Награда „Еврика“ за млад изобретател – Елена Кръчмарова

 

 

Елена Кръчмарова е родена през 1986 г. в град София. Завършва бакалавърска степен в ХТМУ – София през 2009 г., а през 2010 г. се дипломира като магистър инженер биотехнолог в същия университет. Започва работа като специалист – химик в Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ на БАН, продължава като асистент, а от 2015 г. до 2018 г. е задочен докторант по научна специалност „Молекулярна биология“. През месец юни 2018 г. защитава отлично дисертационен труд на тема „Експресия и свойства на човешкия интерферон-гама и негови мутантни аналози”, за което получава съвместната награда на Фондация „Еврика“ и Съюзът на учените в България за постижения в науката. От месец юли 2018 г. е главен асистент в ИМБ. Голям принос за израстването на Елена Кръчмарова като учен с обещаващ научен потенциал имат научните ѝ ръководители акад. Иван Иванов и доц. Геновева Начева, както и специализациите във водещи научни центрове като Института по структурна биология в Гренобъл, Франция и компанията „Протерос Биоструктури“ в Мартинсрийд, Германия. По време на разработването на дисертационния си труд, д-р Кръчмарова израства като задълбочен изследовател с отлична теоретична и практическа подготовка и възможности за решаване на сложни експериментални задачи. Публикувала е 10 статии в реферирани научни списания с общ IF 17.443, които вече са цитирани 18 пъти. Нейният h-индекс според Google Scholar е 3. Научните й резултати са представени на 26 национални и международни научни форуми, в повечето, от които тя е водещ автор. Участвала е в разработването на 7 проекта, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ и в 5 проекта, финансирани от други източници.  Фокусът на нейните изследвания е върху потенциалното терапевтично приложение на човешкия интерферон-гама и неговите склонни към агрегация мутанти, експресирани в еукариоатни и прокариотни експресионни системи. Носител е на много награди, като: Награда за най-добър постер на научната конференция „Екологични продукти за здравето“ – 2020 г.; Диплом от конкурса за високи научни постижения на СУБ за 2018 г. в направление „Научни постижения в защитени докторски дисертации от учени до 35-годишна възраст“; Първа награда за най-добър постер на Международната юбилейна конференция на ИМБ „Акад. Румен Цанев“ – 2015 г.; Първа награда за най-добър постер на Първата национална конференция по биотехнология „30 години биотехнология в България“ – 2014 г.

Елена Кръчмарова е силно мотивиран млад изследовател с широки теоретични и експериментални познания. Тя бързо усвоява новостите и притежава отлични лабораторни и технически умения. Показва независимо мислене и способност за решаване на проблеми, както и все по-рядко срещаното днес научно любопитство. Д-р Кръчмарова има високи компютърни и комуникативни умения и се е доказала с висок професионализъм при разработването и управлението на инфраструктурни и научни проекти.

Наградата „Еврика“ се присъжда на Елена Кръчмарова като съавтор на изобретението „Анти-гама мутантен протеин срещу ендогенния човешки гама интерферон“, регистрирано като патент в Патентното ведомство на Република България и притежаващо регистрация за Европейски патент от месец март 2020 г. Двата патента се отнасят до създаване на мутантни аналози на човешкия гама-интерферон (hIFN-g), които да действат като негови инхибитори при заболявания, чиято етиология е свързана с повишени нива на hIFN-g. По своята същност, тези анти-гама мутантни белтъци представляват неактивни структурни аналози на hIFN-g със запазен афинитет към рецептора на hIFN-g, поради което се явяват конкуренти на ендогенния hIFN-γ за свързването му с рецептора, но са неспособни да активират предаването на сигнала от рецептора към ядрото (сигналната трансдукция), т.е. те са биологично неактивни. Мутантните аналози, защитени с двата патента, ще се използват за производство на медикамент за лечение на заболявания, свързани с повишена продукция на ендогенен hIFN- g, като редица нелечими автоимунни заболявания, трансплантна атеросклероза, която води до отхвърляне на трансплантирания орган и други.