи за професионалното израстване на младите учени и с който имаме договор за съвместна работа. Ще бъдем доволни, ако дори част от тези идеи успеем да осъществим при наличие на допълнително проектно финансиране от български или европейски фондове. До сега такива не успяхме да осигурим.

За стимулиране на младежката научно-техническа изследователска, изобретателска и друга новаторска дейност.
До неотдавна осъществявахме тази наша цел предимно чрез програмата „Научни изследвания”, която временно затворихме през миналата година с решение на Съвета на фондацията.
Чрез тази програма се опитвахме с нашия не голям ресурс да запазим участието си във финансирането на изследователски проекти на млади учени и специалисти. Това правихме години наред заедно с Националния фонд „Научни изследвания”. Политиката на Съвета, управляващ Фонда изключи по-нататъшното ни партньорство. Опитите ни да се върнем към добрите практики от минали периоди не бяха резултатни. Сами не бихме могли да осъществяваме финансиране на научни проекти на млади учени, тъй като финансовия ресурс е недостатъчен и не е възможно дори да гарантираме необходимия експертен капацитет за оценка. В бъдеще ще се постараем да обсъдим със Съюза на учените в България дали бихме могли заедно да подготвим друга програма за подкрепа на научните изследвания на младите учени.
Възрастовите особености определят и избора на подходящи форми за стимулиране на творчеството. Най-голямата група, с която ние работим са учениците. За тях най-подходяща форма са конкурсите. Те са и най-масови и могат да достигнат до всички. Това предопределя и нашите подходи за събуждане на интереси и насочване към творческо участие в инициативи чрез провеждане на конкурси и състезания. От години ние сме намерили най- добрия партньор за провеждането на по-голямата част от тези конкурси в лицето на Националния дворец на децата. С тях вече дълги години организираме конкурси и състезания в различни области на науката, на екологията и моделизмите. Благодарение на това сътрудничество тези наши прояви са включени в Календарния план на МОМН за извънкласните дейности, което улеснява в много голяма степен контактите с училищните ръководства и тяхната подкрепа за участие в тези прояви. Това дългогодишно ползотворно сътрудничество вече има своята организираща основа, което ще подпомага съвместните инициативи и в бъдеще. Общите ни цели и дейности ще бъдат подкрепяни от договора за сътрудничество, който сключихме с Националния дворец на децата през отчетната година. В него са предвидени не само продължаване и развитие на добрите ни практики, но и конкретни дейности и инициативи за дълъг период напред, обхващащи не само децата и учениците, но и техните учители и научни ръководители.
Някои от конкурсите остават наш собствен периметър. Такъв е традиционният конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. През годината проведохме неговото ХІІІ издание под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов и посветихме на 50-годишнината от полета на Юрий Гагарин.
Той възникна по идея на акад. Димитър Мишев и продължава да се ползва с подкрепата на българските учени, работещи в областта на изследването и усвояването на Космоса. В началото стартирахме с три направления – литература, изкуство, идеи, а в последните години многобройно участие привличат новите направления за създаване на произведения, свързани с Космоса, но с помощта на компютър. Вече се появиха компютърни игри, компютърна анимация и други интересни идеи на учениците.
Всяка година председател на специализираното жури е български учен със значим принос в изследването на Космоса. През тази година специализираното жури работи под ръководството на проф. Гаро Мардиросян – научен секретар на Института за космически и слънчево-земни изследвания на БАН. На него и колегите му се падна отговорността да определят лауреатите от тринадесетото издание на конкурса. Вдъхновени от Космоса, децата се конкурираха в пет състезателни направления, за да покажат как знанията от училище се съчетават с безкрайното им въображение. Като резултат се получи един многолик, фантастичен свят на космически станции, ракети и извънземни, създаден с помощта на широк набор от изразни средства. Със задоволство трябва да отбележим повишения интерес към последното издание на конкурса, което не се изразява само в увеличения брой участници. Все повече деца се състезават в няколко направления или участват в няколко поредни издания на конкурса. Все повече стават и населените места, откъдето пристигат кандидатури за участие. Вече се организират и общински нива на конкурса като тези в Севлиево и Стара Загора. Това показва, че интерес към науката не се поражда единствено в големите населени места, където има обсерватории и школи, но и в малки градове и села, в чиито училища има обаче амбициозни и подготвени учители, с желание за допълнителна и целенасочена работа с талантливите ученици. През 2011 г. 1197 ученици на възраст между 8 и 18 години участваха в националното издание на конкурса. Запази се тенденцията на повишена активност от създадените преди три години клубове за наука и техника по проект на фондацията. Постигнатите резултати от клубовете в този конкурс ни карат да продължим да търсим средства от външни донори с цел създаване на мрежа, която да обхване всички клубове и да улесни размяната на информация и идеи между ученици и учители.
В най-иновативното направление за идеи за научни и технически експерименти със свои проекти се състезаваха 23 ученика от Обединен детски комплекс – Кюстендил Ученически клуб „Знание” към Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев” – гр. София ,13 ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Стара Загора и НАОП „Юрий Гагарин” , ГПЧЕ „Ромен Ролан”, гр. Стара Загора и др. Отличен дебют в конкурса направиха спечелилите първо място Александър Деников и Георги Александров от Обединен детски комплекс, Кюстендил с разработката „Български ракетни горива за любителски ракети”. Втори се класира Виктор Бичев от представителя на Клуб Знание” към Спортно училище „Ген. Вл. Стойчев”, София с проекта „Слънчева енергия от орбита”. Трети са младите надежди на Обединен детски комплекс в Кюстендил с проекта „Любителски експериментални ракети”.
Направлението за макети и модели се превърна в предизвикателство за креативността на младите хора. С помощта на най-различни подръчни материали като картон, фолио, глина, електрически крушки и дори черупки от яйца 64 ученици представиха своите проекти. Сред тях първи се класираха Красимир Петров и Николай Янков от Варна с макет на Пулсар/Неутронна звезда, Втори е Томислав Скандалиев от Кюстендил с макет на междупланетен кораб „SPACE EXPRESS”, а трети – Пепа Иванова и Яница Якова от Плевен с проект „Живот на далечната планета”.
В най-новото направление на конкурса за графични произведения, създадени с помощта на компютър, което се проведе за шести път и бележи най-голям прогрес както откъм количество, така и най-вече откъм качество на подадените проекти, кандидатстваха 292 ученици. В оспорвана конкуренция първото място беше спечелено от Кирил Балтаджиев, ученик от ПМГ „Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев за компютърната разработка Космосът – бъдещето”. Второто място отиде при Иван Славов от Бургас за анимация на тема „50-годишнина от полета на Юрий Гагарин”. Трета остана Кристина Георгиева от Хасково за компютърната рисунка „Космосът е магия”.
В направлението за литературни творби за първа година освен разкази и стихотворения бяха представени и интересни сценарии. В него участваха 84 млади автори с 96 произведения. Победата заслужи Лора Стоянова от Варна за разказа „Зов за Космос”, а втори и трети останаха съответно Деница Христова от София за сценария „Поглед към висините” и Веселина Василева от Варна за стихотворението „Звезден прах”.
