Отчет за дейността на фондация „Еврика” през 2022 година

 

 

Верните решения за развитието на една организация се вземат след обективен анализ на постигнатото и резултатите от дейността й. Това в  най-значителна степен ще позволи да се очертаят насоките и да се предприемат планирани действия, планове и програми за промени, които да съответстват на настъпилите изменения в условия и необходимости от нови подходи. Това може и трябва да става в съответствието с действащото правно законодателство  и локалното такова на нивото на организацията, записани в нейния Устав при създаването й преди повече от тридесет години.

Следвахме нашите постоянни цели и задачи, но  ги  осъществявахме при нови условия и с възможните  средства и подходи. Стремихме се да съхраняваме доброто и следвахме тези  от тях, които Съвета на фондацията  определи като значими и важни за бъдещето.

Приоритетите също се адаптираха, защото условията се изменяха и продължаваше търсенето на възможното за преодоляване на възникващите трудности и проблеми, прилагахме тези от тях, които като средства ще направят  реални и постижими в нашата дейност новите  технологии и комуникации.

 

І.         За осъществяване на идеалните цели на фондацията

През 2022 година продължихме добрите традиции на организацията. С настоящия отчет за 2022  година продължаваме да  увеличаваме обема и съдържанието на нашата история. Появиха се нови характеристики на работата ни – работа в електронна среда. Следвахме ги и привиквахме всички към работа в електронна среда. Имаше и преминаване от една форма на преподаване и комуникация на учениците с училището в друга. Вечните ни тревоги са за средства и че с тяхното осигуряване ще се случат всички дейности, проекти и желания. По традиция ще следваме целите и задачите, които формулирахме заедно преди година.

  1. За получаването на природо-научни, технически и икономически знания, умения и култура в подрастващото поколение, подпомагане на обучението и квалификацията на млади хора с изявени способности в областта на природните науки, техниката и управлението.

Съзнавали сме го, правили сме го и ще продължаваме да го правим като  поставяме в центъра на вниманието формирането на интереси и нагласи към новата техника и технологии. Тези интереси ще направят мотивиращи сред тях потребностите да учат, да намират дори сами пътища и средства за решаване на проблеми. До неотдавна това споделяха и определяха само отделни организации като нашата. Сега трябва да променяме мащабите и действията си, да се обединяваме в общото дело и да създаваме условия за по-добри резултати.

Стараем се да намираме  вярната и точна преценка на това, което наричаме естествени интереси и насочването им към новите професии, към овладяването на знания и умения с приложение в новите технологии в производства чрез широка цифровизация  и прилагането на тези знания в развиващите се нови производствата,  към  конструирането и създаването  на изделия, които са резултат от прилагането им в практиката и постепенна промяна и широко навлизане на цифровизацията и компютърните технологии, водещи до повишаване на производителността и конкурентноспособността на българските изделия.

В новото време наричаме това СТЕМ образование.

През последните години държавата прави не малко за навлизането на повече техника и ангажирането на учителите в тази отговорна дейност. СТЕМ програмата осигури средства, за да може във всяко училище да има поне един СТЕМ кабинет, до който имат достъп учениците, а в скоро време тези кабинети ще стават повече и по-добре обзаведени. Някои осъществени наши проекти станаха част от тази мащабна дейност в училищата. Участието ни в СТЕМ програмата в училищата и университетите стана част от подкрепата ни за учащите се.

Увеличаваме мащабите на традиционната ни дейност за финансова подкрепа чрез предоставяне на стипендии. Опитът, който натрупахме през годините помагаше дори и в тези трудни времена да преодоляваме трудностите, породени от  ковид кризи, войни, разделение на обществото и т.н. При анализа на кампанията и участниците в нея излязоха на яве някои тенденции сред стипендиантската  кампания. Трябва да отбележим, че основния проблем, който явно повлия на нивото на подготовка на студентите в последните две години е он-лайн обучението в университетите. При провеждането на конкурсите за стипендии пролича видим спад в подготовката на участващите в надпреварата, включително и  сред традиционните отличници. Трудно намирахме най-добрите дори в специалности като архитектура, строително инженерство, аграрни науки и ветеринарна медицина, където в предходни години конкуренцията е била изключително силна. В определен смисъл това се дължи на наложеното от пандемията дистанционно обучение, което не може да е със същото при живо общуване и мобилизация.

Все пак останаха студенти с висок капацитет  и трайни интереси, които ще продължат да бъдат най-търсени и заради  знания, които не отстъпват на знанията  на колегите им в най- престижните световни университети в специалности като медицина, биология, химия и трудностите, които са резултат от съчетаването на условията, в които са работили и работят тези младежи, нарастналите изисквания на оценителите.

Мотивиращо подейства и това, че председателят на Съвета на фондацията акад. Боянов направи лично дарение за стипендия. Неговият баща д-р Любен Боянов е поставил основата на изграждането на поликлиниката в Студентския град.  В памет на акад. Благовест Сендов, един истински български учен, прозорлив и успешен ръководител и реформатор, радетел за развитие на образованието, общественик, държавник и родолюбец, Съветът на Фондация „Еврика“ учреди нова именна стипендия за постижения в областта на изчислителната математика и математическото моделиране. Новите именни стипендианти бяха определени чрез  открит и публичен конкурс, като се следваха принципите на равнопоставеност и прозрачност и в съответствие с Основните правила. Привлякохме в кампанията ни университетските ръководста, студентските организации  участници в наши проекти. Важна роля в информационната ни кампания имаха и бившите ни стипендианти.

През последната година с решение на Съвета на фондацията беше увеличен размера на именните стипендии и за учебната 2022/2023 година студентите ще получат годишна стипендия в размер на 3 000 лева.  Считаме за справедливо да предложим и Съвета да увеличи размера и на стипендиите за постиженията в олимпиадите. Ще предложим от новата учебна 2023/2024 година размерите на стипендиите за олимпийците да са както следва: 2000 лв. за златен медал; 1700 лв. за сребърен медал; 1600 лв. за бронзов медал. Специалната стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан“ и тази в изпълнение на условия по договор за дарение за учебната 2022/2023 година са в размер на 2 500 лв. Наред с традиционно големия брой кандидати от СУ „Св. Кл. Охридски“, МУ – София, УАСГ, УНСС и ПУ „Паисий Хилендарски“, отчитаме нарастване на интереса и броя на кандидатстващите студенти от НВУ “В. Левски“, Филиал „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен, ВВВУ „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия, Медицински университет – Варна, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ – Варна, РУ „Ангел Кънчев“, Аграрен университет – Пловдив, Медицински университет – Пловдив, Бургаски свободен университет, Икономически университет – Варна, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, ШУ „Еп. Константин Преславски“, У-т „Асен Златаров“ – Бургас и Тракийски университет – Стара Загора. Като негатив, трябва да признаем  липсата на достатъчно и качествени кандидати от Технически университет – София. Навярно част от причините за това се крият и в това, че фирмите искат да имат лични контакти със студентите, за да ги ангажират с практики още в университета. Готови са и предлагат директно по-големи стипендии.

През 2022 година беше запазена традицията на  средношколските отбори по математика, информатика, физика, химия и биология да  печелят медали и отличия в престижни олимпиади и състезания. В 63-та Международна олимпиада по математика българските гимназисти спечелиха 5 медала и една почетна грамота в надпревара с 606 състезатели от 101 държави. Злато спечели досегашния ни стипендиант Борислав Кирилов. Сребърните медали спечелиха Марин Христов от СМГ, Мартин Копчев от ПМГ – Габрово и Иван Тагарев от СМГ. Бронзът, на една точка от среброто остана за Божидар Димитров от ПМГ – Силистра.

Най-добрите български информатици направиха силно представяне и спечелиха 4 медала от най-престижния турнир за годината – Международната олимпиада по информатика. В нея  сребърни медали спечелиха стипендиантите на фондацията Атанас Димитров от СМГ и Деян Хаджи-Манич от МГ – Варна. Бронзовите заслужиха Мартин Копчев от ПМГ – Габрово и Андон Тодоров от СМГ. Инициативата за провеждане на международна олимпиада по информатика е българска. През 1987 г. акад. Благовест Сендов прави предложение на 24-та генерална конференция на ЮНЕСКО. От тогава се провежда тази олимпиада и България е участвала във  всички олимпиади и от тях имаме престижно класиране и награди. Така беше и през отчетната година. Един от ръководителите на българските отбори беше сегашния носител на именната стипендия „Акад. Блавест Сендов“ на Фондация „Еврика“ Илиян Йорданов.

Отлично беше представянето на българските участници в международната олимпиада по физика и там отново бяха определени потенциалните наши стипендианти. Те са тези, които спечелиха 1 златен, 1 сребърен и 3 бронзови медала. Това е най-силното представяне на България от създаването на олимпиадата и първото ни злато от 2013 г. насам. Златното отличие завоюва стипендиантът на Фондация „Еврика“ Александър Проданов – вече студент в СУ „Св. Кл. Охридски“. Със среброто се окичи новият ни стипендиант Маргулан Исмолдаев от МГ – Варна, а бронзовите отличия спечелиха Явор Йорданов от НПМГ, Александър Русев от ПЕГ – Варна и Виктор Михайлов от СМГ.

С високи резултати ни зарадваха и олимпийците по биология. Златният медалист и стипендиант на Фондация „Еврика“ Петър Жотев постигна  втори резултат в олимпиадата, което е най-силното представяне на български участник  в историята на турнира. Сребърният медал спечели Борислав Стоянов от 125 СОУ – София, а бронзовите отличия останаха за Любослав Иванов от ПЧМГ и Яна Атанасова от НПМГ. За  отбелязване е, че вече състезателите израстнаха и единият  от ръководителите на българския отбор  е наш доскорошен стипендиант д-р Радослав Александров от Института по молекулярна биология при БАН.

Много силно беше представянето и на  българските участници в Международната олимпиада по химия, където те завоюваха 4 медала. Българите  спечелиха 1 златен и 3 сребърни медала. Със злато се окичи стипендиантът на Фондация „Еврика“ Павел Николов, а среброто остана за Самуил Петков, Крум Александров и Явор Христов.

