Отчет за дейността на фондация „Еврика” през 2020 година

 

 

Годишният отчет на фондация „Еврика“ обобщава извършеното и анализира постигнатото през 2020 г. и в него са включени информации за дейности, инициативи и прояви, които позволяват да се направят изводи за поредните стъпки за реализиране на целите и новите възможности пред организацията и които  да изведат на нива, които бихме искали, а не да търсим решения за възможното в тази сложна обстановка. Всички правехме планове за това как ще  работим за навлизане на новото и прогресивното в дейностите ни, а търсехме спасение и оцеляване на доброто, което беше наше постижение, но далеч не е това, което бихме искали. Всички правехме планове за това как да привеждаме критериите и подходите си към новите изисквания на 21 век, а бяхме твърде далеч в практическите си действия. Новите условия караха всички да се стремят към оцеляването – физическо, интелектуално и образователно. В ход търсехме мястото си, което бяхме завоювали в плановете за развитие и приобщаване на младите хора към науката, техниката и новите технологии, съответстващи на новото време. Това ново време изисква нови критерии за организирането на работата ни и привеждането й в съответствие с подходите за превръщането на образованието и науката в най-важната част при избора на приоритетите, както и  използването на дигитализацията като неотменна  част от пътя към  развитие. Всички ние преживявахме за това как образованието ще бъде истински приоритет в това развитие, но на практика сведохме всичко до възможното за училището и университетите, а извънкласните дейности и развитието на творческите способности стана една мечта с много спънки и ограничения, породени от мерки срещу вируса , който не щадеше никого.

Разработихме този отчет заедно в Изпълнителното бюро, за да съберем и обобщим идеите си и вижданията за утре, когато се надяваме да се върнем към нормален живот и да продължим започнатото и да го развием.

В много неща успяхме, но не без известни компромиси, наложени от ограниченията на действащи и променящи се документи – в държавата и в частност образованието. Тези променени условия станаха стимул СТЕМ (STEM – Science – Technology – Engineering – Mathematics, е обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката) за обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката.да има особено важно място в осъществяване на образователния процес и не само там. Уверихме се, че дигитализацията става основното средство в живота на всички поколения.

През цялата година работихме в условията на много неизвестни и се стараехме да намерим сечението между желаното и възможното като не се отклоняваме от политиките ни като организация и образованието и науката като приоритети в държавата. На тази основа се постарахме да видим всички предимства и недостатъци  в избраните от  нас форми на организация на дейностите. Избирахме такива, които да са интересни, да пазят традициите, но и здравето на децата и младежите.

В повечето случаи успявахме да запазим традициите, но и да ги адаптираме към провеждане на дейности и програми в електронна среда, както се провеждаше и реалния учебен процес. Затова и в настоящия отчет ще покажем какво и как свършихме и какви резултати постигнахме. Доколкото е възможно ще се опитаме да прогнозираме как да продължим изпълнението на програмите ни и без да се отказваме  от целите  и   да продължим  нататък.

И така в настоящия отчет ще проследим как през годината сме вървели от цели, през програми, дейности и какво постигнахме. Когато следваме формулираните дългосрочни цели и задачи и свързаните с тях програми, които са организиращата основа на дейността ни и актуализациите, утвърдени от Съвета на фондацията промени на основата на постигнат консенсус в колективния орган – Изпълнителното бюро. Заедно търсихме посоките в  изменящата се обстановка и новите изисквания, свързани с  широкото навлизане на дигитализацията и в нашата работа и тази на училищата и университетите и като цяло образованието и науката. Потребностите налагаха да бързаме, да променяме подходите и средствата в работата. Понякога съзнавахме, че закъсняваме и не можем сами да догонваме новото. В същото това време много искахме да пазим добрите традиции, да съхраним положителното, но и да можем да отговорим на търсенето да отговаряме на  интересите на младежите и децата и налагащите се нови подходи в образованието и творческите дейности. Убедени бяхме, че мисията ни продължава да е актуална, но средствата и подходите следваше да променяме. Много ново в организацията беше наложено от това, че пандемията ни караше да търсим нетрадиционни решения, тъй като следваше да се съобразяваме с изискването за социална дистанция и учене в електронна среда, каквито до този момент не ни се беше налагало. Затова  търсехме нетрадиционни  решения и подходи, много често допитвайки се до учителите и самите ученици. Много често самите те даваха идеи и се заемаха с решенията на проблемите. Сами едва ли бихме успели да постигнем всичко това, което в известен смисъл е наша гордост. Променяхме дейностите си, променяхме и себе си без да отстъпваме от позициите си, макар да загубихме значимите масови прояви, колективното творчество и общуване в работата. Някои от плановете ни се променяха за дни. От други се наложи да се откажем в името на опазване на здравето на ученици и учители. Навярно ще трябва да търсим компенсиращи програми и планове при следващите ни дейности. Най–важно е да направим сега вярната преценка и да определим следващите стъпки.

В много от нещата успяхме, макар и не във всичко. Когато оценяваме постигнатото, ще се позовем ва свършеното, но и на плановете и стремежите да намираме необичайни решения. Направихме не малко. Това говорят фактите и числата в отчета, плановете, от които не се отказваме, наградите и оценките, които получавахме и най-вече на мнението на тези, които и в тези трудни времена  бяха до нас като истински съмишленици и партньори. Успяхме да осигурим дейностите си и финансово благодарение на правилното управление на средствата ни, на подкрепата, която имахме от дарителите. На тези наши дарители трябва много искрено и сърдечно да благодарим, защото обстоятелствата налагаха те да насочват щедростта си най-вече, но не само към здравеопазването и компенсирането на новите потребности в образователните процеси и в частност за техническото осигуряване с компютърно оборудване, което да направи възможно ученето от дома. Не се отказвахме и от подкрепата за провеждане на извънкласни дейности и проекти, когато това беше възможно. Осъществявахме финансовото осигуряване на проектите си  чрез   преструктуриране на дейностите си по програмите  и това позволи да гарантираме стипендиантската ни програма и някои от значимите и мащабни прояви. Вместихме се в утвърдения бюджет. Така с отредените ни 400 хиляди лева, успяхме  да осигурим най-необходимото и да гарантираме осъществяване на планираното. За съжаление има и единични случаи, в които и дейности като елементи на програмата не бяха осъществени в срок и се наложи тяхното отлагане във времето.

Дейностите и резултатите от едногодишната ни дейност и финансовите отчети са представени в този отчет, приложенията към него и примери, които илюстрират свършеното като полезно и добро и като цяло като успешна година в развитието ни.

 

 

            І. За осъществяване на идеалните цели на фондацията

             Годината, която отчитаме – 2020 беше поредната, в която имахме амбициозни планове  за полезни промени, които трябваше да осъществяваме като държава, като  най-важен отрасъл с голямо бъдеще и като част от него – това, което ние можем да направим в името на младежите и децата. Това бяха големите ни амбиции и желание да направим. Наложи се да правим нови планове, да пренареждаме приоритетите си и да търсим нови пътища за справяне с трудностите, които времето ни налагаше. Наложиха се промени в преподаването и се залагаше много на индивидуалната работа в електронна среда. Имаше и преминаване от една форма на преподаване и комуникация на учениците с училището. Вече не можеше да се очаква постигане на задоволяване на потребностите, а се търсеше възможното. Изостанахме много в добрите ни планове и намерения за подготовката на кадри в определени приоритетни области. Бяхме не само свидетели, но и участници в промени в съдържанието на дейности в училищата и университетите, в обществените дейности, които се развиваха многопосочно и със забързани темпове, но далеч от желаното, тъй като практически организирани колективни дейности не бяха възможни и позволени. Желанието ни да подкрепяме и насърчаваме на иновациите остана трудно осъществимо и затова и резултатите останаха далеч под очакваното. Не се осъществиха голяма част от практическите занимания и проектите в реална производствена среда.

Сега е времето, в което ще се наложи да намираме нетрадиционни начини да продължаваме да търсим необходимото ново и в нетрадиционна среда да намираме  своето място най-вече във функциониращата цифровата икономика и цифровото общество и най-вече в случаите, когато е възможна дистанционна работа. Знаем, че не е лесно и няма да стане  това, което желаем в близко време. Съзнаваме, че е необходимо

ново мислене,  навлизането на нови технологии за осъществяване на това ново  мислене и за това трябва да полагаме усилия всички.

Кризата, в която попаднахме налага да търсим възможности да подпомагаме подготовката на кадри и особено тези от тях, които ще осигуряват възможната промяна и в икономиката и кадрите, които да я осъществяват. Тя ускори промените  в компютърното образование и всичко това, което наричаме СТЕМ. Все по-силно звучене ще имат програмите за обучение по математика, физика, информатика. Сигурно ще се наложи да търсим мястото си и в професионалното образование в новите условия.

С  настоящия отчет ще се върнем отново към формулираните цели и задачи и ако е необходимо да преформулираме някои от тях. Ще търсим и нови подходи, които да позволят компенсиране на пропуснатото.

 

  1. За получаването на природо-научни, технически и икономически знания, умения и култура в подрастващото поколение, подпомагане на обучението и квалификацията на млади хора с изявени способности в областта на природните науки, техниката и управлението.

За тази цел се стараем да намираме  вярната и точна преценка на това, което наричаме естествени интереси и насочването им към новите професии, овладяването на  знания и умения с приложение в новите технологии, производства, автоматизация и прилагането на тези знания в развиващите се нови цифрови производства, конструирането и създаване на изделия, които са резултат от прилагането им в практиката и постепенна промяна и широко навлизане на цифровизацията и компютърните технологии, водещи до повишаване на производителността и конкурентноспособността на българските изделия. Трябваше да търсим  и откриваме стимулите за постигане на това.

Успешно се развива стипендиантската програма на фондацията. По решение на Съвета на фондацията бяха запазени категориите на тези, които имат право да получават такива стипендии и механизмите за подбор и класиране в тях. Тези групи са на спечелилите това право след сериозна надпревара в конкурсите за именни стипендии, втората е на носителите на медали от международните олимпиади за средношколци и третата на студентите и учениците, за които сме получили дарения от хора и организации, които подкрепят благородното ни дело.

Най-напред за новото. През отминалата година именните стипендии станаха с една повече. В памет на акад. Благовест Сендов, един истински български учен, прозорлив и успешен ръководител и реформатор, радетел за развитие на образованието, общественик, държавник и родолюбец, Съветът на Фондация „Еврика“ учреди нова именна стипендия за постижения в областта на изчислителната математика и математическото моделиране. Това е заслужено признание, а тъжно е, че е по повод на това, че той ни напусна завинаги.

Появиха се и още нови стипендии. В същност, новото е, че даренията за стипендиите на името на акад. Александър Теодоров- Балан от отделни физически лица позволиха тези стипендии да станат две, защото финансите го направиха възможно. Радостно е, че се задълбочи и разрасна съвместната ни работа, започнала преди една година по инициатива на Георги Балански – член на Изпълнителното бюро на фондацията и Тодор Станчев – член на специализираното жури за определяне на носителите на именни стипендии. Те не спряха до даването на предложението, а станаха организатори и самите те дариха, за да станат тези стипендии две. Това е пример, че доброто също може да ражда добро.

Новите именни стипендианти на фондацията бяха определени след провеждане на открит и публичен конкурс, като се следваха принципите на равнопоставеност и прозрачност и в съответствие с Основните правила на Фондация „Еврика“ за отпускане на стипендии на ученици и студенти. Усилията ни бяха съсредоточени  към привличане на най-добрите и изявени български  студенти  за участие в конкурсите за стипендиите. Независимо от трудностите, които бяха в резултат на нарушените активни комуникации с университетите, където учебните занятия бяха преустановявани или преминаваха в друга форма, успяхме да ангажираме и получим помощ от академичните ръководства, отделни преподаватели и младежки и студентски организации, за да може информацията да стигне, където трябва и е необходима. Използвахме  ефективно сайта на фондацията и  страниците ни във Фейсбук и няколко популярни онлайн платформи в академичните среди. Благодарни сме и на ректори, зам. ректори, зам. декани по учебната работа и ръководители на катедри, което позволи да се справим с новата и трудна обстановка, породена от пандемията.

Доколкото беше възможно и когато ги имаше, търсихме  публични изяви и проекти, проведени с партньори за да представим пред обществеността нашите конкретни предложения. Голяма помощ в кампанията ни оказаха студентските съвети, с които в последните години  подобряваме взаимодействието си. От контактите със студентите установихме, че сме получили своеобразна подкрепа чрез публикации в официалните им сайтове, в сайтовете  на младежките организации.

Смело можем да твърдим, че в някои университети сме успели да създадем виртуални представителства с активната и безвъзмездна помощ на преподаватели и ръководители на звена от катедри до факултети. Много важна роля в информационната ни кампания отново имаха досегашни носители на именни стипендии, които въодушевени от признанието на Фондация „Еврика“ информираха и агитираха своите колеги да се включат активно и кандидатстват в тазгодишната кампания и конкурсите за стипендии. Важно е да подчертаем, че добрите контакти, които поддържаме с част от досегашните ни стипендианти, както и безкористната им помощ в интерес на фондацията, се дължат най-вече на коректните взаимоотношения. Добре разбирахме колко е трудно и на самите студенти, когато неритмично имаха помощта на родителите, загубили възможността да работят и да  получават средства за живот в резултат от пандемичната обстановка. Трудно  беше да се осигуряват и дарения, защото доколкото имаше такива, те бяха насочване към сектор здравеопазване, където нуждите бяха огромни.

Организирането и провеждането на конкурсите за именните стипендианти бяха проведени според всички изисквания на основните ни документи и решения на Съвета. Постарахме се да спазим всички процедури  и мерки за сигурност в работата със студентите и членовете на журитата, за да опазим здравето им без това да е за сметка на качеството на свършеното. Разчитахме и получихме много информация от представените есета на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” и това помагаше да бъде още по-пълна картината, която се обогати и от проведените събеседвания.

Преди една година с решение на Съвета на фондацията беше увеличен размера на именните стипендии и за учебната 2020/2021 година студентите  получават годишна стипендия в размер на 2 300 лева. Увеличен беше и размера на другите стипендии, а именно за носителите на златни медали от олимпиади – 1 400 лв., за сребърни медали – 1200 лв. и за бронзови медали– 1 000 лв. Специалната стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан“ също е  в размер на 2 300 лв. За заключителния кръг на конкурсите за именните стипендии бяха допуснати за събеседване 38 студенти от 13 висши училища в страната. Проблемите с епидемията и карантината наложиха да бъдем много гъвкави при провеждането на вторите етапи на конкурсите. Нямаше да се справим, ако не срещнахме пълното разбиране, всеотдайност, професионализъм от членовете на специализираните журита. Специално трябва да изразим благодарност на акад. Петя Василева, акад. Александър Александров, акад. Ячко Иванов, проф. Стефан Армянов, проф. Фани Рибарова, проф. Иван Пършоров, проф. Митко Миховски, проф. Росица Чобанова, проф. Васил Цанов, проф. Спартак Керемедчиев, проф. Ана Георгиева, Димитринка Гринко, Емил Келеведжиев, Тодор Станчев и Георги Балански.

Членовете на комисиите приветстваха това, че Съвета на фондацията реши и за поредна година позволи при много близки и значими резултати на кандидатите, да се отпуска повече от една именна стипендия за съответната област. Съвместната ни работа за определяне на носителите на именните и специалните стипендии на Фондация „Еврика” е още една възможност за приобщаването на изтъкнати български учени и общественици към основната кауза на фондацията и е предпоставка за повишаване на нейната значимост и авторитет.

Общият брой на кандидатстващите студенти остана значителен. Наред с  големия брой кандидати от СУ „Св. Кл. Охридски“, МУ – София, УАСГ, УНСС и ШУ „Еп. Константин Преславски“, има ръст на кандидатите от НВУ “В. Левски“, филиал „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен, ВВВУ „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия, Медицински университет – Варна, ТУ – София, СА „Д. Ценов“ – Свищов, МГУ – София, ПУ „П. Хилендарски“, ЛТУ – София и Тракийски университет – Стара Загора.

За поредна година се появиха проблеми с кандидатите по специалност „Физика“, но това е следствие от силно намалелия брой   студенти от тези специалности в самите университети. Това е знак и за нас, че навярно трябва да активизираме помощта си към проекти и прояви в тази област. Не случайно, само през 2020 г. Фондация „Еврика“ е съорганизатор в провеждането на три национални изяви на Съюза на физиците в България, а така също и в редица инициативи от страната. За поредна година трябва да отбележим силната конкуренция при кандидатите от областите химия, биология, икономика и математика. Радвахме се и на високото  ниво на кандидатите за двете инженерни стипендии. Но за наша изненада  продължава да бъде много малък броя на тези от област строителство и това е за четвърта поредна година.

След колебания през миналата година, отново има много добри кандидати от икономическите университети. Традиционно много високо е нивото на кандидатстващите студенти от медицинските специалности и сред тях тази година е отлично представянето на Медицински университет – Варна.

