Отчет за дейността на фондация „Еврика“ през 2017 година

 

(Публикува се със съкращения)

 

Отчетът на фондация „Еврика“ за 2017 година  включва информация за осъществените дейности, резултати от тях и виждания за следващите действия, гарантиращи  устойчивото й развитие и промени, които да позволят привеждане в съответствие  с изискванията на времето, потребностите от адаптация към новите реалности  и потребности за подкрепа на младите хора и децата в стремежите им да се развиват и да постигат високи нива в личностното им развитие.

Зад представеният отчет стоят членовете на Изпълнителното бюро на фондацията, които през годината осъществяваха управлението й и при вземането на решенията за това обсъждаха задълбочено идеите и вижданията си от различни позиции, допитваха се до различни групи потребители на услуги на организацията и участници и организатори на прояви  и дейности. Взели сме под внимание и изразени становища на партньорски организации, помощни органи в лицето на комисии и експертни съвети, изразени становища на участници в програмите, стипендианти, журналисти и други представители на обществени групи и формации. Оценките и идеите за настоящи и бъдещи действия  са приети с консенсус и това ни дава основание да твърдим, че те са общи и продукт на колективно мнение и виждания.

През отминалата година работата ни беше организирана от утвърдените програми и приоритетите, очертани от Съвета на фондацията, новите разпоредби и изисквания на променящата се нормативна база и политика в областта на образованието, определяно като най-важна цел и стратегия в общественото развитие и в частност тези за работа с младежите и децата. Съобразявахме се с очертаваните политики и програми в държавата, които бяха в основата и на единодействието с държавните институции, с обществените нагласи и очакванията за действие по посока на търсенията и изпреварващи колективни действия и дългогодишния ни опит и практика. Съумявахме да използваме предимствата да работим в екип с общи цели и съгласувани действия помежду си и експертите, които бяха най-добрите и верни съветници при избора на решения. В резултат на това гарантирахме стабилността на организацията, запазихме доброто й име и авторитет  и съумявахме да избираме най- подходящите решения на подходи при управление на средствата, намиране на подходящи партньори, с които да обединяваме усилията си, тъй като, както е известно, фондацията е организация без членове и по пътя към целта са нужни обединени усилия. Утвърдените принципи и подходи бяха водещи при осъществяването на мисията ни.  Променящите се условия, новите дългосрочни и краткосрочни цели, нови задачи и потребности, натрупаният опит и получената подкрепа ни дадоха възможност да  направим възможното съчетаване на високи критерии и стремеж към нови форми на работа и партньори с ефективно използване на средствата, които имаме или привличаме. Търсихме мненията на различни хора – младежи и младежки лидери, експерти и опитни професионалисти, изучавахме опита и добрите практики на сродни организации у нас и в чужбина. Запазихме и като основен принцип откритостта при вземането на решенията, конкурсното начало като възможност за избор на най-добрите проекти и идеи. Привличахме в осъществяването на много от идеите и инициативите техните автори, младежи, които са участвали в предходни години в работата на организацията и се стремихме да бъдем в максимална степен обективни и справедливи. Считаме, че това беше правилния избор, който позволи да имаме признание и подкрепа дори в случаите на голяма конкуренция, както това ставаше при избора на стипендиантите, при излъчване на първенците в конкурси и присъждането на награди. За да бъде още по-ясна и с много образи картината на състоянието, постигнатото и посоките за развитие на фондацията, ще се постараем да надникнем зад фактите, събитията и числата през отминалата година. Информацията за събитията и резултатите свидетелстват за свършеното, а числата са доказателство за умението да управляваме финансите. Разполагахме с един не голям бюджет от 350 хиляди лева и с него успешно осигурихме функционирането на собствените си програми и активностите в подкрепа на децата, младежите и техните организации. Следват фактите и резултатите в подкрепа на твърденията ни за една успешна година.

 

І. За осъществяване на идеалните цели на фондацията

В настоящия отччет ще следваме традицията да проследим изпълнението на програмите, което на практика е проследяване на записаните основни цели в основополагащия документ на фондацията – нейния устав. През 2017 година беше в ход прилагането на приетият нов Закон за предучилищното и училищно образование.  Все още тези промени са насочени към преструктуриране на училищната мрежа, програмите и учебното съдържание. Много  скоро започна работата за привеждане в съответствие с новите реалности на цялостната дейност в училище.  Подобрява се учебната база и по-широкото навлизане на компютърните технологии и подготовката на учениците за участие в цифровата икономика  и новото  цифрово общество. И ние правим първи стъпки към намирането на своето място в тези промени. Ще настъпят и изменения в организацията на извънкласните дейности, предстои да видим и как ще започне работата в училищата, регистрирали се като кандидати да се превърнат в „иновативни училища“.  Съвсем нов тип ще бъдат и инициативите за придобиване на ключови компетентности и дигитални умения на децата и младежите, а това е пряко свързано и с подготовката на бъдещите специалисти и най-вече на учителите. Движещата сила на всички тези промени е Министерството на образованието и науката, но редом с тях трябва да застанат всички, за да станат реални желаните стъпки в новите подходи, свързани с промени и в методите на преподаване, с програмите, позволяващи творческо усвояване на знания и професионални умения. От най-ранна възраст децата следва да се приучават да мислят и търсят  решения, а не просто да възпроизвеждат написаното в учебниците. Дуалното  образование трябва да е мост към изискванията на новия тип икономика, основана на високопроизводителни технологии, които трябва да бъдат в ръцете на преминалите школата на обучение в училищата и университетите, в многообразните форми на творческо прилагане на наученото при осъществяване на реални задачи и изява на личностните способности. В новото многообразие има място, в което и ние като организация можем и трябва да бъдем полезни.

 

  1. За получаването на природо-научни, технически и икономически знания, умения и култура в подрастващото поколение, подпомагане на обучението, квалификацията и преквалификацията на млади хора с изявени способности в областта на природните науки, техниката и управлението.

Всички програми на фондацията са обвързани с подготовката на децата и младежите в новите условия и критерии на информационното общество. В най-голяма степен това е свързано с програма „Таланти“, която е създадена и се е реализирала през годините чрез инициативи и проекти  за стимулиране на творчеството при усвояването на знания.  Целта на програмата ни през всички години, включително и последната е била да създава стимули и подпомага процесите на овладяване на знания. Най-силно влияние има  стипендиантската програма и някои други форми на дългосрочни инициативи сред учениците.

С гордост трябва да заявим, че разделът от програмата, свързан с присъждането на стипендии  се  ползва с интерес и уважение. Причините за това са няколко – много стойностни кандидати и открит и обективен механизъм за определяне на заслужаващите стипендии. Първото ни твърдение се свързва с това, че стипендиите и в трите основни групи събират най-добрите сред които са носителите на медали от международните олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология, участниците в конкурсите за именните стипендии на фондацията, които са освен отличници, но и вече изследователи и участници в национални и международни проекти, лауреати на конкурси и постигащи завидни успехи в творчески дейности в науката и техниката. Второто твърдение се основава на използваната от години практика да се оценяват не само постижения по документи, но и от „живи“ срещи с кандидатите и утвърдени български учени, ангажирани с оценките им. Удачна се оказа и практиката да включваме в комисиите и представители на реалната икономика, за да имаме и справедлива оценка от позициите на бъдещи работодатели и колеги, които точно оценяват възможностите им съобразно потребностите в производството. Пренесохме механизма за провеждане на конкурсите за именните стипендии в тези, свързани с целеви дарения на фирми. Пример за това е опита и практиката в изпълнението на договореностите ни с „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД, които за четвърта поредна година даряват по десет стипендии за български студенти в областта на информатиката и комуникационната техника. Новите именни стипендианти на фондацията и носителите на стипендията „Хуауей ИКТ“ бяха определени след провеждане на открит и публичен конкурс, като се следваха принципите на равнопоставеност и прозрачност и в съответствие с Основните правила на Фондация „Еврика“ за отпускане на стипендии на ученици и студенти. По време на кампанията се стремим да привличаме най-добрите и изявени български  студенти  за участие в конкурсите за стипендиите. Вложихме много усилия за организирането и провеждането на добро информационно осигуряване и се постарахме да привлечем широкия кръг от учени и специалисти в университетите. Контактувахме с ректорските и деканските ръководства на българските висши училища, използвахме контактите ни с младежки и студентски организации и не на последно място чрез сайта на фондацията и страниците, които имаме в тези на организации, в които членуваме. Водихме активна кореспонденция с ректори, зам. ректори, декани, зам. декани по учебната работа и ръководители на катедри, за  да се намалят до минимум трудности през  минали години, свързани с неточности при подготовката на документите  за кандидатстване и пропускането на съдържанието в тях, което е важно за реалната оценка на постиженията на студентите. Изпратихме специални писма и до преподаватели, с които имаме дългогодишни контакти за изискванията и начина на кандидатстване за именните стипендии на фондацията и стипендиите „Хуауей ИКТ“, за да бъдат и те в помощ на студентите чрез непосредствените си контакти в ежедневната им преподавателска и учебна дейност. Голяма помощ в кампанията ни оказаха кариерните и ресурсни центрове към университетите и част от студентските съвети, с които се стремим в последните години да подобряваме взаимодействието си. Търсихме и обратната връзка от студентите, за да установим какво е нивото на информационно осигуряване на нашата кампания и какво още трябва да се направи за нейното подобряване. Установихме, че във всички университети в страната информацията за нашите стипендии е намерила необходимото отразяване в сайтовете на учебните заведения и организациите. Можем да кажем, че в някои университети сме успели да създадем виртуални представителства с активната и безвъзмездна помощ на преподаватели и ръководители на звена във  факултетите. Оценяваме положително и ролята на бившите ни стипендианти, които информираха и агитираха своите колеги да се включат и кандидатстват в конкурсите за стипендиите на фондацията. Следва да подчертаем, че добрите контакти, които поддържаме с голяма част от досегашните ни стипендианти, както и безкористната им помощ в интерес на фондацията, се дължат най-вече на изключително точното и стриктно изпълнение на всички задължения, които ние поемаме и изпълнявахме  към тях през  времето, когато те са наши стипендианти, а и след това. Трябва да оценим като много полезна административната, методическа, финансова и логистична дейност, с която се ангажира фондацията по време на кампанията и след това за  изплащането на средствата и  облекчаване на процедурите за изваждане на дебитни карти чрез поддържане  на  двустранен обмен на информация между представителите на фондацията и стипендиантите. Ангажирахме вниманието и на партньорски неправителствени организации за подкрепа, за да достигнем до възможно по-голям брой потенциални кандидати за именните ни стипендии. Организирането и провеждането на конкурсите за именните стипендии бяха подчинени на препоръките, които бяха направени от членовете на Съвета на фондацията. Задължителното представяне от кандидатите за именни стипендии и стипендиите „Хуауей ИКТ“ на есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” помогна много на журитата при провеждането на вторите етапи от конкурсите по време на събеседванията. Изразените становища, изводи и препоръки от самите студенти в техните есета се използват ефективно при оформяне на мнения и заключения за вземане на оптимално справедливи решения при класирането, особено в случаите на много близки по постижения и силни кандидатури. Есетата разкриват  мисленето  на студентите за собственото им бъдеще, но и вижданията им за  реалностите в науката и висшето образование, виждания за това как могат да се използват  в по-голяма  степен  капацитета на знаещите и можещи млади българи, решили да се реализират в науката и високотехнологичните производства.

До  заключителния кръг на конкурсите за 10-те именни стипендии и стипендиите Хуауей ИКТ бяха допуснати за събеседване 42 студенти от 15 висши училища в страната. Много силни кандидати бяха претендентите за именните стипендии „Акад.Методи Попов”, „Акад. Никола Обрешков”, „Акад. Димитър Мишев”, „Акад. Ангел Балевски“ и „Акад. Георги Наджаков“. Като анализираме кампанията за именните стипендии за пореден път трябва да отбележим изключително сериозното отношение на всички членове на специализираните журита, включващи трима академици, двама член-кореспонденти, седем професори и още шест изтъкнати научни работници и специалисти.

Общият брой на кандидатстващите студенти остава голям и вече почти нямаме формално участие в конкурсите. Наред с традиционно големия брой кандидати от СУ „Св. Кл. Охридски“, УАСГ, ШУ „Епископ  Константин  Преславски“, ТУ – София и МУ – София, отчитаме нарастване на интереса и броя на кандидатстващите студенти от ЮЗУ – Благоевград, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, Икономически университет – Варна, НБУ – София, ТУ – Габрово, СА „Д. Ценов“ – Свищов и Тракийски университет– Стара Загора. За поредна година нямахме проблемни направления с малко и некачествени кандидати. Радваме се, че това вече се превръща в устойчива тенденция. От много слаба и умерена през минали години, сега е налице силна конкуренция при кандидатите за именната стипендия „Акад. Дончо Костов” и именната стипендия „Акад. Ангел Балевски“. Смятаме, че напълно преодоляхме проблемите от минали години с кандидатите за именната стипендия „Акад. Георги Наджаков“ за постижения в областта на физиката. За втора поредна година на конкурса за тази именна стипендия се явиха не само голям брой кандидати, но и такива, които бяха добре подготвени и със значими резултати от участия в научни изяви. Преобладаващата част от тях са с утвърдени  научни интереси в областта на астрономията и астрофизиката, което ни подтиква да мислим, че това се дължи в много голяма степен и на активната роля през последните години на извънучилищните форми на работа на астрономически обсерватории и клубове в страната и наличието на много състезания и олимпиади по астрономия.

През последните години  се увеличи броя  и качеството на подготовка на кандидатстващите студенти за двете инженерни именни стипендии – стипендия „Акад. Димитър Мишев” и стипендия „Акад. Ангел Балевски” и за именната стипендия „Акад. Никола Обрешков“. Притесненията, които изказахме през миналата година, за нивото на кандидатите за именната стипендия „Акад. Ростислав Каишев“ се разсеяха напълно  и сега наблюдаваме добро участие на студенти от Медицински университет – Варна, СУ „Св. Кл. Охридски“ и ХТМУ – София. За първа година имаме отстъпление сред кандидатите за именната стипендия „Джон Атанасов“, но за крайни изводи е още рано. Потвърждаваме изводите, направени от експертите на фондацията и членовете на специализираните журита, че голям принос за нарастване на ефективността, популярността и обществената значимост на именните стипендии на фондацията имат извършените промени в Статута на специалните именни стипендии, които дават възможност на Изпълнителното бюро по предложение на специализираните комисии и при наличие на ресурс да определя по двама носители, там, където кандидатите са много стойностни и близки по постижения. Отправяме настойчива покана към всички членове на Съвета да присъстват на поне едно заседание на специализираните журита, за да се убедят на практика в правилността на действията на Изпълнителното бюро. По предложение на специализираните журита определихме по двама носители за именните стипендии „Акад. Димитър Мишев“, „Акад. Ангел Балевски“, „Акад. Георги Наджаков“ и „Акад. Методи Попов“.

През учебната 2017/2018 година студентите  получаваха годишна стипендия в размер на 2 000 лева. Нейният размер не е променян вече десет  години. Като отчитаме промените, настъпили в размера на всички стипендии, изплащани от държавата и този на минималната работна заплата, нараснал за периода повече от два пъти, считаме, че е време да се увеличи и размера на именните стипендии. Направените финансови разчети, показват, че това е възможно и напълно реално. Основанията  за това предложение са освен промененото съотношение спрямо всички плащания в страната,  постигнатото високо ниво  на постиженията на студентите  и възможността за промени в бюджета ни на основата на доходността на притежаваните от нас активи. Успоредно с това, ние ще трябва да продължим да търсим възможности за привличане на нови дарители, особено сред компаниите, които имат нужда от умни и знаещи млади специалисти.