Изключително силно се представиха българските участници в Европейския конкурс за млади учени EUCYS’2022 в Лайден, Нидерландия. Това е 33-то издание на конкурса, който е създаден по инициатива на Европейската комисия и има за цел да отличи най-добрите ученически научни проекти. Нашият стипендиант Петър Жотев се представи в сферата на биологията с проект за тестване на нова технология за използване в животновъдството, която ще позволява предварително да се избира полът на животните. Български отбор, съставен от гимназисти по физика, химия и биология, стана абсолютен шампион и завоюва златните медали в X международен турнир на младите естествоизпитатели (IYNT). Вторият отбор на България също направи силно участие и спечели бронзови отличия. Родните ни ученици се конкурираха с над 100 участници от над 10 държави през месец август 2022 г. в Грузия. Това е най-младият турнир по природни науки и за разлика от олимпиадите, в тази надпревара задачи не се решават на място, а се търсят решения на определени научни проблеми. Български гимназисти спечелиха 28 медала от престижната международна Жаутиковска олимпиада по математика, физика и информатика (IZHO). След много силно представяне нашите ученици завоюваха 6 златни, 11 сребърни и 11 бронзови отличия в конкуренция с над 1000 участници от повече от 20 държави.

Българските ученици Радостин Чолаков от МГ – Пловдив и Илияс Номан от СМГ получиха две от специалните награди на най-голямото състезание за гимназисти, свързано с наука и инженерство в света – Renegeron International Science and Engineering Fair. Нашият стипендиант Илияс Номан , който трябваше без почивка да се яви на конкурса след участието си на Балканиадата по математика, получи стипендия за следване в UNIVERSITY OF ARIZONA в размер от 10 000 $ на година. Досегашният наш стипендиант Мартин Копчев спечели международния конкурс по програмиране CodelT’2022. Негов подгласник стана Андон Тодоров, също наш стипендиант.

Равносметката ни за учебната 2022/2023 година показва, че Фондация „Еврика” има 42 стипендианти, от които: 16 са отличени с именни стипендии; 1 е  носител на стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ по целево дарение; 1 носител на стипендия също по целево дарение за студент по медицина; 4 студенти и ученици, носители на златен медал от международни средношколски олимпиади; 10 студенти и ученици, носители на сребърни медали от международни средношколски олимпиади; 10 студенти и ученици, носители на бронзови медали от международни средношколски олимпиади. Разпределението на стипендиите по университети и училища е следното: 10 от тях са представители на СУ „Св. Кл. Охридски”; 7 на Медицински университет – София; 3 на НВУ „В. Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен, 2 на ВВВУ „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия, ПУ „Паисий Хилендарски“ и по 1 на Медицински университет – Пловдив, УНСС – София, Икономически университет – Варна, ШУ „Еп. Константин Преславски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, ЛТУ – София. Стипендианти на фондацията са и ученици, лауреати от международни олимпиади, които учат в СМГ „Паисий Хилендарски“, МГ „Гео Милев“ – Плевен, МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна, НПМГ – София, ПМГ – Силистра.

Вече двадесет  и две години друг наш успешен проект, какъвто е Ученическият институт по математика и информатика /УчИМИ/ продължава да действа в посока откриване и поощряване на творческия научен талант и потенциал на българските ученици в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. Във време, когато  и преподаватели, и ученици изпитват трудности от общуването, което е  предимно онлайн, изявите в рамките на УчИМИ ни дават възможност да оценим възможностите и да се радваме на успехите на младите хора именно благодарение на технологиите. През 2022 година УчИМИ проведе успешно традиционните си сесии – Ученическа конференция и Ученическа секция към Пролетната конференция на Съюза на математиците в България, както и лятна изследователска школа с международно участие.

УчИМИ е създаден от Фондация „Еврика”, съвместно с Института по математика и информатика на БАН, МФ „Св. св. Кирил и Методий” и Съюза на математиците в България  /СМБ/ като дългосрочна програма за работа на известни български учени с ученици от средните училища с изявени способности в областта на математиката и информатиката. От своето създаване досега той се утвърди като престижно и желано средище от национален мащаб. Това е един модел и за другите области на науката, където могат да се обединяват усилията за подкрепа на първите стъпки в науката на бъдещите изследователи.

Двадесет и втората ученическа конференция (УК’22) на УчИМИ се проведе на 21 и 22 януари 2022 г. Представени бяха 40 проекта на 47 ученици – 27 проекти по информатика и ИТ и 13 по математика. Авторите на най-добре класиралите се разработки получиха:

  • покана за участие /ако не са в 12 клас/ в интервюто за определяне на българското участие в RSI’22;
  • покана за участие в ученическата секция на 51-та Пролетна конференция на СМБ /от 5 до 8 април 2022 г./ в гр. Трявна.

УК’22 е първата конкурсна сесия на УчИМИ за учебната година. В нея участват ученици от 8 до 12 клас от всички училища в страната. Учениците разработват проекти по математика, информатика и информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководство на научен ръководител или консултант. В направлението по математика, почетна грамота за отлично представяне получи Ангел Райчев от 125 СУ „Боян Пенев“ – София. Грамоти за отлично представяне и медал получиха 5 проекта на ученици от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив; Американски колеж – София; СМГ „П. Хилендарски“ и ППМГ „Гео Милев“ – Стара Загора. Специална награда за научно-приложна разработка получи Павлин Панов от ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич. С грамоти за много добро представяне бяха отличени 7 проекти на ученици от Akademia High School, Варшава; ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич; ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали; МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив и СМГ „П. Хилендарски“. В направлението по информатика и ИТ с почетна грамота за отлично представяне беше удостоен Христо Тодоров от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил за проект „Изследване на интерпретируемостта на модели от областта на машинното обучение чрез анализ на ДНК секвенция“. Грамоти за отлично представяне и медал получиха 12 проекти на ученици от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна; ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца; ППМГ „Гео Милев“ – Стара Загора; СУ „Саво Савов“  – Пирдоп; МГ „Баба Тонка“ – Русе; СМГ „П. Хилендарски“; МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив; 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – София. Със специални награди бяха отличени 5 проекта на ученици от ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич; МГ „Баба Тонка“ – Русе; ППМГ „См. Кл. Охридски“ – Монтана; НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – София; ППМГ „Добри Чинтулов“ – Сливен. С грамоти за много добро представяне бяха отличени 14 проекти на 20 ученици от ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич; ППМГ „Св. Кл. Охридски“ – Монтана; АЕГ „Гео Милев“ – Русе; МГ „Баба Тонка“ – Русе; ППМГ „Добри Чинтулов“ – Сливен; ППМГ „Васил Левски“ – Смолян; СМГ „П. Хилендарски“; НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – София; ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград и 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ – София. На УК’22 бяха присъдени и няколко специални награди от партньори и приятели на УчИМИ: награди на International Forum Secure Digital Future – две грамоти за отлично представяне на ученици от ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали и СМГ „П. Хилендарски“; две грамоти за ментор на проекти от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил и СМГ „П. Хилендарски“.

Ученическата секция /УС’22/ на УчИМИ се проведе от 5 до 8 април 2022 г. в град Трявна в рамките на 51-та Пролетна конференция на СМБ. Участваха ученици от 8 до 12 клас с проекти /реферати/ по математика, информатика и информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководство на научен ръководител или консултант. Авторите на проекти, получили грамоти за отлично участие в УК’22 бяха освободени от такси, а разходите на останалите участници се финансираха от училищата, секциите на СМБ, други организации и фирми. Авторите на най-добре класиралите се разработки на УС’22, които не са 12 клас, получиха покана за участие в 22-та Лятна изследователска школа с международно участие от 24 юли до 13 август 2022 г. Част от темите, които бяха обсъдени по времето на 51-та Пролетна конференция на СМБ бяха свързани с тенденциите в STEM образованието и развиването на STEM компетентности, ролята на учителя по математика и на учебните програми за формиране на математическа компетентност у обучаващите се. В направлението по математика на УС’22 с грамоти за отлично представяне и медал бяха отличени 9 проекта на ученици от ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич; ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово; МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив; Американски колеж – София; СМГ „П. Хилендарски“. С грамоти за много добро представяне бяха отличени 3 проекта на ученици от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил; МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив и СМГ „П. Хилендарски“. Специална награда за дебют беше присъдена на Матей Минев от ППМГ „Св. Кл. Охридски“ – Монтана с научен ръководител Бистра Цонева-Луканова. Специални награди бяха присъдени и за още 5 проекти на ученици от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово; НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – София; ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград; ППМГ „Нанчо Попович“ – Шумен и Школа „А&Б“ – Шумен; ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич; СМГ „П. Хилендарски“. С грамоти за много добро представяне бяха отличени 9 проекти на ученици от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил; ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново; МГ „Баба Тонка“- Русе; ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич. Пловдивският университет „П. Хилендарски“ официално призна за отлични конкурсни оценки при кандидатстване във факултета по математика и информатика за учебната 2022/2023 година на дванадесетокласниците: с отлично представяне /6.00/ и със специална награда /5.80/. На УС’22 бяха присъдени и връчени грамоти за отлично представяне и иновативни разработки от Международния експертен форум „SECURE DIGITAL FUTURE“  на още 5 проекти на ученици от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив; СМГ „П. Хилендарски“; 9 ФЕГ – София и ППМГ „Св. Кл. Охридски“ – Монтана.

От 7 до 11 април 2022 г. се проведе 28-та Международна конференция за млади учени /ICYS – International Conference for Young Scientists/ с виртуален домакин Белград, Сърбия. България традиционно участва с две разработки – по една в направленията математика и компютърни науки. Първата беше представена от деветокласничката Демира Недева от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, а с проект по компютърни науки се представиха Анастасия Людмилова и Деян Хаджи-Манич от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна. Двата проекта бяха селектирани за участие от УчИМИ. Сред конкуренция от общо 90 участници от 15 държави нашите участници се представиха отлично и завоюваха бронзови медали, а също и сребърни медали в отделното състезание за кратко представяне на проектите с постери.

След финално интервю пред жури бяха избрани българските ученици, които ще участват в Международната лятна изследователска програма (RSI) в Масачузетския технологичен институт (MIT). Това са Радостин Чолаков от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив и Деян Хаджи-Манич от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна.  На финалното интервю се конкурираха 11 ученици от 10 и 11 клас, показали отлични резултати с проектите си, представени на двете конференции на УчИМИ през 2022 г. Всяко лято 80 изявени ученици от цял свят се събират в MIT и имат възможност да преживеят целия изследователски цикъл от началото до края. Те четат най-актуалната литература в своята област, изготвят и изпълняват подробен изследователски план и представят устни и писмени доклади в стил конференция за своите открития. Обучаващите се в RSI участват първо в седмица на интензивни STEM-класове, където с тях работят изтъкнати преподаватели. „Сърцето“ на RSI е петседмичният изследователски стаж, където учениците изготвят своите индивидуални проекти под ръководството на ментори, които са опитни учени и изследователи. По време на последната седмица на RSI учениците подготвят писмени и устни презентации на своите изследователски проекти. Участието на българските ученици в международната школа RSI е възможно благодарение на учредителите на УчИМИ – СМБ, Фондация „Еврика“, МФ „Св. св. Кирил и Методий“, ИМИ – БАН, АФБ/.

