Отчет за дейността на Фондация „Еврика“ през 2023 година

 

 

С настоящия отчет правим равносметка за осъществените дейности и постигнати резултати през тридесет и четвъртата година от създаването на фондация „Еврика” и реализацията на целите, поставени при създаването й, както и актуализираните задачи в съответствие с промените във времето. Успяхме ли и до колко да подпомагаме и насърчаваме развитието на техническото и научна творчество сред младежта и децата, как подкрепяхме младите новатори и предприемачи и намерихме ли пътя да стимулираме тяхната предприемчивост, дадохме ли и какво от себе си за разпространението на научни, технически и икономически знания, намерихме ли начините и средствата да помагаме за подобряването на обучението и израстването като добри специалисти на тези, които показват заложби за развитие в области на науката и техниката, как помагахме на младите учени и специалисти да създават наука, да изявяват себе си и да направят идеите си реалност. Възможно е това, от което сме били доволни преди няколко години сега да ни се струва малко и недостатъчно адекватно на новите условия. Обективният анализ и оценка ще ни помогне да актуализираме задачите и да потърсим най-ефективните средства за продължаване на постигнатото за осъществяване на мисията ни.
Организиращият механизъм за осъществяване на дейността ни през последната година бяха програмите на фондацията. Те отчитаха както основните ни цели, така и набелязаните приоритети. При тяхното изпълнение беше използван натрупания опит и добри практики в собствената ни работа и в други сродни организации у нас и в чужбина. Оперативното ръководство се осъществяваше от Изпълнителното бюро, а при отделните проекти и програми, натоварените персонално отговорници. Проектите са приемани в рамките на обявените с програмите конкурси и са разглеждани съобразно утвърден и публичен календарен план. След експертна оценка и в зависимост от очакваните резултати и капацитета на организаторите са вземани решения, съобразени и с финансовите възможности, регламентирани с утвърдения бюджет.
В настоящия отчет се съдържат основните резултати, постигнати през годината за реализацията на целите ни и виждания за бъдещи промени, които да обсъдим, за да приведем дейността си в съответствие с потребностите на младите хора и обществото и постигането на по-добра ефективност при разходването на средствата.

 

І. За осъществяване на идеалните цели на фондацията

По традиция основната част от дейността на фондацията беше насочена по посока на реализация на мисията ни да откриваме и подкрепяме способните млади хора и да им даваме нашата помощ за развитие. Направеното от нас е в унисон с провежданата политика, че развитието на страната в голяма степен зависи от това, което се постига като знания и умения у специалистите в резултат на обучение и квалификация през целия живот, но най-вече в училището и университета. Затова и стоим зад твърдото си убеждение, че тези институции и структурите на гражданското общество трябва да си сътрудничат в търсенето на най-ефективни подходи за постигането на тези цели чрез различните форми на формално и неформално образование, чрез дейности и въздействия, гарантиращи възпитанието на умни и професионално подготвени бъдещи специалисти. По свой, вече утвърден и разпознаваем начин и съобразно възможностите си за това дава приноса си и Фондация „Еврика”.

 

1. За получаването на природо-научни, технически и икономически знания, умения и култура в подрастващото поколение, подпомагане на обучението и квалификацията на млади хора с изявени способности в областта на природните науки, техниката и управлението.