В съответствие с утвърдената програма продължаваме да предоставяме стипендии на носителите на медали от международни олимпиади по математика, информатика, физика, биология и химия и не следва да се дистанцираме от поетия ангажимент за целия срок на обучение. През последните години има известно намаление на техния брой, което се дължи на факта, че относително повече от медалистите продължават образованието в университети зад граница. От досегашните стипендианти на Фондация „Еврика”, 4 вече са завършили висшето си образование, а 5 са продължили обучението си в чужбина в бакалавърски и  магистърски програми. От новите носители на медали от средношколските международни олимпиади, 4 човека директно са се записали за обучение в престижни университети в САЩ и Европа.

И през 2017 година беше спазена традицията от средношколските отбори по математика, информатика, физика, химия и биология да се завръщат от международните олимпиади с множество медали и отличия. Създава се традиция на едно добро представяне на всички български състезатели и печелене на главно сребърни и бронзови медали от всички участници в националните отбори. Постепенно се преодолява и спада от минали години на спечелените златни медали, като понастоящем имаме двама нови стипендианти, носители на златни медали от международните средношколски олимпиади по химия и биология, проведени през 2017 година.

На 58-та международна олимпиада по математика, проведена в Рио де Жанейро, Бразилия, българският отбор спечели четири сребърни и два бронзови медала. В това най-престижно състезание по математика за ученици участваха 614 младежи от 112 държави. В отборното класиране България е на 18-то място и 4-то за държавите, представителки на Европейския съюз. Досегашната ни стипендиантка Виолета Найденова спечели и новоучредената специална награда на името на Мариам Мирхазани, като най-добре представила се ученичка от Европа. До 2017 г. на международната олимпиада по математика българският отбор е завоювал общо 271 медала. От тях 53 са златни, 111 сребърни, 107 бронзови медала и 10 почетни грамоти. С четири златни и два сребърни медала се завърна българският отбор от 34-та Балканска олимпиада по математика в град Охрид, където със златни отличия се окичиха стипендиантите на фондацията Виолета Найденова и Кирил Бангачев от Софийската математическа гимназия, Константин Гаров и Атанас Динев от Профилирана природо-математическа гимназия – Бургас. Сребърни медали спечелиха Иван Ганев от Американския колеж – София и Борислав Антов от СМГ. Нашите ученици спечелиха първо място в отборното класиране с общ резултат 226 точки от възможни 240. На международното състезание по математика в Сингапур (SIMOC) българите спечелиха три златни и един бронзов медала. Младите ни информатици се състезаваха успешно наред с участниците от 83 държави на 29-та Международна олимпиада по информатика в Техеран, Иран. Стипендиантите на фондация „Еврика“ Енчо Мишинев, Петър Няголов, Виктор Терзиев и Радослав Димитров спечелиха 1 златен и 3 бронзови медала. С тези постижения запазваме 5-то място в класирането по медали за всички години, а от тази олимпиада, българският отбор влезе в „Клуб 100“, т.е. броят на медалите, получени от български състезатели досега, надмина 100. Този голям успех са постигнали само още 4 страни. Със спечеления пореден златен медал, досегашният ни стипендиант от Ямбол Енчо Мишинев се издигна на престижното 18 място сред първите 100 най-добри информатици за всички времена.

През месец юли 2017 г. в Джакарта, Индонезия се проведе 48-та Международна олимпиада по физика. В нея взеха участие 424 ученици от 88 държави от целия свят. Българските представители спечелиха 1 сребърен и 4 бронзови медала. България е една от страните учредителки на престижното международно състезание и успехите ни от 1967 година до сега не са малки. Българските млади физици са спечелили за страната ни общо 119 медали, от които 14 златни, 38 сребърни, 67 бронзови и 59 почетни грамоти. Злато, сребро и бронз спечелиха младите български биолози на 28-та Международна олимпиада в Ковънтри, Великобритания. В нея участваха 241 състезатели от 68 държави. Смело можем да кажем, че 2017 е годината с най-високи резултати по биология от началото до сега. Новият ни стипендиант Димитър Каразапрянов от Сливен спечели липсващия ни от дълги години златен медал и се присъедини към своя брат Петър Каразапрянов, който вече дълги години е стипендиант на Фондация „Еврика“, получил това право като носител на сребърен медал от Международната средношколска олимпиада по химия, проведена във Вашингтон през 2012 година.

Към 2017 година българските участници в международната олимпиада по биология са донесли на страната ни общо 55 медали, от които 5 златни, 10 сребърни, 40 бронзови и 1 почетна грамота. Един златен и три бронзови медала спечели българският отбор на 49-та международна олимпиада по химия в Након Патом, Тайланд. Златото заслужи новият ни стипендиант Петър Христов от СМГ, а бронзови медалисти станаха вече първокурсниците в СУ „Св. Кл. Охридски“ Весела Механджиева, Кристина Костадинова и Кръстьо Драгинов. Петър Христов се класира 19-ти сред всичките 36 носители на златни медали. Международната олимпиада по химия е проведена за пръв път през 1968 г., а България е редовен участник още от следващата 1969 г. и до сега сме спечелили общо 42 медала, от които 2 златни, 8 сребърни и 32 бронзови. Успешно приключи и участието на националния ни отбор по природни науки в V Международен турнир на младите естествоизпитатели в китайския град Нанджин.

Макар и с известни проблеми, дължащи се на обективни причини, свързани с пълната  смяна на ръководството и кадровите промени в направлението, с което осъществяваме съвместната си програма с „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД, продължава съвместната ни работа за  изпълнение на петгодишния ни договор за подкрепа на студенти, обучаващи се в областта на комуникациите и информационните технологии. И през 2017 г., освен стипендии за 10 студенти, фирмата осигури възможност на стипендиантите да пътуват до Китай и да участват в програмата „Telecom Seeds for the Future“. Те посетиха заводите на една от най-големите хардуерни компании в света, базирана в Китай и се запознаха на място с това, как иновативните идеи се прилагат на практика в масовото производство. Тържествената церемония за официалното връчване на поканите за участие в тази международна програма и сертификатите за стипендиите беше уважена от Огнян Герджиков – премиер на служебното правителство на Република България.

Равносметката за учебната 2017/2018 година е: 55 стипендианти, от които 46 студенти и 9 ученици. 14 са носители на именни стипендии; 10 носители на стипендията „Хуауей ИКТ“ по дарение на „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД; 2 ученици и студенти, носители на златен медал от международни средношколски олимпиади; 9 студенти и ученици, носители на сребърни медали от международни средношколски олимпиади; 20 студенти и ученици, носители на бронзови медали от международни средношколски олимпиади. 22 от стипендиантите са представители на СУ „Св. Кл. Охридски”; 8 на Медицински университет – София; 5 на Технически университет – София; 4 а СМГ „Паисий Хилендарски“, по 2 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ – Варна и ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Булгас и по един на ШУ „Еп. Константин Преславски“, Икономически университет – Варна, Технически университет – Габрово, УАСГ – София, ХТМУ – София, СА „Д. Ценов“ – Свищов, Тракийски университет – Стара Загора, Технически университет – Варна, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, ПМГ „Баба Тонка“ – Русе, МГ „Акад. К. Попов“ – Пловдив и МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна.

В края на 2017 г., на тържествена церемония в Националния политехнически музей еврокомисарят по цифрова икономика и общество Мария Габриел връчи удостоверенията на 55-та стипендианти на фондацията. В своето приветствие тя подчерта, че е вдъхновяващо да се видят толкова сметли умове и талант в нашето днешно поколение. Те въплъщават това, от което се нуждае днешна Европа: отлични умения, новаторски идеи, истинска визия. Участниците в тържеството бяха поздравени и от Таня Михайлова – зам. министър на МОН, която постави акцент върху важността на вътрешната мотивация за гарантиране на успеха.

Стипендиантската програма на фондацията има широка обществена подкрепа, особено в университетските среди и тези на младите хора. Тя трябва да бъде оценена положително и да се търсят възможности за увеличаване на капацитета й чрез привличане на дарения от успяващите фирми. Радващ е и факта, че вече се появяват, макар и не толкава много, дарители от средите на бивши стипендианти на фондацията. За втора поредна година бившия ни стипендиант Станислав Хаджийски, който работи в  екипа на голяма софтуерна компания  в Европа, е наш дарител чрез платформата Bright Funds. Той успя да въвлече и свои колеги в благородното си дело и те също направиха дарения към фондацията. Сумите не са големи, но за нас е важно признанието, което получаваме. През изминалата година Станислав Хаджийски препоръча нашата фондация за грант от 1000 щатски долари по един от каналите на фондацията на VMware, който вече е утвърден. Много сме радостни и от факта, че друг наш дългогодишен стипендиант –  Младен Вълков ни предложи сътрудничество и съвместна работа по един интересен проект за ученици, който той е успял да стартира, а именно онлайн състезание по техническо чертане и дескриптивна геометрия.

Друг успешен дългосрочен проект на програма „таланти“ е Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ).  Създаден е  преди седемнадесет години от Фондация „Еврика” заедно с Института по математика и информатика на БАН, МФ „Св. св. Кирил и Методий” и Съюза на математиците в България  /СМБ/ като дългосрочна програма за работа на  български учени с изявени ученици по математика и информатика от средните училища. Той не само се утвърди в национален мащаб, но вече набира скорост и като такъв в международна среда и в неговите дейности вече са включени представители на други страни.  В рамките на годишната му програма се провеждат ученическа конференция, пролетна ученическа секция, интервю за избор на двама участници в Изследователския научен институт / RSI / в Масачузетския технологичен институт, лятна изследователска школа, ученически работен семинар и семинар за учители по математика, информатика и информационни технологии. Годишно се разработват близо 100 проекта  в редица градове в страната и училища с опит и традиции.

Ученическата конференция на УчИМИ се провежда всяка година от 2001 г. насам като конкурсна сесия с участници от цялата страна. Техните проекти се рецензират от учени от ИМИ – БАН и висшите училища. След защита на национално ниво, представените проекти се класират и авторите им получават престижни награди, които университети признават като входящи изпити за постъпване във ВУЗ по съответните специалности. Авторите на отличните проекти, които не са в дванадесети клас, получават правото да участват в подборен кръг за определяне на двама български представители в RSI – лятна изследователско програма на Center for Excellence in Education в Масачузетския технологичен институт в САЩ. Друга форма на награда за тях е участие в Ученическата секция през месец април на разноски на УчИМИ. Седемнадесетата ученическа конференция по математика и информатика /УК’17/ се проведе от 13  до 15 януари 2017 г. в гр. Враца при домакинството  на ПМГ „Акад. Иван Ценов“. В секциите по математика, информатика и информационни технологии взеха участие над 80 ученици от математически и общообразователни гимназии от цялата страна. Те представиха общо 63 авторски проекта по математика, информатика и информационни технологии. В рамките на тази конференция се проведе семинар за учители на тема „Научно ръководство на ученически проекти“. Седем проекти по математика и десет по информатика и информационни технологии получиха отлична оценка, а 12 по математика и 24 по информатика и информационни технологии грамоти за много добро представяне. Специална грамота за дебют по математика получи ученически екип от СМГ с научен ръководител Станислав Димитров – студент в СУ „Св. Кл. Охридски“. Връчени бяха и специални грамоти за мотивация, приложно моделиране, социалнозначим проект и за изкуствен интелект на ученически колективи от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, Враца, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, Габрово и ПМГ „Баба Тонка“, Русе. Извън официалното класиране специално представяне на доклада си направи Димитър Карев – участник в RSI’16, който там завоюва  място сред петте най-добри проекта на престижната лятна школа на  Масачузетския технологичен институт. През последната година избраните участници  в RSI’2017 бяха Таня Оцетарова от МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив и Иван Иванов от Американския колеж в София. В рамките на 46-та Пролетна конференция на Съюза на математиците в България, от 9 до 13 април 2017 г. в Боровец се проведе Шестнадесетата ученическа секция /УС’17/ на УчИМИ. Там си дадоха среща учители и експерти в областта на средното образование, преподаватели в университети, сътрудници на научни институти, представители на бизнеса, издатели на учебна и научна литература. В ученическата сесия участваха 71 ученически проекта /20 по математика и 51 по информатика и информационни технологии/ със 104-ма автори. Отличени бяха девет ученически проекти по математика и 24 по информатика и информационни технологии. Други шестнадесет проекта  получиха награди от спонсори и партньори на УчИМИ. За втора поредна година Лятната изследователска школа по математика и информатика /ЛИШ’17/ посрещна международни участници. В разнообразната й програма участваха 46 ученици от Аржентина, България, Индия, Иран, Италия, Китай, Нова Зеландия и САЩ. През последната седмица на школата бяха представени разработените от учениците проекти, които активно бяха подпомагани от ментори от България и гостуващи учени от чужбина. Проведен беше и традиционно семинар за учители. Статистиката показва, че през всичките седемнадесет години през тази школа са преминали над хиляда и двеста ученици и техни учители по математика, информатика и информационни технологии. Продължава да расте броя на бившите възпитаници, които се завръщат като консултанти на учениците и ръководители на ученически проекти. Като резултат от това се появиха публикации в специализирани научни списания и трудове на конференции. Някои от тях получиха награди и от европейски форуми за млади учени и от научни фестивали. Считаме, че натрупания добър опит трябва да навлезе и в други области на познанието. Една такава възможност  е това да стане чрез работата на  създадения преди четири години Ученически институт към БАН, на който Фондация „Еврика“ е партньор по силата на споразумението между БАН, СУБ и фондация „Еврика“.

Друга възможност за реализацията на нашите цели и задачи  в училищата са създадените клубове по интереси. Може да бъдем горди, че изградените преди шест години 11 ученически клуба, в рамките на осъществяването на проекта  „Клубове за наука и техника за ученици” продължават да работят. Стремим се да не прекъсваме връзките си с тях и сме техни съветници и помощници винаги, когато е необходимо. Техни представители продължават да са активни участници в организираните от нас конкурси и инициативи благодарение на техните научни ръководители, преминали през обучение по време на проекта. Благодарение на съществуващата  Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, сега в почти всички училища са изградени клубове, преобладаващата част от които са в областите на природните науки. Считаме, че с подкрепата на МОН и заедно с Националния дварец на децата трябва да се постараем да направим следваща стъпка за организиране на дейности за тези клубове на национално и регионално ниво. Досегашният ни опит за провеждане на състезания и инициативи в рамките на Календарния план на МОН за извънкласни дейности трябва да се преформатира и да се насочи към активизиране на клубовете от училищата, да настъпят промени и в съдържателен план и да станат по-привлекателни форми за изява на учениците и техните ръководители. Би било много полезно да се организира обучение за ръководителите на тези клубове и вече провеждаме проучвания и разговори с с НДД и университети, подготвящи педагогически кадри, там да се организира такова обучение. Сигурни сме, че такива действия ще бъдат полезни за цялата система. Може да се помисли и да намерим форма за популяризиране на добрите практики на клубове и техните ръководители, както и да бъдат стимулирани най-добрите сред тях. Би могло да се активизира участието им в международни изяви с подходящ характер. Пример за това е осъщественото по време на 13-то издание на Европейския младежки ден на науката под надслов „Устойчивост“, който се проведе на 16 март 2017 г. Макар и не толкова многобройни, в училищата на този ден клубовете организираха празници на науката и техниката. Ние като организация, представляваща МИЛСЕТ в България, получихме добра оценка за свършеното. Но и тук трябва да признаем, че постигнатото не ни задоволява. Ако МОН подкрепи тази наша инициатива, бихме могли да очакваме масовизиране на проявите в този ден и те да станат своеобразен преглед на постигнатото в отделните училища. Европейският младежки ден на науката може да се превърне в център на разнообразни изяви- изложения, конкурси и състезания и да позволяват да се намира изява за различни таланти и способности. Там навярно би било възможно да бъде и  националния конкурс „Млади таланти“, състезания по професии и това, което до сега се провеждаше в рамките на националните изяви по наука и техника, да се  прецени дали да се достига до там през прояви на общинско и областно ниво. Така ще бъдат обхванати повече ученици, което ще помогне да се достигне до всеки клуб и неговите членове.

