Отчет за дейността на фондация „Еврика” през 2019 година

 

(със съкращения)

 

Годишният отчет на фондация „Еврика“ обобщава извършеното и анализира постигнатото през 2019 г. и в него са включени информации за дейности, инициативи и прояви, които позволяват да се направят изводи за поредните стъпки за реализиране на целите и новите възможности пред организацията и които  да изведат на нива, съответстващи на новото време. Това ново време изисква нови критерии за организирането на работата ни и привеждането й в съответствие с подходите за превръщането на образованието и науката в най-важната част при избора на приоритетите, както и  използването на дигитализацията като неотменна  част от пътя към  развитие.

На тази основа се постарахме да видим всички предимства и недостатъци в дейността ни като обществена организация и да потърсим новите посоки и средства, с които да заемем мястото си в осъществяването на отговорната задача за реализиране на политиката за приоритет на образованието и свързаните с това промени в основните ни цели и задачи в бъдещи периоди. За да успеем в тези си намерения трябва още веднъж да се върнем към изпълнението на целите и свързаните с тях програми, които са организиращата основа на дейността ни и тяхната актуализация, правена през последните години от Съвета на фондацията. Основавахме се и на собствените си постижения и създадени традиции през отминалите тридесет години и пазехме всичко добро, създадено като принципи и подходи, утвърдени през  изминалите години от създаването ни като фондация. Водещо беше да следваме мисията си, но осъвременена с изискванията на променящото се време и свързаните с това нови изисквания и потребности на децата и младите хора. Затова и търсехме за избора на решения и подходи мнението  на тези младежи, които вече познаваха работата ни, на единомишленици и експерти, които работеха в нашите области и имаха усет за новото, съчетано с опита и традициите в образованието, науката и специфичните дейности сред младежите и децата и техните организации. Стремежът ни беше и остава да се променяме, но и да пазим завоюваното като  дейности и средства, да имаме надеждни съветници и партньори и да се стараем да привличаме за делото и самите млади хора

Направихме не малко. Това говорят фактите и числата в отчета, както и оценките, които получавахме от авторитетни институции, личности и организации, които се съдържат и в настоящия отчет. Финансово дейностите ни се осигуряваха от управлението на нашето собствено имущество и получени дарения от фирми и организации за отделни дейности и проекти. Осъществявахме програмите си със средствата, осигурени ни чрез утвърдения годишен бюджет, който от своя страна се захранваше от управлението на собствения ни капитал, от дарения и от привлечени средства от функциониращи програми и фондове, които подкрепят проекти от спектъра на нашите дейности. Така с отредените ни 370 хиляди лева, успявахме да осигурим най-необходимото и да гарантираме осъществяване на утвърдените програми и дейности като такива

възможности за обединяване на силите и средствата със сродни организации и заедно успявахме да осъществим желаното.

Дейностите и резултатите от едногодишната ни дейност и финансовите отчети са представени в този отчет, приложенията към него и примери, които илюстрират свършеното като полезно и добро и като цяло като успешна година в развитието ни.

 

   І. За осъществяване на идеалните цели на фондацията

Отминалата 2019 година беше време  на  сериозни промени в образованието, за да се постигне по-пълно съответствие между потребности и възможности в подготовката на кадри в определени приоритетни области. Бяхме не само свидетели, но и участници в промени в съдържанието на дейности в училищата и университетите, в обществените дейности, които се развиваха многопосочно и със забързани темпове. Все повече внимание се отделя на иновациите в тези области и се търси ново съдържание, нови подходи и естествено нови резултати.

Продължаваме да търсим необходимото ново и да намираме своето място в цифровата икономика и цифровото общество и все по-ясно съзнаваме, че това може да стане само с ново мислене, с нови технологии за осъществяване на това ново  мислене и за това са нужни усилията на всеки от нас и всички заедно. Това обединяване ще създаде условия и ще направи възможна промяната.

Промяната изисква критично да погледнем не само  към онова, което става в училище по силата на измененията в учебните програми и организацията на учебния процес.  Най-напред навярно трябва да си отговорим на въпроса „Какви кадри са ни необходими?“. След това да направим и следващите стъпки за вярно и точно формулиране на знанията и уменията, които трябва да притежават тези кадри и как да бъдат постигнати тези цели. Върви се към нови технологии в образованието, но за тях са необходими условия. Условията не са свързани само с материално-техническа и друга учебна база, но и с подготовката на кадри и овладяване и прилагане на нови подходи. И там трябва да търсим нашето място като организация. Да създаваме интереси сред децата към природните науки и да насочваме създадения у тях интерес към компютрите и компютърните технологии и да се опитаме да обвържем това с потребностите на утрешния ден като професии, приложение на знанията и уменията, придобити в учебния процес в приложни и творчески задачи. Всичко това е свързано и със задълбоченото изучаване на математика и физика, където се поставят основите на това, което в последните години наричаме СТЕМ и без което не може да има иновации в съвременното производство и технологии. Естествено продължение на това следва да търсим в овладяването на творчески подходи и използване на науката за намирането на нестандартни решения.

Това налага да прочетем отново формулираните цели и задачи, които си поставихме като организация и да намерим ново съдържание в организираните от нас дейности.

 

  1. За получаването на природо-научни, технически и икономически знания, умения и култура в подрастващото поколение, подпомагане на обучението и квалификацията на млади хора с изявени способности в областта на природните науки, техниката и управлението.

Чрез програма „Таланти“ си поставихме цели, свързани със съчетаването на интересите на децата и младежите и потребностите на обществото. За тази цел се стараем да намерим вярната и точна преценка на това, което наричаме естествени интереси и насочването им към новите професии и овладяването на нови знания и умения. Тази нова функция на дейностите, които организираме е много силно обвързана със съдържанието и стимулите за постигане на това.

Такова насочване и въздействие  осъществяваме чрез стипендиантската програма, която реализираме чрез програма „Таланти“. Тя е същностна част, осъществявана през годините и е променяна която  да отговаря на новото време. Променяхме областите, в които търсехме стипендиантите, променяхме и размера на стипендиите и едновременно с това трябваше да пренареждаме приоритетите ни, за да съответстват те на потребностите. Използваме нови  техники и организиращи подходи и оценки. Търсихме баланс при оценките като критерии и значимост на постигнатото. В наша помощ са уважавани учени и специалисти от практиката. Добре ни служат основните правила, по които подбираме кандидатите, защото позволяват да се оценяват обективно овладяването на знания, съчетани със участие в реализацията на научни проекти, създаването на иновационни продукти и първи научни публикации, които са резултат от личното участие на студентите в научни изследвания.

През тази година получихме друго целево дарение от група физически лица. По инициатива на Георги Балански – член на Изпълнителното бюро на фондацията и Тодор Станчев – член на специализираното жури за определяне стипендиантите ни, постъпи целево дарение за нова именна  стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2 300 лв. за студент по българска филология и литература. Тя  беше присъдена  по правилата на останалите именни стипендии. Такива предложения биха могли да се обсъждат при постъпване на допълнителни финансови дарения и в съответствие с приоритетите, които може да утвърди Съвета на фондацията в зависимист от това, подготовката на какви кадри искаме да стимулираме. Другото предложение, което поставяме на вниманието на Съвета на фондацията е да бъде учредена нова именна стипендия на името на акад. Благовест Сендов, който има своето достойно място в българската наука, но и към нашата фондация като неин Председател в периода 2002 – 2005 г. Той е заслужил нашето признание и вярваме, че ще ни подкрепите за това.

И през настоящата година проведохме добра информационна кампания. Използвахме традиционните канали за работа в университетите и добавихме някои публични изяви и проекти, проведени с партньори  за да представим пред обществеността нашите предложения. Работихме с кариерните и ресурсни центрове към университетите и студентските съвети.  Благодарни сме на университетските ръководства за това, че направиха възможното нашата информация да достигне до студентите чрез официалните им сайтове и някои от специализираните сайтове на младежки организации и студентски сдружения. Успяхме в някои университети да създадем виртуални представителства с активната и безвъзмездна помощ на преподаватели и ръководители на звена от катедри до факултети. Привлякохме и получихме помощ от бивши стипендианти. Тяхното добро отношение е резултат от коректното изпълнение на всички наши ангажименти към тях като методическа, финансова и логистична дейност за своевременното изплащане на отпуснатите средства.

За значимостта на нашите стипендии е ставало дума много пъти. Оценки и признание сме получавали от личности и институции, но и от самите студенти. Пример в тази насока е изразеното мнение на победителят в конкурса за стипендията „Акад. Ангел Балевски“ – курсант Мирослав Димитров от НВУ, Факултет по артилерия и ПВО – Шумен. Той изрази задоволство от  обективното и професионално провеждане  на конкурса и  заяви, че ще използва стипендията за повишаване на уменията си за подобряване на  инженерния си потенциал и стипендията ще му помогне да превърне своите инженерни идеи в реалност като създаде  реални прототипи.

С решение на Съвета на фондацията беше увеличен размера на именните стипендии и за учебната 2019/2020 година студентите ще получават годишна стипендия в размер на 2 300 лева. Увеличен беше и размера на другите стипендии: за носителите на златни медали от олимпиади – 1 400 лв., за сребърни медали – 1200 лв. и за бронзови медали – 1 000 лв. Новоучредената  стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан“ също е в размер на 2 300 лв. Като признание за добрата работа на фондацията приемаме продължаващата подкрепа от българския еврокомисар за иновациите, научните изследвания, образованието, културата и младежта Мария Габриел, която се обърна с приветствие към стипендиантите и през тази година.

И накратко за резултатите в числа. За заключителния кръг на конкурсите за 10-те именни стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ бяха допуснати за събеседване 41 студенти от 17 висши училища в страната. Отлично се представиха кандидатите  за именните стипендии „Джон Атанасов“, „Акад.Методи Попов”, „Акад. Никола Обрешков”, „Акад. Димитър Мишев”, „Кольо Фичето“ и „Акад. Георги Наджаков“. Техните достойнства и постижения оценяваха журитата, включващи трима академици, двама член-кореспонденти, седем професори и още шест изтъкнати специалисти. Тяхната професионална работа, съчетана с творчески подход към анализ и оценка на студентите позволи да се постигне обективност при определянето на носителите на стипендиите. Отчитаме нарастване на интереса и броя на кандидатстващите студенти от Националния военен университет и по-конкретно филиалите му в  Долна Митрополия и Шумен, от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, от Икономически университет – Варна, ТУ – Габрово, МУ – Варна, ХТМУ – София и Тракийски у-т – Стара Загора. Отлично се представят през последните години кандидатите за именната стипендия „Акад. Ростислав Каишев” и именната стипендия „Акад. Георги Наджаков“. Радващо е  високото ниво  на кандидатите за двете инженерни стипендии. Кандидатстващите физици са с трайни научни интереси в областта на астрономията и астрофизиката, което е следствие от нивото на  извънучилищните форми на работа най-вече на  астрономически обсерватории и клубове в страната и наличието на много състезания и олимпиади по астрономия.

Потвърждават се изводите, направени от експертите и членовете на специализираните журита, че голям принос за нарастване интереса и обществената значимост на именните стипендии на фондацията имат извършените промени в Статута на специалните именни стипендии, които дават възможност на Изпълнителното бюро по предложение на специализираните комисии и при наличие на ресурс да определя по двама носители.

Още от основаването на фондацията ние изплащаме стипендии и на ученици и студенти, придобили това право като носители на медали от международни олимпиади по математика, информатика, физика, биология и химия. Новите изисквания на Европейския съюз за личните данни ни създаде известни проблеми за установяване на контактите с новите носители на медали от международните средношколски олимпиади. От МОН вече не получаваме необходимата информация, но успяхме да се справим и с този проблем, като изказваме  благодарност за съдействието  на Сдружението на ръководителите на олимпийските отбори по природни науки и досегашните ни стипендианти като носители на медали от международните олимпиади. Броят на стипендиантите ни от международни олимпиади можеше да е значително по-голям, но част от тях вече учат в престижни университети зад граница и няма да получават финансова подкрепа от нас. Друга част, които до сега са били стипендианти, вече са завършили образованието си (4 студенти) и още четирима са продължили в образователни програми в чужбина.

През 2019 година, по традиция, българските отбори по математика, информатика, физика, химия и биология се завърнаха от международните олимпиади с медали и отличия. На 60-та международна олимпиада по математика, проведена в град Бат, Великобритания, българският отбор спечели пет сребърни и един бронзов медали  сред участници от 112 страни. Иво Петров, ученик в СМГ и стипендиант на Фондация „Еврика“ е един от малцината, които са успели в една година да спечелят медали от две различни олимпиади – по математика и физика.

До сега на Международната олимпиада по математика в нейната 60-годишна история българите са спечелили 288 медала – 54 са златни, 123 сребърни, 111 бронзови медала.  С 2 купи и 8 медала се завърнаха българските състезатели  от Олимпиадата на Метрополисите по природни науки в Москва, Русия. Нашите стипендианти Евгени Кайряков, Дамян Францов, Иво Петров и Васил Николов, както и Светлин Лалов, Андон Тодоров, Александър Радославов и Явор Пеев спечелиха 2 златни, 5 сребърни и 1 бронзов медали.

Четири медала – един златен, два сребърни и един бронзов, спечелиха българските ученици на 31-та Международна олимпиада по информатика в Баку, Азербайджан. Досегашният стипендиант на фондацията Радослав Димитров завоюва златен медал, Александър Кръстев и Мартин Копчев – сребърни, а новият ни стипендиант Виктор Кожухаров от МГ „Баба Тонка“, Русе – бронзов медал. Страната ни запазва 5-то място в света по медали за всички олимпиади по информатика. Спечелили сме 108 медала – 27 златни, 43 сребърни и 38 бронзови. Шест медали за България спечелиха младежите ни по информатика от Международната школа по информатика /ISI Junior/ в Иннополис, Татарстан. Българските представители се пребориха за 1 златен, 3 сребърни и 2 бронзови медала.