22-та Лятна изследователска школа /ЛИШ’22/ се проведе от 24 юли до 13 август 2022 г. в град Варна. Това е изследователска школа за талантливи ученици с изявен интерес в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. Школата съчетава най-добрите практики от водещи програми за изследователска работа на ученици от средното училище, като RSI, с уникалната възможност на една динамична среда за обучение. Учениците работят с научни ръководители /ментори/, които обикновено са учени от БАН, бивши възпитаници на УчИМИ – студенти в едни от най-добрите университети в света по математика и информатика.

Всеки ученик работи по индивидуална научно-изследователска тема от предизвикателни, но интересни области като комбинаторика, теория на числата, компютърни науки, моделиране, софтуерно разработване, роботика и др. Програмата включва лекции по актуални научни проблеми и модерни технологии, срещи с представители на сектора и различни академични институции, дискусии по важни въпроси, като етика в науката, отговорна научно-изследователска работа и иновации. През 2014 г. бе  създаден Ученически институт за подкрепа на децата с интереси във всички области на науката и изкуствата. Над 380 проекта на повече от 500 ученици от над 36 града в страната са рецензирани от специалисти и представени пред публика. Дадени са над 300 научни консултации. Съвместната програма на МОН и БАН „Образование с наука“ е следващата стъпка в създаването на цели школи от млади изследователи. Държавата и науката са категорични – въвеждането на иновативни практики и методи в обучението е от първостепенна важност за образованието. Тук е и мястото на Фондация „Еврика“ да продължи работата и взаимодействието в това направление, защото само образованата нация има шанс в света на нови и нови предизвикателства. В работата си фондацията се стреми да не изостава от актуалните теми и проблеми в образованието. Дори това, че по време на пандемията се наложи да се намират нестандартни подходи, позволяващи съчетаването на училищните занимания да се пригодят към повече с учителите и да се оптимизират условията чрез въвеждането на новите технологи в малките и отдалечени училища. Налага се по-активно да се търсят форми за контрол, да се работи по-близко с учителите и да се променя съдържанието на уроците и учебните програми и в тази промяна да се развива капацитета на учителите, да се създават помагала за самостоятелна работа, но и творческа работа. Такива възможности се крият в клубна работа, допълваща стандартния учебен процес.

Мащабните  инвестиции за образование, които са планирани по Плана за възстановяване и развитие се очаква да се осъществят  до 2026 г. и  България да получи над 480 млн. лв. за изграждане на цялостна образователна СТЕМ среда от ново поколение в българските училища. Това ще позволи във всяко от 2240-те учебни заведения у нас да се изгради СТЕМ кабинет или център, които може да са под формата на лаборатории, високотехнологични класни стаи, работилници, научни центрове  То ще има влияние и за осъществяването на професионално образование,  дуалното  обучение, но за тази цел трябвd да  търсим възможности да увеличаваме съвместната работа с фирмите и да намерим място за извънкласната работа.

Въпреки известно забавяне, породено от Ковид кризата, успяхме да проведем шестото издание на конкурса–изложение „Младежко техническо творчество“ при домакинство на град Горна Оряховица. Над 40 ученически и студентски екипи от страната представиха научните си разработки. Участваха над 190 младежи. Младежкото техническо изложение в Горна Оряховица традиционно събира и сплотява подрастващи технически таланти от цяла България, които демонстрират най-актуалните си иновации и разработки. Целта е да се даде възможност за популяризиране и изява на творческите търсения на ученици и студенти, както и за засилване на връзката между професионалното образование и бизнеса. Изложението е с конкурсен характер и в него се включват екипи от професионални гимназии, технически университети, иновативни фирми и индивидуални участници. Показани бяха разработки в областта на електрониката, електротехниката, софтуера и мехатрониката.

През 2022 г. продължи съвместната ни работа с Националния политехнически музей по изпълнението на проект „АКАДЕМИЯ ПО РОБОТИКА – Леготех“. Участниците бяха разпределени в 2 групи ученици на 7-8 годишна възраст; 3 групи ученици на 9-12 годишна възраст. В резултат от проведените занимания и обратната връзка с участниците и техните родители, може да обобщим, че заложените в програмата цели са успешно изпълнени. Курсовете по роботика дадоха на децата допълнителна възможност да експериментират и развиват способност за стъпково решаване на проблеми и анализ, да мислят логически и аналитично, изучавайки фундаменти в програмирането. Опитът от съвместната ни дейност с НПТМ беше много успешно пренесен и в работата ни с ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково, където създадохме клуб „Валеготех“ и вече една година успешно реализираме проект „За да мога, трябва да знам“. Създаден е модел за информационно партньорство между Компютърна школа „Вале“ и основните училища в региона, с цел новите технологии да предоставят на децата умения и мотивация за превръщането на обучението в дейност за цял живот. Работи се активно за обучение на ученици чрез новото изкуство „Дигитална графика и живопис“ за развиване на ключови умения като: творческо мислене; критичен анализ; работа в екип; инициатива; общуване; математическа грамотност.

За поредна година съвместно с Община Хасково, ОНЧ „Заря-1858“ и Компютърна школа „Вале“ проведохме Тринадесетия международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ Хасково’2022. Благодарни сме за подкрепата  на Еврокомисаря по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел. Представени и оценени бяха 343 компютърни рисунки, 296 колажа и 105 творби на млади хора от чужбина. Този международен конкурс беше включен в картата на Европейската година на младежта 2022.

Готови сме да продължим да бъдем добри партньори на МОН и Националните организации и образователни структури за осъществяване на нови дейности и инициативи, включително международни  в  помощ на личностното развитие, овладяването на  умения и пригодността за професионална заетост на учениците и младежите. Дългосрочен приоритет е развитието на партньорства между образованието и бизнеса, на връзки с местни работодатели и подпомагането на успешната реализацията на младите хора на трудовия пазар чрез дейности като менторство, стажуване, обучения, предлагани и реализирани от местни предприемачи.

Стремим се да сме полезни и да предлагаме и участваме с добри проекти в Националния план за изяви по интереси на децата и учениците. Общо 85 конкурса, фестивали и други форуми са включени в Националния календар за учебната 2022/2023 година. От тях една международна и 36 национални прояви са записани в направление „Наука и технологии“.

В отчета сме представили информация за редица добри примери на дългосрочна и ефективна съвместна работа с университети, неправителствени организации, бизнес организации и други институции в интерес на талантливите и любознателните млади хора.

 

  1. За стимулиране на младежката научно-техническа изследователска, изобретателска и друга новаторска дейност.

Стимулирането на творчеството продължава да е сред приоритетните ни цели. То в най-голяма степен е резултат от добре свършена работа и влияние за формиране на интереси и процесите на подготовка и съвременно образование, независимо от особеностите на условията. Навлизането на новите технологии в обучението и в производствата изискват нови способности и средства и в тази наша дейност те могат да имат най-сериозни постижения. Само с непрекъснато обновяване на средства и съдържание можем да  влияем и на новото отношение към  науката и техниката.

Космосът като тематика продължава да е привлекателна територия за много от децата и младежите. Това е дейност, която е една от малкото,  към която има нарастващ интерес, редом с конструирането с нови средства и конструктори. Правим това заключение на основата на организирания от нас конкурс  „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. През последната година беше неговото ХXIV издание. Конкурсът е включен в Националния календарен план за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката.   Той се ползва с подкрепата на българските учени, работещи в областта на изследването и усвояването на Космоса. Всички трябва да отдадем заслуженото за успеха на този конкурс на личната ангажираност на първия български космонавт ген. Георги Иванов. Сигурни сме, че той действа като магнит за децата дори  само с присъствието си и увлекателните разкази за случвалото си при подготовката и осъществяването на неговия полет. Към тях трябва добавим и доц. Таня Иванова, от която участниците в този конкурс научаваха за постиженията на българската наука, за някои нови  експерименти и конкретни постижения на българската космическа наука. Тя, като председател на журито, използва дори защитите, за да подскаже идеи за развитие на проектите или да ги насочи към още по-значим обективизъм, съчетан с нови знания за Космоса и звездите.

През 2022 г. в конкурса участваха 1 559 ученици от 8 до 18 години с 1 540 проекти в пет тематични направления. Изключително голяма е заслугата на учителите, които работиха целогодишно с учениците за подготовка на проектите на участниците във всичките направления. Благодарни сме за помощта от страна на медийния ни партньор- вестник „Аз буки,  с помощта на който популяризирахме резултатитеот конкурса.

След мъчителни две години, подвластни на Ковид кризата, успяхме да се върнем с пълна сила към организирането и провеждането на официално тържество в Деня на Народните Будители в Националния политехнически музей за връчване на  наградите на лауреатите от XXIV Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“. Патронът на конкурса, първият български космонавт генерал Георги Иванов приветства участниците в тържеството и връчи наградите на лауреатите и техните научни ръководители. Приветствие към участниците в тържеството поднесе Красимир Стоянов – дубльор на втория български космонавт.

Победителят в направлението на конкурса за идеи за научни и технически експерименти Горан Дулев от ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора направи презентация и представи своята разработка на тема „Йота двигателите. Най-мощните транспортни средства, които човечеството може да достигне”. Председателят на специализираното жури доц. Таня Иванова говори на тема „50 години България космическа държава“. Домакините на тържеството от Националния политехнически музей експонираха специална изложба с рисунки и макети на участниците в XXIV Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“.

В направлението „Идеи за научни и технически експерименти“  през 2022 година участваха 12 ученици от Пловдив, Стара Загора, София и Варна. Специализираното жури оцени и класира постъпилите проекти на базата на следните критерии:

– тематична насоченост ;

– съдържание и представяне;

– оригиналност на авторските идеи;

– провеждане на изследвания и експерименти.

Най-добре се представи десетокласникът Горан Дулев от  гр. Стара Загора с научен ръководител Тонка Иванова, когото споменахме по- горе. Обект на неговите изследвания са най-мощните транспортни средства, които човечеството може да достигне. Бяха представени три различни нива на бъдещите космически транспортни средства, илюстрирани със схеми на всички конструкции. Много високо бяха оценени и проектите на ученици от Първа езикова гимназия – Варна и Езикова гимназия „Пловдив“.