Към тази идея би било полезно да приобщим и изявите, предвидени в споразумението с БАН и СУБ и да започнем с някои от тях, тъй като подготовката на мащабна програма от  изяви за наука и техника изисква време, създаване на структури, които да координират дейностите и ги съчетаят с променящите се условия в училище в съответствие със Закона за предучилищното и училищно образование. Не бива да чакаме и бездействаме и в това време би следвало да се постараем със собствени сили и средства да направим възможното да продължим някои добри практики. Редом с дейностите, които са включени в програмата на БАН за работа с учениците би могло да продължим организирането на гостувания в училищата на български учени от всички области на познанието. Могат да  се организират  беседи на учените пред учениците, да бъдат запознавани с новите върхови постижения в науката и в частност с постижения на българските учени, да се потърсят и новосъздаваните центрове за върхови постижения и да се постараем да насочим повече ученици към информационните технологии, към които те имат вече формиран интерес. Има вече учени, които са изразили готовност да посещават училища, където има създадени клубове за наука и техника. Би било добре, ако успеем да направим възможното, подготовката на нашите представители в международни ученически олимпиади, конкурси и конференции да бъде подпомагана от учените, да може да се провеждат практически експерименти и тогава навярно ще се засили интереса на младите хора да поемат свой път в науката. Тази дейност би била полезна и за учителите и тяхната допълнителна квалификация, въвеждането на нови творчески методи в образователните процеси и въвеждането на новите технологии в учебните процеси. Подобни подходи могат да намерят приложение и в университетите. Там би следвало да търсим решения за подкрепа на студентски сесии и олимпиади; провеждане на конкурси за най-добър дипломен проект сред завършващи студенти в бакалавърска и магистърска степен; организиране и провеждане на курсове за обучение на студенти и млади учени по закрила на индустриалната собственост с предимство там, където няма специализирани катедри в тази област; организиране на консултации по защита на интелектуалната собственост; да съдействаме финансово в рамките на възможностите си за подкрепа на отделни научни прояви, за да се включат в тях студенти и докторанти при облекчени финансови условия.

Така ще успеем да осъществяваме и възможности за използване на програма „Таланти“ за подкрепа на индивидуални проекти на студенти и млади учени за участие в международни научни прояви или краткосрочни специализации у нас и в чужбина. През последните години финансирането на такива проекти е облекчено от международни програми, които изцяло поемат разходите за осъществяване на такива проекти с много по-голям финансов ресурс и това намали значително постъпващите при нас проекти. През изминалата година сме финансирали само  два индивидуални проекти. Би било справедливо да включим към тези направления на програмата и студентите, защото при провеждане на конкурсите за стипендии се уверихме, че в техните среди се провеждат изследвания и се готвят сериозни доклади с научна стойност. Участието им в научни форуми, редом с утвърдени и успели учени ще бъде сериозен стимул в тяхната работа.

 

  1. За стимулиране на младежката научно-техническа изследователска, изобретателска и друга новаторска дейност.

Често ни задават въпроса „Как успявате да намерите тези талантливи деца и младежи, които постигат толкова успехи и имат твърде смели творчески решения?“ Отговорът ни е кратък и открит. Организираме конкурси и състезания, където всеки може да намери своята ниша. За едни от тях има области, които са запазен периметър, за други търсим и експериментираме.

През отминалата година работихме по два интересни и полезни проекта, които формират интереси у децата и учениците към нови технологии в образованието и нови производства. Успяхме да направим това благодарение на подкрепата на зам. председателя на Съвета на фондацията Васил Велев и Асоциацията на индустриалния капитал в България и направеното дарение от тях.

През 2017 г. се реализира проект с Института по математика и информатика при БАН за създаване и изпробване на готови за използване образователни ресурси във Виртуален училищен кабинет по математика. Софтуерно бяха разработени 53 теми, предназначени за 61 часа учебни занятия с ученици от 8 до 12 клас. Някои от разработените теми са предназначени за упражнение, проверка и самопроверка. В тях се използва игровия метод на обучение. В изпълнение на каузите на договора за дарение бяха привлечени и обучени учители от цялата страна. Първото публично представяне на проекта беше осъществено по време на Националния семинар „Изследователски подход в математическото образование“, а през месец февруари   2017 г. по време на конференцията „Динамична математика в образованието“, проведена от ИМИ – БАН второто публично представяне на проекта и беше дадена информация за неговото развитие и цели. Ресурси от Виртуалния училищен кабинет по математика бяха използвани и по време на провеждането на софийския фестивал на науката през месец май 2017 г., международната конференция QED’17 „Децата в дигиталната ера“ и Четвъртата годишна сесия на Ученическия институт на БАН през месец ноември 2017 г. Радваме се, че разработените теми се посрещат добре, както от учителите, така и от учениците. Има използване на ресурсите на кабинета и от чужбина. Осезаемо се засилва мотивацията на учителите и учениците в часовете по математика при използване на ресурси от Виртуалния кабинет. Постига се по-висока степен на разбиране и усвояване на учебното съдържание при самостоятелна работа от страна на учениците. Едноврменно с това се подобрява и дигиталната компетентност и умението за използване на разнообразни ресурси в образователния процес. С целенасочена работа с участващите в проекта учители, успяхме да образуваме групи от ученици, които редовно използват кабинета, участват успешно в състезанията „Математика с компютър“ и „Тема на месеца“. Гордо трабва да заявим, че с финансирането на този проект успяхме да помогнем за издигане на равнището на образованието по математика в България.

Вторият  проект също започнахме преди повече от година на територията на Националния политехнически музей. През първия етап на проекта беше поставено началото на изграждането на кабинет по конструиране, където деца, с помощта на конструктори „Лего“ овладяват умения да конструират и вече напреднали в уменията си, те да правят първи опити със свои проекти на основата на придобитите нови знания за машини и апарати на бъдещето, за компютърни програми,  с които позволяват да се раздвижат моделите и те да изпълняват функции, зададени им от децата. Продължаването на проекта позволи не само да се обогати базата на клуба и да се увеличи обхвата на интересуващите се деца, но и да се постави начало на работа с по- големите, които надграждаха наученото през първата година. Реализацията на този проект постепенно прерасна в една значима образователна програма „От детския конструктор до професии за новите технологии“. Участниците вече решават приложни задачи, свързани с роботика и автоматизация и създават собствени творчески проекти. Програмата на този проект е за ученици в начален и горен курс на обучение, възрастово обособени в две отделни групи. Получихме отлични резултати и трябва да се постараем да пренесем резултатите от него и на други места, защото той потвърди очакванията ни да съчетава в голяма степен интересите и любопитството на децата с голямата задача да им създадем нагласа да превърнат тези нови знания и умения в своя бъдеща професия. Много добре е, че това става с участието на млади хора, за които това е не само настояща професия, а за други- полезно хоби. Мястото на провеждане също се оказа много полезно, защото там децата се срещаха с миналото и настоящето на българската техника и технологии и често взаимстваха идеи и знания от музейните експозиции.

И отново тук трябва да кажем, че създадените клубове в училищата все още не са  желаното място за овладяване на нови знания, които са в основата на професиите на бъдещето. За тях трябва да намерим подходящи подходи, за да има интерес към създаването на подходящи програми, мотивация на ръководителите, които са посредниците в работата с децата. Провеждаме разговори за това в университетите, които готвят бъдещите учители и в Пловдивския университет „П. Хилендарски“ вече има изразена готовност за съвместни действия. Тези нови направления и форми на организация на дейности могат да станат  обект на общи действия със специализирани звена на МОН като Националния дворец на децата, центровете за личностно развитие, а защо не и с някои училища, самоопределящи се  като  иновативни.

Очакваните активности сред младите учени останаха скромни. Интересите в институтите и университетите са към големи и с голям финансов ресурс проекти. Липсва ни и организирано  звено, чрез което да стигаме до младите хора там. Желанието ни да правим полезни дейности и програми сред тях беше в основата на промените в програма „Научни изследвания“ за финансова помощ за публикуването на статии и други научни публикации на младите учени. Очакванията ни след промените в тази  програма  поне за сега не се оправдават. През 2017 г. не е постъпил нито един проект, свързан с младежка публикация в издания с импакт фактор. Навярно не сме намерили добрия стимул за младите изследователи и трябва да търсим и други  форми на подкрепа на творчеството сред тях. Не се оправда и очакването ни да предизвика интерес предложението ни да работим заедно по проблеми на защитата на интелектуалното собственост и в частност на авторски права.

И до сега, най-резултатни и полезни форми за привличане на подрастващите към науката и техниката са конкурсите. Твърдим го и ние като равносметка от дейностите ни през изминалите години. Провеждахме много и различни конкурси, защото искахме да намерим възможност за изява на много интереси и потребности. Сред всички тях продължава да е най-многоброен като участници конкурсът „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. През последната година беше неговото ХIX издание. Той отново беше под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов, заместник-председател на фондацията. Възникнал преди толкова години по идея на акад. Димитър Мишев, той продължава да привлича и осигурява изява на много ученици – изследователи, програмисти, експериментатори, моделисти, поети и художници. И възрастта им е доста разнообразна – от деца в детските градини до завършващи успешно средното си образование, от училища от малкото село до тези в елитните училища на големия град. Убедени сме, че този конкурс продължава да съществува с успех главно заради големия интерес на децата. Всеки проект е оценяван по достойнство, а най-добрите получават награди. Трябва да отдадем благодарността си и на подкрепящите ни за това – Националния дворец на децата и медийният ни партньор – Националното издателство за образование и наука „Аз Буки”. Учени от Института за космически изследвания на БАН са наши консултанти и оценители на проекти. През последните шест години експертизата и оценката на проектите е под ръководството на доц. Таня Иванова, създателка на първата космическа оранжерия. Винаги готова да помага е и проф. Йорданка Семкова. Освен оценители, те са и едни от обичаните популяризатори на науката сред учениците и от тях много често те научават първи за успешните резултати на българските учени в изследването на Космоса и най- новите космически апарати. През 2017 г. в  конкурса участваха 1276 ученици от 8 до 18 години с 1244 проекти в пет тематични направления. Полезно и резултатно беше решението ни да отличаваме редом с децата и техните ръководители. Последните са живата връзка с участниците в конкурса – бивши, настоящи и бъдещи. В много училища вече има традиция за участие в този конкурс. Наградените ценят високо успехите си в него и често в документите на кандидатстващите за стипендии студенти присъстват доказателства за успехи точно в този конкурс. Много активни са формированията към регионалните обсерватории, сред които най-вече тези във Варна и Стара Загора. Традиционно много активно е участието на представителите от Обединен детски комплекс в гр. Кюстендил, Компютърна школа „Вале“ при ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково, Национална Априловска гимнация – Габрово, СУ „Народни будители“ – Брацигово, СУ „Иван Вазов“ – Вършец, Школа по изобразително изкуство „Живопис“ при ОДК – Казанлък и СУ „Васил Левски“ – Дулово.

Гласността на постигнатите резултати и наградените също е своеобразен стимул и затова ще посочим и тези сред тях, които заеха призови места и най-масово участие през последната година.

В направлението „Идеи за научни и технически експерименти“ взеха участие 12 ученици с много сериозна подготовка и задълбочени знания от: EГ „Д-р Петър Берон“,      гр. Кюстендил, Клуб за аерокосмически технологии „Зодиак“ – Кюстендил и Школа по ракетомоделизъм при ОДК – Кюстендил с научни ръководители Калин Крумов и Христофор Иванов; НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, гр. София с научен ръководител Жана Кюркчиева; ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил с научни ръководители Антон Сотиров и Любляна Начева; Национална Априловска гимназия, гр. Габрово. Журито класира на първо място Томислав Скандалиев от ЕГ „Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил за разработката „Аерокосмически технологии за борба с пожарите“, на второ колектива на  Петър Тодоров, Боян Йорданов и Максим Дончев от НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, гр. София за разработката „База на Марс – снабдяване с въздух, вода и всъдеход за проучване на планетата. Третата награда заслужи колектива на Виктор Сотиров и Красимир Сотиров от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил. Много интересна и нестандартно представена беше и разработката на тема „Образуване на слънчевата система“ на Ана Мария Българова от Национална Априловска гимназия, гр. Габрово.

Направлението „Модели и макети на космически обекти“ е направление, което привлече много деца и юноши със сръчни ръце и богата фантазия. В него участваха  ученици от 10 до 18 години. Представени бяха 45 макети и модели на 95 участника. Първото място спечели Светослава Стоянова от СУ „Васил Левски“, гр. Дулово с научен ръководител Кадрие Шукри за изработване на макет на тема „Земята – настояще и бъдеще на човешките ръце“. Втора се класира Карла Стоянова от 22 СУ „Г.С.Раковски“, гр. София с научен ръководител Татяна Каменова за светещ макет на излитаща космическа ракета. Трета награда получи  Георги Иванов от СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора с научен ръководител Иванка Славова за макет на база на Марс.

Преди дванадесет години включихме ново направление на конкурса за графични произведения, създадени с помощта на компютър. Интересът към него расте и има трайна тенденция към по-високо качество на проектите. Увеличават се проектите на компютърни игри, рисунки и колажи. През 2017 г. в това направление свои разработки и творби представиха 264 участници. Първо място спечели дългогодишния участник в конкурса Димитър Фердинандов от Езикова гимназия „Пловдив“ с научен ръководител Костадина Кацарова за разработката „Концепция за построяване на космически асансьор и създаване на Interplanetary Transport System“. Втори се класираха Тереза Стефанова и Габриела Стефанова от СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец с научни ръководители Радка Костадинова и Румен Илиев с разработката „Ератостен“. Трети са Лъчезар Георгиев, Йосиф Салтиел, Борислава Николова, Виктория Русева и Калоян Първанов от 134 СУ „Димчо Дебелянов“, гр. София с научен ръководител Галина Манова за компютърната игра „Космическа обиколка“.

В направлението за литературни творби участваха 92 млади автори със 117 произведения. Първата награда получи Мартина Георгиева от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово с научен ръководител Надя Николова за разказа „Писмо до непознат приятел“. Втора се класира Тина Николова от Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен с научен ръководител Надежда Вълева за есето  „Космосът – настояще и бъдеще“, а третото място беше присъдено на Жаклин Жекова от СУ „Пейо Яворов“, гр. Чирпан с научен ръководител Гергана Добрева за есето        „С поглед към Космоса“.