И петимата ни участници в националния отбор се завърнаха с медали от 50-та Международна олимпиада по физика. В Израел те завоюваха 2 сребърни и 3 бронзови медала сред участниците от 80 страни. От 1967 г. до 2019 г. отборите по физика на България са спечелили общо 127 медали: 14 златни, 42 сребърни, 71 бронзови, както и 61 почетни грамоти.

Успехи постигнаха и младите астрономи. На 13-та Международна олимпиада по астрономия и астрофизика, българските ученици спечелиха 1 златен, 3 сребърни и 1 бронзов медали. Сред 254 участници от над 40 отбора от цял свят изпъкна представянето на двукратния златен медалист и стипендиант на Фондация „Еврика“ Георги Александров, вече студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

За втора поредна година олимпийците ни по биология постигнаха голям успех, като и четиримата ни национални състезатели спечелиха медали в оспорвана надпревара на 30-та Международна олимпиада по биология. България е една от шестте страни-основателки на олимпиадата през 1989 година и до сега българските  състезатели са спечелили 5 златни, 13 сребърни и 45 бронзови медали. Нашите стипендианти Десислава Илиева и Здравко Иванов от СМГ спечелиха сребърни медали, а Иван Георгиев и Кирил Тошев бронзови медали.

На 51-та Международната олимпиада по химия в Париж българските представители завоюваха  един златен, един сребърен и два бронзови медала. Досегашният стипендиант на фондацията Евгени Стателов спечели златен медал и вече е студент в университета в Байрот, Бавария, Германия. Възпитаникът на НПМГ – София и наш стипендиант Камен Петров спечели първия златен медал за България от Менделеевата олимпиада по химия в Санкт Петербург, Русия. Сребърни медали донесоха  нашите стипендианти Дамян Францов и Евгени Стателов, а Кристиян Вилхемов беше отличен с почетна диплома.

Три сребърни и три бронзови медала спечелиха българските участници в 17-та Олимпиада по природни науки на Европейския съюз /EUSO/.

Равносметката за учебната 2019/2020 година показва, че Фондация „Еврика” има 48 стипендианти, от които: 15 носители на именни стипендии; 1 носител на стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ по целево дарение; 1 студент, носител на златен медал от международна средношколска олимпиада; 12 студенти и ученици, носители на сребърни медали от международни средношколски олимпиади; 19 студенти и ученици, носители на бронзови медали от международни средношколски олимпиади.

На 12 декември 2019 г., на тържествена церемония в Националния политехнически музей връчихме удостоверенията на 48-те стипендианти на фондацията. „За мен Вие сте новатори, които днес пишат нашето утре. Вие въплащавате по свой конкретен начин това, от което се нуждаем днес в Европа: отлични умения, свежи идеи, дързост. Искрено вярвам, че ако днес получавате своите стипендии, утре ще Ви видим сред лидерите, които ще определят дневния ред на Европа.“ Така определи отличените ученици и студенти еврокомисар Мария Габриел. В приветствието си към стипендиантите Милена Дамянова – председател на Парламентарната комисия по образованието и науката в 44-то Народно събрание заяви: „Всеки Ваш медал от международно състезание и малко откритие в големия свят на науката са повод за гордост на всички нас. Днес Вашето усърдие, трудолюбие и упоритост се награждават. Награждават се многото часове на труд. Но именно упоритостта и усърдието, любовта към науката и любопитството към новото и непознатото Ви отличават от Вашите връстници.“

В изминалите години  често сме представяли свършеното по програма „Таланти“ по различни програми и проекти. Сред тях се откроява този, който нарекохме Ученически институт по математика и информатика (УчИМИ) и  създадохме преди деветнадесет  години заедно с Института по математика и информатика на БАН, МФ „Св. св. Кирил и Методий” и Съюза на математиците в България  /СМБ/ като дългосрочна програма за работа на български учени с изявени ученици по математика и информатика от средните училища. И през отчетната година в рамките на неговата програма бяха проведени ученическа конференция, пролетна ученическа секция, както и подбор чрез състезание на двамата  участници в Изследователския научен институт / RSI / в Масачузетския технологичен институт. За поредна година  с международно участие бяха лятната  изследователска школа, ученически работен семинар и семинар за учители по математика, информатика и информационни технологии. Ежегодно в УчИМИ се разработват над 120 проекта от около 150 ученици от повече от 30 града в страната. Ученическата конференция на УчИМИ се провежда всяка година от 2001 г. насам като конкурсна сесия, на която участват ученици от 8 до 12 клас от училища в цялата страна. След рецензиране от учени от БАН, най-добрите проекти се допускат до защита или в постерна сесия в две групи – по математика и по информатика и информационни технологии. Авторите на отличните проекти в Ученическата конференция, които не са в дванадесети клас, получават правото  на интервю за определяне на двамата български участници в RSI – лятна изследователско програма на Center for Excellence in Education, която е шестседмична и се провежда в Масачузетския технологичен институт в САЩ. Там се определят и участниците в Ученическата секция на Пролетната конференция на СМБ и техните разноски се поемат от УчИМИ.  В Деветнадесетата ученическа конференция по математика и информатика /УК’19/  в секциите  по математика, информатика и информационни технологии взеха участие 81 ученици от математически и общообразователни гимназии от цялата страна. Те представиха общо 62 авторски проекта. Шест проекти по математика и девет по информатика и информационни технологии получиха грамоти за отлично представяне, а 9 по математика и 34 по информатика и информационни технологии грамоти за много добро представяне.

Обобщено, за деветнадесетгодишния  период от съществуването на УчИМИ, през неговите форми са преминали над хиляда и четиристотин ученици и техни учители по математика, информатика и информационни технологии. Нараства броят на възпитаниците на тази школа, които участват отново в живота му, но вече като научни ръководители и консултанти на учениците. Авторите на много проекти, разработени в Ученическия институт след това са участвали в престижната школа на Масачузетския технологичен университет  и са публикували статии в специализирани научни списания и трудове на конференции. Възпитаниците на УчИМИ се връщат с награди от най-престижните европейски форуми за млади учени и от научни форуми, организирани в САЩ, Канада и Австралия. Забелязва се засилено прилагане на компютърни симулации за изследване на математически и други проблеми. Радостно е, че интердисциплинарните проекти вече не са  рядкост, защото най-плодотворните постижения на науката в последно време идват тъкмо от такъв вид разработки. Вече убедено можем да заявим, че в страната ни са създадени структури, подобни на УчИМИ, които покриват другите научни области, като физика, химия и биология, та дори и хуманитарните науки. Показателна в това отношение е дейността на Ученическия институт към БАН, на който Фондация „Еврика“ е сериозен партньор. Трябва да отбележим и видимата помощ, която получава УчИМИ и Ученическия институт към БАН от Министерството на образованието и науката. В тях ученици ще работят по един или няколко проекта, ръководени от утвърдени в научната област имена. Девет от тези области ще бъдат от областта на естествените науки, технологиите, инженерството и математиката, а останалите – от хуманитарните и обществените науки. Основната цел е да бъдат открити ученици с интерес към науката, да се развие изследователският подход в образованието и да се усъвършенстват уменията на учениците за презентиране на резултати пред публика. Финансирането на 15-те малки общности е осигурено от МОН по програма „Образование с наука“. Смятаме, че Фондация „Еврика“ трябва да продължи да подпомага дейността на тази уникална институция УчИМИ в интерес на талантливите и ученолюбиви млади български математици и информатици.

Клубовете в училищата, които са избрали да работят в областите на природните науки, продължават да са в обсега на нашите интереси и дейности . Програмата на МОН, „Наука и образование за интелигентен растеж“ увеличи многократно финансирането на тяхната дейност.

Все още като техен недостък се очертава съдържанието на дейностите, които често повтарят или незначително разширяват формите и съдържанието на работа и възможността за промяна се крие в работата с учителите.  Възможностите  за тази промяна могат да се търсят в мултиплициране на опита в областта на математиката и информатиката и обединяване на провеждането паралелно на обучение и семинари на ученици и учители. Това практикуват в лятната изследователска школа в УчИМИ.  Втората възможност можем да търсим в обучение на бъдещите учители още в университета. Вече проведохме разговори в Пловдивския университет, където основно се подготвят бъдещи учители в областите на СТЕМ.  Получихме разбиране и навярно ще започнем работа под формата на проект за желаещи студенти и в зависимост от резултатите ще направим мотивирано предложение пред университетското ръководство за включване в учебната програма.

Не сме прекъснали близките си контакти и с клубове в училища, които създадохме в рамките на проект в предходни години. Това, което е радостно, че голяма част от тях станаха част от програмите и попаднаха в функциониращи иновативни училища. В основата им са същите тези учители, които наистина имат стремеж към новото и го правят с интерес и желание. Следим развитието им основно през създадената от тях и за тях платформа в Интернет и публикациите във вестник „Аз буки“. Струва си на този основа да потърсим партньорството им за създаването на мрежа от клубове, които да осъществяват интегрирани дейности и проекти. За такава готовност и мнение разговаряхме с ръководители на клубове от училища, които участваха в ежегодното изложение в Горна Оряховица. Това бяха най-вече представители от професионални гимназии, но резерви остават и за работа в останалите такива, а и сред тези в основните училища. С това трудно бихме могли да се справим без истински съюзници, каквито е нормално да търсим в МОН и Националния  дворец на децата, където основно следят и методически ръководят  извънкласните дейности и биха могли да им въздействат, независимо от тяхната локална инициатива. Готови сме да застанем в основата на един мащабен проект и се постараем да въвлечем в него съмишленици сред учителите и директори на училища. Навярно си струва да обсъдим възможностите и с някои други организации и най-вече с работодателски организации, за да търсим добри решения за работа в  професионалните гимназии.

Може да търсим своето място и в  реализацията на инициативата „Образование за наука“, която си е поставила амбициозната задача за година поне 10 000 ученици да посетят и да участват в работата на институтите и музеите на БАН. Резерви има за работа и в Националния политехнически музей, който непрестанно разширява тематиката и формите на работа. С тях вече имаме добра практика с работата на функциониращият от три години клуб по конструиране на основата на Лего. За да бъде полезна съвместната ни дейност там бихме могли да предложим разработване на дигитални представяния на различни дейности и организиране на летни школи за деца. Фокусът е върху STEM обучението, като идеята е образованието на бъдещите учени да започне още в началния училищен етап. Възможно е да се присъединим и към идеята  за разработване на български Портал за наука и изследвания. Той ще осигури достъп до резултатите от всички изследвания, финансирани от бюджета и от програми и инициативи за сътрудничество. Най-сериозно предизвикателство ще е изграждането на инфраструктура, осигуряваща бърз достъп до информационните масиви, които се съхраняват в различни научни центрове на Стария континент.

Водени от желанието да сме полезни и да допринесем за подобряване на обучението в областите, които наричаме СТЕМ, заедно с още две неправителствени организации /АИКБ и СМБ/ се обърнахме към МОН  с мотивирано предложение за въвеждане на задължителна матура по математика при завършване на средно образование. Това би направило по-целенасочена подготовката на учениците и техните учители и в крайна сметка ще повиши знанията на не малка част от тях. Считаме, че заедно трябва да търсим форми и средства за въздействие при формиране на групи и клубове по интереси в училище по тези дисциплини, провеждане на повече състезания и конкурси, които да помогнат и за подготовката и изявата на учениците.

Има някои традиционни прояви, които могат да придобият и ново звучене и да станат пригодни за нови конкурси, клубни и училищни изяви. Такава проява е Европейският младежки ден на науката. През отчетната година се проведе неговото  15-то издание  под надслов „Вълните“. По традиция той се провежда на клубно ниво или в малки формации на училищно такова. Няма стандартизирани форми, но това позволява учениците да оставят фантазията им свободно да работи. Нормално е да се търсят най-вече изследвания и дейности по физика. Но и там не намерихме много инициативи и програмата се осъществи в относително малък брой училища. През настоящата година темата е свързана с изследвания и експерименти за изучаване на Космоса и сме сигурни,  че ще успеем да привлечем вниманието на много от участниците в нашия традиционен конкурс „Космосът- настояще и бъдеще на човечеството“. Вярваме, че в много училища ще организират прояви, посветени на деня на авиацията и космонавтиката, ще се появят такива, които да проследят направеното от българските учени и изследователи и за ролята на страната ни в осъществяването на космически проекти. Нормално е да очакваме да се активизират младите конструктори на летателни тела и да има състезание с летателни модели и новото направление за създаване и използване на дронове.

Би било възможно да се появят и нови форми, които са свързани с овладяването на нови професии и умения, свързани с тях, тъй като е естествен стремежа да се търсят и нови приложения в практиката, в  съвременното производство и бъдещи  знания и умения. С много интерес учениците посрещат занимания по конструиране, за компютърните технологии и тяхното приложение. Този интерес и естествен стремеж на учениците към новите възможности на приложение на средства за моделиране и управление на процесите могат да станат много полезни при професионалното насочване и овладяването на програмирането като  средство за достигането на новите цели. Естествено е да търсим разширяването на обхвата на такива дейности в училище и извънкласните форми на работа като търсим заедно нови приложения и изделия, създавани в училище, в клубовете и университетите. Добре е да съумеем да привлечем в това различни изследователски групи и те да станат по-близки до търсещите и знаещи ученици и студенти. Това, което бъде постигнато, следва да направим достояние в национален мащаб, за да се мултиплицира ефектът. Ето един пример какво беше направено в партньорство с нас в Деня на дигиталните знания и умения „Програмираме и творим заедно“, съвместна инициатива с Компютърна школа  „Вале“ при ОНЧ „Заря – 1858“, Хасково. Съзнаваме, че усилията ни трябва да са в посока на новите изисквания за промени в образованието, да води до осигуряване на качествена заетост и да дава възможност за непосредствен преход от образование към такава заетост. А качествената заетост означава устойчиво работно място, с добри условия на труд и адекватно възнаграждение. Качеството на образованието зависи не само от придобитите знания и умения, но и от тяхното постоянно осъвременяване – от познания за начина, по който новите знания и умения да се приложат на конкретно работно място.