В Направлението „Модели и макети на космически обекти“  бяха представени 65 макети и модели на 83 ученици от: ППТГ „Никола Вапцаров“, гр. Банско; ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Разград и ЦУТНТ – Разград; ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас; СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница; АЕГ „Гео Милев“, гр. Русе; ОУ „Гео Милев“, гр. Садово; ОУ „Д-р Петър Берон“, село Приселци, община Аврен ; 122 ИОУ „Николай Лилиев“, гр. София; СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй; ОУ „Райна Княгина“, гр. Пловдив; СУ „Васил Левски“, гр. Главиница; Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“, гр. Велико Търновои др.

Макар и най-ново, направлението за графични произведения, създадени с помощта на компютър има вече седемнадесет годишна история. Журито имаше възможността да разгледа и оцени много интересни и  качествено изработени проекти като сайтове, компютърни игри, игри за мобилни телефони, презентации, уеб базирани творби със задълбочен и много съдържателен проучвателски характер за необятния Космос. Продължава да расте участието с компютърни рисунки и колажи. Свои разработки и творби  представиха 122 участници в националния конкурс. Особено активни и атрактивни бяха проектите на учениците от: МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна , I СУ „Св. Седмочисленици“, гр. Търговище,Компютърна школа „Вале“ при ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково , ОУ „Братя Миладинови“, гр. Бургас; ПГ „Константин Фотинов“, гр. Самоков; ОУ „Димитър Петров“, гр. Сливен , ОУ „Цар Симеон I“, гр. Варна.

В направлението за литературни творби участваха участваха 84 млади автори с 92 произведения. Отличиха се учениците от ППМГ „Добри Чинтулов“, и др.

И през изминалата година, по понятни причини,  най-много бяха участниците от средите на младите художници. В него взеха участие 1258 млади представители от 116 училища и други извънучилищни звена. Най-активни бяха учениците от: 38 ОУ „Васил Априлов“, гр. София; II СУ „Проф. Никола Маринов“, гр. Търговище, от село Горна Малина; НУКК – София; СУ „Отец Паисий“, гр. Самоков и др.

Сред конкурсите за изява на ученическото творчество в науката, техниката и технологиите са тези, които провеждаме заедно с Националния дворец на децата. Чрез съвместната си дейност с НДД осъществяваме успешно своята политика за подготовка на децата и учениците във формите по наука и техника в свободното им от училище време. Националните научно-технически изяви с ученици от 5 до 7 клас  бяха  от 16 до 21 юни 2022 г. в село Кранево. В тях се включиха 86 ученика от ОУ „Иван Вазов“, село Дебнево, СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Троян, СУ „Васил Левски“, гр. Троян, ОУ „Иван Хаджийски“, гр. Троян, ОУ в Белово, община Пазарджик, ЦПЛР – Кюстендил, ЦПЛР – Сливен, ЦПЛР – Шумен, ЦПЛР – Крумовград, ОДК – Пловдив, ЕГ „Иван Вазов“, гр. Пловдив, НДД, 18-то СОУ – София, ЦПЛР – Казанлък, ЦПЛР – Велико Търново и ЦПЛР – Варна. За първи път в състезанието взе участие ученичка от гр. Братислава, Словакия. Състезанията се проведоха по предварително обявените модули с използването на съвременен образователен софтуер и осигуряването на необходимите  устройства за изпълнението на практическата част. В същия период на месец юни 2022 г., отново в Кранево се проведоха и Националните конкурси по наука и технологии с ученици от 8 до 12 клас. След предварителна селекция до публична защита бяха допуснати 67 участника от Севлиево, Сливен, Пловдив, Шумен, София, Крумовград, Варна, Троян, Русе, Перник, Враца и Плевен в конкурсите за  ел. прибори; устройства и комуникационни средства, програмни продукти; бизнес-проекти; химия; хранително-вкусова промишленост; екология; физика и астрономия; фермерство; енергийна ефективност. Успоредно с провеждането на научно-техническите конкурси се състоя и изложба с демонстрации на ученическо творчество. Участието на много ученици и ръководители от различни населени места беше използване за запознаването им с възможностите, които Фондация „Еврика“ предоставя на младите хора за участие в нейните  програми. Името и логото на фондацията бяха вписани и изобразени във всички правилници, програми, афиши и регламенти на изявата. Благодарение на доброто сътрудничество с Националния дворец на децата, както и с  Българската федерация по автомоделни спортове, Българската федерация по корабомоделен спорт, Българската федерация по авиомоделизъм, успяхме да организираме и проведем успешно Националните ученически състезания по моделизми.

Красиви модели и атрактивни надпревари предложиха стартовете от Националното ученическо състезание по авиомоделизъм, което се проведе от 12 до 15 май 2022 г. в град Ловеч. В него премериха сили 21 отбора в две възрастови групи. По същото време  и отново с любезното домакинство на община Ловеч и ЦПЛР – ОДК – Ловеч се проведоха и националните ученически състезания по ракетомоделизъм. В тях участваха 144 деца и ученици от МК – Ловеч, СК „Моделист“ – Каспичан, СК „Моделист“ – Севлиево, СК „Моделист – Горна и др.

От 5 до 7 юни 2022 г. в град Пазарджик се проведоха националните ученически състезания по автомоделизъм и корабомоделизъм. В тях взеха участие над 102 деца и ученици от Автомоделен клуб – гр. Левски, ЦПЛР – Никопол, СТМК – Враца, МК „Кинетик“ – Русе, МК – Велико Търново, СК „Моделизми“ – Казанлък  и НДД – София.

За поредна година подкрепихме организирането и провеждането на Конкурс за нестандартни летателни апарати, изработени от ученици „ИКАР ‘2022“, който се проведе в рамките на авиошоу „ОСОГОВО“ – Кюстендил. Това е инициатива на ОДК – Кюстендил и Клуб за аерокосмически технологии „ЗОДИАК“. В конкурса взеха участие ученици от 1-ви до 12-ти клас от Кюстендил, Земен, Перник, София и Севлиево.

Над 400 деца и ученици от цялата страна се включиха в XXXI Международен екологичен форум „Сребърна’2022“. В неговите рамки се проведе конкурс за ученически проекти по екология и опазване на природната среда „Сребърна 2022“ и Международен конкурс за рисунка, есе, стихотворение, разказ на тема „Планетата Земя – безценен дар“. Получихме над 250 рисунки и 80 литературни творби. Бяха представени и 27 проекти от 14 населени места у нас, както и два проекта от румънските градове Констанца и Кълъраш. Форумът беше посветен на Световния ден на околната среда и на Зелената седмица.

През месец април 2022 г. се проведоха заключителните изяви на Националното ученическо състезание „Природата – наш дом“. Включиха се над 330 ученици от 1 до 12 клас от НДД – София, от много градове от страната и два колектива от чужбина. Продължи работата по дългосрочните проекти с Компютърна школа „Вале“ към ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково и Националния политехнически музей.

Общите цели за развитие на творчеството на учениците много често ни обединяват в общи проекти със Съюза  на физиците в България. По традиция двете организации са съорганизатори на Националната конференция по въпросите на обучението по физика. Темата на Юбилейната 50-та конференция беше „Климатичните промени и образованието по физика“. Тя се проведе през месец юни 2022 г. в град Варна. В Рамките на форума се проведоха традиционната Младежка научна сесия за ученици и студенти на тема „Физика, околна среда и климатични промени“, Националният конкурс за есе на тема „Физика, физици и околна среда“ и Националният фотоконкурс „Физика и климат“. Целта на Младежката научна сесия беше да създаде интерес у младите хора към физиката и природните науки и стимулирането им към професионален избор, свързан с науката и технологиите. Темата на сесията постави акцент върху борбата с климатичните промени, която изисква промени и в нашето поведение, култура и начин на живот, както и пряко ангажиране на гражданите. Представени бяха 45 проекти с 80 участници в две възрастови групи от 30 училища, една обсерватория, академия „Никола Тесла“ – София и STEALM ACADEMY. Издадена беше и специална брошура от Младежката научна сесия.

И пак съвместно с физиците за първа година бяхме съорганизатори на „Астропарти Вършец“, съвместно със Средно училище „Иван Вазов“ – гр. Вършец. Изявата предизвика голям  интерес от цялата страна. Това събитие е насочено към ученици и учители с интерес към астрономията. Радваме се, че успяхме да привлечем най-добрите астрономи и популяризатори на астрономията в страната като гост-лектори, които запознаха аудиторията с последните открития в света на астрономията и с българския принос чрез популярни лекции, практически дейности и наблюдения. В Астропарти Вършец взеха участие около 100 ученици, учители и гости от София, Кнежа, Перник, Враца, Бяла Слатина, Ловеч, Попово, Своге, Смолян, Дупница, Русе и Варна. Като продължение на тази наша интересна и полезна дейност е сключения договор в края на 2022 г. с Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси /ОЦИДЗИ/ към Община Долна Митрополия за реализиране на съвместен проект за организиране и провеждане на „Астро парти Байкал 2023“. То се провежда всяка година, като през 2022 г. се проведе 18-то му издание. Първото Астпо парти се е провело през 2005 г. на регионално ниво, но през годините обхватът му се разшири до национално и международно. Все повече хора проявяват интерес към това събитие. Благодарение на това се създават много нови клубове по астрономия на регионално ниво, предизвиква интерес към астрономията като наука и като предмет в училище. Астро парти Байкал допринася за развитието на регионалната и националната политика на Община Долна Митрополия, Плевенска област и България. Такива  извънкласни дейности са привлекателни за учениците и популяризират забележителностите край река Дунав. Изявата е включена в Националния календар за извънкласни дейности на Министерството на образованието и науката

При добра организация през платформата ZOOM и в партньорство със Сдружение „Териториална организация на научно-технически съюзи с Дом на науката и техниката – Пловдив“ бяха проведени  двете сесии на Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес’2022. В тях взеха участие 72 ученици, студенти, докторанти, млади преподаватели от висши училища, млади специалисти от практиката и техни научни ръководители. Бяха изнесени общо 57 доклади и бяха представени научни разработки в областта на авиацията, машиностроенето, компютърните технологии, земеделието, хранителните технологии, бизнеса и предприемачеството.