В заключение можем да направим извода, че по-голямата част от кандидатите за именните стипендии  на Фондация „Еврика” и стипендията по дарение  за учебната 2020/2021 година бяха на високо ниво като подготовка и постигнати резултати и за поредна година благодарение на опита и положените усилия може да очакваме като резултат повишаване на авторитета на организацията ни сред университетските, научни и бизнес среди и затвърждаване на престижа на Фондация „Еврика”, като една от малкото организации в България, които работят професионално и подпомагат трудното ежедневие на най-добрите млади българи, решили да се посветят на природоматематическите, инженерните и икономическите науки, въпреки невероятните изпитания , на които ни подложи трудното време.

През 2020 г. за пореден път  голяма част от нашите стипендианти, носители на медали от международните средношколски олимпиади продължиха образованието си в престижни университети в Англия, Германия, Холандия и САЩ, а съгласно Статута на стипендиите на фондацията, те вече няма да получават стипендии от нас. Въпреки това  поради големият брой на спечелени медали в последните години, броят на стипендиантите на Фондация „Еврика“ е достатъчно голям. От досегашните стипендианти на Фондация „Еврика”, 5 са завършили висшето си образование, а 6 са продължили обучението си в чужбина в бакалавърски и  магистърски програми. От новите носители на медали от средношколските международни олимпиади, 3 човека директно са се записали за обучение в престижни университети в САЩ и Европа.

И през 2020 година, въпреки извънредните условия и провеждането на по-голямата част от олимпиадите он-лайн, беше спазена традицията от средношколските отбори по математика, информатика, физика, химия и биология да се печелят много медали и отличия. Първите отличия за България бяха  спечелени още през месец януари 2020 г. В  Казахстан, където се проведе 16-та Международна Жаутиковска олимпиада взеха участие 17 математици, 7 физици, 8 информатици – общо 32 български ученици от ПЧМГ – София, СМГ „П. Хилендарски“, НПМГ – София, ППМГ – Бургас, МГ – Русе, ППМГ – Казанлък и ПМГ – Хасково. Това е едно от най-престижните световни състезания, което се проведе едновременно по три дисциплини. Българските представители  спечелиха общо 23 отличия, от които: 6 златни, 5 сребърни и 12 бронзови медала. Сред тях  бяха стипендиантите на Фондация „Еврика“ Евгени Кайряков, Борислав Кирилов, Кьонг Виет До, Кристиан Минчев, Васил Николов, Александър Проданов, Антон Тодоров, Георги Петков и Виктор Кожухаров. Четири медала спечелиха българските участници в 61-та международна олимпиада по математика. Домакин на проведения онлайн най-силен турнир по математика за годината беше Санкт Петербург. В него участваха 616 състезатели от 105 държави. В много сериозна конкуренция стипендианта на фондацията Борислав Кирилов от ПЧМГ– София спечели сребърен медал, а с бронз се окичиха  Евгени Кайряков – СМГ, Кьонг Виет До – СМГ и Мартин Копчев от ПМГ – Габрово. В отборното класиране страната ни завърши на 38 позиция. България, заедно с Румъния и Унгария е единствената страна, участвала във  всички издания на международната олимпиада досега. Много по-успешно се представиха българските математици на 37-та Балканска олимпиада по математика. Състезанието се проведе онлайн, като българските участници се конкурираха с над 100 ученици от 17 държави. Златни медали завоюваха нашите стипендианти Борислав Кирилов и Мартин Копчев. Сребърните отличия останаха за Кьонг Виет До и Диян Димитров – СМГ, а с бронза се окичиха Стефан Хаджистойков от СМГ и Ангел Райчев от 125 СУ – София. С този успех българските математици подобриха представянето си от миналата година в Кишинев, Молдова, когато спечелиха 3 сребърни и 3 бронзови отличия. На 9-та Европейска олимпиада по математика за момичета (EGMO) българските математички завоюваха 2 сребърни и два бронзови медала. За пръв път тази олимпиада също се проведе онлайн и в нея сили премериха 204 математички от 53 държави. Тримата ни златни медалисти от Австралийското математическо състезание (AMC) получиха наградите си в София  от посланика на Австралия за Гърция, България и Румъния. Там информираха, че в тази престижна международна проява са участвали над половин милион ученици от 38 държави участват и това прави още по-ценни медалите на българските представители. На 32-та международна олимпиада по информатика стипендиантите на Фондация „Еврика“ Мартин Копчев, Андон Тодоров и Георги Петков спечелиха три сребърни медала. Запазихме 5-то място в класирането по медали за всичките проведени досега олимпиади по информатик, като българските олимпийци са спечелили общо 111 медала – 27 златни, 46 сребърни и 38 бронзови.

На Европейската младежка олимпиада по информатика българските ученици спечелиха 5 сребърни и 2 бронзови медала. Можем да се гордеем и с успеха на стипендианта ни Мартин Копчев от Габрово, който  стана  носител за последната година   на Грамота „Джон Атанасов“  за  ученици и техните преподаватели“ за ученик, постигнал най-високи резултати през учебната 2019/2020 година в международни ученически олимпиади по информатика и информационни технологии. Мартин Копчев е единственият български ученик, носител на медали, както по информатика, така и по математика от международните олимпиади, проведени в една и съща  година.

Пореден  успех постигнаха  българските  ученици във  второто издание на Балканската олимпиада по физика, на която виртуален домакин беше Университетът в Крайова, Румъния. Гимназистите ни завоюваха 1 златен, 2 сребърни и 1 бронзов медала. Златото отново беше за наш стипендиант – Александър Проданов от ППМГ – Казанлък. Петима участници, пет медала в конкуренция с над 280 състезатели от 57 държави. Такава е равносметката за България от Европейската олимпиада по физика. Отново  българи спечелиха 1 златен и 4 бронзови медала в онлайн изданието на престижния турнир. Дългогодишният стипендиант на Фондация „Еврика“ Георги Александров за пръв път се яви в амплоато на ръководител на българските олимпийци по физика, след като миналата година донесе златен олимпийски медал. Общо 8 отличия –  2 златни, 2 сребърни и 4 бронзови медала спечелиха българските ученици от онлайн изданието на международната олимпиада по астрономия и астрофизика. Организатор на тази изява беше Естония и в нея се състезаваха над 300 участници от 50 държави. Международната олимпиада по астрономия и астрофизика се провежда за пръв път през 2007 г., а българските представители са спечелили досега 38 медала – 8 златни, 14 сребърни и 16 бронзови.

Българските ученици спечелиха четири бронзови медала от 31-та международна виртуална олимпиада по биология. Тази изява трябваше да се проведе в Нагасаки, Япония, но поради наложените от пандемията от КОВИД-19 ограничения и мерки, най-важното състезание по биология се проведе онлайн през месец август 2020 г. Стипендиантите на Фондация „Еврика“ Дамян Францов, Георги Недялков, Теодор Маслянков и Павел Николов спечелиха 1 сребърен и 3 бронзови медала на 52-та международна олимпиада по химия. В нея взеха участие 235 ученици от 60 държави от цял свят. Два сребърни медала за България спечелиха нашите стипендианти Дамян Францов и Павел Николов  от Международната Менделеевска олимпиада в конкуренция с над 100 участници от 27 държави. 62-ма млади българи, сред които и стипендианти на Фондация „Еврика“, постигнали сребърно и златно ниво на Международната награда на херцога на Единбург в България бяха отличени от Президента на Република България Румен Радев. Успешната 2020 г. нашите стипендианти завършиха с много силно представяне на Международната олимпиада по експериментална физика. Стипендиантите на Фондация „Еврика“ Александър Проданов и Васил Николов спечелиха съответно сребърен и бронзов медал  в конкуренция с 388 ученици.

Равносметката ни за учебната 2020/2021 година показва, че Фондация „Еврика” има 46 стипендианти, от които: 16 носители на именни стипендии; 2 носители на стипендията  по целево дарение; 1 студент, носител на златен медал от международна средношколска олимпиада; 9 студенти и ученици, носители на сребърни медали от международни средношколски олимпиади; 18 студенти и ученици, носители на бронзови медали от международни средношколски олимпиади.

Следващият мащабен проект, който осъществяваме в рамките на програмата е  Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ).  Поставихме началото му преди цели двадесет години. Обединихме усилията си с Института по математика и информатика на БАН, МФ „Св. св. Кирил и Методий” и Съюза на математиците в България  /СМБ/ . Приетата програма се оказа един много успешен подход в работата с учениците с изявени способности в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. Част от него е и работата с учителите. В рамките на неговата годишна програма се провеждат ученическа конференция, пролетна ученическа секция, интервю за избор на участници в Изследователския научен институт / RSI / в Масачузетския технологичен институт, лятна изследователска школа, ученически работен семинар и семинар за учители по математика, информатика и информационни технологии. През тази година някои от тези прояви бяха в модифициран вариант, наложен от пандемията.

Ученическата конференция на УчИМИ се провежда ежегодно за ученици от цялата страна, които са разработили свои проекти. В някои от училищата, когато кандидатите са много, както обичайно става в специализираните математически гимназии, се провеждат и вътрешноучилищни конкурси. Най-добрите от тях се изпращат за оценяване за допускане до национално ниво. Оценяването се осъществява от учени от БАН и университетите. Допуснатите до националния кръг представят своите тези публично чрез устна защита и постери.

Авторите на отличните проекти в Ученическата конференция, които не са в дванадесети клас, получават правото да участват в интервю за определяне на двамата български участници в RSI – лятна изследователско програма на Center for Excellence in Education, която е шестседмична и се провежда в Масачузетския технологичен институт в САЩ. Тази конференция е мястото, където се прави избор на авторите на наградени разработки за участие в Ученическата секция на Пролетната конференция на СМБ. Там се обменят идеи за бъдещи проекти, а отличените ученици имат шанса да представят работите си пред учени и учители и по този начин да бъдат добрия пример и място за обмен на добри практики от цялата страна.

Двадесетата ученическа конференция по математика и информатика /УК’20/ се проведе от 24  до 26 януари 2020 г. в град Плевен. В конференцията взеха участие 55 ученици – възпитаници  на математически и професионални гимназии, на средни училища от цялата страна, както и техните научни ръководители. Учениците представиха 46 авторски проекта в областта на математиката, информатика и информационните технологии. Осем проекта по математика и десет по информатика и информационни технологии получиха грамоти за отлично представяне и медал, а 19 други получиха грамоти за много добро представяне. С почетна грамота за отлично представяне по математика беше отличен Димитър Чакъров от МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив. Специални награди за дебют с проекти по математика получиха Велина Йорданова от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, Бургас и Никола Чачев от ЧСУНЕ „Веда“, София. Почетна грамота за отлично представяне с проект по информатика и информационни технологии получи Антоан Георгиев от ПМПГ „Св. Климент Охридски“, гр. Монтана. Със специални награди още бяха отличени Мартин Якимов от Национална търговско-банкова гимназия, София и Никол Руменова Манолова от МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив.

Бяха присъдени специални награди от ВВВУ „Георги Бенковски“, гр. Долна Митрополия на Дейвид Каменов от ПМПГ „Св. Кл. Охридски“, гр. Монтана, Петя Петрова и Роза Крумова от СУ „Саво Савов“, гр. Пирдоп, Даниел Башев от ППМГ „Васил Левски“, гр. Смолян, Йордан Йорданов и Александър Александров от ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен. Съвместният център по обучение, анализ и симулация към БАН връчи специални награди за четири проекта, изработени от ученици от ПМПГ-Монтана, МГ – Пловдив, ППМГ „Васил Левски“ – Смолян и ППМГ „Добри Чинтулов“ – Сливен.

По правило Ученическата секция трябваше да се проведе в рамките на 49-та Пролетна конференция на Съюза на математиците в България, от 13 до 16 април 2020 г. в Златни пясъци. В условията на обявеното извънредно положение в страната се наложи бърза реорганизация и провеждане на сесията задочно. Проектите на участниците бяха оценени и класирани от журито по документи.

Журито по математика определи като отлично представени осем проекти на 9 ученици от 125 СУ „Боян Пенев“, София, МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив и СМГ „Паисий Хилендарски“. С грамоти за много добро представяне бяха отличени 6 проекта на ученици от ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, Бургас, СМГ „Паисий Хилендарски“, СУ „Петко Р. Славейков“, Кърджали, ПМГ „Иван Вазов“, Добрич, ЧСУНЕ „Веда“, София и Американски колеж, София. В направлението по информатика и информационни технологии с грамоти за отлично представяне и медал бяха отличени 18 проекти на 23 ученици. 15 проекти бяха отличени с грамоти за много добро представяне. Връчени бяха награди по програмата „Образование с наука“, както и награди за пет проекта от Съвместния център по обучение, анализ и симулация към БАН. Поощрителна награда за обещаваща разработка по математика спечели Мария Александрова от СУ „П. Р. Славейков“, Кърджали, а поощрителна награда за социално-значима разработка получи Мартина Иванова от ПМГ „Иван Вазов“, Добрич. Всяка година, след края на Ученическата конференция стават известни българските кандидати за участие в престижната шестседмична лятна школа на Масачузетския технологичен институт. Това са участниците в конференцията на УчИМИ, получили грамоти за отлично представяне, които не са в последния гимназиален клас. Журито избра измежду 13 кандидати Виктор Колев и Никола Стайков от СМГ „Паисий Хилендарски“. И двамата ученици са отдавна участници в различни проекти на фондацията, като Виктор Колев беше един от участниците в Световното младежко научно изложение ESI’2019 в Абу Даби, ОАЕ. Представянето на българските участници в тазгодишното издание на RSI и особено на Виктор Колев беше впечатляващо. Това е поредно доказателство, че никакви вируси не са пречка, когато има желание да се даде форум за изява на талантливи млади хора. Никола Стайков разработи математически проект, свързан с размера на обединения на кръгове върху крайни полета, под ръководството на Елия Портной, докторант в Масачузетския технологичен институт. Неговата разработка направи впечатление с оригинална интерпретация и визуализация на абстрактни математически понятия. Проектът на Виктор Колев „Към абстрактно логическо мислене в невронни мрежи“ се класира сред най-добрите 10 устни представяния и най-добрите 5 писмени разработки, които ще бъдат публикувани в пълен вид като представителни за RSI 2020 в компендиума на изданието. Двойният успех на Виктор Колев е изключителен и е постиган в 20-годишното съществуване на УчИМИ само от трима души преди него – Антони Рангачев (RSI’04), Калина Петрова (RSI’12) и Румен Данговски (RSI’13). Задължително трябва да отбележим съществената роля на българската академична общност за осъществяването на школата при извънредните обстоятелства на пандемичната криза. Трябва да изразим похвала и благодарност на преподавателя  на участниците от Европа, Азия и Австралия д-р Евгения Сендова, която участва в организацията на школата за 23-ти път.

Лятната изследователска школа на Ученическия институт е своеобразна лаборатория за творчество за ученици и учители. Учениците работят с научни ръководители, които обикновено са учени от БАН и  възпитаници на УчИМИ, вече студенти в едни от най-добрите университети в света по математиката  и информатиката. Представители на  бизнеса от IT сферата също участват в школата като лектори и ментори. Всеки ученик работи по индивидуално задание от области като комбинаторика, теория на числата, компютърни науки, моделиране, софтуерно разработване, роботика и др. Програмата включва лекции по актуални научни проблеми и модерни технологии, срещи с представители на сектора и различни академични институции, обучение по soft skills  и дискусии по важни въпроси, като етика в науката, отговорна научно-изследователска работа и иновации. Въпреки  затрудненията и ограниченията на извънредното положение по здравни причини, школата се проведе от 27 юли до 14 август 2020 г. За съжаление не се изпълни напълно международната програма по причини от ограничения за пътуване и събиране на ученици от различни страни. Все пак ръководството на Ученическия институт се справи с извънредното положение и затова следва да ги адмирираме.

Възпитаниците на УчИМИ се връщат с награди от най-престижните европейски форуми за млади учени и от научни фестивали, организирани в САЩ, Канада и Австралия. Броят на подаваните ежегодно проекти и броят на участниците в УчИМИ остава относително стабилен. Географското разпределение на местата, от които идват проектите покрива цялата страна. Забелязва се вече засилено прилагане на компютърни симулации за изследване на математически и други проблеми. Радостно е, че интердисциплинарните проекти вече не са такава рядкост, защото най-плодотворните постижения на науката в последно време идват тъкмо от такъв вид разработки. Вече убедено можем да заявим, че в страната ни са създадени структури, подобни на УчИМИ, които покриват другите научни области, като физика, химия и биология, та дори и хуманитарните науки. Показателна в това отношение е дейността на Ученическия институт към БАН, на който Фондация „Еврика“ е сериозен партньор. Трябва да отбележим и видимата помощ, която получава УчИМИ и Ученическия институт към БАН от Министерството на образованието и науката. Смятаме, че Фондация „Еврика“ трябва да продължи да подпомага дейността на тази уникална институция УчИМИ в интерес на талантливите и ученолюбиви млади български математици и информатици.