Най-много участници отново имаше в направлението за рисунки. Широк диапазон от художествени техники и жанрове показаха 734 млади представители от 68 училища и други извънучилищни звена. Първа награда беше присъдена на Севгин Али Осман от Разград за рисунка на тема „Бъдещето на света през моите очи”. Дванадесетгодишният Симеон Цветков се класира на второ място за графичен отпечатък върху акварелна подложка на тема „Полет към слънцето”, а третото място заслужи осемнадесетгодишната Петя Ангелова от Варна за рисунките „Космически мечти” и „Да спасим света чрез биотехника”.
По традиция връчихме официално наградите от конкурса в навечерието на Деня на народните будители на специална церемония в Националния дворец на децата. Голямата зала отново се оказа тясна за лауреатите от конкурса и много техни приятели, съученици и родители, които се възхитиха на презентациите на победителите в отделните направления, на хубавите думи и пожелания от известни български учени с постижения в редица международни космически програми и най-вече на сърдечната среща с първия български космонавт ген. Георги Иванов, който лично връчи наградите. Специални награди – книги връчиха от името на Издателство „Аз буки” и от председателя на журито проф. Мардиросян. По време на церемонията организирахме изложба с рисунки от конкурса. Признание за успеха на конкурса е решението на редакцията на вестника на МОМН „Аз буки” в бъдеще да бъде медиен партньор при провеждането му.
Успешно осъществяваме ролята си на национален координатор при организиране на участието на българските ученици в конкурсите, обявени от международните организации, в които членуваме и такива на други партньорски организации. Предоставяме информация и консултации за тях, осъществяваме и връзка в случаите, когато има присадени награди. Най-много такива конкурси бяха организирани от МILSET и естествено от там са и най-много наградите. Взехме активно участие в международен конкурс за научна фотография. Интересът към него и успешното представяне на българските младежи ни насочва към идеята да търсим повече възможности за изява в интегрални области, където се събират наука и изкуство. През тази година с почетни дипломи бяха отличени тримата ни участници в Световното Експо на науките в Братислава и представителите ни в международния конгрес на младите изследователи в Сарагоса.
Много от националните конкурси, с които стимулираме учениците за творчество и изява на способностите организираме с Националния дворец на децата. Сред тях са утвърдилите се през годините националните научно-технически изяви с ученици от 5 до 8 клас и от 9 до 12 клас /І – ІV курс/; националните състезания по авиомоделизъм, автомоделизъм, корабомоделизъм и ракетомоделизъм; националния конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда; националния конкурс „Природата – наш дом” за ученици от 5 до 8 клас. След предварителна селекция в националните изяви за учениците от горните класове бяха допуснати на финала 63 участника от средните училища в Сливен, Пловдив, София, Благоевград, Бургас, Варна, Ботевград, Кюстендил, Шумен и Троян. Те представиха и много убедително и аргументирано защитиха своите проекти в областите на: електронните прибори; устройства и комуникационни средства; програмни продукти; бизнес-проекти; химия; хранително-вкусова промишленост; биология; екология; физика и астрономия; фермерство; енергийна ефективност. При по-малките, в състезанията по природни науки, екология и технологии се включиха 65 ученици от 5 до 8 клас от Сливен, София, Благоевград, Пловдив, Силистра, Троян, Бургас, Велико Търново, Казанлък, Шумен и Варна. Новост при тяхното провеждане беше въвеждането на модулния принцип с използването на съвременен образователен софтуер и осигуряването на необходимите периферни устройства за изпълнението на практическата част от заданията. Като съпътстващи изяви на много добро равнище бяха организирани мултимедийни презентации, изложба на отличени рисунки в национални конкурси, постерна изложба и поредица от информационни акции с много рекламни материали, табла, снимки и афиши. През 2011 г. за двадесети пореден път, съвместно с НДД, Регионалният инспекторат по образованието – Силистра, община Силистра и ЦУТНТ – Силистра проведохме едно от най-големите ученически екологични изяви в България – Международния екологичен форум „Сребърна’ 2011. В досегашните му изяви участие са взели над 3000 ученици, научни ръководители и млади природозащитници. Голяма част от тях са вече студенти по биология, екология и опазване на околната среда, докторанти или са активни природозащитници с гражданска позиция в неправителствени организации. На последната изява на форума бяха представени 29 проекта от 75 ученици от Варна, Враца, Генерал Тошево, Добрич, Дупница, Велико Търново, Кюстендил, Пловдив, Разград, Силистра, Свищов, Тутракан и румънските Калараш, Констанца и Тулча. Най-добре изявилите се ученици получиха правото да представят своя екологичен проект на Международния конкурс „Световната младеж в защита на околната среда” в Германия. Голям интерес сред учениците предизвикаха съпътстващите изяви на форума: изложба с творби от международния конкурс за рисунка на тема „Земята наш дом”; литературно четене на млади творци от международния конкурс за есе, стихотворение и разказ; пленер в резерват „Сребърна”. Продължава да расте популярността на Националното ученическо състезание „Природата – наш дом”. Особено активни са учениците от 5 до 8 клас от София, Перник, Казанлък, Силистра, Ямбол, Плевен, Пловдив, Панагюрище и Крумовград.
Специално внимание трябва да отделим и на продължаващото вече много години успешно сътрудничество между фондация „Еврика” и Националния дворец на децата при организирането и провеждането на Националните ученически състезания по авиомоделизъм, автомоделизъм, корабомоделизъм и ракетомоделизъм. С активното съдействие и подкрепа на Министерството на физическото възпитание и спорта, Българската федерация по автомоделни спортове и Българската федерация по корабомоделизъм и корабомоделен спорт и в резултат на високия професионализъм на ръководителите, треньорите и съдиите се увеличи броят на децата, развиващи дейности в клубове по моделизми. Снижи се възрастта на състезателите, постигнали високи резултати. Ние смятаме, че трябва да продължим да подкрепяме активно занимаващите се деца и ученици с моделизми и постоянно да подобряваме условията за функциониране на техните клубове, за обогатяването на тяхната работа с атрактивни форми, развиващи най-вече техническата мисъл, подпомагащи професионалната ориентация и формиращи полезни навици за здравословен начин на живот, самодисциплина и спортменски дух. Въпреки трудностите от финансово естество, намерихме ресурс и подкрепихме провеждането на Ученическа научна сесия на тема „Атомната и ядрена физика – основа на познанието на строежа на материята” в рамките на 39-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика. В младежката сесия, посветена на 100-годишнината от създаването на модела на атома от Ръдърфорд бяха представени 43 научни разработки от 68 ученици от 23 средни училища и две национални обсерватории. Бяхме не само активни участници, но и главни организатори на поредица от изяви, посветени на 50-годишнината от първия полет на човек в Космоса. Наред с многото научни конференции, изложби, фестивали, прожекции на филми, успяхме да проведем поредица от конкурси за деца и ученици, на които те представиха своите реферати, есета, разкази, стихове, рисунки, музикални произведения и мултимедии.
Приехме като признание на ролята на фондация „Еврика” в образователния процес в страната включването ни в изпълнението на проект „Крилете на желанието” на Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” към МОМН. Беше извършен анализ и направени препоръки за политиките, насочени към повишаване на обхвата на децата с изявени дарби в дейности за развитие на техния потенциал, за да се улесни достъпа на децата с изявени дарби до форми за стимулиране и подкрепа чрез предоставяне на финансова помощ за развитие на техните способности и подготовката им за участие в национални и международни изяви. Реализираните проекти в областта на образованието от фондацията и ясно изразената ни позиция за необходимостта от разработване на ефективни политики и мерки, които да отговарят на очакванията, потребностите и стремежите на талантите, ни направиха търсен партньор от Българския дарителски форум при реализацията на инициативи с фокус върху образованието. Продължаваме да сме успешни и желани партньори при провеждането на традиционната ученическа научна конференция и други инициативи на 164 гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес”.