От много години Фондация „Еврика“ е сред организаторите на  Националната студентска олимпиада по математика /НСОМ/. През 2022 г. тя се проведе през месец май в Равда. В тази национална проява  взеха участие 67 студенти от 12 висши училища в три отделни групи в зависимост от хорариума по математика в първи курс. Златни медали в съответните състезателни групи спечелиха студенти от СУ „Св. Кл Охридски“, ПУ „П. Хилендарски“, Технически университет – Габрово, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, Русенски университет „Ангел Кънчев“, УНСС, Технически университет – Варна и Икономически университет – Варна. Олимпиадата беше широко отразена в средствата за масова информация и социалните мрежи. Вече има договореност, Националната студентска олимпиада по математика през 2023 г. да се проведе  в София и неин домакин да е СУ „Св. Кл. Охридски“. Продължаваме да сме сред организаторите на продължаващите от няколко години прояви, на които в предходните години сме били съорганизатори или непосредствени участници. Сред тях са: конкурс за наградата на името на д-р Емил Бенатов за изобретатели; Пети банково-финансов форум „Бъдещето на парите“; Третото издание на Националния форум за съвременни космически изследвания с три сесии: „Бизнес и Космос“; Наука и Космос“; Образование и Космос“; последващо събитие на Международния фестивал „Наука на сцената“; Европейска нощ на учените’ 2022; Десетата годишна олимпийска среща на състезателите от националните отбори по природни науки; Пролетен ден на отворените врати на Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“; Откриването на нова учебна лаборатория по автоматизация на проектирането в електрониката с активната подкрепа на два от гигантите в света в полупроводниковата индустрия и микроелектрониката – Global Foundries, производител на полупроводникови интегрални схеми и Gadence Systems, производител на на широк набор от софтуерни инструменти за проектиране на електронни системи; изложението „Изобретения, трансфер, иновации“ и други.  Включихме се  и в  кампанията  и номинациите  за наградите „Джон Атанасов“ на Президента Румен Радев. За пореден път наши стипендианти – Мартин Копчев, Атанас Димитров и Деян Хаджи-Манич са сред отличените. Сред наградените е и Радостин Чолаков, участник в няколко проекта на Фондация „Еврика“. Той е най-младият българин с награда в двата най-престижни научни конкурса – EUCYS и  ISEF.

Оставаме верни на принципите си, че когато поемем ангажимент, винаги се стараем да го изпълняваме и през 2022 г. успяхме да реализираме отложената поради Ковид кризата Национална ученическа конференция „ФИЗИКА-ИНЖЕНЕРСТВО-ТЕХНОЛОГИИ“, съвместно с Физико-технологичния факултет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. В нея взеха участие 49 ученика от различни училища в страната. Предоставихме възможност на регионите в страната да сравняват постиженията си в областта на обучението по физика и технологиите . Националната ученическа конференция се проведе по интереси в три групи задачи: презентация на тема от областите физика, инженерство, технологии; участие в изложба /постерна сесия/; решение на предварително зададени експериментални проблеми.

През отчетната година продължихме ползотворното сътрудничество с Научно-технически съюз по строителство в България и  съвместно проведохме 12-та Международна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ DCB’2022 присъствено и online. В рамките на конференцията се проведе и традиционната Студентска сесия, където  най-добре се представиха студентите от УАСГ – София. Издаден беше и сборник с докладите от нея. Тези, за които работихме и през последната година са младите иноватори. Продължаваме да  сме партньори на  Съюза на изобретателите в България не само в конкурса за млад изобретател. Включихме се в организирането на тринадесетото издание на Изложението  за изобретения, технологии и иновации „ИТИ’2022“. Партньори на проекта бяха и са  Патентно ведомство на Р България, Селскостопанска академия и Федерация на научно-техническите съюзи. Допълнително финансиране беше осигурено от БТПП и Столична община. Изложението се проведе от 19 до 24 септември 2022 г. в рамките на Международния технически панаир в Пловдив. По време на изложението бяха  организирани кръгли маси, семинари и работни срещи, на които се разгледаха и дискутираха проблемни въпроси, свързани с успешното участие на изобретатели, новатори и селекционери в програмите по ОП „Иновации и Конкурентоспособност“, а така също и новите изменения на нормативната уредба, свързана със защитата на обекти на индустриалната собственост.

Сред  конкурсите продължават да са популярни тези  за наградите „Еврика“. Те са  за постижения в науката, за млад мениджър, изобретател и фермер. Историята им е вече не години, а десетки години. Наградата за млад мениджър връчихме за тридесет и трети пореден път, за млад изобретател и млад фермер за тридесет и втори пореден път, а наградата за постижения в науката за двадесет и седми пореден път. Малко са проявите и наградите с толкова дълга история.

През последните години мениджърите и предприемачите попаднаха в много  необчайни условия и ограничения, породени от пандемията. Налагаше се да влагат все повече комбинативност, иновативност и професионален усет в работата си. Това промени  и профила на отличния бизнес лидер в трудно предвидимите условия. Младите хора се оказаха на висота и с гордост можем да кажем, че избраните нови лауреати притежават интердисциплинарни знания, отдаденост, способност за поглед  от  различни гледни точки  и усет за новото.

На нас като организация ни помогна това, че бяхме избрали партньори с голям професионален опит. Сред партньорите от дълго време  са вестник „Гласът на земеделеца“, Агро ТВ и предаването „Бразди“ на БНТ. Следва да добавим организаторите на Международното изложение „Пчеларство“, с които провеждаме  общ конкурс за млад проспериращ пчелар. Със Съюза на учените в България поддържаме отлични работни контакти.

Успяхме да направим тържествено връчване на наградите в едно  с връчването на удостоверенията на стипендиантите на фондацията за учебната 2022/2023 година. Това беше и израз на политиката ни за свързването на обучението с последващата реализация,  стимулирането им за развитие в бъдеща модерна и високотехнологична реализация на основата на порасналите им способности и знания. Да отдадат заслужено уважение на постигнатото, присъстваха представители на държавни и обществени организации, университетски ръководители, членове на Съвета на фондацията, членове на специализирани журита, учени, лауреати на наградата „Еврика“ в предходни години, бивши и настоящи стипендианти. Приветствия отправиха акад. Юлиан Ревалски – председател на БАН, Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, проф. Диана Петкова – председател на Съюза на учените в България и акад. Николай Витанов – зам.ректор на СУ „Св. Кл. Охридски“. Прочетени бяха поздравителни адреси от Вицепрезидента Илияна Йотова, Българският Еврокомисар – Мария Габриел, АИКБ и Синдиката на българските учители.

За 2022 година наградата „Еврика“ за постижения в науката беше присъдена на д-р Александър Сираков. Завършил е  Медицинския  университет – София. От началото на 2017 г. е лекар-специализант по образна диагностика и интервенционална неврорентгенология в УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ – София. През 2021 г. придобива специалност по Образна диагностика. Д-р Сираков има впечатляваща кариера за сравнително непродължителния си професионален път, доказателство за което са проведените редица специализации, стажове и курсове по интервенционална неврорентгенология. Общият брой научни трудове за целия творчески период до този момент на д-р Сираков включва  50 научни публикации.

Д-р Александър Сираков получи съвместната награда на Фондация „Еврика” и Съюзът на учените в България за отличната защита на дисертационния  труд „ВРЕМЕННО- СТЕНТ АСИСТИРАНО КОЙЛИРАНЕ”. Посветен е на проучването на възможностите за приложение в клиничната практика на временно-стент асистирано койлиране при руптурирали мозъчни аневризми с широка шийка в условията на субарахноидален кръвоизлив.

Носител на наградата „Еврика“ за млад изобретател на 2022 година е Елица Петкучева.Тя е асистент в Секция „Водородни системи с полимерен електролит“ на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Е. Будевски“ /ИЕЕС/  при БАН. Успешно е защитила  докторантура. Участвала е в разработването и реализацията на 15 проекта. Елица Петкучева е носител на повече от  20 научни награди от национални и международни конференции и конкурси, сред които: първо място в конкурса за млади учени „Проф. Марин Дринов“ на БАН през 2021 г. в направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност“; финалист в категория „Наука и8или технологично развитие“ на програмата „Най-изявените млади личности на България 2020“; първа награда за доклад в секция „Енергетика и енергийни ресурси“ на 16-та Национална младежка научно-практическа конференция – 2019 г.; първа награда в конкурс за млади учени „Акад. Е. Будевски“ – с докторска степен  – 2018 г.; първо място в конкурса „Young and Energetic Scientists“ YES’2018; първо място в конкурса за най-млади учени „Акад. Иван Гешов“ на БАН – 2017 г.; топ три на най-добрите студенти в категория „Химически технологии“ – 2013 г.; VII Национален приз „Студент на годината – 2013“ и други.

Наградата „Еврика“ беше присъдена на Елица Петкучева като съавтор в изобретение „Метод за синтез на електрод за приложение като електрокатализатор за реакцията на отделяне на кислород“. Тя е съавтор на още две изобретения.

За отлично представяне в конкурса за млад изобретател с почетен диплом беше наградена Мария Тодорова – съавтор в пет изобретения.

Христо Пеев получи наградата  „Еврика“ за млад мениджър. Той е софтуерен инженер и предприемач с над 10 години опит. Инициатор е на няколко стартъп компании и е активен посланик на идеята за гъвкава дистанционна работа, чрез която се осигурява баланс между кариерата и личния живот на хората. През 2015 г. основава Motion Software – компания. През 2022 г. компанията на Христо Пеев отбеляза ръст от 400% на оборотните средства спрямо 2019 г. и достигна 11 млн. лв. приходи и 1.1 млн. лв. печалба. Към края на 2022 г. има 125 служители в 17 града в България и представителства в Румъния, Турция и Украйна.

В средата на 2022 г. Motion Software е придобита от американската софтуерна компания Exadel, която е собственост на фонда за дялови инвестиции Sun Capital, а Христо Пеев оглавява отдела по иновациите.

Специализираното жури присъди наградата „Еврика“ за най-добър млад мениджър на 2022 година на Христо Пеев за: глобална визия и подход в развитието на бизнеса и значими бизнес резултати; иновативен управленски подход в търсенето, експериментирането и прилагането на работещи управленски идеи и практики; изявено бизнес лидерство.

За отлично представяне в конкурса за млад мениджър с почетен диплом беше награден Димитър Платов – съосновател и собственик на „Бъзонада“ ООД – за създаване и развитие на сериозен бизнес въз основа на традиционни за българите вкусове и природни ресурси; решителност, гъвкавост и постигнати резултати в производствената дейност и реализацията на продуктите.   

Наградата „Еврика” за млад  фермер на 2022 г. получи Тихомир Тачев. Завършил е Тракийски университет – Стара Загора. Занимава с пчеларство и е регистриран като земеделски производител в село Асеновец, община Нова Загора.  Започва като хоби със 7 пчелни семейства, а сега те вече са 270. Той е приел  пчеларството като професия и прави възможното за него да е резултатно.