Посоката на промяната в  професионалната подготовка на учениците и студентите е ясна и тя е непосредствено обвързана с информационните технологии, без които цифровизацията би била невъзможно. Бързо се сменя съдържанието, средствата и методите на преподаване. Естествено е тази нова политика да има отражение  и в промяна на тематиката в извънкласните дейности и изявите, които са за ученици и студенти. Затова и ние търсим новото в осъществяваните проекти в тези общности и институции. Можем да сме доволни от развитието на сътрудничеството ни с Пловдивския университет „П. Хилендарски“. Там се осъществява подготовката на голяма част от бъдещите учители и чрез нашите общи проекти успяваме да намерим възможности за повече образователни инициативи и изява на творчеството на студентите в областите на новите технологии и обвързването на обучението с практическото приложение на интелектуалния продукт на изследователската им дейност и възможност за  практическа реализация във фирми с реални производства. Това е най-резултатно във фирми, където работят техни възпитаници и най-вече, когато се поддържат живи контактите с тях. Това е предпоставка за непосредствено обвързване на обучението с работа в реални условия и създаване на възможности,  получените резултати да имат по-бърза реализация в практиката.

Една от формите на изява на студентите, които традиционно сме подкрепяли е изпращането на авторите им да участват в международни научни прояви. През последната година тези участия чувствително намаляха. За научни прояви в чужбина през отчетната година сме подкрепили едва три индивидуални проекта на млади учени и докторанти. Обяснението има два съдържателни аспекта. Първият е, че функциониращите европейски програми поемат изцяло финансовата страна на участието на младите учени и на докторантите, а нивото на студентските проекти все още не е на нивото, гарантиращо професионално участие на такива международни научни форуми. Сигурно е, че и студентите имат нужда от участие  в такива изяви, част от тях на студентско равнище и тук е мястото да обсъдим дали не е дошло времето да предвидим и подпомагане на студентите в подобни национални научни изяви в страната. Ако предвидим това в програмите си, ще осигурим още една възможност за подкрепа на тези, които са заявили интерес и вече имат резултати от изследователска работа и там те могат да изявят себе си, да трупат опит и създават полезни контакти. Това, което трябва да запазим е изискването да имат приет доклад или предвидено друго научно участие във форума,  каквито са научните школи, семинари и подобни форми на организация.

 

  1. За стимулиране на младежката научно-техническа изследователска, изобретателска и друга новаторска дейност.

С много бързи темпове се променят възможните форми за изява на творчеството на младите хора и децата. Като страна от Европейския съюз имаме повече възможности не само да организираме местни и национални конкурси, но и да участваме в мащабни многостранни проекти и прояви в сферата на новите технологии и техники за осъществяване на това. За навлизането на тези нови техники и технологии в училище и в университета ще трябва да се ангажираме по-резултатно. Чрез тях навлизат друг вид учебни дейности, създават се други условия за творчество. Вече имаме известен опит  за това. Там трябва и да търсим съвместните си действия с производството и разширяване на териториите за обучение на ново технологично равнище, съответстващо на новото време.

През 2019 г. продължи и успешно завърши проекта в  Професионалната  гимназия по електротехника и автоматика в София за оборудване и програмно осигуряване на кабинет за обучение на специалисти по специалността „Мониторинг и мениджмънт на системи, работещи в реално време“. Вече започна обучението на първите специалисти. В това училище вече се обучават учениците в нови условия и с нова техника. Следва и втора стъпка: да се пренесе този обучителен процес и в квалификацията и преквалификацията на изпълнителски кадри, от което ще има все по-голяма нужда в процесите на цифровото развитие на производството и нуждата от изпълнители с нови знания и умения. След  приключването му трябва да се обобщят резултатите и да се опишат добрите практики. Ще разчитаме и в следващите периоди на доброто партньорство с Асоциацията на индустриалния капитал, от където ни осигуриха сериозна финансова подкрепа, за да стане възможно това и в други области. Може би трябва да се опитаме да потърсим такива и в други градове с професионални училища и стабилно развиващи се фирми, които имат нужди от кадри и са готови да работят заедно с организации като нашата за постигане на това.

Имаме още един проект, с реализацията на който можем основателно да сме доволни и да  наричаме добра практика и опит. Започнахме преди близо четири години в Националния политехнически музей. Обект на реализация на проекта бяха и са  целеви групи от  деца в начална училищна възраст /между 7 и 12 годишна възраст/, в които да се събуди интерес към конструиране с подходящи оригинални „Лего“ конструктори. Основната задача е чрез дейности и практическа работа  да се провокира интерес сред учениците към инженерните професии, свързани с новите технологии. Използвахме утвърдени методи за учене чрез правене. В тази възрастова група се оказа много полезна играта като средство за овладяване на нови знания. Програмирането стана възможно и в тази възраст. Децата придобиха и първият си опит да работят в екип и естествен стремеж за надпревара и конкуренция. Така и в няколко групи, в децата, преминали през тази школа бяха формирани трайни интереси към роботиката и в края на учебната година децата демонстрираха как работят конструираните от тях роботи и как изпълняват команди, създадени чрез програмите, написани от тях. Интересът е много голям и се налага да правим предварителен подбор. Благодарни сме на Националния политехнически музей, че с много ентусиазъм продължават да поддържат тази дейност и единствено ограничените пространствени и технически възможности пречат на разрастването й. За сметка на това, потърсихме нови възможности за мултиплициране на този добър опит. Успяхме да осигурим възможност на представители и от други области на страната да се запознаят с подбора, изграждането и функционирането на детския клуб „ЛеGOтех“ и вече в Хасково е създаден и функционира подобен клуб „ВАЛЕGOТЕХ“. Той се явява първи подобен за цяла Южна България. Интересът е много голям и децата от Хасково вече успяха да конструират и програмират своя първи робот. Средствата от последното дарение от „Велев инвест“ използвахме за поддръжка и разширяване на техническото оборудване на Клуба с конструктори и програми, с цел увеличаване на групите за занимания, за възнаграждения на ръководителите му и за дейности в самия Клуб, като конкурси и състезания, включително и за награди. Получихме целево дарение и от Националната мрежа на децата  от компютри и легоконструктури, които предоставихме на детския клуб „ЛеGOтех“ в Националния политехнически музей.

Имаме идея и да заведем най-успяващите деца на посещение в Института по роботика, за да видят какво могат там роботите и техните създатели и естествено ще търсим помощта и подкрепата за това на акад. Руменин. Добре би било да съумеем да продължим работата си с тези деца, когато те преминат в по-голяма възрастова група, но затова ще са необходими друго оборудване и други преподаватели. Може би има резон да търсим такава дейност за по-големи в Националния дворец на децата, където има начало на подобна дейност, но е в началото и няма създадена база за такова обучение.

Добро развитие има и проекта ни с Пловдивския университет „П. Хилендарски“ за организиране и провеждане на Национално състезание „Физика – инженерство – технологии“, което е елемент от работата за подготовка на бъдещите учители по природни науки. Националното състезание  даде поле за изява на ученици с различни интереси и възможности, благодарение на трите различни по характер категории: първа категория – презентация на тема от областите физика, инженерство, технологии; втора категория – задача, свързана с представяне на физиката, инженерството и технологиите с помощта на визуални изкуства; трета категория – решение на предварително зададени експериментални проблеми. Специално внимание беше отделено на учителите, които участваха в състезанието като ръководители. За тях беше организиран майсторски клас, след който на успешно завършилите беше присъден един квалификационен кредит. Това е не само стъпка към обединяване на усилията с университета, но и стимул за участие на учителите в тази дейност.

Работата ни сред учениците носи белега на традиция и новаторство. Когато споменаваме традициите, изниква пред нас направеното чрез конкурсът „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. През последната година беше неговото ХXI издание. С награждаването и приключването на единия конкурс, започва работата по новите проекти. Все повече авторите използват натрупаните знания и идеи за проектите си от наученото в училище, но и с помощта на информационни източници в Интернет. Продължава ползотворното ни сътрудничество и с медийния партньор в лицето на Издателство  „Аз буки“ и в частност вестника, с помощта, на който стигаме до всяко училище, до селото или големия град. Патронажът и личното участие на първия български космонавт ген. Георги Иванов при отчитането на конкурса и връчването на наградите е привличащ  фактор. Неговите разкази и споделени  истории от времето на подготовката му и самият полет са нещо, което оставя следа у много от децата и те развиват свои идеи, свързани с това. Навярно и разказите на доц. Таня Иванова за някои от експериментите и конкретни постижения на българската космическа наука също стимулират творчеството на децата. Тя като председател на журито, използва дори защитите, за да подскаже идеи за развитие на проектите или да ги насочи към още по-значим обективизъм, съчетан с нови знания за Космоса и звездите. Продължават да бъдат верни помощници и консултанти нейните колеги от ИКИ.

През 2019 г. в конкурса участваха 1316 ученици от 8 до 18 години с 1296 проекта в пет тематични направления. Добро и мотивиращо решение беше да се отличават и ръководителите на децата. Тези учители също са надеждна подкрепа и помощник в запазването на мащабите и влиянието на тази дейност сред учениците. На свой ред децата са привлечени и от признанието да бъдат популяризирани като автори на сайта на фондацията. Приемат го като признание, но то е и възможност за привличане на нови участници и иницииране на проекти. В същност поместеното в сайта е едно продължение на изложбата, която ежегодно организираме с помощта на Националния политехнически музей. Това е и своеобразен начин за популяризиране на резултатите и постиженията, но и обмен на добри практики, особено в направлението за създаване и осъществяване на идеи за космически експерименти и изработване на макети на космическа апаратура и моделиране на представите на учениците за процесите и явленията в космическото пространство.

В направлението „Идеи за научни и технически експерименти“ участваха 15 ученици и ученически колектива  с много сериозна подготовка и задълбочени знания. Най-успешните проекти дойдоха от Езикова гимназия „Пловдив“, от Астрономическата обсерватория и СУ „Железник“ от  Стара Загора и от  Спортното  училище „Генерал Владимир Стойчев“, гр. София. Всички участници представиха много добре подготвени и аргументирани проекти, а отличната им защита пред журито показа трайни интереси към темата, богати знания и задълбочени знания. Заслужава да споделим мнението на  победителя през последните две години Димитър Фердинандов от Пловдив: „Вие от Фондация „Еврика“ ме вдъхновявате и ми доказвате, че чрез всеотдайност, решителност и постоянство няма прекалено висока цел. Искрата към участие в състезания по физика и астрономия запалихте Вие с Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“, който ми даде прекрасната възможност да реализирам за първи път своите идеи, в което вярвам, е и смисълът на науката“.

В Направлението „Модели и макети на космически обекти“ бяха представени много голям брой проекти –  73 бяха макетите  и моделите на 92 ученици от цялата страна. Това показва, че в много училища като тези в Тутракан , Бургас, Плевен, Русе, Троян, с. Руен, Велико Търново, София и още много от малки и големи градове и села се работи сериозно и резултатно и можем да очакваме още нови и значими резултати.

При графичните произведения, създадени с помощта на компютър, журито разгледа и оцени много интересни и качествено изработени проекти на сайтове, компютърни игри, игри за мобилни телефони, презентации, уеб базирани творби със задълбочен и много съдържателен проучвателски характер за необятния Космос. Свои разработки и творби  представиха 174 участници. Първо място спечели колектив от ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев за разработката „Вселена“.

В направлението за литературни творби се състезаваха  112 млади автори със 118 произведения. И тук състезаващите се бяха от цялата страна, а най-впечатляващи бяха творбите на ученици от София, Пещера, Варна,Самоков и др. Първото място бе отредено според журито на Вяра Аврамова от 22 СУ „Г. С. Раковски“, гр. София за есе на тема „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“.  И през тази година най-много бяха участниците в съревнованието сред младите художници. Творби представиха 923 млади художници от 105 училища и други извънучилищни звена.

По традиция в  Деня на народните будители, патронът на конкурса – първият български космонавт ген. Георги Иванов приветства лауреатите и техните ръководители и връчи наградите. Той представи на младите изследователи и творци уникални 40 снимки, направени от борда на „Съюз 33“ с фотоапарат „Киев 4“ от космическия партньор на ген. Иванов – летеца космонавт Николай Рукавишников. Пред децата и техните ръководители председателят на журито доц. д-р Таня Иванова направи  интересна презентация на тема „40 години от полета на първия български космонавт“. Авторът на спечелилия първо място проект в направлението за научни и технически експерименти също представи своите научни изследвания на тема „SOCOL”. Домакините на тържеството от Националния политехнически музей експонираха специална изложба с рисунки и макети на участниците в XXІ Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“.

