Награда „Еврика“ за постижения в науката – Ана Колева

 

 

Ана Колева е родена през 1987 г. в гр. Габрово. Завършва средното си образование през 2006 г. в СОУ „Васил Левски“, гр. Севлиево. От 2007 г. до 2011 г. е студентка в специалността „Химия“, бакалавърска степен във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“. През 2012 г. завършва с отличен успех магистърска програма „Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения“ в СУ „Св. Кл. Охридски“. През 2013 г. е зачислена като редовен докторант в научната специалност „Органична химия“ с научен ръководител проф. д-р Росица Николова. През 2015 г. Ана Колева е назначена като асистент на половин щат в Катедрата по органична химия и фармакогнозия, от 2016 г. е асистент на пълно работно време в същата катедра, а от месец септември 2020 г. е вече главен асистент по органична химия. Като редовен докторант и след това като асистент, Ана Колева се включва активно в преподавателската работа на катедрата по Органична химия и фармакогнозия като ръководител на упражнения и семинари за различни специалности. Разработва цикъл упражнения за няколко нови за Факултета по химия и фармация курса – „Козметични продукти и грижи“; „Активни съставки в парфюмерията и козметиката“; „Органични материали в козметичните продукти“ и води практическите занятия в съответните бакалавърски и магистърски програми. Д-р Колева е научен ръководител на двама успешно защитили дипломанти от бакалавърска и магистърска степен. Под нейно ръководство са изработени и защитени 107 курсови работи в бакалавърска програма „Химия“ и магистърските степени „Фармация“ и „Козметика и битова химия“. По време на работата си по дисертацията, Ана Колева участва в работните колективи на няколко научно-изследователски проекта: два по структурните фондове за „Подпомагане на изследванията във Висшите училища“ в програмата за „Млади учени и постдокторанти“ на МОН; два, финансирани от УФ „Научни изследвания“; един европейски по програмата Horizon2020; един проект на ФНИ.     Доказателство за прецизност, изобретателност, изградено аналитично мислене и способност за самостоятелно систематично разработване на конкретни научни резултати на Ана Колева са проведените от нея изследвания, публикувани в две научни съобщения в международни научни издания с висок импакт фактор и представени в 21 национални и международни научни форуми, сред които конференции в Порто, Тбилиси, Прага и Университета Фудан в Шанхай. Атестат за качеството и актуалността на изследванията на Ана Колева са забелязаните девет цитата в международни издания. Тя е съавтор и на още една обзорна публикация в авторитетно международно издание.

Ана Колева получава съвместната награда на Фондация „Еврика” и Съюзът на учените в България за отличната защита на дисертационен труд на тема „Синтез и химични трансформации на кумаринови производни”.

Дисертационният труд на Ана Колева е посветен на актуален за науката проблем. Проведени са сравнителни изследвания върху поведението на кумарини и техните фосфосъдържащи аналози, както и влиянието на условията на синтеза върху добива и стериохимията на получените съединения. Тези изследвания са довели до изолиране и охарактеризиране на 11 нови неописани в литературата вещества. Структурите на новите съединения са охарактеризирани с помощта на спектрални и аналитични методи – инфрачервена спектроскопия, ядреномагнитен резонанс, масспектрометрия, елементен анализ, ренгеноструктурен анализ. Кумарините представляват интерес, както за химици, така и за фармаколози, защото притежават разнообразни химични и биологични свойства. Голям брой техни представители намират приложение в парфюмерийната и фармацевтичната промишленост, а също така и в други отрасли, като лазерните технологии, селското стопанство за производство на препарати за растителна защита и др. Многобройни кумарини са разпространени в природата като вторични метаболити в лечебни растения от различни семейства.

Разработената дисертация от Ана Колева я представя като прецизен и аналитичен изследовател, който на базата на умелото боравене с литературните данни, собствените резултати, познанията в областта на органичната химия и логическите разсъждения, стига до съществени и значими заключения. Получените резултати дават основание за по-нататъшно продължаване на изследванията, с оглед осъществяване на насочен синтез на нови кумарини с фармакологична активност.

Научният ръководител и рецензентите на Ана Колева са единодушни и категорични, че със своя дисертационен труд, тя се е развила и утвърдила като специалист в областта на органичния синтез, който умело борави със съвременните инструментални методи. Активното й участие в изследователската работа, в учебната и административната дейност на Катедра „Органична фармакогнозия“, съчетани с творчество и всеотдайност при изпълнението на всички поставени предизвикателства, съпътстващи работата на активен млад учен, са сериозна предпоставка и голям потенциал за бъдеща самостоятелна научна кариера на много високо ниво.