Наградите „Еврика“  и техните носители са  образец за подражание. Стараем се да направим популярни постиженията им, стил на работа и виждания за развитие. Следим тяхното развитие, за да може при нужда да им оказваме помощ и подкрепа. За тази цел използваме и експертизата на консултационните кабинети за защита на интелектуалната собственост, по някои правни въпроси на организацията и функционирането на фирмите и неправителствените  организации, за  възможностите за още по-пълноценно използване на новата техника и компютърни технологии. Само през последната година в  кабинета по защита на интелектуалната собственост са предоставени, според отчета му, над 140 безплатни консултации за закрилата й. С негова помощ са оформени и подадени  осем  заявки за полезни модели. И през 2023 г. с Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“ ще се опитаме да бъдем максимално полезни на младите предприемачи, учени и изобретатели, като им съдействаме чрез консултационния кабинет да спестяват средства за защита на марки, патенти, дизайни и услуги, възползвайки се от европейски средства. Консултантите помагат на младите хора, но и на нас самите, когато трябва да правим експертни оценки на проекти.

Правните кабинети на фондацията продължават да бъдат един  наш помощник при осъществяването на ежедневните задачи и все повече се превръщат в основен компонент от целенасочените ни усилия за изработване и представяне пред национални и международни донори на конкурентноспособни проекти  за финансиране. Използваме ги оптимално и при решаването на възникващи правни спорове за защита на авторски права и решаване на възникнали проблеми при спорове с външни контрагенти на различни видове услуги, от които фондацията се нуждае. Правните специалисти са ни от голяма полза и при изпълнение на редица законови изисквания за вписване на обстоятелства, отчети и промени в Регистъра по ЗЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

            И през 2022 година, консултационният кабинет по информационна техника и технологии продължи да функционира успешно. Чрез този кабинет и с участието на член на нашето Изпълнително бюро поддържаме и използваме сайта  на фондацията, за да информираме за прояви и конкурси. Поддържаме страница на фондацията във Фейсбук. Там редовно публикуваме информация за всички наши прояви и такива, в които участваме като съорганизатори.

  

  1. За подпомагане на разпространението на природо-научни, технически и икономически знания и информация

 Друга  област на нашата дейност е разпространението на научни и технически знания. И там  трябва да се променяме в духа на времето. Тези дейности  все още са част и обект на програма „Информация, издания, изяви“. Те търпят  промяна през последните години и ще продължи да е така, защото времето и технологиите налагат своето. Старите подходи и средства вече не са толкова интересни и въздействащи за младите хора и децата.

До  скоро разчитахме на библитеките и издателската си дейност, на лектории и други форми, които бяха изместени от телевизия, радио и други визуални средства и най вече от компютърните технологии  в Интернет с техните огромни информационни потоци.

Много от музеите за техника и природни науки все още задържат внимание към издания –  книги  и периодика, към филмови и телевизионни предавания, предназначени за  масовия потребител и в частност за деца и младежи. Сега всичко това е по-различно. Промените са в две основни направления. Първото, макар и условно, свързваме с популяризация на знания чрез музеи и сбирки, с които се цели да се  въздейства за създаване на интереси сред децата. От години работим в близко сътрудничество с Националния политехнически музей. По свой начин обединяваме, организирани от нас дейности и тези от образователните програми на музея. Стараем се да ги подкрепяме, за да може богатото наследство  да бъде видяно от повече хора. Там преди пет години там създадохме  общия ни Легоклуб. В началото  сложихме основа на техническото осигуряване на бъдещата дейност, а след това започна обучение  за  конструиране, раздвижване на моделите и овладяването на нови знания по програмиране. Той продължава дейноста си и е средище за нови знания сред децата. В продължение на общата ни дейност с клуба в Музея, усилено работихме за реализацията на съвместния проект „АКАДЕМИЯ ПО РОБОТИКА“. Досегашният ни опит показва, че дигиталните умения са основна предпоставка за успех в професиите на бъдещето и са мотивиращи в овладяването на нови знания.

С музея вече тридесет и една години издаваме детско научно-техническо вестниче „Технитарче“. Вестнник „Технитарче“, със своя достъпен език и популярна форма на изложение, е трибуна за най-актуалната информация, както за дейността на музея, така и за случващото се в света на науката и технологиите. Поради високите технически параметри, илюстрованият материал, съпътстващ статиите е четим и ясен, което спомага за разбирането и асимилирането на предлаганата информация. В рамките на издадените през 2022 г. 6 броя, отразихме най-интересните и значими събития в НПТМ. Вестничето „Технитарче“ е достъпно  за всеки, който ползва Интернет.

До неотдавна наш най-близък партньор за популяризиране постиженията на младите изследователи и дейността на фондацията беше списание „Наука“. За съжаление финансови трудности доведоха до спирането на  списанието. Да вярваме, че това е временно.

Новите условия промениха и ситуацията с издаването на българска научна периодика. Вече и съществуващите фондове на библиотеките са дигитализирани и не функционират библиотеките от стария тип на хартиен носител. Това налага да търсим нови решения и да адаптираме дейноста си съм тях. Когато анализираме нашите възможности и осъществени дейности, установяваме, че и там има промени. Това се обясняваше и с това, че с малки изключения, вече  не се подготвят издания с материали от младежки научни сесии и конференции. През последната година това намираше обяснение в тяхното неприсъствено провеждане. Така програмата „Научи изследвания“ остана неизползвана, независимо, че ресурсът й е доста ограничен. Няма постъпили проекти към тази програма. За да компенсираме,  макар и отчасти това, със Съюза на физиците в България стартирахме нов   съвместен проект „Млади изследователи”, с който ще поддържаме рубрика „Млад изследовател“ в печатния орган на СФБ списание „Светът на физиката”. Това е едно ново предизвикателство за фондацията и ще търсим как да насърчаваме интересите на учениците и студентите в областите на физичните науки и свързаните с тях други науки.  Там и до сега се публикуваха обзорни статии в пълен обем във всички области от физиката и природните науки. Включват се статии на водещи български учени и преводни материали по актуални въпроси от областта на физическите и природните науки, приложенията им в модерните технологии, историята на физиката, връзка на физиката с други науки, като биология, математика, философия и др. Място намират и въпроси, свързани с образованието и квалификацията на преподавателите по физика, дейности на СФБ по провеждане на научни конференции и школи, награди на млади и утвърдени учени, информация за нови книги, издадени у нас и в чужбина. Отличителна черта е характерът на изданието като интересен и полезен алманах на академично ниво, насочено към широка физична аудитория, включваща физици, занимаващи се с изследователска дейност в различни области, преподаватели в училищата и университетите, студенти по природни науки, ученици от средните училища. Чрез абонирането на училища и като награда на отличени млади хора във форумите на СФБ, включително ученици, списанието съдейства за повишаване на знанията по физика и природни науки. Чрез рубриката „Млади изследователи“, искаме списанието да  се превърне и във форум за изява на млади автори – млади учени, докторанти, студенти и ученици. Списанието излиза  от 1991 г. по 4 книжки годишно, но в малък тираж – 250 броя. Пак дигитализацията позволи да се поместват на сайта на изданието съдържанието на всички издадени броеве в настоящия и минали периоди на български и английски език. Чрез публикациите се подпомага дейността на организациите и се стимулира интереса на учениците и учителите към новото в природните науки, в частност STEM и по-нататъшното им развитие и включване в изследванията и иновациите. Полезна е и актуалната информация за младежки научни прояви, за отличени млади хора, което е общественото признание за успехите им в научните прояви, в конкурси, олимпиади и др. Активното подкрепяне на създаването на нова генерация талантливи млади учени, преподаватели и иноватори, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към науката и преподаването, към провеждането на научни изследвания и иновации, които да останат в България и да работят за постигането на конкурентно способна икономика, базирана на знанието и уменията, е сред основните цели и на двете неправителствени организации – Фондация „Еврика“ и СФБ.

За постигането на резултати в тази дейност рразчитаме и на вестник „Аз буки“. Те през последните три години бяха наш медиен партньор в много от инициативите и най-вече бяха с нас при подготовката и провеждането на национални инициативи  и вече приеха да бъдат медиен партньор на Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ и на традиционния международен конкурс за компютърни рисунки и колажи „Творчество без граници“, с който фондацията е пряко ангажирана. Вестникът отива във всяко училище и университет  благодарение на факта, че е и официално издание  на МОН. Все още излизат вестниците на най-големите университети и благодарение на това правим известни и достъпни информациите за стипендии, проекти и инициативи сред няколко  хиляди студенти. В желанието си да постигнем повече ефект от поддържането на нашите страници и информационни канали, се опитахме  да привлечем вниманието чрез привличане на неголеми дарения за различни каузи. До сега са получени единици и то главно чрез платформата Global giving. Там може и трябва да представяме повече и по-атрактивни проекти, които да привличат вниманието не само у нас, но и в други страни. С приоритет трябва да бъдат тези, които са актуални като цели и очаквани  резултати. В Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България в периода 2017 – 2030 г. има заделени средства от националния бюджет и те могат ефективно да бъдат използвани за подобни проекти.

Един от успешните ни проекти с отлични резултати е този с Националното радио – програма „Хр. Ботев“.  Отчитаме този съвместен прект като много  успешен. През 2022 г. бяха подготвени и излъчени двадесет и четири издания на рубриката „Еврика! Успешни българи“ в програмна линия „Ефир Знание“, два пъти месечно в продължение на дванадесет месеца по десет минути всяка. Бяха представени учени  и специалисти, учители, земеделски производители, предприемачи и ученици – носители и номинирани за наградите на фондацията, както и нейни стипендианти. В информационните рубрики се представиха техните проекти и дейности, реализацията и развитието им по света и в България и на какво се дължат успехите им. Популяризирането им има за цел да мотивира младите и интелигентни българи да трупат знания и развиват творческото си мислене и изобретателност. Всички рубрики се публикуват допълнително и на интернет страницата на Българското национално радио, а оттам широко се разпространяват и в социалните мрежи.

 

  1. Участие в международни образователни, природо-научни и технически програми и проекти за международно младежко научно-техническо   сътрудничество.

 През последните години,  следвайки  глобализацията в световен мащаб, правим добри опити за насърчаване на международното научно- техническо сътрудничество и в частност младежкото.

Дори в тези трудните времена, при ограничения от пандемии и войни, международното ни сътрудничество продължаваше, макар и в по-голямата си част в електронен вид и с електронни средства. За всеобща радост през 2022 г. постепенно започна да се отпуска обръчът на Ковид кризата и много от международните изяви успяха да се реализират присъствено. Много от изявите през 2022 г. бяха посветени на Европейската година на младежта, която акцентира върху значението на младите хора за изграждане на по-добро бъдеще – по-екологично, по-приобщаващо и дигитално, с много възможности за учене, споделяне на мнения, срещи с хора и участие в дейности в цяла Европа. Бяха реализирани над 90 инициативи, разпределени в 8 тематични области: образование и мобилност; зелен преход и опазване на околната среда; цифровизация; работни места и приобщаване; култура; спорт и здравословен начин на живот; европейската младеж и външната политика; граждански диалози с младите европейци.