През последната година клубовете в училищата останаха обект на вниманието ни. Трябва да признаем, че не успяхме да  намерим най-добрите подходи за работа с тях в условията на пандемия и наложените ограничения, граничещи с невъзможност  да провеждаме групови занимания, защото училищата и извънучилищните институции оставаха затворени, практическите занимания бяха невъзможни, а които са избрали да се занимават само с индивидуална и самостоятелна работа, не успяваха да го сторят. В новите условия  разчитахме главно на ръководителите с дългогодишен опит. Проблемът беше не във финансирането, а с невъзможноста за колективна работа. Доброто ни намерение да стартираме проекти за подготовка на ръководители на форми за работа с учениците също  не успяхме да стартираме, въпреки доброто отношение в университетите.

Останаха неосъществени и идеите за изграждане на мрежа от клубове в училище, но  не се отказваме да го направим. Считаме, че може да организираме  форум със заинтересованите  и да обсъдим първите стъпки за възстановяване на това, което има като опит и практики в предходни периоди. Би било възможно и полезно да поставим начало на създаване на платформа за извънкласните дейности и клубове за наука и техника. Естественият ни съюзник за това е нормално да намерим в Националния дворец на децата и други обществени организации. Трябва да работим за евентуалното привличане и обединяване на усилията с БАН, Националния политехнически музей, някои от университетите, които подготвят кадри в тези области и с които може да сме заедно на основата на общи интереси и вече натрупан опит.  Един пример за това е да се мултиплицира натрупания  опит в Клуб Леготех в НПТМ и последвалия го Валеготех в Хасково.

Кризата с коронавируса ни пречи на този етап да реализираме пълноценно започнатото от миналата година разширяване на дейностите и най-вече на организирането на летни школи за деца. Усилията ни са съсредоточени в организирането и реализацията на дейности за пропагандиране на професионално-техническото образование и инженерните професии с приложение в машиностроенето, автоматизацията и свързаните с тях технологии и производства сред подрастващите. Обект на реализация са целеви групи на деца в начална училищна възраст, у които да се събуди интерес към конструиране чрез игра с подходящи конструктури; ученици от основни училища, които да се  запознават с основни професии и осъзната необходимост да се овладяват знания и умения за тях чрез развитие на клубни дейности и работа в екип; ученици от горен курс, преимуществено от професионални училища, подготвящи кадри за промишлени производства в машиностроенето и автоматизацията, които да прилагат наученото в училище за решаване на приложни задачи и създаване на собствени творчески проекти; учители и ръководители на клубни форми от средата на родители и студенти от педагогически и технически специалности в университетите, които да бъдат обучители, консултанти и помощници при организирането и осъществяването на дейностите с учениците.

Желанието ни беше  да прехвърлим част от вече правеното с  по-големите ученици към тези в начална степен на училищно образование. Явно е, че трябва да търсим съюзници и решения за случаите, в които да организираме дейности  по програми за STEM  образование в извънкласните дейности и инициативи. Трудно и може би непосилна би била тази цел, ако не познаваме вижданията на МОН и отражението им в програмите за училищно образование. Би било целесъобразно да подновим настоятелно предложението, което вече сме правили заедно с АИКБ и СМБ за разширяване на обема от знания, преподавани в учебния процес и извънкласните дейности и да ангажираме МОН, водени от убеждението, че съвременни технологии не биха могли да съществуват и да се внедряват без задълбочено математическо образование. Стоим и зад предлаганата задължителна матура по математика за всички средни училища, независимо от техния профил. Фокусът е логично да бъде изместен от чуждоезиковото образование към математика, информатика, физика и други дисциплини, интегрирани с тях. Факт са и  пропуски в училищното образование на фона на потребностите на производството. За това настояват и представителите на работодателите, които най-добре чувстват съществуващите празноти в подготовката и необходимото за съвременните потребности на производството. В тази посока са и някои  проекти, които подкрепихме през годината. Направихме го, защото срещнахме подкрепа чрез дарение от  „Велев инвест“ ООД през 2020 г. и поставихме началото на реализацията на още няколко проекта в тази насока. Примери за това са:  1. Подкрепа на Съюза на математиците в България за дистанционно обучение на ученици и ръководители на клубни форми по математика и информатика – обхваща две групи от ученици – от 9-10 клас и 11-12 клас. В него са обхванати четири основни области от извънкласната математика – алгебра, геометрия, комбинаторика и теория на числата и включва провеждането на 8 лекции и консултации по всяка от темите. Това е особено актуално при сегашните пандемични условия и е препоръчително като форма на обучение при новите обстоятелства за учениците със засилен интерес към математиката и информатиката; 2. Подкрепа на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – Правец за създаване на автоматизирано управление на дома. Създаването на една „Умна къща“ има за цел да запознае учениците с използването на съвременни технологии с приложение в дома. В него участват 30 ученици от 8 до 12 клас;  3. Подкрепа на Професионална гимназия по електроника и автоматизация – София за разработване на автоматизирани устройства на основа на микроконтролери АРДУИНО и WLAN за създаване на мобилни комплекти за мониторинг на училищния район, сградата, коридори, салони, учебни стаи, лаборатории, домове и офиси. Проектът е продължение на съвместната работа между фондацията и училището по един друг наскоро завършил проект и се реализира на два етапа: първи – мониторинг и анализ на температура и влажност с добавяне на функции, като влизане и излизане от помещения, използване на различни сензори и др. Втори етап – мониторинг на запрашеността, което също е изключително важен проблем с технически и екологичен характер.  Събираната и обработена информация ще бъде използвана за изготвяне на нови нормативи и разпоредби за здравословно и екологично организиране на учебния процес и построяване и обзавеждане на учебните кабинети и лаборатории.; 4. Подкрепа за новосъздадената школа по програмиране и конструиране на роботи ВАЛЕGOTEX към Компютърна школа „Вале“ при ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково. Това е едно продължение за Южна България на започналата преди няколко години усилена работа по създаване на Клубове по роботика и конструиране за цялата страна. Курсовете в тези клубове помагат на децата, юношите и възрастните да развиват своето логическо и аналитично мислене, изучавайки фундаменти в програмирането. Лего роботиката е ефективен и  забавен начин за децата, юношите и възрастните да усвоят и приложат знания в областта на физиката, математиката, информатиката, информационните технологии и дори английския език. В проекта са включени 120 деца и техните преподаватели. Проектът ще бъде продължен след подновяването на извънкласните дейности за учениците.

Трудно беше да направим промяната, която бихме искали  и при студентите. Това е обяснимо, защото при тях обучението също ставаше в електронна среда и нямаше контактите с отделните студенти. Там, където има традиция, установени подходи и подкрепящи ни преподаватели – успявахме, но само когато реалната подготовка беше започнала  преди настъпването на кризата.  Това беше по-скоро изключение.

Следва да отдадем заслуженото и да посочим за пример направеното в Пловдив. Там от години имаме добро сътрудничество с университетското ръководство и това на Студентския съвет в Пловдивския университет. За съжаление и там не можахме да осъществим вече договореното за провеждането на специализирано обучение на клубни ръководители. Отново  липсваше  живия контакт и в университета и в училищата. Искаме да вярваме, че при нормализиране на учебния процес ще се върнем отново към плановете си. С нетърпение чакаме да научим плановете и на МОН, без които това не би  било възможно. Трябва да се търсят нетрадиционни решения тогава, когато учебния процес на практика е прекъснат, няма условия за практическа работа и има ограничен достъп до кабинети и практическа работа в тях. Ограничения и промени се налагаха и в случаите, когато бяхме търсени  за помощ и подкрепа в  различните международни прояви и то главно за пътувания. Тези прояви биваха отлагани във времето, за да се въведат промени в организацията  и провеждането им. Пътувания нямаше, а се случваше в част от тях да се преминава изцяло към онлайн. Липсваха и немногобройните индивидуални проекти за пътуванията за участие в научни школи и прояви, защото на практика такива нямаше. Ние не трябва да се отказваме да развиваме интереса на младите в областта на науката, защото гласът на учените ще се чува все повече в бъдеще. Науката е полезна, а кризата с разпространението на КОВИД-19 показа колко важни са те и колко важна е тяхната работа за справяне с предизвикателствата, пред които се изправяме. През изминалата година участието в международни научни изяви се реализира изцяло дистанционно.

 

  1. За стимулиране на младежката научно-техническа изследователска, изобретателска и друга новаторска дейност.

Една значителна част от работата на фондацията е свързана с провеждане на конкурси и състезания, различни форми за изява на творчеството на „живи“ състезания, изложения , школи и масови инициативи. Упорито се стараехме да запазим повечето от тях. Правехме нужните компромиси, за да успеем. Но имаше и случаи, когато ни възстановяваха средства за финансирани  от нас дейности по проекти, които дори бяха стартирали, но въведените противоепидемични мерки не позволиха да бъдат завършени в пълният им обем.

През 2020 г. успешно работихме по реализацията на проектите с  Професионалната  гимназия по електротехника и автоматика в София, Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи в Правец, СМБ, Школа ВАЛEGOTEX в Хасково и НПТМ в София. Пандемията не спря учениците с интереси към техниката   и с малко закъснение беше проведен за пореден път  Конкурс „Младежко техническо творчество“ в  Горна   Оряховица. Проявата е част от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците. Представители на 4 професионални гимназии от страната спечелиха първите награди. Победители станаха  екипи от: Клуба по роботика в Професионална гимназия по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“ – Горна Оряховица за тяхната разработка „Мобилна система за отчитане и анализ на параметрите на околната среда“; ПГЕЕ –Пловдив за разработката “Кондуктометър за измерване проводимостта на нехомогенни материали“; НПГ „Димитър Талев“ – Гоце Делчев за проект „Управление на битови отпадъци“; ПГСГСТ „Н. Вапцаров“ – Чепеларе, за тяхната „Телеметрична система за управление на състезателен автомобил“. Специална награда получи „Робко СИИИ“ – Пловдив за  прототип на робот. В конкурса взеха участие ученици от 23 средни училища в страната, студенти от Техническите университети в Русе, Варна, Габрово, НВУ „В. Левски“ – Велико Търново. Трима млади инженери демонстрираха действащ робот без аналог в България. Радостно е, че в това издание на конкурса за първи път взеха участие  представители на професионалните гимназии в Сливен и Кърджали. За съжаление липсата на качествена техника за излъчване и КОВИД-19 попречиха на мотивацията и участието на традиционно добри  екипи  от професионалните гимназии в Правец, Разград, Враца, Пазарджик и ПГЕА – София. Възникналите непредвидени обстоятелства  им попречиха да представят проектите,  върху които бяха работили усърдно от началото на учебната година. Динамичният учебен процес и тежкото му администриране при извънредното положение, планираният значителен  брой инициативи и мероприятия понякога и с формален  характер или провеждани, без да има оценка за мястото им  в учебния процес, бяха в основата на загубената  мотивация  сред учениците. Съществуваха и реални причини, които възпрепятстваха работа на изградените училищни клубове и извънкласните занимания, особено за тези по приложните технически науки и практическата им реализация в проекти. Това беше в основата на регистрирания спад на броя на учениците и липсата на време и умения на учителите да се пригодят бързо към новата ситуация, както и формалните ограничения, наложени от управлението на страната от здравни съображения. СТЕМ стратегията изисква обединени усилия на училищните ръководства и учителските  екипи, неправителствените организации и бизнеса за постигане на поставените цели в  „Стълб 1“  на програмата „Иновативна България“.

Като част от нея беше и готовността ни да удовлетворим желанието и интереса да заведем  децата от клубовете по роботика на посещение в Института по роботика, за да видят какво могат там роботите и техните създатели. И това намерение отложихме за подходящо време.  Естествено,  разчитаме на помощта и подкрепата за това на акад. Руменин.

При добро развитие на епидемиологичната обстановка в страната и отпадането на някои ограничения и забрани, ще продължим работата по  проекта ни с Пловдивския университет „П. Хилендарски“ за организиране и провеждане на Национално състезание „Физика – инженерство – технологии“, което е елемент от работата и за подготовка на бъдещите учители по природни науки  и за творческа изява на ученици и студенти. Този проект имаше добър старт и следва да претърпи развитие.

В един от конкурсите ни вече има не само традиции, но и дълга история. Едва ли има толкова продължаваща надпревара в ученическите среди след олимпиадите. Става дума за конкурса „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. През последната година беше неговото ХXII издание. Всички трябва да отдадем заслуженото за успеха на този конкурс на личната ангажираност на първия български космонавт ген. Георги Иванов . Сигурни сме, че той действа като магнит за децата дори  само с присъствието си и увлекателните разкази за случвалото си при подготовката и осъществяването на неговия полет. Към тях трябва добавим и доц. Таня Иванова, от която участниците в този конкурс научаваха за постиженията на българската наука, за някои нови  експерименти и конкретни постижения на българската космическа наука. Тя, като председател на журито, използва дори защитите, за да подскаже идеи за развитие на проектите или да ги насочи към още по-значим обективизъм, съчетан с нови знания за Космоса и звездите.

Въпреки пандемията, затворените училища, затворените клубове по изкуствата, забраните за много извънкласни дейности, през 2020 г. в конкурса участваха 930 ученици от 8 до 18 години с 910 проекта в пет тематични направления.

Едва ли бихме успели да постигнем тези резултати без помощта на учителите. За част от наградените проекти е възможно да се добие представа на сайта на фондацията. Съжаляваме, че не можехме, както е обичайно да подредим изложба с тях, да връчим тържествено наградите, а ги изпратихме по пощата на творците за техните проекти. Благодарни сме за помощта от страна на медийния ни партньор- вестник „Аз буки  с помощта на който популяризирахме резултатите.

В направлението „Идеи за научни и технически експерименти“ участваха 7 ученици от Свищов, София и Стара Загора. Специализираното жури оцени и класира постъпилите проекти на базата на следните критерии: тематична насоченост; съдържание и научна новост; лично участие в експерименти; представяне; отговор на въпросите.

Най-добре се представи Константин Петров Тодоров от СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов с научен ръководител Елена Илиева. Той представи разработка за космически апарати, работещи на принципа на деформирането на време-пространството.

В Направлението „Модели и макети на космически обекти“ бяха представени  38 макети и модели на 62 ученици от: Профилирана природо-математическа гимназия „Гео Милев“, гр. Стара Загора с научен ръководител Антония Петрова и консултант Надя Кискинова; Професионална гимназия по механо-електротехника,  гр. Троян; ОУ „Васил Левски“, гр. Плевен с научен ръководител Богомила Милчева; СУ „Елин Пелин“, село Руен, област Бургас с научен ръководител Росица Йовкова; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Първенец, област Пловдив с научен ръководител Виктория Чалъкова; СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Пещера; Средно иновативно училище „Димитър Маринов“, гр. Лом; Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София с научен ръководител Красимир Стефанов. Специализираното жури под ръководството на доц. д-р Таня Иванова отличи с първо място Никол Калчева от ППМГ „Гео Милев“ – Стара Загора с научен ръководител Антония Петрова и консултант Надя Кискинова за изработване на макет на тема „Орион в моя телескоп“. Втори се класираха Емануил Калчев и Любомир Митев от същото училище за изработване на тримерен модел на Съзвездие „БИК“, а трето място спечели Таня Славкова от Професионална гимназия  по механо-електротехника в Троян за изработване на макет „Полет в Космоса“.

Макар и най-ново, направлението за графични произведения, създадени с помощта на компютър има вече петнадесет годишна история. Журито имаше възможността да разгледа и оцени много интересни и доста качествено изработени проекти като сайтове, компютърни игри, игри за мобилни телефони, презентации, уеб базирани творби със задълбочен и много съдържателен проучвателски характер за необятния Космос. Продължава да расте участието с компютърни рисунки и колажи. Свои разработки и творби  представиха 98 участници в националния конкурс. Особено активни и атрактивни бяха проектите на учениците от: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“гр. Габрово с научен ръководител Пенка Йотева; Професионална гимназия „Константин Фотинов“, гр. Самоков с научен ръководител Милена Желева; Профилирана гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“, гр. Сливен с научен ръководител Пенка Василева; ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев с научен ръководител Величка Сабахлъкова; Компютърна школа „Вале“при ОНЧ „Заря-1858“, гр. Хасково с научен ръководител Людмила Стайкова; ОУ „Д-р Иван Селимински“, гр. Сливен; СУ „Гео Милев“, гр. Варна с научен ръководител Ивалина Христова; СУ „Димитър Маринов“, гр. Лом; Национална Априловска гимназия, гр. Габрово с научен ръководител Красинела Георгиева; СУ „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица с научен ръководител Десислава Йорданова; СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Пещера. Победител е Рената-Крис Алтънова от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Габрово, а след нея се класираха Христо Димитров от ПГ „К. Фотинов“ – Самоков и Петър Забунов от ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ – Сливен.