Досегашният опит ни подсказва, че работата в партньорство с подходящи организации и институции дава възможност за намиране на по-интересни и привлекателни дейности, подчинени на интересите на децата и младежите. Това наше разбиране като че ли не се споделя от разработващите политиките за извънкласни дейности в МОМН. Всички неправителствени организации бяха изключени от участие в новия проект „Успех”, който осигурява възможности за организиране на извънкласни дейности със значима финансова подкрепа от европейски финансови източници. Не са допуснати и нашите основни партньори като Националния дворец на децата. Ние оставаме в готовност да продължим проектната си дейност и очакваме промяна или отваряне на нови подходящи схеми от европейските програми. Продължаваме да търсим и други възможности за подкрепа на учениците. Проучваме възможност да кандидатстваме с проект пред фондация „Америка за България”, за да продължим заедно работата на ученическите клубове за наука и техника в посока на създаване на мрежа между тях. Убедени сме, че сегашните проекти в училищата ще бъдат свързани със създаването и на много нови клубове. Те биха работили по-ефективно, ако съществуват връзки между тях, организират се общи прояви и инициативи и се помага на техните научни ръководители с методики и добри практики. Разчитаме на ползотворно сътрудничество в рамките на членството ни в Националната мрежа за децата, чиито основни задачи са изграждането на ефикасна структура за лобиране, застъпничество и партньорство с държавните институции в интерес на децата и семейството. През 2011 г. Мрежата реализира голям набор от инициативи. Ние се включихме в работата на тематична работна група „Образование. Бяха връчени първите награди „Златната ябълка” на хора и организации, допринесли за подобряване на живота и благосъстоянието на българските деца. Участвахме в обсъждането на Концепция за закона за предучилищното и училищното образование и на становища до МОМН за въвеждането на по-висок разходен стандарт за децата на индивидуална форма на обучение, от този на децата със специални образователни потребности на ресурсно подпомагане; за организирането на предучилищната подготовка на децата от 5 години; цялостната философия и логика на новите проекти на законите за образованието и детето. За да бъде по ефективно и целенасочено действието на тази организация не само под формата на застъпничество, а и към реални дейности, общи за членовете на мрежата, възнамеряваме да се включим в стартиращия през месец март 2012 г. проект „УРОК – Укрепване и развитие на организационния капацитет”.
През отчетната година се опитахме да отделим внимание на проявите сред студентската младеж и младите учени. За някои от изявите оказахме само организационна и логистична подкрепа, а други успяхме да подкрепим и финансово. Заедно с Висшето училище по застраховане и финанси и Съюзът на математиците в България подготвихме и проведохме Националната студентска олимпиада по математика. В нея се включиха повече от 150 студенти от 30 факултети на висшите училища. И през 2011 година заедно с химическата секция на Хумболтовия съюз в България, Химическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Студентския съвет към Химическия факултет и Националния център за нови материали UNION участвахме в организирането и провеждането на Х Национална конференция по химия за студенти и докторанти. Първото й издание беше през 2001 г. и интереса към нея я превърна в ежегодна. В юбилейното издание на конференцията успя да се изпълни желанието на организаторите и бяха разширени областите и в сродни на химията направления като фармация, биохимия, физикохимия и др. Стипендианти на фондация „Еврика” и редица млади учени, обхванати в проекти на фондацията бяха сред най-активните участници във Фестивала на науката, проведен под патронажа на МОМН и в партньорство със Столична община. Хиляди млади хора си дадоха среща в Докторската градина като участници в уъркшопи за групи от детски градини и начален курс, експерименти на открито, семейни събития, научни кафенета, книжарница за научно-популярна литература, научни дискусии, шоу „Химически илюзионизъм” и други приятни изненади. Заедно с Националния политехнически музей, Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Националния дворец на децата и Астрономическа асоциация – София отбелязахме подобаващо Европейската нощ на музеите. С много чувство за хумор, интересни презентации, химическо шоу, богата културна програма бяха представени постижения на българските учени.
Водени от разбирането на значимостта на индустриалната собственост и трансфера на иновативни продукти, които биха довели до издигане и утвърждаване на ролята на изобретенията и иновациите като средство за развитие на икономиката на страната, през 2011 г. отново подкрепихме, този път и финансово, организираното от Съюзът на изобретателите в България Трето национално изложение за изобретения, технологии и иновации „ИТИ’2011”. То предостави възможност за установяване на полезни бизнес контакти в полза на въвеждането в употреба на представените нови решения и предложения за иновации. Изложението се превърна в състезание на изобретатори и новатори и най-важното в пазар на техните интелектуални продукти. Под патронажа на министърът на образованието, младежта и науката и с подкрепата на Патентното ведомство на Република България, ФНТС, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, БАН, Селскостопанска академия, Единен център за иновации, Център за развитие на интелектуалната собственост и технологичен трансфер и EURAXESS – България успяхме да възбудим интерес към иновациите от страна на българския бизнес и да дадем възможност на постоянно намаляващия брой български изобретатели да поставят пред представителите на отговорните институции конкретните си проблеми и препоръки за подобряване на работата. В голяма степен изложението успя да съдейства за ускоряване на диалога между науката, индустрията и обществото. Като дългогодишни членове на авторитетната международна изобретателска организация IFIA и на основата на дългогодишния ни опит да възпитаваме младите хора в дух на иновативност, се включихме в честването на Световния ден на интелектуалната собственост, протекло под мотото „Дизайнът на бъдещето”. Акцентът беше по отношение на мястото, което промишленият дизайн заема в търговията, обществото и иновациите. Участвахме и в семинар на тема „Системи на марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”. Участието в тези изяви ни помогна в издирването на млади хора с регистрирани патенти и полезни модели и включването им като потенциални кандидати в конкурса за наградата „Еврика” за млад изобретател на годината.
Представител на фондация „Еврика” за девети пореден път взе участие в Комитета за номинации за наградата „Джон Атанасов” на Президента на Република България за постижения на млади хора в областта на компютърните и информационните технологии и развитието на информационното общество в България. Участвахме в разработването на идейния проект за портал „Джон Атанасов”, но неговата реализация ще се реши през 2012 година, ако се запази тази организация за връчването на наградата от Президента на Република България Росен Плевнелиев.
Запазена марка от дълго време са нашите конкурси за наградата „Еврика” за постижения в науката, за млад мениджър, изобретател и фермер. Някои от тях проведохме за двадесет и втори път – за мениджър, а най-младия от тях – за постижения в науката е вече с шестнадесетгодишна история. Доброто взаимодействие с представителя на Патентното ведомство в последните години ни даде възможност да поканим всички млади изобретатели, които отговарят на условията на конкурса. Отзоваха се не малък брой участници, но специализираното жури прецени, че никой от кандидатите не представя изобретение със значим обществен принос и това доведе до не присъждане на наградата „Еврика” за млад изобретател на 2011 г., и до връчването на три награди за отлично представяне в конкурса. Това не бива да ни обезкуражава, защото в процеса на провеждане на конкурса установихме контакти с не малко млади хора, чакащи решение за рeгистрация на своите изобретения в близките месеци. Налице е и ориентиране на изобретателите към подаването на документи за международни патенти, тъй като процедурите са доста по-бързи, но пък от друга страна изискват по-сериозен финансов ресурс за поддържане на патента. Предстои да проведем среща с ръководството на Националното патентно ведомство, на което да прецезираме съвместната си дейност както по организирането и провеждането на конкурса, така и за реализирането на други съвместни инициативи и проекти в интерес на младите български изобретатели.