След мъчителни две години на пандемия, най-после имахме възможност да изпратим български представители в Европейското младежко научно изложение ESЕ’2022. Тази проява се проведе от 24 до 30 юли 2022 г. в град Сучава, Румъния и имаше за цел да даде поле за изява на младите хора да представят научно-изследователските си идеи и проекти. Протичането на изложенията на науките винаги е свързано със създаването на приятелства и обогатяване на личностната култура и отношение на различните страни без разграничаване по географски райони. В програмата на изложението бяха включени културни, изследователски и откривателски игри, защита на научни проекти, работа в малки групи, конференции, семинари и забавления. Всички участници успяха да представят резултатите от своите изследвания в специално подготвено място, като използваха постери, таблични модели, аудио-видео материали, картини и др. Благодарение на контакта с институции, занимаващи се с подобни на участниците в експото проекти, нашите представители имаха възможност да обменят идеи за бъдещи дейности, да обсъдят най-добрите практики в промоцията на SТЕМ и да създадат връзки с организации за бъдеща съвместна изследователска работа. Използвайки вече установената практика от минали участия в подобни изяви, българската група беше сформирана от лауреати на Националния конкурс „Млади  таланти” и включваше учениците Габриела Чавгова от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив и Мохаммад-Мурад Рашад Халвани от Обединен детски комплекс – Силистра, както и Георги Праматаров – студент в СУ „Св. Климент Охридски“. Те представиха три проекта на теми: „Разпознаване на ментално състояние чрез машинно обучение въз основа на EEG сигнали“; „Сравнителна характеристика на зоопланктонните съобщества в езерото „Сребърна“ и блатото „Малък Преславец“; „Сравнителна оценка на антиоксидантната характеристика и адаптивния потенциал на миди от Варненското езеро като отговор на стресори от околната среда“. Използвайки доброто сътрудничество с Министерството на образованието и науката при реализацията на подобни проекти и като се има предвид, че учениците са лауреати от конкурс на МОН, ние направихме необходимите постъпки и всички разходи бяха поети от министерството. Румънските домакини се представиха на високо ниво и въпреки опасенията и притесненията от бушуващата наблизо война в Украйна, можем да направим извода, че изявата беше много успешна и даде шанс на младите изследователи да търсят нови възможности за образование и партньорства, които ще им помогнат в бъдещето им научно развитие. В рамките на Европейското Експо в Сучава, взехме участие в годишното Общо събрание на МИЛСЕТ – Европа. Победителите от конкурс „Млади таланти“ Стивън Огнянов от СМГ „П. Хилендарски“, Радостин Чолаков от МГ „Кирил Попов“ – Пловдив и стипендиантът на фондацията Петър Жотев от СМГ „П. Хилендарски“ представиха много достойно България в Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение.

Вече усилено работим по подготовката на участието на българските представители в Световното научно изложение по линия на МИЛСЕТ, което ще се проведе през месец октомври 2023 г. в Мексико.   Ще спазим установената  традиция, българските представители да се излъчат от средата на наградените за техни проекти с приложен характер от  Националния конкурс „Млади учени“. От организаторите на Световното Експо в Мексико е отправено официално предложение към Фондация „Еврика“ да организираме  конференция на тема „Нашето бъдеще в Космоса“ с подтеми: „Космически туризъм“; „Космически отломки“; Нови материали“; „Космически работни места на бъдещето“. Конференции може да се организират в училищата, населените места и региони. В края на годината идеите и предложенията на учениците ще бъдат публикувани на сайта на МИЛСЕТ и в социалните мрежи.

Ще направим необходимото наши  младежи да се включат в световната инициатива Международен ден на научната култура 2022 (IDSC). Тя е  е сравнително нова за МИЛСЕТ и има за цел да подчертае значението на научната култура в днешното общество и да отбележи дейностите и институциите, които предоставя пространство на хората да  направят науката важна част от живота си. През 2022 г. 168 организации от 41 държави на четири континента осъществиха 238 дейности, насочени към различни аудитории.

В рамките на възможностите си, оказахме помощ на експерти по обучение, преподаватели, професионалисти в областта на научно-изследователската и развойна дейност, студенти и млади учени  да вземат участие в Лятно училище по наука в Хърватия; водеща Международна конференция по въпросите на бъдещето на дигиталното обучение в Берлин, Германия, със съпътстващи практически семинари, интерактивни сесии, дискусии и дебати, лабораторни и демонстрации, пленарни заседания; Лятно училище за интердисциплинарни научни изследвания в Тренто, Италия, организирано от Фондация „Бруно Кеслер“; 6-та Международна конференция ITEMA по информационни технологии, туризъм, икономика, управление и земеделие в Университета в Марибор, Словения; Първата Европейска среща на върха за STEAM преподаватели, която представи разнообразна гледна точка за състоянието на изкуството на този образователен сегмент, въз основа на комуникациите на повече от 30 STEAM  преподаватели от 17 различни националности. След двугодишна пауза беше възстановено провеждането на Международния научен летен лагер в  Петница, Сърбия с тема „Отвъд данните“ и с цел да се научи повече за процеса на получаване на данни – информация, факти, знания, подобряване на критичното мислене и уменията за визуализация данни. Осигурихме логистична помощ за участие на български младежи в още две изяви по линия на МИЛСЕТ: MILSET Expo-Sciences Vostok в Алмати, Казакстан, което е едно от най-големите STEAM събития в региона, насърчаващо творчеството на деца и младежи от цял свят; Денят на изобретателите в Индонезия – хибридно с две категории събития: международни награди за млади изобретатели (IYIA); Световно изложение за изобретения и технологии (WINTEX) за студенти и индивидуални изобретатели.

За пореден осемнадесети път МИЛСЕТ – Европа проведе Европейския ден на науката за младежта. Повишаването на средната глобална температура се свързва с широко разпространени промени в моделите на времето. Научните изследвания показват, че екстремните климатични събития като горещи вълни и големи бури вероятно ще станат по-чести и по-интензивни с климатичните промени, причинени от човека. Това беше и причината да бъде избрана темата на ESDY’2022, посветена на времето „Да открием заедно времето чрез преживявания“. Без ограничения във възрастта на децата и младежите беше дадена възможност за организиране и споделяне на забавни експерименти по темата в периода 14 – 18 март 2022 г. От българска страна в тази инициативи активно се включиха ученици от СУ „Васил Левски“ – Севлиево и МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна.

За шестнадесети път беше проведен и научния фото конкурс „Когато изкуството среща науката“. В този конкурс по традиция сме печелили много награди, включително и голямата награда, но тази година българските участници, които бяха сравнително малко, защото преките контакти бяха малко и ограничени, останахме  без награди. До известна степен върху това влияеше и технологията на провеждане на самия конкурс, който разчиташе на индивидуалната инициатива на участниците, изпращането на конкурсните работи директно на организаторите и невъзможност да проследим кои са те и от къде.

 

  1. Насърчаване и подкрепа на стопански инициативи и икономическата активност на младите.

             И през тази година  програма „Насърчаване на стопански инициативи“  остана затворена и не сме осъществявали проекти и дейности по нея поради ограничени ресурси и липса на кандидатстващи проекти.

 

  1. За някои дейности, свързани с идеалните ни цели и за мястото и ролята на организацията ни в развитието на сътрудничеството с други организации и институции у нас.

В отчета информирахме за инициативи и осъществени дейности с различни организации и структури. Това е същноста на Програма „Развитие“.

За нас най-значимо е единодействието с МОН. На първо място сред съюзниците продължава да стои самото Министерство и неговите звена и имаме тяхната подкрепа и разбиране. Даваме си сметка в сложната епидемична обстановка, че желаното и възможното са различни неща. Искахме да бъдем заедно в търсенето на промени към по-смело и мащабно въвеждане на СТЕМ в учебния процес и извънкласните дейности, разширяване на работата в кръга на иновативните училища, но това беше много ограничено за изпълнение. Същото може да се отнесе и към университетите, независимо, че те имаха известна степен на свобода, осигурена им от самоуправлението.

Продължава да е актуално търсенето  на решение за описване и разпространение на опит и добри практики и затова може да се използва опита на МИЛСЕТ за създаване на своя платформа за извънкласните дейности и тези в университетите, където естествена би била ролята на центровете за личностно развитие и професионалните обединения на учени и специалисти. Такава роля е отредена и на Националния дворец на децата. Там има възможност да се създаде методично звено и да се мисли за обединяване на усилията със звената от системата за разработване на методики и обучение съвместно с университетите. Като основа за това следва да застане дългогодишната ни съвместна дейност с Националния дворец на децата. Там е мястото на такава платформа и ние отново потвърждаваме готовноста си за участие в нейното реализиране.

В нашата пряка работа винаги сме чуствали потребност от единодействие и  подкрепа от  бизнеса. Той е този, който да задава посоки, но и помага за   дейности за подготовка и реализация на кадри. Освен, че трябва да им благодарим, трябва да се срещнем и обсъдим възможностите при съществуващите нови потребности и практики. Както и до сега, на тях дължим в най-голяма степен съществуването на нашата стипендиантска програма. За пореден път трябва да благодарим  на  „М+С Хидравлик“ АД, гр. Казанлък,  на „Велев инвест“ ООД, на „АЛКИ-Л“ ЕООД и други  фирми – дарители. Даренията  са насочени най-често за стипендии в области, където има най-голяма потребност от кадри от определени специалности.

През изминалата година получихме  дарение, което по волята на дарителя беше използвано за реализация на Национална кампания за дуално и професионално образование „ЗНАМ, МОГА, БОГАТ СЪМ И ЩАСТЛИВ. ПРЕДАЙ НАТАТЪК“, която е по инициатива на „Радио К2“. Кампанията е мащабна по национална отговорност, по замисъл и по обхват на участници. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени  кадри със средно образование става все по-силна. Нужни са подготвени кадри в транспорта, строителството, здравеопазването, енергетиката, икономиката,  навсякъде  в индустрията, в отбраната, земеделието, околната среда, социалния сектор и навсякъде. Основната идея на кампанията е в партньорство  да се възстановят дейностите на някои типове средни училища и чрез тях да се запълни вакуума от подготвени средни кадри. В организираните дискусии, кръгли маси, концерти и др. се включват работодателски организации, синдикатите, браншови организации, фондации и сдружения, кметовете, представители на ВУЗ-овете в България, директорите на гимназии и средните технически и професионални училища, училищните настоятелства, общественици, медии. Условието на дарението беше средствата да бъдат използвани за: изработване на 10 документални филми и аудио по 5 минути за ученици в професионални училища; изработване на 10 документални филми и аудио по 5 минути за личности от различни профеесионални области, завършили професионални училища; изработване на 10 документални филми и аудио по 5 минути за професионални училища; организиране и провеждане на кръгла маса.