За пореден път организирахме Междуучилищната научно-техническа конференция за ученици от езиковите гимназии на София.  Поради ред обективни причини,  трудно успяваме да прилагаме ротационния принцип за  провеждане на тази конференция. В началото на 2019 г., след много усилия, постигнахме договореност с ръководството на IАЕГ – София за провеждането й  на тяхна територия. Домакините от I АЕГ създадоха  много добра организация. В конференцията участваха  21 ученици от 8 до 12 клас от Първа английска езикова гимназия, Втора английска езикова гимназия, Националния учебен комплекс по култура – Горна баня, 91 НЕГ и 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“. Представени и защитени бяха 11 проекти от областите математика, информатика, биология, екология, химия и физика. Всички участници  и техните ръководители получиха дипломи за участие, а призьорите в конференцията  и материални награди. В журито привлякохме  акад. Ячко Иванов, проф. Николай Витанов, Пенка Лазарова от списание „Наука“ и няколко от бившите ни стипендианти, които вече са  сериозни млади учени в областта на биологията, химията, математиката и информатиката, които  успешно мотивираха  и предразполагаха учениците за  изява. Отзивите от реализацията на  проекта са отлични сред училищните среди и ръководствата на езиковите гимназии в София. Вече е определено 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ да бъде  домакини  през 2020 г. на следващата междуучилищна научно-техническа конференция на езиковите гимназии от София. Определените за участие ученици в конгреса в Сарагоса се представиха отлично. Трябва да  благодарим на г-жа Стелияна Кокинова – учител по математика от І АЕГ, която беше  организатор и координатор на тази конференция  и ръководител на успешното участие на представителите на гимназията в проявата. През годините тя организира и участието на класирани ученици от гимназията в международни изяви. Вече с пълна сила тече организацията на поредната  междуучилищна научно-техническа конференция на езиковите гимназии в София. При провеждането на тези конференции, много разчитаме на една  група от учители по природни науки в езиковите гимназии, които многократно са участвали със  свои ученици в предишни издания със стойностни и значими проекти. Фондация „Еврика“, както и до сега, ще осигури квалифицирано жури, наградите за лауреатите и дипломи за участие на ученици и учители.

Друга група конкурси, които организирахме, са от годишната програма на Международното движение за наука и техника в свободното време (MILSET ). В тях нашите ученици се  срещат и мерят знания със свои връстници от други страни. Тъй като ние продължаваме да сме единствената българска организация,  която членува в това мащабно международно движение, се стремим и продължаваме да сме проводник на информацията за тези прояви, а когато това е потребно, да бъдем и организатор на такива прояви на национално ниво. Така беше и през отминалата година, когато станахме трансмисия между младите хора и МИЛСЕТ за организиране на участието им в Тринадесетия  международен конкурс за научна фотография под надслов „Когато изкуството срещне науката“.

Такъв пример е и конкурсът на МОН „Млади таланти“, където успешно им партнираме. Организатор е МОН, но поради общите цели и добрите практики в предходни години, продължаваме да сме негови поддръжници и да правим необходимото условията на тази надпревара да стигнат до повече училища и ученици. Благодарим на МОН за доверието и затова, че ни приема като партньори. Не е случайно, че през всички тези години те включваха представител на фондацията за член на комисията за оценка на ученическите проекти на национално ниво. През 2019 г. бяха подадени голям  брой проекти – над 48 от над 70 участници. Може би стимулираща роля имаше и това, че България за първи път беше домакин на европейския етап на състезанието. Запазва се тенденцията на увеличение на качествените проекти. Класираните на първите три места в двадесет и първото издание на този конкурс получиха правото да представят България в Европейския конкурс за млади учени /EUCYS/ от 13 до 18 септември в София. В този престижен форум участваха 150 представители на близо 40 държави. Отборът ни беше представен от младите учени Звездин Бесарабов, Андрей Гиздов и Николай Пашов. Европейският конкурс за млади учени дава възможност на младежи от цял свят между 14 и 20 години да представят своите разработки в научната сфера пред изтъкнати учени в света. Можем да сме доволни, че почти всички от тях бяха  се изявили и поели пътя си в науката в прояви като УчИМИ и други състезания и изяви, организирани от нас или с наше участие. Струва си да отбележим, че официалният патентен повереник на Фондация „Еврика“ Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“, с които работим и в нашия консултационен кабинет по правна закрила на индустриалната собственост, предостави безплатни консултации на всички участници в изявата в областта на интелектулната собственост. Това е част от съвместната работа за  предоставяне на безплатни консултации целегодишно на всички млади учени и изобретатели, както и на прохождащи иновативни стартъпи.  За поредна година Фондация „Еврика“ организира участието ни в Абу Даби, ОАЕ. Българската група включваше учениците Виктор Колев и Стефан Хаджистойков от СМГ „П. Хилендарски“; Виктор Велев от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна и Йордан Цветков от МГ „Акад. К. Попов“ – Пловдив. Те представиха три проекта: „Модел за оценка на капиталови активи с разширение до екзогенно финансиране“; „Daedalus – Процедурно генериране на 3D обекти с невронни мрежи“; „Четирикрак учебен робот с ниска себестойност“. Участниците от българска страна показаха  проекти  и творческо ниво на високо международно равнище. Справедливо бяха забелязани и оценени от международното жури. И през настоящата година вече е в ход подготовката на новите проекти, от които ще бъдат избрани  тези, които ще представят България в Европейското младежко научно изложение ESЕ’2020 в град Сучава, Румъния през месец юли.

Друга голяма група национални прояви-конкурси са тези, организирани заедно с Националния дворец на децата. От 13 до 16 юни 2019 г. в Кранево проведохме националните състезания по наука, техника и технологии с ученици от 5 до 7 клас. В тях участваха над 80 ученици от цялата страна. Състезанията бяха организирани по предварително обявени модули по природни науки, конструиране, алтернативни енергийни източници – слънчева енергия. Това беше част от промяната, която, създаде условия за засилване на интереса на подрастващите към обучението по наука и техника в тях.

До националните научно-технически изяви с ученици от 8 до 12 клас достигнаха 83 ученици от Севлиево, Сливен, Пловдив, Шумен, София, Крумовград, Варна, Троян, Русе, Враца и Плевен. Изявите за по-големите ученици включваха организирането и провеждането на национални конкурси по: електрически прибори; устройства и комуникационни средства; програмни продукти; бизнес-проекти; химия; хранително-вкусова промишленост; биология и екология; физика и астрономия; фермерство; енергийна ефективност. По време на състезанията беше организирана и изложба с демонстрации на ученическо творчество.

Не бяха  пренебрегнати и състезанията  по моделизми, защото те съчетават естествения стремеж  на децата към летенето, конструирането като съчетание на знания по физика, математика и сръчности, придобити в любителски занимания. В  националния кръг по авиомоделизъм и ракетомоделизъм,  през месец май 2019 г. в гр. Пазарджик участваха над 155 ученици от Обединените детски комплекси и други извънкласни звена в Ловеч, Велико Търново, Горна Оряховица, Каспичан, Търговище, София, Русе, Севлиево, Пещера, Казанлък, Попово, Девня, Пловдив, Бургас и Никопол. Изразяваме  своята  благодарност на домакините от „Модел яхт клуб“ – Пазарджик, които направиха най-доброто за  създаването на подходящи условия за състезанията. Пак там, от 31 май до 2 юни 2019 г. се проведоха националните състезания по автомоделизъм и корабомоделизъм. Те събраха  повече от 95 деца  от Враца, Пловдив, Сливница, Димитровград, Средец, Харманли, Русе, Габрово, Пазарджик, Варна, Добрич и София. Фондация „Еврика“, Националният дворец на децата и федерациите по моделни спортове работят заедно за засилване на интереса на подрастващите към тези атрактивни форми, развиващи най-вече техническата мисъл, подпомагащи професионалната ориентация и формиращи полезни навици за здравословен начин на живот, самодисциплина и спортменски дух у младите хора.  В резултат на това се увеличи броят на развиващите тези дейности в клубове по моделизми и се снижи възрастовата граница на състезателите с постигнати високи резултати. Активно занимаващите се деца и ученици подобряват лични и републикански рекорди и демонстрират много добро представяне при участието си в престижни национални и международни състезания и турнири.

В тази област е провеждания традиционно в Кюстендил Ученическия конкурс за нестандартни летателни апарати „Творческо предизвикателство ИКАР – 2019“. През последната година там  се състезаваха над 35 участници, които демонстрираха създадени от тях атрактивни летателни апарати от всякакъв тип. Тази надпревара позволи да бъдат откроени оригиналността  на идеите, оригиналните конструктивни решения, дизайна и летателните качества на летателните модели. Най-добрите получиха награди. Като съпътстваща изява бяха организирани  демонстрации на любителски ракети, самолети и планери „Осогово 2019“ и работилница за самолети и състезание с тях за деца от публиката.

Екологията продължава да присъства в тематиката на ученическите изяви. През отчетния период продължихме да организираме традиционните инициативи като Националното ученическо състезание „Природата – наш дом“  и Екологичния форум „Сребърна“. През  2019 година във форума се включиха над 120 участници от 12 области. От тях 50 ученици с 16 проекти от Варна, София, Силистра, Разград, Велико Търново, Благоевград, Бургас, Шумен, Русе и Калараш /Румъния/ се представиха на Националния конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда „Сребърна – 2019“. Основните тематични направления, застъпени в проектите бяха: биологично разнообразие; рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци; защитени територии; възобновяеми източници на енергия; мониторинг на води, въздух и почви. Там участниците представиха оригинални авторски идеи, собствени изследвания, целящи решаването на определени екологични проблеми, оригинално мислене и актуална гражданска позиция по обществени въпроси от регионално и национално значение, насочени към опазване на природата и жизнената среда на човека, изучаване и опазване на биоразнообразието и използването на нови енергийни източници. Интерес сред учениците предизвикаха и съпътстващите изяви на Международния форум по екология: изложба с творби от международния конкурс за рисунка на тема „Земята – наш дом“; литературно четене на млади творци в конкурс за есе, стихотворение и разказ. Общо в съпътстващия екологичен форум „Сребърна – 2019“ взеха участие близо 350 ученици с много рисунки, апликации, плакати и литературни творби. Вече двадесет и осем години заедно с НДД, МОН, Регионалното управление по образование – Силистра, Община Силистра, Общински детски комплекс – Силистра, РИОСВ – Русе  и др. организираме тези прояви. И тъй като  това са изяви, които също са станали традиционни, можем да направим равносметка за резултатите. През 28-те издания на инициативите в тях са участвали над 5 900 ученици, млади природозащитници и ръководители. И пак като резултат от това установяваме, че 35 от досегашните участници са били и стипендианти на Фондация „Еврика“, с което се доказват трайни интереси и постижения в овладяването на учебните дисциплини и избор на бъдещи професии.

Друг наш съвместен проект с НДД е Националното състезание „Природата – наш дом“. В поредното му издание през 2019 г. се включиха 150 ученици от 5 до 7 клас от Центровете за личностно развитие, училища от София и страната.

През 2019 г., когато Националният дворец на децата отбеляза своята 70-годишнина, екипът му направи възможното да подобрява средата и разнообразява формите на работа. От началота на учебната година там функционират 60 форми за работа с децата, част от които са нови. И там имаме свой принос. Някои от новите екологични дейности се провеждат в две прекрасни нови „зелени“ класни стаи на открито, създадени чрез реализацията на съвместен проект на НДД и Фондация „Еврика“.

Когато изброяваме и описваме свършеното за приобщаване на децата към информационните технологии и приобщаването им към творчески занимания с приложението им, следва да добавим това, което считаме за постижение в работата с децата в Хасково. За поредна година успяхме заедно с Компютърна школа „Вале“ при Образцово народно читалище „Заря-1858”, гр. Хасково да осъществим мащабния конкурс „Творчество без граници“. През последните  шест години, той се провежда под патронажа на българския еврокомисар Мария Габриел. В Десетото юбилейно издание участваха 642 компютърни рисунки, 827 колажи от България и 402 творби от чужбина. Той вече е включен в Националния календарен план на МОН за извънучилищните дейности и това благоприятства приобщаването  на нови участници от страната и чужбина. Безспорните успехи на хасковската школа провокира нови и нови амбиции. Напредва реализацията на новата учебна програма за изучаване на SCRATCH – компютърен език, създаден за обучение на деца. На дневен ред са и уроците по програмиране с Microbit, създаване на мобилни приложения и Лего роботика. Последното е част от пренасянето на опита и добрите практики от нашия клуб в Националния политехнически музей за работа с „Лего“ конструктори в областта на роботиката.

Добри думи трябва да бъдат казани и за съвместната дейност със Съюза  на физиците в България. От много години провеждаме съвместно младежка научна сесия по време на Националната конференция по въпросите на обучението по физика, конкурс за тематични есета по повод на годишнини от исторически за физиците годишнини. Към тях все по-забележимо е приобщаването и на студентите по физика в първите години от обучението им. През изминалата година  темата, по която се работеше беше  „Структура на материята“. Тя беше избрана и пряко обвързана с честването на 150-годишнината от създаването на Периодичната система на елементите от Менделеев. Всичко това стана част от голямата конференция – „Интегрален подход в обучението по физика“, насочена и към професионалната подготовка и квалификация на учителите. Новото, което присъстваше в повечето от проектите бяха интердисциплинарните връзки между природните науки и тяхното приложение. В тази конференция участваха 54 ученици и студенти с 30 проекта от 19 училища, 2 обсерватории, един общински център и Медицинския университет във Варна. Бяха представени: компютърни презентации и интернет страници с разработени теми по избор в областта на физиката, астрономията, медицината и връзката им с други области на науката; идеи за компютърна анимация за представяне на физични закони и явления и разработки на демонстрации в областта на физиката и астрономията. По време на младежката научна сесия бяха представени резултатите от Националния конкурс за есета на ученици и студенти, който събра идеите и творческите интерпретации на  130 ученици от 42 основни и средни училища от цялта страна, както и студенти от три университета.

И още малко за това, за което вече споменахме по-горе в отчета за отминалата година за ученическата конференция за езиковите гимназии от София. В нея се включиха 21 ученици от 8 до 12 клас от Първа английска езикова гимназия, Втора английска езикова гимназия, Националния учебен комплекс по култура–Горна баня, 91 НЕГ и 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ и  представиха 11 проекти от областите математика, информатика, биология, екология, химия и физика. Предстои да се организира такава конференция и през тази учебна година, подготовката, на която вече е стартирала.