Както и в предходни години, най-много бяха участниците в направлението за рисунки. Свои творби представиха 813 ученици от 98 училища и други извънучилищни звена. Първото място заслужено спечели Цвета Добрева от ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък за рисунка „Към Сатурн“. Втори се класира Йоан Хубенов от ППМГ „Васил Левски“, гр. Смолян с научни ръководители Лейла Чавдарова и Весела Стаменова за рисунка „Пътят към Космоса е път към себе си“, а третата награда бе присъдена на Йорданка Динчева от СУ „Климент Охридски“, гр. Пещера с научен ръководител Светозара Кузева за рисунката „Човек и Космос“. Както става през последните години връчихме наградите в  Деня на народните будители в Националния политехнически музей. Пред децата и техните ръководители представихме  постиженията на българската космическа наука и техника и някои от създателите им. Председателят на журито доц. д-р Таня Иванова представи пред гостите на тържеството много интересна презентация на тема „60 години космическа ера“. Авторът на спечелилия първо място проект в направлението за научни и технически експерименти също представи своите научни изследвания, свързани с аерокосмическите технологии за борба с пожарите. За пореден път домакините от музея организираха специална изложба с рисунки и макети на участниците в XIX Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“.

През отминалата година Фондация „Еврика“ беше съорганизатор  на Машино-технологичния факултет на Технически университет – София при организирането и провеждането на третото издание на ученическия конкурс „Моят 3D свят“. Неговата основна цел е да се популяризират дигиталните технологии, в които младото поколение има първа дума и е в основата на реализацията на четвъртата индустриална революция, на която един от основните компоненти са 3D технологиите във всичките им измерения– от виртуалното проектиране през анимациите и до 3D принтинга. Наградите на лауреатите от този конкурс бяха връчени на специално тържество от Цвета Караянчева – председател на Народното събрание. Трето място спечели Марин Узунов, ученик от СУ „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище за модела на триместен самолет. Неговата награда е платена семестриална такса за първи семестър при записване в ТУ – София. Втора се класира дванайсетокласничката Симона Колева от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново с модел на модерна двуетажна къща– футуристичен дом за едно семейство. Голямата награда на конкурса отиде при Алекс Петров от ПМГ „Проф. Емануил Йорданов“, гр. Кюстендил за разработване на модел за роботизирана ръка, като ученикът е развил и кинематиката на ръката. Изненадата на този конкурс беше участието на четвъртокласника Георги Дочев от СУ „Пенчо Славейков“, гр. София, с 3D модел на селцето на смърфовете. Той обеща, че ще участва в този конкурс, докато не го спечели. През настоящата година трябва да се постараем да достигнем с информацията за този конкурс до повече ученици, търсещи изява в областите на новите технологии и да помогнем в него да се изявят знанията им и способностите им.

Нашият досегашен опит показва, че има големи потенциални възможности за създаване на интереси и професионално насочване на децата и учениците в занимания и творчество в областите на природните науки и новите технологии. Това се доказва неведнъж особено чрез изяви, които имат и межданародни етапи. Затова много ни помага и членството в Международното движение за наука и техника в свободното време (MILSET ). В него ние продължаваме да имаме делегирани функции на  регионален координатор, възложени ни от ръководството му. В тази международна организация стават все повече конкурсите и изявите, а характера на работата й позволява да се осъществяват множесто двустранни и многостранни контакти със сродни организации от Европа и света. Продължаваме да организираме участието на български клубове и цели училища в Европейския младежки ден за наука. През тази година той беше посветен на устойчивостта. В случай, че успеем да направим възможното за изграждането на мрежа между клубовете за наука и техника в училищата, ще направим този ден празник в повече градове и села и ще покажем какво могат нашите деца чрез отразяването на този ден в информационните масиви на МИЛСЕТ.

И през последната година организирахме още едно участие на български представители в мащабна проява на МИЛСЕТ, каквато беше Единадесетия  международен конкурс за научна фотография под надслов „Когато изкуството срещне науката“. През 2017 г. в този конкурс на МИЛСЕТ – Европа се състезаваха 650 проекти от 26 страни. За съжаление не получихме награди, за които считахме, че имаме абонамент. Убедени сме, че не е важно само да имаш награда, но от позицията на участници, да сравним нашите възможности и постижения и да направим корекциите там, където е възможно. Все пак България е единствената страна, която два пъти е печелила голямата награда в този престижен международен конкурс.

Друг такъв конкурс, който има последващи международни етапи е конкурсът на МОН „Млади таланти“, където успешно си партнираме при провеждането му. Представител на Фондация „Еврика“  отново беше член на комисията за оценка на ученическите проекти на национално ниво. Класираните на първите три места в деветнадесетото издание на този конкурс получиха правото да представят България в Европейския конкурс за млади учени. За поредна година Фондация „Еврика“ организира участието на наградените за проекти с приложен характер  в Световното младежко научно изложение ESI’2017, което се проведе от 7 до 12 август в град Форталеза, Бразилия. Българската група включваше учениците Николай Пашов от 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София, Георги Георгиев и Симеон Симеонов от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово и Асел Исмолдаева от  МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна. Те представиха три проекта: „Как да намерим Принцеса или Търсене на движеща се цел в граф“, „ЕкзоБрахиум – IT приложение за управление на роботизирана ръка или ръкавица с двупосочна връзка“ и „Оптичен Кардиограф“. Делегирахме правото да ни представлява в проведената по време на изложението асамблея на МИЛСЕТ на бившият ни степендиант и ръководител на отбора Никола Каравасилев. С обединяването на усилията ни с Дирекция „Наука“ на МОН успяхме да постигнем резултати в това, нашите младежи да премерят сили и възможности с техни връстници от цял свят, да поддържаме националното участие в тази най-мащабна и значима проява и да направим поносими разходите до далечна Бразилия. Благодарни сме на Министерството за това и ще продължим да се възползваме от това ползотворно сътрудничество.

Най-много съвместни национални прояви за ученици организираме от много години с Националния дворец на децата. Те са изключително разнообразни по тематика и форма на участие. Областите са широки – от екология и моделизми, до надпревара в конкурси за наука и техника с приложно-технически характер. Такова едно партньорство също е много резултатно. Чрез него сме успявали да се доближим максимално до структурите в образованието, да се възползваме от капацитета на звената за извънкласни дейности и информационните канали в образованието.

От 15 до 19 юни 2017 г. в с. Кранево проведохме националните състезания по наука, техника и технологии с ученици от 5 до 8 клас. В тях участваха над 100 ученици от Пазарджик, Пловдив, София, Троян, Шумен, Сливница, Ловеч, Крумовград, Велико Търново, Варна и Бургас. В рамките на състезанията  бяха организирани поредица от разнообразни съпътстващи инициативи, представящи дейности и идеи за свободното време на децата и учениците, имаше  множество  мултимедийни презентации на различни ученически проекти, сред които много впечатляващи бяха тези на   Школата по електротехника от ОДК – Троян и новите  разработки на ученици от   ОДК – Пловдив.

В Националните конкурси по наука, техника и технологии с ученици от 9 до 12 клас, след предварителна селекция, до публична защита бяха допуснати 58 участници от Сливен, Пловдив, Крумовград, Велико Търново, Варна, Троян, Ловеч, Бургас, Ботевград, Видин и София. Те показаха знания, умения и компетенции в областта на разработването на програмни продукти, електронните прибори, устройства и комуникационни средства, оригинални решения в областите на екологията, химията, биологията, фермерството, хранително-вкусовата промишленост, енергийната ефективност, физиката и астрономията. Сполучливо допълнение на конкурсите беше Изложбата  с демонстрации на ученическото  творчество от средните училища и структурите за извънкласна дейност в цялото им многообразие. Успех постигнахме за поредна година, защото бяхме заедно в организацията на тези прояви с Националния дворец на децата и МОН. В  националния кръг по авиомоделизъм и ракетомоделизъм,  през месец май 2017 г. в гр. Ловеч участваха 126 деца и ученици от Обединените детски комплекси и други извънкласни звена в Никопол, Пловдив, Ловеч, Велико Търново, Кюстендил, Горна Оряховица, Долна Митрополия, Каспичан, Търговище, Русе, Севлиево, Пещера, Казанлък, Враца, Левски и София. Със съдействието и домакинството на община Харманли и Спортен модел клуб „Емил Димитров“ се проведоха националните ученически състезания по автомоделизъм и корабомоделизъм. В тях взеха участие 104 деца и ученици от 11 специализирани клубове във Враца, Сливница, Русе, Мездра, Димитровград,  Пазарджик, Харманли, Русе, Габрово, Варна, Средец, Разград, Ловеч и София. Тези съвместни дейности на фондацията с Националния дворец на децата и федерациите по моделни спортове помагат за засилване на интереса на децата  към дейности и занимания, развиващи техническата мисъл, създаване на компетенции в областта на конструирането и непресъхващия стремеж към доказване на способности и умения в една благородна надпревара. Дългогодишната подкрепа на  школите по моделизми вече дава своите резултати в международните състезания. През 2017 г. българските представители завоюваха три титли и три сребърни медала от световния шампионат по корабомоделен спорт за скоростни радиоуправляеми модели – клас М, проведен в град Надканижа, Унгария. Там те мериха сили с отбори от 17 държави, сред които и признати сили в този спорт като Китай, Украйна, Русея, Чехия и Полша. Това доказва  силата на школите ни по моделизми и най-вече този в НДД. Там децата се учат не само да сглобяват и управляват различни модели, но и да работят като отбор от съмишленици. Една от областите, която привлича вниманието на учениците е екологията. Потвърждение на това са множеството инициативи и състезания като Националното ученическо състезание „Природата – наш дом“  и Екологичния форум „Сребърна“. През  2017 година в конкурса се включиха 140 ученици от центровете за подкрепа на личностното развитие и ОДК, както и от училища в София, Бургас, Благоевград, Кюстендил, Казанлък, Свищов, Вълчедръм, Кубрат, Попово, Горна Оряховица, Велинград, Тервел, Кърджали, Крумовград и Разград.

Международният ученически форум по екология „Сребърна“ е втората мащабна проява по време на Световния ден за опазване на околната среда. Вече двадесет и шест години заедно с НДД, МОН, Регионалното управление по образование – Силистра, Община Силистра, Общински детски комплекс – Силистра, РИОСВ – Русе  и др. сме организатори на тези дейности с голям брой участници. И тъй като става дума за един продължителен период, ще цитираме и резултатите за него. В периода 1990-2017 година в ученическия екологичен форум са взели участие над 5 500 ученици, млади природозащитници и ръководители. Част от тях са се формирали и изградили като бъдещи специалисти в разнообразните извънкласни дейности и са получили признание за постигнатото по време на форума. С някои от тях се срещаме в конкурсите за стипендиите на фондацията или откриваме в други научни прояви на млади учени  в области на биоразнообразието и опазването на околната  среда.

И през отчетния период в екологичния  форум „Сребърна 2017” се представиха над 600 участници от 23 области на страната, а в Националния конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда се съревноваваха  70 ученици с 27 проекти от Варна, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Силистра, Разград, Русе, Велико Търново, София, Стара Загора, Пловдив, Полски Тръмбеш, Тервел, Тутракан, Калараш и Констанца. В проектите на участниците бяха застъпени следните основни тематични направления: биологично разнообразие; рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци; защитени територии; възобновяеми източници на енергия; мониторинг на води, въздух и почви. Не малка част от проектите бяха насочени и към изучаване и запазване на уникалното орнитологично природно богатство на резерват „Сребърна“. В рамките на съпътстващата  програма беше подредена изложба с творби от поредното издание на международния конкурс за рисунка „Земята – наш дом”. Интерес сред учениците предизвика и литературното  четене на млади творци от международния конкурс за есе, стихотворение и разказ на тема „Земята – наш дом”. Общо в съпътстващия екофорум Национален конкурс „Земята наш дом“ взеха участие близо 400 ученици с над 1000 представени рисунки, апликации, плакати, стихотворения, разкази и есета.

Друг пример за резултатно и ползотворно сътрудничество е това с Компютърна школа „Вале“ при Образцово народно читалище „Заря-1858”, гр. Хасково. Това е вече традиция, защото сме заедно шест години. Гордеем се с него, защото то е пример как могат да се изпълват със съдържание дейности с деца на територията на читалищата, каквито има и в големите градове, но и в по-малки населени места. През последната година проведохме Осмия международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници”. През изминалите четири години, той се провежда под патронажа на българския еврокомисар по въпросите за цифровата икономика и общество Мария Габриел. В осмото издание на съревнованието участваха 786 рисунки, 512 колажа и 238 творби от чужбина. Сред тях бяха млади творци от България, Македония, Словения, Украйна, Русия, Чехия и Испания. През 2017 г. семейството на конкурса „Творчество без граници“ се разрасна с представители на още три държави – Румъния, Индонезия и Черна гора. За успеха на конкурса и неговото масовизиране помогна и включването му в Националния календарен план на МОН за извънучилищните дейности. По време на заключителния етап на конкурса и тържеството за награждаването имаше голяма изложба. По покана на български евродепутати, за пореден път, една част от лауреатите на конкурса посетиха Европейския парламент в Брюксел.

През отчетната 2017 г. продължихме да сме съорганизатори с Обединен детски комплекс в Кюстендил и Българската федерация по авиомоделизъм на още една проява за моделисти-ученици –  Ученическия конкурс за нестандартни летателни апарати „Творческо предизвикателство ИКАР – 2017“. В състезанието, проведено в рамките на традиционното авиошоу „ОСОГОВО 2017“ се включиха над 40 участници от Югозападна България, които демонстрираха създадени от тях атрактивни летателни апарати от всякакъв тип. Интерес за малки и големи бяха изработените самолети, ракети и други летателни апарати. Те бяха оценявани за оригиналност на идеите, оригинални и прецизни  конструктивни решения, дизайн и летателни качества.  Най-добрите получиха дипломи и материални награди. В рамките на авиошоуто за втора поредна година се проведе и състезание с дронове по специално изградено трасе. Единственото разочарование за участниците дойде от появилият се неочаквано силен вятър, който попречи на някои от изстрелванията на ракети и полети на дронове. Като съпътстващи събития на тази атрактивна проява имаше демонстрации на наземно управление на парапланер от Клуб за екстремни спортове „ПАРАГЛАЙДИНГ“,  Кюстендил.

Представяме поредица от успешни дейности – конкурси и състезания. Секретът за този успех се крие в политиката на партньорство с институции и организации, които притежават потенциал, опит и експертиза в областите, в които работим.

В областта на физиката основният ни партньор е Съюзът на физиците в България. С многогодишна история е провежданата ученическа научна сесия по време на Националната конференция по въпросите на обучението по физика. През изминалата година тя беше на тема „Физиката – основа на познанието“ и имаше за цел да провокира интереса на младите към природните науки. В нея участваха 42 ученици и студенти с 34 проекта. Те  са разработени в 17 училища в страната и от студенти от ПУ „П. Хилендарски“, от Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ и  Медицински университет – София. Учениците и студентите представиха компютърни презентации и анимации в областта на физиката, астрономията и връзката им с други области на науката. Впечатляващ беше проектът на учениците от 157 СУ „Сесар Вайехо“, гр. София с научен ръководител Юлия Бързашка. Някои от проектите на представители на ПМГ „Баба Тонка“, гр. Русе и ПЕГ „Д-р Иван Богоров“, гр. Димитровград бяха насочени с акцент към запознаване на по-малки ученици с физиката, включително и на деца в детски градини.

Една друга наша инициатива за учениците от езиковите училища в София вече има утвърдено име и авторитет. Това е междуучилищната научно-техническа конференция за ученици от езиковите гимназии на София. През 2017 г. се възползвахме от домакинството на Италианския лицей в Горна баня и проведохме Четвъртата междуучилищна научно-техническа конференция на езиковите гимназии от София. Ползвахме прекрасната материално-техническа база, която те притежават, но  трябва да оценим като отлична и работата на екипа, осъществил подготовката и  провеждането на проявата на 13 май 2017 г.  На нея 25 ученици от 8 до 12 клас от Втора английска езикова гимназия, Националния учебен комплекс по култура – Горна баня, Първа английска езикова гимназия и Испанската гимназия представиха 12 проекти, от които специално жури утвърди 4 ученици и един учител, които получиха право да защитят разработките си на конгреса в Сарагоса, който се проведе от 2 юли до 7 юли 2017 година. На всички ученици и техните ръководители бяха връчени дипломи за участие, а  призьорите в конференцията получиха и награди – подходящи по тематика и съдържание книги.

