Отчет за дейността на фондация „Еврика” през 2021 година

В съответствие с изискванията на правното законодателство и Устава на Фондация „Еврика“ правим своя годишен отчет за изминалата 2021 година. За всички е ясно, че продължаваме да действаме в специфични условия, породени от пандемията и кризите в страната и света. Тези кризи, главно в  обществения живот и най-вече във финансите дадоха своя отпечатък и в дейностите на фондацията, които понякога трудно догонваха промените  в образованието и науката, където са преобладаващата част от програмните ни дейности. Потребностите бяха много, а възможностите не винаги. Тази необичайна за нас ситуация налагаше да търсим и нови пътища и да се пригаждаме към условията, като се съобразяваме с наложените ограничения, главно от здравен характер. Наложи се да търсим пътища и нови средства за работа най-вече в електронна среда, за което в преобладаващата част не бяхме и все още не сме готови. Променяше се средата, променяха се изискванията и формите на работа. В търсенето на решения стигахме до промени, които да позволят постигането на целите ни.

Настоящият отчет е илюстрация на това. Без навлизането в ежедневието ни на компютъризацията би било невъзможно и училището и университета, а още по-малко съвременното производство и науката.

Отчетът за изминалата година ще ни послужи да видим в какво сме успели, но и  накъде ще вървим в бъдеще. Ще се опитаме да погледнем изпреварващо в дните пред нас и да видим необходимите промени. Самите ние виждахме как времето ни променя, независимо дали и до колко го искаме. И както е казал един от българските герои, „времето е в нас и ние сме във времето“. До преди няколко  години дигитализацията беше почти научна фантастика, а  сега е действително настояще и за децата и за възрастните.

С годишния отчет, отново ще се върнем към настоящия ден, за да преценим постигнатото в този съвсем не лек и може да се каже  и непредвидим период. Ние все по- често променяхме нещата и организацията на дейностите според мерките, които налагаха щабовете и комисиите за борба с вирусите  и мащабните „завоевания“ на епидемията  и разбирахме, че без новите знания и компютрите трудно ще вървим напред. Учехме се в движение, учеха се учители и родители. Планирахме дейности и прояви, които се налагаше да бъдат отлагани във времето и да се търсят варианти за адаптиране, което е далеч от очакваните възможности и реалности.

Новите условия ни принуждаваха да се пригаждахме към „мерки“ и други ограничения. Това, което е записано като цели и задачи осъществявахме при нови условия и с възможните  средства и подходи. Приоритетите също се променяха, защото продължаваше търсенето на възможното оцеляване и овладяване на нови средства, прилагането на нови технологии и комуникации. Същото ставаше и в училищата.

 

            І.  За осъществяване на идеалните цели на фондацията

С настоящия отчет за 2021 година продължаваме да изпълваме със съдържание историята на фондацията, която всички ние пишем заедно. Пишем тази история трудно, защото в последните години това се диктува повече от условията и става трудно, но понякога трудностите ни каляват и се учим да устояваме. Следвахме ги и привиквахме всички към работа в електронна среда. Имаше и преминаване от една форма на преподаване и комуникация на учениците с училището. Вече не можеше да се очаква постигане на задоволяване на потребностите, а се търсеше възможното. Изостанахме много в добрите ни планове и намерения за подготовката на кадри в определени приоритетни области. Бяхме не само свидетели, но и участници в промени в съдържанието на дейности в училищата и университетите, в обществените дейности. Не се осъществиха голяма част от практическите занимания и проекти. Все повече разбирахме, че вечните ни тревоги са за средства и че с тяхното осигуряване ще се случат всички дейности, проекти и желания. По-важното беше и е да се съсредоточим в оценката на потребностите  на времето и там да действаме с възможните ни подходи с акцент на адаптирането им основно към децата и младите хора, които  да се подготвят за новото  в дигиталния свят и с дигиталните възможности на СТЕМ  образованието и приложението им в творческия процес  като основен път за постигането на качествени резултати. Време е да се сменят „чиповете“.

С настоящия отчет се стараем да направим критичния анализ, без който не би могло да дойдат и идеите за обновление. По традиция ще следваме целите и задачите, които формулирахме и следвахме в дейностите си.  Новото време и новите условия ще са в основата на бъдещето на организацията ни.

 

 За получаването на природо-научни, технически и икономически знания, умения и култура в подрастващото поколение, подпомагане на обучението и квалификацията на млади хора с изявени способности в областта на природните науки, техниката и управлението.

 Не можем да очакваме с дейностите ни да влияем на младите и децата, ако не поставим в центъра на вниманието формиране на интереси и нагласи към новата техника и технологии. Тези интереси ще направят мотивиращи сред тях потребностите да учат, да намират дори сами пътища и средства за решаване на проблеми.

За тази цел се стараем да намираме  вярната и точна преценка на това, което наричаме естествени интереси и насочването им към новите професии, овладяването на знания и умения с приложение в новите технологии, производства, цифровизация  и прилагането на тези знания в развиващите се нови цифрови производства, конструирането и създаване на изделия, които са резултат от прилагането им в практиката и постепенна промяна и широко навлизане на цифровизацията и компютърните технологии, водещи до повишаване на производителността и конкурентноспособността на българските изделия. Трябваше да търсим и откриваме стимулите за постигане на това. С възможните ни сили и средства да подпомагаме тези процеси. Държавата се стараеше по свой начин да помага също за намиране на възможност да бъдат подкрепяни учениците и студентите с осигуряване на материални и финансови условия за осъществяването на образователния процес. От своя страна ние добавихме традиционна наша дейност за такава финансова подкрепа чрез осигуряването и предоставяне на стипендии. Дори и това никак не беше просто и лесно. Неприсъственото обучение не позволяваше личните контакти, за да се осъществи  обичайната кампания и обективен подбор. Документите за осъществяване на подбора трябваше да се готвят и изпращат по електронен път, но то изискваше набавянето им не без административни средства. Голяма част от механизмите за подбор и определяне на бъдещите стипендианти  изискаше да се проведат олимпиади, състезания и конференции, но това много често беше отлагано и дори отменяно. Най-силно това беше почувствано в международните такива, където  не беше възможно пътуване и обективно оценяване, когато това беше on line.

Стипендиантската програма на Фондация „Еврика“ е една от най-значимите ни  дейности. Тя носи престиж на фондацията и за нея се заделя значителна  финансова част от бюджета ни. Тези финансови средства се осигуряват основно от дарения и средства от управление на собственото ни имущество. Това беше една от трудните задачи, защото настъпилата криза много намали възможностите ни, на нас и на фирмите, които бяха наш верен помощник. Намаля и доходността от банковите приходи по депозитите.

Избирахме стипендиантите ни като се придържахме към утвърдените подходи и критерии. Както и до сега, търсихме помощта на университетските ръководства и дългогодишните партньори сред оценяващите кандидатите от средата на учени и специалисти с дългогодишен опит. Строго се спазваха  изискванията на програма „Таланти“ и нейните Основни правила, които позволяват да се прави подбор  по успеха на  студентите, участието  в реализацията на  научни проекти, създаването на иновационни продукти и първи научни публикации, които са резултат от изследванията им под ръководството на преподаватели, ментори от практики и производства. Имаше трудности с контактите в университетите, където обучението беше преминало изцяло в електронна среда и нашата  информация  достигаше до студентите  опосредствено. Това нямаше да е достатъчно, ако и  те не я търсеха. Добрите практики от минали години бяха използвани в рамките на информационните кампании и най-вече тези с преподаватели и със студентски организации. Помагаха и  връзките ни с бивши стипендианти, които бяха много надежден и компетентен партньор. За олимпийците съдействаха ръководителите на националните отбори по природни науки.

Преди две години с решение на Съвета на фондацията беше увеличен размера на именните стипендии и за учебната 2021/2022 година студентите получаваха  годишна стипендия в размер на 2 300 лева. Увеличен беше и размера на другите стипендии, а именно за носителите на златни медали от олимпиади – 1 400 лв., за сребърни медали – 1200 лв. и за бронзови медали – 1 000 лв. Специалната стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан“ и тази в изпълнение на условия по договор за дарение също са в размер на 2 300 лв. За заключителния кръг на конкурсите за 11-те именни стипендии, стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ и специалната стипендия по дарение за изявен студент по медицина бяха допуснати за събеседване 38 студенти от 19 висши училища в страната. Проблемите с епидемията и карантината наложиха да бъдем много гъвкави при провеждането на събеседванията като втори етапи на конкурсите за стипендиите. И тук е мястото да поставим на обсъждане отново размера на стипендиите, тъй като инфлацията на практика обезценява и тях. Притеснението е не толкова за олимпийците, където много организации вече се присъединиха към групата, присъждаща стипендии именно на тях. Предлагаме да се увеличи размера на именните стипендии на 3000 лева годишно. За стипендиите по дарения с условие, предлагаме да  предоставим възможност за избор на размера на самите дарители без да се налагат ограничения.

До сега, винаги в отчета сме изброявали много конкретни постижения, но всички те са вписани в приложенията към отчета, но все пак като цяло трябва да отдадем заслуженото на тези, които печелеха престиж и уважение за страната ни. Добри думи трябва да кажем и за тези, които ги подготвяха, и училищата и университетите с  принос за това.

И през 2021 година, въпреки извънредните условия и провеждането на по-голямата част от олимпиадите онлайн, беше спазена традицията от средношколските отбори по математика, информатика, физика, химия и биология да се спечелят много медали и отличия. В 62-та Международна олимпиада по математика участваха представители от 108 държави. Българският отбор спечели един златен, три сребърни и два бронзови медали. Със златото се окичи стипендиантът на Фондация „Еврика“ Борислав Кирилов от ПЧМГ – София. Сребро спечелиха новият ни стипендиант Илияс Номан от СМГ „Паисий Хилендарски“, Стефан Хаджистойков, който е вече студент в Швейцария и Диян Димитров, започнал да следва в Оксфорд. Бронзовите медали спечелиха дългогодишните ни стипендианти Мартин Копчев от ПМГ – Габрово и Кьонг Виет До, завършил през 2021 г. СМГ „П. Хилендарски“. Блестящо се представиха българските гимназисти, които спечелиха 6 медала от 38-та Балканска олимпиада по математика. Надпреварата се проведе дистанционно с виртуален домакин Кипър. В конкуренция със 71 ученици от 17 държави българите заслужиха 1 златен, 2 сребърни и 3 бронзови медала. Абсолютен първенец и златен медалист на тази олимпиада с 40 от 40 възможни точки стана стипендиантът на фондацията Борислав Кирилов от ПЧМГ – София. Наблюдател и научен консултант беше чл.кор. проф. Николай Николов – председател на СМБ и член на Съвета на Фондация „Еврика“. България спечели второ място в отборното класиране на 25-то издание на Младежката балканска олимпиада по математика. Българските участници спечелиха 1 златен, 2 сребърни и 3 бронзови медала. Три бронзови медала за България спечелиха момичетата от СМГ и ПЧМГ в десетото издание на Европейската олимпиада по математика за момичета. Най-силните български гимназисти по математика спечелиха 4 медала и почетна грамота от международния турнир Romanian Master of Mathematics. 33-та Международна олимпиада по информатика се проведе от 20 до 28 юни 2021 г. с виртуален домакин Сингапур. Участваха над 350 ученици от близо 90 държави. Три сребърни медала спечелиха стипендиантите на фондацията Мартин Копчев – ПМГ – Габрово, Андон Тодоров – СМГ „П. Хилендарски“ и Виктор Кожухаров, завършил вече ПМГ – Русе. Новият ни стипендиант Румен Михов от ПМГ – Ямбол спечели бронзов медал. За всички издания на международната олимпиада по информатика в нейната 33-годишна история родните информатици са спечелили 115 медали –  27 златни, 49 сребърни и 39 бронзови отличия, което поставя страната ни на пето място по общ брой медали. Българските ученици спечелиха 7 медала от Европейската младежка олимпиада по информатика eJOI за ученици до 9 клас. Надпреварата се проведе дистанционно. В Литва се проведе 51-та Международна олимпиада по физика. Българските ученици спечелиха 2 сребърни и 3 бронзови медала. Най-добре се представиха стипендиантите на Фондация „Еврика“ Александър Проданов от ППМГ – Казанлък и Васил Николов, вече студент в СУ „Св. Кл. Охридски“. Новият ни стипендиант Явор Йорданов от НПМГ – София спечели бронзов медал, а другите двама носители на бронзови медали Александър Илиев и Виктор Василев са вече студенти в Мюнхен, Германия. С три медала – 2 сребърни и 1 бронзов, бяха отличени българските представители на Третата балканска олимпиада по физика. Младите ни физици се конкурираха с 57 участници от 10 балкански държави и 5 страни гости. От 19 до 26 юни 2021 г. се проведе и 5-та Европейска олимпиада по физика (EUPhО).  За втора поредна година състезанието се проведе онлайн и отново вместо реален експеримент, учениците използваха софтуер, с който симулираха данни за задачите от експерименталния кръг. Нашите стипендианти спечелиха 2 златни и 3 бронзови медали. Достойно се представиха българските участници в 34-я Международен турнир на младите физици. Българските ученици спечелиха 5 медала от Астрономическата олимпиада на Санктпетербургския университет. Българските ученици спечелиха четири медала от 53-та Международна олимпиада по химия. Гимназистите ни премериха знания с 316 ученици от 79 държави. И тук надпреварата се проведе дистанционно. Сребърният медал за България заслужи стипендиантът на Фондация „Еврика“ Павел Николов от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив. Бронзови отличия получиха досегашните ни стипендианти Теодор Маслянков – вече студент в Кембридж, Георги Недялков – студент в Оксфорд и новия стипендиант на фондацията Самуил Петков – дванадесетокласник в СМГ „П. Хилендарски“. Един сребърен и два бронзови медала спечелиха българските ученици от 55-та Менделеевска олимпиада по химия в конкуренцията на над 100 участници от над 25 държави. От 18 до 23 юли 2021 г. се проведе Международната олимпиада по биология под наименованието  IBO Challenge 2021 с виртуален домакин Лисабон, Португалия. В остра конкуренция с представители от над 75 държави, българските ученици спечелиха 2 златни, 1 сребърен и 1 бронзов медала. Със злато се окичиха новите ни стипендианти Борислав Стоянов от 125 СУ – София и Петър Жотев – СМГ. Среброто спечели досегашния ни стипендиант Виктор Гилин, който е вече студент в Холандия, а бронза остана за новия стипендиант на фондацията Любослав Стефанов от ПЧМГ. И двата български отбора завоюваха медали / един сребърен и 1 бронзов/ от Европейската олимпиада по природни науки. В нея участваха 40 отбора от 19 държави. Характерното за това състезание е, че то е отборно и практически насочено. Задачите са предизвикателни, защото съчетават няколко науки – биология, физика и химия. Българският отбор спечели златото на Международния турнир на младите естествоизпитатели, който се проведе дистанционно с виртуален домакин  Казахстан. В съревнованието участваха 84 състезатели от 10 държави. За разлика от олимпиадите, в тази надпревара задачите не се решават на място, а се търсят решения на определени научни проблеми.

