Награда „Еврика“ за млад изобретател – Елица Петкучева

Елица Петкучева е родена през 1988 г. Средното си образование завършва през 2007 г. в СОУ „Христо Смирненски“ – гр. Гулянци. През 2011 г. се дипломира като бакалавър в ХТМУ – София, специалност „Биотехнологии“,  а през 2013 г. като магистър в същия университет със специалност „Водородни технологии“. От месец септември 2017 г. до днес е асистент в Секция „Водородни системи с полимерен електролит“ на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Е. Будевски“ /ИЕЕС/  при БАН. Успешно защитава докторантура в направление Електрохимия, вкл. химически източници на ток“ на ИЕЕС при БАН през 2018 г. Голям принос за израстването на Елица Петкучева като учен с обещаващ научен потенциал имат реализираните три научни специализации в Швейцария и Германия. По време на разработване на дисертационния си труд израства като задълбочен изследовател с отлична теоретична и практическа подготовка  и възможности за решаване на сложни експериментални задачи. Участвала е в разработването и реализацията на 15 проекта и грантове, финансирани от национални и международни изследователски програми. Елица Петкучева е носител на над 20 научни награди от национални и международни конференции и конкурси, сред които: първо място в конкурса за млади учени „Проф. Марин Дринов“ на БАН през 2021 г. в направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност“; финалист в категория „Наука и8или технологично развитие“ на програмата „Най-изявените млади личности на България 2020“; първа награда за доклад в секция „Енергетика и енергийни ресурси“ на 16-та Национална младежка научно-практическа конференция – 2019 г.; първа награда в конкурс за млади учени „Акад. Е. Будевски“ – с докторска степен  – 2018 г.; първо място в конкурса „Young and Energetic Scientists“ YES’2018; първо място в конкурса за най-млади учени „Акад. Иван Гешов“ на БАН – 2017 г.; топ три на най-добрите студенти в категория „Химически технологии“ – 2013 г.; VII Национален приз „Студент на годината – 2013“ и други.

Елица Петкучева е силно мотивиран млад изследовател с широки теоретични и експериментални познания. Тя бързо усвоява новостите и притежава отлични технически умения. Показва независимо мислене и способност за бързо решаване на проблеми. Отличава се с ясно изразено научно любопитство и се е доказала с висок професионализъм при разработването и управлението на инфраструктурни и научни проекти.

Наградата „Еврика“ се присъжда на Елица Петкучева като съавтор в изобретение „Метод за синтез на електрод за приложение като електрокатализатор за реакцията на отделяне на кислород“, регистрирано като американски патент № US 10907263 от 02.02.2021 г. Изобретението касае нови катализатори за реакцията на отделяне на кислород, методи за производството и потенциалното им приложение. Целта на изобретението е да се получат нови катализатори с отлична каталитична активност чрез използване на достъпни материали и прости, и евтини процедури за активация. Обещаваща алтернатива за съхранение на енергия представлява водородът, който е екологично чист и гъвкав източник на енергия. Разлагането на водата предоставя подходящ механизъм за получаване на възобновяема енергия под формата на химически горива и по-точно водород и кислород. Обекти на патента са:

  1. Метод за синтез на електроди на базата на окислена никелова пяна, чрез инкорпориране на желязо с помощта на циклична волтаметрия в алкални разтвори, съдържащи желязо;
  2. Метод за синтез на електрод от окислена никелова пяна, чрез инкорпориране на желязо, чрез потапяне на електрода в разтвор, съдържащ желязо от 10 до 60 минути;
  3. Методи за получаване на електроди от окислена никелова пяна, чрез инкорпориране на желязо по горните два метода и предварително почистване с киселина.

Елица Петкучева е съавтор на още две изобретения, а именно:

  1. „Електролизна клетка за тестване на мембранни електродни пакети“, регистрирано като полезен модел от Патентното ведомство на Република България под № 3218 от 26.07.2019 г.;
  2. „Модулна електролизна клетка за производство на оксиводородна смес“, регистрирано като полезен модел от Патентното ведомство на Република България под № 2980 от 16.07.2018 г.

За отлично представяне в конкурса с почетен диплом се награждава Мария Тодорова – съавтор в пет изобретения, регистрирани като полезни модели със съществен дял на участие (20-50%). Патентованите активни компоненти от слузта на охлювите са включени в нови продукти, които се предлагат на българския и международен пазар. Икономическият ефект от разработените продукти възлиза на над 2 000 000 лева.