Председател на специализираното жури, оценяващо проектите беше акад. Ячко Иванов, което допълнително повиши значимостта и авторитета на изявата. Като членове на журито включихме проф. Николай Витанов, който много успешно мотивираше и предразполагаше учениците за  изява в процеса на самото представяне на презентациите и няколко от бившите ни стипендианти, които вече успяха да се утвърдят като много амбициозни и сериозни млади учени в областта на биологията, химията и медицината. Отзивите от реализацията на този проект са отлични и то най-вече сред училищните среди и ръководствата на езиковите гимназии в София.

Съществува известна празнина в работата ни с професионалните училища, които следва да са обект на по-голямо внимание от позицията на времето, в което изпълнителските кадри редом с новите технологии ще определят в голяма степен и развитието на икономиката.

Една от посоките е да търсим възможност да предложим конкурси и състезания в рамките на ученическите прояви, организирани съвместно с НДД. Навярно трябва да се допитаме до ръководителите на извънкласни дейности в професионалните училища, тъй като в условията на дуалното образование остава все по-малко време за извънкласни дейности с ежеседмични занятия. Може би е разумно да се търсят конкурси и състезания между училищни клубове с общ профил, които са обвързани с професионалната насоченост. Следва да се допитаме и за възможното  участие на представители на професионалните гимназии в някои студентски прояви в техническите и технологични университети. Навярно има и резерви за приобщаване на повече професионални училища за участие в организираното младежко научно–техническо изложение – конкурс в Горна Оряховица, където успешно се изявиха такива училища от цялата страна.

Очакваме нови възможности да се разкрият и в резултат на взаимодействието ни  с Министерството на образованието и науката.  Получаваме ясни знаци за това, че там има нагласа да се търсят такива полезни партньорства. Съдим за това и от провежданите в последно време консултации с неправителствени организации и различни прояви, сред които сме и ние. Сред тези инициативи са конференцията „Партньорство за по-добро бъдеще в образованието“; кръгла маса на тема „Подменените ценности и образованието – агресията и езикът на омразата“; тези на  Националната мрежа на децата и други неправителствени организации, работещи в областта на образованието. Участвахме във: форум за представяне на ключовите мерки в новата образователна програма, обсъждане на гледни точки, добри практики и предизвикателства пред образователната система; международното изложение „Образование и кариера“и др. Фондация „Еврика“ получи покана от своите партньори от Форум „Демокрит“ и заедно със Сдружение „Форум Наука“, Столична община и Първа английска езикова гимназия – София да участва в организирането на Европейски ученически парламент на тема „Бъдещето на мобилността“.

В края на изминалата година стартирахме още един проект с Националния дворец на децата за подобряване на обучението по биология, екология и опазване на околната среда и подготовката на ръководители на извънкласни дейности в НДД и създаване на „зелени класни стаи“. Стремежът ни е да постигнем повишаване на качеството на образованието и усъвършенстване на учебния процес, обучителните ситуации по „Природен свят“, откритите уроци и практическите дейности. В рамките на проекта ще бъдат извършени наблюдения, проучване и изследователска дейност върху състоянието на околната среда, биоразнообразието и природните забележителности. Ще проведем обучение на деца и ръководители за участие в дейностите за озеленяване и поддържане на зелените площи. С проекта целим да активизираме участието на децата и учениците в дейности, насочени към обогатяване на теоретичните им познания и развитие на практическите им умения в областта на екологията, биологията, опазването на околната среда и тяхното приложение в решаването на конкретни практически задачи чрез онагледяване на учебния процес и подобряване на материално-техническата база. Поставили сме си амбициозната цел да приобщим в реализацията на този проект около 2 000 деца и ученици от: клубовете „Екология, биология и защита на природата“; „Малки приятели на природата“; децата от обучително-игровия център „Знам и мога“; деца от школа „Любознайко“; деца и ученици от организационните педагогически форми в НДД; ученици от столични училища и ваканционни програми.

Навярно има още много факти от дейността ни през годината сред учениците. Там имаме най-голям опит и установени партньорства, които могат да се развиват и се търсят още по-мащабни резултати. Струва си да се постараем по-широко да развием дейностите, свързани с информационните технологии. Първите стъпки са  направени с конкурса „Моят 3 D свят“, където станахме съорганизатори с Машинно- технологичния факултет на Техническия университет в София. Ползваме този пример, за да оценим положително постигнатия напредък в работата ни с университетите – нещо, което оценявахме самокритично в предходните години.

С извършеното през 2017 г. вече отговорно можем да заявим, че е налице трайна положителна промяна. Разширяваме сътрудничеството си  с факултети и  университети. Преди година сключихме договори за съвместна дейност с Машинно-технологичния факултет и Машиностроителния факултет на Технически университет – София, което беше едно добро начало. Договорихме конкретни дейности и партньорства за реализация на програми и проекти за повишаване на знанията, квалификацията и развитието на способностите на студенти и млади учени в областта на компютърното проектиране, машиностроенето и индустриалните технологии. През изминалата година вече реализирахме конкретни дейности в изпълнение на тези договори. Пример за това е посоченият по- горе конкурс „Моят 3D свят“. На 9 и 10 ноември 2017 г. съвместно с Машиностроителния факултет на ТУ – София проведохме Младежка научна конференция „Машини, иновации, технологии“. В помощ на организацията й се обединихме и с Федерацията на научно-техническите съюзи и Българския съюз на стандартизаторите. В научното проява участваха 43 автори, 24 млади учени, докторанти и студенти, които представиха  29 доклади в следните научно-технически направления: иновативни продукти и технологии машиностроенето; ергономия и индустриален дизайн; инженерна логистика и строителна техника; промишлени роботи; материали и методи за изпитване; мехатроника; автоматизация в инженерното проектиране и производство; стандартизация и метрология; системи за управление и обработка на информация. Бяха поканени и много фирми, които  представиха свои разработки и новости. Сред тях бяха  SKF Bearings Bulgaria EAD; Bosch Rexroth; SMC Industrial Automation Bulgaria; TRUMPF; Liebherr. Надяваме се, че с тази проява поставихме началото на младежко научно-техническо сътрудничество и намерихме мост за обединяване на творческите идеи на младите новатори от университетите и индустрията. Имаме увереността от страна на ръководството на Машиностроителния факултет, че ще превърнем това научно събитие в ежегоден форум на младите учени и студентите.

Едва ли бихме постигнали това дори в рамките на последната година без подкрепата на Ректора на университета проф. Георги Михов, без личното ангажиране на деканите проф. Тодоров и проф. Вичева и без чл. кор. проф. Венелин Живков и проф. Тодор Нешков, които ни помогнаха да спечелим доверието им.

Подобни съвместни инициативи осъществихме и с други университети. С  Шуменския университет „Епископ  Константин Преславски“ и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ продължаваме много успешното си сътрудничество. С тях се срещнаха общите ни интереси по отношение на работата с учениците и подготовката на педагогическите специалисти и ни обединяват стремежите  за създаване на възможности за изява на студентите. Продължихме да работим добре с преобразувания като структура Физико-технологичен факултет на Пловдивския университет „П. Хилендарски“. За поредна година през месец ноември 2017 г. заедно със Студентския съвет и ръководството на факултета  проведохме шестото  издание на Националната студентска научна конференция по физика и инженерни технологии. С труда и последователната и мащабна работа на Организационния комитет беше осигурено поле за изява не само на на млади учени, студенти и докторанти от факултета, но и от други сродни специалности във  висшите училища в страната и БАН, които представиха  разнообразни теми в областта на физиката, инженерните технологии, методиката на обучение и много други. Бъдещи специалисти и настоящи изследователи представиха проекти и резултати от тях. В рамките на конференцията в Пловдивския университет бяха проведени ученически конкурси за научен проект и макет „Еврика“, за  картини и колажи „Науката в света около нас“. За пореден път бяха организирани презентации и изложение на продукти на  фирми от  България  и чужди такива, работещи у нас в областта на физиката и инженерните технологии. Те представиха и възможните бъдещи професионални реализации на младите инженери и физици. Заедно с ръководството на физико-технологичния факултет на ПУ „П. Хилендарски“ сме амбицирани през 2018 г. да  успеем да трансформираме тази конференция в Балканска младежка научна конференция по физика и инженерни технологии.

За поредна година бяхме сред  съорганизаторите на Националната студентска олимпиада по математика. През 2017 г. домакин на финалния кръг на олимпиадата беше Пловдивския университет „П. Хилендарски“. В проявата участваха над 150 студенти и 40 преподаватели от всички висши училища в България, разпределени в три групи, в зависимост от специализирания характер на университетите и факултетите: математически; технически и технологически; икономически.

Според възможностите си покрепяхме младежите, най-вече от средите на стипендиантите ни за  участието им в прояви и инициативи, организирани от наши партньори. Там мнозина бяха отличени и няма да пропуснем да посочим някои от тях – международния конкурс по програмиране CodeIT; XI-то издание на Националния приз „Студент на годината“; международна среща Bulgaria Cloud Summit за интегриране на отворените IT инфраструктури с единни управленски способности; изложение, посветено на Smart City; Българо-японски научен семинар на тема „Наука, технологии и иновации за общество на бъдещето“ и други.

И през отчетната година се включихме в информационната кампания за  поредното издание на конкурса за присъждане на наградите „Джон Атанасов“ на Президента Румен Радев. Там настоящият председател на Съвета на фондацията акад. Кирил Боянов, заедно с бившият ни председател акад. Благовест Сендов са  почетни  съпредседатели  на специализираното жури, оценяващо предложенията за награди. За наша гордост, за поредна година настоящи и бивши стипендианти на фондацията са сред наградените в някои от направленията на престижната надпревара.

Не сме пренебрегнали и други направления в науката и технологиите. През месец юни 2017 г. в Пловдив партнирахме на Националното дружество „Екологично инженерство и опазване на околната среда“ при провеждането на младежка научна сесия в рамките на Петата международна конференция „Екологично инженерство и опазване на околната среда“ – ЕИООС’2017. Там бяха представени общо 78 научни доклади и постери, от които 29 на млади изследователи, докторанти, дипломанти и асистенти от 11 научни институции. Особено интересни разработки представиха младите учени в областта на екологичните биотехнологии, космическите технологии за мониторинг и опазване на околната среда, човек и биосфера.

Съвместно с Институтът по органична химия с център по фитохимия на БАН поставихме началото на още едно много полезно сътрудничество в интерес на младите учени и успяхме да организираме и проведем Първата международна конференция по биоантиоксиданти „Природните биоантиоксиданти – като основа за нови синтетични лекарства и хранителни добавки“. Близо 90 утвърдени учени от България, Австрия, Бразилия, Испания, Италия, Полша, Португалия, Русия, Сърбия и Чили представиха най-новите тенденции за търсене и предлагане на нови биоантиоксиданти – природни и синтетични. Като значима обособена част от научната програма на конференцията беше проведена Младежка школа по биоантиоксиданти, в която взеха участие 30 млади учени от различни страни. Най-младият участник в школата беше стипендиантката на Фондация „Еврика“ за учебната 2016/2017 учебна година Виктория Христова. Тя получи специална награда за своята научна изява. Младите участници в школата и конференцията обогатиха своите знания за новостите в съвременните методи за анализ на биоантиоксиданти и успяха да контактуват с водещи учени в съответните направления.

Много инициативи и проекти с адрес към младите хора, организирахме и с  други организации. Продължаваме да работим заедно със Съюза на изобретателите в България. По традиция сме сред съорганизаторите на Осмото изложение за изобретения, технологии и иновации – ИТИ’2017, където се срещат учени, предприемачи, иновационни посредници, изобретатели, селекционери, производители, студенти, ученици и патентни специалисти, дължащи своя успех на дейности, базирани на творчеството и творческите подходи и решения.Изложението е не само състезание на изобретатели, селекционери и новатори, но и своеобразен пазар за интелектуални продукти. Това изложение създава условия да се установяват бизнес контакти, за да стане възможно реализацията  на представените изобретения и полезни модели, новите дизайнерски решения и  нови сортове, създадени от български автори и колективи. В проявите от съпътстващата програма бяха обсъдени въпроси, свързани с успешното участие на изобретателите, иноваторите и селекционерите  в програмите на ОП „Иновации и Конкурентоспособност“. На кръгла маса се дискутираха новостите и промените в  нормативната уредба, свързана със защитата на обекти на индустриалната собственост. С участието си в това изложение ние целим  установяването на контакти с потенциални участници в изданията на националния конкурс за най-добър млад изобретател. По повод на добрите резултати  фондация „Еврика“ получи престижната награда „Златен плакет“ за добро партньорство на Съюза на изобретателите в България.

Както споделихме по-горе, през 2016 година беше поставено ново начало за провеждането на изложения на младежкото техническо творчество, каквото не беше  провеждано  в страната ни в последните 25 години. Съвместно с Фондация „Милен Григоров“, община Горна Оряховица и ФНТС бяхме съорганизатори на конкурс – изложение „Младежко техническо творчество“. През изминалата 2017 година изпълнихме своето обещание и проведохме второто изложение вече с международно участие. Това стана възможна най-вече с активната подкрепа на бизнеса и направеното дарение от Велев инвест- ООД. От 12 до 14 октомври 2017 г. близо 300 млади творци  от България, Украйна и Румъния  се включиха във второто издание на изложението за младежка техническо творчество в Горна Оряховица. В този уникален научен фестивал участваха 58 отбори от професионални гимназии, технически университети и институти на БАН. Те представиха свои изобретения и изделия на площ от 920  кв.м. изложбена площ. Сред най-атрактивните проекти  бяха показаните умно огледало, електромобил болид, който ще се състезава в екомаратон, уреди за термоелектричество и множество роботи. Петима ученици на 17 години от Неврокопската професионална гимназия представиха оригинален модел на електрически пастир, който те са успели да създадат само за един месец. В рамките на този международен форум се проведе научна конференция и състезание с роботи в три дисциплини – следене на линия, мини сумо и 3D лабиринт.  Изложението-конкурс показа на практика как може да се реализира успешно партньорство между бизнеса, институциите и училищата, между изкуството и техническата мисъл. Радваме се, че направеното досега набира значителна  подкрепа от различни организации и образователни институции.  Убедени сме, че това е полезно за  младите хора, които търсят и намират своя път към техниката и техническите науки. Талантите трябва да бъдат подкрепяни и да бъдат забелязани техните усилия. Това е и нашата цел – да им подадем ръка и да им покажем, че техният труд се оценява. Фондация „Еврика“ напълно подкрепя превръщането на конкурса-изложение „Младежко техническо творчество“ в ежегодно събитие.

Един от акцентите в дейността на фондацията през последните двадесет и осем години  бяха и остават традиционните  конкурси за наградите  „Еврика” за постижения в науката, за млад мениджър, изобретател и фермер. Те се провеждат от много години – за двадесет и осми път за мениджър, за двадесет и седми път за изобретател и фермер и за  постижения в науката  за двадесет и втора поредна година. Те имат обществено признание и са оценявани с внимание от  държавни и обществени организации и институции. Конкурсите са разпознаваеми в обществото и имат своята популярност, получена благодарение на стойностните млади хора, които през годините са били удостоявани с тази награда.