През последните години и особено през 2021 г. много голяма част от нашите стипендианти, носители на медали от международните средношколски олимпиади продължиха образованието си в престижни университети в Англия, Германия, Холандия, Швейцария и САЩ, а съгласно Статута на стипендиите на фондацията, те вече няма да получават стипендии от нас. Въпреки това обаче и най-вече, поради големият брой на спечелени медали в последните години, броят на стипендиантите на Фондация „Еврика“ е достатъчно голям. От досегашните стипендианти на Фондация „Еврика”, 6 са завършили висшето си образование, а 5 са продължили обучението си в чужбина в бакалавърски и  магистърски програми. От новите носители на медали от средношколските международни олимпиади, 6 човека директно са се записали за обучение в престижни университети в САЩ и Европа.

            Равносметката ни за учебната 2021/2022 година показва, че Фондация „Еврика” има 45 стипендианти, от които: 17 са отличени с именни стипендии; 1 е  носител на стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ по целево дарение; 1 носител на стипендия също по целево дарение за студент по медицина; 4 студенти и ученици, носители на златен медал от международни средношколски олимпиади; 9 студенти и ученици, носители на сребърни медали от международни средношколски олимпиади; 13 студенти и ученици, носители на бронзови медали от международни средношколски олимпиади. Разпределението на стипендиите по университети и училища е следното: 13  са представители на СУ „Св. Кл. Охридски”; 7 на Медицински университет – София; по 2 на УАСГ – София, ВВВУ „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия  и по 1 на ПУ „Паисий Хилендарски“, Аграрен университет – Пловдив, Технически университет – Варна, Медицински университет – Пловдив, НВУ „В. Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен, УНСС – София, Бургаски свободен университет, Нов български университет. Стипендианти на фондацията са и ученици, лауреати от международни олимпиади, които учат в СМГ „Паисий Хилендарски“, ПЧМГ – София, НПМГ – София, МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, ПМГ„Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово, 125 СУ „Боян Пенев“ – София, ПМГ „Атанас Радев“ – Ямбол и ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Казанлък.

Друг многогодишен   проект, който осъществяваме в рамките на програмата „Таланти“ е  Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ).  Вече двадесет  и една години Ученическият институт по математика и информатика  действа за  откриване и поощряване на творческия научен талант и потенциал на българските ученици в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. Въпреки трудностите, създадени от световната пандемия, през 2021 година УчИМИ проведе успешно традиционните си сесии – Ученическа конференция и Ученическа секция към Пролетната конференция на Съюза на математиците в България, както и лятна изследователска школа с международно участие. УчИМИ е създаден  съвместно с Института по математика и информатика на БАН, МФ „Св. св. Кирил и Методий” и Съюза на математиците в България  /СМБ/ като дългосрочна програма за работа на известни български учени с ученици от средните училища с изявени способности в областта на математиката и информатиката.  Той се утвърди като престижно и желано средище от национален мащаб. Това е един модел и за другите области на науката, където могат да се обединяват усилията за подкрепа на първите стъпки в науката на бъдещите изследователи. Двадесет и първата ученическа конференция /УК’21/ се проведе онлайн на 16 и 17 януари 2021 г. За нея бяха  получени  40 проекта – 8 по математика и 32 по информатика и информационни технологии. Техни автори са 48 ученици от 7 до 12 клас от 12 града в страната: Варна (4), Димитровград (2), Добрич (1), Кърджали (1), Кюстендил (2), Пазарджик (5), Пирдоп (2), Пловдив (10), Русе (6), Сливен (4), Смолян (2), София (9). Те са ученици предимно от математически и природоматематически гимназии (38), но не липсват и представители на езикови (3), професионални     гимназии (1) и средни училища (6). В Ученическата конференция участваха и 14 учители, повечето от които бяха научни ръководители на ученически разработки. Доц. Евгения Сендова и българските участници в международната лятна изследователска школа RSI’20, – Николай Стайков и Виктор Колев от СМГ „Паисий Хилендарски“ споделиха  за своето участие в шестседмичното предизвикателство. От тази конференция грамоти   за отлично представяне получиха авторите на 4 проекта по математика и 12 проекта по информатика, а те им отвориха врати към следващи прояви.Техните автори получиха като награда право за участие на разноски на УчИМИ в Ученическата секция на Пролетната конференция на СМБ. Пак по традиция се проведе и състезание за подбор на новите участници в школата на MIT. В него се класираха   Ангел Райчев – 11клас,125СУ„БоянПенев“,София и Христо Тодоров – 11 клас, ПМГ „Проф. Емануил Иванопредставителина България в“, Кюстендил.

Програмата за годината на УчИМИ беше осъществена почти изцяло, но с голям дял на дистанционни форми. Ученическата секция (УС’21) на 50-та Пролетна конференция на СМБ  се проведе онлайн на 15 и 16 май 2021 г. В нея участваха ученици от 8 до 12 клас от всички училища в страната. Те разработиха проекти (реферати) по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководство на научен ръководител или консултант. Авторите на най-добре класиралите се разработки на УС’21, които не са в 12 клас, получиха покана за участие в Двадесет и първата Лятна изследователска школа с международно участие (25 юли – 14 август 2021 г.), като разноските им се поеха частично от УчИМИ. По математика, с грамоти за отлично представяне и медал бяха наградени 6 проекта на ученически колективи от СУ „Петко Р. Славейков“ – Кърджали; МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив; Американски колеж в София; СМГ „Паисий Хилендарски“ и 125 СУ „Боян Пенев“ – София. Със специална награда беше отличен проекта „Въртеливите пъзели и математиката. Пирамиди и додекаери“ на Павлин Павлов – 7 клас – ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич. Специални награди за дебют получиха авторите на два проекта от 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ – София. В направлението по информатика и информационни технологии, почетна грамота за отлично представяне получи дванадесетокласника Виктор Колев от СМГ „Паисий Хилендарски“. С грамоти за отлично представяне и медал в това направление бяха отличени 12 проекта на ученици от: ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас; ММГ „Д-р Петър Берон“ – Варна; ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград; ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил; МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив; ППМГ „Добри Чинтулов“ – Сливен; СМГ „Паисий Хилендарски“;  ППМГ „Гео Милев“ – Стара Загора. Със специални награди бяха отличени 5 проекта, а други 16 проекта бяха отличени с грамоти за много добро представяне. Заслужава внимание да отбележим и присъдените специални награди от партньори и приятели на УчИМИ, като: ПУ „Паисий Хилендарски“ призна за отлични конкурсните оценки на дванадесетокласниците, получили грамоти за отлично и много добро представяне, при кандидатстване във Факултета по математика и информатика за учебната 2021/2022 година; по случай 5-годишнината от основаването на международния форум Secure Digital Future 21, включващ експерти, изследователи и лидери на общественото мнение от над 50 страни по цял свят бяха присъдени една грамота за отлично представяне и награден ваучер на ученически колектив от СМГ „Паисий Хилендарски“; грамота за иновативна разработка и награден ваучер на ученически колектив от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив; специална награда за приложна разработка и ваучер с покана за публикуване на материала в книгата „Digital Transformation Extended Future Outlook“ на ученически колектив от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив с научен ръководител Звездин Бесарабов от University College London – дългогодишен много успешен участник в миналото във всички форми на УчИМИ.

През двадесетте си години на съществуване УчИМИ успя да формира широка мрежа от възпитаници, с множество млади изследователи и ИКТ специалисти, които в момента учат и завършват най-високопоставените изследователски университети /MIT, Принстън, Оксфорд, MGU, Харвард и др./. Много от тях сега се завръщат в качеството си на ментори, като продължават да подкрепят мисията на института и други международно признати изследователски програми, като RSI, SRSI, PROMYS и др. Показателни за успехите на възпитаниците на УчИМИ са и следните факти:

  • 10 възпитаници се класират сред „Топ 5“ студенти-изследовтели в RSI;
  • 5 възпитаници са с награди Intel ISEF през последните две години;
  • 6 възпитаници са с награди на EUCYS през последните четири години;
  • 15 % от участниците са приети в Ivy Ledgue, MIT и „Oxbridge“.

Следвайки новите актуалните  цели, свързани с дигитализация у нас, са постигнати добри резултати в привличането  на повече ученици и студенти в творчески процеси в рамките на УчИМИ. Има подобрение и като териториално разпределение за  работа с талантливите и тези с изявени способности по математика и информатика. Забелязва се вече засилено прилагане на компютърни симулации за изследване на математически и други проблеми. Радостно е, че интердисциплинарните проекти вече не са такава рядкост, защото най-значимите постижения на науката в последно време идват тъкмо от такъв тип  разработки. В страната ни вече са създадени и други структури, подобни на УчИМИ, които покриват и други научни области, та дори и хуманитарните науки. Показателна в това отношение е дейността на Ученическия институт към БАН, на който Фондация „Еврика“ е  партньор. Трябва да отбележим и видимата помощ, която получава УчИМИ и Ученическия институт към БАН от техните колеги от институтите на  БАН.

Новото в политиката за образование у нас също има отражение и в нашата работа и най-вече към  потенциалните възможности за съвместни инициативи. В училищата има вече твърде много клубове, приобщени към идеите и постиженията на СТЕМ образованието, към които са приобщени и тези, които създадохме и ние. Епидемичната обстановка не позволи да проведем някои традиционни прояви като конференцията по наука и техника в езиковите гимназии в София. Неосъществена остана и идеята ни да създадем мрежа от клубове в училищата. Неосъществено остана продължаването на конкурса–изложение „Младежко техническо творчество“ при домакинство на град Горна Оряховица, който два пъти беше насрочван и отлаган  и в тази форма да се срещат и състезават представители на различни училища. Бихме работили, макар и със закъснение, за да го направим през есента и се надяваме, че ще срещнем подкрепа от МОН, за да стане илюстрация на дейности в рамките и на СТЕМ програмата. Трябва да се постараем да обединяваме усилията си в изграждане на единна система от дейности в училище, където да се координират дейности и изяви, да стане неразделна част от подходите им  съревнованието и внедряване на състезателния елемент и заедно да осъществяваме подготовката на кадри за тази система.