Конкурсът между младите мениджъри проведохме с известни трудности. Основната причина си остава икономическата криза, недобрите показатели на бизнеса в последните години и трудностите в комуникациите с различните браншови организации. Едновременно с това се появяват и нови подобни конкурси и награди на други организации и медии със солидни наградни фондове. Продължаваме да търсим и експериментираме с цел да намерим и привлечем подходящ медиен партньор. Благодарни сме за активната помощ на членовете на специализираното жури при намирането на подходящи кандидати.
Трябва да изразим задоволството си от провеждане на конкурса за постижения в науката на младите учени. След закриването на Висшата атестационна комисия, с която работехме на основата на дългосрочен договор за партньорство за провеждането му, имахме сериозни опасения за неговото успешно бъдеще. След миналогодишното заседание на Съвета на фондацията, когато чл. кор. Дамян Дамянов ни протегна ръка, проведохме необходимите работни срещи и договорихме механизмите за партньорство със Съюза на учените в България. В дух на изключителна коректност и висок професионализъм успяхме своевременно да постигнем консенсус по всички въпроси на провеждането на конкурса за постижения в науката. Подписахме и договор за дългосрочно сътрудничество. Бяха направени и необходимите промени в Статута на наградата за наука. В установените срокове успяхме да приложим изискванията и условията на нормативните документи и излъчихме достоен и успешен носител на наградата „Еврика” за 2011 г. за постижения в науката.
В конкурса за млад фермер продължаваме да разчитаме на добрата съвместна работа с партньорите ни от Асоциацията на земеделските производители в България, Националната асоциация на българските фермери и вестник „Гласът на фермера”. Получихме подкрепа и от някои електронни издания и сайтове, чрез които успяхме да достигнем директно до млади фермери със сериозни постижения в последната година. За в бъдеще предвиждаме да разширим взаимодействието с някои специализирани организации като Асоциацията на младите фермери, Съюза на животновъдите в България и др.
Наградата „Еврика” за 2011 година за постижения в науката беше присъдена на Юлия Русланова Романова. Тя е била докторант в СУ „Св. Кл. Охридски”. Активният й принос в изследователските експерименти и дискусии е материализиран в публикации в престижни специализирани издания.Участвала е в научни проекти на университетско, национално и международно ниво, сред които: 6 национални проекти с международно участие, 4 университетски проекта; проекти за краткосрочна научна разработка от млад учен по DAAD и по COST. Юлия Романова има 8 научни публикации. Участвала е с доклади и постерни презентации в 9 национални и международни научни форуми. Тя получи съвместната награда на фондация „Еврика” и Съюзът на учените в България за отличната защита на дисертационен труд на тема „Влияние на средата върху геометрията, електронната структура и магнитните свойства на полианилин”, за което й беше присъдена образователна и научна степен „Доктор”. Обектът на изследване в дисертацията са проводящите полимери и в частност полианилина. На базата на получените резултати и тяхната интерпретация са формулирани общо 5 приноса. Като използва единствено свойствата на реакционната среда, за първи път са получени висококристални и високоориентирани полианилинови филми директно след сушене и без пост-синтетична обработка на пробите. Този принос е в основата на регистрацията на патент. Резултатите от дисертацията на Юлия Романова са представени в 4 теоретични публикации, една глава от книга и една експериментална публикация. Данни от тезата са докладвани на два национални и пет международни научни форуми.
За отлично представяне в конкурса за млад изобретател за 2011 г. с почетен диплом бяха наградени Райна Младенчева, Марин Димитров и Теодора Стойчева. По решение на журито през тази година голямата награда „Еврика” не беше присъдена.
Наградата „Еврика” за 2011 година за млад мениджър стана притежание на Петър Валентинов Дончев. Той е изпълнителен директор на RESB. Участва пряко и активно в развитието на проектите Mall Sofia, Mall Plovdiv и Mall Rousse.
В трудната 2011-та година, когато на изпитание бяха подложени много мениджърски екипи, Петър Дончев успя успешно да изгради и поддържа оперативен екип в София и в Русе, да разпредели отговорностите и задълженията така, че да осигури професионално, устойчиво и развиващо се управление на търговските центрове. Портфолиото на RESB в страната надхвърля 300 милиона евро инвестиции и 260 000 кв.м. изградени и успешно опериращи търговски и офис площи. Петър Дончев е младият мениджър, който трайно успява да черпи най-доброто от чуждия опит, да го развие и използва по предназначение. Той е младият мениджър, който има уменията и качествата да ръководи своята компания и стои авторитетно и компетентно на своето професионално поприще.
За отлично представяне в конкурса за млад мениджър с почетен диплом беше наградена Христина Димитрова – управител на ЕТ „Бизнес иновации – Христина Димитрова”.
Наградата „Еврика” за млад фермер на 2011 г. беше присъдена на Недялко Станимиров Статев. Успешната организация на цялостната земеделско-производствена дейност на стопанството, Недялко Статев осъществява чрез собствени фирми, които ръководи лично. Той обработва общо 4250 дка, от които 700 дка собствена земя, а другата е под дългосрочна аренда Фирмата на Недялко Статев разполага с най-новата и модерна земеделска техника за цялостен технологичен процес, като се започне от първоначалните обработки до събирането на реколтата, почистването, селектирането и обработването на зърното. Механизацията му е високопроизводителна, икономична и екологична. Начинът на обработка на земята се е превърнал в еталон за другите земеделски стопанства в региона. В резултат на успешно реализирани проекти по европейски програми е изградил модерна и функционална складова база, подготвя изграждането на модерна ремонтна база и работилница за селскостопанската техника. По темпове на ръст на продажби фирмата на Недялко Статев е на едно от първите места в България. Добивите от отглежданите култури през последната година са: пшеница – 450 кг/дка; царевица – 891 кг/дка; слънчоглед – 170 кг/дка; рапица – 267 кг/дка; ечемик – 477 кг/дка. Младият фермер използва своята младост и упоритост, съчетани с добитите трайни знания, умения за работа в екип, креативността към нови и нестандартни идеи
В конкурса сред младите фермери с диплом за отлично представяне беше награден Теодор Руменов Балински – пчелар, земеделски производител от гр. Плевен.
И през последната година лауреатите получиха наградите си на традиционно тържество, което организирахме в тяхна чест. Представихме ги – тях и техните постижения пред обществото и медиите, за да получат заслужено признание. Използвахме това събитие да представим и постигнатото от фондацията в подкрепа на талантливите и успешни млади българи. Проявата, свързана с годишните награди беше отразена от Българската национална телевизия, Националното радио, вестник „Капитал”, вестник „Дневник”, вестник „Дума”, телевизия VTV, БГНЕС, вестник „Аз Буки“ и много информационни агенции и специализирани издания.