На заседания на Съвета на фондацията проблематиката на конкурсите „Еврика“ се обсъжда задълбочено и се правят промени за подобряване на цялостната им организация. Търсим подходи и нетрадиционни решения да достигнем до най-добрите във всяка професия. Там, където има добре функционираща система, която да бъде основа на процеса на откриването на най-изявените, има и най-добро и масово участие. Най-трудно ни е, когато трябва да издирваме младите изобретатели, защото и до сега в Националното патентното ведомство не се изисква попълване на годините на авторите на изобретенията и това прави невъзможно пълноценно да намираме потенциални участници в конкурса. Търсим контакти с експертите във ведомството, през които преминава постъпващата документация на заявителите, но това не винаги гарантира успех. Продължаваме да разчитаме на нашите партньори от Съюза на изобретателите в България и на патентните специалисти, работещи във фирмите на наследниците и продължителите на благородното дело на Емил Бенатов. За другите конкурси помагат   специализираните комисии. Техните членове, които работят с нас от години, използват своите професионални контакти в научните и бизнес средите, в специализирани издания и предавания и ни  подпомагат при подбора на изявени млади мениджъри и фермери. Полезна се оказа помощта и на лауреати от конкурсите в предходни години, които запознават с изискванията за конкурсите свои колеги и партньори и това се оказа един добър подход за достигане до потенциални добри кандидати.

Пример в това отношение е целенасочената работа на Динко Танев от Комфо, който вече е и член на Съвета на Фондация „Еврика“. С активна подкрепа и ангажираност са партньорите от Асоциацията на земеделските производители и вестник „Гласът на фермера“. От последната година специализираното жури на конкурса за фермери има нов, млад и енергичен председател в лицето на доц. д-р Лиляна Колева от Лесотехническия университет в София. Имаме добро  взаимодействието с организаторите на Международното изложение „Пчеларство“, в рамките на което се провежда конкурс и за проспериращи млади пчелари. Тези млади хора са също потенциални силни участници в нашия конкурс за млад фермер на годината.  Най-безпроблемно работи системата при провеждането на надпреварата за наградата за постижения в науката.  Доволни сме, че преди години, когато този конкурс стана общ със Съюза на учените в България, благодарение на опита и подкрепата на акад. Дамян Дамянов се намери верния подход и сега можем да разчитаме на добра координация и работещи механизми, които гарантират избора на  стойностни лауреати за постижения в науката по доказани наукометрични показатели.

През последната година имахме удоволствието да бъдат присъдени наградите на наистина успели млади българи. Ето и техните имена, защото те заслужават да бъдат показвани,  споменавани и оценявани с отличия за постиженията им.

За 2017 година наградата „Еврика“ за постижения в науката беше присъдена на Мая Юриева Хаджиева. Тя е  експерт по анализ и дизайн в НТА ЕООД  и прави оценки на здравни технологии. Във връзка с дисертационния труд тя е представила 5 публикации в реферирани списания, от които 4 са в авторитетни международни списания с импакт-фактор.            Мая Хаджиева получи съвместната награда на Фондация „Еврика” и Съюзът на учените в България за отличната защита на дисертационен труд на тема „Антитела с индуцирана полиспецифичност”. Направените изследвания са в сферата на имунологията и допринасят за по-детайлното разбиране на механизма на един неотдавна описан феномен при антителата, наречен индуцирана полиспецифичност. Д-р Хаджиева е успяла да създаде работна хипотеза за физиологичната роля на индуцираните полиспецифични антитела като допълнителен механизъм, по който системата на вродения имунитет реагира към непознати патогени. Получените от д-р Хаджиева резултати могат да се използват успешно за характеризиране на индивидуалния имуноглобулинов репертоар за целите на персонализираната медицина.

Носител на наградата „Еврика“ за млад изобретател на 2017 година е  Георги Костов Баев. Той е главен  главен асистент в катедра „Национална и регионална сигурност“ на НВУ „Васил Левски“ и е факултетен ръководител на Център по стандартизация  и отговаря за получаване и разпространение на ISO и български държавни стандарти в университета. Баев е експерт в работна група към МОН за изработване и приемане на работна програма в направление „Космос“ по програмата за научни изследвания Хоризонт’2020 и е член на работна група „Космическа политика“ към Министерски съвет.

Наградата „Еврика“ му е присъдена за съавторство на изобретението „Сателитен спектрофотометър за мониторинг на околната среда“. С това изобретение е създаден сателитен спектрофотометър за мониторинг на околната среда, съдържащ спектрален и фотометричен тракт и канал за предаване на сателитно изображение. Приложението на изобретението е при дистанционните сателитни изследвания на околната среда.

Наградата „Еврика” за 2017 година за млад мениджър беше присъдена на  Евгения Константинова Пеева-Кирова. Тя е изпълнителен директор на Фондация „Заедно в час“. Специализираното жури присъди наградата „Еврика“ за най-добър млад мениджър на 2017 година на Евгения Пеева-Кирова за: значими и устойчиви резултати чрез  каузата „Заедно в час“; за развитие на положителни промени в българското образование; за успешно системно обединяване на усилията на хора, екипи и организации в името на подобряване на българското училище; за доказани лидерски умения, за мотивиране на хора и екипи и за  изграждане на успешни партньорства.

Наградата „Еврика” за млад  фермер на 2017 г. беше присъдена на Райна Владимирова Бонева. Тя е е фермер от 10 години . Ръководената от Райна Бонева земеделска фирма обработва над 13 000 дка земя в региона на село Белгун, община Каварна .

Само през последната година под нейно ръководство са постигнати впечатляващи резултати. Годишният добив на продукция е:  пшеница – 4 434,140 тона; царевица – 4 302,960 тона; леща – 170,800 тона и е на обща стойност 2 465 хил. лв. Тя се реализира безпроблемно и приоритетно на вътрешния пазар, защото се отличава с високо качество и добри показатели.

При награждаването на отличените млади специалисти  на  тържество в Националния дворец на културата, официални приветствия отправиха Петър Кънев – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм в 44-то Народно събрание на Република България, проф. Иван Димов – заместник-министър на МОН, Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, проф. Георги Михов – ректор на Технически университет – София и проф. Диана Петкова – председател на СУБ.

Като част от мотивацията ни да продължаваме да търсим и откриваме младите способни и доказали се българи е да ги представяме и правим обществено достояние постиженията им. Правим го, защото бихме искали и те да станат образец за подръжание от следващите ги други техни колеги. Стараем се да следим тяхното развитие и при възможност да го показваме. Радваме се на всеки техен успех. Трябва да кажем, че истинска радост  предизвика факта, че дъщерята на носител на наградата „Еврика“  през  1993 година за млад фермер  спечели това високо отличие 24 години по-късно. Това е знак, че много важно е децата да бъдат отглеждани и възпитавани с добрия пример и частица от този пример е постижение, открито и популяризирано чрез наш конкурс. Добре би било, ако има повече такива примери и следващите ги да ги надминат във всичко – със знания, с внедряване на новото, без да се поставят граници.

Едновременно с това трябва да продължим да ги подкрепяме и подпомагаме. За тях и за другите млади специалисти, учени и изследователи се оказа, че е много полезна дейността ни, свързана с предоставяне на консултативна помощ за защита на интелектуалната собственост, по някои правни въпроси на организацията и функционирането на фирмите  и неправителствените  организации, за  възможностите за още по-пълноценно използване на новата техника и компютърни технологии. Това са нашите консултационни кабинети, които работят успешно и най-вече този по защита и закрила на интелектуалната и индустриална собственост. Само през последната година в този кабинет  са предоставени, според отчета му, над 150 безплатни консултации за закрила на интелектуалната собственост. С негова помощ са оформени и подадени  три заявки за полезни модели.

Всичко казано до тук не би било възможно без надеждната и полезна информация, което е сърцевина на част от дейността ни за информационното осигуряване на професионалналната реализация на тези млади хора. Новото време ни подтикна и в тази област да се променяме. Изоставихме старите си практики да правим абонаменти, които да изпращаме в училищните библиотеки. Това в днешно време би предизвикало усмивки. Всичко вече се пренесе в Интернет. Там е информацията и за масовия потребител и за тесните научни интереси на специалисти и учени. Там сега се намира и информацията за организацията ни и възможностите, които може да предостави на младите хора и техните организации. Ние трябва да сме там, където са те и техните интереси.

Справката чрез брояча на Фейсбук  показва, че само за последните две седмици страницата ни там е посетена над 800 пъти, а публикациите за фондацията в мрежата, отново по сведения на брояча към края на отчетната година  надминават 23 600. Това са числа, които по стария конвенционален начин за контакти с младежите и популяризация на дейността ни, не бихме могли да мечтаем дори. С напредването на цифровизацията във всички сфери на дейност се увеличават и нашите възможности. Навярно е дошло времето да се допитваме именно в мрежата за потребностите и адекватността на предлаганите от нас услуги. Обратната връзка и в бъдеще ще е много важна за нас.

Продължаваме да пазим свой периметър в информационните материали  и страниците в Интернет на организациите, в които членуваме и на тези на партньорските организации по взаимна договореност. Вече шест години не издаваме информационни брошури от стария тип, а правим специални издания по повод отделен проект или нова програма.

Знаем, че един от сигурните канали за разпространение на информация за фондацията ни и нашите дейности са медиите, както масовите, така и специализираните. За пореден път ще изразим благодарност към тях за това, че оцениха това, което правим  и не подминаха равнодушно постигнатото. Ще споменем тези, които най-често споменаваха „Еврика“ като синоним на търсене, откриване и успехи на младите таланти в науката и техниката: Българското национално радио, Българската национална телевизия, БТВ, телевизия Европа, Дарик радио, АгроТВ, вестник „Капитал“, вестник „Труд“, вестник „Стандарт“, Радио Благоевград  и в публикации в специализираните  издания като вестник „Аз буки”, сп. „Наука“, списание „Мениджър“, вестник „Нов технически авангард“, вестник „Пчела и кошер“, списанието  „Агрокомпас“  и много местни издания. Сред местните издания трябва да споменем тези в Хасково, Севлиево, Кюстендил, Силистра, Благоевград, Шумен, Пловдив, Велико Търново и др. Приемаме това за обяснимо, защото в тези градове е имало най-много прояви, организирани от нас или в партньорство.

И още един добър пример за ползотворно сътрудничество в името на децата и младите хора, които са успели да изявят способностите си в науката и техниката  е този за инициативата ни с екип от БНР. През последната година вече има нова специализирана рубрика, наречена „Еврика! Успешни българи“ в програмна линия „Ефир Знание“. В  рамките на 10 минути два пъти месечно представяме млади учени  и специалисти, учители, земеделски производители, студенти и ученици, които са били открити чрез нашите дейности. Разказваме за проектите и работата им, как се реализират и развиват по света и България и на какво се дължат успехите им. Стремим се да има представители на различните възрасти и области на познанието, с което ги правим пример в обществото, а и допълнително мотивираме учениците и студентите да трупат знания и развиват творческото си мислене и изобретателност.

 

  1. За подпомагане на разпространението на природо-научни, технически и икономически знания и информация

Създадената преди много години  програма „Информация, издания, изяви“ има за цел  популяризацията на знания в областите на природните, технически и икономически науки. Чрез нея подкрепяме проекти и инициативи, свързани с това. Най-често обект на такава популяризация са децата. И в тази област основната дейност се пренесе в Интернет и това е напълно обяснимо. Там е мястото и чрез него ще правим преобладаващо това и в бъдеще. Навярно ще продължат да намаляват вестниците и списанията с такава тематика и ние трябва да сме готови за това. Намаляват и книгите, които се издават и популяризират знания в областите на науката, техниката и технологиите. Дори наши собствени издания отдавна са се преобразували в компютърни сайтове и в това също няма нищо лошо. Според времето ще търсим възможности да ги използваме по-активно.

Когато говорим за популяризация на науката и техниката сред децата, не пропускаме въздействието на чутото, видяното и докоснатото със собствените си ръце. Това става с помощта на един наш дългогодишен партньор, какъвто е Националният политехнически музей. Макар и по-бавно и там настъпват много положителни промени и ние се опитваме да сме част от тях. Увеличиха се образователните програми, разнообразиха се демонстрациите и това привлича повече деца. За някои неща са необходими и хора и инвестиции. По един начин въздействат статичните експозиции и по съвсем различен, тези с практически занимания. През годината получихме второ дарение от „Велев инвест“ ООД, което ни позволи да продължим програмата за работа с деца за обучение по конструиране с помощта на ЛЕГО-конструктори. Освен, че беше довършена тази учебна програма, беше обзаведен клуб по конструиране, чиито групи  работят за формиране на интереси у децата чрез практически занимания и влияят за привличането им към професии, от които страната има остра нужда. Националният политехнически музей функционира не само като чисто музейна институция, но и като културно средище, което развива различни програми и има много силни връзки с образованието и с други обществени сектори. През изминалата година заедно отбелязахме и активно се включихме в поредица от инициативи и изяви, посветени на 60-годишнината от основаването на музея. Ние много често провеждаме инициативите си на територията на музея. Там всички идват с интереси и си тръгват с убеждението, че трябва да се върнат отново, защото има още много, което да видят и научат. Това наше партньорство с музея е осъществявано и благодарение на политиката на ръководството му. Те са тези, които ни помагат да съхраним историята и на конкурса  „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“. При тях се съхраняват наградени проекти на ученици. Те ни помагат да подреждаме всяка година изложба с рисунки и макети, класирани в нашия конкурс.  Заедно с тях вече двадесет и три години издаваме и вестничето „Технитарче“. И до сега, това вестниче продължава да бъде единственото българско музейно издание, което популяризира историята на постиженията на науката, техниката и технологиите сред децата и техните родители. Децата и юношите, за които светът на науката, техниката и знанието разкриват непрекъснато тайните на заобикалящия ни свят и им показват последните достижения на човешкия интелект, са най-нетърпеливите и ентусиазирани негови читатели. Основната задача на изданието е да разширява техния кръгозор, знания и познавателни интереси. Наред с това, друга важна цел е да поощрява и стимулира самостоятелното мислене на младите, да приковава техния изследователски и откривателски интерес. А такива са и идеалните цели на Фондация „Еврика“. За трета поредна година вестничето се издава пълноцветно, подобрено е качеството и  цялостния дизайн. В новия си цветен вид „Технитарче“  отговаря на очакванията на аудиторията, към която е насочен. На хартиен носител изданието е в ограничен тираж, но това се компенсира от публикуването му в електронен вариант на сайта на музея. Там организираме и срещи на български учени с ученици, както това става с тези, работещи по проблемите на изследването на Космоса.

Въпреки, че през последните години само електронните медии бележат ръст и влияние, ние се възползваме от възможностите, които те предоставят за популяризация на новости, за информационни кампании и други форми за позитивно влияние върху младите хора. Наш активен помощник през всичките години, влючително и последната е било списание  „Наука“  чрез неговата дългогодишна рубрика  „Трибуна на младите“. Реализацията на този проект допринася за повишаване на творческото самочувствие и креативността на младите хора и е една своеобразна школа за тях за подготовка на научна публикация, боравене с научния апарат, изложение на идеите и тяхната защита. Предложените статии за публикуване в списание „Наука“ минават през двойна рецензия, което допринася за високото качество на одобрените за печат такива. Чрез публикуването на страниците на авторитетно научно списание младите хора придобиват  самочувствие и се приобщават към научната общност. Рубриката дава и трибуна на становищата на млади учени за  важни въпроси, свързани с проблемите на българската наука и висше образование. Полезна е и актуалната информация за младежки научни прояви, за отличени млади хора, което е общественото признание за успехите им в научни прояви, конкурси, олимпиади и други подобни. Правото на публикация в едно от малкото български  списания с научна тематика е своеобразен стимул за  младите изследователи да се занимават с наука, технологии и иновации и е своеобразна инвестиция в тяхното развитие. Това е елемент от подходите за  създаването на нова генерация талантливи учени, инженери, изобретатели, които да работят за постигането на конкурентноспособна икономика, базирана на знанието и уменията и за изграждане на общество, основано на знанието, напредъка на технологиите и иновациите. През 2017 г. в списание „Наука“ са отпечатени: 6 научни публикации на млади учени, студенти и докторанти, изявили се в дейности  на фондацията; 8 информации за младежки научни конференции, конкурси и проекти с участието на фондацията; 3 есета от конкурса за именни стипендии и едно есе от конкурса на Фондация „Еврика“ и Съюза на физиците в България, посветен на годината на Нютон; 12 други статии на ученици, студенти, учители, преподаватели и научни ръководители, взели участие в организираните от нас конкурси. Списание „Наука“ се публикува он лайн и в сайта на Националната мрежа от виртуални библиотеки, което го прави четимо от още повече хора.