В порядъка на търсенето и на недокрай успешните ни опити да навлезем повече в професионалните гимназии, готвещи кадри за реалното производство, трябва да отчетем собственото си  недокрай успешно действие. За сега най-привлекателно се оказа участието в организираното младежко научно–техническо изложение – конкурс в Горна Оряховица, където ние сме поддържаща и подкрепяща организация. Там участваха ученици и студенти от 22 професионални гимназии в страната и 7 технически университета. Те демонстрираха иновативни разработки, които са с приложение в медицината, самолетостроенето, ядрената енергетика, индустрията и бита. Младите технически гении демонстрираха своите роботи, дронове, 3D принтери, роботизирани ръце, електрически автомобили и хуманоиден робот. Навярно през новата учебна година, когато ще се проведе Петия национален конкурс, си струва да организираме обсъждане с ръководителите и учителите от тези училища на възможните други форми на сътрудничество, с които да допълним това, което предприема МОН заедно с работодателските организации. За пореден път отбелязваме личната ангажираност на г-н Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, който направи парично дарение и то  позволи да се осъществи проекта. Изложението се превърна в парад на младежкото творчество, а най-ценното е, че показаните проекти са напълно приложими в практиката и могат да намерят реална подкрепа от бизнеса. Средношколците от ПГ по електроника и електротехника в Горна Оряховица вече имат поръчка от фирма, за която да подобрят изобретението си за превоз на палети и товари. Реално приложение в бита има и разработката на ПГ по механотехника в Шумен на очила за незрящи, които им помагат да се ориентират и ги предпазват от опасни предмети във височина чрез звукови и електромагнитни сигнали. Учениците от неврокопската гимназия в Гоце Делчев демонстрираха разработената смарт оранжерия, имаща за цел да намали нуждата от човешка ръка и с голямо приложение в растениевъдството. На практика изложението се превърна в своеобразен модел за взаимодействие между бизнеса, институциите, неправителствените организации и училищата. Стоим зад инициативата, защото знаем, че тя е полезна като форма на изява на постиженията на младите творци, като средище за обмяна на добри практики и новости в образованието и подготовката на технически кадри, като опит да се покаже на производителите от страната какви неизползвани възможности има в училищата и университетите.

През отчетната година поставихме началото на едно ново сътрудничество с Института по механика при БАН, което предстои да изпълним със съдържание през 2020 г. Започнахме работа по организирането и провеждането на състезание за ученици на тема „Теоретични приложни разработки, свързани с механиката“ и последваща лятна школа за ученици и  учители. Победителите в състезанието освен предметни награди, ще получат възможност и право за изнасяне на лекция пред Институтския семинар на Института по механика при БАН, а така също и възможност за започване на проекти  в същия институт.

Извеждането на задачата за развитието на иновации във всички дейности  става все по-важно. То е свързано с ново мислене и нов тип подготовка. Това новаторство трябва да възпитаваме още от детска възраст и всички ние знаем, че това не би могло да стане без да е започнало още в училище и да се развива чрез дейности в учебния процес и извънкласните дейности. Убедени сме, че трябва да възобновим и развием някогашния български опит на ТНТМ в новите условия. Това е част и от концепциите и директивите на Европейския съюз. Срещаме подкрепа на намеренията ни и от българския еврокомисар г-жа Мария Габриел, чийто ресор сега събира в едно иновации,  научни изследвания, култура, образование и младеж така, както те се събират и в нашите цели, задачи и дейности. Те са еднопосочни и с тези на МОН и в тяхно лице сме сигурни, че също ще намерим помощ и подкрепа. Ежегодно всички наши предложения за Календарния план на извънкласните дейности са приемани и включвани. Това също е своеобразна помощ, защото позволява участието на учениците и техните ръководители да бъде осигурено от училищата и да бъдат командировани за тяхна сметка при участия извън собствените им населени места.

Самите ние като организация участвахме в: Изложението „Образование и кариера“; Информационен ден , посветен на новите направления във високите технологии в България; Пролетен фестивал на науката; Изложението „Образование и кариера“ под мотото „Аз сам избрах своето бъдеще“; Семинар за представяне и обсъждане на Национална програма „Обучение за ИТ кариера“; Изложение „Образователни продукти за умен град“; Форум „Работно място на бъдещето“; кариерен форум Електроника’2019; инициативи на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки; изложение „Образование без граници’2019“ и др.

Всичко, което изброихме до тук като инициативи и дейности сме  направили като елементи на очертаните непосредствени задачи за разширяване и актуализиране на тематиката, търсене и съчетаване на интересите и потребностите на децата като личности и обществото.

Съвсем кратко ще изброим това, което правим в университетите, освен посоченото вече като проекти в предходните раздели на отчета. Освен многото инициативи в Пловдивския университет, продължаваме работата си в рамките на  договорите с Машинно-технологичния факултет и Машиностроителния факултет на Технически университет – София. През месец ноември 2019 г. съвместно с Машиностроителния факултет на ТУ – София проведохме Третата младежка научна конференция „Машини, иновации, технологии – МИТ’2019“. В нея участваха 31 млади учени, докторанти и студенти с общо 29 доклада в направления като: иновативни продукти и технологии в машиностроенето; ергономия и индустриален дизайн; инженерна логистика и строителна и еко техника; промишлени роботи; материали и методи за изпитване; мехатроника; автоматизация в инженерното проектиране и производство; метрология и осигуряване на качеството; техническо законодателство и стандартизация; системи за управление и обработка на информация. В тази конференция се включиха и представители от други инженерни университети. Докладите от конференцията бяха публикувани в „Българско списание за инженерно проектиране“ ISSN. Бяха поканени и  фирми, които  представиха свои разработки и нови  технологии.

В Пловдив сложихме  начало на Национално състезание „Физика – инженерство– технологии“ като самостоятелна изява и продължихме съвместната си работа по организирането и провеждането на Националната студентска научна конференция по физика и инженерни технологии, която разширява обхвата си и вече е  с международно участие. На нейното осмо издание бяха представени 50 доклади от 52 участници от общо 14 института и учебни заведения в цялата страна и чужбина. Връчени бяха награди за най-добър доклад“, постер“ и за най-значимо  научно постижение за 2019 г.“.

За поредна година бяхме сред  съорганизаторите на Националната студентска олимпиада по математика. През 2019 г. домакин на олимпиадата беше ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в град Варна. В нея участваха 90 студенти от 12 висши училища, разпределени в три групи в зависимост от специалностите /математически, технически и технологични, икономически/.

Политиката, която провеждаме сред младежите и най-вече сред стипендиантите ни е да насърчаваме участието им в проекти и на нашите постоянни партньори, а някои от тях да бъдат и организатори, редом с нас, на прояви сред учениците. Такива бяха международния конкурс по програмиране CodeIT; XIII-то издание на Националния приз „Студент на годината“; конкурс за наградата на името на д-р Емил Бенатов за изобретатели; международното изложение Smart Cities 2019; изложението „Изобретения, трансфер, иновации“ и други.  През последната година се включихме много активно в информационната кампания и номинациите за  поредното издание на конкурса за присъждане на наградите „Джон Атанасов“ на Президента Румен Радев. Горди сме, че с голямата награда „Джон Атанасов“ беше отличен дългогодишния наш стипендиант Свилен Кънев – доктор по компютърни науки от Харвард, който сега работи като старши софтуерен инженер в престижната компания  „Google“. За поредна година и други наши бивши стипендианти намериха място сред отличените. Тук е мястото да кажем добра дума и благодарност за помощта, която получаваме от членове на Съвета на фондацията и в случая конкретно благодарим на Динко Танев.

Продължаваме не само да организираме, но и да подкрепяме провеждането на научни прояви за млади учени и специалисти. Съвместно с Националното дружество „Екологично инженерство и опазване на околната среда“ през месец юни в Бургас организирахме Младежка научна сесия в рамките на Шестата международна конференция „Екологично инженерство и опазване на околната среда“ – ЕИООС’2019.  На нея бяха представени 65 научни доклади и постери. Особено интересни доклади бяха изнесени от младите  учени в областта на екологичните биотехнологии, космическите технологии за мониторинг и опазване на околната среда, човек и биосфера. С представянето си се отличиха Андрей Стоянов от Институт по космически изследвания и информационни технологии при БАН, д-р Ралица Колева от Университет „Проф. Асен Златаров“, гл. ас. Д-р Венелин Хубенов от Институт по микробиология на БАН и др. В международната конференция взеха участие и представители от Украйна, Русия, Грузия, Франция, Белгия, Кипър, Португалия, Латвия, Алжир и Нидерландия.

Съвместно с Институтът по органична химия с център по фитохимия на БАН за трета поредна година участвахме в организирането на Младежка школа за млади учени, докторанти, студенти и ученици в рамките на Третата международна конференция по био-антиоксиданти на тема „Природните био-антиоксиданти – като вдъхновение за хранителната химия и фармация“. В нея се включиха 112 участници, от които 42 млади учени от Чехия, Армения, САЩ, Алжир, България, Индия, Испания, Италия, Полша, Русия и Корея. Бяха представени общо 38 постерни доклади от младите учени. Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в пълен текст в специален брой на списание с импакт фактор – Bilgarian Chemical Communications през 2020 г. Сред наградените отново е Любен Бориславов – студент в СУ „Св. Кл. Охридски“, който получи трета награда. Той е стипендиант на Фондация „Еврика“  и е същият, който по- късно получи именната стипендия „Акад. Ростислав Каишев“ за постижения в областта на химията и химичните технологии.

През 2019 г. съвместно със Сдружение с нестопанска цел „Териториална организация на научно-технически съюзи с дом на науката и техниката – Пловдив“ финализирахме един двугодишен проект за организиране и провеждане на пролетна и есенна сесия на Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“. В него взеха участие над 80 студенти, докторанти, млади преподаватели от висши училища, млади специалисти от практиката и научни ръководители. Бяха представени научни разработки в областта на транспорта, машиностроенето, електротехниката, енергетиката, информационните технологии, земеделието, хранителните технологии, бизнеса и предприемачеството. В рамките на младежкия форум бяха изнесени 55 доклади. Има желание от основните организатори заедно да продължим тази инициатива, защото към нея има интерес и е една от немногобройните възможности за изява на студенти и млади учени.

Всичко това нееднократно доказва, че може и трябва да обединяваме усилията си с организации, които имат членски състав, което позволява да компенсира това, че ние нямаме такива по силата на статута ни на фондация. Сред този тип организации е и Съюзът на изобретателите в България. И през отчетната година се включихме в организирането на десетото издание на Изложение за изобретения, трансфер и иновации „ИТИ’2019“. През годините, то се утвърди като една много полезна среща на изобретатели, научни работници, предприемачи, иновационни посредници, производители и патентни специалисти – всички те насочили усилията си към развитие и просперитет на своята дейност на основата на творчество, иновации и ефективно използване на индустриалната собственост. Чрез този проект се подпомагат  технологичните иновации и се съдейства за създаване на благоприятни условия за разпространението на нови идеи и технологии, за възникване на среда, в която фирмите да могат по-лесно да ги възприемат; да се осъществява интензивен диалог между науката, индустрията и обществото; да се привлече вниманието на медиите към иновациите; да се установят контакти между иноватори и предприемачи; да се възбуди интерес към иновациите от страна на българския бизнес; да се възпитават младите хора в дух на иновативност. Партньори на този стойностен проект бяха: Патентно ведомство на Р България; Селскостопанска академия; Федерация на научно-техническите съюзи; БТПП и Столична община. По време на изложението бяха представени пред публика нови технически решения, изобретения и нови сортове растения. Дискутираха се проблемни въпроси, свързани с успешното участие на изобретатели, иноватори и селекционери в програмите по ОП „Иновации и Конкурентоспособност“. Организирана беше съпътстваща програма със семинари и работни срещи.

Сред  множеството прояви и инициативи продължават да са най-значими конкурсите за наградата „Еврика“ за постижения в науката, за млад мениджър, изобретател и фермер. Те се провеждат от много години – за тридесети път за мениджър, за двадесет и девети път за изобретател и фермер и за  постижения в науката  за двадесет и четвърта поредна година. Те отдавна са получили обществено признание и дори имаше опити да ни ги отнемат, което не позволихме. Добри резултати в организацията има благодарение на подходящите партньори, които сме открили и приобщили към тази дейност. От началото на 2019 г. имаме нова ситуация, породена от отказа на Патентното ведомство де факто от участие в органите за управление на фондацията, а като следствие на това и от участие в съорганизирането и провеждането на националния конкурс за млад изобретател. Ние реагирахме веднага и успяхме да привлечем както в специализираното жури, така и в съвместната работа по конкурса доказан патентен специалист и бивш зам. председател на Патентното ведомство в лицето на г-жа  Зорка Милева. Продължаваме да работим и с отделните патентни специалисти, тъй като през тях минават почти всички заявители за регистрация на патенти и полезни модели. Продължаваме да разчитаме и на нашите партньори от Съюза на изобретателите в България и на патентните специалисти, работещи във фирмите на наследниците и продължителите на благородното дело на Емил Бенатов.

Членовете на специализираното жури за млад мениджър използват своите професионални контакти в научните и бизнес средите, а така също и в много специализирани издания и предавания и в много голям степен ни подпомагат при подбора на изявени млади мениджъри. Продължаваме да получаваме съдействие  от бивши лауреати, които по своя инициатива промотират изискванията за конкурсите сред свои колеги и контрагенти, което много ни помага за откриване на потенциални добри кандидати. Това го приемаме и като израз на удовлетворение от тяхното участие в предишни конкурси и признание за добре свършена работа от наша страна. Особено активен в това отношение е отново Динко Танев – лауреат от конкурса за млад мениджър в минали години и понастоящем член на Съвета на  фондацията. Продължаваме доброто сътрудничество с вестник „Гласът на земеделеца“ за откриването на изявени млади фермери.

Добро е взаимодействието ни и с организаторите от „Партнерс Експо“ ООД, които са основният организатор на Международното изложение „Пчеларство“. Там ние имаме общ конкурс за млад пчелар, който е етап от големия конкурс за млад фермер.