Сред целите, които имаме са и тези, свързани с овладяването на професионални знания и умения. Трудно бихме могли да бъдем сериозни конкуренти на съществуващите форми за квалификация на учебните заведения и специализираните организации с лиценз за предоставяне на тези услуги. Нещо повече – там се насочват и финансови средства от европейските програми и трудно бихме имали особен успех. За сметка на това ние от години осигуряваме нещо специфично, което другаде не може да бъде намерено. Такива специализирани знания осигуряваме под формата на консултации от водещи специалисти, които ни подкрепят в тази наша дейност. Продължават да функционират нашите консултационни кабинети по защита на интелектуалната собственост, по някои правни въпроси на организацията и функционирането на стопански и неправителствени организации. Консултантите помагат на младите, на техните организации, но и на нас самите, когато трябва да правим експертни оценки на проекти. Техните услуги са търсени и ценени. Доказателство за това може да бъде годишния отчет на кабинета по защита на интелектуалната собственост. Само там през отчетната година са дадени над 250 безплатни консултации за закрила на интелектуалната собственост на млади хора. В резултат на това са оформени и подадени четири заявки за полезен модели, четири за европейски промишлени дизайни, шест заявки за български марки и пет за европейски марки. Това навярно има принос за увеличаването на направените заявки от млади хора и получената защита и ние го установихме при подготовката и провеждането на конкурса за млад изобретател.
Не сме престанали да търсим възможности и да даваме свой принос, макар и малък, за информационното осигуряване на младежите по теми, свързани със съвременната техника и технологии. Обясним е факта, че най-голямо количество информация насочваме към Интернет, но не пренебрегваме и традиционната такава на книжен носител.
Миналата година предоставихме дарените ни над 30 броя от най-новата книга в областта на ядрената физика от ст.н.с. І ст. Славчо Ушев, който е дългогодишен член на специализираното жури към фондацията за определяне на носителя на именната стипендия „Акад. Георги Наджаков“ на наши стипендианти, лауреати от конкурси и други изявени ученици и студенти. Част от тях насочихме и към клубовете, които подпомагаме. През 2011 г. на победителите в конкурса за Космоса връчихме като допълнителна награда дарените екземпляри от книгата на проф. Гаро Мардиросян „От Космоса срещу екологичните катастрофи” и тези от редакцията на вестник „Аз буки”.
Присъствието ни в Интернет е добро. Справката показва, че името ни се споменава 39600 пъти, което заслужава уважение. Една част от информацията е помествана целево от нас, за да направим популярни условията за участие в наши конкурси и инициативи, а други популяризират направено от нас. В края на отчетния период успяхме да обновим и препрограмираме с модерни средства нашия официален сайт, като запазихме класическия му вид, който е много добре приеман от нашите партньори, контрагенти и специалисти в областта на информационните технологии.
Оказа се, че в последно време по-добре се приемат като носители на информация дисковете, вместо дипляни и брошури и това ни насочи към използването на такива нови носители за разпространение на информация, подготвена и синтезирана в рамките на проекти. Така информацията лесно се тиражира и разпространява.
За сега запазваме традицията всяка година да издаваме информационна брошура за фондацията и нейните дейности. Тя основно служи да дадем обществен отчет за разходваните средства, но и за популяризиране на наши добри практики през съответната година.
Допълнителни възможности за популяризиране на дейността на фондацията реализирахме чрез предавания и интервюта в Българската национална телевизия, Българското национално радио, телевизия ВВТ, TV плюс и в публикации в специализираните издания като вестник „Аз буки”, сп.Наука, в. Нов технически авангард. В някои от тях имаме постоянни рубрики. Дължим благодарност на журналистите, които ни помагат изключително много в популяризиране на успехите на нашите стипендианти и лауреати на наградите. Заедно ние се опитваме да изграждаме положителния образ на българските младежи. Убедени сме, че заедно ние можем и в бъдеще да даваме своя принос за самочувствието на тези представители на младото поколение, които ежедневно с труда и постиженията си доказват качества и способности.

За подпомагане на разпространението на природо-научни, технически и икономически знания и информация
Понякога много трудно се разделят дейностите за информационно осигуряване и научно-техническа популяризация. За първото описахме извършеното по-горе, а за второто ще се постараем да информираме отделно, тъй като в основните ни цели то е записано самостоятелно. Това са комплекс от дейности, с които се стараем да влияем на интересите най-вече на подрастващите, за да ги накараме да погледнат със своите отворени очи към заобикалящата ги природа, към явленията, които протичат в нея и да си отговорят на безкрайните „какво, защо и как”. Много добре и интересно правят това специализираните телевизионни програми, които благодарение на новите възможности сега са почти във всеки дом. Но това не е всичко.
Ние се стремим да използваме и други нетрадиционни пътища за да добавим нещо повече към това, но свързано с българската наука и техника. В търсенето на тези пътища успяхме още повече да сближим дейностите си с Националния политехнически музей. Това обяснява и обичайната практика да организираме много от инициативите си на територията на музея. Там всеки път има нещо ново, което привлича вниманието на децата и младежите и да откриват нови непознати факти от историята на родната наука и техника, развитието на занаятите и промишленото производство. Приемат ни добре и това е знак, че общите ни цели биха дали повече възможности за осъществяване на търсената популяризация. Ние от своя страна подпомагаме осъществяването на техните образователни програми. Факт е и двустранния договор за сътрудничество между фондацията и музея за подкрепа на дейности, свързани с откриването и развитието на способностите на младите хора и децата чрез изучаване на историята на науката, техниката и технологиите. Двете организации ще си партнират при разработването и реализацията на програми и проекти в области на общи интереси сред децата, учениците, младите учени и специалисти. Специалисти от музея ще ни оказват експертна и консултантска помощ за оценка на проекти и участници в конкурси на фондацията. В НПТМ ще продължат да се съхраняват проектите на лауреатите от ежегодните издания на Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Съвместно ще подпомагаме работата на учителите и научните ръководители на изградените ученически клубове за наука и техника в училищата, както и различни форми на извънкласна работа с децата в областите на науката, техниката и технологиите. Вече осемнадесет години съвместно с НПТМ издаваме вестник „Технитарче”, което е единственото издание от такъв тип, популяризиращо науката и техниката сред младото поколение. Част от тиража му ще продължи да се предоставя в училища, на неправителствени организации, работещи в различни области на науката и техниката, а така също и сред децата в Сливен, Казанлък и Велико Търново, където функционират филиали на музея.
Към дейностите, свързани с популяризацията на знания продължителен период свързвахме с подкрепата на специализирани издания и най-вече с нашите „Computer” и ”Направи сам”. За съжаление този тип издания изчезнаха от книжния пазар и на това явление не можем да влияем. Те са скъпи и със сравнително много ограничен тираж. Поради финансови причини мажоритарния собственик на издателските права на списание „Computer” ги преотстъпи на друга фирма, но и тя изпадна в затруднения и не е ясна съдбата в бъдеще на това издание. Списанието „Направи сам” пък беше преобразувано и на практика сега е само в електронен вид. По тази причина на практика отпадна възможността да изпращаме в големите училища и университети абонаменти за тези списания. Искания за други не са постъпвали. Правим опити да компенсираме възможностите, които тези издания ни даваха за популяризиране на наши инициативи с присъствие в Информационния портал за неправителствените организации в България, бюлетините в електронен вид на някои организации, в които членуваме като Дарителския форум, Националната мрежа на децата в България и на специализираната мрежа за корпоративна социална отговорност CSR Bulgaria.