Програма „Таланти“ е тази, която дава основата на поредица от дейности, които създават базата за изпълнение на главната задача за овладяване на нови знания, за създаване на убеждението, че бъдещето ни ще се основава на непрестанното учене и професионално израстване през целия съзнателен живот на всеки човек и на всички заедно. Икономиката ще става все повече зависима от подготовката на специалистите, заети в нея и от уменията им да търсят и откриват новото, от способността да внедряват новите технологии във всички сфери на живота. Поради това и основното съдържание на тази програма включва създаването и утвърждаването на стимули за тези деца и младежи, които са изявили способности и стремеж към ново качество на овладяваните професии и професионални знания. Сред тях са предоставянето на стипендии за студенти и ученици, подкрепа на млади учени за участие в международни научни изяви и специализации, провеждане на летни школи и университети и др.
Стипендиантската програма на Фондация „Еврика“ е една от най-значимите й дейности. Тя носи голям престиж на фондацията и за нея се заделя най-голямата финансова част от бюджета ни. Има утвърдени традиции и изпитани механизми за подбор на стипендианти. Това я прави уважавана и търсена сред възпитаниците на висшите учебни заведения и университетските ръководства. В помощ на фондацията са ангажирани едни от най-добрите учени и специалисти, хора с голям опит и доказали своята принципност в работата си с младите, обективност в оценките и прозрачност при определяне на най-добрите в реална конкурентна среда. Строго се спазват изискванията на програма „Таланти“ и нейните Основни правила, които позволяват да се прави подбор по показания успех от студентите при полагане на изпитите, участие в реализацията на научни проекти, създаването на иновационни продукти и първи научни публикации, резултат от изследванията им.
Голямо предизвикателство за нас си остава желанието да доусъвършенстваме добре работещия механизъм за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика” и стипендиантите на фондацията по целеви дарения. И всичко това става на фона на постоянно влошаващите се характеристики на качеството на младите хора, липсата на желание за учене, любознателност, обща култура и съсредоточаване в материалното осигуряване без покритие откъм знания и професионализъм. Разбира се, че има изключения и ние работим точно с тези изключения, но те само потвърждават правилото, че нещата стават все по-трудни и неблагоприятни за бъдещето на страната. Определянето на стипендиантите на Фондация „Еврика“, ние възприемаме като една голяма битка в интерес на цялото общество, защото сме сигурно в големия ефект, който тези стипендии имат не само за конкретните техни носители, но и за цялостния процес на провеждане на стипендиантските кампании на фондацията и най-вече върху популяризирането на стипендиите сред много голям кръг от студенти в цялата страна. Радостно е, че се задълбочи и разрасна съвместната ни работа, започнала преди четири години по инициатива на Георги Балански – член на Изпълнителното бюро на фондацията и Тодор Станчев – член на специализираното жури за определяне на носителите на стипендиите „Джон Атанасов“, „Акад. Никола Обрешков“, „Акад. Благовест Сендов“ и „Акад. Георги Наджаков“ за нова специална стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан“. В резултат на много добрата предварителна работа по разгласяване на тази специална стипендия и осигуряването на много и стойностни кандидати, както и благодарение на много рано започналата от нас разяснителна работа, привлякохме допълнителен интерес от много граждани с активна позиция в обществото. През новата учебна година размерът на тази стипендия е вече 3 000 лв., колкото са и останалите единадесет именни стипендии. Новите именни стипендианти на фондацията и носителят на стипендията „Акад. Александър Теодоров- Балан“ бяха определени след провеждане на открит и публичен конкурс, като се следваха принципите на равнопоставеност и прозрачност и в съответствие с Основните правила на Фондация „Еврика“ за отпускане на стипендии на ученици и студенти. Голяма помощ в кампанията ни оказаха Кариерните и Ресурсни центрове към университетите, а така също и голяма част от Студентските съвети, с които в последните години постоянно подобряваме взаимодействието.
През 2023 г. с решение на Съвета на фондацията беше увеличен размера на стипендиите по право на носителите на медали от международните олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология, а именно за носителите на златни медали от олимпиади – 2 000 лв., за сребърни медали – 1 700 лв. и за бронзови медали – 1 600 лв.
Общият брой на кандидатстващите студенти остава голям. Те познават вече добре правилата за отпускане на стипендии. Още повече, правилата се знаят добре и от ректорските, деканските и катедрени ръководства в университетите и това в голяма степен помага за избягване на формални участници в конкурсите. Това е показател, че сме успели добре да обясним условията и изискванията за участие в конкурсите, спецификата на нашите стипендии и това, което съществено ги отличава от не малкото други подобни конкурси за студенти и ученици.
Специално и за пореден път трябва да благодарим за съдействието на Сдружението на ръководителите на олимпийските отбори по природни науки и досегашните ни стипендианти като носители на медали от международните олимпиади, които ни оказаха голяма помощ при издирването на най-новите носители на медали от средношколските олимпиади. Това е много важно, защото вече не можем да разчитаме на МОН за тази информация, поради изискванията за достъп до личните данни и странното им тълкуване при приложението им по българското законодателство.
Запази се тенденцията през последните години, много голяма част от нашите стипендианти, носители на медали от международните средношколски олимпиади да продължат образованието си в престижни университети в Англия, Германия, Франция, Швейцария и САЩ, а съгласно Статута на стипендиите на фондацията, те вече няма да получават стипендии от нас. Въпреки това обаче и най-вече, поради големият брой на спечелени медали в последните години, броят на стипендиантите на Фондация „Еврика“ е достатъчно голям. От досегашните стипендианти на Фондация „Еврика”, 5 са завършили висшето си образование, а 6 са продължили обучението си в чужбина в бакалавърски и магистърски програми. От новите носители на медали от средношколските международни олимпиади, 3 човека директно са се записали за обучение в престижни университети в САЩ и Европа.
И през 2023 година беше спазена традицията от средношколските отбори по математика, информатика, физика, химия и биология да се спечелят много медали и отличия. От началото на 2023 г. до септември българските ученици завоюваха 71 медала от международните олимпиади по природни науки. От тях 11 са златни, 28 са сребърни и 32 бронзови. Шест медала – 1 златен, 1 сребърен и 4 бронзови, спечелиха българските ученици от 64-та международна олимпиада по математика. В най-силното състезание за годината, проведено в Япония, всичките ни олимпийци стигнаха до отличията в конкуренцията на над 670 участници от 112 държави. Златният медал спечели стипендиантът на фондацията Марин Христов от СМГ „П. Хилендарски“, който преди година грабна сребърното отличие. Досегашният ни стипендиант и вече студент в Сорбоната Иван Тагарев повтори миналогодишното си постижение със спечеления сребърен медал. Бронзовите отличия завоюваха новите стипендианти на Фондация „Еврика“ Ангел Христов от ППМГ „Н. Обрешков“ – Бургас и Веселин Маркович от МГ „Д-р Петър Берон – Варна. С бронз се окичиха и досегашният ни стипендиант Илияс Номан, вече студент в чужбина и Божидар Димитров, вече студент в СУ „Св. Кл. Охридски“, повторил постижението си от преди година. От 1959 г. насам българският отбор по математика е спечелил на олимпиадата общо 303 медала – 57 златни, 127 сребърни и 119 бронзови медала. Българските математици направиха много силно представяне и на 40-то издание на Балканската олимпиада по математика. Турнирът събра над 130 гимназисти от 22 държави, като домакин беше Турция. Българските участници спечелиха 4 сребърни и 2 бронзови медала, а в отборното класиране завършиха на трето място. Най-силните български гимназисти по математика спечелиха 6 медала от международния турнир Romanian Master of Mathematics. Те се конкурираха с 90 състезатели от 15 държави и постигнаха блестящ резултат – 1 златен и 5 бронзови отличия. Златният медал спечели Иван Тагарев, а бронзовите Мария Дренчева от СМГ, Божидар Димитров, Марин Христов, Никола Цачев и Илияс Номан. Надпреварата е една от най-силните и престижни в областта на математиката, като често задачите са по-трудни от тези, давани на международните олимпиади. Турнирът е създаден, за да има още една възможност за младите хора да демонстрират своите способности по математика, да обменят знания и да повишават междукултурните контакти във възрастовата група на средното образование. България спечели 4 медала от Европейската олимпиада по математика за момичета – EGMO. И четирите ни състезателки завоюваха отличия в конкуренция с над 200 участнички от 55 държави. Четири бронзови медала спечелиха най-добрите български ученици по информатика от 35-та международна олимпиада, която се проведе в Сегед, Унгария. В най-престижното състезание за годината четиримата ни участници премериха знания с 360 състезатели от 90 държави. До отличията достигнаха стипендиантите на Фондация „Еврика“ Борис Михов от СМГ, Александър Гатев от СМГ, Атанас Димитров – вече студент в чужбина и Веселин Маркович от МГ „Д.р Петър Берон“ – Варна. За нас е много радостно и ние се гордеем, че ръководители на този отбор бяха бившите стипендианти на фондацията Илиян Йорданов и Енчо Мишинев. Три медала – два златни и един сребърен, спечелиха българските ученици от 30-то издание на Балканската олимпиада по информатика, която се проведе в Марибор, Словения. В нея участваха над 50 участника от региона. Златните отличия завоюваха Даниел Койнов от ППМГ – Шумен и Борис Михов от СМГ. Среброто остана за Веселин Маркович от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна. И тук да се похвалим, че ръководители на отбора бяха нашите стипендианти Илиян Йорданов и Румен Михов. Четири медала спечели българският отбор на един от най-престижните турнири – Европейската младежка олимпиада по информатика EJOI. Нашите ученици завоюваха 1 златен, при това с абсолютно първо място на турнира от Андрей Стефанов – ПЧМГ – София, 1 сребърен и 2 бронзови медала. През 2023 г. турнирът се проведе присъствено в Грузия с участието на 92 състезатели на възраст до 15,5 години от 24 държави. Голяма победа за българската информатика е и фактът, че д-р Бисерка Йовчева (почетен професор на Шуменския университет и ръководител на Школа A&Б), която е съосновател на Европейската младежка олимпиада по информатика, беше избрана за неин президент, а Илиян Йорданов за член на международния научен комитет на олимпиадата. Два сребърни и един бронзов медал спечелиха българските ученички от третото издание на Европейската олимпиада по информатика за момичета. В Швеция те премериха знания с повече от 180 участнички от над 50 държави. Стипендиантът на Фондация „Еврика“ Румен Михов – студент в СУ „Св. Кл. Охридски“ беше един от ръководителите на българския отбор. Четири бронзови медала и почетна грамота спечелиха най-добрите български ученици по физика на 53-то издание на Международната олимпиада по физика. В Япония талантите ни премериха знания с 394 ученици от 82 държави. Бронзовите медали заслужиха Маргулан Исмолдаев – досегашен наш стипендиант и вече студент в чужбина, Йово Йовчев – ПЧМГ – София и новите стипендианти на Фондация „Еврика“ Румен Димитров и Баян Гечев от СМГ „П. Хилендарски“. България, заедно с Полша, Чехословакия, Унгария и Румъния учредяват олимпиадата през 1967 г. Страната ни е участвала във всички издания на турнира. Българските ученици направиха силно представяне и спечелиха 1 сребърен, 1 бронзов медал и 2 почетни грамоти от Балканската олимпиада по физика, която се проведе в Албания в конкуренцията на младежи от 14 държави. Един сребърен и три бронзови медала спечелиха младите български физици от седмото издание на Европейската олимпиада, проведена в Хановер, Германия. В състезанието се включиха над 170 участници от 38 държави, 28 от които от Европа. Българският отбор беше съставен от първите петима ученици, представили се най-добре на Националния кръг на олимпиадата по физика. Три медала и две почетни грамоти спечелиха българските ученици от престижния международен турнир Romanian Master of Physics в Букурещ, Румъния. Пет отличия – едно златно, три сребърни и едно бронзово, спечелиха българските ученици от Международната олимпиада по астрофизика, която се проведе в Полша в конкуренция с 260 състезатели от 52 държави. След силно представяне най-добрите български ученици по астрономия спечелиха 8 медала от Международната олимпиада по астрономия. Родните гимназисти завоюваха 1 златен, 1 сребърен и 6 бронзови отличия. Тази година олимпиадата се проведе присъствено в Китай и събра ученици от цял свят, които бяха разделени в три възрастови групи. Златният медал заслужи Светослав Арабов (МГ, Варна), който постигна най-висок общ резултат за младшата група. Среброто остана за Лора Лукманова (СМГ, София), която постигна най-висок резултат в практическия тур. Бронзовите отличия спечелиха Елена Йорданова (МГ, Русе), Мартин Недев (ПМГ, Хасково), Атанас Митрев (ЕГ, Кърджали), Миглена Меркулова (МГ, Варна), Стела Бинева (ПМГ, Хасково) и Красимир Станков (МГ, Русе). Ръководители на отбора бяха Ева Божурова (НАОП Варна) и Никола Каравасилев (ПЧМГ). Представянето на България в състезанието е отлично, защото страната ни спечели един от едва петте златни медала, които бяха връчени. Също така, за поредна година всички наши състезатели получиха медали. Два златни и два сребърни медала спечелиха най-добрите български ученици по химия от 55-та Международна олимпияда. Тя се проведе в Швейцария и в нея се конкурираха 340 ученици от 86 държави. Със златните медали се окичиха дебютантът и нов стипендиант на фондацията Виктор Лилов от СМГ и Крум Александров, също стипендиант на Фондация „Еврика“ и вече студент в СУ „Св. Кл. Охридски“. Сребърните отличия заслужиха новите ни стипендианти Преслав Георгиев и Явор Христов от Софийската математическа гимназия. Българският отбор зае трето място в неофициалното класиране, а всички от тима спечелиха сребърни медали от 57-та Международна Менделеевска олимпиада по химия. Тя се проведе присъствено от 30 април до 6 май 2023 г. в Казахстан с участието на 114 състезатели от 21 държави. Пълен комплект от медали спечелиха българските ученици от 34-та Международна олимпиада по биология. В този най-престижен турнир на годината, проведен в Обединените арабски емирства, българските биолози премериха знания с 320 ученици от 80 държави. За безпрецедентна трета поредна година златното отличие заслужи досегашният ни стипендиант и вече студент в Англия Петър Жотев. Със сребърния медал се окичи Виктор Лилов, който спечели и златен медал от международната олимпиада по химия. До бронзовия медал достигна новата ни стипендиантка Виктория Иванова – вече студент в СУ „Св. Кл. Охридски“. Отборни сребърни и бронзови медали спечелиха едни от най-добрите български ученици по физика, химия и биология от Международния турнир на младите естествоизпитатели. В Алмати, Казахстан, те се състезаваха с повече от 100 участници от над 10 държави в 11-то издание на турнира. В него тимовете търсят решение на определени научни проблеми. Участниците правят истински разработки върху поставените 17 задачи и защитават своите резултати като отбор. Сребърни и бронзови отборни медали завоюваха двата български тима, представили страната ни на Европейската олимпиада по експериментални науки (EOES’2023), която се проведе в Рига, Латвия. Те премериха знания по физика, химия и биология в конкуренция с 45 отбора от 22 страни.
Обобщавайки, за учебната 2023/2024 година Фондация „Еврика” има 43 стипендианти, от които: 17 носители на именни стипендии; 1 носител на стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ по целево дарение; 6 студенти и ученици, носители на златни медали от международни средношколски олимпиади; 5 студенти и ученици, носители на сребърни медали от международни средношколски олимпиади; 14 студенти и ученици, носители на бронзови медали от международни средношколски олимпиади. Разпределение на стипендиите по университети и училища е следното: 14 от тях са представители на СУ „Св. Кл. Охридски”; 7 на Медицински университет – София; 2 на НВУ „В. Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен и по 1 на ВВВУ „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия, ПУ „Паисий Хилендарски“, Технически университет – София, УНСС – София, Технически университет – Варна, ШУ „Еп. Константин Преславски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Аграрен университет – Пловдив, ЛТУ – София. Стипендианти на фондацията са и ученици, лауреати от международни олимпиади, които учат в СМГ „Паисий Хилендарски“, МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас.
Вече двадесет и три години Ученическият институт по математика и информатика /УчИМИ/ открива и подкрепя развитието на млади таланти в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. През 2023 година УчИМИ проведе успешно традиционните си сесии – Ученическа конференция и Ученическа секция към Пролетната конференция на Съюза на математиците в България, както и лятна изследователска школа с международно участие. УчИМИ е създаден от Фондация „Еврика”, съвместно с Института по математика и информатика на БАН, МФ „Св. св. Кирил и Методий” и Съюза на математиците в България /СМБ/ като дългосрочна програма за работа на известни български учени с ученици от средните училища с изявени способности в областта на математиката и информатиката. От своето създаване досега той се утвърди като престижно и желано средище от национален мащаб. Това е един модел и за другите области на науката, където могат да се обединяват усилията за подкрепа на първите стъпки в науката на бъдещите изследователи.
Двадесет и третата ученическа конференция (УК’23) на УчИМИ се проведе от 13 до 15 януари 2023 г. в хотел „Ростов“, гр. Плевен. В нея взеха участие 40 ученици – възпитаници на математически и професионални гимназии, на средни училища от цялата страна, както и техните научни ръководители. Учениците представиха 25 авторски проекта в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. Авторите на отлично класиралите се разработки получиха покана за участие в Ученическата секция на 52-та Пролетна конференция на Съюза на математиците в България, а създателите на отличените проекти, които са 9 и 10 клас, получиха покана за участие в интервюто за определяне на българските участници в RSI’23.