През последната година за пореден път бяха присъдени наградите на много стойностни млади български учени и специалисти. Представихме ги на тържеството за връчване на наградите и затова в  отчета ще споменем само част от постиженията им.

За 2019 година наградата „Еврика“ за постижения в науката беше присъдена на  Иванка Петрова-Дойчева от Института по механика на БАН. Тя получи съвместната награда на Фондация „Еврика” и Съюзът на учените в България за отличната защита на дисертационен труд на тема „Реология, механични и термични свойства на трифазни полимерни нанокомпозити”. Иванка Петрова-Дойчева е формулирала научни и научно-приложни приноси и в резултат на направените изследвания са предложени две разновидности на хибридния нанокомпозит, които имат потенциал като функционални опаковки (филми, фолиа) и конструкционни материали (елементи, детайли) в мехатрониката, автомобилостроенето и др.

Носител на наградата „Еврика“ за млад изобретател на 2019 година е  Николай Стоименов от Институт по информационни и комуникационни технологии /ИИКТ/ на БАН . Наградата „Еврика“ беше присъдена на Николай Стоименов като съавтор на изобретението „Абразивно тяло“, регистрирано като полезен модел в Патентното ведомство на Република България. Защитеното изобретение намира приложение в промишлеността за обработка на детайли при довършителни обработки като обезмасляване, шлифоване, полиране и др.

С наградата „Еврика” за 2019 година за млад мениджър бе удостоен Дарин Маджаров.  Голямата кауза на Дарин Маджаров е качественото образование в България и той е отдаден изцяло на нейната реализация. Той е създател на обучителната платформа „Уча се“. Осем години след началото, „Уча.се“  има екип от над 130 души, изгледани са над 50 млн. видео урока от над 600 000 регистрирани потребители. Платформата се ползва от ученици и учителите в     60 %  от училищата в България. Платформата покрива над 97 % от учебния материал за учениците от 1 до 12 клас. Материалите следват официалната училищна програма на МОН и са съобразени с Държавните образователни стандарти. Само за последната година приходите на платформата са за над 7 млн лв. Целият бизнес на Дарин Маджаров е социално насочен. Специализираното жури присъди наградата „Еврика“ за най-добър млад мениджър на 2019 година на Дарин Маджаров за: създаване и развитие на значим и устойчив бизнес проект с огромно обществено значение; създаване на продукт с висока добавена стойност и изграждане на работещ бизнес модел; развитие на бизнес с кауза в полза на образованието и обществото.

За отлично представяне в конкурса с почетен диплом бяха наградени: Петър Дяксов – управляващ съдружник и маркетингов директор на дигитална агенция SEOMAX – за развитие на успешен бизнес в сферата на Е търговията и дигиталния маркетинг; за убедително пазарно присъствие и целенасочено следване на работещи бизнес стратегии; и  Христомир Витанов – Мъро – креативен директор на „Аномали“ ООД за творческа ориентация, изобретателност и иновативност в развитието на рекламния бизнес; за висок професионализъм в развитието на избраните бизнес проекти.

Наградата „Еврика” за млад  фермер на 2019 г. получи   Иван Иванов. Той е млад специалист със завидно професионално образование и мащабен поглед към организацията и иновациите в собствената му фирма „Агротайм“. През годините се е доказала като отличен пример за модерно иновативно земеделие и с резултатите си показа как прилагането на добри практики в развитието и управлението на селскостопанските компании може  да се осъществи в български условия. Днес, фирмата на Иван Иванов е една от най-големите производителки и износителки на семена. Освен това култивират около 8 000 хектара в районите на Разград и Исперих. Изнася зърно в много страни от Европа,  Близкия изток и  Африка. Средният добив на продукция през последната година е по-висок от тези за страната. Компанията на Иван Иванов разполага със собствен изследователски колектив, който провежда изпитания на нови сортове пшеница и други култури, тества и внедрява най-новите модерни технологии за управление на културите. Изградена е международна техническа и научна мрежа с университети и изследователски организации в България и по света и с тяхна помощ  се прилагат най-добрите агрономични практики за оптимизиране на добивите и повишаване на устойчивостта на културите към неблагоприятните климатични условия, плевели, вредители и болести. Компанията на Иван Иванов е един от най-големите работодатели в регионите на действие, която осигурява постоянна работа на 370 души и всяка година наема около 120 сезонни работници. Фирмата произвежда и плодове. Само черешовите градини са около 70 хектара.  Ръководената от Иван Иванов компания притежава един от водещите свинекомплекси  в България, където се отглеждат 80 000 свине на година. Тайната на неговия успех е непрекъснатия стремеж към иновации и съвършенство, в комбинация с реализирането на дългосрочни земеделски традиции в един много плодороден регион.

В конкурса сред младите фермери с диплом за отлично представяне беше наградена Десислава Кръстанова– земеделски производител от село Мирянци, община Пазарджик.

Използвахме тържеството за връчване на годишните награди Еврика, за да отбележим и 30-та годишнина от създаването на фондацията. При награждаването на отличените млади специалисти, Илияна Йотова – Вицепрезидент на Република България подчерта: „30 години вдъхновителите, двигателите и съюзниците на Фондация Еврика“ не се отказват от своята мисия въпреки трудностите, въпреки предизвикателствата пред гражданския сектор в България. 30 години Еврика подкрепя талантливи деца и младежи в областта на науката, техниката и предприемачеството, насърчава обучението и специализацията им, подкрепя младежкото международно научно и техническо сътрудничество“.

Наградите „Еврика“  и техните носители са образец за подражание на младите, които идват след тях. Нашата работа не спира до тяхното откриване. Стараем се да им бъдем полезни и като следим тяхното развитие, да търсим възможности за подкрепа. На тяхно разположение и на другите млади хора са висококвалифицираните специалисти в консултационните кабинети за защита на интелектуалната собственост, по някои правни въпроси на организацията и функционирането на фирмите и неправителствените  организации, за  възможностите за още по-пълноценно използване на новата техника и компютърни технологии. Само през последната година в  кабинета по защита на интелектуалната собственост   са предоставени, според отчета му, над 130 безплатни консултации за закрилата й. С негова помощ са оформени и подадени  шест  заявки за полезни модели. Чрез консултантския кабинет по интелектуална собственост, които са и официален патентен повереник на Фондация „Еврика“ през 2019 г. получихме решение за регистрация и собственост на защитена марка на емблемата на Движението за ТНТМ, а пред финализация е регистрирането на марките на най-големите ни конкурси. Представителите на патентното бюро предоставиха безплатни консултации в областта на интелектуалната собственост на участниците в Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който се проведе през месец септември в София.

По отношение за изпълнение на една от задачите, формулирани в началото като подпомагане на информационното осигуряване, трябва да кажем, че намаляват дейностите ни. Реално това намаление е следствие на обективно протичащите процеси, свързани с цифровизацията в тази дейност. Масовото навлизане на информационните технологии промени средствата за осъществяването й. От една страна тя става все по-достъпна в Интернет,  а от друга, все по-малко стават традиционните източници – печатни издания, книги, лекции и др.

По нов начин изглеждат  нещата и в училище и в университетите. Сериозни промени има и в медиите. Хубаво е, че новото намира много бързо своето място в разпространението на научно-техническата информация. Новото време се пренесе и в училище и у дома. Голяма част от учебниците са в електронен вид. Вече има платформа „Уча се“, където могат да се намерят почти всички уроци и много от упражненията. Дори списанията като „Наука“ и вестник „Аз буки“ вече са качени и достъпни в мрежата. Ползването е не само достъпно, но и безплатно в училище и на много обществени места.

Продължаваме да поддържаме и използваме сайта  на фондацията, за да информираме за прояви и конкурси. Направихме и страница във Фейсбук, където е любимо място за младежите.

На тези места все пак имаме известни ограничения. В най-голяма степен това се отнася до популяризиране на определени резултати, защото такива ограничения ни налага приложението на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. За включване на непълнолетните в конкурси, където са необходими имена и адреси, се налага да събираме декларации от родителите, което изключително затруднява комуникациите и обработката на данни. Ние дори не можем да съхраняваме данни за стипендиантите, на които сме изплащали стипендии, за да можем да поддържаме база от данни и следим развитието им. Станахме администратор на лични данни, но не можем дори и там да пазим такива повече от пет години.

Стараем се да намираме допустими и приемливи канали за информация чрез платформи и страници в Интернет, включително и такива на сродни организации, където можем да публикуваме съобщения и организационна информация, с което разширяваме кръга от получатели. Използваме и медиите, колкото са останали в стария им вид. Именно благодарение на доброто им отношение успяваме да информираме  чрез Българското национално радио, Българската национална телевизия, БТВ, телевизия Европа, АгроТВ, вестник „Капитал“, Радио Благоевград  и в публикации в специализираните  издания като вестник „Аз буки”, сп. „Наука“, вестник „Нов технически авангард“,  списанието  „Агрокомпас“  и много местни издания. Сред последните  трябва да споменем тези в Хасково, Севлиево, Кюстендил, Силистра, Благоевград, Шумен, Пловдив, Велико Търново, Русе и др., където провеждаме често прояви или реализираме съвместни проекти с местни организации.

Когато говорим за добра съвместна работа с медиите, трябва да отдадем заслуженото на един дългосрочен медиев проект с Националното радио – програма „Хр. Ботев“. През последната година подновихме договора за излъчване на специализирана рубрика, наречена „Еврика! Успешни българи“ в програмна линия „Ефир Знание“. Проектът е насочен към ученици, студенти, специалисти, учени и др., които ще получат възможност в национален ефир да разкажат за себе си и научните си постижения. Целта е да продължим да разказваме за реализацията на успешни български учени и специалисти от различни области и така да мотивираме учениците и студентите да трупат знания и развиват творческото си мислене и изобретателност. В рамките на 10 минути, два пъти месечно ще продължи представянето на  научни работници и специалисти, учители, земеделски производители, предприемачи и ученици. Чрез рубриката ще се разказва за проектите и дейностите на тези българи, как се реализират и развиват по света и в България и на какво се дължат успехите им. Отзвукът от досегашното излъчване на тази рубрика е много положителен, както от страна на аудиторията на националното радио, така и от участвалите в предаванията успели млади българи, лауреати от много конкурси и състезания, организирани от Фондация „Еврика“ в изминалите години. Чрез страниците на фондацията  във Фейсбук  успяхме допълнително да разпространим всяко едно от предаванията и като резултат получихме много  отзиви и харесвания, което допълнително допринася за издигане на авторитета на Фондация „Еврика“ сред широката общественост.

 

  1. За подпомагане на разпространението на природо-научни, технически и икономически знания и информация

Част от целите и задачите на фондацията са свързани с разпространението на научни и технически знания и са сред основните в Програма „Информация, издания, изяви“. Чрез инициативите и проектите на фондацията в тази програма разнообразяваме пътищата и подходите за овладяване на знания с различни форми и средства. Те допълват това, което е обичайното съдържание в урока и го обогатяват с нови форми и подходи без да се губи доброто от традиционните такива. С особен интерес се възприемат такива, които позволяват да се използват новите технологии за визуализация и особено интерактивните средства, които правят по-богати като форма и съдържание и уроците и подходите в извънкласните дейности. Това наблюдаваме и в опита в последните години да се провеждат уроци в музея. Това е основното съдържание и на новата специална програма на МОН за засилване на ролята им в обучението и възпитанието на подрастващите. Ние отдавна сме възприели това като подход и непрестанно разширяваме присъствието там на наши форми за работа и проекти. Това е причината да дарим там четирите компютъра, които получихме чрез Националната мрежа за децата. Преценихме, че така ще може по-образно да бъдат представяни науката и технологиите в бита на българите и ще се разказва по съвременен начин онова, което понякога остава неявно между експонатите. Според възможностите ни се постарахме да обновим програмите, с които работят в Лего клуба в музея. Навярно има възможности да организираме и целеви изследователски конкурси и на тази основа да подтикнем децата към изучаване на българските приноси в националната и световна наука и техника. Към тази идея ни насочиха събеседванията с кандидатите за стипендиите на фондацията. Установихме, че много малко се знае от тях за личности, допринесли за развитие на техниката и технологиите в световен мащаб. Не се учи за тях и нищо почти не се намира в учебниците. Готиви сме да  се включим и към музейните инициативи и да помагаме в организиране на повече пътуващи експозиции в училище. Там е мястото да представим и еволюцията на професиите и промяната им в новите съвременни условия. Полезно би било да помагаме да бъдат показвани новите характеристики на професии, свързани с цифровизацията и навлизането на новите технологии като неотменна черта на бъдещите специалисти. Навярно можем да търсим това и като част от конкурсите, които организираме, да виждаме по новому нещата като идеи, но пречупени през призмата на конструктори, модели и съоръжения, когато говорим за летене, за Космоса и във всички области, където предстои да се реализират сегашните деца и бъдещи специалисти и изпълнителски кадри. Повече идеи могат да се реализират и с помощта на вестничето „Технитарче“. То е детско музейно издание с техническа насоченост, което в голяма степен служи за тези цели. Чрез него се популяризира историята и развитието на българската и световната наука, техника и технологии, запознава малките читатели с българското и световното културно наследство, възпитава в любов към науката, техниката и музейната дейност. „Технитарче“ представя в достъпна форма и език многообразната дейност на НПТМ, неговата експозиция, временни изложби, образователни програми и проекти, избрани образци от сбирките на музея и неговия филиал МТИ. Информира за българския принос в науката, техниката и технологиите, както и за малко известни любопитни факти от тяхното развитие. Вестничето се издава вече много години наред с наша подкрепа и ние считаме, че то е полезно и интересно за по-малката  възрастова група. През 2019 година бяха издадени 6 броя, тематични или със сборен характер, насочени към деца  с различни интереси в областта на науката, техниката и технологиите. Броевете са посветени на събития от историята на науката и техниката и юбилеи, свързани с имена от световната и българската наука и техника, дали тласък в развитието им. Продължи списването на поредиците „Ваш ред е!” /с ученическо авторство/, „Знаете ли?”, „Природа, наука, технологии”, „В света на науката”, „По българската следа”. Голям интерес предизвика запознаването на читателската аудитория със занимателни задачи и интересни опити от областта на физиката и химията. На страниците на вестничето се популяризират наградените участници в Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” и други  конкурси за ученици. Изданието представлява интерес и за по-специализирана аудитория, включително и преподаватели от  училищата. Вестничето се публикува и в електронен вариант на сайта на музея.