Останахме верни и на сътрудничеството със списание „Наука” на Съюза на учените в България. Вече години наред подкрепяме списването на специализираната рубрика „Трибуна на младите“. Тя направи възможно публикуването на статии на младите учени, участници в традиционните ни конкурси и това е една възможност за гарантиране на публикациите им без да се налага да се заплащат сериозни такси. Там са и някои от есетата на стипендиантите ни, които разкриват плановете си за професионално израстване в науката и тези, свързани с оригиналните идеи за експерименти и изследване на космическото пространство.
Друго издание, което стои много близо и помага за популяризация на пътя в науката и техниката на свързани с нас млади хора е вестник „Аз буки”. Всички наши значими проекти са представени там и това гарантира възможния кратък път на информацията до училищата и университетите, където са нашите целеви групи. Благодарни сме им, защото това е една ценна помощ в името на ангажирането на младите хора в смислени и целенасочени дейности.
Според възможностите си се стремим да подкрепяме и единствения студентски вестник – „Нов технически авангард” (издание на Технически университет – София). С тяхна помощ достигаме до многобройната студентска аудитории. По инициатива на редакцията вестничето се изпраща и в ученическите клубове, с които работим и така се установява контакт с бъдещите студенти.

Участие в международни образователни, природонаучни и технически програми и проекти и международно младежко научно-техническо сътрудничество
Все по-значимо стана през последните години участието ни в международното младежко научно сътрудничество. Обяснението е във все по-засилващото влияние на членството на страната ни в Европейския съюз и свързаните с това дейности за повишаване на интересите след младежите за включване в международни проекти, изяви и конкурси. Поради това не се отказахме от добрите си стари партньори в другите страни, но потърсихме и нови. Както винаги, най-значима възможности имахме да направим това в рамките на Движението за наука и техника в свободното време (MILSET) и най-вече на неговата европейска структура MILSET – Европа. В тази организация ние членуваме от 22 години. Тя е най-представителна по отношение на членове и се занимава с дейности, сродни на нашите. Там са представени организации от повече от 100 страни. Тъй като фондация „Еврика” е единствения български участник, ние продължаваме да имаме функции на национален координатор по отношение на прояви, организирани от МИЛСЕТ.
Седмият европейски ден на науката за младежи се проведе на 14 април 2011 г. и беше посветен на химията. Според изискванията за провеждането на този ден, дейностите бяха съсредоточени в училищата и клубовете за наука и техника. В някои наши училища и в почти всички клубове, с които работим отблизо се проведоха лекции и състезания, посветени на темата. Снимките, напомнящи за направеното още могат да бъдат видени на сайта на проявата. Така много наши ученици станаха съпричастни на програмата на Европа за международната година на химията.
В ролята си на национален координатор организирахме и българското участие в Петия научен фото конкурс на МИЛСЕТ – Европа, който насочва към един синтез на наука и изкуство. През тази година наградите не пристигнаха при нас, но това ни амбицира да се опитаме да стигнем старите си позиции на лидери в този конкурс. Бяхме активни участници и в организираната и проведена он-лайн кръгла маса в скайпа на тема „Вашите очаквания в МИЛСЕТ”.
След продължително отсъствие през отчетната година успяхме да изпратим участници в Световното експо на науките, което се проведе в Братислава, Словакия. В него си дадоха среща над 450 млади изобретатели от пет континента. Нашата страна беше представена от трима лауреати от Националния конкурс „Млади таланти”, за което информирахме в предходен раздел на отчета. Участието ни в Общото събрание на ръководния орган на световната организация ни помогна да затвърдим позициите си на сериозни и действени членове в тази постоянно разрастваща се организация в целия свят. По време на изложението установихме контакт с представители на Асоциацията за техническа култура на Словения, с която имаме много допирни точки и се надяваме, че в близко бъдеще ще успеем да реализираме съвместен проект. Считаме, че постигнатите добри резултати през изминалите години и създадените трайни контакти са достатъчно основание да продължим усилията си съвместно с МОМН за осигуряване на българското участие и в следващото Девето европейско експо на науките, което ще се проведе през месец юли 2012 г. в град Архангелск, Русия.
Благодарение на контактите си по време на проявите на МИЛСЕТ, получихме предложение от международната организация „Together”, базирана в Люксембург за участие в мрежа от организации на територията на 23 страни в Европа за реализиране на младежки инициативи по проект на тема „Европейска младежка информационна кампания”. Поканени бяхме за партньори на Университета по приложни науки в гр. Нойбранденбург, Германия при реализацията на проект по програма „Еразъм” с сферата на здравеопазването и социалните дейности, като все още очакваме конкретизация на предложението, тъй като общата представа не е достатъчна за да видим възможното си място в проекта. Предстои ни интересна проучвателна работа по идеята на фондация „ Seed Forum”, със седалище в Лондон за създаване на неправителствена организация в България за реализиране на концепцията Сийд Форум, представляваща поредица от конкретни дейности за събиране и „сватосване” на млади, току-що създадени иновативни фирми с широк кръг от инвеститори. През отчетната година бяхме активни медиатори и спомогнахме да се започне едно успешно сътрудничество между Колежа по обществено здраве към Университета в Небраска, САЩ и Факултета по обществено здраве на Медицински университет – София. Работим по разработването на проекти, с които да кандидатстваме директно пред Европейската комисия в Брюксел. С немската фондация „Hope Foundation” ще кандидатствахме като партньори по две програми – Грундтвиг и Europe Aid Global Learning Programme. Спечелването на европейско финансиране по тези два проекта ще спомогне за разширяване на съществуващата вече партньорска мрежа и ще постави началото на едно по-трайно сътрудничество.
Запазваме дългогодишното си партньорство с Института за наука и изследвания на младежта от Арагон – Сарагоса, Испания. За десета поредна година фондация „Еврика” организира българското участие в традиционния международен конгрес. Конгресът се провежда под патронажа на кмета на гр. Сарагоса и ангажира вниманието на значими институции, банки и фирми от областта Арагон. За да гарантираме подходящото достойно българско участие работим отблизо с 164 гимназия с преподаване на испански език ”Мигел де Сервантес”. В училището функционира програма за целогодишна работа на учениците по изследователски проекти. На 13 май 2011 г. се проведе ученическа научна конференция, на която ученици от 9, 10 и 11 клас представиха своите проекти. Журито избра три проекта, които да бъдат представени на конгреса в Сарагоса. По-малкия брой на проектите е не поради по-слаби проекти и защити, а поради ограничения, наложени от домакините в Сарагоса. В следствие на кризата са намалени чувствително предоставяните средства от общината и спонсорите. Въведена беше допълнителна такса, която заплатихме ние. Прави се всичко възможно тази дългогодишна програма да не прекъсва, за да се съхранят и продължат добрите традиции на младежко сътрудничество. Вярваме, че след кризисните години тя отново ще стане мащабна, както е била, а българското участие ще бъде все така оценявано като отлично.