УК’23 е първата конкурсна сесия на УчИМИ за учебната година. В нея участват ученици от 8 до 12 клас от всички училища в страната. Учениците разработват проекти по математика, информатика и информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководство на научен ръководител или консултант. В направлението по математика, почетна грамота за отлично представяне получиха стипендиантите на Фондация „Еврика“ Илияс Номан от СМГ „Паисий Хилендарски“ и Деян Хаджи-Манич от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна. Грамоти за отлично представяне и медал получиха 5 проекта на ученици от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово, МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив и СМГ „Паисий Хилендарски“. С грамоти за много добро представяне бяха отличени 4 проекти на ученици от ППМГ „Никола Обрешков“ – Бургас, ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич, МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив и СМГ „Паисий Хилендарски“. В направлението по информатика и ИТ с почетна грамота за отлично представяне бяха удостоени Деян Хаджи-Манич от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна и Радостин Чолаков от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив. Грамоти за отлично представяне и медал получиха 6 проекти на ученици от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна; ППМГ „Никола Обрешков“ – Казанлък, МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, МГ „Баба Тонка“ – Русе, ППМГ „Нанчо Попович“- Шумен и 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – София. Със специални награди бяха отличени 6 ученици от ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич и МГ „Баба Тонка“ – Русе. С грамоти за много добро представяне бяха отличени 8 проекти на 14 ученици от ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново, ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич, МГ „Баба Тонка“ – Русе и АЕГ „Гео Милев“ – Русе. На УК’23 бяха присъдени и две специални награди от International Forum Secure Digital Future 21 за два проекта на колективи от ученици от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас, МГ „Баба Тонка“ – Русе и ППМГ „Нанчо Попович“ – Шумен.
Ученическата секция /УС’23/ на УчИМИ се проведе от 10 до 13 април 2023 г. в Боровец в рамките на 52-та Пролетна конференция на СМБ. Форумът беше посветен на 125-годишнината на СМБ и на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие. Домакин беше секцията на СМБ в Пловдив, а съорганизатор – Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“. Участваха ученици от 8 до 12 клас с проекти /реферати/ по математика, информатика и информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководство на научен ръководител или консултант. Авторите на проекти, получили грамоти за отлично участие в УК’23 бяха освободени от такси, а разходите на останалите участници се финансираха от училищата, секциите на СМБ, други организации и фирми. Авторите на най-добре класиралите се разработки на УС’23, които не са 12 клас, получиха покана за участие в 23-та Лятна изследователска школа с международно участие от 23 юли до 12 август 2023 г. В направлението по математика на УС’23 с почетна грамота беше отличен Илияс Номан от СМГ „Паисий Хилендарски“ за проект на тема „Спектрални условия за сферични множества с две разстояния“, а с грамоти за отлично представяне и медал бяха отличени 8 проекти на ученици от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово, МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, СМГ „Паисий Хилендарски“ и Американски колеж – София. Специална награда за дебют беше присъдена на Васил Велинов и Михаил Филков от НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – София с научен ръководител Яна Асеновска за проект на тема „Проекция на глобус в равнината“. В направлението по информатика и информационни технологии почетни грамоти получиха Деян Хаджи-Манич от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна и Радостин Чолаков от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив. С грамоти за отлично представяне и медал бяха отличени 15 проекти на 18 ученици от ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново, ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич, ППМГ „Никола Обрешков“ – Казанлък, ППМГ „Св. Климент Охридски“ – Монтана, МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, ПГЕЕ – Пловдив, АЕГ „Гео Милев“ – Русе, МГ „Баба Тонка“ – Русе, ППМГ „Нанчо Попович“ – Шумен, СМГ „Паисий Хилендарски“, 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – София, ЧПГДН „СофтУни Светрина“ – София и ППМГ „Гео Милев“ – Стара Загора. Специални награди бяха присъдени и за още 6 проекти на 12 ученици от ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич, МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, МГ „Баба Тонка“ – Русе и ППМГ „Гео Милев“ – Стара Загора. С грамоти за много добро представяне бяха отличени 6 проекти на ученици от ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич, ППМГ „Никола Обрешков“ – Казанлък, МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив и ПГЕЕ – Пловдив. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ официално призна за отлични конкурсни оценки при кандидатстване във факултета по математика и информатика за учебната 2023/2024 година на дванадесетокласниците с отлично представяне и със специална награда. На УС’23 бяха присъдени и връчени грамоти за отлично представяне и иновативни разработки от Международния експертен форум „SECURE DIGITAL FUTURE 21“ на още 4 проекти на ученици от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, СМГ „П. Хилендарски“, ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново и ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич. Симеон Петков – ученик от ЧПГДН „СофтУни Светлина“ – София получи специалната награда за научен софтуер от K-TRIO, а „САП ЛАБС БЪЛГАРИЯ“ връчи специални награди за три проекта на ученици от СМГ „Паисий Хилендарски“, ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново и 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – София.
Пет специални награди получиха български ученици от най-голямото световно състезание за наука и инженерство за гимназиална възраст Regeneron International Science and Engineering Fair 2023, което се проведе в средата на месец май в Далас, Тексас. В този конкурс участваха над 1600 млади учени, а България беше представена от четирима участници. С разработки в сферата на математиката участваха Стефан Гайдаров от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив и Делян Бойчев от ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново, в сферата на изкуствения интелект Никола Гюлев и Радостин Чолаков от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив. Две награди спечели Николай Гюлев с проекта си „Prof of the Complete Presence of a Modulo 4 Bias for the Semiprimes. Радостин Чолаков представи архитектура за подобряване на езиковите модели за разговори в специфични приложни сфери. Той също получи две награди – почетна грамота от Association for the Advancement of Artificial Intelligence и пълна стипендия за King Fahd University of Petroleum and Minerals от Фондацията за надареност и креативност на крал Абдулазис и неговата свита. Трета награда от American Mathematical Society спечели Стефан Гайдаров за проекта си, касаещ структурата на граф, породен от многократното прилагане на тази трансформация.
Невероятен успех в Международната лятна изследователска програма за ученици (RSI) в Масачузетския технологичен институт (MIT) в САЩ постигна Радостин Чолаков от МГ „Акад. Кирил Боянов“ – Пловдив. Той се класира едновременно сред петте най-добри и при писмените, и при устните презентации на проекта си, което се случва за първи път с български участник. Разработката му е и единствената отличена в област информатика. Отлично беше представянето и на другия български участник Деян Хаджи-Манич от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна. Всяко лято 80 изявени ученици от цял свят се събират в MIT и имат възможност да преживеят целия изследователски цикъл от началото до края. През 2023 г. за първи път участваха 100 ученици. Те четат най-актуалната литература в своята област, изготвят и изпълняват подробен изследователски план и представят устни и писмени доклади в стил конференция за своите открития. Обучаващите се в RSI участват първо в седмица на интензивни STEM-класове, където с тях работят изтъкнати преподаватели. „Сърцето“ на RSI е петседмичният изследователски стаж, където учениците изготвят своите индивидуални проекти под ръководството на ментори, които са опитни учени и изследователи. По време на последната седмица на RSI учениците подготвят писмени и устни презентации на своите изследователски проекти.
23-та Лятна изследователска школа /ЛИШ’23/ се проведе от 23 юли до 12 август 2023 г. в Творческия дом на БАН в град Варна. В нея взеха участие 49 ученици с изявени интереси в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. В школата вече традиционно има международно участие. ЛИШ’23 посрещна участници от Азербайджан, България, Великобритания, Германия, Индия, Катар, Пакистан, САЩ, Саудетска Арабия, Сингапур, Тайван и Турция. Научната програма на ЛИШ’23 включва лекции от водещи специалисти в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. Всеки ученик работи самостоятелно или в съавторство върху индивидуален проект по конкретна тема с помощта на ментор. По този начин младите таланти се запознават с новите научни постижения и получават възможност да създават иновации с високо обществено приложение. Възможността за изграждане на здрави професионални и академични връзки също е от полза както за учениците, така и за техните ментори. По време на своето двадесет и три годишно съществуване се формира широка мрежа от възпитаници с множество млади изследователи и професионалисти в областта на ИКТ, които в момента учат и завършват висши изследователски университети (MIT; Princeton;Oxford; MGU; Харвард и др.). Много от тях се завръщат в качеството си на ментори, като продължават да подкрепят мисията на института и други международно признати изследователски програми, като RSI, SRSI, PROMYS и др. Провеждането на Лятната изследователска школа е възможно благодарение на учредителите на УчИМИ – СМБ, Фондация „Еврика“, МФ „Св. св. Кирил и Методий“, ИМИ – БАН, АФБ.
Примерът на УчИМИ е заразителен и търпи развитие. Преди десет години БАН създаде Ученически институт за подкрепа на децата с интереси във всички области на науката и изкуствата /УчИ-БАН/. Централно място в дейността му заема провеждането на ежегодната Ученическа научна сесия, на която се представят резултати от ученически разработки, които са получени самостоятелно или в съавторство с други ученици под научното ръководство на специалист в съответната област и евентуално със съдействие от страна на един или повече консултанти. На Ученическата сесия, проведена на 2 и 3 декември 2023 г. бяха представени 72 учебно-изследователски проекти от 109 ученици от 29 училища в 17 града в страната. Тематичното разнообразие във всяка от петте тематични секции беше впечатляващо. Обхванати бяха, както класически области от хуманитарните и обществените науки, така и съвременни теми, свързани с най-стремително развиващите се технологии. Радостно е, че все по-често се виждат резултати, които могат да станат основа за научна публикация. По този нячин УчИ-БАН дава възможност на учениците отрано да се включат в световния научен процес. Благодарение на програмата „Образование с наука“, финансирана от МОН, през последните три години УчИ-БАН реализира създаването и функционирането на значителен брой малки учебно-изследователски общности, които се оказаха удачен инструмент за прилагане на изследователския подход в образованието. Фондация „Еврика“ трябва да продължи работата и взаимодействието в това направление с БАН, защото само образованата нация има шанс в света на нови и нови предизвикателства.
С убеденост във важността и значимостта на изявата, положихме доста усилия и съвместно с Фондация „Милен Григоров“, ФНТС, АИКБ и Община Горна Оряховица организирахме и проведохме седмото издание на Конкурса-изложение на младежко техническо творчество. Представиха се 47 екипа с над 170 млади учени от цялата страна – Варна, София, Габрово, Чепеларе, Гоце Делчев и др. Изложението дава възможност за популяризиране и изява на творческите търсения, иновации и добри практики в областта на техниката, създадени от младите хора в България, като целта му е да се засили връзката между професионалното образование и бизнеса. Представена беше и ретро експозиция с българските постижения в електрониката през 90-те години. Специалната награда на изложението спечели Стоян Ганчев, ученик от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, който беше и един от представителите на България и Фондация „Еврика“ в Световното Експо на науките по линия на МИЛСЕТ в Мексико. Той впечатли силно журито и организаторите със своята разработка на медицински софтуер за откриване и анализ на симптомите на грип с хардуер за обратна връзка в реално време.
През 2023 г. продължи съвместната ни работа с ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково, където създадохме клуб „Валеготех“ и вече втора година успешно реализираме проект „За да мога, трябва да знам“. Създаден е модел за информационно партньорство между Компютърна школа „Вале“ и основните училища в региона, с цел новите технологии да предоставят на децата умения и мотивация за превръщането на обучението в дейност за цял живот. Работи се активно за обучение на ученици чрез новото изкуство „Дигитална графика и живопис“ за развиване на ключови умения като: творческо мислене; критичен анализ; работа в екип; инициатива; общуване; математическа грамотност. Пак с ОНЧ „Заря-1858“ и Компютърна школа „Вале“ проведохме Четиринадесетия международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ Хасково’2023. Надпреварата беше посветена на 165 години от създаването на читалището и 25-годишнина на Компютърна школа „Вале“. Изявата отново беше включена в Националния календар на МОН за изяви по интереси. Представени и оценени бяха 427 компютърни рисунки, 512 колажа и 120 творби на млади хора от чужбина.
Започнахме реализацията на нов съвместен проект с Националния политехнически музей на тема „РоБо – ЛеGоТех – минало и бъдеще в едно“. Той е продължение на успешната съвместна дейност в полза на децата, като надграждаме ефективността на вече реализираните програми – „ЛеGотех“, „От детския конструктор до професии с нови технологии“ и „Академия Роботика – Леготех“. В НПТМ вече има необходимата материална база и техническа обезпеченост, но с този проект развиваме още повече капацитета, използвайки силата на съвременните технологии. Новата техника ще добави и уникален елемент на забавление, креативност и документиране към проекта, като същевременно ще ангажира учениците с образователно съдържание. Създадени са кратки информационни клипове, които да илюстрират нагледно основните физични закони и принципи, научно-техническите постижения от миналото, приносът на знаменити български учени и изобретатели за световния технически прогрес и други научни презентации. По този начин е налице един цялостен, завършен и единствен по рода си продукт, който отличава предлаганата музейна програма от съществуващите в страната LEGO курсове. В проекта са включени около 90 деца и ученици от 6 до 13 години.
Едно от направленията на програма „Таланти“ дава възможност да бъдат подкрепяни индивидуални проекти на студенти и млади учени за участие в международни научни прояви или краткосрочни специализации. По него нямахме дълго време постъпили проекти, което беше обусловено от Ковид кризата и намалените възможности за участие в международни научни изяви. През изминалата година подкрепихме Янислав Данчовски за участието му в 26-ти Международен семинар по квантови системи в химията, физиката и биологията (QSCP – XXVI) В Джайпур, Раджастан, Индия. Той е изявен млад човек, със сериозни знания и постижения в областта на химията. Бил е дългогодишен наш стипендиант, като спечелил бронзов медал от международна средношколска олимпиада по химия. Участвал е и е спечелил множество медали и други отличия от международни изяви за наука и техника, като: международна олимпиада по химия в Грузия – 2016 г.; международна Менделеевска олимпиада по химия в Армения и Русия през 2015 г. и 2016 г.; студентски международен форум по химия в Русия през 2017 г.; международна пролетна конференция на American Chemical Society през 2021 г.; участие с доклади в национална студентска конференция по химия през 2021 г. и 2022 г.;международна конференция Sizemat 2021 г.; международна конференция Metmat 2022 г; международна конференция по квантови системи за химия, физика и биология в Торун, Полша през 2022 г.; международна конференция Sizemat през 2023 г. и др. Автор е на 7 публикации. В момента работи като химик в ИОНХ към БАН. Благодарение на опита, натрупан вследствие от успешно представяне на международни олимпиади по химия, Янислав Данчовски се насочва с респект и решителност към една от най-предизвикателните теми в съвременните химически науки – търсене на алтернативен клас електродни материали за литиево-йонни батерии, които са по-безопасни и притежават колосален специфичен капацитет. Въз основа на усвоените нови подходи в изчислителната химия, комбинирани с познанията му в координационната химия, Данчовски предлага нестандартно решение на тази задача – моделиране на комплексите на никелови йони с хинонни производни чрез теорията на функционала на плътността и изучаване на взаимодействието им с литий. Оригиналността се крие в това, че предложените комплекси са способни да участват в електрохимичните окислително-редукционни реакции чрез двата си градивни компонента, а не само с металните йони, както е при конвенционалните електроди. Международната изява в Индия беше продължение на известна поредица от конференции, обхващаща широк кръг от теми, обединявайки изследователи от цял свят с авангарден принос към описанието на широк спектър от квантови системи и явления. Представянето на постера от Янислав Данчовски беше оценено от научното жури с наградата „Best poster award“.
Още веднъж заявяваме своята готовност да партнираме успешно на МОН, образователните структури и бизнеса за осъществяване на нови дейности и инициативи, свързани със семействата и децата от ранна възраст за привличане на техния интерес към технически и природо-математически специалности – включително посредством извънкласни кръжочни и други форми. Дългосрочен приоритет е развитието на партньорства между образованието и бизнеса, на връзки с местни работодатели и подпомагането на успешната реализацията на младите хора на трудовия пазар чрез дейности като менторство, стажуване, обучения, предлагани и реализирани от местни предприемачи.
В отчета сме представили информация за редица добри примери на дългосрочна и ефективна съвместна работа с университети, неправителствени организации, бизнес организации и други институции в интерес на талантливите и любознателните млади хора.