Другото издание, което отразява най-широко и компетентно нашата дейност е вестник „Аз буки“, издание на МОН. Чрез техните публикации достигаме до всяко училище и университет. Вестникът продължава да е наш медиен партньор при организирането и провеждането на Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“. Както и в предходни години журналистите от медията представиха първенците в конкурсите за наградите „Еврика“, надпреварата за стипендиите на фондацията и други инициативи, които правят образа на организацията ни наситен и пъстър.

Заслужава да кажем добра дума и за някои други издания като вестник „Капитал“, който също ежегодно представя носителите на наградите „Еврика“ и обръща внимание на личностите с изявени способности от сферата на информационните технологии и за това благодарим на Мара Георгиева. Верен ни остава и вестник „Нов технически авангард“, издание на Техническия университет в София. В него много точно и пълно се поднася информация за проектите ни в университета и за възпитаниците на същия, които са били отличени за успехи и постижения. Те правят необходимото и за привличане на интереса на студентите към стипендиите на фондацията ни и това е една от причините да се увеличава броя на кандидатите от инженерните специалности и успешното им представяне в конкурсите за именните стипендии.

 

  1. Участие в международни образователни, природо-научни и технически програми и проекти и международно младежко научно-техническо   сътрудничество

Една от целите, формулирана чрез нашия устав е свързана с подкрепа и развиване на младежкото научно-техническо сътрудничество. Актуалността на тази цел се засилва още повече след присъединяването ни към Европейския съюз и към неговите структури, които  развиват и осъществяват същата политика. Това, което се прави сред децата и младежите и техните организации е основата на бъдещо сътрудничество в науката и свързаните с нея технологии. И през последната година продължихме усилията си да поддържаме това наше сътрудничество главно в средата на международната организация МИЛСЕТ, в която членуваме повече от 25 години. Тя е най-голямата международна организациая, която преди години създаде и своя европейска структура и тя е най-активната в Европейския съюз. Използваме и предимството да сме определени за национален координатор на дейността  и на двете структури, тъй като продължава и до сега това, че сме единствената българска организация, макар и без членове, която  може и прави всичко необходимо и възможно да интегрира българските ученици в дейностите на двустранна и многостранна основа. Членството в организацията позволява да имаме преки контакти със сродни такива в 77 страни, а техния брой отдавана надхвърли числото 150. През 2017 г. се навършиха 30 години от основаването на тази престижна международна организация. Нейни учредители бяха 46 организации от 26 страни. Членовете й работят за създаване на условия за контакти и обединени организационни въздействия за мотивиране на младите хора чрез наука, технологии, инженерство, изкуство и математика. Юбилеят беше повод за приемане на стратегически план на организацията, в който се поставят нови цели, съответстващи на времето, консолидират се връзките между отделните членове и включването й в големи международни проекти и програми. Това се отнася в пълна сила и за МИЛСЕТ – Европа, която има пълноправно участие в дейности на ЮНЕСКО, ИКОСОС и специализираните комисии и звена на ЕС. От тези позиции се разкриват и възможности за включването ни в техните програми и дейности.

През отчетната година организирахме участието на наградени ученически проекти от България, които бяха определени  в конкурса, организиран от МОН „Млади таланти“. Те имат приложен характер и осигуряваха най-добрата среда за представяне в международното изложение. През тази година , съобразно действащата периодичност на изявите се проведе Световното младежко изложение ESI’2017 във Форталеза, Бразилия. За там заминаха авторите на класираните на призови места ученически проекти, които избра жури от учени, сред които имаше и наш представител, който да представлява фондацията и следи за съблюдаване на изискванията, предварително обявени от организаторите. Тримата  отличени в  националния конкурс „Млади таланти’2017”, които участваха в ESI’2017  бяха Николай Пашов от 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, Георги Георгиев и Симеон Симеонов от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, Габрово и Асел Исмолдаева от МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна с три проекта на теми: „Как да намерим Принцеса или Търсене на движеща се цел в граф“, „ЕкзоБрахиум – IT приложение за управление на роботизирана ръка или ръкавица с двупосочна връзка“ и „Оптичен Кардиограф“. Ръководителят на националния отбор в Бразилия беше бивш стипендиант на Фондация „Еврика“. В тази престижна международна проява взеха участие 668 представители на 33 страни от всички континенти. Българските участници се представиха отлично и получиха заслужено признание от много  делегации. През 2018 г. ни предстои да организираме българското участие в Европейското експо на науките ESE’2018, което ще се проведе през лятото в град Гдиня, Полша. Намеренията ни са да продължим доказаната успешна съвместна работа с МОН и да успеем да изпратим на изложението подготвени млади българи и вече сме започнали подготовката.

МИЛСЕТ- Европа има и много други прояви, в които според възможностите си, главно финансови, се стремихме да осигурим българско участие. От проведените международни прояви на МИЛСЕТ българските ученици отново донесоха награди. През 2017 година с почетни дипломи бяха отличени четиримата ни участници в Световното научно изложение ESI-2017 във Форталеза, Бразилия и четирите ученици, взели участие в Международния конгрес на младите изследователи в Сарагоса, Испания.

Макар и с известни колебания през последните години от страна на организацията в Испания, където настъпиха промени, произтичащи от обновяване на ръководния й състав, продължава сътрудничеството ни с Асоциацията на младите изследователи на  Арагон. През 2017 година успяхме да изпратим български представители, които участваха  в XXVI Международен конгрес на младите изследователи в Сарагоса, Испания. След последните ни масови участия в този конгрес, когато по покана на организаторите можехме да изпращаме многобройни делегации, преминахме към по–малки групи от ученици, поради ограничения, наложени от домакините. Конгресът в Сарагоса се провежда под патронажа на кмета на града и ангажира вниманието на значими институции, банки и фирми от областта Арагон. По мнение на организаторите представянето на българските участници през  последните четиринадесет години винаги се е отличавало с отлично  качество на проектите, сериозност при подготовката на защитите и това е допринасяло за авторитета и престижа на самата научна проява. През последната година именно поради финансовите ограничения от испанска страна за чуждото участие за сметка на засилване на местното такова, трябваше да изберем само 4 ученика и един ръководител, които да представляват България на конгреса в Сарагоса. Бяха увеличени и таксите за участие на 175 евро. Българските участници в Сарагоса бяха селектирани от състава на лауреатите на Четвъртата междуучилищна научна конференция на езиковите гимназии от София, за която информирахме на друго място в отчета. Вече има отправена покана от испанска страна за новата проява през 2018 г. и ще се постараем да получим по- голяма квота, за да позволим на повече автори да представят проектите си там.

За много други международни младежки дейности, главно в рамките на МИЛСЕТ,  бяхме по-скоро информационно звено, което да предоставя  съдействие на български участници, когато кандидатите могат да си осигурят собствено финансиране, за да се включат в: Европейски космически лагер Camp2017 в Норвегия; международна мултидисциплинарна научна конференция ScieConf 2017 в град Жилина, Словакия; международен летен лагер на науката в Будапеща, Унгария; международна научна конференция по икономика и мениджмънт в Любляна, Словения; международна конференция за иновации в науката и образованието в Прага, Чехия; международна научна конференция „Предизвикателствата на глобализацията“ в Словения и 13-то Международно лятно училище в Петница, Сърбия.

Получихме интересно предложение за сътрудничество с Founder Insttute – стартъп акселератор за предприемачи в идеен стадий, основан през 2009 г. в Силициевата долина и участие в третия семестър на предприемаческата му програма. Предстои да доразвием преговорите си с тях и да се опитаме да подпомогнем българското участие в техните програми.

Проучваме възможности за кандидатстване с проекти по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество, чрез която се предвижда подкрепа на трансграничното и международно сътрудничество в приоритетни области като иновации, проучвания, образование и конкурентноспособност; социално включване, младежка заетост, намаляване на бедността; околна среда, енергейна ефективност, промени в климата и икономика с ниска въглеродна интензивност. Ще се постараем в този проект да намерим подходящи партньори от средата на тези организации от България, с които работим, за да можем при евентуално благоприятно развитие на кандидатстването с подходящ проект, да изпратим достойни представители от клубове и училища, в които се работи по тези проблеми.

Както вече споделихме в предходен раздел на отчета, организирахме провеждането в страната на  българско участие в  ежегодния ден на науката в училище на тема „Устойчивост“.  Направихме предварителна подготовка и за участието на български представители в международния фотоконкурс. Тринадесетият  европейски ден на науката за младежи беше проведен на 16 март 2017 г. Той беше посветен на глобалната тема за устойчивостта. Какво представлява той като проява? В един и същи ден в клубове и училища в различните европейски страни се провеждат тематични дейности без някакви строги правила и съдържателни ограничения, но обединени от обща тема. До колко сме успяли да подтикнем клубовете за участие в този ден съдим само по отразеното участие в сайта на проявата, тъй като регламента не предвижда събиране на друга информация и обобщаване на резултатите. За някои от инициативите в училищата и извънучилищните заведения за работа с деца прочетохме и ние, защото публикациите бяха изпълнени с множество снимки  и се радваме на всички тях, защото те показват многоликото творчество на учениците и умението да се самоорганизират и изявят възможностите си.

В другата традиционна проява на МИЛСЕТ с традиционно силно наше участие се включихме чрез фотографии, разработени от индивидуални участници или в клубни форми. В единадесетия научен фото конкурс „Когато изкуството среща науката“, който по своята същност представлява синтез на наука и изкуство за първи път през последните години  нямахме класирани и наградени българи. Надяваме се, това да е изключение и ще се постараем през следващата година да ангажираме повече участници и представянето ни да се върне на завоюваното престижно място сред многобройните участници.

 

  1. Насърчаване и подкрепа на стопански инициативи и икономическата активност на младите

Както знаете, на миналогодишното заседание на Съвета на фондацията се взе решение програмата „Насърчаване на стопански инициативи“ да остане затворена. Това е причината да не отчитаме проекти и реализирани инициатива в това направление.  Промяна би могла да настъпи, ако се осигури значителен финансов ресурс, който да позволи действително сериозно подпомагане на стартиращи фирми на млади хора. Към този момент такъв не можем да осигурим, а европейските програми и правителствените анонси предвиждат това да стане и с тяхно участие и се гарантира сериозна безвъзмездна финансова помощ.

Поради това, че няма настъпили промени в средата и потенциални кандидати за отпускане на заеми, каквито може да се предоставят чрез тази програма, не предлагаме отварянето на програмата и не заделяме финансов ресурс в бюджета на фондацията за следващата година.

Все пак не сме се отказали да търсим и други възможности  за подкрепа на младежките инициативи в бизнеса. В началото сме на разговори с представители на Founder Institute- филиал за България, които се занимават с обучение и подготовка за стартиране на собствен бизнес предимно на млади хора. Те предложиха и са готови да обединяваме усилия в тази дейност с предоставянето на стипендии за най-успешните идеи разработени и защитени от участниците в техните програми. Може би това е възможно да стане част от новото съдържание на тази програма. За сега не предлагаме веднага промяна в програмата, а може да направим експеримент в рамките на програма „Развитие“ и при успех, да пристъпим към промените.

В тази област навярно би могло да патърсим възможност за работа сред учащите се и включването в инициативи на ученическите фирми в професионалните училища.

 

  1. За някои дейности, свързани с идеалните ни цели и за мястото и ролята на организацията ни в развитието на сътрудничеството с други организации и институции у нас

Независимо, че в предходните раздели на отчета, нееднократно информирахме за проекти и инициативи, които са осъществени с успех заедно с други организации и ведомства, тук ще се постараем да систематизираме този наш подход сред тези наши съмишленици. Това е наша традиция и добра практика да обединяваме усилията си с тях, за да има по-значими и качествени резултати. Така беше и през отчетната година. През 2017 година си партнирахме с много сродни неправителствени организации, институции и медии, с които бяхме заедно в търсенето, подкрепата и развитието на талантите и способностите на децата и младите хора.

Продължаваме да споделяме позицията, че трябва да обединяваме усилията си с организации с научен и творчески потенциал, с такива, които могат да пренасят опит и знания и да намират общото в тези привлекателни за младежите дейности.

Осъществяването на промени и реформи в образованието и науката са мястото, където имат възможности да работим с държавните и местни институции. Там са и нашите целеви групи. Не случайно поставяме на първо място Министерството на образованието и науката и неговите структури, както и БАН, като най-силната и с възможности научна институция.

Като добро трябва да определим и взаимодействието си с държавните институции и организации. С някои от тях имаме дългогодишна практика и добри резултати. Като най-многообразно и полезно сочим взаимодействието ни с Националния дворец на децата, който е и основният методически ръководител на извънкласните дейности в училище и в частност на тези по наука и техника. В някои от предходните раздели на отчета посочихме множество примери, които илюстрират това. Отново на тях ще разчитаме при бъдещи действия от наша страна за изграждане на клубна мрежа в училищата. Не се отказваме от идеята да работим заедно за подготовката на ръководителите за тези дейности по наука и техника, защото това е и  част от функциите на Националния дворец на децата като методическо звено в системата. Това обосновахме като намерение в предходна част на отчета. Част от това намерение ще се постараем да направим на практика в рамките на проекта за „зелени класни стаи“.

Признание за добрата ни съвместна работа и авторитета на фондация „Еврика“ е

включването и реализацията на дейности и прояви от Календарния план на МОН за извънкласни дейности. Навярно ние сме неправителствената организация, която е предложила и са получени най-много прояви в този план. Те са вече 11 и извън него останаха само ученическата конференция на езиковите училища от София, поради това, че се провежда само на регионално, а не на национално ниво и  ученическият конкурс „Моят 3D свят“, който също за сега има все още локален обхват в малко общини в страната. Включването на проявите ни в Календарния план на МОН има много ползи за самите прояви. Това е илюстрация на подкрепата на Министерството. Гарантира разпространение на информация за всички тях чрез системата, включващи регионалните звена и училищата. И още един факт – не без значение, позволява командироването на децата и техните ръководители за участие в изявите и предоставянето на учебна база за тези общи инициативи. Получихме помощ от Националния дворец на децата  при организирането на празници в училищата по време на Дванадесетия европейски ден на науката.

За пореден път трябва да изразим задоволство и благодарност от съвместната работа с Дирекция „Наука“ на МОН. Там грижата за откриването и развитието на талантите в науката и техниката на учениците отдавна е сред първостепенните задачи. Навярно без тяхната финансова подкрепа едва ли щяхме да успеем да изпращаме представители в международните прояви на МИЛСЕТ и други международни организации.