Продължаваме асоциираното си членство в Международната федерация на изобретателските асоциации. Причината да продължаваме да сме със статут „Асоцииран член” е поради това, че организацията ни е без членове и съгласно устава не би могла да има пълно членство. Активизирането на изобретателската дейност през последната година ни кара да не се отказваме от участието си в организацията. Считаме, че може по-активно да използваме и контактите си в тази организация, за да отворим вратите на наши представители в организираните изложения и салони на изобретенията по света
Преди три години замразихме членството си в Европейския център на фондациите. Причината е в големия размер на членския внос, което не се покрива с предоставяните срещу него услуги. По аналогичен начин част от останалите български организации също направиха това. Не намираме за необходимо на този етап да преосмисляме и ревизираме решението на Съвета. Получаваната и преди информация от ЕЦФ е достъпна в сайта им, а при необходимост можем да се възползваме от участието на Българския дарителски форум в тяхната мрежа. По добра традиция често продължаваме да получаваме покани за участие в организираните от тях конференции и за издания на организацията.
Международните контакти на фондацията са полезни не само за развитие на капацитета на самата организация, но носят и ползи за младите хора. Убедени сме, че трябва да продължим започнатото и да се постараем да ги разширяваме и задълбочаваме. Намеренията ни са да въвлечем и повече от младежите, наши стипендианти, за да обогатим идеите, които да доведем до успешни проекти.

Насърчаване и подкрепа на стопански инициативи и икономическата активност на младите
Няма промяна и по отношение на програмата „Насърчаване на стопански инициативи“, която по решение на Съвета на фондацията затворихме преди три години. Причината за това временно затваряне беше отсъствието на търсене от страна на потенциалните бенифициенти. Такова търсене липсва и до сега. Няма постъпил нито един проект, свързан с осъществяването на конкретна бизнес идея и авторите, на която могат да покажат възможност за икономически изгодно производство. Това навярно се влияе и от кризисното състояние на всички бизнес начинания у нас. Считаме, че не трябва и през следващата година тази програма да бъде активирана, но и не бива да я премахваме напълно. При необходимост и доказани ефективни стопански инициативи от страна на млади хора и техни фирми бихме могли да обсъдим нейното отваряне за подкрепа на икономическата активност на тази група предприемачи.

За някои дейности, свързани с идеалните ни цели и за мястото и ролята на организацията ни в развитието на сътрудничеството с други организации и институции у нас
В последните години стана трудно да се осъществяват големи и значими програми и проекти самостоятелно. Причините са, че те трудно биха могли да се осигурят ресурсно само от една организация, а при външно финансиране се изисква задължително партньорство. Това е и наше убеждение и практиката ни е показала, че резултатите са най-добри при такова сътрудничество. За нас то е търсено в няколко посоки – с други неправителствени организации, с бизнеса и държавните институции. В много случаи това е в комбинация с всички тях.
По традиция най-активни са партньорските връзки с неправителствените организации. Като пример за ползотворно сътрудничество могат да се посочи това със Съюза на учените в България, със Съюза на математиците в България, Съюза на физиците в България, МФ „Св. св. Кирил и Методий”, Асоциацията на земеделските производители в България и др. С тях ние организираме много дейности: школи, конференции, конкурси и др. С по-голямата част от посочените организации имаме дългосрочни договори за съвместна дейност. През отчетния период имаме подписани три такива дългосрочни споразумения – със Съюза на учените в България, с Националния дворец на децата и с Националния политехнически музей. Всички те са закономерно продължение на дългогодишното ни партньорство и едновременно с това предпоставка за обединение по отношение на ползотворна работа в бъдеще.
През настоящата година трябва да отбележим активизиране на контактите ни със Съюза на учените в България. Благодарение на доброто разбиране от страна на неговото ръководство успяхме не само да договорим редица механизми на сътрудничество и правила на взаимодействие, но и за първи път да проведем заедно конкурса за наградата „Еврика” за постижения в науката. Ще търсим заедно възможности за работа сред младите учени, за да променяме условията за реализацията им у нас. Ще трябва да намерим и средства за активизиране на всички утвърдени учени в училищата, защото още от там трябва да стартира насърчаването на учениците за изследователска работа. Трябва да подчертаем и помощта на акад. Ячко Иванов в тази инициатива и стремежа му да спечели за каузата и ръководството на БАН.
Със Съюзите на математиците и физиците и със Съюза на изобретателите в България запазваме добрите традиции и това личи от вече написаното за съвместните проекти и програми. С Федерацията на научно-техническите съюзи имаме неизползвани възможности. От тяхна страна имаме уверението за готовност при осъществяване на съвместни проекти. Направени бяха някои договорености за конкретни проекти, но те все още са в идейна фаза. Явно е, че ние трябва да заемем по-активна позиция, за да се премине в следващата проектна фаза. Виждаме възможност за такива дейности на ученическите клубове и местните структури на Федерацията, инициативи във връзка с обучение на младите хора за защита на интелектуалната собственост и др.
С други неправителствени организации осъществяваме сътрудничество при застъпничеството за общи каузи. Сред тях са тези, които са в подкрепа на развитието на третия сектор и разширяване на ролята му в регулацията на обществените процеси. Участваме в дейността и управлението на утвърдилата се като успешна фондация „Помощ за благотворителността в България”, чийто учредител станахме преди шестнадесет години. Чрез инициативите на Българския дарителски форум се включихме в Европейската година на доброволчеството. Предприети бяха редица действия за подобряване на средата за дарителство и взаимодействие при осъществяването на национални кампании. Обменят се опит и добри практики от успешно реализирани проекти в областта на дарителството и корпоративната социална отговорност. Използвахме редица прояви на БДФ, като церемонията по връчването на Шестите годишни награди „Най-голям корпоративен дарител’2011”, Националната конференция „Дарителите и държавата – партньори за промяна” и други такива за търсене на контакти с потенциални дарители за основните дейности на фондацията.
Стана традиция през последните години да участваме като партньор и в организацията на авторитетното международно изложение „Пчеларство”. За пореден път заедно с организаторите от „Партнерс експо” ООД и Областният пчеларски съюз в Плевен проведохме конкурса за най-проспериращ млад пчелар. Неговият първенец за миналата година в последствие стана лауреат от нашия конкурс за най-добър млад фермер на годината.
Поддържахме добро сътрудничество с Асоциацията на индустриалния капитал в България при организирането на конкурса за присъждане на наградата на Европейския икономически и социален комитет за гражданско общество’2011 и при реализацията на някои дейности по спечеления от тях проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“. Има неизползвани резерви в съвместната ни работа при организирането и провеждането на конкурса за най-добър млад мениджър на годината, а така също и за активно търсене на взаимодействие с някои фирми от техния членски състав в подкрепа на стипендиантската ни програма и за други дейности по отношение на повишаване на квалификацията и професионалните умения.
Вече две години сме пълноправни членове в Националната мрежа на децата в България и на специализираната мрежа за корпоративна социална отговорност CSR Bulgaria. Като такива се включихме активно в обсъжданията на механизмите за държавно субсидиране на граждански организации и проекта на закона за доброволчеството. Взехме участие в поредица от техни прояви като Първата регионална конференция за доброволческите дейности за насърчаване на активна гражданска позиция; Европейския тур за Европейска година на доброволчеството 2011; Четвъртият ежегоден младежки фестивал на изкуствата „Различният поглед”; „Вечер на доброволците”. Обогатихме капацитета си чрез участие в семинари на Българският център за нестопанско право. Подкрепихме с участието си прояви и инициативи на фондация „Лале”, фондация „Работилница за граждански инициативи” и др.