 

2. За стимулиране на младежката научно-техническа изследователска, изобретателска и друга новаторска дейност.

В изпълнение на тази основна цел от дейността на фондацията създадохме традиции и се стремим да разширяваме мащабите на постигнатите резултати. Полагаме усилия и засилваме работата със семействата и децата от ранна възраст за привличане на техния интерес към технически и природо-математически специалности – включително посредством подкрепата на извънкласни кръжочни и други форми. Новото отношение към науката и техниката е пряко свързано с навлизането на новите технологии в обучението. Заслужава похвала целенасочената работа на МОН за повече информираност при използването на изкуствен интелект в обучителния процес. За да бъде полезен в училище, изкуствения интелект трябва да бъде използван от учителите само като помощно средство, което да им освобождава време за индивидуална работа с учениците. Битката на XXI век ще бъде за качествен човешки потенциал. За да има качествено образование, основният компонент, по който трябва да работим и развиваме всички организации и институции, е научноизследователската дейност.
Често ни питат, как успяваме да намерим толкова талантливи деца и младежи, които постигат впечатляващи успехи и имат твърде смели творчески решения. Отговорът ни е кратък и открит. Организираме конкурси и състезания, където всеки може да намери своята ниша. За едни от тях има области, които са запазен периметър, за други търсим и експериментираме.
В Деня на Народните Будители в Националния политехнически музей в София Фондация „Еврика“ връчи на официално тържество наградите на лауреатите от XXV Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“. През 2023 година в него участваха 2 186 ученици от 8 до 18 години с 2 174 проекти в пет тематични направления. Красимир Стоянов – дубльор на втория български космонавт приветства участниците в тържеството и връчи наградите на лауреатите и техните научни ръководители. Приветствие към участниците в тържеството поднесе акад. Кирил Боянов – председател на Съвета на Фондация „Еврика“. Победителите в направлението за идеи за научни и технически експерименти Белослава Георгиева Вълева, Васил Катев Иванов и Елена Борисова Керезиева от МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив направиха презентация и представиха своята разработка на тема „Разработка на устройство за близко проучване на планети Planet Explorer X01“. Председателят на специализираното жури доц. Таня Иванова говори на тема „Марс – мечтата на човека“. Домакините на тържеството от Националния политехнически музей експонираха специална изложба с рисунки и макети на участниците в XXV Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“.
В направлението „Идеи за научни и технически експерименти“ през 2023 година участваха 14 ученици от Пловдив, Казанлък, София и Сливен.
Победители са колектив в състав: Белослава Вълева, Васил Иванов и Елена Керезиева от МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив с научен ръководител Янислав Картелов. Техният проект на тема „Разработка на устройство за близко проучване на планети Planet Explorer X01“ се отличаваше със задълбочено проучване и разработването на оригинална идея на устройство за изследване на планетите чрез панорамно заснемане с камери, разположени на различни места по повърхността с помощта на дистанционно управляем робот. Много високо бяха оценени и проектите на ученици от Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ – София, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Казанлък и СУ „Хаджи Мина Пашов“ – Сливен.
В Направлението „Модели и макети на космически обекти“ бяха представени рекордните от всички издания досега на конкурса 78 макети и модели на 92 ученици от: ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Кюстендил; Школа по авио и ракето моделизми – Кюстендил, с научен ръководител Николай Николов; ОУ „Гео Милев“, гр. Садово с научен ръководител Мая Димитрова; СУ „Васил Левски“, гр. Крумовград; СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Бургас; Школа по авиомоделизми към ЦПЛР – Бургас с научен ръководител Георги Георгиев; ОУ „Елин Пелин“, гр. Бургас с научен ръководител Христина Иванова; 38 ОУ „Васил Априлов“, гр. София с научен ръководител Ралица Ананиева; НПГССД „Сава Младенов“, гр. Тетевен с научни ръководители Десислава Трендафилова и Камелия Маринова; ПГТТ „Атанас Димитров“, гр. Нова Загора с научен ръководител Тамара Николова; ПГЕЕ – Пловдив; АЕГ „Гео Милев“, гр. Русе; Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“, гр. София с научен ръководител Ралица Ранчова; НСУ „София“; СУ „Неофит Рилски“, гр. Банско с научен ръководител Любомира Манолева-Хиджева; ОУ „Стефан Караджа“, гр. Варна; ОУ „Д-р Петър Берон“, село Приселци с научен ръководител Николета Василева; ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“, гр. Русе с научен ръководител Валентина Игнатова; НУПИД „Акад. Дечко Узунов“, гр. Казанлък с научни ръководители Веселина Маринова и Ренина Лекова; ОбУ „Христо Ботев“, село Росен, община Созопол; ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас с научни ръководители Грета Стоянова и Таня Сребрева; ОУ „Димитър Петров“, гр. Сливен с научен ръководител Теодора Димова; ПГМСС „Пейо Яворов“, гр. Гоце Делчев; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, село Първенец с научен ръководител Виктория Чалъкова; Астрономическа обсерватория при ОП „Младежки център“, гр. Хасково; НУКК – София; 88 СУ „Димитър Попниколов“, гр. София; 3 ОУ „Гоце Делчев“, гр. Петрич; ЧСУ „Дружба“, гр. София; СУ „Христо Проданов“, гр. Карлово; СУ „Н. Й. Вапцаров“, село Дреновец; I СУ „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище; 51 СУ „Елисавета Багряна“, гр. София; ОУ „Христо Смирненски“, село Ореховица; Професионална гимназия по икономика, гр. Благоевград с научен ръководител Елеонора Чолакова; ОУ „Д-р Иван Селимински“, гр. Сливен; 122 ИОУ „Николай Лилиев“, гр. София с научен ръководител Пламена Додекова; ОУ „Антон Страшимиров“, село Дебелт, община Средец; ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново с научен ръководител Галина Илчева; ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Варна с научни ръководители Ралица Калчева, Теодора Русева и Красимира Попова; СУ „Св. св. Кирил и Методий“, село Сатовча с научен ръководител Силвина Адамова; ПГМТ „Юрий Гагарин“, гр. Русе.
Направлението за графични произведения, създадени с помощта на компютър има вече осемнадесет годишна история. Журито имаше възможността да разгледа и оцени много интересни и доста качествено изработени проекти, като сайтове, компютърни игри, игри за мобилни телефони, презентации, уеб базирани творби със задълбочен и много съдържателен проучвателски характер за необятния Космос. Много масово беше участието с компютърни рисунки и колажи. Свои разработки и творби представиха 273 участници в националния конкурс. Особено активни и атрактивни бяха проектите на учениците от: СУ „Козма Тричков“, гр. Враца с научен ръководител Варя Динкова; СУ „Васил Левски“, гр. Севлиево с научен ръководител Ива Пейкова; СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново с научен ръководител Венцислав Цонев; 51 СУ „Елисавета Багряна“, гр. София с научен ръководител Василка Кочева; ОУ „Антон Страшимиров“, гр. Варна с научен ръководител Стойна Илиева; Обединено училище „Христо Ботев“, село Росен, община Созопол с научен ръководител Дарина Дамянова; III ОУ „Гоце Делчев“, гр. Петрич с научен ръководител Македонка Попиванова; СУ „Васил Левски“, гр. Крумовград с научен ръководител Лейла Ахмед; 38 ОУ „Васил Априлов“, гр. София; ОДК – Несебър с научен ръководител Катерина Стоянова; ПГИИ „Джон Атанасов“, гр. Търговище с научен ръководител Милена Иванова; Компютърна школа „Вале“ към ОНЧ „Заря-1858“, гр. Хасково с научен ръководител Людмила Стайкова; Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ – София с научни ръководители Галя Аралова, Христина Ангелова и Ралица Ранчова; ОУ „Св. П. Евтимий“, гр. Велико Търново; ПМГ „Проф. Ем. Иванов“, гр. Кюстендил с научен ръководител Детелина Тихолова; ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен с научен ръководител Марияна Аврамова; ПГМЕТ „Акад. Ангел Балевски“, гр. Троян с научен ръководител Теодора Дудева; ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра с научен ръководител Атанаска Гинова; ЦПЛР – ОДК „Анастас Стоянов“, гр. Шумен с научен ръководител Фатме Назиф; II ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Стара Загора; I СУ „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище с научен ръководител Димана Петрова; ЦПЛР – Благоевград с научен ръководител Стефан Стойов; МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив с научен ръководител Румен Манолов; СУ „Еп. Константин Преславски“, гр. Бургас с научен ръководител Даниела Костадинова; ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“, гр. Русе с научен ръководител Албена Коцева; АЕГ „Гео Милев“, гр. Русе; XI ОУ „Христо Ботев“, гр. Благоевград; ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас с научни ръководители Грета Стоянова и Таня Сребрева; ОУ „Елин Пелин“, гр. Бургас с научен ръководител Христина Иванова; 35 СЕУ „Добри Войников“, гр. София; СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе с научен ръководител Гергана Кръстева; II СУ „Акад. Емилиян Станев“, гр. София с научен ръководител Антонио Шопов; СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов с научен ръководител Елена Илиева; ОУ „Димитър Талев, гр. Пловдив с научен ръководител Илия Добрев; СМГ „Паисий Хилендарски“ с научен ръководител Светлана Начева; 112 ОУ „Стоян Заимов“, гр. София; ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък; ОУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе; Национална търговско-банкова гимназия – София с научен ръководител Нонка Байлова; VII СУ „Найден Геров“, гр. Варна.
В направлението за литературни творби участваха 124 млади автори със 136 произведения. Много активни, изобретателни и креативни бяха учениците от: ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен с научен ръководител Марияна Аврамова; ОУ „Стефан Караджа“, гр. Варна с научен ръководител Катя Семова-Пенева; СУ „Гео Милев“, гр. Варна с научен ръководител Сениха Талиб; СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе с научен ръководител Гергана Кръстева; СУ „Н. Катранов“, гр. Свищов с научен ръководител Елена Илиева; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Габрово с научен ръководител Пенка Йотева; СУ „Константин Константинов“, гр. Сливен с научен ръководител Пенка Василева; СУ „Найден Геров“ гр. Варна и ЛК „Касталия“ при ЦПЛР – ОДК – Варна с научен ръководител Магдалена Маркова; ОУ „Иван Вазов“, гр. Смолян с научен ръководител Лида Юрукова; СУ „Еп. Константин Преславски“, гр. Бургас с научен ръководител Даниела Костадинова; ОУ „Добри Чинтулов“, гр. Варна с научен ръководител Илиана Пенева; ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“, гр. София с научен ръководител Ралица Ранчова; СЕУ „Св. П. Хилендарски“, гр. Дупница с научен ръководител Елена Масленкова; НУИ „Проф. Веселин Стоянов“, гр. Русе с научен ръководител Теменуга Златева; 151 НСУ „София“; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, село Априлово, община Горна Малина с научен ръководител Ваня Димитрова; Национална търговско-банкова гимназия – София с научен ръководител Нонка Байлова; ОУ „Димитър Благоев“, гр. Велико Търново с научен ръководител Силвия Николаева; НПГГСД „Сава Младенов“, гр. Тетевен с научен ръководител Камелия Маринова; НПГВМ „Проф. Димитър Димов“, гр. Ловеч с научен ръководител Камелия Калчева; СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново с научен ръководител Виржиния Дачева; СУ „Братя Каназиреви“, гр. Разлог с научен ръководител Гергана Костова; ИНУ „Христо Ботев“, гр. Плевен; СУ „Васил Левски“, гр. Крумовград с научен ръководител Лейла Ахмед; СУ „Васил Левски“, гр. Севлиево с научен ръководител Ива Пейкова; СУ „Гео Милев, гр. Варна; III ОУ „Ангел Кънчев“, гр. Варна; ЦПЛР – ОДК – Варна с научен ръководител Магдалена Маркова; СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали; НУ „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил; ПГИТУ – Ловеч; ПГСС „Никола Пушкаров“, гр. Попово с научен ръководител Милена Василева; СУ „Любен Каравелов“, гр. Варна; СУ „Ем. Станев“, гр. Велико Търново с научен ръководител Цветелина Маринова; Българско училище за роден език – Будапеща, Унгария; НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ“, гр. София; ОУ „Гоце Делчев“, гр. Петрич; СУ „Еп. Константин Преславски“, гр. Бургас с научен ръководител Даниела Костадинова; ЧСУ „Дружба“ – София; 38 ОУ „Васил Априлов“, гр. София; СУ „Антим I“, гр. Златоград с научен ръководител Бисера Хаджийска; ОУ „Христо Ботев“, гр. Добрич с научен ръководител Магдалена Трифонова; ПГ „П. К. Яворов“, гр. Петрич с научен ръководител д-р Георги Малчев; ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик с научен ръководител Аделина Симидчиева; СУ „Саво Савов“, гр. Пирдоп; СУ „Христо Проданов“, гр. Карлово с научен ръководител Донка Дончева; ОУ „Неофит Рилски“, село Ягодово, община Родопи с научен ръководител Иван Георгиев; ОУ „Елин Пелин“, гр. Бургас с научен ръководител Христина Иванова.
И през изминалата година най-много бяха участниците от средите на младите художници. В него взеха участие 1683 млади представители от 124 училища и други извънучилищни звена. Най-активни бяха учениците от: НУИ „Панайот Пипков“, гр. Плевен с научен ръководител Мила Петрова; СУ „Христо Ботев“, гр. Нова Загора; ОУ „Елисавета Багряна“, гр. Сливен с научен ръководител Румен Петров; СУ „Любен Каравелов“, гр. Пловдив с научен ръководител Христина Христова; Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“, гр. Русе с научен ръководител Албена Коцева; ПГСС „Никола Пушкаров“, гр. Попово с научен ръководител Милена Василева; 45 ОУ „Константин Величков“, гр. София; Арт школа „Дъга“ – Хасково; Школа по изобразително изкуство „Акварел“ – Костинброд с научен ръководител Екатерина Трайческа; ОУ „Панайот Волов“, гр. Варна с научен ръководител Теодора Рачева; 3 ОУ „Иван Вазов“, гр. Берковица с научен ръководител Ани Иванова; СУ „Любен Каравелов“, гр. Варна; СУ „Васил Левски“, гр. Крумовград с научен ръководител Лейла Ахмед; СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Пловдив; ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Плевен с научен ръководител Любимка Петкова; 3 ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Монтана с научен ръководител Виктория Михайлова; СУ „Симон Боливар“, гр. Пловдив с научен ръководител Александра Николова; ЦПЛР – Плевен с научен ръководител Вяра Савова; ОУ „Христо Ботев“, село Пелишат с научен ръководител Петя Чернева; ПГКИТ „Д-р Иван Богоров“, гр. Пловдив; НУ „Васил Левски“, гр. Варна; ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, гр. Разград; II ОУ „Иван Вазов“, гр. Провадия; СУ „Тодор Кирков“, гр. Ловеч; 3 ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Търговище с научен ръководител Валентина Бонева; ОУ „Христо Ботев“, село Лозарево с научен ръководител Емне Хюсеин; ОУ „Проф. Димитър Димов“, гр. Ловеч с научен ръководител Росица Тодорова; ОУ „Отец Паисий“, гр. Пазарджик; ОУ „Христо Никифоров“, гр. Ловеч; ОУ „Свети Иван Рилски“, гр. Варна; СУ „Васил Левски“, гр. Севлиево; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, село Раданово, община Полски Тръмбеш; 134 СУ „Димчо Дебелянов“, гр. София; НУ „Св. Софроний Врачански“, гр. Враца с научен ръководител Таня Христова; ОУ „Йордан Йовков“, гр. Варна; ПГТМД – Варна с научен ръководител Ирина Атанасова; ИОУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе с научен ръководител Здравка Генова; СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница; ПМГ „Проф. Ем. Иванов“, гр. Кюстендил; СУ „Христо Проданов“, гр. Карлово; 6 СУ „Отец Паисий“, гр. Монтана; ОУ „Васил Левски“, село Беглеж; ОУ „Неофит Рилски“, гр. Габрово с научен ръководител Вера Драшкова; ОбУ „Панайот Волов“, село Тодор Икономово, община Каолиново; СУ „Йоан Екзарх Български“, гр. Шумен; СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй; 10 ОУ „Алеко Константинов“, гр. Перник; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, село Камено поле, област Враца; НУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Ямбол; ОУ „Петър Бонев“, гр. Перущица; ОУ „Димитър Петров“, гр. Сливен; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, село Царев брод; 7 СУ „Найден Геров“, гр. Варна; 192 СУ „Христо Ботев“, село Бистрица; ИНУ „Христо Ботев“, гр. Плевен; ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово; СУ „Отец Паисий“, гр. Куклен; ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Велико Търново; II ОУ „Константин Фотинов“, гр. Лом; СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново; ОУ „Васил Левски“, гр. Ловеч; СУ „Иван Вазов“, гр. Плевен; МГ „Гео Милев“, гр. Плевен; ОУ „Иван Вазов“, гр. Габрово; ОУ „Гео Милев“, гр. Садово; НУ „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил; ОДК – Кюстендил; СУ „Гео Милев“, гр. Варна; СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали; ПГД „Елисавета Вазова“, гр. София; СУ „Алеко Константинов“, гр. Луковит; СУ „Саво Савов“, гр. Пирдоп; ОУ „Йордан Йовков“, гр. Варна; ОУ „Любен Каравелов“, гр. Хасково; ОУ „Кл. Охридски“, гр. Хасково; ЦПЛР – Силистра; ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра; СУ „Васил Левски“, гр. Крумовград; ПГТ „Проф. Асен Златаров“, гр. Варна; ОУ „Христо Ботев“, село Милковица, община Гулянци; СУ „Братя Каназиреви“, гр. Разлог; 51 СУ „Елисавета Багряна“, гр. София; Национална търговско-банкова гимназия, гр. София; СУ „Еп. К. Преславски“, гр. Бургас; ПГ по МСС „П. К. Яворов“, гр. Гоце Делчев; 88 СУ „Димитър Попниколов“, гр. София; СУ „Н. Катранов“, гр. Свищов; СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Костинброд; ЧОУ „Образователни технологии“, гр. София; СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе; НУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Нова Загора; ОУ „Христо Никифоров“, гр. Ловеч; СУЕЕ Св. Константин-Кирил Философ“, гр. Русе; СУ „Христо Ботев“, гр. Русе; ЦСОП – Варна; ПГИТУ – Ловеч; СУ „Васил Левски“, гр. Априлци; НУ „Христо Ботев“, гр. Първомай; АЕГ „Гео Милев“, гр. Русе; ОУ „Васил Левски“, гр. Правец; ОУ „Д-р Иван Селимински“, гр. Сливен; ОУ „Димитър Благоев“, гр. Велико Търново; СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново; ОУ „Елин Пелин“, гр. Бургас; ОДК – Търговище; ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Дебелец; НУ „Христо Ботев“, гр. Елин Пелин; ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик; СУ „Христо Смирненски“, гр. Гурково; ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново; ОУ „Иван Тургенев“, гр. Разград; ОУ „Антон Страшимиров“, село Бохот; ЦПЛР – Бургас; 2 СУ „Акад. Ем. Станев“, гр. София; НУКК – София; СУ „Неофит Рилски“, гр. Банско; ОУ „Добри Чинтулов“, гр. Варна; 3 ОУ „Гоце Делчев“, гр. Петрич; Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“, гр. Тетевен; 38 ОУ „Васил Априлов“, гр. София; Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“, гр. Русе; СУ „Пейо Яворов“, гр. Стралджа; СУ „Васил Левски“, гр. Кула; НУИ „Проф. Веселин Стоянов“, гр. Русе; СУ „Христо Смирненски“, гр. Гурково; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, село Чешнегирово, община Садово; СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Ямбол.