Сполучливо тази наша дейност за популяризация на науката, техниката и технологиите се допълва от списание  „Наука“ и рубриката в него  „Трибуна на младите“, която ние подкрепяме. Тя предоставя  възможност на младите хора да публикуват на страниците на авторитетно научно издание, което се индексира от ИНИОН РАН и е  вписано в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД. Стимулират се креативността и творческите изяви на младите хора, подкрепя се творческото им и аналитично мислене. При подготвяне на публикациите, младите автори придобиват умения и култура на боравене с източници на научна информация, писмено представяне на резултатите от научните си разработки и представянето на научния апарат според изискванията на научно списание. За високото качество на одобрените за печат статии говори и фактът, че предложените ръкописи в списание „Наука“ минават успешно и получават висока оценка от рецензентите. Рубриката дава трибуна и на становищата на млади учени и студенти по важни въпроси, свързани с  българската наука, висшето образование и иновациите. В нея се публикуват и информации за проекти, подкрепени от Фондация „Еврика“ и се представят отличените участници в тях. Полезна е и актуалната информация за младежки научни прояви, за отличени млади хора. Това е много важно като стимул за младите, за да станат по-трайни интересите към изследователска работа. Това е от голямо значение, защото в последните години  се наблюдава застаряване на хората, които се занимават с наука. Може да се нарече тревожен факта,  че по последни данни само 21 % от изследователите са на възраст до 34 години. Това дава насока за по-разностранна съвместна работа със СУБ и намиране на подходящи подходи за включване в младежката програма на БАН. Само обединени усилия биха  позволили да се привличат  млади хора към научна кариера.  Само свежите идеи на младите може да активизира изобретателската активност и да се почувства прилив на свежи сили за повишаване на конкурентноспособността на икономиката.

Списание „Наука“ е едно от много малкото издания, които са отворили врати за публикации на млади учени и техни изяви. През 2019 г. в списание „Наука“ са отпечатани: 6 научни публикации на млади учени, студенти и докторанти, изявили се в дейности на фондацията; 11 информации за младежки научни конференции, конкурси и проекти с участието на фондацията; 3 есета от конкурса за именни стипендии и две есета от конкурса на Фондация „Еврика“, посветен на Космоса; 12 други статии на ученици, студенти, учители, преподаватели и научни ръководители, взели участие в организираните от нас конкурси.

Добри думи и благодарности трябва да отправим и към вестник „Аз буки“. На неговите страници може да се прочетат както информации за изяви на фондацията, но и да се срещаме с млади учени и специалисти, получили награди. От няколко години вестникът е наш медиен партньор при организирането и провеждането на Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“. Чрез този вестник, който отива във всяко училище и университет правим известни и достъпни информациите за стипендии, проекти и инициативи.

В един от малкото университетски вестници „Нов технически авангард“ по традиция намираме добро партньорство. И това е естествено, защото голямата част от студентските прояви са с участието на възпитаниците на най-големия технически университет у нас. Удовлетворение за нас е, че има какво да кажем и разкажем за общите цели, но и общи постижения в популяризирането на студентските успехи.

 

  1. Участие в международни образователни, природо-научни и технически програми и проекти и международно младежко научно-техническо сътрудничество.

Международните ни контакти и проекти  са част от дейностите, към които има интерес сред учащите. Докато студентите и специалистите се самоорганизират и намират индивидуална изява, то учениците имат по-голяма нужда от подкрепа и съдействие. До известна степен за това ни помага и партньорството с организации от други страни, но и членството ни в такива, които са международни и самите организират научно-технически дейности за деца и ученици. Най–голямата сред тях е МИЛСЕТ, в която членуваме вече 28 години. В нея са представени повече от 100 страни. Естествено е и това, че най-близки и ползотворни са контактите ни в рамките на МИЛСЕТ – Европа. В нея са концентрирани дейности, които са подкрепяни и от функциониращите програми и фондове на ЕС и това позволява да се организират повече проекти и инициативи. Ние продължаваме да сме единствената българска организация в нея. Ползваме се с добро име и сме били домакини и организатори на различни дейности. През    2019 г. по решение на МИЛСЕТ- Европа бяхме домакини на Асамблея в София. На нея бяха взети важни решения, свързани с по-нататъшното успешно функциониране на организацията, както и конкректни такива като прояви през следващата година. Утвърдена беше Suceava в  Румъния за домакин на поредното Европейско изложение на науките ESE’2020, както и решение Европейския ден за наука на младежта да се проведе на 12 март 2020 г. и неговата тема да е „Цветовете“. Пак през последната година организирахме участието на наградени ученически проекти от България, класирани в конкурса, организиран от МОН „Млади таланти“. Това е решение, което МОН възприе като главен организатор по отношение на разработки на ученици с приложен характер, тъй като европейският кръг на „Млади таланти“ дава превес на такива с теоретичен характер. Това е едно добро решение, което  осигурява изява на повече автори и стимул за тези, които са се посветили на конструиране и търсене на технически решения. През тази година се проведе Световното младежко научно изложение ESI’2019 в Абу Даби, ОАЕ. Протичането на изложенията на науките винаги е свързано със създаването на приятелства и обогатяване на личностната култура и отношение на различните страни. В програмата на изложението бяха  включени културни, изследователски и откривателски игри, защита на научни проекти, работа в малки групи, конференции, семинари и забавления. Всички участници представиха резултатите от своите изследвания  при равни условия и експонираха модели в натура, постери, таблични модели, аудио-видео материали, картини и др. Нашите представители имаха възможност да демонстрират своите проекти, да обменят идеи с връстниците си за бъдещи дейности, да обсъдят опит и практики в промоцията на СТЕМ и да създадат връзки  за бъдеща съвместна изследователска работа. Българската делегация  беше  сформирана от лауреати на Националния конкурс „Млади  таланти” и включваше учениците Виктор Колев и Стефан Хаджистойков от СМГ „П. Хилендарски“; Виктор Велев от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна и Йордан Цветков от МГ „Акад. К. Попов“ – Пловдив. Те представиха три проекта: „Модел за оценка на капиталови активи с разширение до екзогенно финансиране“; „Daedalus – Процедурно генериране на 3D обекти с невронни мрежи“; „Четирикрак учебен робот с ниска себестойност“. Ние  изразяваме признание към МОН затова, че поеха разходите за участието на българските представители в тази значима международна проява на младежкото творчество и позволиха да има достойно национално представяне, редом с големи и богати страни от цял свят. Както вече информирахме, МИЛСЕТ и МИЛСЕТ – Европа имат  богата годишна програма от различни изяви. Според възможностите си се постарахме своевременно да я направим популярна в училищата и да помагаме, когато това е необходимо за изпращане на български представители в такива прояви. И тук отново е място настоятелно да търсим решение за по-добра координация на дейностите у нас, което нормално би могло да стане, ако успеем съвместно с МОН да изградим мрежа от клубове и младежки сдружения за наука и техника.

Навсякъде, където успяхме да изпратим наши представители, младежите се завърнаха с награди. През 2019 година с почетни дипломи бяха отличени четиримата ни участници в Световното научно изложение ESI-2019 в Абу Даби, ОАЕ и тримата ученици, взели участие в Международния конгрес на младите изследователи в Сарагоса, Испания. И малко информация за последната международна проява, която е форма на изява на двустранното сътрудничество с Асоциацията на младите изследователи от Арагон. През последната година изпратихме български участници  в XXVIII Международен конгрес на младите изследователи в Сарагоса, Испания. Домакините от  Асоциацията на младите изследователи от Арагон организираха представяне и защита на проекти на млади хора в областта на науката и техниката с работни езици за ученици, испански и английски. И тук успяхме да се справим добре, защото имаме проява за езиковите училища от София и така беше възможно най- доброто счетание на отлични проекти и отлично владеене на чуждите езици. Затова и за шеснадесети пореден път българското участие беше оценено високо. Освен със сериозните изследователски проекти, представени по блестящ начин, българските ученици впечатлиха участниците от Белгия, Люксембург, Франция и Испания с прекрасната си презентация за България на интернационалната вечер. При закриването на конгреса те получиха сертификати за отлично представяне и бяха поздравени лично от новия кмет на града. Една от българските участнички  в конгреса  Гергана Дерменджиева, написа статия с тематиката на проекта и тя  беше публикувана в списание „Наука“. Така още в училище нашите млади изследователи започнаха да трупат публикации и да са популяризатори на дейностите ни.

Потенциалните ни възможности не бяха реализирани напълно поради финансови ограничения. За съжаление продължаваме да получаваме покани за участие в международни форуми за младежи, но не успяваме да осигурим ресурс. И сега има покана към нашата организация да изпратим участници в поредния младежки форум в Лондон, но не успяваме да реагираме бързо и търсим отново подкрепа в МОН или от дарители. Без участие от наша страна останаха и други интересни и полезни прояви като 22-рия Московски международен салон за изобретения и иновативни технологии“ Архимед’2019; лятно училище за наука в Хърватия; Трета международна научна конференция по икономика и мениджмънт в Любляна, Словения; Пети международен конгрес по изследване на съвременното образование в Бодрум, Турция и 15-то Международно лятно училище в Петница, Сърбия.

През изминалата година беше проведен и  ежегоден ден на науката в училище.  Този път темата беше  „Вълните“.  Петнадесетият  европейски ден на науката за младежи беше проведен на 14 март 2019 г. В този ден в клубове и училища в различните европейски страни се провеждат тематични дейности без някакви строги правила и съдържателни ограничения, но обединени от обща тема. Организацията на проявата е такава, че всичко е децентрализирано и не сме в състояние да представим конкретни факти за това, което се е случило в клубовете и училищата в този ден.

За пореден тринадесети път бе проведен и научен фото конкурс „Когато изкуството среща науката“, който по своята същност представлява синтез на наука и изкуство. И в него имаше български участници, но нямаше такива сред наградените, както това се е случвало в предишни издания на конкурса, когато два пъти сме печелили голямата награда.

Много ни се искаше да успеем да дадем възможност за международна изява и на студентите. Опитахме се да бъдем полезни на наши стипендианти и други студенти и докторанти от областта на биологията за участие с научна разработка в международен конкурс в Португалия. В момента работим по интересно предложение за потенциално партньорство, насочено към технологичното образование с глобалната компания Fin Tech FactSet, което се надяваме да успеем да финализираме през 2020 г. Поканени бяхме да кандидатстваме за международните научни награди „Венера“ – VIRA’2019.

Всички тези изяви биха могли да бъдат още повече, но трябва да намерим подходящи решения за финансовото им осигуряване. За европейските проекти е необходимо повече време за подготовка и кандидатстване, а поканите налагат да се действа в рамките на месец или два. Когато това позволява възможно планиране би могло да се търси подкрепа от национални младежки програми или други спонсори, готови да подкрепят таланта на младежите. Поне за сега няма възможност да осигуряваме участието им от наши фондове и програми.

 

  1. Насърчаване и подкрепа на стопански инициативи и икономическата активност на младите.

За поредна година не отчитаме дейност по програма „Насърчаване на стопански инициативи, тъй като с решение на Съвета тя беше затворена. Там не са настъпили съществени изменения. По тази причина няма да предложим отварянето й и през тази година.

Бихме могли да се опитаме да организираме конкурс за ученици от професионалните гимназии за идеи за бъдещи производства и дейност на ученически фирми, но за това навярно трябва да се постараем да намерим подходящи теми, за които да ангажираме учениците. За сега спираме до идеите, защото учениците са недееспособни като юридически субекти, а участието на родителите е много трудно осъществимо.

 

  1. За някои дейности, свързани с идеалните ни цели и за мястото и ролята на организацията ни в развитието на сътрудничеството с други организации и институции у нас.

В тази част на отчета традиционно отделяме внимание на партньорството като политика и реализация. Това продължава да е в основата на Програма  „Развитие“. Не за първи път твърдим, че така се постигат добри резултати.

През 2019 година имахме традиционно  сътрудничество  с различни   организации и институции, за част от което вече споменахме в предходните раздели на отчета.

От години осъществяваме политика на намиране на съюзници за осъществяване на общите ни цели за откриване и развитие на талантите в науката и техниката и тяхното обвързване с потребностите на новото време и развитието на страната ни.