В Хасково, досегашния клуб към читалището, който се занимаваше с компютърна графика и дизайн, пое нова посока. „Валеготех“ разработи свой нов проект и започна обучение с деца с Лего конструктори от по-висок клас в технологично отношение  и по новому се позиционира по роботика, но вече с нови възможности за конструиране и програмиране. Един пример за това е как се разраства дейността е тази на клуба в Националния политехнически музей и с това се разширява и периметъра на влияние сред децата. Примерът на първия клуб беше заразителен.Този първи опит намери продължение  и се мултиплицира чрез ново съвременно обучение. Опитът от  Клуб Леготех в Националния политехнически музей продължава да е стимул в работата с деца и вече възстанови  заниманията на децата в присъствена форма. Струва си да потърсим подкрепа и от МОН, за да пренесем опита и на клуб Валеготех в Хасково. Там  е поставена  сериозна основа на бъдещата работа. Доказателство за упоритостта и последователността на фондацията за подкрепа на този клуб в тази посока е подготвения от нас проект, с който вече кандидатствахме в обявения от Фондация „Уникредит“ и УниКредит Булбанк конкурс.

Когато видяхме интереса на децата  към конструиране и особено, когато моделите им започнаха да се движат, трябваше да се премине към първите уроци по програмиране.  Видяхме накъде трябва да вървим. И тук се съобразявахме с възможното, свързано с осигурената компютърна техника и подготвени ръководители и учители за такава дейност. Забавихме се, защото трябваше да се степенуват желания и възможности и така и правехме.

Естествен съюзник виждаме в лицето на  МОН в рамките на нови дейности в СТЕМ центровете, които МОН планира постепенното да изгради във всички училища. Те ще бъдат не само обзаведени кабинети, а модел за учене, чрез който квалифицирани преподаватели ще използват иновативни методи за обучение, за да осъществяват новото в образованието. Ясен е пътят за мотивиране на децата за такова обучение, което да подтиква към  креативност, иновативност и желание да се направят нещата по различен начин. Навярно това ще стане и за такива, които ще бъдат оборудвани и в центровете за извънкласни дейности за личностно развитие и такива, сродни на тях.

В същата посока и със същите намерения могат да се обогатяват програмите за обучение по математика и информатика, да бъдем в подкрепа на учителите, както това става в рамките на УчИМИ и неговата  лятна школа. Такива нови знания ще са полезни и за квалификацията на самите учители и за децата, които имат интереси и желание да се занимават с такива дейности в свободното си време.

Би било целесъобразно да търсим възможностите  за разширяване на обема от знания, преподавани в учебния процес и извънкласните дейности и да се включим в инициативите на   МОН, водени от убеждението, че съвременни технологии не биха могли да съществуват и да се внедряват без задълбочено математическо образование. Навярно това е подходящия  момент, защото той ще може да е възможен при преработване на програмите за обучение и свързаното с това съдържание на учебниците.

Фокусът е логично да бъде отместен   от чуждоезиковото образование към математика, информатика, физика и други дисциплини, интегрирани с тях. Новото поколение български деца и млади хора изисква нови подходи на преподаване. Това поставя редица предизвикателства и пред българските учители. Все още в голяма част от обучителните програми липсват задачи, развиващи творческото мислене, задачи за екипност, за критично мислене и решаване на проблеми. За да се промени това, първо трябва да се промени мисленето на преподавателите, чрез което да бъде променено и качеството на учебния процес. Добър пример са редица частни училища, които привличат по-креативни и млади преподаватели и вече използват нови технологии и дидактически подходи за обучение. Към това се обърнахме с лице и това е една от новите посоки пред нас. В тази посока са и някои  проекти, които подкрепихме през годината. Срещнахме разбиране и подкрепа в лицето на „Велев инвест“ ООД. През изминалата година беше приключен проектът „Извънкласна работа по математика – дистанционно обучение“, съвместно със Съюза на математиците в България. Успешно беше реализирано дистанционно обучение на ученици със засилен интерес към математиката на две групи: от 9-10 клас и 11-12 клас. В дистанционното обучение бяха заложени четирите основни области от извънкласната математика – алгебра, геометрия, комбинаторика и теория на числата. В рамките на този проект беше организирана и проведена Европейската математическа купа през платформата Google Meet, XIII Математически турнир „Леонард Ойлер“, подготовката за Международната олимпиада по математика през 2021 г. и Балканската олимпиада по математика.

През изминалата година беше осъществен  и етап от друг проект, получил подкрепа от Фондация „Еврика“ чрез дарение  за осъществяване на  дейност на фондацията и  Образцово народно читалище „Заря-1858“ – Хасково „Да направим въображението си реалност – Роботика за малки и големи“. Децата  от региона успяха да се докоснат до LEGO&Eucation SPIKE, BBC micro:bit, създадоха своите първи роботи и ги програмираха, видяха и разбраха връзката между хардуер и софтуер. В проекта взеха участие 130 човека. Бяха създадени 6 работни станции за LEGO&Eucation SPIKE и 14 работни станции за BBC micro:bit. Учителите и ръководителите успяха да натрупат знания и умения, които да представят в своите училища и на своите ученици. Обучиха се да навлизат по иновативен и достъпен начин в света на STEAM. През 2022 г. продължаваме този проект в посока развиване на творческото мислене, работа в екип, инициатива, общуване, математическа грамотност и аналитично мислене.

Трудно беше да направим промяната за нов тип обучение и в университетите,  където се готвят бъдещите учители и сред тях и ръководители за извънкласните занимания, за интердисциплинарно обучение, главно в иновативните училища и това да организират дори самите  студенти. Това е обяснимо, защото и при  тях обучението също ставаше в електронна среда и нямаше живите контакти с отделните студенти, за да ги спечелим за каузата. Там, където има традиция, установени подходи и подкрепящи ни преподаватели – успявахме, но само когато реалната подготовка беше започнала  преди настъпването на кризата.

Следва да отдадем заслуженото и да посочим за пример направеното в Пловдив. Там от години имаме добро сътрудничество с университетското ръководство на Пловдивския университет и студентките организации от университета, на местната организация   Сдружение „НТС с ДНТ“ – Пловдив, и да проведем заедно и двете сесии на Младежкия форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“. В него взеха участие 59 студенти, докторанти, млади преподаватели и висши училища и млади специалисти от практиката. Бяха представени научни разработки в областта на авиацията, машиностроенето, компютърните технологии, земеделието. Доброто в тази инициатива е, че тя се превърна в поредния форум, където се срещат студентите с представители на бъдещи работодатели.

И пак за работата за и със студентите. С добро сътрудничество, поддържано от години, успяхме да проведем поредното издание на Националната студентска олимпиада по математика. Благодарни сме на Ръководството на Икономическия университет– Варна. Разработени бяха всякакви варианти за дистанционно, присъствено и хибридно провеждане на олимпиадата, което спомогна да се използва максимално промеждутъка на относителното затишие на Ковид кризата и да успеем да реализираме на много добро  ниво този  проект.

Все пак, ограничителните условия наложиха да се откажем, ние и организаторите на международни изяви от присъствено участие в прояви за ученици и студенти. Пътуванията бяха практически спрени поради промяна на формата от домакините, не поради липса на интерес или нежелание от страна на студенти и ученици, а заради невъзможност за пътуване.

В  голяма степен те станаха  по-малко, а и тогава, когато ги имаше, бяха неприсъствени и нямаше нужда да се намесваме, освен ако трябваше да се осигуряват таксите за участие. Това се отрази и на някои традиционни индивидуални проекти, осъществявани с наша подкрепа, а именно, тези за участие в международни младежки научни изяви. Те станаха твърде малко и вече не се налагаше да се ангажираме с пътуванията за участие в тях.

Можем да обобщим, че направеното за формиране на интереси и за подготовката за бъдещите промени е само възможното, но навярно тук следва да обсъдим и променим някои от приоритетите си. Важно е да се промени отношението към проблематиката като климатичните проблеми и промени, което  е свързано с промяната на отношението и избор на пътища и средства за това. Да ги изведем на предна линия и подкрепяме  проекти с такава проблематика или самите ние да се постараем да правим това в единодействие с други партньорски организации. Това са не само традиционни такива като тези за Резерват „Сребърна“. Трябва да градим ново отношение към пестеливото използване на енергоносителите, чистотата на въздуха, създаването на безотпадни технологии и техника за тях. Затова и се включихме в подготовката и провеждането на съвместната инициатива със Съюза на физиците в България и тя ще включи  предстоящата  конференцията за обучението по физика и съпътстващата й програма.

 

  1. За стимулиране на младежката научно-техническа изследователска, изобретателска и друга новаторска дейност.

 Стимулирането на творчеството остава важна сред нашите цели. Към това са насочени  всички – училището, организациите и индивидуалните действия на малки и големи. Навлизането на новите технологии в обучението и производствата изискват нови способности и средства и в тази наша дейност, те могат да имат най-сериозни постижения. Само с непрекъснато обновяване на средства и съдържание можем да  влияем и на новото отношение към  науката и техниката.

Дистанционната работа в училище силно ограничаваше  формите на работа, но не всички. Конкурсите, включващи възможности за индивидуално участие с проекти или тези с относително ограничен брой участници останаха едни от тези, които се запазиха като форма за работа. Не всичко се получаваше, както го планирахме, защото в съдържанието и целите при организиране на това беше работата в екип и междудисциплинарното взаимодействие в рамките на колективите. Принудени бяхме да коригираме някои срокове и подходи, за да се пригодим към наложените ограничения.

В тази последна година трябваше да довършим започнатото по проектите в  Професионалната  гимназия по електротехника и автоматика в София, Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи в Правец, проекта със СМБ, Школа ВАЛEGOTEX в Хасково и тази в НПТМ в София. Пандемията спря временно провеждането за пореден път на конкурса-изложение  „Младежко техническо творчество“ в Горна   Оряховица. Направени са нови разчети и се надяваме, че ще успеем да реализираме тази изява в началото на новата учебна година. Това се отнася и за някои от дейностите в Пловдивския университет.

Тематичното съдържание на конкурсите трябваше да следва интересите на децата и учениците.  Космосът като тематика продължава да е тази привлекателна територия за много от децата и младежите. Това е дейност, която е една от малкото,  към която има нарастващ интерес. Правим това заключение на основата на организирания от нас конкурс  „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. През отчетната  година беше неговото ХXIII издание. Конкурсът е проведен успешно и първенците определени, но без заключителната и ефектна част, в която събирахме много деца, за да получат наградите и да чуят интересния разказ на патрона на конкурса – първият български космонавт Георги Иванов. Трябва да отдадем заслуженото за успеха на този конкурс на личната ангажираност на  заместник председателя на нашия Съвет ген. Георги Иванов. Сигурни сме, че той действа като магнит за децата дори  само с присъствието си и увлекателните разкази за случвалото се при подготовката и осъществяването на неговия полет. Към тях трябва добавим и доц. Таня Иванова, от която участниците в този конкурс научаваха за постиженията на българската наука, за някои нови  експерименти и конкретни постижения на българската космическа наука. Тя, като председател на журито, използва дори защитите, за да подскаже идеи за развитие на проектите. За поредно съжаление през тази година това беше осуетено от ограниченията на пандемията.

През 2021 г. в конкурса участваха 1199 ученици от 8 до 18 години с 1167 проекта в пет тематични направления. Излъчени бяха рекорден брой лауреати в това издание на конкурса – 138. Учениците получаваха индивидуални задачи или такива за работа в малки групи у дома и в този конкурс участваха със създаденото в този формат. Искрено се радвахме, че не бяхме сами. В тази дейност се включиха и помагаха учители, родители и други съпричастни с каузата.

Както винаги ще оставим числата да допълнят картината. Този конкурс дава възможност за изява на всички – конструктори, експериментатори, моделисти, художници и поети. В направлението „Идеи за научни и технически експерименти през последната година постъпиха 17 проекта на ученици от Пловдив, Вършец, София, Свищов и Русе.  Специализираното жури ги оцени и класира  според  критерии за тематична насоченост; съдържание и научна новост; лично участие в експеримент; представяне. Най-добре се представи колектив от Езикова гимназия – Пловдив с научен ръководител Христина Костадинова. Техният проект на тема „MELiSSA“ – Създаване на живото-поддържаща система за астронавти на мисия до Марс“ се отличаваше с оригинални изследвания и провеждане на реални експерименти с растения с научни резултати, приложими за изграждане на биологична бордова система за дългосрочните мисии на човека. Високо бяха оценени и проектите на учениците  от СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец; 133 ОУ „А. С. Пушкин“, гр. София; Американски колеж – София; СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов; СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе.