В направлението за литературни творби участваха 84 млади автори с 88 произведения. Много активни, изобретателни и креативни бяха учениците от: СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов с ръководител Елена Илиева; НУИ „Проф. В. Стоянов“, гр. Русе с ръководител Теменуга Златева; НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч с ръководител Камелия Калчева; ОУ „Отец Паисий“, село Долно Камарци“, Софийска област с  ръководител Ваня Димитрова; СУ „Константин Константинов“, гр. Сливен, СУ „М. Райкович“, гр. Дряново,СУ „Христо Ботев“, група „Перо и муза“, ЦПЛР ОДК – Сунгурларе , СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Пещера; II СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Габрово с научен ръководител Пенка Йотева; Профилирана гимназия „Васил Левски“в гр. Исперих с ръководител Шенай Сали; ОУ „Д-р Иван Селимински“ в  Сливен; ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, гр. Сливен, Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград. Есе за Космоса донесе първата награда на Белослава Тодорова от СУ „Николай Катранов“ – Свищов. Втори се класира Дейвид Георгиев от НУИ „Проф. В. Стоянов“– Русе, а трета – Василка Димитрова от НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“ – Ловеч.

През тази година, по понятни причини, най-много бяха участниците от средите на младите художници. Свои творби изпратиха 679 млади представители от 94 училища и други извънучилищни звена. Най-активни бяха учениците от:  Арт клуб към Профилирана природо-математическа гимназия, гр. Ловеч; II СУ „Проф. Никола Маринов“,  гр. Търговище; ОУ „Васил Левски“ и Арт школа „Колорит“,  гр. Плевен, ОУ „Иван Вазов“ и ОбДЦКИ – Русе; ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч; СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица; СУ „Райчо Каролев“ и Школа „ЕЛИЗА АРТ“ – Габрово. С радост и признание трябва да споменем и участниците от ; ОУ „Отец Паисий“ и ЦПЛР – ОДК – Силистра, тези от  ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра; ОУ „Христо Ботев“, село Милковица, община Гулянци; ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Дупница; ЦПЛР – Тетевен; ПГТКИ – София; СУ „Хаджи Мина Пашов“, гр. Сливен; ЦПЛР – Бургас; ОУ „Отец Паисий“, село Долно Камарци“, Софийска област; ОУ „Константин Фотинов“, гр. Лом; СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Пещера и други.  Първото място беше отредено на Мария Пенкова, на 14 години от Арт клуб към Профилирана природо-математическа гимназия, гр. Ловеч за рисунката  на тема „Урок в космическа оранжерия“. Втора се класира Нелина Гълъбова, на 17 години от II СУ „Проф. Никола Маринов“, гр. Търговище за рисунка на тема „Космичен пейзаж“, а трета остана Марина  Кацарска, на 9 години от ОУ „Васил Левски“ и Арт школа „Колорит“- гр. Плевен за рисунка на тема „Моите приятели от Космоса“.

Всички призьори от конкурса за Космоса получиха дипломи и предметни награди. В  петте тематични направления бяха присъдени и раздадени още 23 поощрителни награди.

еоргиев“ГHВ началото на изминалата година направихме добра организация и постигнахме конкретна договореност с ръководството на 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, те да бъдат домакини на поредното издание на Междуучилищната научно-техническа конференция за ученици от езиковите гимназии на София.  Утвърдени бяха Регламент на изявата, план за провеждане, отговорници в лицето на една  група от учители по природни науки в езиковите гимназии, които многократно са участвали със  свои ученици в предишни издания със стойностни и значими проекти. Стартирана беше работата по изработване на ученическите проекти в отделните училища. Фондация „Еврика“ осигури квалифицирано жури, наградите за лауреатите и дипломи за участие на ученици и учители. За съжаление обаче, държавата беше затворена и забранени провеждането на всякакъв такъв род извънкласни форми. Отменено беше и поредното издание на Международния научен конгрес на младите изследователи, провеждащо се всяка година в Сарагоса, Испания като част от годишната програма на Международното движение за наука и техника в свободното време (MILSET ). От тази програма останаха само онлайн проявите и Четиринадесетият международен конкурс за научна фотография под наслов „Когато изкуството срещне науката“.

Отговорно трябва да заявим, че ние успяхме бързо да реорганизираме нашата работа и вече помагаме на българските ученици да се включат в новите форми на провеждане на международните изяви по линия на МИЛСЕТ. За нас това е много важно, тъй като ние сме единствената българска организация в тази голяма международна организация.

Стараем се да се включваме и в други организирани  изяви за ученици, но и да поддържаме организирането и провеждането на значими и вече утвърдени такива. Такъв  е и конкурсът на МОН „Млади таланти“ и ние го поддържаме и подкрепяме поради общите цели и добрите практики в предходни години, продължаваме да сме негови поддръжници и да правим необходимото условията на тази надпревара да стигнат до повече училища и ученици. Благодарни сме, че МОН продължава да гледа на нас като партньори и да ни поверява организацията за участие на част от наградените, тези с приложни проекти в традиционните изложения на МИЛСЕТ и МИЛСЕТ- Европа. Предизвикателствата на много странната и необичайна 2020 г., промяната в начина на живот, не попречи и не спря ентусиазма на над 30 участници да представят 21 проекта в области като биология, химия, информатика, инженерни науки, математика, медицина и физика.  Важно е в настоящия отчет да представим и най-добрите в този национален конкурс, защото всички те са  част от голямото семейство на Фондация „Еврика“, като лауреати от научни изяви и конкурси, организирани и проведени от и/или с участието на фондацията. Отличеният проект на Димитър Чакъров от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив е разработен в рамките на RSI – традиционната интензивна шестседмична лятна школа за млади учени с домакин Масачузетския технологичен институт. А тя  е част от основната годишна програма на УчИМИ, на който нашата фондация е един от учредителите. Друг от лауреатите Йордан Цветков, също от МГ „Акад. Кирил Попов“ е успял да конструира четирикрак робот, който се движи автоматично с помощта на специални невронни мрежи. Проектът му е продължение на този, с който представи България на световното изложение на МИЛСЕТ в Абу Даби, като участието му там беше организирано и реализирано от Фондация „Еврика“. Николай Георгиев от СМГ е автор на анализ в областта на биологията и представи приложението на PRM1 – ген, който може да подобри породата на животните. Проектът му е разработен под ръководството на учени от Института по биология и имунология на размножаването на БАН и е стартирал като част от дейност, финансирана по програмата на МОН „Образование с наука“. Друга голяма група национални прояви-конкурси са тези, организирани заедно с Националния дворец на децата. През изминалата година, въпреки забраната за извънкласни дейности през по-голямата част от времето, успяхме да проведем Националното ученическо състезание „Природата – наш дом“ и Националните ученически състезания по авиомоделизъм, автомоделизъм, корабомоделизъм и ракетомоделизъм. Те са част от Националния календар за изяви по интереси. В състезанието „Природата – наш дом“ се включиха над 100 ученика от 1 до 12 клас от ЦПЛР и училища от: София, Крумовград, Шумен, Враца, Варна, Каварна, Козлодуй, Кюстендил, Бургас, село Мененкьово, област Пазарджик и Вълчедръм. В раздел „Литературно творчество“, категория за проза, група от 1 до 4 клас журито присъди първа награда на Елена Добрева от ЦПЛР – ОДК, Варна за нейната „Приказка за златната пчела“. Победител в категорията за поезия е Роселина Димчева от ОДК – Шумен. В групата 5 – 7 клас първото място в категорията за проза зае Наоми Провоу от ОДК – Шумен, а за поезия  бяха отличени Стенли Димитров от ОУ „Отец Паисий“ – с. Мененкьово, Славея Минчева от ОДК – Варна и Белослава Петрова от ОДК – Шумен. Първо място в категория за проза за групата 8 – 12 клас получи   Катерина Добрева от ОДК – Варна. За най-добра поетична творба беше отличена Стефани Ангелова също от  Варна. В раздел „Екология“ при учениците от 5 – 7 клас победител в категорията за макет на дом или град  на бъдещето стана Петър Ковачев от СУ „Никола Войводов“ – Враца. В категорията „Костюм или предмет от отпадъчни материали бяха отличени Магдалена Боянова от ОДК – Крумовград, Анисия Цакова от ЦПЛР – ЦИКО „София“ и Габриела Бисерова от СУ „Никола Войводов“ – Враца. Магдалена Боянова от ОДК – Крумовград стана победител в категорията „Характеристика на екологичната обстановка по местоживеене. Биологични проблеми и принос за решаване на някои от тях“. Призьори в направлението „Характеристика на защитена природна територия“ са  Христиана Асенова от ОУ „Йордан Йовков“ – Каварна, Янко Полимеров от ЦПЛР – ЦИКО „София“ и Даная Лазарова от ОДК – Козлодуй. В раздел „Рисунки и пластики“ победител в първа възрастова група стана Методи Джогански“ от ОДК – Кюстендил. В раздел „Приложно изкуство с природни материали“ – Ася Юсеин и Даяна Петрова от ЦИКО „София“. Участието на учениците и техните ръководители в това престижно състезание беше използвано за запознаването им  и с други наши  програми и конкурси.

Въпреки проблемите и ограниченията заради КОВИД-19, с много професионализъм, упоритост и благодарение на съдействието на Българската федерация по автомоделни спортове, Българската федерация по корабомоделен спорт, Българската федерация по авиомоделизъм, през месеците юли, август и септември на 2020 г.бяха проведени Националните ученически състезания по моделизми. В тях участваха над 200 деца и ученици от центрове за подкрепа за личностно развитие, училища и моделни клубове в страната. Националните ученически състезания по авиомоделизъм и ракетомоделизъм се проведоха в Ловеч. Включиха се 110 деца и ученици от МК – Ловеч, СК „Моделист“ – Велико Търново, СК „Моделист“ – Горна Оряховица, СК „Моделист“ – Каспичан, ЦАМК – София, СМК „Приста“ – Русе, СК „Моделист“ – Севлиево, РМК „Кондор“ – Пещера, СМК – Казанлък, Автомоделен клуб – гр. Левски, МК – Пловдив, ОУ „Иван Вазов“ – Бургас, СЦРД – София, ЦПЛР – Никопол. Всички участници, ръководители, съдии, технически лица, наблюдатели и организатори бяха изключително точни и дисциплинирани и това направи възможно успешното провеждане на състезанията и постигането на високи резултати. При домакинството на Община Пазарджик и „Модел яхт клуб – Пазарджик“ през месец юли 2020 г. се проведоха Националните ученически състезания по корабомоделизъм, а през месец август в град Враца Националните ученически състезания по автомоделизъм. В тях се представиха повече от  85 деца и ученици от Автомоделен клуб – гр. Левски, ЦПЛР – Никопол, СТМК – Враца, МК „Кинетик“ – Русе, МК – Нови Искър, МК – Пловдив, ОП ДМЦ – Димитровград, СМК – Харманли, СККС „Огнян Маринов“ – Русе, МК „Посейдон“ – София, МК – Габрово, Модел яхт клуб – Пазарджик, МК – Варна, МК – Добротица – гр. Добрич и НДД – София.  Споделяме тези факти и числа не от любов към статистиката, а защото те са неоспоримо доказателство на това, че дългогодишното успешно сътрудничество между Националния дворец на децата, Фондация „Еврика“ и федерациите по моделни спортове създаде условия за засилване на интереса на подрастващите към тези атрактивни форми, развиващи най-вече техническата мисъл, подпомагащи професионалната ориентация и формиращи полезни навици за здравословен начин на живот, самодисциплина и спортменски дух у младите хора. В резултат на високия професионализъм на ръководителите, треньорите и съдиите и активната им работа с децата и юношите  се увеличи броят на тези, които развиват дейности в клубове по моделизми и значително се намали възрастта  на състезателите. Радващо е, че тази тенденция се очертава и за първенците, които получиха заслужени награди. Те постигнаха високи резултати и подобриха  лични и републикански рекорди, имаха отлично представяне в престижни национални и международни състезания и турнири. Все в тази област е провеждания традиционно в Кюстендил Ученическия конкурс за нестандартни летателни апарати „Творческо предизвикателство ИКАР“. На 18 октомври на стадион „Осогово“ в Кюстендил се проведе шестото издание на ученическия конкурс за нестандартни летателни апарати „Творческо предизвикателство ИКАР 2020″. Организатори на конкурса са Обединен детски комплекс, Фондация „Еврика“, Българската федерация по авиомоделизъм, Клуб за аерокосмически технологии „ЗОДИАК“– Кюстендил и Община Кюстендил. Незаменима и много полезна през последните години е и финансовата подкрепа на бизнеса в града, в лицето на  „ТОРГОТЕРМ“ АД. В състезанието участваха моделисти от Севлиево, Земен, София и Кюстендил. Всеки от участниците представи собствения си летателен апарат и демонстрира качествата му. Журито оцени моделите съгласно регламента на конкурса. Критериите по които бяха оценявани летателните апарати бяха: иновативност, конструктивни решения, атрактивност, дизайн и външен вид, полетни качества, пилотски умения и възможности за бъдещо практическо приложение. Това е една много полезна и атрактивна изява и заедно с организаторите ще се постараем да разширим обхвата и да привлечем повече участници от страната.

Съвместната ни работа с Националният дворец на децата е дългогодишна. През последните години разширяваме спектъра на съвместните  изяви. Фондацията има принос за разнообразяване на формите на работа в Двореца. Някои от новите екологични дейности се провеждат в две прекрасни нови „зелени“ класни стаи на открито, създадени чрез реализацията на съвместен проект на НДД и Фондация „Еврика“.

От многобройните дейности с учениците и когато  изброяваме свършеното за приобщаването им  към науката и техниката трябва да отдадем заслуженото  на големият интерес и желание за включване в различни дейности, свързани с информационните технологии. Много добре се посрещат всички инициативи за приобщаване към творчески занимания. Следва да отбележим и това, което постигнахме  в работата с децата в Хасково. За поредна година проведохме  заедно с Компютърна школа „Вале“ при Образцово народно читалище „Заря-1858”, гр. Хасково  мащабния конкурс „Творчество без граници“. През последните  седем години, той се провежда под патронажа на българския еврокомисар Мария Габриел и е включен в Националния Календарен план на МОН за извънучилищните дейности. В поредното единадесето издание през 2020 г. участваха 580 рисунки, 340 колажа и още   101 творби от чужбина. В конкурса се включиха и млади участници от Украйна, Черна гора, Северна Македония и Русия. И тук  вече има традиционни участници от училища и университети. Трябва да посочим сред най-добрите  учениците и студентите от: ПГИИ „Проф. Николай Райнов“ – София, ПГ „Константин Фотинов“ – Самоков, Компютърна школа „Вале“ – Хасково, НУ „Иван Вазов“ – Враца, ДГ „Европейчета“ – Враца, Школа „Елиза Арт“ – Пловдив, НЧ „Ангел Кънчев“ – Русе, СУ „Вико Грънчаров“ – Горна Оряховица, ОУ „Димитър Талев“ – Пловдив, Школа „Компютър Арт“ към Младежки център – Добрич, ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен, ЧОУ „Мария Монтесори“ – Добрич, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“– Градинарово, ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – Кюстендил, ЦПЛР – ОДК – Ловеч, ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново, ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ – Благоевград, Университет по хранителни технологии – Пловдив и ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. В този конкурс е формирана и група за деца със специални образователни потребности, което се оказа много полезно за тези деца. Новосъздадената школа към  клуб “Вале“  и продължаващите национални и международни успехи на хасковската школа има много  силно въздействие сред децата и  провокира  амбиции да се занимават с програмиране, компютърно моделиране и компютърен дизайн. Новото, което навлиза в обучението в този клуб е легороботиката. За този нов проект те получиха от фондацията финансиране и разшириха територията на дейност на Клуба по конструиране към Националния политехнически музей, който беше създаден и продължава да функционира благодарение на съвместната работа на Фондация „Еврика“ и Националния политехнически музей.

Продължихме и добрата си съвместна работа със Съюза  на физиците в България. По традиция двете организации са организатори на Националната конференция по въпросите на обучението по физика. През изминалата година  темата на тази конференция беше посветена на „Физиката в живота и в света около нас“.  На практика това е изява не само за учениците и техните учители, но и възможност за обмен на опит и практики за тези физици. Тази ученическа конференция стана част от голямата конференция – „Ядрената физика и енергетика в образованието по физика“, насочена към подготовката на кадри за ядрената енергетика, но е и възможност да се повиши интереса към професии, за които традиционно има глад за кадри. В младежката сесия се представиха 29 участници от 13 училища, една обсерватория, едно висше училище и още една  образователна институция. Като постижение следва да отбележим, че интерес към физиката започва да се формира в малко по-ранна възраст. Вече има участници в ученическата проява от основните училища, много скоро след като са започнали изучаването на физика в училище. Пак там учениците застанаха редом с професорите като  докладчици на конференцията. Журито избра класиралите се на първо и второ място проекти от  младежката сесия, Иво Лозанов и Явор Йорданов от НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ – София и Айше Кичилиева и Сибела Кичилиева от ИСУ „Методий Драгинов“, село Драгиново, община Велинград да представят своите проекти и заслужено получиха  уважението на всички участници. По време на младежката научна сесия бяха обявени отличените участници в Националния конкурс за есета на ученици и студенти на тема „Бележити български физици“. В него участваха над 100 ученици от 26 основни и средни училища и една обсерватория, както и студенти от четири университета. Впечатление направиха изключителната отговорност и извършените задълбочени проучвания, с които участниците – от ученици от 5 клас до студенти във висши училища подходиха към темата. „Героите“ на есетата също бяха от различни епохи, възрасти, области на физиката – от Възраждането до млади български учени. И още нещо вълнуващо, което сме длъжни да отбележим – много от есетата, младите хора посветиха на учителите си, които според тях заслужават същото признание, както и известните учени и преподаватели във висшите училища.