През миналата година повишихме размера на наградите, които не бяха променяни от първото издание на конкурса, което беше посрещнато със задоволство от участниците и техните научни ръководители.
Вече много години продължава изключително успешната ни съвместна дейност с Националния дворец на децата за реализиране на съвместни проекти за научно-технически изяви с талантливи ученици от центровете за подкрепа за личностно развитие и всички видове училища в страната. В Националното ученическо състезание „Природата – наш дом“ през 2023 г. се включиха 76 ученици от 1 до 12 клас от НДД, ЦПЛР и училища в страната от следните области: София-град; Кюстендил; Пазарджик; Враца; Ловеч; Шумен; Варна; Перник.
Националният конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда се проведе през месец юни 2023 г. в рамките на Международния форум по екология „Сребърна“. На него се представиха 61 ученици в 27 екипа от 21 града в страната и 2 от Кълъраш, Румъния. Представените проекти бяха в областите физика, химия, биология, свързани с екологията и опазването на планетата Земя. Част от проектите бяха насочени и към изучаването и запазването на уникалното орнитологично природно богатство на резервата „Сребърна“. Интерес сред учениците предизвикаха и съпътстващите изяви на Международния форум по екология, в който участваха около 400 деца и ученици от цялата страна – изложба с творби от международния конкурс за рисунка на тема „Планетата Земя – безценен дар“; литературно четене на млади творци от международния конкурс за есе, стихотворение и разказ на тема „Планетата Земя – безценен дар“.
Националните научно-технически изяви с ученици от 5 до 7 клас се проведоха от 15 до 20 юни 2023 г. в село Кранево. В състезанията по природни науки, екология и технологии се включиха над 80 ученици от: ОУ „Иван Вазов“, с. Дебнево; СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Троян; СУ „Васил Левски“, гр. Троян; ЦПЛР – Троян; 2-ро СОУ – София; ЦПЛР ОДК – Пловдив; НДД; 7-мо СОУ – София; НГДЕК – София; ЦПЛР – Кюстендил; ЦПЛР – Сливен; ЦПЛР – Крумовград; ЦПЛР – Казанлък; ЦПЛР – Велико Търново; ЦПЛР – Варна; ЦПЛР – Благоевград.
В Националните конкурси по наука, техника и технологии с ученици от 8 до 12 клас след предварителна селекция до публична защита бяха допуснати 83 участници от Севлиево, Сливен, Пловдив, София, Крумовград, Варна, Троян, Русе, Перник, Враца и Плевен. Успоредно с провеждането на на научно-техническите конкурси се състоя и изложба с демонстрации на ученическо творчество.
За поредна година, при изключително голям интерес, съвместно с МОН, НДД, Българската федерация по автомоделни спортове, Българската федерация по корабомоделен спорт и Българската федерация по авиомоделизъм организирахме и проведохме Националните ученически състезания по авиомоделизъм, автомоделизъм, корабомоделизъм и ракетомоделизъм. Състезанията по авиомоделизъм и ракетомоделизъм се проведоха през месец май 2023 г. в град Ловеч. В тях взеха участие над 142 деца и ученици от МК – Ловеч, СК „Моделист“ – Каспичан, СК „Моделист“ – Севлиево, СК „Моделист“ – Горна Оряховица, ЦАМК – София, СМК „Приста“ – Русе, СК „Икар 2010“ – Севлиево, ОУ „Стефан Пешев“ – Севлиево, РМК „Кондор“ – Пещера, СМК – Казанлък, Автомоделен клуб – гр. Левски, МК – Пловдив, ЦУТНТ – Търговище, СТК „Стрела“ – Долна Митрополия, ЦУТНТ – Разград, СКА – Пазарджик и СОУ „А. Златарев“ – Шабла.
В началото на месец юни 2023 г. в гр. Пазарджик се проведоха Националните ученически състезания по автомоделизъм и корабомоделизъм. В тях се включиха над 108 деца и ученици от: АК – гр. Левски; СКА – Пазарджик; СКМ „Вл. Заимов – гр. Сопот; СТМК – Враца; МК „Кинетик“ – Русе; МК – Велико Търново; СК „Моделизми“ – Казанлък; ОП ДМЦ – Димитровград; СМК – Харманли; СККС „Огнян Маринов“ – Русе; МК – Габрово; Модел яхт клуб – Пазарджик; МК – Варна; МК „Добротица“ – Добрич; НДД. Горди сме, че в резултат на дългогодишната подкрепа на фондацията, както и проявения висок професионализъм на ръководителите, треньорите и съдиите и активната им работа с подрастващите се увеличи броят на децата, развиващи дейности в клубове по моделизми и се снижи възрастовата граница на състезателите с постигнати високи резултати.
Съвместно с Обединен детски комплекс – Кюстендил организирахме и проведохме поредния Конкурс за нестандартни летателни апарати, изработени от ученици „ИКАР ‘2023“ в рамките на авиошоу „ОСОГОВО“ – Кюстендил. В конкурса взеха участие над 30 ученици от 1-ви до 12-ти клас от Кюстендил, Земен, Перник, София и Севлиево. Голям интерес предизвикаха съпътстващите демонстрации на любителски ракети, самолети и планери, както и проведения уоркшоп за деца, включващ сглобяване на самолети от заготовка и демонстративни полети.
Много добра и постоянно развиваща се е съвместната работа на Фондация „Еврика“ и Съюза на физиците в България. За поредна година бяхме от съорганизаторите на младежката научна сесия на тема „Физиката за един по-добър свят“. Традиционно, тя се проведе в рамките на 51-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема „Образованието и научните изследвания по физика – фактор за устойчиво развитие“. В сесията участваха 67 ученици от 5 до 12 клас от 24 средни училища. В 41 проекти те показаха връзката на физиката с устойчивото развитие. В рамките на форума се проведе Национален конкурс за есе /за ученици и студенти/ на тема „Чрез физиката откриваме и променяме света“. В него взеха участие 124 ученици и студенти от 43 средни и висши училища. Проведен беше и Национален фотоконкурс за ученици и студенти „Красивото във физиката“. Получени бяха 143 фотографии от 32 училища в цялата страна.
Съвместно със СФБ и под домакинството на СУ „Васил Левски“ – Севлиево организирахме и проведохме деветото издание на Националния фестивал „Наука на сцената“ Той е подборен кръг на Европейския фестивал „Наука на сцената“, който ще се състои през август 2024 година в Турку, Финландия. На форума преподаватели от предучилищното и от всички етапи на училищното образование представиха проекти, с които демонстрираха опита и педагогическите си подходи при преподаването на естествените науки. Специален гост на фестивала и член на журито беше Майкъл Грегъри – преподавател от Франция и посланик на „Наука на сцената“ – Франция. В изявата участваха преподаватели, деца и ученици от 12 града от 9 области. Общият брой на учителите с проекти беше 36, а на децата и учениците – 70.
Стремейки се да разширяваме своята подкрепа за талантливите млади българи, през 2023 г. за първи път се включихме в организирането и провеждането на 19-то издание на Националното Астро парти на красивия бряг на река Дунав при село Байкал. Проявата беше под патронажа на Министъра на образованието и науката и кмета на община Долна Митрополия. Партньори на проекта бяха Съюз на астрономите в България, Катедра „Астрономия“ на Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, Институт по астрономия на БАН, СФБ и Астрономическа асоциация – София. Главната тема на „Астропарти Байкал’2023“ беше „Пътешествие във Вселената – нови открития и наблюдения“. Д-р Георги Латев от Института по астрономия на БАН запозна по вълнуващ начин участниците с две лекции на теми „Звездата BG Tri“:Една българка“ и „Времето и астрономията“. На кръгла маса „От учители за учители“ Цеца Цолова, SCIENTIX посланик и учител в ППМГ – Ботевград и Иво Джокин представиха образователни ресурси по астрономия. В Астроработилницата участниците работиха по проект „Търсене на микрометеори“, проект на NASE и IAU и проведоха експерименти с ударни кратери. Наблюдателната програма беше организирана от представителите на Астрономическа асоциация – София с наблюдение на слънце през деня и кълбовиден куб в съзвездието Херкулес и други обекти вечерта. Голям интерес предизвика проведеното лазерно астро шоу с видимите съзвездия и тяхната митология и легенди. Проведено беше и наблюдение на водолюбиви птици по река Дунав. Участниците и учениците получиха сертификат за Любител астроном и астрономически награди от Фондация „Еврика“ и Астрономическа асоциация – София.
И пак със Съюза на физиците в България и Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ организирахме и проведохме Първият Национален младежки екофорум. Той беше посветен на Световния ден за опазване на околната среда – 5 юни и е част от националната програма за отбелязване на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие. В този форум се включиха учители и ученици от общо 15 училища от София и страната. Учениците представиха интересни проекти, показаха впечатляващи презентации, направиха забавни демонстрации със слънчеви панели и приложението им за опазване на околната среда. Вярваме, че заедно ще продължим, с желание и интерес, да си сътрудничим активно за реализиране на подобни инициативи, като даваме трибуна на младите хора да изразяват себе си и заедно да споделят подобни положителни емоции.
Включването на Фондация „Еврика“ през последните години в организирането и провеждането на Националния младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“, съвместно със Сдружение „Териториална организация на научно-технически съюзи с Дом на науката и техниката – Пловдив“ даде допълнителен тласък на процеса за по-нататъшно развитие и утвърждаване на тази младежка изява в името на благородната цел за приобщаването на младите хора към науката и техниката. В двете сесии на този младежки форум, през 2023 г. взеха участие над 100 младежи – ученици, студенти, докторанти, млади преподаватели от висши училища и млади специалисти от практиката, а така също и техни научни ръководители. Бяха представени научни разработки в областта на авиацията, машиностроенето, компютърните технологии, земеделието, хранителните технологии, бизнеса и предприемачеството. Бяха изнесени общо 109 доклада и наградени 29 разработки.
След три годишно прекъсване поради пандемията подновихме провеждането на Националната научна конференция „Физика – Инженерство – Технологии“ с международно участие. Представени бяха 24 устни доклади и 11 постерни доклади в секциите „Инженерство, комуникация и електроника“, „Образователни технологии“, „Физика и физични технологии“. В конференцията се включиха 36 участника от 11 различни учебни заведения и институти в страната и чужбина – ПУ „П. Хилендарски“, ТУ – София, ТУ – София – Филиал Пловдив, СУ „Св. Кл. Охридски“, Университет на Крайова в Румъния, ИЯИЯЕ при БАН, ИЕ при БАН, ИФТТ при БАН, Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН, ЧСУ „Дружба“ – Пловдив, СУ „Евлоги Георгиев – Тръстеник. В рамките на тази изява се проведе конкурс за млади учени, студенти и докторанти на тема „Най-добро научно постижение“. Стремейки се да надграждаме и да осигуряваме поле за творческа изява на ученици с интерес към физиката, инженерството и технологиите, съвместно с Физико-технологичния факултет на ПУ „П. Хилендарски“, като продължение на голямата научна конференция, организирахме и проведохме Национална ученическа конференция „Физика – Инженерство – Технологии“. В нея участваха 45 ученици от различни училища в Пловдив и региона. Те представиха и демонстрираха разработени от тях макети, симулации, компютърни игри и др. В рамките на конференцията беше осъществено посещение на учебните и научните лаборатории на Физико-технологичния факултет, като в някои от лабораториите бяха извършени реални експерименти с участие на учениците и техните ръководители.
През 2023 г. съвместно с Научно-технически съюз по строителство в България организирахме и проведохме Втората Младежка конференция с международно участие „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ DCB’2023. Общо се представиха 12 студенти, 18 докторанта, 8 млади учени и 2 ученици от УАСГ, ВСУ „Л. Каравелов“, ВСУ „Черноризец Храбър“, ВТУ „Тодор Каблешков“ и ПГАСГ. Комисията за оценка в конкурса „Най-добър доклад“ избра четирима победители в съответните категории.
За поредна година, съвместно със Съюз на изобретателите в България организирахме и проведохме Изложение „Изобретения, Технологии, Иновации – ИТИ’2023“. Фондация „Еврика“ традиционно подкрепя тази ежегодна изява, защото изложението е много полезна среща на научни работници, предприемачи, изобретатели, иновационни посредници, селекционери, производители, студенти, ученици и патентни специалисти, с интереси към развитие и просперитет на своята дейност на основата на творчество, иновации и ефективно използване на интелектуалната собственост. Изложението е и състезание на изобретатели, селекционери и новатори, както и опит за пазар на техните интелектуални продукти. По време на изложението се установяват бизнес контакти, за да се въведат в употреба представените изобретения, полезни модели, индустриални дизайни, нови сортове растения и други нови решения. Партньори на проекта са АИКБ, Селскостопанска академия и Федерация на научно-техническите съюзи. Изложението се проведе от 14 до 17 септември 2023 г. в рамките на Международния технически панаир в Пловдив.
Един от акцентите в дейността на фондацията си остават традиционните конкурси за наградите „Еврика” за постижения в науката, за млад мениджър, изобретател и фермер. Те се провеждат от много години – за тридесет и четвърти път за мениджър, за тридесет и трети път за изобретател и фермер и за постижения в науката за двадесет и осма поредна година. Те имат обществено признание и са оценявани с внимание от държавни и обществени организации и институции. Конкурсите са разпознаваеми в обществото и имат своята популярност, получена благодарение на стойностните млади хора, които през годините са били удостоявани с тази награда.
За втори път обединихме връчването на наградите „Еврика“ и връчването на удостоверенията за стипендии през последната година. Това е израз на политиката ни за откриване и развитие на млади хора с изявени способности в науката, техниката и технологиите, подготовката и реализацията им. Да отдадат заслужено уважение на постигнатото, присъстваха представители на държавни и обществени организации, университетски ръководители, членове на Съвета на фондацията, членове на специализирани журита, учени, лауреати на наградата „Еврика“ в предходни години, бивши и настоящи стипендианти. Вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова връчи наградите на лауреатите и благодари на екипа на Фондация „Еврика“ за амбицията и постоянството, като подчерта: „Наградите „Еврика“ са гаранция за качество. Вие доказвате, че когато има екип от хора, които мислят в една посока и за добро, успехите са задължителни. Имате нашата подкрепа“. Тя подчерта и подкрепата на университетите, научните среди, бизнеса за мисията на фондацията.