В  направлението „Модели и макети на космически обекти“ бяха представени 45 макети и модели на 84 ученици. Първо място спечели екипът Цветелина Василева и Даниел Делчев от ОУ „Гео Милев“ – Садово за изработения макет на луноход. Втората беше присъдена на Невена Русева от ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен, а третото място поделиха Антонио Павлов от ПГ по ядрена енергетика „Игор Курчатов“ – Козлодуй, за макет на Слънчевата система и Анатоли Халачев от ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен за макет на космическа ракета.

Както можеше да се очаква,  в  направлението за графични произведения, създадени с помощта а на компютър имаше  голям интерес и представителство на всички възрастови групи. Свои  творби  представиха 105 участници.  Особено активни и атрактивни бяха проектите на учениците от: НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, гр. София;     38 ОУ „Васил Априлов“, гр. София; I ОУ „Христо Ботев“, гр. Търговище, от ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев и др. На първо място се класира колектив Пламен Трендафилов, Иван Иванов и София Митева от Националната природо-математическа гимназия – София за уеб-базирана творба на тема „Космосът и хората“. Втора е Александра Стефанова от 38 ОУ – София за компютърната анимация „Отначало“, а трета остана Сандра Радева от Първо ОУ – Търговище за разработения  уеб-сайт „Точката на безграничността“.

В направлението за литературни творби участваха 78 млади автори с 85 произведения. Първа награда беше присъдена на Беатрис Балева от ПГПЗЕ – Сливен за есе на тема Космосът – безкрайният океан“. Второ място спечели Ивелин Крумов от СУПНЕ – Русе за есе на тема „Човекът в Космоса“, а трето Касандра Недялкова от СУ „Максим Райкович“ – Дряново за стихотворението „Мечта – Вселена“.

През изминалата година, по обясними   причини,  най-много бяха участниците от средите на младите художници. Получихме рисунки от 915 творци  от 112 училища и други извънучилищни звена. Победител в това направление стана Доротея Неделчева от СУ „Христо Ботев“ – гр. Цар Калоян. След нея се наредиха Алсу Пейчева от 3 ОУ „Иван Вазов“ – Берковица и Мария Токарева от ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“ – Бургас. Дългогодишното и все по-успешно провеждане на Националният конкурс за Космоса привлече вниманието на идейните организатори за създаването на планетарен информационен център за австронавтика в България. Поискано ни беше и ние съдействахме за провеждането на конкурс, обвързващ образователната система с космонавтиката „КОСМОНАВТИКА’2021“.

От няколко години  в рамките на програма „Информация, издания, изяви“ провеждаме междуучилищна конференция  по наука и техника за езиковите училища от столицата. Започнатото при подготовката на конференцията не успяхме да довършим, защото „мерките“ не го позволиха. Уважаваният от всички ни проф. Николай Витанов също нямаше възможност  за работа с  учениците  поради ангажимента му в Щаба за борба с пандемията. С него предстои в по-спокойни времена да продължим работата по договорения  и едва стартирал проект за включване на ученици в изследователската работа в Института по механика при БАН.

Затварянето, макар и не навсякъде,  на извънкласните дейности в училище попречи и на други наши проекти. Предстоеше наше участие в международна конференция в Сарагоса, където изпращахме победителите от научно-техническа конференция за ученици от езиковите гимназии в София.  И там беше преформатирано участието в неприсъствено и за радост успяхме да оползотворим максимално свършеното до този момент и чрез Фондация „Еврика“  и представителите на 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ – София, Дария Ковачева, Ина Петкова и тяхната учителка по физика Юлия Бързашка, взехме участие с два проекта в XXIX онлайн издание на Международния научен конгрес на младите изследователи в Сарагоса. Това беше  важно за престижа на България и в частност на Фондация „Еврика“, тъй като българското участие в тази изява е без прекъсване от много години и винаги се е отличавало с много високо ниво на представяните проекти. Ние винаги сме били търсени от испанските организатори и нашето участие е допринасяло за повишаване на авторитета и научното ниво на тази международна изява. Сега също бихме искали да сме заедно с тях, но регламентът предвижда проектите да преминават през училищен етап и защита. Ние ще трябва да се придържаме към регламента за сроковете и етапите. Ще се наложи да оставим училищата също да вземат своето решение, съобразно готовноста на нови проекти от последната година. Изчакваме да пристигне информация от испанските колеги как ще действаме сега, тъй като се съобразяваме и с това, че предстои Европейското изложение на МИЛСЕТ,  а и  ще трябва да се съобразим с  решението на МОН за тези изяви в училищата.

В отчета  информираме и за други  международни участия на наши представители. Вече сме постигнали конкретна договореност с МОН,  част от лауреатите на Конкурс „Млади таланти“ с приложни проекти да бъдат наградени с участие в Европейското Експо на науката, организирано от МИЛСЕТ – Европа през месец юли 2022 година в  град Сучева, Румъния. Фондация „Еврика“, като единствен български член на МИЛСЕТ ще организира българското участие и ще бъде подпомогната финансово от МОН. Тук е мястото да отбележим и най-доброто българско представяне от 1997 г. насам в европейската надпревара за млади учени, организирана от Европейската комисия. Шестте най-добри проекта са от България, Германия, Ирландия, Испания, Турция и Украйна. Първа награда за 2021 г. спечели Виктор Колев – студент в Станфорд с разработения от него невронен пакет за решаване на широк спектър логически задачи. Българските участници в него се избират също чрез национален конкурс „Млади таланти“.

Сред конкурсите за изява на ученическото творчество в науката, техниката и технологиите са тези, които провеждаме заедно с Националния дворец на децата. През изминалата година, въпреки ограниченията  за извънкласните  дейности, през по-голямата част от времето, успяхме да проведем всички традиционни изяви, които фондацията подкрепя от много години. Чрез съвместната си дейност с НДД осъществяваме успешно своята политика за подготовка на децата и учениците във формите по наука и техника в свободното им от училище време. Националните научно-технически изяви с ученици от 5 до 7 клас се проведоха от 17 до 20 юни 2021 г. в село Кранево. В тях се включиха над 80 ученика от Троян,  Белово, ОДК – Пловдив; от  Сливен;  Шумен, Крумовград, Казанлък, Велико Търново и Варна. Състезанията се проведоха по предварително обявените модули с използването на съвременен образователен софтуер и осигуряването на необходимите периферни устройства за изпълнението на практическата част. След приключване на изявите беше направен анализ и беше дадена възможност на учениците да споделят своите впечатления и идеи за бъдещето. Бяха организирани и проведени и традиционите съпътстващи  инициативи, представляващи дейности и идеи за свободното време на децата и учениците чрез  информационни и рекламни материали, изложба на ученически изобретения; постерна изложба; мултимедийни презентации. Участието на много ученици и ръководители от различни населени места, беше използвано за запознаването им с възможностите, които Фондация „Еврика“ предоставя на младите хора за участие в своите програми и проекти. В същия период на месец юни 2021 г., отново в Кранево се проведоха и Националните конкурси по наука и технологии с ученици от 8 до 12 клас. След предварителна селекция до публична защита бяха допуснати 67 участника от Севлиево, Сливен, Пловдив, Шумен, София, Крумовград, Варна, Троян, Русе, Перник, Враца и Плевен в конкурсите за  ел. прибори; устройства и комуникационни средства, програмни продукти; бизнес-проекти; за такива по  химия и с приложение в  хранително-вкусова промишленост; екология; физика и астрономия; фермерство; енергийна ефективност. Мнението на организаторите и членовете на съдийските комисии беше, че повечето от участниците в научно-техническите конкурси представиха много интересни и отговарящи на съвременните изисквания проекти, които убедително и аргументирано защитиха. Успоредно с провеждането на научно-техническите конкурси се състоя и изложба с демонстрации на ученическо творчество. Радващо за нас е, че много национални и регионални медии отразиха проявата и направиха обществено достояние този съвместен проект на Фондация „Еврика“ и Националния дворец на децата. Благодарение на доброто сътрудничество с Националния дворец на децата, както и с  Българската федерация по автомоделни спортове, Българската федерация по корабомоделен спорт, Българската федерация по авиомоделизъм, успяхме да организираме и проведем успешно Националните ученически състезания по моделизми.

Националните ученически състезания по авиомоделизъм и ракетомоделизъм бяха  в град Ловеч. В тях взеха участие над 110 деца и ученици от моделни клубове  в Ловеч, Велико Търново,Горна Оряховица, Каспичан, Пещера, от  Централния авио- моделен клуб, от Клуба  „Приста“ от  Русе, Клуба “Моделист“ – Севлиево и  тези от  СМК – Казанлък; Автомоделен клуб – гр. Левски; МК – Пловдив; от ОУ „Иван Вазов“ – Бургас и  СЦРД – София.  В гр. Харманли се проведоха националните ученически състезания по автомоделизъм и корабомоделизъм. В състезанието се включиха 96 деца и ученици от страната. Ще споменем  най–впечатляващата   сред  изявите на моделистите – Ученическия конкурс за нестандартни летателни апарати „Творческо предизвикателство ИКАР“. На 12 юни 2021 г. в Кюстендил се проведе Седмото издание на конкурса. Видяхме как децата не само са конструирали, но и водят дроновете  и нестандартните летателни апарати при изпълнение на конкретни задачи.

През 2021 г. над 400 участници от центровете за личностно развитие  и училища от цялата страна се представиха в Международния екологичен форум „Сребърна 2021“. По традиция от минали години, в изявата се включиха и участници от град Калараш, Румъния. Основната цел на този форум е да се активизира дейността на младите хора в изследването и опазването на околната среда и популяризирането на уникалното природно богатство на резервата „Сребърна“. Провеждането му беше свързано и със Световния ден за опазване на околната среда – 5 юни. В рамките на тази международна изява се проведе и конкурсът „Планетата Земя – безценен дар“ за рисунка, приложно изкуство и литературни творби. Участниците представиха оригинални авторски идеи, собствени изследвания, целящи решаването на определени екологични проблеми, оригинално мислене и актуална гражданска позиция по обществени въпроси от регионално и национално значение, насочени към опазване на природата и жизнената среда на човека, изучаване и опазване на биоразнообразието и използването на нови енергийни източници. Част от проектите бяха насочени и към изучаването и запазването на уникалното орнитологично природно богатство на резервата „Сребърна“.

Още една много полезна изява успяхме да реализираме през месец май 2021 г. – Националното ученическо състезание „Природата – наш дом“. В него се участваха  над 350 ученика от 1 до 12 клас от НДД, центрове и училища от ЦПЛР и училища от 19 области.

За поредна година в съвместните изяви, организирани с Националния дворец на децата намираме потвърждение на убеждението ни, че най-силно въздействат дейности, които ангажират фантазията и творчеството на децата, онова, което се научава чрез преживяване и с техники, позволяващи всичко чуто и видяно да успееш да пресъздадеш с ръцете си. В много голяма степен това важи за големият интерес и желание за включване в различни занимания, свързани с информационните технологии. В тази област сполучливо се съчетават традиции, опит,  нови знания и възможности. Добър пример за това е работата с децата в Хасково. За поредна година проведохме заедно с Компютърна школа „Вале“ при Образцово народно читалище „Заря-1858”, гр. Хасково мащабния конкурс „Творчество без граници“. През последните  осем години, той се провежда под патронажа на българския еврокомисар Мария Габриел и е част от Националния Календарен план на МОН за извънучилищните дейности. Медиен партньор е Национално издателство „Аз-буки“. Участници са млади хора от 4 до 27 години, разделени по възрастови групи, включително и отделна група за деца със специални образователни потребности. В поредното дванадесето издание, през 2021 г. участваха 610 рисунки, 420 колажа и 112 творби от чужбина. За пореден път сред тях бяха участници от Сърбия, Македония, Русия, Украйна и др. През последната година, която отчитаме,  там беше създадена  школа „Роботика за малки и големи“ към  клуб „Вале“, която продължава националните и международни успехи на хасковската школа,  имаща много  силно въздействие сред децата и  провокираща  амбиции да се занимават с програмиране, компютърно моделиране и компютърен дизайн.

Новото навлиза и в обучението в  клуба в Националния политехнически музей по  легороботика. За продължение на своя проект, който по същество може да се счита за нов,  те получиха от фондацията финансиране и разшириха територията на дейност. Клубът за бъдещи изобретатели „ЛеGOтех“ към НПТМ продължи своята успешна работа и през 2021 г. Общият брой на обхванатите деца за обучение е 48, разделени по възраст.  В края на 2021 г. стартирахме с тях нов съвместен проект „АКАДЕМИЯ ПО РОБОТИКА“. Този проект е логично продължение на реализирания през последните пет години съвместен проект по програмата „От детския конструктор до професии с нови технологии“. Екипът разполага вече с необходимата материална база, техническа обезпеченост и организационен опит за бъдещо доразвиване на проекта като „АКАДЕМИЯ РОБОТИКА – ЛЕГОТЕХ“. Новият проект е  естествено продължение с надграждане в областта на STEM образованието. С него искаме да предизвикаме   интереса към науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM). Той служи за мотивиране на учениците да развиват и демонстрират своите практически умения в технологичните специалности, за развитие на знанията и уменията за програмиране, съобразено с възрастта и способностите им. Започва се  от интуитивно програмиране с икони и се стига  до програмиране чрез думи въз основа на езика за програмиране Scratch, но и за  усвояване на умения за сътрудничество и работа в екип.