Когато се обръщаме към една голяма група ученици от професионалните училища, разбираме, че още сме в дълг към тях. Най-трудно се работи дистанционно с тях, когато трябва да се овладяват практически  знания и умения. При тях за сега най-успешно се развива младежко научно–техническо изложение-конкурс в Горна Оряховица, където ние сме поддържаща и подкрепяща организация. Продължаваме да стоим зад инициативата, защото знаем, че тя е полезна като форма на изява на постиженията на младите хора, като средище за обмяна на опит и новости в професионалното образование и преки контакти между училища, учители и ученици. Навярно повече внимание трябва да отделим на студентите. Трябва да обединим усилията си с научно-техническите съюзи и преподавателите, за да открием какви стимули може да намерим и да преминем към  действия. С тяхна помощ може да направим по-смислени и резултатни студентските практики и стажове в реални  производствени условия. Мост за това могат да бъдат студентските съвети, а ние като организация да подкрепим техните професионални изяви. Не биха ни стигнали силите и в бъдеще, ако не съумеем да приобщим в тези начинания и представителите от непосредствените производства  и  научните общности.

Преди една година започнахме проект с Института по механика при БАН. Същината му отново беше в работа с ученици, за да видят привлекателното в науката и възможността за професионално приобщаване и израстване. Непредвидените обстоятелства не позволиха да направим и това. Ръководителят на този проект проф. Николай Витанов получи много отговорна задача в Националния оперативен щаб срещу коронавируса и така и този проект, който беше много интересен и иновативен беше отложен във времето. Не успяхме да организираме и лятната школа, предвидена в програмата на БАН за работа с учениците и финансово осигурена чрез нея. Трябваше да има и състезание с награди, а победителите в този конкурс ученици и учители да получат правото да изнасяне на лекции  пред Институтския семинар на Института по механика на  БАН, а така също и възможност за започване на нови проекти, които да се работят заедно в Института. За съжаление, през 2020 г. не можахме да развием този проект заради епидемията от КОВИД-19 и голямата ангажираност на проф. Витанов.

През изминалата година реализирахме още една нова инициатива, съвместно със Съюза на физиците в България. Проведохме Национален форум за съвременни космически изследвания на 21 и 22 октомври 2020 г. Там бяха  представени доклади от млади учени от страната, обсъдени бяха и  Националната стратегия и програма за космически изследвания в България. Материалите от форума бяха публикувани в декемврийския брой на списание Bulgarian Journal of Physics, издавано от СФБ. Предстои издаване и на специален брой  на списание „Светът на физиката“, с който да се популяризират научните изследвания в областта на Космоса в България. Форумът се обедини около намерението да се доизгради и консолидира мрежата от изследователи, работещи в областта на космическите изследвания в България и свързаното с тях образование; да информира целевите групи за провежданите изследвания и за потенциалното им развитие при стартиране и успешно изпълнение на Националната програма; да ангажира млади изследователи и да помогне за заздравяване на връзките между групите в страната. Националният форум за космически изследвания представи текущото състояние на космическите изследвания в страната. Амбицията е в бъдеще тя да послужи като платформа за диалог между научно-изследователската общност, бизнеса и държавните структури и не на последно място да привлича, мотивира и свързва младите учени от страната, работещи по проблемите на Космоса.

И за още една инициатива, в която се включихме през изминалата година. Станахме членове на Клъстер от 25 висши български академични структури, профилирани в науката, технологиите, образованието и математиката (СТЕМ) и космическите изследвания, както и НПО и европейски медии с многомилионна аудитория, координирани от Атлантическия клуб в България и в партньорство с Посолството на САЩ в София. Целта на този проект е по програма „ Артемида“  на НАСА да се стимулира  въображението на младежите да мислят мащабно, да мечтаят и да се стремят да достигнат Луната. Клъстерът има за цел да вдъхнови  ученици, студенти и преподаватели за професионално СТЕМ развитие, като им предоставя достъп до ресурси и информация за работата в НАСА, както и да им даде възможност да се включат в различни физически и виртуални преживявания. Първата практическа стъпка в работа ни в  Космическия клъстер е да кандидатстваме за видеоконферентна връзка с експедиция  64 на НАСА. Въпросите, които ще бъдат зададени на астронавта, както и участниците, ще бъдат избрани в общоевропейско състезание с регламентирани критерии.

През годината се  включихме и в: Изложение „Образование без граници’2020, инициативи на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки и др.

Ще споменем накратко и това, което успяхме да направим в университетите, споменато като проекти в предходните раздели на отчета. Най-много бяха те в Пловдивския университет.  Продължаваме работата си в рамките на  договора с Машиностроителния факултет на Технически университет – София. През 2020 г. беше проведена Четвъртата младежка научна конференция „Машини, иновации, технологии – МИТ’2020“. В нея участваха 39 автори, от които 26 млади учени, докторанти и студенти с 32 доклада. Тематичното разнообразие беше голямо: иновативни продукти и технологии в машиностроенето; ергономия и индустриален дизайн; инженерна логистика и строителна и еко техника; промишлени роботи; материали и методи за изпитване; мехатроника; автоматизация в инженерното проектиране и производство; стандартизация и метрология; системи за управление и обработка на информация в  машиностроенето, мехатронните системи и автоматизиращата техника, както и основните проблеми, стоящи пред логистиката и инженерния дизайн.

В  онлайн форма и в партньорство със Сдружение „Териториална организация на научно-технически съюзи с Дом на науката и техниката – Пловдив“ проведохме есенната сесия на Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес’2020. В нея се включиха 42 младежи – студенти, докторанти, млади преподаватели от висши училища и млади специалисти от практиката. Те  представиха  научни разработки в областта на авиацията, машиностроенето, електротехниката, земеделието, хранителните технологии, бизнеса и предприемачеството.  Бяха изнесени 31 доклада.

От години Фондация „Еврика“ е сред организаторите на  Националната студентска олимпиада по математика. През 2020 г. неин  домакин беше Икономическия университет във Варна. Поради проблемите с коронавирусът и невъзможността университетите да сформират и изпратят своите отбори за присъствено участие в проявата, беше взето решение последният етап на студентската олимпиада да бъде отложен и ще се проведе през 2021 г. Постигнали сме договорка с академичното ръководство на ИУ – Варна и е направена организация за провеждане на националната олимпиада след  отпадане на ограничителните мерки.

Продължаваме да използваме контактите си със настоящите и бивши стипендианти, за да ги подтикваме към участия в международни и национални програми, изяви и дейности на партньорските ни организации и тези на образователните институции, с които имаме общи интереси и възможности за партньорство. В тази група попаднаха през годината международния конкурс по програмиране CodeIT; XIV-то издание на Националния приз „Студент на годината“; конкурс за наградата на името на д-р Емил Бенатов за изобретатели; международното изложение Smart Cities 2020; изложението „Изобретения, трансфер, иновации“, 3- месечна обучителна програма за млади таланти в сферата на софтуерната разработка на Mentor Mate DevCamp и други. За пореден път участвахме активно в информационната кампания и номинациите за  кандидати за престижния конкурс за наградите „Джон Атанасов“ на Президента Румен Радев. За пореден път наши стипендианти са сред отличените.

Горди сме с тези техни постижения и смятаме, че това е и косвена оценка за цялостната дейност на фондацията през изминалите вече 31 години, но особено горди ни прави факта, че новоучредената награда „Вдъхновител и създател на таланти“, държавният глава връчи на  Председателят на Съвета на Фондация „Еврика“ акад. Кирил Боянов. При връчването на наградата беше изрично подчертано, че фондацията е подпомогнала над 2 700 ученици и студенти със стипендии, както и над 1 500 млади  хора да участват в научни форуми или да специализират в научни центрове и компании.

Все така сме сред организаторите на много научни прояви за млади учени и специалисти. Съвместно с Научно-технически съюз по строителство в България организирахме и проведохме Студентска сесия в рамките на 11-та Юбилейна международна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ DCB’2020. На нея свои научни доклади представиха не само учени и специалисти в отрасъл строителство, но и студенти и докторанти от УАСГ, ВСУ „Л. Каравелов“, ВСУ „Черноризец Храбър“ и ВТУ „Тодор Каблешков“. С наша подкрепа беше издаден сборник с доклади и CD от тази конференция. При реализацията на този проект успешно си партнирахме с Камарата на строителите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Казваме това, за да подчертаем, че успешното партньорство и обединяване на усилията със сродни организации води до  увеличаване на ефекта от направеното от и в  името на младите хора.

Такава организация, с която работим от години и постигаме добри  резултати  е и Съюзът на изобретателите в България. През отчетната година отново се присъединихме и участвахме в организирането на единадесетото издание на Изложение за изобретения, трансфер и иновации „ИТИ’2020“. Изложението е полезна среща на научни работници, предприемачи, изобретатели, иновационни посредници, селекционери, производители, студенти, ученици и патентни специалисти, с ангажименти  към развитието на различните отрасли на икономиката и науката  и се стремят  да обвързват своята дейност с иновациите. Изложението е и състезание на  новатори, както и опит за пазар на техните интелектуални продукти. Партньори на проекта бяха Патентното  ведомство на Р България, Селскостопанска академия и Федерация на научно-техническите съюзи. Изложението се проведе от 14 до 19 септември 2020 г. по време на Националния форум „Infotech“ в рамките на Международния технически панаир в Пловдив. В програмата на   изложението се организираха кръгли маси, семинари и работни срещи, на които се  дискутираха проблемни въпроси, свързани с успешното участие на изобретатели, новатори и селекционери в програмите по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, както и  новите  изменения в  нормативната уредба, свързана със защитата  на индустриалната собственост.

Едни от най-значимите и популярни конкурси, които организирахме остават тези за наградите  „Еврика“ за постижения в науката, за млад мениджър, изобретател и фермер. Те се провеждат от много години и в известен смисъл са  символ на работата ни. Повечето от тях имат дълга история и традиции – провеждат се за тридесети и първи път за мениджър, за тридесети за изобретател и фермер и за  постижения в науката  за двадесет и пета поредна година.

През изминалата отчетна година успяхме окончателно да завършим регистрацията на марките и на четирите конкурса в Патентното ведомство. Този процес се оказа не много лек, като за марката „Млад фермер“ се наложи да сключим споразумение с „Български фермер“ ООД за съвместно съществуване на марката на Фондация „Еврика“ и марките на „Български фермер“. Претенции към наградата за  млад мениджър също имаше от едноименното списание. Полезно е и продължаващото сътрудничество с отделните патентни специалисти, с представителите на  Съюза на изобретателите в България и от фирмите на наследниците и продължителите на делото  на Емил Бенатов.

При подготовката и провеждането на конкурса за млад мениджър получихме помощ и подкрепа от членовете на журито, които са до нас от много години, от членове на Съвета на фондацията в лицето на Динко Танев и не на последно място от лауреати на наградата в предходни години.

Полезно е сътрудничеството и с медийните партньори и съорганизатори на Конкурсите. С благодарност споменаваме вестник „Гласът на земеделеца“,  които ни оказаха извънредно полезна помощ, за да стигнем до най-добрите млади фермери. Помогнаха и журналисти от Агро ТВ и предаването „Бразди“ на БНТ. Към тях присъединяваме и организаторите  на Международното изложение „Пчеларство“, с които провеждаме  общ конкурс за млад проспериращ пчелар, като етап от конкурса за млад фермер. Със Съюза на учените в България поддържаме отлични работни контакти, в резултат на което е безпроблемно  осъществяването  на конкурса за постижения в науката благодарение на техния висок експертен капацитет. И тази година с тяхна помощ открихме младия учен, който получи наградата за резултатните си научни постижения.

За първи път от създаването на тези конкурси и награди не успяхме да направим обичайното  тържествено връчване на наградите. Направихме го в много тесен кръг без гости и фанфари. Информирахме за тях чрез медиите, които от години следят за нашите нови открития. Затова и тук ще ги представим и ще обещаем при възможност да го правим в нормална обстановка при подходящи поводи.

За 2020 година наградата „Еврика“ за постижения в науката беше присъдена на  Ана Колева. Тя е от Габрово. През 2012 г. е завършила с отличен успех магистърска програма „Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения“ в СУ „Св. Кл. Охридски“. От 2015 г. Ана Колева е докторант, асистент и главен асистент в Катедрата по органична химия и фармакогнозия,.

Д-р Колева е научен ръководител на двама успешно защитили дипломанти от бакалавърска и магистърска степен. Под нейно ръководство са изработени и защитени 107 курсови работи в бакалавърска програма „Химия“ и магистърските степени „Фармация“ и „Козметика и битова химия“. По време на работата си по дисертацията, Ана Колева участва в работните колективи на няколко научно-изследователски проекта: два по структурните фондове за „Подпомагане на изследванията във Висшите училища“ в програмата за „Млади учени и постдокторанти“ на МОН; два, финансирани от УФ „Научни изследвания“; един европейски по програмата Horizon2020; един проект на ФНИ. Доказателство за прецизност, изобретателност, изградено аналитично мислене и способност за самостоятелно систематично разработване на конкретни научни резултати на Ана Колева са проведените от нея изследвания, публикувани в две научни съобщения в международни научни издания с висок импакт фактор и представени в 21 национални и международни научни форуми.

Ана Колева получи съвместната награда на Фондация „Еврика” и Съюзът на учените в България за отличната защита на дисертационен труд  „Синтез и химични трансформации на кумаринови производни”. Той е посветен на актуален за науката проблем. Проведени са сравнителни изследвания върху поведението на кумарини и техните фосфосъдържащи аналози, както и влиянието на условията на синтеза върху добива и стериохимията на получените съединения. Тези изследвания са довели до изолиране и охарактеризиране на 11 нови неописани в литературата вещества. Синтезираните кумарини намират приложение в парфюмерийната и фармацевтичната промишленост, но и в лазерните технологии, селското стопанство за производство на препарати за растителна защита и др. Многобройни кумарини съществуват в природата като вторични метаболити в лечебни растения от различни семейства.

Разработената дисертация от Ана Колева я представя като прецизен и аналитичен изследовател, който на базата на умелото боравене с литературните данни, собствените резултати, познанията в областта на органичната химия и логическите разсъждения, стига до съществени и значими заключения. Получените резултати дават основание за по-нататъшно продължаване на изследванията, с оглед осъществяване на насочен синтез на нови кумарини с фармакологична активност.

Ана Колева вече е утвърден млад учен  в областта на органичния синтез, който умело борави със съвременните инструментални методи. Активното й участие в изследователската работа и в учебната  дейност на Катедра „Органична химия и фармакогнозия“, съчетани с творчество и всеотдайност са  предпоставка и голям потенциал за бъдеща самостоятелна научна кариера.

Носител на наградата „Еврика“ за млад изобретател на 2020 година е  Елена Кръчмарова. Завършила е  ХТМУ – София през 2009 г., а през 2010 г. се дипломира като магистър инженер биотехнолог в същия университет. Работи като химик в Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ на БАН и там е задочен докторант  по научна специалност „Молекулярна биология“. През 2018 г. защитава отлично дисертационен труд на тема „Експресия и свойства на човешкия интерферон-гама и негови мутантни аналози”, за което получава съвместната награда на Фондация „Еврика“ и Съюзът на учените в България за постижения в науката. От  2018 г. е главен асистент в ИМБ. Голям принос за израстването на Елена Кръчмарова като учен с обещаващ научен потенциал имат научните ѝ ръководители акад. Иван Иванов и доц. Геновева Начева, както и специализациите й във водещи научни центрове като Института по структурна биология в Гренобъл, Франция и компанията „Протерос Биоструктури“ в Мартинсрийд, Германия. Публикувала е 10 статии в реферирани научни списания с общ IF 17.443, които вече са цитирани 18 пъти. Нейният h-индекс според Google Scholar е 3. Научните й резултати са представени на 26 национални и международни научни форуми. Участвала е в разработването на 7 проекта, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ и в 5 проекта, финансирани от други източници.  Фокусът на нейните изследвания е върху потенциалното терапевтично приложение на човешкия интерферон-гама и неговите склонни към агрегация мутанти, експресирани в еукариоатни и прокариотни експресионни системи.