За 2023 година наградата „Еврика“ за постижения в науката беше присъдена на д-р Десислава Гергинова. Тя е завършила средното си образование в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“, град София, със специалност „Екология и опазване на околната среда“. През 2016 г. завършва ХМТУ в София, като инженер-химик с бакалавърска степен по „Неорганични химични технологии“. През периода ноември 2013 – януари 2014 г., Десислава Гергинова е стажант в Център по ЯМР спектроскопия (ЦЯМРС) на Института по органична химия с център по фитохимия, Българска академия на науките (ИОХЦФ- БАН) по програма „Студентски практики“ на МОН, под ръководството на проф. дхн Светлана Симова. Практиката в ЦЯМРС поставя началото на нейните интереси в областта на ЯМР спектроскопията, като през 2016 г. тя продължава обучението си във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“, където завършва магистратура по „Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ“ през 2017 г. През 2018 г. Десислава Гергинова е зачислена като редовен докторант в Центъра по ЯМР спектроскопия към ИОХЦФ – БАН, с научни ръководители проф. дхн Светлана Симова и гл. ас. д-р Явор Митрев. От януари 2021 г. е назначена за асистент в Центъра по ЯМР спектроскопия към ИОХЦФ. Научната продукция на д-р Десислава Гергинова е впечатляваща. Активен участник е в 22 научни проекти и е ръководител на три. Съавтор е в 14 публикации и една глава от книга. Високите критерии и изисквания, които поставя към собствената си работа, както и желанието й за нови знания, вдъхновението и силната мотивация, които влага в научната работа, намират своя израз в активното членство на Десислава Гергинова в Българското фитохимично дружество. Била е делегат за България в международната мрежа на младите химици на Международния съюз по чиста и приложна химия, както и експерт към Национална агенция за оценка и акредитация, секция „Химически науки“. Взела е участие в 75 научни мероприятия с 28 доклада и 47 постерни представяния. Израз на прецизната, упорита и задълбочена работа на Десислава Гергинова са спечелените отличия и награди като: трикратен носител на наградата за най-добър постер на Научните сесии на ИОХЦФ – БАН; второ място в Националния конкурс „За най-добра дипломна работа“ на Аквахим и Съюза на химиците в България; грант за участие в 47th IUPAC Chemistry Congress – IUPAC 100; награда за най-добър постер на Четвъртата международна конференция по оползотворяване на природни продукти: От растенията до аптечната лавица“; награда за най-добра презентация на Втория интердисциплинарен докторантски форум; награда за най-добра научно-приложна статия на ИОХЦФ – БАН; поощрителна награда в Националния конкурс „Изявен млад учен в областта на органичната химия“, на името на акад. Иван Юхновски; второ място в международната онлайн конференция „Global NMR Twitter Conference“; награда за най-добър постер в секция „Химични науки“ на ХХ Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. Освен експерименталния опит, свързан със съвременни приложения на ЯМР спектроскопия, Десислава Гергинова успешно владее широк набор от общи и специализирани софтуери, необходими за обработка на получените експериментални резултати. Владее английски и немски език.
Гл. ас. д-р инж. Десислава Гергинова получи съвместната награда на Фондация „Еврика” и Съюза на учените в България за отличната защита на дисертационен труд на тема „ЯМР метаболомика на пчелен мед и вино”.
Целта на дисертацията на Десислава Гергинова е да се създадат нови методи за откриване и доказване на фалшифицирането на различни видове храни чрез ЯМР метаболомика. Основен предмет на изследванията са пчелен мед и вино от различни географски региони. В резултат на изследването са установени оптималните условия и параметри за анализ на пчелен мед и вино. За пръв път е доказано наличието на редуциращия монозахарид хиновоза в пчелен мед, както и наличието на значителни количества трехалулоза в мед от безжилни пчели. Проведени са голям набор от хемометрични анализи, които позволяват да се докаже ботаническият произход на пчелния мед и държавата, производител на виното. Установено е, че виното от типични български сортове се характеризира с по-високо количество захари и висши алкохоли, в сравнение с вина от чуждестранни сортове грозде. Чрез протонни ЯМР спектри са създадени методи за доказване на разреден мед и вино. За пръв път, чрез ЯМР метаболомика са определени профилите на два вида борово сладко и медовина.
Резултатите от дисертацията са публикувани в 4 статии – 2 в списание с Q1, 1 с Q4 и една в списание на БАН. Две от списанията са с висок импакт фактор. Досега са забелязани 39 цитирания на публикуваните статии в чуждестранни източници. Материалите по дисертацията са представени на 9 конференции у нас и в чужбина. Три от постерите са получили награди от съответните конференции. Приносът от статиите не само обогатява научната общност с познания за сложния състав на хранителните продукти, но предоставя надеждни инструменти и методи за индустрията и регулаторните органи, позволяващи да се следи качеството и автентичността на редица видове мед, вино, медовина и сладко.
Носител на наградата „Еврика“ за млад изобретател на 2023 година е Мартин Ралчев. През 2018 г. се дипломира като бакалавър в Технически университет – София, специалност „Електроинженер“, а през 2020 г. като магистър в същия университет и специалност. По време на следването си придобива допълнително сертификати за правоспособност, умения и внедряване на опит след преминати курсове на обучение към: Siemens на тема „DESIGO Room Automation“; „АСАП“ ЕООД на тема „Работа в екип“; Институт по системно инженерство и роботика“ на БАН и GK Norge AS на тема „Норвежкият опит за устойчива енергетика и околна среда в България“.
Мартин Ралчев има 30 публикации, реферирани в Scopus и WoS и 62 цитирания. Носител е на: награда от XVIII Национална младежка научно-практическа конференция на ФНТС през 2021 г.; награда от конкурс „Предприемачи на науката’2021“; наградата „Иван Евстатиев Гешов“ през 2023 г. за най-млади учени до 30 години.
Наградата „Еврика“ се присъжда на Мартин Ралчев като съавтор в три защитени патенти за изобретения, както следва:
1. „Двуосен магниточувствителен сензор, съдържащ елементи на Хол“, регистрирано като патент от Патентното ведомство на Република България на 17.07.2023 г. Принос на изобретението е широкият температурен обхват на функциониране, необходим за целите на високоточната и слабополевата магнитометрия. Сферата на приложимост е роботиката и мехатронните системи с изкуствен интелект; квантовата комуникация; 3D роботизираната медицина и минимално инвазивната хирургия, включително лапароскопията; безконтактната автоматика; контролно-измервателната технология; автомобилната промишленост; енергетиката; навигацията; биомедицинските изследвания; военното дело и сигурността; контратероризма и др.
2. „Робот за почистване на подови повърхности“, регистрирано като патент от Патентното ведомство на Република България на 15.08.2023 г.
3. „Робот за UV – дезинфекция“, регистрирано като патент от Патентното ведомство на Република България на 16.01.2023 г.
Тези две изобретения се отнасят до модификации на иновативни роботи за почистване на подови повърхности с ултравиолетови лъчи, приложими за автоматизирано биологично обеззаразяване на жилища, офиси, училища, университети, изследователски центрове и научни лаборатории, хирургични зали, инфекциозни болници, изолатори, обществени и производствени сгради, хотелски стаи и комплекси, летища, казарми, домове за възрастни хора и приюти и всички други помещения и зони, изискващи високоефективно общо почистване и дезинфекция в съчетание с екологичен ефект. Роботът е апробиран в училища и болници в Ковид-отделения.
Мартин Ралчев е съавтор на още две изобретения, които са в процес на регистрация, а именно:
 „Устройство за определяне на физико-механичното състояние на деформирани скали и строителни материали“;
 „Устройство за определяне на подвижността на токоносителите в полупроводници“.
Дяловото участие на Мартин Ралчев в петте изобретения е 75 %.
Изобретенията, в които участва Мартин Ралчев са резултат от неговата изследователска дейност по дисертационната му тема в Националния център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“, който е част от Института по Роботика при БАН. Регистрираната нова закономерност за генерация на микрочастици при високи едноосни деформации и приложението й в изобретение, както и „Роботът за UV дезинфекция“ са включени в достиженията на БАН за 2020/2021 г. Регистрираната нова закономерност за генерация на микрочастици при високи едноосни деформации е отличена с награда от Общото събрание на БАН през месец май 2023 г. и е представена на международен форум в град Лече, Италия през месец септември 2023 г.
Костадин Недев получи наградата „Еврика“ за млад мениджър за 2023 година. По образование е военен летец-пилот, а по душа е социален предприемач. Има дългогодишен опит в компютърните науки и програмирането. Завършил е ППМГ „Васил Левски“, град Смолян, както и ВВВУ „Георги Бенковски“, град Долна Митрополия. Следва обучение в Полската Военновъздушна академия, а в периода 2017 – 2019 г. завършва курс по лидерство по програмата за лидери в авиацията „Сребърни криле“ на ВВС на САЩ в Авиобаза Кълъмбъс, Мисисипи. През 2021 г. се дипломира като магистър по специалност Хардуерни и софтуерни системи“ на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Костадин Недев е носител на множество награди, свързани с образованието и технологиите, а именно: Най-добър разработчик на община Смолян – 2009 г.; Студент на годината – 2013 г.; Меча на Хан Кубрат на МО – 2013 г.; Награда на Декана на ПУ „П. Хилендарски“ – 2014 г.; Академична награда на община Долна Митрополия – 2016 г.; Академична награда за отличие от НВУ „В. Левски“ – 2016 г.; Награда „Монета на командира“ на ВВС на САЩ – 2018 г.; Международна награда за обучение на ВВС на САЩ – 2019 г.; Международна награда за лидерство на Фондация „Стробъл“ – 2020 г.; Награда „Джон Атанасов“ на Президента на Република България – 2022 г.; Награда „30 под 30“ на списание „Форбс“ – 2022 г.; Награда „Архитект на бъдещето“ на Фондация „Европа“ – 2023 г. Към настоящия момент, Костадин Недев е докторант в Института по Роботика към БАН. Има 7 публикации и натрупан доброволчески опит в Съюза на учените в България и Българския червен кръст.
Костадин Недев е основател на образователен стартъп и платформа за технологично обучение „Млад изобретател“. Това е иновативна образователна платформа, която има за цел да подготви децата за професиите на бъдещето и да разкрие изобретателя във всяко дете. Костадин и екипа му са разработили собствен софтуерен кит, софтуер, с който може бързо и лесно да се програмира от абсолютно начинаещ и образователна методика, базирана на обучение на пилоти – изтребители. Те са убедени, че всяко дете има различен технологичен талант и са насочили всички усилия към намирането и развитието на този технологичен талант у всяко дете.
Мисията на „Млад изобретател“ е да превърне децата от консуматори на технологии в генератори. Платформата е насочена основно към ученици и студенти, но всеки с желание да създава е добре дошъл. Стремежът е освен знания в областта на инженерните науки и устойчивото развитие, да се изграждат най-вече нови умения у младите новатори и те да намират техническо решение на лични, социални и глобални проблеми. В „Млад изобретател“ се изучават инженерни технологии под формата на реални, физически проекти. В процеса на обучение се създават най-различни изобретения от коледни светлини до напълно функционални роботи.
През 2023 г., създадената от Костадин Недев платформа „Млад изобретател“ изгради успешни партньорства, както с държавни и местни организации /общини, университети и центрове по зависимости/, така и с бизнес гиганти, като Insight Group – част от Forture 500. Към образователната методика на „Млад изобретател“ има засилен интерес в София, Пловдив, Стара Загора, Смолян, Самоков, Костенец, Панагюрище и др., като целта на екипът е постоянно да се увеличават локациите на взаимодействие в цялата страна. През 2023 г. е реализиран 380 % ръст на записаните изобретатели. През уроците на платформата са преминали 556 ученици. Дипломирани са 163 изобретатели. Раздадени са 67 стипендии за обучение и са обучени 28 учители и стажанти.
Специализираното жури присъди наградата „Еврика“ за най-добър млад мениджър на 2023 година на Костадин Недев за: успешно реализиране на бизнес проекта „Млад изобретател“ – проект със значим технологичен, социален, образователен и възпитателен ефект. Екипът на Костадин Недев е добър пример за визионерство и кауза, насочени към развитието на човешкия капитал в България.
За отлично представяне в конкурса за млад мениджър с почетен диплом беше наградена Симона Стилиянова – съосновател и управляващ партньор на компанията „Основа“ и създател на Zero Waste Sofia – за постигнати резултати и отдаденост на кауза с голямо обществено значение – решаването на проблемите, свързани с прекомерната употреба на пластмаси. Симона Стилиянова е представител на нова вълна млади български предприемачи, които се опитват да отговарят на важни глобални предизвикателства.
Наградата „Еврика” за млад фермер на 2023 г. получи Даяна Димитрова. Обучава се задочно в Аграрен университет – Пловдив, специалност „Растителна защита“. Има завършени курсове на обучение по „Общо животновъдство“, „Екология и опазване на околната среда“ и „Агроекология“, а така също притежава и сертификат за работа с препарати за растителна защита. През 2019 г. печели награда за пчелар на местно ниво от КРИБ – Хасково. През 2023 г. участва в Първия национален студентски конкурс „Фермерството и младите хора“, организиран от Български фермерски съюз, където печели първо място със своето есе.
Своята история като фермер, Даяна Димитрова започва през 2012 г., когато се регистрира като земеделски производител и успешно реализира проект по програма „Млад фермер“ за трайни насаждения и пчелни семейства. След това последователно печели и успешно финализира няколко проекта по пчеларската програма за оборудване. Заедно с родителите си успяват да достигнат до отглеждането на 150 пчелни семейства и 40 дка трайни насаждения в стопанството в село Бряст.
През пролетта на 2018 г. Даяна Димитрова се запознава със своя съпруг и заедно започват нов етап в своето фермерско развитие. В началото отглеждат 200 дка земя, 20 броя овце и около 50 крави. Наемат земя под наем и и разполагайки с два Булгара ТК80, една малка балировачка, стара брана плуг и пръскачка, използвайки собствени средства, много труд и кредити , започват да сбъдват мечтите си. В момента стопанството в с. Ябълково, община Димитровград отглежда около 140 крави, юници и телета, 85 броя овце и 800 дка земя. Успяват да закупят около 40 дка собствена земя, а другата е под наем. Разполагат със собствен сграден фонд, фандрома, нов трактор, пръскачка, комбайн, култиватор. Успяват да изградят доилна зала и хранеща пътека. Работата във фермата е почти изцяло механизирана.
От миналата година Даяна Димитрова е управител и един от съдружниците в „СДМ АГРО“ ООД. Фирмата е насочена изцяло в зърнопроизводството и обработва земи, също на територията на село Ябълково.
Освен земеделски производител Даяна Димитрова е и читалищен деец и председател на читалището в село Бряст. За нея традициите, обичаите и ценностите са на пиедестал. Тя е чест гост в различни училища, където запознава децата с пчелите, техните продукти и колко са важни те за нашето съществуване. Много пъти е приемала деца да разгледат фермата, техниката, животните и начина им на живот. Даяна носи голяма енергия и заряд в себе си и ги раздава на всички около нея. Преди всичко иска да бъде добър човек и е сигурна, че никога няма да забрави откъде е тръгнала и колко усилие и е коствало всичко, което е постигнала дотук. Любимият й цитат, който я описва напълно е: „Избери работата, която обичаш и тогава няма да бъдеш принуден да работиш и един ден през живота си“ – Конфуций.
Друг конкурс, с който сме ангажирани и който има последващи международни етапи е конкурсът на МОН „Млади таланти“, където успешно си партнираме при провеждането му. Представител на Фондация „Еврика“ отново беше член на комисията за оценка на ученическите проекти на национално ниво. Класираните на първите три места получиха правото да представят България в Европейския конкурс за млади учени. За поредна година Фондация „Еврика“ организира участието на наградените за проекти с приложен характер в Световното младежко научно изложение ESI’2023, което се проведе през месец октомври в град Пуебла, Мексико. Финансирането на участието на учениците и техния ръководител на изложението в Мексико беше изцяло поето за сметка на МОН.
Младите хора, които Фондация „Еврика“ подпомага вече толкова много години са образец за подражание. Това се отнася както за учениците, лауреати от конкурси, стипендиантите ни, младите учени и специалисти, така също и за носителите на наградите „Еврика“ през изминалите вече 34 години. Стараем се да направим популярни постиженията им, стил на работа и виждания за развитие. Следим тяхното развитие, за да може при нужда да им оказваме помощ и подкрепа. За тази цел използваме и експертизата на консултационните кабинети за защита на интелектуалната собственост, по някои правни въпроси на организацията и функционирането на фирмите и неправителствените организации, за възможностите за още по-пълноценно използване на новата техника и компютърни технологии. Само през последната година в кабинета по защита на интелектуалната собственост са предоставени, според отчета му, над 150 безплатни консултации за закрилата й. С негова помощ са оформени и подадени девет заявки за полезни модели. През 2023 г. с Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“ се опитахме да бъдем максимално полезни на младите предприемачи, учени и изобретатели, като им съдействаме чрез консултационния кабинет да спестяват средства за защита на марки, патенти, дизайни и услуги, възползвайки се от европейски средства и по-специално от отворения наскоро Специален фонд на Европейския съюз от 20 милиона евро за насърчаване на използването на интелектуална собственост от малки и средни предприятия. Също така финансирането можеше да се използва за предварителна диагностика за идентифициране на регистрируеми права. Консултантите помагат на младите хора, но и на нас самите, когато трябва да правим експертни оценки на проекти. Те са търсени и като професионални услуги.
Възползвахме се максимално от консултантите по информационни технологии при оценяването и класирането на участниците в най-новото направление на Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” в направлението за разработки с помощта на компютър. Заслугата за постигането на едни оптимално добри технологични решения за работа на компютърната техника на фондацията е в най-голяма степен на експертите от този консултационен кабинет. Разполагаме с напълно редовен и лицензиран софтуер. Целенасочено и без излишни финансови изхвърляния обновяваме и техниката на фондацията.