Общите цели за развитие на творчеството на учениците много често ни обединяват в общи проекти със Съюза  на физиците в България. По традиция двете организации бяхме и сме  съорганизатори на Националната конференция по въпросите на обучението по физика. Темата на 49-та конференция беше „Физиката в STEM образованието в средните и във висшите училища“. Тя се проведе през месец юни 2021 г. в град Видин. На нея си дадоха среща учители и експерти по физика от средното образование, университетски преподаватели, научни работници и представители на институциите, които се нуждаят от кадри за научни изследвания, иновации и технологии. В рамките на конференцията се проведе младежка научна сесия на тема „Природните науки и технологиите“, съорганизатор на която традиционно е Фондация „Еврика“. За първи път Младежката научна сесия беше проведена хибридно – присъствено и онлайн. В нея взеха участие 45 ученици с 30 проекта от 24 основни и средни училища. На конференцията имаше атрактивни презентации и разработки, както и интердисциплинарни такива.

По време на Младежката научна сесия бяха връчени  грамотите на отличените ученици в Националния конкурс за есета на ученици и студенти на тема „Големите открития във физиката на XX век“, организиран от Съюза физиците в България и Фондация „Еврика“. В него взеха участие над 100 участници – ученици от 44 основни и средни училища от цялата страна и 1 от чужбина, както и студенти от 3 университета.

През 2021 г. се проведе Осмият Национален фестивал „Наука на сцената“. Той отново беше подборен кръг за участието на българската делегация в Европейския фестивал в Прага, Чехия от 24 до 27 март 2022 г. Поради неблагоприятните обстоятелства, свързани с върлуващата пандемия от Ковид 19, фестивалът се проведе хибридно – присъствено в СУ „Васил Левски“ – Севлиево и онлайн, чрез платформата Hopin. В осмото издание на националния фестивал бяха представени 28 проекта, като най-силно беше участието на представителите на СУ „Васил Левски“ – Севлиево. За първи път беше присъдена награда за добро представяне на проект на учители от техните ученици. В главната категория на фестивала – „Щанд“, журито класира на първо място проекта „Физика и роботи – обучителен комплект“ с ръководители Грета Райковска и Милена Гошева от СПГЕ „Джон Атанасов“ – София.

Съвсем кратко и самокритично трябва да оценим работата си в професионалните училища.  Дори в присъствената форма на обучение това беше  изключително ограничено. За дистанционна работа не можеше да се мисли, защото няма условия за работа у дома. До голяма степен в това бяха трудностите и за подготовката и провеждането на конкурса – изложение на младежкото техническо творчество в Горна  Оряховица. За тази мащабна проява трябва да направим необходимото да привлечем повече студенти чрез функциониращите студентски съвети и тяхното национално обединение.

Считаме за много полезна и качествена инициативата ни със Съюза  на физиците  в България. Под патронажа на Министерството на икономиката беше проведен Втория национален форум за съвременни космически изследвания. Бяха представени доклади  за новите тенденции в областта на фундаменталните науки за Космоса, космическите технологии и приложни космически изследвания. Проведена беше обширна Докторантска сесия, в която взеха участие 13 млади учени от институти на БАН и от Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Имаше много полезни дискусии по темата  „Образование и Космос“. Материалите от пленарните доклади бяха публикувани в престижното списание Journal of Physics Conference Series, издавано от Institute of Physics. Навярно това е един от пътищата да повишим приноса на младите учени и техния интерес за участие в програмата. Чрез новосъздаденият клъстър предимно от академични структури, работещи в различни области на науката, училища и университети и относително неголям брой неправителствени организации, координирани главно от Атлантическия клуб в България и с подкрепата на Посолството на САЩ в София, на 26 юли 2021 г. беше осъществена видеоконферентна връзка на живо с Международната космическа станция. Реализирана беше успешно една уникална възможност за ученици от цялата страна и Европа да зададат своите въпроси директно към астронавти от НАСА и ЕКА. Директното включване беше кулминацията на еднодневното събитие „Ало Космос! Говори България!. То беше предшествано от  набиране на въпроси от ученици на възраст между 6 и 19 години. Целта на този проект беше да се разпали въображението на съвременната младеж, вдъхновявайки ги да отправят мечтите си отвъд земната орбита към Луната, Венера, Марс и отвъд, като по този начин да позволят на България  да бъде част от още една област на технологичен достъп до космически технологии и сътрудничество и потенциална подготовка за изпращането на  трети български астронавт в Космоса. Работата на този новосъздаден иновативен Клъстер продължава. Обсъжда се организирането и провеждането на следващо събитие, наречено „Професии на бъдещето“. Идеята е да се направи  събитие под формата на своеобразен фестивал на бъдещето, който да разгледа различни подразделения и тяхното развитие в бъдеще: професии, медицина, храна, транспорт, образование, остаряване, комуникации, екология, война и др.

Макар и в скромни мащаби, през годината продължихме работата си в рамките на  договора с Машиностроителния факултет на Технически университет – София. През 2021 г. беше проведена Петата младежка научна конференция „Машини, иновации, технологии – МИТ’2021“. В нея участваха 36 автори, от които 23 млади учени, докторанти и студенти с 30 доклада. Първото издание на младежката научна конференция „Машини, иновации, технологии“ се проведе през 2017 г. Конференцията се утвърди като място за споделяне на иновативни идеи между младите учени в различни направления: иновативни продукти и технологии в машиностроенето;ергономия и индустриален дизайн; инженерна логистика и строителна техника; промишлени роботи; материали и методи за изпитване; мехатроника; автоматизация в инженерното проектиране и производство; стандартизация и метрология; системи за управление и обработка на информация, които станаха и теми на секциите на конференцията. Докладите бяха публикувани в „Българско списание за инженерно проектиране“. Младежката конференция постави началото на младежко научно-техническо сътрудничество и създаде мост между творческите идеи на младите новатори от университетите и индустрията. Партньори в организацията на Петата младежка научна конференция „МАШИНИ, ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ“ бяха ТУ–София, Машиностроителен факултет от  ТУ – София, Фондация „Еврика“, Федерация на научно-техническите съюзи и Български съюз на стандартизаторите. Конференцията беше отворена и за компании, които имат желание да представят свои иновативни продукти или внедрени иновативни технологии и машини в собственото си производство.

При добра организация през платформата ZOOM и в партньорство със Сдружение „Териториална организация на научно-технически съюзи с Дом на науката и техниката – Пловдив“ бяха проведени  двете сесии на Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес’2021. В нея се включиха 59 младежи – студенти, докторанти, млади преподаватели от висши училища и млади специалисти от практиката. Представени бяха 65 доклада.

Независимо от трудностите, по традиция  фондация „Еврика“ е сред организаторите на  Националната студентска олимпиада по математика. След няколко отлагания поради пандемията, тя беше проведена успешно при домакинството и в ролята на основен организатор от страна на  Икономически университет – Варна. Организаторите успяха да преодолеят трудностите и олимпиадата се  проведе присъствено. В тази национална проява  взеха участие 51 студенти от 10 висши училища в три отделни групи в зависимост от хорариума по математика в първи курс. В отборното класиране първо място спечели отборът на Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Кл. Охридски“. В индивидуалната надпревара отлично се представиха студентите от Техническия университет – Варна, Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, а отборно Техническият университет в София. Олимпиадата беше широко отразена в средствата за масова информация и социалните мрежи. Вече има договореност и домакин на Националната студентска олимпиада по математика през 2022 г. ще бъде УНСС – София.

Към всички изброени по-горе прояви ще добавим само още няколко, на които сме били съорганизатори или непосредствени участници. Сред тях са конкурс за наградата на името на д-р Емил Бенатов за изобретатели; заключителната конференция по проект „Лаборатории за ангажиране на потребителите’2021“ на Университет по хранителни технологии – Пловдив, Онлайн конференция „10 години JUMP в България“, младежката научна конференция на НТС по строителство, инициативата Smart Cities Marketplace; изложението „Изобретения, трансфер, иновации“; Националният конкурс „Път към славата“ и други.  Включихме се  и в  кампанията  и номинациите  за наградите „Джон Атанасов“ на Президента Румен Радев. За пореден път наши стипендианти са сред отличените. Винаги, когато сме търсени, помагахме.

Дори и в кризисни периоди като този по време на пандемията,  не сме се оттегляли от ангажимент. Така и с Научно-технически съюз по строителство в България  проведохме за първи път с международно участие  младежка научна конференция  „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ DCB’2021. В случая ни помогна и избора тя да е отново on line. Представиха своите проекти 10 студенти, 8 докторанта, 11 млади учени и 2 ученици от: УАСГ, ВСУ „Л. Каравелов“, ВСУ „Ч. Храбър“, ВТУ „Т. Каблешков“ и ПГАСГ. Комисията за оценка в конкурса „Най-добър доклад“ в съответната категория избра 4-ма победители, които получиха награди, осигурени от фондацията.

Ние добре съзнаваме, че освен  зелена икономика не може да мислим за екологичното оцеляване без въвеждане на нови чисти технологии. През 2021 г. продължихме съвместната работа с Национално дружество „Екологично инженерство и опазване на околната среда“ /НДЕИООС/. Проведохме Младежка научна сесия в рамките на Седмата международна конференция „Екологично инженерство и опазване на околната среда“. Получихме  помощ от Европейската агенция за космически изследвания, Института по космически изследвания и технологии на БАН, Института по микробиология „Стефан Ангелов“ на БАН и Българското астронавтическо дружество. На конференцията бяха представени общо 67 научни доклади и постери от учени от България и от 11 научни институции от 10 държави. Съвместно с Европейската агенция за космически изследвания беше организирана и Младежка научна сесия „МЕЛИССА“ по микроекологични системи за обезпечаване на живота на космонавтите. Всички представени материали бяха отпечатани в Сборник с резюмета. Част от докладите и постерите ще бъдат издадени и в научното списание „Екологично инженерство и опазване на околната среда“.

Като част от приоритетите ни за работа са младите иноватори, от години сме партньори със Съюза на изобретателите в България не само в конкурса за млад изобретател. И през последната година участвахме в организирането на дванадесетото издание на Изложение за изобретения, трансфер и иновации „ИТИ’2021“. Фондация „Еврика“ традиционно подкрепя тази ежегодна изява, защото изложението е много полезно  и на него се срещат учени, предприемачи, изобретатели, иновационни посредници, селекционери, производители, студенти, ученици и патентни специалисти. Изложението е и състезание на изобретатели, селекционери и новатори, както и опит за пазар на техните интелектуални продукти. По време на това изложение се установяват бизнес контакти, за да се въведат в употреба представените изобретения, полезни модели, индустриални дизайни, нови сортове растения и други нови решения. Партньори в  проекта са Патентно ведомство на Р България, Селскостопанска академия и Федерация на научно-техническите съюзи. Изложението се проведе от 27 до 30 септември 2021 г. в рамките на Международния технически панаир в Пловдив. По време на изложението бяха организирани кръгли маси, семинари и работни срещи, на които се разгледаха и дискутираха проблемни въпроси, свързани с успешното участие на изобретатели, новатори и селекционери в програмите по ОП „Иновации и Конкурентоспособност“.

Запазена марка сред провежданите от нас конкурси са тези за наградите „Еврика“. Това са емблематичните награди „Еврика“ за постижения в науката, за млад мениджър, изобретател и фермер. Историята им е вече не години, а десетки години. Вече имаме окончателна регистрация на марките и на четирите конкурса в Патентното ведомство. За съжаление не можем да се възползваме директно от схемата на Фонд за малки и средни предприятия „Ideas Powered for Bisiness“ за отпускане на безвъзмедни средства и с тях да подпомагаме защитата на правата на създателите на такава интелектуална собственост. Не получихме такава помощ, от Европейския съюз, защото не извършваме стопанска дейност, а и вече сме приключили с регистрирането на всички марки, необходими на този етап на фондацията. Това европейско финансиране е ново и много полезно и трябва да се  възползваме, като го направим популярно и достъпно за младите хора, които търсят помощта на консултационния кабинет по защита на интелектуалната собственост и са с приложен характер.