Елена Кръчмарова е носител на много награди, като: Награда за най-добър постер на научната конференция „Екологични продукти за здравето“ – 2020 г. ,Диплом от конкурса за високи научни постижения на СУБ за 2018 г. в направление „Научни постижения в защитени докторски дисертации от учени до 35-годишна възраст“; Първа награда за най-добър постер на Международната юбилейна конференция на ИМБ „Акад. Румен Цанев“ – 2015 г.; Първа награда за най-добър постер на Първата национална конференция по биотехнология „30 години биотехнология в България“ – 2014 г. Тя е силно мотивиран млад изследовател с широки теоретични и експериментални познания, която бързо усвоява новостите и притежава отлични лабораторни и технически умения. Има  независимо мислене и способност за решаване на проблеми, както и все по-рядко срещаното днес научно любопитство. Д-р Кръчмарова има високи компютърни и комуникативни умения и се е доказала с висок професионализъм при разработването и управлението на инфраструктурни и научни проекти.

Наградата „Еврика“ беше присъдена на Елена Кръчмарова като съавтор на изобретението „Анти-гама мутантен протеин срещу ендогенния човешки гама интерферон“, регистрирано като патент в Патентното ведомство на Република България и притежаващо регистрация за Европейски патент от месец март 2020 г. Двата патента се отнасят до създаване на мутантни аналози на човешкия гама-интерферон (hIFN-g), които да действат като негови инхибитори при заболявания, чиято етиология е свързана с повишени нива на hIFN-g. По своята същност, тези анти-гама мутантни белтъци представляват неактивни структурни аналози на hIFN-g със запазен афинитет към рецептора на hIFN-g, поради което се явяват конкуренти на ендогенния hIFN-γ за свързването му с рецептора, но са неспособни да активират предаването на сигнала от рецептора към ядрото (сигналната трансдукция), т.е. те са биологично неактивни. Мутантните аналози, защитени с двата патента, ще се използват за производство на медикамент за лечение на заболявания, свързани с повишена продукция на ендогенен hIFN- g, като редица нелечими автоимунни заболявания, трансплантна атеросклероза, която води до отхвърляне на трансплантирания орган и други.

С наградата „Еврика” за 2020 година за млад мениджър бе удостоен Мирослав Мирославов. Завършил е Компютърни науки в СУ „Св. Кл. Охридски“. Кариерата си на Софтуерен инженер започва през  2005 г. и  през следващите 10 години работи в три компании, последната от която е „Телерик“, към която се присъединява през 2010 г. Именно там започва и своето развитие като мениджър, ръководейки екип от 10 човека. През 2015 г., заедно с Мирослав Недялков основават софтуерната компания OfficeRnD за управление на гъвкави работни пространства, която е един от световните лидери в категорията. Мотивира го вярата, че работните пространства могат да бъдат нещо повече – платформи, които помагат на хората да се съсредоточат върху работата си, да им предоставят достъп до знания, които не са имали преди, и да ги свържат с професионалисти, работещи в сходни области. Мирослав Мирославов е амбициран и всеки ден се стреми да помага на гъвкави работни пространства, дава невероятно преживяване на своите клиенти, по-голяма сила на техния бранд и устойчив растеж на техния бизнес. Към настоящия момент в OfficeRnD, на която Мирослав Мирославов е изпълнителен директор и основател работят над 70 човека в три офиса в София, Лондон и Атланта. Имат над 700 клиента в цял свят, които използват ежедневно софтуера на компанията. Успели са да привлекат инвестиции от международни фондове за  над 4 милиона долара. Приходите им за 2020 г. надминават 4,8 милиона лева. Компанията се ангажира да предоставя качествени услуги и да поддържа информацията за своите клиенти сигурна. Сертифицирана е по ISO 27001 и GDPR. Близо половината от клиентите са в САЩ, както и в Европа и Азия. Мирослав Мирославов е добре познат в IT сферата и изключително много помага на цялата предприемаческа екосистема. Той приема сполетялата ни „перфектна буря“ на 2020 година като предизвикателство и въпреки многото проблеми, успява за кратко време да намали значително разходите и да продължи растежа на компанията с невероятно темпо. За последната година екипът се разрастна от 40 на 70 човека и се увеличиха приходите на компанията с над 70 %.  Мирослав Мирославов успява да затвърди OfficeRnD като лидер на световния пазар в съответната ниша, въпреки пандемията и даже да се възползва от нея като ускорител на тенденцията към по-гъвкав начин на работа. За свое голямо постижение и принос, той смята изграденото доверие и спокойствие на екипа в трудните моменти, вдъхването на увереност, че ще се справят всички заедно и ще излязат по-силни от кризата. Стремежът да допринасяш към общата цел създава стабилност и носи удовлетворение, както на хората, които работят за компанията, така и на техните семейства. Вложенията на някои от най-големите инвеститори в световен план и дългосрочните отношения с множество клиенти и партньори, също са признак за  доверието към OfficeRnD и визията, която създава Мирослав Мирославов. Само през 2020 г. компанията успя да добави над 200 клиента в цял свят, а плановете за 2021 г. включват отваряне на офис в Австралия, разрастване на екипа до 130 човека и привличане на много сериозен капитал от международни инвеститори.

Визията на OfficeRnD е, че бъдещето на офисът е там, където хората се чувстват най-продуктивни. Платформата на компанията позволява това да стане реалност. От своя страна, тази промяна води до по-качествен живот на хората, в следствие на по-малко транспорт, по-малко стрес и по-чисти и зелени градове.

Партньорите и контрагентите на Мирослав Мирославов са категорични, че той е рядка комбинация от проницателен бизнесмен, надарен инженер и обаятелен лидер. Най-впечатляваща е неговата трансформация от софтуерен инженер към способен и ефективен мениджър на компания с над 70 човека персонал на три континента. Това  се постига само с ясен фокус и целенасочена работа.

Специализираното жури присъди наградата „Еврика“ за най-добър млад мениджър на 2020 година на Мирослав Мирославов за: развитие на глобален бизнес с ясен фокус; изключителен ръст в растеж на бизнеса; умело съчетаване и развитие на специализирани (софтуер) и управленски компетентности.

За отлично представяне в конкурса с почетен диплом беше наградена Боряна Узуновапредприемач и основател на три активни компании в България и света, посветени на елиминирането на отпечатъка от модната индустрия (Kool and Konscious; Impakt_ID; NOLD)за развитие на бизнес проекти в съответствие с най-съвременните тенденции в стратегията и политиката на Европейския съюз; създаване на бизнес с кауза – отговор на глобалните технологични и климатични предизвикателства пред човечеството; умело съчетаване и развитие на професионални и лидерски компетентности.

Наградата „Еврика” за млад  фермер на 2020 г. получи   Виктор Гичев. Има  магистърска степен по специалност „Финансов мениджмънт“. Фермер е от три години и има специална подготовка по  „Животновъдство“. Заедно със своя брат, който е ветеринарен лекар и осеменител, преди три години реализират  едно българско ноу-хау за млечна ферма в  планинското село Боерица, община Ихтиман. Построяват чисто нова ферма и първите животни влизат в нея през месец октомври 2017 г. Понастоящем  във фермата на Виктор Гичев има 161 женски животни от породата Симентал.

Виктор Гичев  реализира един успешен земеделски проект, който  отговаря на приетите екологични и технологични норми за отглеждане на крави и качеството на произведеното мляко. Осигурени са 12 кв. м на всяко животно при стандарт 7 кв. м. Почистването също е автоматизирано. Фермата разполага със сеновал, сграда за отглеждане на хидропонен фураж – 2 тона на ден, а така също и две силажни ями за по 850 тона.

Фермата на Виктор Гичев обработва 450 дка арендована земя,от която произвежда основната част  от  фуражите и за настоящата година има засети 80 дка с пшеница, 70 дка с третикале, 50 дка с ръж, 100 дка с люцерна, а през пролетта  ще бъдат добавени  още 60 дка с фуражен грах и овес и 150 дка с тревна смеска. Във фермата работи цялото семейство. Успяват да я направят съвременна, автоматизирана и високопроизводителна. Вакуум система отвежда млякото директно в охладителен млечен танк за съхранение. Средната млечност на стадото надвишава 8 200 литра, а  средния дневен млеконадой е  между 26 – 28 литра. Общата продукция, реализирана през 2020 г. е в размер на 400 хил. лв. В производството на мляко се прилагат съвременни животновъдни практики и иновативни методи. Продукцията намира бърза и стойностна реализация.

Наградите „Еврика“  правят образец за подражание  техните носители. Стараем се да направим популярни постиженията им, стил на работа и виждания за развитие. Следим тяхното развитие, за да може при нужда да им оказваме помощ и подкрепа. За тази цел използваме и експертизата на консултационните кабинети за защита на интелектуалната собственост, по някои правни въпроси на организацията и функционирането на фирмите и неправителствените  организации, за  възможностите за още по-пълноценно използване на новата техника и компютърни технологии. Само през последната година в  кабинета по защита на интелектуалната собственост са предоставени, според отчета му, над 125 безплатни консултации за закрилата й. С негова помощ са оформени и подадени  девет  заявки за полезни модели. През 2021 г. с Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“ ще се опитаме да бъдем максимално полезни на младите предприемачи, учени и изобретатели, като им съдействаме чрез консултационния кабинет да спестяват средства за защита на марки и дизайни, възползвайки се от създадения  наскоро Специален фонд на Европейския съюз от 20 милиона евро за насърчаване на използването на интелектуална собственост от малки и средни предприятия. За одобрените кандидати фондът  осигурява до 1 500 евро субсидии, които могат да се използват за възстановяване на 50% от държавните такси за заявка на търговски марки и промишлени дизайни. Също така финансирането ще може да се използва за предварителна диагностика и идентифициране на регистрируеми права. Чрез консултантския кабинет по интелектуална собственост, които са и официален патентен повереник на Фондация „Еврика“ през 2020 г. получихме решение за регистрация на марките на най-големите ни конкурси.

Една от задачите ни, която претърпя силна промяна през последните години  е информационното осигуряване на различните дейности на младите хора. Тя става все по-достъпна в Интернет, а от друга, все по-малко се разчита на  традиционните източници – печатни издания, книги, лекции и др. Това, което навярно трябва да направим чрез разширяване на обема от знания в по-ранна възраст на учениците е да повишим знанията за обработка на тази информация, както и уменията за защита на собствената такава, получена като резултат от творческата работа и изследвания.

Пандемията от КОВИД-19 изведе на първа линия провеждането на много научни изяви в онлайн среда. В тази връзка консултационният кабинет за информационна техника и технологии на фондацията  вече  ще бъде  от  полза не само за текущата работа, но и в помощ на широкия кръг от млади хора при реализацията  на техните проекти и участие в съвместни проекти и инициативи. Информацията и нейната обработка става все повече стока и не случайно най-търсена става стоката на фирмите, работещи в отрасъла информационни технологии. Доказателство за това са и постиженията на специалистите – мениджъри, спечелили наградата „Еврика“ за млад мениджър. Най-значителен е растежът  точно там, при това се осъществява и най-бързо. В много голяма степен това се отнася и до  промените в училище и университета, където учебния процес би бил немислим без информационните системи и обучителни платформи като „Уча се“.

Кризата с коронавируса доведе до увеличаване на търсенето и използването на  нови образователни платформи, които се използват масово не само за обучение в училищата, но вече и  като част от извънкласните форми.

Продължаваме да поддържаме и използваме сайта  на фондацията, за да информираме за прояви и конкурси. Направихме и страница във Фейсбук, където е посещавано място за младежите, където могат да намерят необходима информация, но и да излъчват такава.

Тук навярно е мястото да споделим и една трудност, с която често се сблъскваме. Тя е свързана с  приложението на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Всяко участие в обявен и организиран от нас проект и конкурс изисква събирането на информация за участието на деца и ученици , които са недееспособни в правно отношение и налага да се събира информация чрез родителите и настойниците, които с декларации трябва да разрешават това, както и обработката на данни за тези участници, каквато преди осигуряваха техните учители и ръководители. Нямаме възможност да ги съхраняваме продължително,  което пък пречи на проследяването на развитието им.

Новите изисквания за защита на личните данни наложи да преформатираме начина на съхраняване на данни за стипендиантите, на които сме изплащали стипендии, за да можем да поддържаме база от данни и следим как се развива творческия им път и постижения в науката и техниката и развитието им. Същото се отнася и до съхраняването и използването на базата данни за младите хора, участвали в многото научни изяви и проекти, организирани от фондацията, както и в такива, на които Фондация „Еврика“ е съорганизатор. С много внимание трябва да подхождаме и  в популяризацията на постиженията на младите хора, когато това е свързано с авторство и лични постижения. Съществуват и не малко ограничения при отразяване на дейностите ни в средствата за масова информация. Без тях трудно бихме достигали и изпращали популярна информация за дейности и прояви и сме благодарни за помощта, която получаваме от медии като Българското национално радио, Българската национална телевизия, БТВ, телевизия Европа, АгроТВ, вестник „Капитал“, Радио Благоевград  и в публикации в специализираните  издания като вестник „Аз буки”, сп. „Наука“, вестник „Нов технически авангард“,  списанието  „Агрокомпас“  и др.. Подкрепа намираме и от много местни издания, което се оказва един много надежден канал за достигане на информацията до потенциални участници или вече изявили се. За пореден път трябва да споменем и такива регионални медии като тези  в Хасково, Севлиево, Кюстендил, Силистра, Благоевград, Шумен, Пловдив, Велико Търново, Русе и др., където провеждаме често прояви или реализиране на съвместни проекти с местни организации.

Тук е мястото да споменем и един наш проект, с който се гордеем и получаваме не малко поздравления. Иде реч за медийния проект с Националното радио – програма „Хр. Ботев“. В края на отчетната година подновихме договора за излъчване на специализирана рубрика, наречена „Еврика! Успешни българи“ в програмна линия „Ефир Знание“. Гледаме на този проект като наша територия. Чрез него имаме достъп до национален ефир и така да представяме новите герои на днешното време, които са се изявили и постигнали успехи, независимо къде се учат или трудят. През последната година бяха подготвени и излъчени двадесет и четири издания на рубриката  „Еврика“. В тях бяха представени проекти и дейности на талантливи и успешни млади българи, реализацията и развитието им по света и в България и на какво се дължат успехите им. Популяризирането им има за цел да мотивира младите и интелигентни българи да трупат знания и развиват творческото си мислене и изобретателност. Отзвукът от досегашното излъчване на тази рубрика е много положителен сред младите хора и професионалните среди. Има шанс и за тези, които са пропуснали да ги чуят, защото могат да бъдат чути отново чрез страницата ни във Фейсбук или на сайта на БНР, където по договореност се публикуват и звукови файлове точно за тези млади хора.

 

  1. За подпомагане на разпространението на природо-научни, технически и икономически знания и информация

 Като продължаваме да следваме линията да представим свършеното през отчетния период, трябва да се спрем и на реализираните възможности за разпространението на научни и технически знания. Те са сред основните в Програма „Информация, издания, изяви“.

Партньорствата и проектите позволяват да намираме нетрадиционни и не конвенционални пътища и средства, извън тези, за които вече информирахме. Тук  е мястото да поставим акцент на работата със и в Националния политехнически музей. С тази институция имаме много общо. Най-важният обект на въздействие и за нас, и за музея са децата и юношите. По един и същ начин са преплетени познавателния и възпитателен подход и въздействие. Програмата за обучение в музея успешно се съчетава с нашите форми за творчество и изява.

Съпричастни сме на много от дейностите там. Помагахме  и помагаме да направим присъствието там на учениците с програмите за обучение. Лесно се усвояват и физиката и химията и различните техники и технологии, когато може да се докоснеш с ръка или сам да направиш експеримент под зоркото око на своите ръководители и учители. Интересно е, когато може да проследиш как са се променяли и техниката и хората, които я създават и обслужват. Понякога е интересно да преминеш бариерата и от съзерцател да станеш конструктор и програмист. Това беше идеята, когато поставихме основата на общия ни легоклуб преди четири години. Първо сложихме основа на техническото осигуряване на бъдещата дейност, а след това започна конструиране, раздвижване на моделите и овладяването на нови знания по програмиране. Най-лесно се учеше чрез игра и овладяване на нови знания,  сравняването на технически решения от преди години и сега. Много често задачите се раждаха от заобикалящите ги експозиции и решенията се откриваха пак там. Считаме, че е успех, когато успяваме да съчетаем новото познание с историческите личности в българската наука и техника. Приветстваме идеята, която осъществява музей, да подготвя  и пътуващи изложби с тематиката от историята на науката и техника и така да се осигурява възможност на децата и от отдалечените селища да се докоснат до тайните на историята чрез техника и технологии.