 

3. За подпомагане на разпространението на природо-научни, технически и икономически знания и информация

Научно-техническата популяризация е стъпка към създаването на интерес към науката и техниката. В днешно време тя много често се доближава като цели и средства за реализирането й до тези на научно-техническата информация. До голяма степен в последните години тя се осъществява предимно чрез необятното пространство на интернет и социалните мрежи, специализирани предавания, от части чрез периодичния печат и сравнително най-малко чрез книги. Вече са единици специализираните научно-технически издания и затова сме заявили готовността си да помагаме на тези издания. Възможностите не са много, защото това е едно доста скъпо удоволствие. Това не означава, че сме се отказали от възможността да влияем на интереса, главно на децата, с помощта на научно-техническата популяризация. Убедени сме, че не всичко е използвано и направено. Твърдението ни се основава на дългогодишната съвместна работа с Националния политехнически музей. С тях ние намерихме възможности да открием такива форми, които да накарат да заработи детското любопитство. Виждахме го и при многото изяви, които ние провеждаме там и как децата, родителите и учителите се застояваха продължително пред различните експонати и се радваха на възможността да докоснат с ръце нещо позабравено, но интересно. Много има, което да се научи от историята на българската наука и техника, за приноса на българите за развитие на техниката и технологиите в света. Националният политехнически музей е естествена среда за провеждане на образователни програми и това е основа за съвместната ни работа на базата на двустранен договор. Ежегодно обогатяваме създадения фонд от проекти – рисунки и макети от Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. По време на официалните награждавания на лауреатите от конкурса, специалистите от музея експонират специална изложба с рисунки и макети на участниците. Полагаме големи усилия, за да подтикнем учителите, които в много случаи са и ръководители на клубове и школи по наука и техника да използват музея като естествена и много удобна среда за провеждане на изнесени обучения по интереси. Вече тридесет и две години, заедно с НПТМ издаваме детското вестниче „Технитарче“. То продължава да бъде единственото българско музейно издание, което популяризира историята на научните и техническите постижения сред младите хора. Децата и юношите, за които науката, техниката и знанието разкриват непрекъснато тайните на заобикалящия ни свят и им показват последните достижения на човешкия интелект, са най-нетърпеливите и ентусиазирани негови читатели. Основната задача на изданието е да разширява техния кръгозор и познавателни интереси. Наред с това, друга важна цел е да поощрява и стимулира самостоятелното мислене, да приковава техния изследователски и откривателски интерес. А такива са и идеалните цели на Фондация „Еврика“. Вестничето се издава пълноцветно, с високо качество на хартията, дизайна и предпечатната подготовка. В този си вече утвърдил се вид, „Технитарче“ в много голяма степен отговаря на вкуса на аудиторията, към която е насочен, а именно – учениците. Поради високите технически параметри, илюстративният материал, съпътстващ статиите, е четим и ясен, което спомага за разбирането и асимилирането на предлаганата информация. В рамките на издадените през 2023 г. шест броя, бяха отразени най-интересните и значими изложби и събития, случили се в НПТМ. Беше поставен акцент върху различните временни и гостуващи изложби, като: „Училищни уреди и апарати по физика“, открита по повод 380 години от рождението на Исак Нютон; „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“; „145 години Siemens в България“; „Пътуване във времето с Лаурин и Клемент“; „Шкода“ и др. За първи път бяха въведени три нови рубрики: „Намери в експозицията на музея“; „Фотоколажи“; „Знаете ли, че….“. Продължава да се развива забавната рубрика с „приключенията“ на двамата анимирани герои Поли и Техно, които под формата на детски диалог разказват за различни експонати, както и истории, свързани с науката и техниката. За поредна година вестничето „Технитарче“ се публикува на сайта на НПТМ. По този начин е разширена и аудиторията на неговите читатели. Вестничето се разпространява безплатно сред посетителите на НПТМ, голяма част, от които са ученици от училища, както в София, така и от други градове в страната.
Възползвахме се от поредното целево дарение на „Велев инвест“ и съвместно с НПТМ започнахме реализация на проект на тема „РоБо – ЛеGоТех – минало и бъдеще в едно“. Той е продължение на успешната съвместна дейност в полза на децата, като надграждаме ефективността на вече реализираните програми – „ЛеGотех“, „От детския конструктор до професии с нови технологии“ и „Академия Роботика – Леготех“.
Много години популяризирахме постиженията на младите изследователи, а така също и дейността на фондацията чрез специализирана рубрика в списание „Наука“. За съжаление финансови трудности доведоха до спирането на списанието. Веднага пренасочихме усилията си и през 2023 г. работихме много успешно за реализиране на съвместен проект със СФБ на тема „Млади изследователи”, включващ поддържането на постоянна рубрика „Млади изследователи” в печатния орган на СФБ списание „Светът на физиката”. Това е едно ново предизвикателство за фондацията и има за цел да насърчава интереса към науката, в частност физиката, както и на професионалната ориентация и реализация в областта на природните науки, иновациите и образованието на ученици и студенти. Списанието е насочено към българската аудитория и в целите му влиза информиране на читателите за физични явления, процеси, постижения от целия свят в достъпна форма на родния език. Публикуват се оригинални и обзорни статии в пълен обем във всички области от физиката и природните науки. Включват се статии на водещи български учени и преводни материали по актуални въпроси от областта на физическите и природните науки, приложенията им в модерните технологии, историята на физиката, връзка на физиката с други науки, като биология, математика, философия и др. Чрез абонирането на училища и като награда на отличени млади хора във форумите на СФБ, включително ученици, списанието съдейства за повишаване на знанията по физика и природни науки. В рубриката „Млади изследователи“ бяха отпечатени: научни публикации на млади хора /млади учени, студенти, докторанти и ученици от средните училища/; информации за младежки научни конференции, конкурси, награди награди на млади хора; информации за отличени млади учени, за събития и обяви, свързани със съвместни прояви на Фондация „Еврика“ и СФБ. Списание „Светът на физиката“ има активна интернет страница, в която са публикувани всички издадени книжки на български и английски език. Сайтът има версия и на английски език, а списанието има адрес и във Facebook.
Другото издание, което отразява най-широко и компетентно нашата дейност е вестник „Аз-буки“, издание на МОН. Чрез техните публикации достигаме до всяко училище и университет. Вестникът продължава да е наш медиен партньор при организирането и провеждането на Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“, а така също е официален медиен партньор и на няколко национални младежки изяви, на които фондацията е основен съорганизатор. Както и в предходни години журналистите от медията представиха първенците в конкурсите за наградите „Еврика“, надпреварата за стипендиите на фондацията и други инициативи, които правят образа на организацията ни наситен и пъстър.
Заслужава да кажем добра дума и за някои други издания като вестник „Капитал“, който също ежегодно представя носителите на наградите „Еврика“ и обръща внимание на личностите с изявени способности от сферата на информационните технологии. Верен ни остава и вестник „Нов технически авангард“, издание на Техническия университет в София. В него много точно и пълно се поднася информация за проектите ни в университета и за възпитаниците на същия, които са били отличени за успехи и постижения. Те правят необходимото и за привличане на интереса на студентите към стипендиите на фондацията ни и това е една от причините да се увеличава броя на кандидатите от инженерните специалности и успешното им представяне в конкурсите за именните стипендии.
Отчитаме като много успешна и продължаваме и занапред съвместната си работа с Националното радио – програма „Хр. Ботев“ за излъчване на рубриката „Еврика! Успешни българи“ в програмна линия „Ефир Знание“. Проектът е насочен към ученици, студенти, специалисти, учени и др., които получават възможност в национален ефир да разкажат за себе си и научните си постижения. Целта е да продължим да разказваме за реализацията на успешни български учени и специалисти от различни области и така да мотивираме учениците и студентите да следват техния пример, да трупат знания и да развиват креативно мислене и изобретателност. Чрез тази рубрика се популяризира дейността на Фондация „Еврика“ и приносът й в отглеждането и стимулирането на младите български таланти. Прави се достояние на обществото работата на фондацията с младите научни работници, ученици и студенти, като се популяризират успехите им у нас и в чужбина. Не на последно място се представят и показва опита на техните учители и преподаватели. В рамките на 10 минути, два пъти месечно се представят научни работници и специалисти, учители, земеделски производители, предприемачи, студенти и ученици. Чрез рубриката се разказва за проектите и дейностите на тези българи, как се реализират и развиват по света и в България и на какво се дължат успехите им. В последната рубрика от проекта през 2023 г. беше представена цялостната работа на фондацията. Отзвукът от досегашното излъчване на тази рубрика е много положителен, както от страна на аудиторията на националното радио, така и от участвалите в предаванията успели млади българи, лауреати от много конкурси и състезания, организирани от Фондация „Еврика“ в изминалите години. Всички рубрики се публикуват допълнително и на интернет страницата на Българското национално радио, а оттам широко се разпространяват и в социалните мрежи. С чувство на гордост и удовлетвореност от добре свършената работа приехме в края на отчетната година удостояването на Фондация „Еврика“ от Българското национално радио, Програма „Христо Ботев“ с годишната награда „ЗЛАТЕН БУДИЛНИК’2023“ за сътрудничество и партньорство.

 

4. Участие в международни образователни, природо-научни и технически програми и проекти за международно младежко научно-техническо сътрудничество.

През последните години младежкото научно-техническо сътрудничество беше белязано от Ковид кризата. Тя затрудни преките контакти между младите хора. За радост, постепенно се възвръща нормалното общуване и нашата организация полага усилия да подкрепя младите хора да създават контакти и да се подготвят за бъдещето на интернационалната наука и производства. Това особено се отнася до контактите и взаимодействието със страните от Европейския съюз и функциониращите там младежки организации, програмите, подкрепяни от европейските институции и възможностите за развитие на сътрудничество със сродни на нашата организации. През годините сме трупали опит в двустранно и многостранно партньорство. Преди повече от 30 години станахме пълноправен член на най-голямата младежка формация за наука и техника в свободното време – МИЛСЕТ. В нея членуваме и до сега и все още сме единствената българска организация. На последната Генерална асамблея на организацията беше утвърден стратегически план на МИЛСЕТ за периода 2024 – 2029 г. Той е посветен на осигуряването на по-добри условия за всички свои членове чрез непрекъснато подобряване на програмите, дейностите, управлението и комуникацията. Планът е изграден върху няколко стратегически приоритети и шест цели, оформящи бъдещите начинания, а именно: популяризиране на ролята на младежките STEAM и MILSET в глобалното и устойчиво развитие, просперитет и мир; създаване на глобална онлайн общност от регионални офиси, членове и младежки STEAM лидери; предоставяне на отлични глобални и регионални програми и събития; разширяване на членството на MILSET в национални младежки STEAM организации; постигане на дългосрочна финансова стабилност и осигуряване на системно обновяване на управленското ръководство; осигуряване на опит и обучение, ценени от членовете и международно признати.
През отчетната година организирахме българското участие в Световното Експо на науките, което се проведе от 21 до 27 октомври в град Пуебла, Мексико. Протичането на изложенията на науките винаги е свързано със създаването на приятелства и обогатяване на личностната култура и отношение на различните страни без разграничаване по географски райони. В програмата на изложението бяха включени културни, изследователски и откривателски игри, защита на научни проекти, работа в малки групи, конференции, семинари и забавления. Всички участници представиха резултатите от своите изследвания в специално подготвено място, като използваха постери, таблични модели, аудио-видео материали, картини и др. Благодарение на контакта с институции, занимаващи се с подобни на участниците в експото проекти, нашите представители имаха възможност да обменят идеи за бъдещи дейности, да обсъдят най-добрите практики в промоцията на SТЕМ и да създадат връзки с организации за бъдеща съвместна изследователска работа. Използвайки вече установената практика от минали участия в подобни изяви, българската група беше сформирана от лауреати на Националния конкурс „Млади таланти” и включваше учениците: Александра Николова от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“; Стоян Ганчев от МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив; Николета Стойнова от Американски колеж – София. Те представиха три проекта на теми: „Влияние на различни антикоагуланти върху изолирането на геномна ДНК от кръвни проби“; „Анализ на заболявания с прототип на смарт устройство“; „Изследване на приложението на динамични агрифотоволтаици в екологичното производство на селскостопански култури и ролята им в оптимизиране на природните ресурси“. Организацията за това участие беше много сложна, но ние успяхме съвместно с МОН да се справим с всички проблеми, породени най-вече от късната смяна на града – домакин на изявата. Използвайки доброто сътрудничество с Министерството на образованието и науката при реализацията на подобни проекти и като се има предвид, че учениците са лауреати от конкурс на МОН, ние направихме необходимите постъпки и всички разходи на тримата ученици и ръководителя – Константин Делчев бяха поети от министерството. Както винаги досега, българските участници се представиха на изключително високо ниво. Като признание за дългогодишната целенасочена работа с младите хора, за първи път бяхме поканени от ръководството на МИЛСЕТ да включим двама представители на Фондация „Еврика“ в организационния комитет за организиране и провеждане на сателитно събитие Young Citizens Conference (YCC) в рамките на голямата изява. Тази конференция беше посветена на темата „Нашето бъдеще в Космоса“. Българските представители Стефан Дочев и доц. Владимир Божилов участваха не само по организацията на изявата, но и представиха интерактивни презентации за достиженията на българската държава в изследванията на Космоса, историята, настоящето и потенциалното бъдеще на родната космонавтика. Доц. Владимир Божилов представи лекции не само на сателитното събитие, но и на Лидерския конгрес и на Space Conferences за резултатите на българската група по търсене и анализ на екзопланети в рамките на проект „EXO – RESTART“. На изявата присъстваха представители на НАСА, мексиканската космическа агенция, европейската космическа агенция и японската космическа агенция. Издръжката за двамата представители на фондацията беше поета изцяло от домакините, а ние заплатихме само самолетните билети. Очакваме в най-скоро време официална покана към Фондация „Еврика“ за членство в Изпълнителното бюро на МИЛСЕТ. Вече започнахме подготовката на българското участие в Европейското Експо на науките ESE’2024 в Сараево, Босна и Херцеговина.
За пореден деветнадесети път МИЛСЕТ – Европа проведе Европейския ден на науката за младежта (ESDY’2023) от 12 до 17 март 2023 г. Това беше една уникална възможност за любопитните и креативни българските деца и младежи да се насладят на науката, като организират и споделят занимателни експерименти на тема „МАГНЕТИЗЪМ“.
За седемнадесети път беше проведен и научния фото конкурс „Когато изкуството среща науката“. В този конкурс по традиция винаги е имало български участници, а през минали години сме печелили и много награди. Този конкурс е много специфичен и изцяло зависи от инициативата на отделните участници, като ние само ги информираме и не можем да им влияем пряко за участие.
Взехме участие в информационна среща, организирана от Международна награда на Херцога на Единбург и UNICEF за представяне на новата програма Stand by me. Тази програма може да се прилага във всяко училище в България, както и посредством младежки клубове, граждански и неформални организации, работещи с млади хора. Програмата е достъпна за всички младежи между 14 и 24 години, които искат да участват чрез виртуалния център, където всеки има възможност да работи със свой личен ментор.
Както и в предходните години осигурихме информационна и логистична подкрепа за участие на български представители и най-вече на учители, ученици, стипендиантите – студенти и лауреатите на наградите за наука и изобретения в: международна научна конференция RAD’2023 в Черна гора; задочен дистанционен конкурс IYRIC’2023 с домакин Индонезия; международен научен летен лагер ISSC’2023 в Измирския университет; 2-та Европейска среща на върха на STEAM преподавателите; международен конкурс за изследователски проекти за ученици от средните училища Yakutia International Science Fair; международен научен летен лагер’2023 в Измир, Турция; конгресът juFORUM’2023 в Хайделберг.
Усилията ни в бъдеще трябва да бъдат насочени към създаването на нови трайни партньорства, което би увеличило резултатите ни за засилване на мобилността на младите хора от България и техните връстници в другите европейски страни. Тогава наистина бихме могли да имаме едно ползотворно младежко научно-техническо сътрудничество.