Изминалата година беше трудна и предизвикателна. Даваме си сметка, че тази тенденция ще продължи и в следващите години. Бизнес лидерите и са в необичайна ситуация. Всеки ден им се налага да влагат все повече комбинативност, иновативност и усет в работата си. Това променя и профила на отличния бизнес лидер в днешно време. В новите условия тези млади хора се оказаха на висота и с гордост можем да кажем, че избраните нови лауреати притежават интердисциплинарни знания, отдаденост, способност за поглед през различни гледни точки, стремеж за самоусъвършенстване и усет отвъд рационалното.

Помогна ни много и сътрудничеството с медийните партньори и съорганизатори на конкурсите. Сред тях, както винаги са вестник „Гласът на земеделеца“, Агро ТВ и предаването „Бразди“ на БНТ. Следва да добавим организаторите на Международното изложение „Пчеларство“, с които провеждаме  общ конкурс за млад проспериращ пчелар, като етап от конкурса за млад фермер. Със Съюза на учените в България поддържаме отлични работни контакти.

За 2021 година наградата „Еврика“ за постижения в науката беше присъдена на  Силвия Христова. Основните научни интереси на Силвия Христова са в областта на аналитичната, теоретичната и физична органична химия. От 2017 г. тя е редовен докторант по органична химия в ИОХЦФ – БАН. Научната продукция на Силвия Христова е впечатляваща. Резултатите от изследванията й са представени на 17 научни форума под формата на лекции и постерни презентации. Активен участник е в 8 научни проекта, финансирани от български и чуждестранни източници, което довежда и до активна публикационна дейност. Съавтор е в общо 15 научни публикации по дисертацията и извън нея. От месец септември 2018 г. до месец юни 2019 г. работи като преподавател по химия по международната програма на Cambridge в Darbi College. От месец март 2020 г. работи в „Чайка Фарма“.

Силвия Христова получи съвместната награда на Фондация „Еврика” и Съюзът на учените в България за отличната защита на дисертационен труд на тема „Тавтомерията като елементарен механизъм за пренос на сигнал при молекулните устройства”.

Дисертационният труд на Силвия Христова разглежда възможността за използване на контролирания пренос на протон като елементарен процес в молекулните машини. Концепцията се базира върху използването на единични молекули като “хардуерни“ елементи (жици, логически елементи, кондензатори, превключватели и други), които могат да бъдат асемблирани в работещи устройства. В дисертацията се разработва идеята за тавтомерни превключватели. Разработването на такава система е предизвикателство, тъй като те трябва да отговарят на множество практически изисквания, най-важното от които е осъществяване на бързо и чисто вътрешно превръщане между структурно различни форми. За тази цел в  дисертационния труд са разгледани два типа съединения, в които посредством структурни модификации, е постигнат контролиран пренос на протон. Друга област, където тавтомерията играе важна роля, е в усвояването и действието на лекарствени средства.

Резултатите от дисертацията са публикувани в 4 статии, като три от тях са с импакт фактор и досега са забелязани 5 цитирания в чуждестранни източници.

Носител на наградата „Еврика“ за млад изобретател на 2021 година е Станислав Дарачев. През 2007 г. придобива магистърска степен по специалност „Водоснабдяване и канализация“ в Университет по архитектура, строителство и геодезия – София. През 2017 г. семестриално завършва магистратура по приложна математика, специалност „Изчислителна математика и математическо моделиране“ в СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2020 г. и магистратура по „Бизнес администрация“ в Университет за национално и световно стопанство. От 2014 г. до 2017 г. е редовен докторант по научна специалност „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“ в УАСГ – София. Бил е асистент в секция „Хидравлика на водните системи“ към департамент „Хидрология“, а  от октомври 2020 г. е  асистент в катедра „Приложна геодезия“ на Геодезически факултет на УАСГ – София. Успял е да внедри софтуерни разработки по ежедневната и ежемесечна работа за хидрологични прогнози и отчети, в това число: Алгоритъм за ежедневна обработка на данни за входна и представителна информация за симулации на оттока по водосбора на река Огоста и река Айтоска; обработка на данни за ежедневни прогнози и съставяне на карти с интензивни валежи и поройни наводнения; обработка на данни по изготвяне на месечни отчети за речния отток по станции. Има спечелени и реализирани два проекта към Центъра за научни изследвания и проектиране на УАСГ – София. Внедреният от Станислав Дарачев софтуерен продукт „GRAF 1.0“ се използва за обучението на дипломантите по специалност „Канализационни мрежи и съоръжения“ на УАСГ.

Станислав Дарачев търси нестандартни решения на редица практически проблеми. Наградата „Еврика“ му е присъдена  като автор на изобретението „Канализационен преливник“, регистрирано като патент в Патентното ведомство на Република България на 15 декември 2020 г. Изобретението е вид хидротехническо съоръжение, широко използвано в канализационното строителство. През последната година са извършени най-значимите изследвания за работата на съоръжението, предмет на патента. С изобретението се решава експлоатационен проблем при съществуващите смесени канализационни мрежи. В експлоатационно отношение изобретението има висок икономически и екологичен ефект. В екологичен аспект, едно такова съоръжение ще доведе до намаляване или предотвратяване на броя на изтичанията на отпадъчни води във водоприемника в „сухо време“. За изобретението е издадено и свидетелство за регистрация на полезен модел.

За отлично представяне в конкурса за млад изобретател с почетен диплом беше наградена Елица Петкучева – съавтор в изобретение „Метод за синтез на електрод, за приложение, като електрокатализатор за реакцията на отделяне на кислород“, регистрирано като американски патент през 2021 г. Изобретението се отнася за  нови катализатори за реакцията на отделяне на кислород, методи за производството и потенциалното им приложение.

С наградата „Еврика” за 2021 година за млад мениджър бе удостоена Боряна Узунова. Тя е млад предприемач, само на 27 години. Тя е сред създателите на най-голямата платформа в света Kool and Konscious за модни брандове. Носител е на престижната Президентска младежка награда на Световния фонд за природата за отдаденост към защитата на дивите животни и природните ресурси. Основаната от нея платформа успя да подобри представянето си от 2019 г. с 47 % по-високи обороти, привличайки многобройни брандове, партньори и клиенти от цял свят. През 2020 г. Боряна Узунова основава компанията Impakt_ID за оценяване на природния отпечатък на модни артикули на продуктово ниво и неутрализирането му от брандове и клиенти достъпно, лесно и моментно. До момента, Impakt_ID партнира с 5 от най-големите модни компании в света и работи по премахването на въглеродните им емисии. Основен принос на Боряна Узунова към развитието на бизнеса е неговото организиране и водене по оптимизиран начин от гледна точка на финансов и човешки  ресурс, като директор на три компании.  През последната година, трите компании са спомогнали за премахването на над 20,000 тона въглероден диоксид и над 0.5 милиярда литра вода

Специализираното жури присъди наградата „Еврика“ за най-добър млад мениджър на 2021 година на Боряна Узунова за реализиране на иновативна предприемаческа идея в актуална и перспективна област; целенасочено и успешно развитие на бизнеса, чрез който се подпомагат усилията на други производители за отговорно и устойчиво управление; намаляване на въглеродния отпечатък, като грижа за природата и пестелива разходване на ресурсите.

Наградата „Еврика” за млад  фермер на 2021 г. получи Никола Николов. Той е роден през 1994 г. През 2012 г. завършва средното си образование в ПГМЕЕ – Бургас, специалност „Компютърни мрежи“, а през 2017 г. се дипломира като бакалавър по специалност „Компютърни системи и технологии“ в     РУ „Ангел Кънчев“. Никола Николов е земеделски производител от 2016 г. Обработва земеделски земи в землищата на село Караново, село Малка Поляна и град Айтос. Основната цел, която си поставя е запазване на българското производство и подкрепа на българската селекция. В стопанството му се отглеждат различни култури и се следва стриктен 4 годишен сеитбооборот. Като второ поколение земеделски производител  се стреми да продължи семейното дело и залага на български сортове житни и бобови култури. В стопанството си отглежда и рапица, слънчоглед, овес, нахут, фий, ръж. Продукцията си реализира на местните пазари, съобразено с добрите търговски практики.

Никола Николов внедрява иновации в земеделието. Воден от убеждението, че бъдещето на земеделието е в цифровизацията и автоматизацията на всички процеси по веригата, залага на „Прецизното земеделие“ в стопанството си. Въвеждането на прецизното торене е довело до намаляване на нормата за торене до 25-50%. Притежаваната експертиза  в използването на индексите на растежа на растенията, сателитния анализ на предстоящите метеорологични условия, предвиждането на оптимални дати за растителна защита, позволява разходите от сеитба до жътва да се сведат само до нужните за контрол и борба с плевели, вредители и болести и тяхното намаляване до 20% от стандартните. Благодарение на въведените комбинирани обработки, използването на модерна техника, ограничаването на обработките, е намален и най-големия разход в земеделието, а именно горивото на 4-5 литра на декар, в сравнение със 6-7 литра преди. Всички тези, а и много други плюсове на модерното прецизно земеделие, прилагани в работата на Никола Николов, водят и до опазване на околната среда, възстановяване на природата и поддържане на почвата.

Наградите „Еврика“  и техните носители са  образец за подражание. Стараем се да направим популярни постиженията им, стил на работа и виждания за развитие. Следим тяхното развитие, за да може при нужда да им оказваме помощ и подкрепа. За тази цел използваме и експертизата на консултационните кабинети за защита на интелектуалната собственост, по някои правни въпроси на организацията и функционирането на фирмите и неправителствените  организации, за  възможностите за още по-пълноценно използване на новата техника и компютърни технологии. Само през последната година в  кабинета по защита на интелектуалната собственост са предоставени, според отчета му, над 131 безплатни консултации за закрилата й. С негова помощ са оформени и подадени  шест  заявки за полезни модели. През 2022 г. с Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“ ще се опитаме да бъдем максимално полезни на младите предприемачи, учени и изобретатели, като им съдействаме чрез консултационния кабинет да спестяват средства за защита на марки, патенти, дизайни и услуги, възползвайки се от европейски средства.

  

  1. За подпомагане на разпространението на природо-научни, технически и икономически знания и информация

 И още една област на нашата дейност,  каквато е разпространението на научни и технически знания навярно трябва да променяме в духа на времето. Тези дейности  все още са част и обект на програма „Информация, издания, изяви“. Те търпят  промяна през последните години и ще продължи да е така, защото времето и технологиите си правят своето. Старите подходи и средства вече са не толкова интересни и примамливи.

До  скоро разчитахме на библиотеките и издателската си дейност, на лектории и други форми, които бяха изместени от телевизия, радио и други визуални средства. Много от музеите за техника и природни науки все още задържат вниманието, особено на децата. Когато говорим за популяризация, интуитивно се обръщаме към издания –  книги  и периодика, към филмови и телевизионни предавания, предназначени за  масовия потребител и в частност  деца и младежи. Сега всичко това е по-различно. Промените са в две основни направления. Първото, макар и условно, свързваме с популяризация на знания чрез музеи и сбирки, с които се цели да се  въздейства за създаване на интереси. От години работим в близко сътрудничество с Националния политехнически музей. С тази институция имаме много общо. По свой начин обединяваме, организирани от нас дейности и тези от образователните програми на самите музеи. Стараем се  богатото наследство да бъде видяно от повече хора. Това е не просто  история, но и преживяване и емоция. Точно това ни мотивира преди пет години там да създадем общия ни легоклуб. Първо сложихме основа на техническото осигуряване на бъдещата дейност, а след това започна конструиране, раздвижване на моделите и овладяването на нови знания по програмиране. Той продължава дейността си и е средище за нови знания сред децата.  В продължение на общата ни работа с клуба в Музея, през месец октомври 2021 г. стартирахме нов съвместен проект „АКАДЕМИЯ ПО РОБОТИКА“. Досегашният ни опит показва, че дигиталните умения са основна предпоставка за успех в професиите на бъдещето. Осъществявайки поставените си цели, ние ще насочваме   интереса на децата към технологиите в посока, която ще им помогне да се сдобият с основни  умения. Би могло във времето на изолация да се визуализират много  от постижения на българските автори в техническите специалности. Възползвайки се от вече наличната материална и техническа база на клуба, ще бъдат закупени единствено необходимите хардуер и софтуер за надграждането и адаптирането към нуждите на новия проект.

Не ни задоволява и обема от информация, който насочвахме към децата по електронен път чрез вестничето  „Технитарче“ . Там има неизползвани възможности и би могло в такива времена на ограничения да се използват.  Може към него да се направи дигитален  вариант  на изготвени временни изложби и отделни броеве на вестничето да представят такива. Възможно би било и представяне on line  и така да има диалогов процес с гости, които да представят отделни теми, технологии и артефакти.