Налага се често да търсим подкрепата и помощта на държавни институции и най-вече от Министерството на образованието и науката, защото с него е най-близката ни връзка. Вече описахме колко пъти сме имали тяхното съдействие, но това не означава, че сме изчерпали всички възможности. Винаги сме твърдяли, че започнатото от тях по отношение на извънкласните дейности е добро, но  настояваме да се направят и някои следващи стъпки. Става дума за това, че затварянето на тази дейност само в училище и без да се търси възможност за изграждане на мрежа от клубни и училищни дейности по наука и техника, не стига. Центровете за личностно развитие трудно намират възможности за развитие именно в областите СТЕМ. Навярно това е следствие от недостатъчната материална база за такъв тип дейности. В тях дори рядко се говори за технологии, а бъдещето е обвързано с тях. Идеята ни и предложението ни е да се формира обществено-държавен орган с експертен потенциал, който да обсъжда и предлага дейности и действия за осъществяване на такава политика. Ежегодното изготвяне на Календарен план за проявите, свързани с извънкласните дейности е полезно, но не е всичко. Създаването на мрежа от клубове и формированияя е една от  възможностите за това. Би било полезно да се обединят всички усилия на национално и местно ниво, на обединения на икономически и научни структури на отраслов принцип и към тях да се асоциират, според самоопределението им някои неправителствени организации. В това обединяване има място за всички и може по-успешно да се намират решения за създаване на условия за такъв род дейности сред учениците и децата, да се привличат университетите в подготовката на ръководителите на такива извънкласни дейности и не на последно място да се ангажират родителите. Така училищните настоятелства могат да станат също по-полезни и работещи, а не инструмент за търсене на пари. Ние припомняме, че в дългогодишната си практика имаме опит именно в паралелно обучение на клубни ръководства и клубни ръководители и то се оказа много резултатно. Имаме уверението и на университетски ръководства и отделни преподаватели, че те също са готови на подобно сътрудничество. В подобни дейности са доказали полезни добри практики и учените, какъвто е случая с Ученическия институт по математика и информатика. С подобна инициатива сега се ангажират и други структури от БАН и неговите институти. Обобщаването и разпространението на добрите практики от такива дейности би било много полезно и е необходимо. Координацията между дейностите и техните организатори и реализатори ще ги направят още по резултатни. Ние сме готови да поемем отговорности за изготвяне на идеен проект за осъществяване на това и да организираме първите стъпки. Навярно би могло това да стане с обединение и на усилията ни с Националния дворец на  децата. Дългогодишната ни съвместна дейност ни кара да смятаме, че тази структура още веднъж може да бъде ангажирана с разработване на концепции и планове, да се ангажира с обучения и не на последно място да се превърне в действащо методическо звено. С тяхна помощ може да се потърсят и формите за ангажирането на вниманието на най-малките в детските градини, където предстои  също да се увеличи не само обхвата на децата, но и да се намерят съдържателните промени в обучението и възпитанието.

Що се отнася до прояви и дейности с университетите, отново на базата на досегашния ни опит, си струва да се обединим със студентските съвети. Отново ще дадем за пример Пловдивския университет, където техните представители са основните организатори на конференции и конкурси с научен характер, координация на инициативи с тези в училищата и постоянно действащи форуми за обсъждане на проблеми и решения, свързани с изява на творчеството и постижения на студентите и младите учени. Тогава и естествено могат да бъдат ангажирани и нашите настоящи и бивши стипендианти. Към тази идея ни насочиха самите студенти по време на провеждането на събеседванията с кандидатите за нашите стипендии. Готови сме на  среща и обсъждане на проблема на организацията с Националното представителство на студентските съвети. Възможно е и още по-пълноценно да използваме доброто отношение на ректорските и декански съвети към нашата дейност, за да получим подкрепа и от тях в намеренията си да става по-резултатна научната и изследователска дейност на студентите и младите учени и естествено да се попълнят някои празноти в обучението им, като това как да се защитава интелектуалната собственост, съдържаща се в разработваните проекти и дипломни работи, как да се готвят публикации и други, които да станат път към последващо ангажиране с научна и изследователска дейност.

И към бизнеса трябва да погледнем от повече посоки. Той не е само обект на дарителски актове, но и съчетаване на потребностите от подготовката на кадри от нов тип. Цифровизацията ще става все по-мащабна и за новите технологии ще са необходими друг вид кадри, друго обучение и изява. Опитът ни с някои от факултетите в Техническия университет и съвместната ни работа показа, че чрез подкрепа на студентски прояви можем да станем мост за контакти между всички тях. Би било възможно при интерес от страна на фирми с относително малък инженерен потенциал да организираме конкурси и в това отношение да се обединим и с научно- техническите съюзи.

Все пак трябва да признаем, че без участието на бизнеса и благодарение на неговото участие, нашата стипендиантска програма трудно ще се осъществява. За пример могат да служат в това направление някои машиностроителни фирми и най- вече  „М+С Хидравлик“ АД, гр. Казанлък, която от години е наш дарител и основно това е за стипендии на студенти и ученици.  Навярно е дошло времето, в което трябва да погледнем, дали и ние не бихме могли да им бъдем полезни със създаване на интереси в училище към новите професи и да бъдат представяни възможностите за бъдещи реализации на тези нови кадри. Трябва да се използва и натрупания опит със създаване на условия за подготовка на кадри за нови специалности, както това стана с Професионалната гимназия по Електротехника и автоматика в София.

Още един добър пример е извършеното за пореден път в наша подкрепа от „Велев инвест“ ООД. В настоящия отчет вече споменахме това, че получихме финансова помощ за осъществяването на два проекта, които определяме като успешни. Става дума за продължението на работата на ученическия клуб по конструиране в Националния политехнически музей и провеждането на Четвъртото изложение конкурс „Младежко техническо творчество“ в Горна Оряховица.

И понеже изброихме няколко добри примери как може фирмите да бъдат привличани за осъществяване на общи каузи и интересни проекти, трябва да добавим и възможността да  се открият дарители и сред бивши наши стипендианти. Такъв остава бившият ни  стипендиант Станислав Хаджийски, който продължава с помощта си, макар и през друга дарителска платформа GlobalGiving, към която се прехвърлихме след закриването на Амадо. През 2019 г. получавахме чрез  новата платформа не големи, но редовни индивидуални дарения. Като резултат от оценката, която получихме от платформата за добра работа, отразена в отчетите ни, в началото на 2020 г. по нашата сметка ще постъпи допълнителна сума , която е част от дарение към платформата от големи фирмени дарители, които са безадресни, а за неправителствени организации и насърчаване на дейността им. Става дума за малко над шест хиляди долара . Пак от там ни насочиха, че можем да кандидатстваме за финансиране на проект с обществено значение или част от него, за което се използват също такива дарения от големи фирми. Сега сме съсредоточени в обсъждане на идеи за такъв проект, който да изпратим към тази международна дарителска платформа.

Когато говорим за необходими и полезни партньорства, трябва да отделим подобаващо внимание и на сътрудничеството с неправителствените организации. Такива организации са Съюзът на учените в България, Съюзът на математиците в България, Съюзът на  физиците в България, ФНТС и такива колективни членове в тях, Националната мрежа за деца, асоциации и фондации.

Още по-активно би могло да заработи и споразумението, което е в основата на съвместните ни инициативи с БАН и СУБ.  Особено през последната година в БАН има сериозно активизиране на работата в училищата. Бяхме потърсени от там и като консултанти на такава дейност, благодарение на завоюван авторитет в досегашната ни обща работа. Има изразена готовност и от тяхна страна чрез ръководителя на програмата за работа с учащите се акад. Кендеров.

С Федерацията на научно-техническите съюзи също имаме дългогодишно сътрудничество. Все по-често се обединявахме като съорганизатори на прояви за студенти и млади учени и специалисти. Добър пример в това отношение е завършилата реализация през 2019 г. на съвместен проект с териториалната организация  в Пловдив. Там се готвят да предложат продължение на проекта, който е оценяван като полезен. Вече имаме договореност с Федерацията в много скоро време да направим работно обсъждане на постигнатото и да очертаем актуализация на сътрудничеството ни в бъдеще. Навярно те ще станат наш партньор и в провеждането на конкурса за наградата „Еврика“ за млад изобретател, тъй като там имаме нужда от общи действия, особено след оттеглянето на Националното патентно ведомство като съорганизатор. Ще запазим постигнатото и със Съюза на изобретателите в България при организирането на  Изложението за иновации и изобретения през последните шест години. Към тази инициатива може и трябва да приобщим като участници и някои средни училища, където има активна проектна дейност и сме свидетели на добри проекти от изложението – конкурс в Горна Оряховица.  Макар и не многобройни, такива проекти вече се демонстрират и от висшите технически училища и университети. Предстои заедно да преценим и дали трябва да възобновим конкурсите за най-добър дипломен проект в професионалните гимназии и университетите.

Трябва да дадем добра оценка  на участието ни в работата на Българския дарителски форум /БДФ/ и Националната мрежа за децата, където сме дългогодишни пълноправни членове. Участваме в някои от организираните  кампании и конкурси като „Аз съм надежда“, посветена на Европейския ден на фондациите и дарителите, изданието „Златна ябълка“ и др.

Членството ни в Българската мрежа за корпоративна социална отговорност продължава да ни служи главно, за да  достига информацията до членуващите в тях бизнес организации, развиващи активна социална дейност. Участвахме в организирания панаир на идеи за представяне на инвестиционни възможности в корпоративни социални иновации. Бяхме представени в Десетия зелен форум, Форум „Бъдещето на парите“, Международната конференция „Цифровизация в пчеларството: ползи и предизвикателства“, организирана от Асоциацията за биологично пчеларство и Фондация „Златен мед“.

Можем да бъдем доволни от добрите ни контакти с една от работодателските организации – Асоциацията на индустриалния капитал в България. Разчитаме на тях при търсенето на потенциални участници в конкурсите ни за млади мениджъри, където тя е основния ни партньор. Тази организация е и опосредствения източник на оперативна информация от работните органи за управление на програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“, където е представена на високо управленски ниво и това позволява  да следим развитието на обявяваната тематика и финансирания по различните направления.

През отчетната година  отново участвахме в разработването на Календар от събития за популяризиране на професионалното обучение, което е инициатива на МОН и  организациите  на работодателите на национално ниво, представители на професионалните гимназии и регионалните управления по образование. АИКБ е организацията, която е полезна и при провеждането  на конкурси сред студентите за решаване на конкретни проблеми и търсенето на решения, свързани със създаването на производители с малък или ограничен инженерно-технически персонал. Това е част от предложението, което обсъждаме и смятаме, че е време да експериментираме заедно с ФНТС.

Връзката с организации и фирми, свързани с новите технологии и подготовката на кадри става все по-важна за нас. Такава е съдържателната част от съвместната работа с фирми, институти и университети в Клъстер  „София – град на знанието“, който е доброволно обединение на водещи научни, развойни и обучителни организации и компании от София, заинтересовани от съвместна дейност и дългосрочно коопериране в икономиката, базирана на знания. Най-много са такива организации в информационните технологии, креативни и рекреативни индустрии. Чрез Клъстера участвахме, макар и символично в 7-то Изложение за Югоизточна Европа „Интелигентни градове“, което е част от изпълнението на проект по програма „Иновации и конкурентоспособност“. Бъдещите планове в това мащабно обединение е обвързано с икономика, базирана на знанието и уменията, нагласите са за по-широко обвързване с  напредъка на технологиите и иновациите, което е включено в  национални и европейски документи: Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2012-2020; Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2020; Стратегия за интелигентен, устойчив,и приобщаващ растеж ЕВРОПА 2020 и новата Европейска програма за наука и иновации „Хоризонт Европа“. Всичко това кореспондира пряко, както с основните цели на националната ни политика и целите и задачите на Фондация „Еврика“ за овладяване на знания, съответстващи на изискванията на новото време и развитието на техниката, технологиите и иновациите.

В предходни раздели на отчета описахме по-значимите постижения, инициативи и дейности, които осъществяваме  заедно с медиите, тук само ги маркираме, за да изразим задоволството и благодарността си към някои от тях. С тяхното активно съдействие успяваме да имаме въздействие върху общественото мнение и получаваните високи оценки. Контактите ни са дългосрочни и са елемент от съвместната ни работа с организациите, които ги издават.

Отново ще изразим висока оценка за направеното в наша подкрепа  на вестник „Аз буки“, списание „Наука“ и др. Чрез вестник „Аз буки“ стигаме до всяко училище и университет, до учители и ръководители на клубни форми. През последните години той продължава да е наш медиен партньор в  конкурса  „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Като цяло това е медията, която най- компетентно и цялостно отразява дейността ни.

Редом с него поставяме единодействието и постиженията на общите ни усилия със  списание „Наука“. Завоевание на това партньорство е поддържаната от много години рубрика „Трибуна на младите“. В списанието намират място материали за фондацията и нейната дейност, първенци  в конкурсите за наградите „Еврика“ и с особено уважение и признание на постигнатото от младите учени, но и такива за стипендиите, част от които носят имената на известни български учени. Тъй като то е едно от малкото сред специализирани български издания, дължим на неговия издател СУБ признание за възможността в него да се публикуват статии на  млади учени и студенти и повече техни колеги да научат за постиженията им на изследователи.

Въпреки, че имаме желание и правим необходимото повече да присъстваме в медиите с многохилядна аудитория и които формират обществено мнение, не сме постигнали разширяване на аудиторията. Все пак основните ни прояви и някои от проектите попадат във фокуса на  медии като  Българското национално радио, Българската национална телевизия и с някои от тях успяваме да поддържаме съвместни рубрики. Макар и рядко, има излъчвания и публикации в  Телевизия „Евроком“, Агро ТВ,телевизия ON AIR , във  вестниците  „Капитал“, „Дума“  и др. Регионалните медии също отразяват наши  прояви на тяхна територия.

Благодарни сме им, защото те ни осигуряват възможност да популяризираме проекти и резултати от тях, отделни прояви с първенците в конкурси и състезания. Изразяваме готовността си да продължим ползотворното ни сътрудничество в името на децата и младежите и да правим популярни новите герои на времето ни с техните постижения.

 

* *  * 

Годишният отчет на фондация „Еврика“ показва стабилно състояние и нарастващи възможности за осъществяване на мисията й, с която бе създадена преди тридесет години. Новите приоритети се налагат като следствие от развитието на техниката и технологиите и все по-нарастващите необходимости за търсене поле за изява в областите на СТЕМ. Сега действащите устройствени документи позволяват да се правят промени, които времето налага. Те не са пречка за предприемане на инициативи и проекти, които да служат за осъществяване на новите потребности на младите хора и техните организации и привеждането им в съответствие на изискванията на днешния и утрешен ден. Така ще сме необходими, нужни, полезни и уважавани в  обществото.

 

Приложения

Програма „Таланти“
Програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество
Програма „Развитие“
Използвани средства по програмите на фондация „Еврика” през 2019  г.