Имаме идея чрез конкурс да стимулираме издирвателската работа сред учениците, да ги подтикнем към издирването на интересни артефакти, които могат да бъдат стъпки към създаване на училищни сбирки, а защо не и обогатяване на фондовете на музея. Бихме могли да проследим чрез ученически проучвания и развитието на професиите, особено тези, които имат много български корени. Разбира се, че всичко това ще бъде възможно да се реализира пълноценно след приключване на извънредното положение, породено от пандемията с коронавируса в световен мащаб. Навярно можем да търсим това и като част от приложението на СТЕМ обвързаните знания и нови решения за приложението им. Нормално е повече от изявите ни на и за деца да се пренесат в музея. Вестничето  „Технитарче“ може по-целенасочено да представя исторически личности, както това правим с именните стипендии. Тогава едва ли ще ни се случват такива нерадостни  събития, когато бъдещи инженери да не знаят имената на тези, които са създали технически решения със световно признание. Това детско музейно издание с техническа насоченост може да популяризира знания и факти от българската история и да ги прави достояние на повече млади хора. Това издание  представя в достъпна форма и език многообразната дейност на НПТМ, неговата експозиция, временни изложби, образователни програми и проекти,  избрани образци от сбирките на музея и неговия филиал Музея на текстила в Казанлък. През 2020 година бяха издадени 6 броя на „Технитарче“- тематични или със сборен характер, насочени към деца и младежи с различни интереси в областта на науката, техниката и технологиите. Броевете бяха посветени на събития от историята на науката и техниката и юбилеи, свързани с имена от световната и българската наука и техника, дали тласък в развитието им. Продължи списването на поредиците „Ваш ред е!” /с ученическо авторство/, „Знаете ли?”, „Природа, наука, технологии”, „В света на науката”, „По българската следа”. Акцентира се върху запознаването на читателската аудитория със занимателни задачи и интересни опити от областта на физиката и химията. На страниците на вестничето  продължиха  да се популяризират наградените участници в Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” и други ученически  конкурси. Изданието представлява интерес и за по-специализирана аудитория, включително и преподаватели от  училищата. Вестничето се издава  и в електронен вариант на сайта на музея.

Подобни цели реализираме и заедно със Съюза на учените в България, но съобразено с характеристиките на аудиторията на списание „Наука“. Специално място в списанието има рубриката „Трибуна на младите“, която ние подкрепяме. Основната цел на този дългогодишен и много успешен проект е да насърчава и подкрепя интереса към науката и професионалната реализация в областта на науката, иновациите и образованието на млади учени и преподаватели, докторанти, студенти и ученици. С даване на възможност на младите хора да публикуват на страниците на авторитетно научно издание, което се индексира от ЮНИОН РАН и е  вписано в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД, чрез които се стимулират креативността и творческите изяви на младите хора, подкрепя се творческото им и аналитично мислене. При подготвяне на публикациите, младите автори придобиват умения и култура на боравене с източници на научна информация, писмено представяне на резултатите от научните си разработки и представянето на научния апарат според изискванията на научно списание. За високото качество на одобрените за печат статии говори и фактът, че предложените ръкописи в списание „Наука“ минават през двойна рецензия. Рубриката дава трибуна и на становищата на млади учени относно важни въпроси, свързани с проблемите на българската наука, висшето образование и иновациите. В нея се публикуват и информации за проекти, подкрепени от Фондация „Еврика“ и се представят отличените участници в тях. Полезна е и актуалната информация за младежки научни прояви, за отличени млади хора. Чрез публикациите в рубриката на ученици от средните училища се стимулира у тях научна култура, интерес към природните и инженерните науки и по-нататъшното им образование и професионално развитие в областта на изследванията, преподавателската дейност и иновациите. По настоящи данни за разпределението на учените по възрастови групи в България само   21 % от изследователите са на възраст под 35 години, което е знак, че ако мислим за бъдещето на научния потенциал у нас е наложително да се привличат повече  млади хора към научна кариера, което е свързано и с непрекъснато повишаване на тяхната квалификация. Създаването на нова генерация талантливи учени, инженери, изобретатели, които да работят за постигането на конкурентноспособна икономика, базирана на знанието и уменията и за изграждане на общество, основано на знанието, напредъка на технологиите и иновациите, е залегнало в редица национални и европейски документи: Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030; Новата Европейска програма за наука и иновации „Хоризонт Европа“. Това е в унисон и с изграждането на Европейското научноизследователско пространство. Всичко това кореспондира пряко, както с основните цели на СУБ като неправителствена организация, обединяваща български учени и преподаватели, така и на Фондация „Еврика“ за овладяване на знания, съответстващи на изискванията на новото време и развитието на техниката, технологиите и иновациите.

Потвърждение на факта, че Съюзът  на учените в България винаги е посрещал положително всяка нова инициатива в подкрепа на младите, включително и чрез Списание „Наука“ е и това, че през 2020 г. там са отпечатани: 7 научни публикации на млади учени, студенти, ученици и докторанти, изявили се в дейности на фондацията; 9 информации за младежки научни конференции, конкурси, проекти и награди на млади хора; 2 есета от конкурса за именни стипендии и едно есе от конкурса на Фондация „Еврика“, посветен на Космоса; 10 други статии на ученици, студенти, учители, преподаватели и научни ръководители, взели участие в организираните от нас конкурси. Списание „Наука“ има активна интернет страница на български и английски език. В нея са качени в електронен вариант и в пълен обем издадените книжки от брой 6 през 2010 г. до последната към този момент, както и в отделна рубрика съдържанието на всеки брой на български и английски език с резюмета на научните статии на английски език.

Когато представяме съвместната си работа с медиите за популяризиране на успехите и постиженията на младите, трябва да отбележим с благодарности осъщественото с най-добрият ни медиен партньор вестник „Аз буки“. На неговите страници може да се прочетат както информации за изяви на фондацията, но и да се срещаме с млади учени и специалисти, получили награди. Отначало те бяха до нас и с нас в  организирането и провеждането на Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“, а през последната година е официален медиен партньор и на традиционния международен конкурс за компютърни рисунки и колажи „Творчество без граници“, с който фондацията е пряко ангажирана. Чрез този вестник, който отива във всяко училище и университет правим известни и достъпни информациите за стипендии, проекти и инициативи.

Трябва да изразим благодарност и на един от малкото университетски вестници „Нов технически авангард“ на Технически университет – София, с  който също имаме дългогодишно партньорство. Със задоволство трябва да кажем, че винаги сме срещали разбиране и готовност за подкрепа, особено когато трябва да популяризираме информация за студенти, които се учат при тях, но и за успехи на инициативи  и такива за постижения на студентите и младите учени от университетите.

 

 

  1. Участие в международни образователни, природо-научни и технически програми и проекти и международно младежко научно-техническо сътрудничество.

 В продължение на много години сме развивали многостранна  и  богата на изяви международна дейност. Обичайно студентите и младите учени сами търсеха възможности и организираха международно участие в научни форуми и други програми и проекти. По-малките ученици имаха нужда и от помощ и от подкрепа, за да могат и те да се включат в дейност на международни и чужди национални организации. От полза са и международните контакти на фондацията. В света и в Европа вече има не една международна организация, която организира дейности в нашите предметни области. Най–голямата сред тях е МИЛСЕТ ( Международно движение за наука и техника в свободното време). В нея членуваме от 29 години, т.е. много скоро след създаването й. В нея са представени повече от 100 страни, а членуващите организации са пръснати на всички континенти. Поради големият им брой, инициативите им станаха значително много и се наложи федерализиране, което направи по–сложна структурата й, но и многократно се увеличиха общите изяви и обединяването на регионален принцип. Така бе създадена и МИЛСЕТ- Европа, която през последните години подчини дейността си на европейските политики за работа с младежта и развитие на науката и технологиите. В тези две структури нашата организация все още е единствената българска организация и това правеше отговорността ни по-голяма. Проблемите с пандемията тотално преобърнаха международната програма на МИЛСЕТ през 2020 г. и много от заплануваните изяви не се състояха. Това беше голямо разочарование сред  младежите, защото участниците в тях бяха определени, проектите бяха готови и се очакваше тяхното  начало.  В последния момент това начало беше отменено и  Европейско изложение на науките ESE’2020, Suceava в  Румъния нямаше.  Ние бяхме направили нужната организация и определили българските участници сред лауреатите от поредното издание на Националния конкурс „Млади таланти“. Последното взето решение беше тази европейска проява да се отложи и да се състои през 2022 г. с любезното домакинство на румънските ни колеги. Вече сме информирани, че Световното младежко научно изложение ESI’2021, което трябваше да се състои в Мексико също е отложено за 2023 г. Основните доводи за отмяната на тази най-голяма изява на МИЛСЕТ бяха трудната логистика за участие, затварянето на границите, ограничения на визите, подтиснатата световна икономика от КОВИД-19 и невъзможността за финансова подкрепа от страна на министерства, училища и спонсори и не на последно място грижата за безопасност на всички участници.  Някои от  планираните научни изяви през 2020  г. бяха преформатирани, организирани и проведени онлайн. Според възможностите си се постарахме своевременно да  направим популярни всички изяви на МИЛСЕТ в училищата и да помагаме, когато това е необходимо за участието на български представители в такива прояви. И тук грижата и отговорността за здравето на тези големи групи младежи определи отмяната на действията и пътуванията

Тук е мястото да информираме и за една много добра инициатива в рамките на МИЛСЕТ. По инициатива на МИЛСЕТ- Восток беше организирана МИЛСЕТ – платформа, до която имат достъп организации от цял свят и след регистрация те получават достъп до програма СТЕАМ, която периодично организира кръгли маси и обсъждания от общ интерес. Използват се няколко от най-популярните и достъпни социални мрежи, чрез които се известява за предстоящото с точен ден и час и така своевременно се гарантира информация за това, което предстои. Достъпът е удобен, защото се осигурява чрез няколко от най-популярните социални системи в избрано време и са  по теми от общ интерес. Канят се известни учени от света да изнасят лекции по интересни теми. Ние също имаме постоянна регистрация на тази платформа и можем да следим  програмата й. Обсъжданията и лекциите се водят на английски език. Обичайно тези инициативи не са с голяма честота – нормално е това да става на няколко месеца и така след своевременно оповестяване на събитията се гарантира достъпа на членовете на организацията. Това се оказа една добра инициатива, която е много мащабна, но и удобна за условията на ограничения, в които живеем.

Въпреки голямото желание на организаторите от Испания, пандемията попречи и на провеждането на Международния конгрес на младите изследователи в Сарагоса. За нас това беше много неприятна новина, защото още от началото на 2020 г. бяхме започнали организация за провеждане на поредното издание на междуучилищната конференция по наука техника от езиковите училища в София, от където се определят и българските участници в международния конгрес в Испания. Несигурното положение в цял свят и задълбочаващите се проблеми с КОВИД-19 принудиха домакините от Асоциацията на младите изследователи от Арагон да обявят провеждането на XXIX Международен конгрес на младите изследователи в Сарагоса, Испания в онлайн формат през месец април 2021 г. Участниците ще могат да представят своите проекти интерактивно пред останалите ученици, но няма да имат възможност да се насладят на много други развлекателни и интерактивни дейности за участниците в конгреса и техните ръководители. Организацията по българското участие е много сериозна, въпреки дигиталната форма на провеждане. Вече сме определили двама ученици и един учител по физика от 157 ГПЧИ „Сесар Вайехо“ – София, който подготвят свои проекти. Извършени са всички регистрации и са заплатени от наша страна регистрационните такси.

Ограниченията за пътуване през миналата година попречиха на провеждането на много от традиционните изяви по линия на МИЛСЕТ, но все пак заедно с международните ни партньори за кратко време успяхме да проведем, макар и онлайн няколко прояви, които дадоха възможност на младите хора да обменят идеи, да планират и поставят началото на бъдещи общи проекти. Такива бяха: Световната младежка конференция на тема „Нашето бъдеще в Космоса“; Световна виртуална конференция за младите граждани’ 2020, която имаше за цел да се чуят притесненията, мненията и предложенията на младежи от цял свят по въпросите на науката и технологиите, които засягат човечеството чрез дебат на тема „Наука и медицина“; 4-та Международна научна конференция – EMAN’2020  в Любляна, Словения; Виртуален летен лагер за наука на МИЛСЕТ – Европа в Петница, Сърбия; 38-та Младежка научна среща в Лисабон, Португалия; Белгийско научно изложение в Лиеж; 62-ри Лондонски международен младежки научен форум; онлайн изявата на Индонезийската млада ученическа асоциация „Олимпиада ASPO’2020.

През изминалата година беше проведен ежегодния ден на науката в училище, за който писахме в предходен раздел на отчета. Този път темата беше  „Изследване на цветовете“.  Шестнадесетият  европейски ден на науката за младежи беше проведен на 12 март 2020 г.

За пореден четиринадесети път бе проведен и научния фото конкурс „Когато изкуството среща науката“, който по своята същност представлява синтез на наука и изкуство и има за цел да даде свобода на действие за изява на младите хора да изразят творчески това, което наблюдават в науката чрез снимки. Това е още една допълнителна възможност за ангажиране на младите хора в науката, техниката, инженерството, изкуствата и математиката (STEAM) чрез: изследване на визуалните аспекти на STEAM посредством изкуството и науката на фотографията; заснемане на изображения с демонстриране и комуникиране на STEAM концепции и явления; прилагане на STEAM техники при заснемане на цифрови снимки. И в него имаше български участници, но този път нямаше  такива сред наградените, както това се е случвало в предишни издания на конкурса, когато два пъти сме печелили голямата награда. Ще бъде създадена колекция от STEAM снимки, направени от младежи от целия свят, които ще бъдат използвани в дейностите и мероприятията на МИЛСЕТ и неговите организации – членки.

Дори и в нормална година  тези изяви са толкова многобройни, че трудно бихме могли да ги осигурим финансово с нашия бюджет. За тях се налага и по-сложна организация, защото тя трябва да е съобразена с епидемичните ограничения и трудностите при подготовката на самите проекти, когато не може да се работи в училище, при отлагането има и трудности, породени от необходимостта да не се събират големи групи от младежи, а в някои страни това напълно беше забранено.

За европейските проекти е необходимо повече време за подготовка и кандидатстване, а поканите налагат да се действа в рамките на месец или два. Когато това позволява възможно планиране би могло да се търси подкрепа от национални младежки програми или други спонсори, готови да подкрепят таланта на младежите. Поне за сега няма възможност да осигуряваме участието им от наши фондове и програми. И разбира се, най-важното е да се намери трайно решение с пандемията, защото без това всичко е в много голяма степен само поредица от палиативни решения.

 

  1. Насърчаване и подкрепа на стопански инициативи и икономическата активност на младите.

За поредна година не отчитаме дейност по програма „Насърчаване на стопански инициативи, тъй като с решение на Съвета тя беше затворена. Там не са настъпили съществени изменения. По тази причина няма да предложим отварянето й и през тази година. Вече има и не малко международни и европейски програми, които осигуряват условия за финансиране на стартиращи фирми. Такива има и на национално ниво и те са достатъчни, за да задоволяват нуждите им. За вече стартиралите има възможност за помощ и компенсация по национални програми, осигурявани от държавата и  със европейски средства по определен ред.

Бихме могли да се опитаме да организираме конкурс за ученици от професионалните гимназии за идеи за бъдещи производства и дейност на ученически фирми, но за това не би било възможно в настоящия период, когато те напълно са спрели работа и не биха могли скоро да възстановят.

 

  1. За някои дейности, свързани с идеалните ни цели и за мястото и ролята на организацията ни в развитието на сътрудничеството с други организации и институции у нас.

В предходните раздели направихме преглед на международните ни контакти и единодействие с организации по света, но  бихме искали тук да направим и традиционния преглед на общите интереси и взаимодействията,  които осъществяваме като политика на организацията ни в страната. Това продължава да е съдържание на програма „Развитие“. За пореден път можем да отбележим удовлетворение от постигнатото. Поддръжници сме на максимата, че обединението ни прави по-силни.

През 2020 година запазихме традиционно  добро сътрудничество  с различни институции и организации.  Това е политика, която ние трябва да продължаваме и развиваме.

На първо място сред съюзниците продължава да стои Министерството на образованието и науката и неговите звена, защото с него са естествените ни връзки. Срещали сме и продължаваме да имаме тяхната подкрепа и разбиране дори и в сложната обстановка през тази година в училищата и университетите. Проявяваме и ние на свой ред разбиране, че най-важното е да се осигури учебния процес, а след това и извънкласните и извънучилищни дейности. В много от общите ни цели успяхме, но не във всичко, защото затворените училища и извънучилищните заведения не позволяваха това. В голяма степен това се отнася и за стратегическите такива като по-нататъшно развитие на клубната дейност и осъществяването на  стратегията за разширяване на СТЕМ дейности. Направено беше не малко за подобряване на материалната база в училище, но все още недостатъчно, за да може тя да задоволи не само регулярния учебен процес, но и заниманията по интереси. Това е грижа и отговорност не само на Министерството на образованието, но и на цялото общество – на държавата, на неправителствените организации, на всички структури на обществото като звената в икономиката, родителите и всички онези, които обявиха образованието за свой приоритет.