През 2021 година бяха издадени 6 броя на „Технитарче“ – с тематичен или със сборен характер. Публикувахме материалите на вестничето в електронен вид, като това стана в сайта на Музея. Изданието би могло да служи и  за по-специализирана аудитория, включително и преподаватели от  училищата, но и на ученическа и детска аудитория и да се използва в училище. Така ще бъдем полезни за  формиране на интерес сред много повече деца и особено в малки населени места,  където дигитализацията все още е ограничена. Не случайно и МОН акцентира на работата на музеите с училищата и затова обособи самостоятелна програма.

В самокритичен дух трябва да признаем, че все още има празноти в работата ни с Природо-научния  музей и останалите музейни сбирки в БАН .

Втората голяма група са дейности за популяризация на научни знания и информационно осигуряване. Тя   е свързана с подкрепата най-вече  на младите учени и изследователи. До неотдавна това се свързваше с подкрепа на разширяването на библиотечните фондове в университетите и училищата, но вече  все по-малко стават библиотеките в традиционния им вид и дигитализацията ги преобразува в информационни центрове. Не е задоволена потребността и сега извън академиите и университетите  на изследователите извън колективите, работещи по проекти, не е осигурено  осигурено  финансиране за това. Налагаше се със скромните си възможности да помагаме най-вече научните резултати, докладвани там чрез публикации да достигат до потребителите им.

На младежките научни форуми бяха представени много нови разработки на студенти и млади учени, на които, чрез Програмата „Научни изследвания“ имаме възможност да помогнем за публикации в научни издания, където се предвижда заплащане на такси. За изненада на всички ни, такива проекти не постъпиха през годината.

Цели и задачи, свързани с популяризация на постижения в науката и техниката, включително и тези за постижения на млади учени, осъществявахме заедно със Съюза на учените в България, главно посредством списание „Наука“. Години наред в него имаше запазена територия в рубриката  „Трибуна на младите“, която ние подкрепяме. За съжаление списанието престана да излиза от началото на 2022 година поради липса на финансиране. Все още няма решение на проблема. Ние се надяваме, че ръководството на СУБ ще успее да преодолее трудностите с финансирането и ще възстанови издаването на списанието.

В този ред от факти за подкрепа следва да не пропускаме тази, която получаваме от вестник „Аз буки“. Те през последните две години бяха наш медиен партньор в много от инициативите и най-вече бяха с нас при подготовката и провеждането на Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“  и на традиционния международен конкурс за компютърни рисунки и колажи „Творчество без граници“, с който фондацията е пряко ангажирана. Чрез вестника, правим известни и достъпни информациите за стипендии, проекти и инициативи, тъй като той достига във всяко училище и университет.

Един от малкото университетски вестници, който винаги е правил необходимото за да станат достояние на обществото постиженията на студентите от Техническия университет и асоциираните с него образователни структури е „Нов технически авангард“. Те заслужиха не за първи път нашата благодарност. С тях достигаме до няколко хиляди студенти, сред които търсим и избираме участници за конкурсите ни за потенциални стипендианти и участници в други конкурси и изяви.

През последните години установяваме, че все по-силно започнаха да отстъпват  и дори да изчезват информационните източници на хартиен носител и съществува реална възможност  „мишката да изяде книжката“.  Ние сме готови да се притечем на помощ, когато това е нужно.

Новото, което трайно се настани и в нашата работа е не само учене, но и за разпространяване на информация, полезна на децата и младежите за наши дейности и организирани конкурси. В този ред на  мисли и инициативи за решения трябва да търсим неизползвани такива посредством web страницата на  фондацията и тази във Фейсбук и да  ги използваме като информационните канали. На страницата  във Фейсбук, където е посещавано място за младежите, може да се  намерят необходима информация, но и да се излъчва такава. Социалните мрежи се оказаха изключително и най-бързо място за достигане на информацията до много широк кръг от хора. Това, което направихме на сайта ни е да създадем възможности за дарение през него. До сега са получени само две такива от наши бивши стипендианти като физически лица.

Вече за всичко се съобразяваме  с изискванията на директивата за защита на личните данни. Преформатирахме начина на съхраняване на данни за стипендиантите, на които сме изплащали стипендии, за да можем да поддържаме база от данни и следим как се развива творческия им път и постижения в науката и техниката и развитието им. Същото се отнася и до съхраняването и използването на базата данни на членовете на многото специализирани журита и комисии, както и тези на младите хора, участвали в организирани от нас  изяви и проекти. С много внимание подхождаме и за популяризацията на постиженията на младите хора, когато това е свързано с авторство и лични постижения. Затова и в бъдеще следва да се използват наличните възможности за запознаването с новите платформи и тяхното използване от младите хора и дори децата.

И още нещо, свързано с бъдещи подходи и действия. В приетия на 15 март 2021 г. от Европейската комисия Стратегически план за новата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ е наблегнато на активната подкрепа и  създаването на нова генерация талантливи млади учени. Това е документа, който трябва да приемаме като непосредствена наша бъдеща цел като част от осъществяването на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България в периода 2017 – 2030 г. За тази цел в нея  са предвидени мерки за привличане и задържане на талантливи и мотивирани млади учени, от които зависи бъдещето на научните изследвания в България. Целта на Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ е да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени, като по този начин се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България. Към това трябва да ориентираме и програмата „Научни изследвания“ и съвместната ни работа със СУБ. Активното подкрепяне на създаването на нова генерация млади учени, преподаватели и иноватори, притежаващи потенциал  и проявяващи интерес към науката и преподаването, към провеждането на научни изследвания и иновации, които да останат в България и да работят за това следва да застане на първа линия.

Като елемент на тази наша дейност е и продължаването на проекта с Националното радио – програма „Хр. Ботев“.  През 2021 г. бяха подготвени и излъчени двадесет и четири издания на рубриката „Еврика! Успешни българи“ в програмна линия „Ефир Знание“ два пъти месечно в продължение на дванадесет месеца. Бяха представени учени  и специалисти, учители, предприемачи, студенти и ученици. В информационните рубрики се представиха техните проекти, обучения и дейности, реализацията и развитието им по света и в България. Популяризирането им има за цел да въздейства на младите и интелигентни българи да трупат знания и развиват творческото си мислене и изобретателност. Досегашният ни опит показва, че дигиталните умения са и ще останат основна предпоставка за успех в овладяването и на професиите на бъдещето.

  

  1. Участие в международни образователни, природо-научни и технически програми и проекти за международно младежко научно-техническо   сътрудничество.

 През последните години все по-важно място заема международното научно- техническо сътрудничество и в частност младежкото.

Дори в трудните времена, международното ни сътрудничество продължаваше, макар и  в електронен вид и с електронни средства. Най-мащабно това ставаше в средата на МИЛСЕТ- Международното движение за наука и технологии. Това се отрази в много голяма степен на проявите, но не попречи на плановете за бъдещето и намерения на двустранна и многостранна основа. За това служат контактите ни  в резултат на пълноправното ни членство вече 30 години.

Проблемите с пандемията принудиха всички много бързо да намерят начин да правят нещата по различен начин и с креативност да се изправим пред новите реалности. Много от изявите през миналата година бяха посветени на възникването на виртуални и хибридни събития. Акцентът беше поставен върху това, как дигиталното творчество, предизвикано от КОВИД – 19 промени завинаги събитията. Фондация „Еврика“ взе много активно участие в Световната виртуална среща на върха MILSET’2021. Тя достигна до 81 държави, включително България и  до  повече от 36 000 зрители чрез  повече от 6 000 видео продукции. Будувахме дни и нощи, защото много от тях бяха свързани с  местонахождението на управителните органи на организацията, които се намираха в Мексико и часово бяха в други пояси и дистанционното участие изискваше това. Получихме златен медал, специална грамота и  благодарности за активното участие на представителя на фондацията във всички сесии на изявата. Специално беше отличен нашия  представител за проявената отдаденост по време на всички дейности и за направените предложения по време на кръглите маси, които ще помогнат за съставената програма и нейното изпълнение в бъдеще.

Взехме участие и в Генералната асамблея на МИЛСЕТ, където беше приет  доклада за дейностите за периода 2019 – 2021 г., актуализирани бяха  процедурите за членство и беше утвърдена нова онлай-система за регистриране на събития. Бяха взети  решения, свързани с предстоящи събития през 2022 г., като за нас най-важно е, че отложеното Европейско изложение на науките ще се проведе присъствено през юли 2022 г. в град Сучева, Румъния. Вече работим активно по организацията на българското участие в това европейско Експо съвместно с МОН.  Ще спазим установената  традиция, българските представители да се излъчат от средата на наградените за техни проекти с приложен характер от  Националния конкурс „Млади учени“.

Осигурихме възможност на български експерти по обучение, преподаватели, професионалисти в областта на научно-изследователската и развойна дейност, предприемачи от EdTech  да вземат участие в 27-та международна конференция за технологично обучение в Берлин и съпътстващата изложба за дигитално обучение, което би било полезно за пренасяне на опит и добри практики в тази област.

Отбелязваме и  една нова инициатива по линия на МИЛСЕТ, която беше осъществена през 2021 г. с кампании в социалните мрежи, с  провеждани дистанционно  конференции, кръгли маси, концерти и симпозиуми, посветени на 28 септември като Международен ден за научна култура.

Пандемията попречи и на присъственото провеждане на Международния конгрес на младите изследователи в Сарагоса.,  Испанските ни партньори положиха  усилия и успяха да реализират този проект в онлайн формат. Фондация „Еврика“  организира българското участие там и представихме два проекта на ученици от 157 ГПЧИ „Сесар Вайехо“ – София, което като факт вече отбелязахме.

За пореден седемнадесети път МИЛСЕТ – Европа проведе Европейския ден на науката за младежта. Изправени пред ограниченията на пандемията, организаторите решиха да удължат този ден на науката и да го преформатират в Седмица на науката, която се проведе през  март 2021 г. За да се позволи участие в тази дейност и от дома, беше избрана атрактивна и достъпна до всички тема „Наука в кухнята“. Без ограничения във възрастта на децата и младежите беше дадена възможност за организиране и споделяне на забавни експерименти по темата. От българска страна в тази инициативи активно се включиха ученици от ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ – Бургас.

За петнадесети път бе проведен и научния фото конкурс „Когато изкуството среща науката“. В този конкурс по традиция сме печелили много награди, включително и голямата награда, но тази година българските участници, които бяха сравнително малко, останаха без награди.

За да правим това в бъдеще ни трябват не само контакти и информационна кампания, но и значителни финанси. По тази причина се надяваме в бъдеще да бъде запазена виртуалната възможност за участие.

 

 Насърчаване и подкрепа на стопански инициативи и икономическата активност на младите.

  И през тази година  програма „Насърчаване на стопански инициативи“  остана затворена и не сме осъществявани проекти и дейности по нея поради ограничени ресурси.

 

За някои дейности, свързани с идеалните ни цели и за мястото и ролята на организацията ни в развитието на сътрудничеството с други организации и институции у нас.

 Независимо, че в предходните раздели на отчета информирахме за много инициативи и осъществени дейности с различни организации и структури, ще направим и някои обобщения. Това е същността на Програма „Развитие“.

Продължихме това и през отчетната 2021 година. Най–значимо за нас е единодействието с МОН. На първо място сред съюзниците продължава да стои самото Министерство и неговите звена, имаме тяхната подкрепа и разбиране. На свой ред ние си даваме сметка в сложната епидемична обстановка, че желаното и възможното са различни неща. Искахме да бъдем заедно в търсенето на промени към по-смело и мащабно въвеждане на СТЕМ в учебния процес и извънкласните дейности, разширяване на работата в кръга на иновативните училища, но това беше много ограничено за изпълнение. Същото може да се отнесе и към университетите, независимо, че те имаха известна степен на свобода, осигурена им от самоуправлението. При дистанционното обучение и това беше ограничено, а понякога и невъзможно за осъществяване.

Използваме повода да повторим настояването си за направеното  вече предложение за формиране на обществено-държавен орган с експертен потенциал, който да обсъжда и ръководи процесите и координира всички политики и дейности в областта на науката, техниката и технологиите сред децата и младежите. Календарният план в училище трябва да се запази, да се прави като основен организиращ документ, но и да се осигурява финансиране чрез програмите на държавата и участващите организации. Общи трябва да са и програмите за развитие на творчеството в тези области на неправителствени организации и други такива, които работят с приоритет образование и работа с деца и младежи. Програмите  следва да са общи и до тях да имат достъп всички – училища, университети, извънучилищни структури за дейност, неправителствени организации. Приели сме да бъдем част от тях и го правим според възможностите си. Затова и отделихме място по-подробно на Ученическия институт по математика и информатика като добър пример за това.