Все още не сме успяли да установим работни контакти с Агенцията, която управлява Оперативната програма „Наука и образование  за интелигентен растеж“, тъй като тя функционира от кратко време и поне за сега не е разгърнала дейност и установяване на контакти във връзка с реализацията им.

С Националното патентно ведомство сътрудничеството ни не търпи особено развитие. Имаме принципната договореност за актуализиране на двустранния договор, тъй като той е на повече от 15 години и трябва да го адаптираме към новите реалности и тяхното виждане за общи действия в подкрепа на младите новатори. На тях разчитаме при откриването на изобретателите сред младежите, но те са толкова малко в последно време, че това ни подтиква да търсим и други пътища за подкрепа на тези млади хора в тази високоотговорна и съдържателна дейност в създаването и внедряването на високотехнологични решения.

По отношение на бизнеса не можем да представим много нови постижения. Продължаваме да изпълняваме договора с  „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД и получаваме поредните десет стипендии. Този договор  е петгодишен и бихме искали  да успеем да го продължим. Договорените стипендии за студенти, обучаващи се в български висши училища по специалностите телекомуникационна техника и технологии, компютърни технологии и информатика се осигуряват без промени. На наша отговорност премина изцяло кампанията за набиране на кандидати, оценката им и тържественото връчване на сертификатите. През последната година имахме известни затруднения, породени от пълната смяна на екипа от страна на фирмата, което се отрази на забавянето на много от дейностите и съгласувателните процеси се забавяха от страна на възложителя. Забави се и превода на дарението за новите стипендианти, но все пак успяхме да ги получим и да изплатим средствата, с които се бяхме ангажирали.

Продължават традиционно добрите връзки с най-големият ни дарител за отминалите години – „М+С Хидравлик“ АД, гр. Казанлък. С помощта им продължаваме да реализираме много образователни инициативи и проекти.

Към дарителите със значим принос трябва да добавим и фирмата „Велев инвест“ ООД, които подкрепят също цялостната дейност на фондацията, а през последната година и два конкретни проекта – продължението на работата на ученическия клуб по конструиране в Националния политехнически музей и за провеждането на Второто изложение конкурс „Младежко техническо творчество“ в Горна Оряховица. Тези проекти са първата стъпка от страна на тази бизнес организация, като част от една политика да се подпомага насърчаване на интересите на учениците към участие в образователни програми,  насочени към създаване на интереси и подготовка на кадри за производството. Следващото е да продължим да работим за запазване и развиване на създаденото и разширяване на този подход на основата на успешните резултатите и действия с тази фирма. Следва да продължим и чрез контактите  с университетите и да направим необходимото за привличане на студенти към машиностроителните професии, в т.ч. и за работа в тези компании.

Стратегическа задача в бъдещите ни действия  трябва да бъде по-близкото взаимодействие с фирмите. Като първа стъпка в новия период следва да потърсим лауреатите на нашите награди за млад мениджър. Всички те бяха и навярно остават много успешни бизнесмени. Те могат да бъдат и потенциални дарители и да ни съдействат за контакти с други успяващи фирми с отношение и социална отговорност, за да успеем да реализираме нови проекти и каузи.

Ще покажем постигнатото в сътрудничеството с други институции и неправителствени организации, сред които са Съюзът на учените в България, Съюзът на математиците в България, Съюзът на  физиците в България, ФНТС и някои негови членове асоциации в различни предметни области, Националната мрежа за деца и др. Няма да прекратим търсенето на възможности за работа с институциите и на първо място сред тях с МОН и неговите звена, БАН и други научни институти.

Организираща основа с две от тях – БАН и Съюза на учените  е споразумението, което подписахме преди години и започнахме изпълнението му с поредица от инициативи. Промените в тези две организации и отминалото време дават основание да търсим актуализация на договореностите. Има предложение да се обединим около създадения в БАН Ученически институт по подобие на ученическия институт по математика и информатика. Това би било полезно, защото така ще направим възможно използването на натрупаните опит и добри практики и в други области на науката. С тях следва да обсъдим и как по-широко да се използва потенциала на новосъздадените центрове по програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за привличане към тях на най-изявените студенти, част, от които са  или са били наши стипендианти. Може още много да се върши за осъществяване на общите цели за работа на учени в училищата, особено в тези, самоопределили се и утвърдени за иновативни. Считаме, че те са и естествените съюзници за осъществяване на идеята за разширяване на мрежата от клубове  в училищата, които в лицето на учените ще имат добри консултанти и ръководители. Би било възможно и заедно да създадем своеобразен методически център в помощ на ръководителите на клубовете и творческите звена в областите на науката и техниката и така да постигаме възможното повишаване на качеството на работата в тях и превръщането им в привлекателни центрове за творчество на децата и младежите. Много неизползвани резерви има и при организирането на форми за изява на творчеството на студентите и младите учени. Струва си да обмислим как бихме могли да подобрим условията за участието им в конференции и симпозиуми, да намерим  подходящата форма за някакъв вид подготовка по проблемите на закрилата и защитата на интелектуалната и индустриална собственост и на първо време това може да стане с помощта на нашия консултационен кабинет по  тези въпроси. А защо да не добавим в проблематиката и тази за киберсигурността. Това е проблем, който придобива все по-голяма важност и необходимост от действия. Може да си бъдем взаимно полезни в работата  за възстановяването на практиката да се провеждат повече студентски сесии, летни университети и школи. Партньорството с тези две институции би облекчило много и работата за откриването на подходящите специалисти, които да са оценители на проети на учениците и студентите, когато има конкурсен характер в провеждането на различни прояви.

Ние не се отказваме и бихме искали да продължим съвместната си работа със Съюза на учените, благодарение на която осъществихме общия ни конкурс за наградата „Еврика“ за постижения в науката, специализираната рубрика „Трибуна на младите“ и др.  А защо не да привлечем там и БАН като най-мощното научно звено в страната.

Когато отчитаме работата си  с други неправителствени организации, не бива да не поставим на едни от първите места и професионално-творческите организации като съюзите на физиците и математиците. Общото поле за дейност и изява са  средношколските конференции, олимпиади и състезания. Макар и по-бавно, успяваме да активизираме и някои дейности сред студентите и младите учени. Бихме успяли по- добре, ако заедно набележим мерки за подкрепа на инициативата на отделни университети.

Другата организация, с която запазваме традиционно добри връзки е Федерацията на научно-техническите съюзи. Обединяваме се с федерацията или някои от нейните членове – специализирани организации в провеждането на изяви на творчеството сред младежите. Така е от години при подготовката и провеждането на конкурса за наградата „Еврика“ за млад изобретател. От три години сме партньори на Съюза на изобретателите в България на Изложението за иновации и изобретения. Добре е, че в тези изложения се включват като участници и ученически клубове, но много големи резерви съществуват за привличането на студентите. Трябва да помислим дружно дали не можем да намерим пътища за активизиране на творчеството им и привличането им чрез конкурси за решаване на конкретни технически и технологични проблеми, които да станат теми за техни дипломни и курсови работи. Струва си да направим необходимото за възобновяване на наша обща практика за провеждане на конкурси за най-добрите дипломни и курсови проекти.

Другата група от неправителствени организации, с които имаме не малко общи каузи и дейности са общностите на самите неправителствени организации. Сред тях трябва да отбележим Българския дарителски форум /БДФ/, в който членуваме от учредяването му. В рамките на тази организации си дават среща организации и фирми с добре функциониращи програми за социална отговорност. Участваме в някои от нейните дългогодишни практики, кампании и конкурси като „Аз съм надежда“, посветена на Европейския ден на фондациите и дарителите. Обсъждахме мерките и действията, произтичащи от приетите измененията и допълненията на ЗЮЛНЦ и други нормативни документи, отнасящи се до общите ни интереси и проблеми. Много важно е сега да съумеем своевременно да организираме пререгистрацията, наложена от промените в този закон и  още в  началото на 2018 г. да осъществим необходимите действия, защото ни предстои представянето на годишните отчети вече в друга институция – в Агенцията по вписванията, а не в Министерство на правосъдието, където до миналата година, това беше мястото, където се отчитахме като организация в обществена полза.

Като членове на Българската мрежа за корпоративна социална отговорност се възползваме от организациите в нея, за да информираме за много от нашите дейности, свързани с потенциални участници сред работещите млади хора. Чрез тях се стремим да достигнем до потенциални дарители, които да подкрепят наши каузи и инициативи.

През последната отчетна година  продължихме да бъдем част от организацията на международното  изложение „Пчеларство” и неговата съпътстващата програма. Нашето участие през всичките тези години е свързана със стимулирането на най- добрите млади пчелари. И в двадесет и третото му издание, заедно с организаторите от „Партнерс експо” ООД и Областният пчеларски съюз в Плевен проведохме конкурса  за най-проспериращ млад пчелар. Действащ стимул за младите пчелари, участващи в него е правото на най-добрия да бъде и финалист в другия наш престижен конкурс за млад фермер. Така през последната година, пчеларят Красен Топалов от Търговище, който отглежда над две хиляди кошера  спечели наградата на изложението в Плевен, а след това стана и един от лауреатите на 27-то издание на Националния конкурс на фондацията за най-добър млад фермер.

Получихме предложение да се включим в новосъздадената социална платформа Volontime за доброволчество, корпоративна социална отговорност и дарителство. Все още не сме взели своето решение за присъединяване към нея, тъй като ние сме организация без членове и това отношение имаме сравнително по-малко възможности за доброволчество чрез включване със собствен труд и време, но предстои да обсъдим дали не бихме могли да привлечем такива подкрепления в случай, че успеем със създаването на мрежа от ученически клубове, където могат да ни помагат специалисти от различни фирми и организации. Би могло да регистрираме чрез платформата каузи, за които да търсим и намираме подкрепа, тъй като регистрацията  и използването на платформата е напълно безплатно, а на нея й предстои да се развива и да достига до повече хора и организации.

Като полезно може да определим участието ни в Националната мрежа за деца. Тя става все по-голяма и се утвърди като най-влиятелната организация, работеща със и за деца и семейства в цялата страна. Участваме в специализираната работна група „Образование“ и продължава да бъдем  уважавани и ценени в областите  за развитие на талантите у децата. Там сме и защото работата й позволява общуване с други организации, с които да обменяме добри практики. Тя има добре функционираща информационна система и контакти със структури, която захранва с новини богатото съдържание на сайта им. Чрез Националната мрежа за децата имаме възможност да участваме във формирането на политики, в обсъждането на нормативни документи и програми, тъй като тази най-голяма организация, работеща в защита на интересите на децата е член на съвети към  МОН и Агенцията за закрила на детето. Участвахме в обсъждането на Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и по специално за трудностите и пречките при кандидатстване по отворени процедури към програмата от гледна точка на заложените изисквания към кандидатите в методиките, създаващи ограничения за работата на  неправителствените организации и финансиране на техни проекти.

Ще кажем  малко за продължаващите добри контакти с Асоциацията на индустриалния капитал в България, която също е неправителствена организация. Вече години наред сме  партньори,  когато търсим да изявим млади мениджъри. Не случайно сме и съорганизатори на националния конкурс за най-добър млад мениджър. Тази организация е опосредствения източник на оперативна информация от работните органи за управление на програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“, където тя е представена на високо управленски ниво и това помага да следим развитието на обявяваната тематика и финансирания по различните направления на програмата. Сега става и с още по-големи възможностите за включването ни в общи проекти в областта на професионалното образование. Тя е организацията, която би била много полезна и при провеждането  на конкурси сред студентите за решаване на конкретни проблеми и търсенето на решения, свързани със създаването на производители с малък или ограничен инженерно-технически персонал. Отново трябва да изразим  благодарността си за получените целеви дарения от фирми, членове на Асоциацията.

Тъй като съзнаваме колко е важно да има непосредствени контакти с организации и фирми, свързани с новите технологии и подготовката на кадри, трябва да посочим още едно такова в лицето на Клъстер „София – град на знанието“, който е доброволно обединение на водещи научни, развойни и обучителни организации и компании от София, заинтересовани от съвместна дейност и дългосрочно коопериране в икономиката, базирана на знания, преимуществено в информатика, ИКТ, креативни и рекреативни индустрии. От 25.01.2017 г. клъстерът  вече е регистриран по ЗЮЛНЦ. Той осъществи  първите си прояви – конференцията „София град на знанието“ и международната конференция „Качество в образованието“ QED’17. Предстои да  стартира изпълнението на проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и още един спечелен проект, който е свързан с укрепване на клъстера инстутиционално, което ще позволи и по-енергични действия за включване в новосъздадените центрове за върхови технологии по Хоризонт 2020.

С няколко изречения ще потвърдим изразеното по повод работата ни с медиите. Те са ни подкрепяли в инициативите ни и чрез тях сме получавали обществено одобрение. Най-компетентно и пространно са правили това специализираните медии и това е обяснимо. С повечето от тях имаме дългогодишни контакти и ще се стараем да ги развиваме. Това се отразява и на доверието помежду ни. Сред тях трябва да споменем  издания като вестник „Аз буки“, списание „Наука“ и др. Чрез вестникът, който е орган на МОН, достигаме до училища и университети, до учители и ръководители на клубни форми. Той застана до нас като медиен партньор в най- мащабния ни конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” и го прави вече години наред. Дори и без да са медиен партньор в конкурсите за наградите „Еврика“, те отразяват широко подготовката им, а след това представят и лауреатите.

Второто издание с дългогодишно успешно партньорство е списание „Наука“. С неговата редакция сме намерили  възможност да поддържаме рубрика „Трибуна на младите“, което означава, че почти във всеки брой има материали за дейности на фондацията или публикации на участници в конкурсите за наградите „Еврика“ и за стипендиите, особено за именните такива. Предоставената възможност на младите учени да направят свои научни публикации безплатно е още един шанс за младите изследователи, тъй като те са обект на рефериране и се поместват  в много от библиотечните сайтове.

Изразяваме удовлетворението си, че имаме добри връзки и в медиите, които достигат до многохилядна аудитория и формират обществено мнение като Българското национално радио и Българската ноционална телевизия. Към тази група следва да добавим и предаванията и публикациите по определени поводи на Евроком, БТВ, Агро ТВ, телевизия Европа, телевизия ON AIR и Дарик радио, на вестниците  „Капитал“, „Дума“, Труд“ и др. С постоянен интерес към провявите ни са не една регионална медия.

Чрез тях ние сме оценявани и насърчавани  и с това успяваме да популяризираме проекти и резултати от тях, свързани с онова, което правим в подкрепа на промените в образованието и свързаните с това промени в организацията на извънкласните дейности, на постижения в науката на младите учени и в  подкрепа на учителите и училищните ръководства.

Всички медии, които посочихме като добър пример в осъществяването на мисията ни получават нашата благодарност и готовност заедно да продължаваме да работим в името на децата и младежите.

 

♦    ♦  

Отчетът за работата и резултатите от нея на фондация „Еврика“ през 2017 г. е равносметка и виждания за по-нататъшно развитие. На основата на конкретните числа и факти, можем да считаме, че развитието на организацията е стабилно и осигурява възможности за осъществяване на мисията ни. Организацията има устойчивост и обществено признание за постигнатото. Това, което предстои трябва в още по-голяма степен да отговаря на новите потребности и реалности, които се налагат от качествените промени в развитието на обществото, от необходимостта да бъдем в подкрепа на полезните инициативи и автори и организатори на такива и по такъв начин да защитаваме позициите, че просперитет на един народ и неговото бъдеще са свързани с образование, с качество на подготовката и смели иновативни решения.

 

Приложения

Програма „Таланти“
Програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество
Програма „Развитие
Използвани средства по програмите на фондация „Еврика” през 2017 г.