Въпреки затрудненията и през тази година участвахме в съставянето на  Календарен план за дейностите по наука и техника. Повечето успешно бяха осъществени, макар и в адаптиран към ситуацията вариант. Наложи се обаче някои от тях да отложим за по–късен период,  а от други да се откажем за тази година.

Използваме повода да повторим настояването си за направено вече предложение за формиране на обществено-държавен орган с експертен потенциал, който да обсъжда  и ръководи процесите и координира всички политики и дейности. Календарният план не би могъл да бъде този единствен механизъм. Добре би било това да стане и на нива област и община. Ние припомняме също, че са постигани по-добри резултати, когато в тези процеси са се включвали университетите, родителските обединения и различните професионални организации. Добър  пример е Ученическия институт по математика и информатика, където освен посочените институции и организации, много важна роля има БАН, особено когато става въпрос за откриване и развитие на талантите. Продължава да е актуално намирането на решение за описване и разпространение на добри практики и затова може да се използва опита на МИЛСЕТ за създаване на своя платформа за извънкласните дейности и тези в университетите, където естествена би била ролята на центровете за личностно развитие и професионалните обединения на учени и специалисти. Такава роля е отредена и на Националния дворец на  децата. Там има възможност да се създаде методично звено и да се мисли за обединяване на усилията със звената от системата за разработване на методики и обучение съвместно с университетите. Дългогодишната ни съвместна дейност с Националния дворец на децата ни дава основание да мислим, че там има възможности, които не са използвани  до край. Той  може да стане творческа лаборатория за  разработване на концепции и планове и да подпомага работата на всички ни, а ние потвърждаваме готовността си за участие в такава дейност.

В университетите също може да се опрем на досегашния ни опит за работа в Пловдивския университет и този в Техническия университет в София, където има  много добри резултати, когато се обединяват силите и възможностите на академичните ръководства, студентските съвети и някои неправителствени организации с капацитет и опит в такава дейност. Такива обединения са полезни и резултатни.

Все по-осезателно че чувства необходимостта от единодействие и с представителите на бизнеса. Ние и за това имаме основание и  го търсим. И тук имаме опит, макар и неголям. В Пловдив и София в посочените университети има добри практики за съвместни дейности. Най-успешни са тези дейности и програми, когато към тях се привлекат техните бивши възпитаници.

В нашата пряка работа също има голяма потребност от единодействие. Бизнесът много точно може да бъде този, който да задава посоки, но и да помага. Ние имаме стипендиантска програма благодарение на  „М+С Хидравлик“ АД, гр. Казанлък, което от години е наш дарител и основно това е за осигуряване на стипендии на студенти и ученици. Имаме примери и за това как могат да бъдат полезни организации като нашата и НТС при търсенето на идеи и технически решения в различни производства, особено в случаите на неголям инженерно–технически персонал в малките фирми и да се привличат обществата на младите учени и студентите за решаването на съществуващи производствени проблеми, особено такива с цифровизацията и навлизането на нови технологии. Тези контакти могат да са полезни и за привличане на кадри. И за това  може да  обсъдим  възможности за бъдещи съвместни действия с Професионалната гимназия по Електротехника и автоматика в София и Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – Правец, с които работим от години.

Както вече споменахме, пак на фирмите и корпорациите разчитаме  при осигуряването на стипендии. Трябва да сме много благодарни на такива като „Велев инвест“ ООД, които не само предоставят финансови средства, но и ги насочват към проекти с бъдеще. През тази година получихме от тях  финансова подкрепа  за осъществяването на шест проекта, които определяме като успешни. Ще споменем за продължението на работата на ученическия клуб по конструиране в Националния политехнически музей; провеждането на Петото изложение конкурс „Младежко техническо творчество“ в Горна Оряховица;  подкрепа на Съюза на математиците в България за дистанционно обучение на ученици и ръководители на клубни форми по математика и информатика; подкрепа на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – Правец за създаване на автоматизирано управление на дома чрез  създаването на една „Умна къща“; подкрепа на Професионална гимназия по електроника и автоматизация – София за разработване на автоматизирани устройства на основа на микроконтролери АРДУИНО и WLAN за създаване на мобилни комплекти за мониторинг на училищния район, сградата, коридори, салони, учебни стаи, лаборатории, домове и офиси; подкрепа за новосъздадената школа по програмиране и конструиране на роботи ВАЛЕGOTEX към Компютърна школа „Вале“ в Хасково.

Отново се връщаме към темата  за осигуряване на финансова помощ за различните ни дейности освен чрез нови и стари контакти с фирми, но и към недокрай използваните и продължаващи контакти с наши бивши стипендианти и успешни предприемачи от средите на носителите на наградите „Еврика“. Такива открихме и сред индивидуалните дарители, които от години познават работата ни и намират основание да подкрепят благородните ни цели и намерения. Има добри примери и за тези ангажименти на бизнеса. Създадени са и такива системи, които помагат това да става директно или с опосредственото участие на  дарителски платформи. Контактът, който имаме от няколко години с  дарителската платформа Global Giving, направи възможно получаването на финансови средства като резултат от добрата оценка на основата на представената дейност и реализирани проекти и кумулираните от тях средства от дарения от фирми  и предприемачи от различни страни. Само през тази година са събрани 12,7 млн. долара, но основната част са насочени към жертвите на COVID-19 и случилите се природни бедствия. От началото на 2020 г. по нашата сметка са постъпили не малки за нас суми, които са от неперсонализирани дарения, които са за подкрепа на дейността на неправителствени организации. Те не са толкова големи като тези за здравеопазване, за решаване на проблеми с бедността или  други глобални проблеми на човечеството, но са за образование и младежки дейности.

И през този отчетен период запазихме много добри партньорски отношения с някои научни неправителствени организации. Сред тях на преден план поставяме  Съюзът на учените в България, Съюзът на математиците в България, Съюзът на  физиците в България, ФНТС и  някои  колективни членове в тях, Националната мрежа за деца, асоциации и фондации.

Благодарение на активната подкрепа на акад. Кендеров, продължава да работи и споразумението, което е в основата на съвместните ни инициативи с БАН и СУБ.  БАН вече има своя програма за работа с учащите се и за нея има осигурени средства и от държавата. Може би  на това се дължи и факта , че Ученическия институт на БАН разширява дейността си, но за нас е по-важно да съумеем да използваме по-пълноценно капацитета на учените и научните звена за работа с учениците. Пример за добра съвместна работа имаме с Института по математика и информатика, а от миналата година и с Института по механика, благодарение на проф. Витанов.

С Федерацията на научно-техническите съюзи също имаме успешно дългогодишно сътрудничество. Все по-често заедно сме съорганизатори на  прояви, в които се включват  студенти и млади учени и специалисти. Много често на тях се предоставят облекчени финансови условия за участие,  изразяващи се в освобождаване от такси или редуцирани такива. Има и не малко прояви на техните териториални организации, които и ние на свой ред подпомагаме, когато те са насочени към младежите. Добър пример в това отношение е завършилият успешно през 2020 г. съвместен проект с териториалната организация  в Пловдив. Там вече се готвят да предложат нов проект, който да осъществим заедно, убедени в неговата полезност.

Ще продължим постигнатото и със Съюза на изобретателите в България при организирането на Изложението за иновации и изобретения през последните седем години. Вярваме, че условията за провеждането на изложението ще позволят това. То би могло да привлече участници и от средите на университетите и училищата, благодарение на утвърденият вече  конкурс-изложение „Младежко техническо творчество“ в Горна Оряховица.

Доволни сме и от  участието ни в работата на Българския дарителски форум /БДФ/ и Националната мрежа за децата, където сме дългогодишни пълноправни членове. Участваме в някои от организираните  кампании и конкурси като: „Най-голям корпоративен дарител; онлайн семинар за въздействието и възможностите за взаимодействие на гражданския сектор в южните държави и предизвикателствата, породени от кризата с КОВИД-19;  в поредното издание на конкурса за наградата  „Златна ябълка“ и др. Трябва да отбележим, че бяхме сред първите  неправителствени организации, които утвърдиха в работата си  разработени стандарти за дарителство през пролетта на 2020 година. През есента на изминалата година поехме ангажимент, който декларирахме по решение на Изпълнителното бюро към инициативата „Стандарти за добро управление на гражданска организация“, за което вече споменахме по-горе.  Това е важно за нас, още повече, че отговаряме на всички стандарти и за 31-годишното ни съществуване сме пример за отговорна и общественополезна неправителствена организация в подкрепа на младите български таланти.

Членството ни в Българската мрежа за корпоративна социална отговорност служи основно за контакт с членуващите в тях бизнес организации, развиващи активна социална дейност. Участвахме в организирания панаир на идеи за представяне на инвестиционни възможности в корпоративни социални иновации. Бяхме представени в Единадесетият зелен форум, Форум „Бъдещето на парите“, практически приложен семинар на тема „Нарушение на режима на търговската тайна от вътрешни и външни лица. Мерки за защита, необходими елементи и примерни стъпки“; конкурс на Европейския икономически и социален комитет за гражданска солидарност „Гражданското общество срещу     COVID-19“.

Много полезни са и контактите ни с Асоциацията на индустриалния капитал в България. От години те са наш партньор в организирането на конкурса за млад мениджър. Те ни помагат и като  опосредствен  източник на оперативна информация от работните органи за управление на програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“, където тя е представена на високо управленски ниво като основна работодателска организация. Същото се отнася  и за разработваните стратегии за професионално образование и реализация. Пак чрез тях през последната година се включихме  в разработването на Календар от събития за популяризиране на професионалното обучение, което е инициатива на МОН и  организациите  на работодателите на национално ниво, представители на професионалните гимназии и регионалните управления по образование. Пак с тяхно съдействие и с ФНТС се готвим да разработим идеята ни за ангажиране на студентите от инженерните и икономически университети за подкрепа на малки фирми с ограничен капацитет за решаване на конкретни технически проблеми.

Преди  няколко  години станахме учредители на Клъстер  „София – град на знанието“, който е доброволно обединение на водещи научни, развойни и обучителни организации и компании от София, заинтересовани от съвместна дейност и дългосрочно коопериране в икономиката, базирана на знания. Ние  сме част от едно голямо семейство от фирми и организации главно в сферата на съвременните  технологии.  Чрез Клъстера се включихме в реализацията на един от емблематичните за България проекти Media Motor Europe по Програма  „Хоризонт 2020“. Свързан е с решаване на предизвикателствата в медийната и креативните индустрии чрез прилагане на иновативни технологични решения. Проектът се изпълнява с партньори от пет европейски държави. Ще бъде създаден и позициониран един от общо четири планирани за Европа Иновационни хъбове. Той ще бъде в полза както на членовете на Клъстера, така и на високотехнологичните стартъпи и скейлъпи от креативната и медийната индустрии в София и страната. За участие кандидатстваха 74 стартъпа от 26 държави, от които и 6 български. Избрани и класирани са 20 високотехнологични фирми, които ще преминат през шест месечна менторска програма. Те ще получат съдействие за излизането си на международни пазари, ще бъдат осигурени с клиенти и корпоративни партньори, за да получат достъп до специализирана помощ и до широка международна инвеститорска мрежа. Фондацията ще окаже помощ за осигуряване на участници и в следващите три предстоящи менторски програми чрез своята мрежа от мениджъри и млади научни изследователи, участвали в много от проектите и конкурсите ни. През месец ноември 2020 г. стартира още един проект на Клъстера по Еразъм +. Неговата цел е създаване и сертифициране на учебни програми за обучение в професии, необходими за ускоряване на дигиталната трансформация на градовете. Проектът е подкрепен и от БСК, НАПОО, общини в Румъния и Испания. Амбицията ни е с този проект да се положи основата на Център за професии на бъдещето като партньорство между Клъстера и Международното бизнес училище. Това са все актуални проблеми за българската икономика, които търсят решения, но и имат много общо с нашите цели и задачи за овладяване на знания, съответстващи на изискванията на новото време и развитието на техниката, технологиите и иновациите.

Вече на няколко места в отчета споменавахме за сътрудничеството си с медиите,  без които извършеното от фондация „Еврика“ щеше да остане затворено  в нашите отчети или сред участници в осъществяване на програмите ни. Благодарение на медиите информацията за свършеното стана достояние на обществото. Трябва да им благодарим за тази обща добронамереност и да ги запазим като дългосрочни и много полезни контакти. Считаме, че това е още едно потвърждение, че доверието помежду ни е работещо и от полза за всички. Отново ще изброим тези, които бяха най-близо до нас и дейността ни. Справедливо е да подчертаем, че без вестник  „Аз буки“ едва ли щяхме да стигнем до всяко училище и университет, до учители и ръководители на клубни форми. През последните години този вестник  продължава да е наш медиен партньор в много инициативи и проекти.

Професионално и тематично стои до нас и списание „Наука“, издание на СУБ. За съвместната рубрика  „Трибуна на младите“ винаги говорим с уважение и респект. И това не е случайно. От публикациите там може да се научат много неща за дейността на самата фондацията, за първенците  в конкурсите за наградите „Еврика“ и др.

Към медиите ние имаме уважение за това, което вършат за достигане до хората  и необходимост да бъдат наши поддръжници, за да станат постиженията на младите хора и техните организации  достояние на обществото. В най-голяма степен това прави Българското национално радио вестник „Аз буки“, „Нов технически авангард, вестниците  „Капитал“, „Дума“  и др. Регионалните медии също отразяват наши  прояви на тяхна територия.

Благодарим им за добрите думи по наш адрес. Заедно ще продължаваме да откриваме и популяризираме новите герои, които са и герои на днешния и утрешен ден.

 

  1. II. За състоянието на имуществото и инвестиционната политика на Фондация „ЕВРИКА“
  1. Състояние на имуществото и реализиран доход през 2020 година

Не можем да отречем, че последната година изненада бизнеси, правителства и потребители. Фондацията не е изключение. След първоначалния шок обаче и  негативните икономически последици,  постепенното освобождаване на рестрикциите започва да събужда потреблението, а оттам и търсенето. В никакъв случай обаче не може да се говори за нивата на активност от края на 2019 година или дори първите месеци на 2020 година. Всичко това оказа влияние и на дейностите, които развиват организациите в нестопанския сектор. Финансовото състояние се влоши в несигурната епидемиологична обстановка. Въпреки споменатите нелеки условия, Фондацията успя да получи нетен годишен доход от имуществото за 2020 година в размер на 200 667 лв. В този доход са включени само реалните парични потоци, които са резултат от ефективното управление на имуществото и резервите, намален с разходите по управление на инвестициите.

Запазва се тенденцията от предходните години да получаваме най-голяма част от приходите от дивиденти от акциите, които притежаваме в „М+С Хидравлик“ АД, „ХЕС“ АД, „Стара планина холд“ АД. Тези суми са в размер на 209 204 лв. Сравнявайки с останалите реализирани приходи, те се оказват най-добрата ни инвестиция на този момент.Значителна част от приходите са и тези от ДЦК.

Счетоводният резултат за 2020 година е печалба в размер на 214 508 лв.

  1. Инвестиции, инвестиционна политика и очакван доход на Фондация „ЕВРИКА“ за 2021 година

Финансовият план, който разработихме за 2021 година се базира на прогнозите за относително нестабилна икономическа и финансова ситуация. Независимо от това считаме, че са налице възможности да запазим доходността от имуществото ни.

Тенденцията на финансовия пазар, свързана с ниските равнища на лихвите по депозити и ДЦК ще продължи и това ще води до намалени постъпления във Фондация „ЕВРИКА“.

На основата на прогнозите за относителна стагнация в икономическото развитие на страната, на курсовете на щатския долар към лева, осъществените от нас до момента инвестиции, може да очакваме доходи, които да обезпечат изпълнението на програмите и намеренията на Фондация „ЕВРИКА“. Запазваме и нагласата си да привличаме средства от дарения от физически и юридически лица и проектни финансирания, основно европейски. Резултатите от управление на имуществото и дейността ни за привличане на средства през 2020 година в размер на 44 396 лв., съгласно чл. 12, ал. 1, т. 9 от Устава на Фондация „ЕВРИКА“, като част от дохода следва да се капитализира.

 

*  *  *

 

С годишния отчет за 2020 година, слагаме поредната „тухла“ в градежа на Фондация „Еврика“. Той показа, че основите са здрави и тя не се поддава на бури и кризи. Трудно е, но в тези времена на никого и никъде  не е леко. Посоката е ясна и следва да бъдем организирани, за да  има развитие,  да  бъдем мобилизирани, за да направим и следващите крачки.

Трябва да дадем   своя принос в осъществяване на стратегията  за промени в съответствие с новото време. Само така ще имаме шанса да бъдем част от сериозните промени в осъществяване на развитие на страната, за ново съдържание на промените в образованието  на основата на СТЕМ преустройството, което ще позволи и повсеместната цифровизация  на всички  клонове на общественото развитие чрез въвеждане на иновации, високи критерии при подготовката на кадри  и постигане на високи темпове на развитие. Във всичко това имаме своите задачи и възможности и трябва да осигурим мобилизация на съществуващите сили и ресурси.  Правили сме го и ще го направим заедно.