Продължава да е актуално търсенето  на решение за описване и разпространение на опит и добри практики и затова може да се използва опита на МИЛСЕТ за създаване на своя платформа за извънкласните дейности и тези в университетите, където естествена би била ролята на центровете за личностно развитие и професионалните обединения на учени и специалисти. Такава роля е отредена и на Националния дворец на децата. Там има възможност да се създаде методично звено и да се мисли за обединяване на усилията със звената от системата за разработване на методики и обучение съвместно с университетите. Като основа за това следва да застане дългогодишната ни съвместна дейност с Националния дворец на децата. Там е мястото на такава платформа и ние отново потвърждаваме готовността си за участие в нейното реализиране. Полезно би било обвързването на подобна нова платформа с та

В нашата пряка работа също има голяма потребност от единодействие и с бизнеса. Той е този, който да задава посоки, но и да помага, определя потребностите, свързани с възможни дейности за подготовка и реализация на кадри. Освен, че трябва да им благодарим, трябва да се срещнем и обсъдим възможностите при съществуващите нови потребности и практики. Както и до сега, на тях дължим в най-голяма степен съществуването на нашата стипендиантска програма. За пореден път трябва да благодарим  на  „М+С Хидравлик“ АД, гр. Казанлък,  на „Велев инвест“ ООД, на „Прайм холдинг„ от Пловдив и други  фирми – дарители. Тези дарения са насочени най-често за стипендии в области, където има най- голяма потребност от кадри и от определени специалности.

През изминалата година получихме и дарение, което да бъде използвано за постигане на целите и развитието на поддържаната от Сдружение „Движение за национална кауза – ДНК“ иновативна платформа „BULGARIA WANTS YOU“. Тя представя в цялост на потребителите и обединява в един сайт, освен възможностите за работа, но и информация за стандарта, условията, средата и начина на живот в отделните региони на страната.  Платформата е частна инициатива, разработена от Сдружение ДНК и се осъществява в партньорство с бизнеса, както и с подкрепата на много общини. BULGARIA WANTS YOU показва промяната в България, чрез лицата на хората, които я променят и историите на компаниите, които допринасят за най-добрите условия на живот у нас днес. Създаден е един мащабен стартъп микс между job board и медия, в който повярваха много компании, включително и чуждестранни. Вече са реализирани назначения и завърнали се чрез платформата обратно в страната българи. Основните приоритети на платформата са: мотивират българите, които са тук, да останат в страната и да развиват потенциала си в България; да привличат българи от чужбина обратно на местния трудов пазар.  Инициативата е с национално покритие и насочва хората да търсят кариерни възможности във всички краища на страната и е  отворена  към привличане  потенциални участници на пазара на труда у нас. Затова и целевото дарение, което получихме ще оползотворим чрез новосъздадената платформа за привличане и задържане на кадрите, необходими за производството и науката. Дарението ще бъде използвано за подготовка и изпълнение на съвместни проекти, организиране на форуми и различни събития, като конференции, семинари и  популяризиране на тази мащабна програма.

С БАН продължаваме общите си действия и проекти, както до сега беше главно с Института по математика и информатика. БАН вече има и своя програма за работа с децата и младежите и това обяснява относително по-лесното договаряне на съвместна работа и проекти какъвто е  случая с Института по механика. В ученическия институт на БАН има едно основно различие с досега работещия УчИМИ и то е, че разширява областите извън досегашните само математически направления с други такива области като природни науки, хуманитарни науки и дори изкуства. Все по-често се създават проекти на интегрирани направления и такива в области като история, изкуства и др. В случая предимството на този подход е, че позволява да бъдат обединявани интересите в интердисциплинарни проекти. Благодарение на активната подкрепа на академиците от Съвета на фондацията, продължава да работи и споразумението, което е в основата на съвместните ни инициативи с БАН и СУБ.

Добре взаимодействаме и с Федерацията на научно-техническите съюзи. С тях като партнираща организация имаме осъществени редица съвместни инициативи и проекти и едни  от тях вече стават традиционни, така както стана с териториалната организация  в Пловдив, с НТС по строителство и Съюза по стандартизация , със Съюза на изобретателите в България и др. Специално място в осъществяваното партньорство с неправителствените организации заемат Българския дарителски форум /БДФ/ и Националната мрежа за децата, където сме дългогодишни пълноправни членове. Участваме в някои от организираните  кампании и конкурси като конкурса за наградите „Златна ябълка’2021“; 2-ра среща в БДФ зона за споделяне „Ефективни и интересни онлайн срещи – знаем ли как?“; проект на План за изпълнение на Стратегическата рамка за развитие на образованието 2021-2030“; програмата „Научи се да даряваш“; десет години Бележник „Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата“. По линия на Българския дарителски форум получихме покана за участие в отворен конкурс на програмата „Европа като общност на граждани“ за проекти, насочени към укрепване на гражданската активност на местно ниво, които адресират справянето с проблеми от значение за местните общности.

Продължаваме да получаваме ценна информация от Информационния портал за НПО в България, която ни помага в ежедневната работа, а така също и за преки участия на млади хора, минали през фондацията в редица научни изяви, конкурси и проекти като: Седмото издание на Vivacom Регионален грант“; конкурс за финансиране на проекти в селски туризъм; конкурс „Млад благотворител“; кръгла маса „Най-добрият детски интерес“; програма „Ирис“ в подкрепа на деца и техните семейства, засегнати от Ковид – 19; седмото издание на програма „Най-изявените млади личности на България“; деветото издание на инициативата „Дни на донорството“. През изминалата година имахме възможност да участваме и в семинари на сдружение „Център за учене чрез преживяване“; дискусионен форум „Изграждане на системи за ранно детско развитие“; Софийския фестивал на науката; онлайн семинар „Накратко за киберпространството, киберсигурността и блокчейн-технологията“; среща-дискусия  по въпросите на участието на гражданското общество в управленските политики.

Асоциацията на индустриалния капитал в България е била винаги и продължава да е важен за нас партньор от средите на бизнеса и производствените обединения по отношение на професионалния избор и професионалното насочване в младежките среди. Те са наш партньор в конкурси и програми, свързани с бизнес и дейности, насочени към деца и младежи, за откриването на изявени млади мениджъри и изобретатели. Възползваме се често и от тяхната  работа за проучвания, нагласи и действия и на други организации в тези области. Ние сме  за сътрудничество и трябва да го правим при търсенето и създаването но устойчиви партньорства с фирми за общи проекти в професионалните училища.

От създаването си  Клъстер  „София – град на знанието“ е доброволно обединение на водещи научни, развойни и обучителни организации и компании от София и ние сме сред неговите учредители. Чрез него можем да участваме и при нужда да се възползваме от създадените на ниво Европа, иновационни хъбове. Те са готови да помагат и на високотехнологичните стартъпи и скейлъпи от креативната и медийната индустрии в София и страната. По линия на Клъстера участвахме в организирания там уебинар, който беше особено полезен за откриване на нови партньорства в областта на иновациите и глобалните пазари.

Като продължение на успешната ни съвместна дейност с Атлантическия клуб в България, получихме покана да се включим в новия формат „Powers Summit: Власт, чувай!“, който да обединява лицата на новата власт с бизнеса и науката. Това е един своеобразен „Български Давос“, който ще инвестира колективната интелигентност на страната в устойчиви решения за бъдещето на България. „Власт Чувай!“ е посланието на бизнеса към политиците. Основните теми на срещата са бизнес и иновации, енергия и „зелената сделка“; градове на бъдещето, киберсигурност; здравеопазване; банки и финтех; образование. Продължава да е важно и е сред приоритетите ни съвместната работа с медиите.

 

  1. II. За състоянието на имуществото и инвестиционната политика на Фондация „ЕВРИКА“

 

  1. Състояние на имуществото и реализиран доход през 2021 година

 Безспорно последните две години изненадаха бизнеси, правителства и потребители. Фондацията не е изключение. След първоначалния шок от пандемията обаче и  негативните икономически последици,  постепенното освобождаване на рестрикциите ще нормализира до известна степен потреблението, съответно и търсенето. В никакъв случай обаче не може да се говори за нивата от края на 2019 година или дори първите месеци на 2020 година. Всичко това оказа влияние и на дейностите, които развиват организациите в нестопанския сектор. Финансовото състояние се влоши в  епидемиологичната обстановка, а последните събития в световен мащаб допринасят за несигурност и сериозни изменения в икономическата и пазарна сфера. Въпреки споменатите нелеки условия, Фондацията успя да реализира нетен годишен доход от имуществото за 2021 година в размер на 176 936 лв. В този доход са включени само реалните парични потоци, които са резултат от ефективното управление на имуществото и резервите, намален с разходите по управление на инвестициите.

Запазва се тенденцията от предходните години да получаваме най-голяма част от приходите от дивиденти от акциите, които притежаваме.

Тези суми надхвърлят 240 хил. лв. Сравнявайки с останалите реализирани приходи, те се оказват най-добрата ни инвестиция до този момент.

Значителна част от приходите са и тези от ДЦК в размер на 11 461 лв., както и лихвите по депозирани средства и разплащателни сметки в размер на 1 762 лв.

Счетоводният резултат за 2021 година е печалба в размер на 2 484 360 лв. Той е формиран от извършените операции по преоценка на парични средства,  ДЦК и други активи, деноминирани в чуждестранна валута. Полученият дивидент, както и преоценката на дългосрочните инвестиции по справедливи цени, които са в увеличение в края на годината влияят значително на получения счетоводен резултат. През изтеклата година най-значителни са приходите от притежаваните от нас акции, при които се отчете повишение в борсовата цена.

 

  1. Инвестиции, инвестиционна политика и очакван доход на Фондация „ЕВРИКА“ за 2022 година

 Финансовият план, който разработихме за 2022 година се базира на прогнозите за нестабилна икономическа и финансова ситуация. Въпреки това считаме, че са налице възможности да запазим доходността от имуществото ни.

 

Тенденцията на финансовия пазар са трудно прогнозируеми. На основата на информацията, която публикуват финансовите институции страната е разработен и финансовия план за годината 2022.

Към началото на годината портфейлът на инвестициите има следната структура:

                                                                                                             минимум   максимум

     Държавни ценни книжа

Дълготрайни материални активи

Депозити и валута в банки

Предоставени заеми и финансови активи под управление

Корпоративни ценни книжа и дялови участия

10%

0%

10%

5%

25%

50%

5%

40%

20%

70%

 

На тази основа е разработен и годишния финансов план. Смятаме, че трябва да запазим политиката по придобиване на акции на печеливши предприятия, както и на ДЦК, които при стабилизиране на икономиката ще осигурят добри доходи в следващите периоди. Закупуването на акции в печеливши предприятия, ще ни позволи да повишим дохода от дивиденти. Същото се отнася и за ДЦК, когато доходността от тях се съчетава с високо ниво на сигурност.

Дълготрайните материални активи на Фондация „ЕВРИКА“ не носят доходи, но местоположението и пазара на недвижими имоти ще ги направят по-голям резерв.

В обобщение като цяло портфейлът на инвестициите за 2022  година трябва да бъде запазен.

На основата на прогнозите за  стагнация в икономическото развитие на страната, на курсовете на щатския долар към лева, осъществените от нас до момента инвестиции, може да очакваме доходи, които да обезпечат изпълнението на програмите и намеренията на Фондация „ЕВРИКА“. Запазваме и нагласата си да привличаме средства от дарения от физически и юридически лица и проектни финансирания, основно европейски. Разработеният проект за бюджета на Фондацията за 2022 година е съобразен с всичко, което планираме да осъществим и предлагаме Съветът на Фондацията да го утвърди.. А именно запазваме  размера на приходите и същевременно увеличаваме разходите по програми, вкл. размера на част от стипендиите.

Резултатите от управление на имуществото и дейността ни за привличане на средства през 2021 година в размер на 21 306 лв., съгласно чл. 12, ал. 1, т. 9 от Устава на Фондация „ЕВРИКА“, като част от дохода следва да се капитализира.

 

* * * * * *

 

С годишния отчет за 2021 година продължаваме да развиваме идеите, заложени в създаването на организацията ни. Времето не спира и не трябва да спира и нашия стремеж към доброто и новото в техниката и технологиите трябва да отговаря на тези търсения.

Времето ни променя, но основното остава – търсенето и откриването на талантите и интересите на младите. Дори и при не леки времена, младите хора и децата не престанаха да търсят и създават новото и вярваме, че точно на това поколение е отсъдено да осъществи много от мечтите на малки и големи. Посоката е ясна и следва да бъдем организирани, за да  има развитие,  да  бъдем мобилизирани, за да направим и следващите крачки.