Получихме дарение за реализиране на съвместен проект с Русенски университет „Ангел Кънчев“ за  провеждане на Международно иновативно младежко ЕКСПО. По волята на дарителят, средствата ще бъдат използвани за: изграждане на щандове за излагане на проекти, прототипи, експериментални модели, образци и демонстрации; за  провеждане на кръгла маса „Заедно за един по-добър социално-екологичен свят без дискриминация“; за заключителната  сесия на студентската  научна конференция. В последното издание на тази изява бяха представени проекти на близо 300 участници от средни училища в Русе и региона, университети от България и Европа и институти на БАН. Международното участие включваше разработки на участници от Румъния, Франция, Молдова, Украйна, Китай и Виетнам. Форумът е инициатива на академичното ръководство и на Студентския съвет и е подкрепен от МОН и Националното представителство на Студентските съвети в България.

По целево дарение стартирахме реализацията на нов съвместен проект с Компютърна школа „Вале“ към ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково „За да мога, трябва да знам“. Волята на дарителят е средствата да бъдат използвани за: създаване на модел за партньорство между школата и основните училища, с цел, новите технологии да предоставят на децата умения и мотивация за превръщането на обучението в дейност за цял живот; активно обучение на ученици чрез новото изкуство „Дигитална графика и живопис“ за развиване на ключови умения като: творческо мислене, критичен анализ, работа в екип, инициатива, общуване, математическа грамотност. Проектът „За да мога, трябва да знам“ е иновативна идея за създаване на модел за първи стъпки в програмирането и конструирането чрез детска игра и малък обем от знания. В рамките на проекта се използват STEAM инструменти за обучение на ученици от 1 до 6 клас, комбинирайки цветни елементи за изграждане на LEGO, лесен за използване хардуер и интуитивен кодиращ език с drag&drop, базиран на Scratch, SPIKE essential, ангажиращ учениците да мислят критично и да решават сложни проблеми чрез учебни дейности и игра, независимо от тяхното ниво на обучение.

С БАН продължаваме общите си действия и проекти. Развива се програмата за работа с децата и младежите и това обяснява относително по-лесното договаряне на съвместна работа и проекти какъвто е  случая с Института по механика. Развива се и Ученическия институт на БАН, който използва натрупания опит в УчИМИ.

Като положителна оценяваме свършената работа по интегрирани направления, включващи не само природни и технически направления, но и хуманитарни.

Благодарение на активната подкрепа на академиците от Съвета на фондацията, продължава да работи и споразумението, което е в основата на съвместните ни инициативи с БАН и СУБ и изразяваме нашата благодарност към акад. Ревалски , че прие и продължава да подкрепя съвместната работа.

Доволни сме от разбирателството и единодействието, което имаме с Федерацията на научно-техническите съюзи. Това може да се види в  съвместни инициативи и проекти, които осъществяваме с териториалните им организации като Териториалната организация  в Пловдив, с НТС по строителство и Съюза по стандартизация , със Съюза на изобретателите в България и др.

Трябва да кажем добра дума и за участието ни  в дейностите на Българския дарителски форум /БДФ/ и Националната мрежа за децата, където сме дългогодишни пълноправни членове. Стараем се да  участваме в организираните  кампании и конкурси, като: наградите „Златна ябълка’2022“; Осмото издание на ежегодното мрежово събитие VOICE it 2022, посветено на годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето и Международния ден на детето; Уебинар по ранно детско образование, организиран по линия на УНИЦЕФ и ЕК; създаване на национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца; представяне на единадесетото издание на мониторинговия доклад на националната мрежа на децата „Бележник’2022“. Автори на „Бележник’2022“ са 30 експерти от гражданските организации и 47 външни оценители. На тях дължим благодарност за информацията, която редовно получаваме.

Във времето, в което все по-малко имахме възможност да общуваме на живо, намираме нужната информация за случващото се в неправителствения сектор от Информационния портал за НПО в България.

Като съзнаваме ясно, че много от дейностите и програмите на фондацията не могат да се осъществяват без финансовата подкрепа  от дарителите, най голямата група от такива дарители търсим в средите на бизнеса. Затова и сред тях особено място заема Асоциацията на индустриалния капитал в България. Тази организация е изключителния партньор за подкрепа, за съвместни действия. Без тях не бихме успели с постигането на много от целите, а проявите нямаше да  се провеждат. Тя  е била винаги моста  между Фондацията и бизнеса. С тях преди много години създадохме и провеждаме конкурса за млад мениджър, на основата на който връчваме една от годишните си награди. Възползваме се често и от тяхната  работа за проучвания, нагласи и действия и на други организации в тези области, защото те са и национален представител на бизнеса в много обединения на държавата, бизнеса и образователни институции. През 2022 г. получихме покана от тях да номинираме представител в създаващата се Младежка бизнес мрежа Business for Youth. Взехме участие в работата на секция „Единен пазар, потребление и производство (INT) на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) на АИКБ на тема „МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и предизвикателства на зеления преход“. Ние стоим зад нашия избор на партньор за сътрудничество и трябва и в бъдеще да поддържаме този подход при  създаването на устойчиви партньорства с фирми за съвместни проекти в училищата и университетите и най-вече в професионалните училища.

Другата организация, с която сме единомишленици и  не е изненадващо, че сме неин учредител и член, е  Клъстера   „София – град на знанието“.  В него срещаме разбиране, подкрепа и възможност за нови контакти, тъй като той е  доброволно обединение на водещи научни, развойни и обучителни организации и компании от София и затова станахме един от неговите създатели и продължаваме да сме заедно. Чрез него можем да участваме и при нужда да се възползваме от създадените на ниво Европа, иновационни хъбове. Те са готови да помагат и на високотехнологичните стартъпи и скейлъпи от креативната и медийната индустрии в София и страната. По линия на Клъстера участвахме в: Международна конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП“; представяне на инвестиционни фондове за стартъпи; информационна среща за създаване на партньорства в Сингапур, организирана от Европейската комисия и Европейската клъстерна платформа; Международен семинар на тема „Проектът за интелигентен град – градивен блок за дигитална трансформация“; Конференция „DIGITAL SOFIA – УМНИЯТ ГРАД ОТГОВОРНИ И УСТОЙЧИВИ РЕШЕНИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“; онлайн среща по темата за кръгова икономика; информационно събитие, организирано от Bullcharge, занимаващи се с интелигентни технологии и услуги в областта на транспортната мобилност. В края на 2022 г. беше обявен старт  на реализацията на проект „Междуклъстерен център за иновации и компетенции за интелигентни градове“.

  

  1. II. За състоянието на имуществото и инвестиционната политика на Фондация „ЕВРИКА“

1. Състояние на имуществото и реализиран доход през 2022 година.

 Събитията от последните три години в световен мащаб допринасят за несигурност и сериозни изменения в икономическата и пазарна сфера. Въпреки  нелеките условия, Фондация „ЕВРИКА“ успя да реализира нетен годишен доход от имуществото си за 2022 година в размер на 249 219 лв. В този доход са включени само реалните парични потоци, които са резултат от ефективното управление на имуществото и резервите, намален с разходите по управление на инвестициите.

Запазва се тенденцията от предходните години да получаваме най-голяма част от приходите от дивиденти от акциите, които притежаваме в „М+С Хидравлик“ АД, „ХЕС“ АД, „Стара планина холд“ АД. Тези суми са в размер общо на 281 063 лв. Сравнявайки с останалите реализирани приходи, те се оказват най-добрата ни инвестиция до този момент.

Значителна част от приходите са тези от ДЦК в размер на 47 417 лв.

 

  1. Инвестиции, инвестиционна политика и очакван доход на Фондация „ЕВРИКА“ за 2023 година.

Финансовият план, който разработихме за 2023 година се базира на прогнозите за нестабилна икономическа и финансова ситуация. Въпреки това считаме, че са налице възможности да запазим доходността от имуществото ни.

Тенденцията на финансовия пазар, свързана с ниските равнища на лихвите по депозити и ДЦК ще се задържи и това води до намалени постъпления във Фондация „ЕВРИКА“.

Смятаме, че трябва да запазим политиката по придобиване на акции на печеливши предприятия, както и на ДЦК, които при стабилизиране на икономиката ще осигурят добри доходи в следващите периоди.

Що се касае до свободните ни парични средства в левове и валута, депозирани в стабилни банки, лихвените равнища са доста ниски и варират от 0% до 1%.  Закупуването на акции в печеливши предприятия ще ни позволи да повишим дохода от дивиденти. Същото се отнася и за държавните ценни книжа, когато доходността от тях се съчетава с високо ниво на сигурност.

Дълготрайните материални активи на Фондация „ЕВРИКА“ не носят доходи, но местоположението и пазара на недвижими имоти ще ги направят по-голям резерв.

На основата на прогнозите за  стагнация в икономическото развитие на страната, на курсовете на щатския долар към лева, осъществените от нас до момента инвестиции, може да очакваме доходи, които да обезпечат изпълнението на програмите и намеренията на Фондация „ЕВРИКА“. Запазваме и нагласата си да привличаме средства от дарения от физически и юридически лица и проектни финансирания, основно европейски.

 

* * *  

Отчитаме една не лека година, но въпреки трудностите – успешна. Изпълнихме предвиденото и това ни дава основание да правим смели планове за бъдещо развитие. Заобиколени бяхме от кризи и препятствия, но те до голяма степен ни каляваха и  ни научиха да не се спираме и да не се предаваме, да мислим за бъдещето и да правим планове.

Най-много се научихме да сме креативни и да търсим нестандартни решения, да бъдем заедно и дружно да търсим нови възможности, които ще позволят и нови нови проекти и програми.

Постигнатото ни дава кураж и това чувство вдъхва вяра и много често да успяваме да заявим „Еврика“!

Време е да продължим с новото и към новото. Да бъдем мечтатели, но и реалисти и така да оправдаваме надеждите на младите хора и увереността, че доброто е пред нас и то е за всички млади хора и деца.  Заедно можем и ще го докажем с резултатите по пътя нагоре.

 

Приложения.