Стремим се да развиваме и поддържаме делови партньорства с държавните институции и организации. Нашите цели почти напълно съвпадат с тези на Министерството на образованието, младежта и науката и неговите звена за извънкласна и извънучилищна дейност и това обяснява защо търсим най-вече контакти с тях. Както стана ясно от предходните раздели на отчета най-тесни и дългогодишни са връзките и съвместната дейност с Националния дворец на децата. Това обяснява и факта, че формализирахме това чрез договора са съвместна дейност. Имаме не един съвместен проект и това е свързано с много добри резултати. В много случаи те са и свързващото ни звено за осъществяване на редица европейски програми и инициативи. От НДД ни подкрепиха организационно за подготовката и провеждането на Седмия европейски ден за наука в училищата. И в бъдеще ще разчитаме на това партньорство при осъществяване на идеите и действията ни като: Националният конкурс „Космосът- настояще и бъдеше на човечеството”; за създаване на мрежа на клубовете за наука и техника за ученици; за приобщаване към международни проекти, в които участва фондацията. С тяхно съдействие успяваме да включим нашите национални изяви в Календарния план за извънкласните дейности на МОМН и това е от важно значение за активното включване на училищата в тях. Имаме планове да ги поканим за партньори при разработване на проекта, за който ще търсим помощта на фондация „Америка за България” за да можем да продължим започнатото по изграждането и разширяване на дейността на ученическите клубове. Това се налага поради факта, че в последните две години няма открити нови процедури по оперативните програми, в които да е допустимо участието на неправителствени организации като бенефициенти. Наложена е тенденция към целево предоставяне на средства директно на отделните министерства, а те от своя страна не допускат участие на организации като нашата, които могат да бъдат много полезни и са доказали това с предишни свои дейности и успешни проекти. Това ние смятаме за крайно несправедливо решение, което ще се отрази негативно при предстоящото договаряне на европейските средства и програма за следващия отчетен период 2014-2020 год., за да се използва по-пълноценно капацитета на гражданските организации.
През последната година има позитивни промени в сътрудничеството ни с Националното патентно ведомство. Благодарение на техния представител в комисията за провеждане на годишния конкурс за млади изобретатели, успяваме да достигнем директно до всички потенциални кандидати и по този начин вече не съществува проблем с броя на участниците в конкурса и изрядността на подготвените материали. Предложили сме и провеждането на среща с Председателя на ведомството и ръководството на Съюза на изобретателите в България, за да обсъдим възможността за сътрудничество в дейности в областта на закрилата на интелектуалната собственост с пряка насоченост към учениците, студентите и младите учени.
Всичко посочено като постигнато в сътрудничеството с други неправителствени организации, институции и ведомства е доказателство, че имаме солидна основа за разработване на съвместни стратегии, програми и проекти. Тези контакти трябва да активизираме и да използваме още по-пълноценно. Съществуват неизползвани резерви и затова трябва да направим стъпки с конкретни предложения към тях.
Продължаваме да оценяваме като неефективна работата си с представителите на бизнеса, от където очакваме да се появят жестовете на дарителство в полза на каузите ни. Направихме опити да ги подтикнем към такива жестове. Дори мениджърите, които през годината бяха лауреати на нашите конкурси останаха индеферентни или само с обещания, които след това не се осъществяваха. В този смисъл може би имаме нужда от помощ и от Съвета на фондацията, за да стане онзи желан от нас поврат. Продължаваме да имаме надежда за някакъв резултат от участието ни в първата специализирана мрежа за корпоративна социална отговорност в България, създадена за да се търси положителна синергия между нуждите и ресурсите на обществото и бизнеса. Представяме периодично дейността на фондацията в сайта на организацията, възможността на бизнеса да насочат корпоративната социална отговорност към способните и талантливи младежи, които може би са бъдещите специалисти, които ще работят за техните фирми, но това не дава резултати. Явно е, че единствения път е личния контакт със собствениците и топмениджърите на успяващите бизнес организации и фирми. Готови сме и да предложим от своя страна участие в разработването на проекти, свързани с професионалното развитие и капацитета на колективите в тях и след това и за реализацията им. Сигурни сме, че ще получим помощ и подкрепа от представители на университети и институти, с които имаме дългогодишни ползотворни контакти.
Когато правим отчет и анализ на постигнатото и вижданията си за бъдещо развитие с различните представители на обществото, не бива да пропускаме взаимодействието с тези от четвъртата власт – медиите. Можем да твърдим, че имаме подкрепата на специализираните медии, с които работим резултатно през последните години. Те са отразявали винаги компетентно и добронамерено нашите инициативи, популяризираха конкурсите ни, ваяха образите на успелите наши стипендианти и лауреати от конкурсите. С много благодарности трябва да споменем отношението към работата ни и от страна на Българското национално радио. Не е без значение и това, че в Изпълнителното ни бюро работи един от уважаваните репортери на програма „Хоризонт”. Изключително позитивно е отношението и на вестник „Аз буки”, издание на Министерството на образованието, младежта и науката. Няма друго такова издание, което така компетентно да представя добрините, осъществени в полза на талантливите млади българи. С тяхна помощ достигаме до всички училища и университети, защото във всички тях се получава този вестник. Бяхме много радостни, когато те приеха да бъдат официален медиен партньор в организирането и провеждането на Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Като елемент на доброто сътрудничество със Съюза на учените в България трябва да отбележим дългогодишното партньорство със списание „Наука”. Публикациите в рубриката „Трибуна на младите” са ставали добър старт за не един млад човек. Не отминаваме равнодушно и това, което правим заедно с вестник „Нов технически авангард”. Този вестник е прекият ни път до хилядната аудитория в Техническия университет. През последната година редакцията отдели внимание и на нашите клубове в училище, изпраща им безплатно абонаменти за вестника и се притича на помощ при списването на някои ученически вестници. Не една добра дума е казана по наш адрес и във вестниците „Дума” и „Капитал”. Получихме възможност да представим дейността си и в предавания на телевизия VTV, телевизия ВВТ, програма „Бразди” на Българската национална телевизия, TV плюс телевизия и др. Получихме, макар и не толкова обширно, представяне на събития от работата през годината и в новинарските емисии.
Партньорските дейности са основна част от извършеното през отчетния период. Те ни позволяват да увеличаваме възможностите и да получаваме по-значима обществена подкрепа.

ІІ. За състоянието на имуществото и инвестиционната политика на фондация „Еврика”
1. Състояние на имуществото и реализиран доход през 2011 година
В съответствие с Решенията на Съвета на фондацията от м. март 2011 година, Изпълнителното бюро насочи своите усилия най-вече към съхраняване и увеличаване на имуществото и извличане на максимален доход при минимален риск.
Полученият нетен доход от имуществото на фондацията през 2011 година е в размер на 141 948 лева. В този размер са включени само реалните парични потоци, които са постъпили във фондацията в резултат на ефективното управление на обособеното имущество и резервите, намалени с разходите по управлението на инвестициите.

* * *
Съдържанието на настоящия отчет показва, че през 2011 година сме запазили добрите традиции от предходните години и е на лице стремеж за търсене на нови възможности за развитие. В трудните условия на работа сме успели да помагаме на младите хора с изявени способности в науката и техниката и е необходимо това да се разширява като обем, дейности и качество на работата, които ще гарантират и още по-значими резултати.
Изразходвани средства по отделните програми.

Програма „Таланти
Програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество
Програма „Развитие
Използувани средства по програмите на фондация „Еврика” през 2011 година.