 

5. Насърчаване и подкрепа на стопански инициативи и икономическата активност на младите.

И през тази година програма „Насърчаване на стопански инициативи“ остана затворена и не сме осъществявали проекти и дейности по нея поради ограничени ресурси и липса на кандидатстващи проекти.

 

6. За някои дейности, свързани с идеалните ни цели и за мястото и ролята на организацията ни в развитието на сътрудничеството с други организации и институции у нас.

Много голяма част от проектите си реализираме съвместно с други организации и структури, най-вече чрез Програма „Развитие“. Наред с вече утвърдени в годините партньорства се стремим да привличаме нови съмишленици, както сред неправителствените организации, така и с училища и университети.
Фондацията запазва добри делови партньорства с държавните институции и организации. На първо място сред тях стои Министерството на образованието и науката и неговите звена за извънкласна и извънучилищна дейност. По традиция с Националния дворец на децата организираме поредица от много успешни съвместни изяви. Имаме планове, готвим нови проекти и очакваме добри резултати. Много от реализираните проекти през 2023 г., за които описахме в настоящия отчет са включени в Календарния план за извънкласните дейности на МОН.
В нашата работа винаги сме търсели и сме получавали подкрепа от бизнеса. Благодарни сме на „М+С Хидравлик“ АД, гр. Казанлък и на „Велев инвест“ ООД за поредните дарения и през 2023 г.
През изминалата година получихме дарение, което по волята на дарителя беше използвано за реализация на съвместен проект със Сдружение „SOS Детски селища България“ на тема „Стъпки напред и с поглед към звездите. Децата откриватели в света на дигиталните технологии и науката“. Проектът е предназначен за деца и младежи в SOS грижа на възраст 10-18 години. Дейностите са различни и са разделени по възрастови групи, спрямо нивото на развитие на децата. Основната цел е децата и младежите да опознаят света на съвременните технологии, да овладеят специфични умения, да се насърчат да мислят креативно и иновативно. Крайната цел е да ги подкрепим да бъдат добре подготвени, уверени и активни в съвременния свят на дигиталните технологии. С този проект подкрепяме децата в грижа и децата от семейства в риск да преодолеят последиците от своето неравностойно положение в обществото чрез получаване на ключови, съвременни познания, умения и шансове за развитие. В реализацията на проекта се включиха над 220 деца, младежи и родители. Бяха реализирани следните основни дейности: Включване на деца в курсове по роботика; Създаване на Клуб за любители астрономи „Астро клуб Дрен“ – за популяризация на астрономията, космонавтиката и природните науки чрез наблюдение на редки астрономически явления /слънчеви и лунни затъмнения, пасажи на планети и др./. Основна група са деца и младежи от социалните услуги на Сдружението, разделени на групи от до 15 човека; Реализиране на посещения в Националния политехнически музей и Техно Парк София за деца и техните семейства от услугите на SOS Консултативни центрове, Перник; Включване на деца и младежи в курс по 3D принтиране – участниците в курса придобиха практически умения в областта на 3D принтирането и моделирането и се научиха да създават прости 3D модели. След успешното завършване на курса, участниците получиха сертификат; Организиране на работилници за проучване на местни глини в село Дрен и околността – локализирането, изучаването и облагородяването на дивата глина в село Дрен и околностите е от голямо значение за цялата Пернишка област и е основен материал за изделията на социалното предприятие на „SOS Детско селище Дрен“.
В изпълнение на условие по целево дарение, през 2023 г. бяхме съорганизатори на Русенския университет „Ангел Кънчев“ за организиране и провеждане на 7-то Иновативно младежко експо, което беляза завършването на Празниците на науката във висшето училище. В събитието взеха участие студенти, Еразъм студенти, ученици, младежипредставители на бизнеса и публичните институции, преподаватели и гости. На над 50 щанда бяха представени иновативни продукти на ученически и студентски формации от България, Молдова, Украйна, Франция, Грузия, Испания и Малайзия. Форумът беше подкрепен от МОН и Националното представителство на Студентските съвети в България. Паралелно се проведе и Студентска научна сесия „Bestpaper Cristal Prize’23. В нея участваха студенти, докторанти и млади учени, номинирани от съответните научни направления по факултети.
По целево дарение стартирахме реализацията на нов съвместен проект с Националния политехнически музей на тема „РоБо – ЛеGоТех – минало и бъдеще в едно“. Той се явява продължение на успешната съвместна дейност в полза на децата, като надграждаме ефективността на вече реализираните програми – „ЛеGотех“, „От детския конструктор до професии с нови технологии“ и „Академия Роботика – Леготех“. В НПТМ вече има необходимата материална база и техническа обезпеченост, но с настоящия проект развиваме още повече капацитета, използвайки силата на съвременните технологии. Внедряването им ще подобри визуалните демонстрации и ще предложи обратна връзка в реално време. След внимателно проучване и консултации с образователни експерти, стигнахме до заключението, че най-подходящите инструменти за усъвършенстване целите на LEGO Education и STEM обучението, което се провежда, е внедряването на интерактивен мулти-тъч LED дисплей и документална камера. Това ще доведе до подобряване на изживяването при учене, по-ясни визуални демонстрации и документиране на напредъка на децата. Новата техника добави и уникален елемент на забавление, креативност и документиране към проекта, като същевременно ангажира учениците с образователно съдържание. Освен предвиденото интерактивно образователно съдържание по програмата LEGO Education (диаграми, схеми, анимации, видеоклипове, чертежи и пр.), двете устройства ще могат да се използват за допълващо обучение, чрез излъчването на специално създаден и съобразен със STEM обучението материал. Вече са създадени кратки информационни клипове, които илюстрират нагледно основните физични закони и принципи, научно-техническите постижения от миналото, приносът на знаменити български учени и изобретатели за световния технически прогрес и други научни презентации. По този начин имаме един цялостен, завършен и единствен по рода си продукт, който отличава предлаганата музейна програма от съществуващите в страната LEGO курсове. В проекта се включиха 90 деца и ученици от 6 до 13 години.
С БАН продължаваме общите си действия и проекти. Развива се и Ученическия институт на БАН, който използва натрупания опит в УчИМИ. За него подробно описахме по-горе в отчета.
Разширяваме сътрудничеството и единодействието с Федерацията на научно-техническите съюзи. Наред със съвместните инициативи и проекти, които осъществяваме с териториалните им организации като Териториалната организация в Пловдив, с НТС по строителство и Съюза по стандартизация , със Съюза на изобретателите в България, през 2023 г. заедно организирахме Национално изложение-конкурс за иновативни разработки „Креативност и иновации – среща на поколенията“. В него се включиха проекти на ученици, студенти и докторанти в разнообразни инженерни области. Те представиха свои експериментални разработки и обмениха опит с български изобретатели. Участвахме и в 34-та Национална научно-практическа конференция „Качеството – за по-добър живот“.
През отчетната година поставихме началото на едно ново обещаващо сътрудничество с Националния университетски център за творчество и иновации към СУ „Св. Кл. Охридски“. С тях ще работим за развиване на познанието в областта на творчеството и иновациите за създаване на знания, умения, компетентности и нагласи за творческо и иновативно мислене и поведение, със специален акцент към младите хора – деца, ученици и студенти.
Стартирахме полезна съвместна дейност с Платформата Xiro.bg. Това е първата онлайн базирана платформа в България, която събира на едно място както бизнеса, така и организациите с нестопанска цел, като им дава възможност да говорят със следващите поколения на един език. Чрез тази платформа, фондацията успява да достигне до много голям брой потенциални кандидати за участие в конкурсите за именни стипендии и конкурсите „Еврика“.
Продължаваме да разчитаме на финансови постъпления от наши бивши стипендианти и лауреати на награди чрез международната платформа GlobalGiving. През 2023 г. през тази платформа получихме нови 26 дарения.
Водени от убеждението, че гражданските организации стават по-силни, когато си помагат взаимно, през отчетния период продължихме ползотворното си сътрудничество с Българския дарителски форум /БДФ/, на който сме едни от учредителите. Редовно участваме в срещи на членовете на БДФ и обменяме информацияпо актуални проблеми на организацията и управлението на неправителствените организации, формираме и изразяваме консолидирани мнения по въпроси от нормативен характер. Използваме платформите на БДФ за да популяризираме годишните награди на фондацията и да достигнем до по-голям брой потенциални кандидати. Чрез Форума получаваме актуална информация и анализи на тенденциите в дарителството, не само в България, но и в Европа. Благодарение на БДФ имаме контакти с големи дарители, по-лесно намираме партньори по различни проекти и участваме в полезни обучения. Взехме участие в кампанията „Корпоративен дарител’2023“, Кариерната борса на тема „Работа за икономисти в неправителствения сектор“, среща от поредицата „Ателие за ДАРИТЕЛИ“ НА ТЕМА „Доброволчество по мярка“ и др.
Включихме се активно в Годишната среща на Националната мрежа на децата и в поредица от изяви и инициативи на тази обществено значима мрежа от над 120 организации, която се застъпва за правата и благосъстоянието на децата. Положихме усилия да участваме в много полезни и интересни изяви на НМД, като: младежкия форум „Voice it 2023“; кампанията „Направи магия. Подари книга на дете“; форум LexTalks; кръгла маса „Гражданско участие на децата“; обучителен уебинар „Успешни кампании за всяка организация“ по проект „ENROLL – ангажиране на младежи и възрастни в граждански активизъм в областта на върховенството на правото на местно ниво“; конкурс „Златна ябълка“; събитието „Българското образование и добрите практики на фокус’2023“.
Продължаваме да намираме полезна информация за случващото се в неправителствения сектор от Информационния портал за НПО в България.
За успешното реализиране на дейностите по тематичните програми на фондацията, в много голяма степен дължим благодарност за дългогодишното ползотворно сътрудничество на най-представителната организация на работодателите на национално равнище – Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/, която представлява 3/4 от икономическите дейности и над 10 000 компании. Те са наши партньори при организирането и провеждането на конкурса за млад мениджър. С тяхната финансова подкрепа успяхме да реализираме много успешни проекти за стимулиране и популяризиране на постиженията на млади хора в науката, техниката и управлението на стопански организации. Съвместно с АИКБ през 2023 г. работихме по реализацията на проектите с НПТМ и Компютърна школа „Вале“ при ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково за Легороботи; проект „Стъпки напред и с поглед към звездите. Децата откриватели в света на дигиталните технологии и науката“; с РУ „Ангел Кънчев“ за оранизиране и провеждане на 7-то Иновативно младежко експо; организирането и провеждането на Конкурс-Изложение „Младежко техническо творчество’2023 в Горна Оряховица. Досегашното ни сътрудничество с АИКБ е пример за устойчиво парньорство с бизнеса и ние ще се стремим да го развиваме и занапред.
Преди седем години Фондация „Еврика“, заедно с още 25 фирми, научни институти и университети учредиха Клъстер „София – град на знанието“. Чрез него търсим нови възможности за проактивно включване на младите хора в съвместни инициативи и проекти, заедно с научни, развойни, образователни и финансови организации за превръщане на град София от традиционна административна столица в град на знанието. По линия на Клъстера осигурихме възможност на млади хора да участват в: търговско изложение „Слънчеви градове“; международна конференция „Fight Climate Change – Racing to Net Zero“; събитие „Талант и компетенции за медийната и креативните индустрии“; информационна среща на тема „Финансови инструменти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“; конференция „DIGITAL SOFIA – УМНИЯТ ГРАД ОТГОВОРНИ И УСТОЙЧИВИ РЕШЕНИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“; изложение „Витрина на креативните индустрии в София“; Smart City Expo в Барселона; кариерна борса за завършващи студенти в направленията компютърна и комуникационна техника, наука за земята и администрация и управление; изявата „Виртуалня рязходка из непозната София – дигитално приключение“.
Продължаваме да сме сред участниците в: конкурс за наградата на името на д-р Емил Бенатов за изобретатели; инициативата за създаване на нова стратегия за подкрепа на разнитието на гражданските организации; European Fusion Teachet Day’2023 на Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“; Космическа конференция – Пловдив; изявите на международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие; Уебинар на тема „Финансови инструменти за подкрепа на експорта;“; Национален форум за съвременни космически изследвания; Европейска нощ на учените’ 2023; Олимпийска среща на състезателите от националните отбори по природни науки; Пролетен ден на отворените врати на Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. За поредна година се включихме в кампанията и номинациите за наградите „Джон Атанасов“ на Президента Румен Радев, където голяма част от лауреатите са бивши и настоящи стипендианти на фондацията.

 

ІІ. За състоянието на имуществото и инвестиционната политика на Фондация „Еврика”

 

1. Състояние на имуществото и реализиран доход през 2023 година

Фондация „ЕВРИКА“ прави необходимото за съхраняване на имуществото в съчетание с постигането на максимален доход при минимален риск въпреки нелеките условия и обстановка на икономическа и пазарна несигурност в световен мащаб.
Получихме нетен годишен доход от имуществото през 2023 година в размер на 334 160 лева. В него са включени само реалните парични потоци, които са постъпили във Фондацията в резултат на ефективното управление на обособеното имущество и резервите, намалени с разходите по управлението на инвестициите.
Приходите от ДЦК са в размер на 53 052 лева, а лихвите по депозити и разплащателни сметки в размер на 1 626 лева.
Най-голям, както и през предходния отчетен период, остава делът на получените дивиденти от акциите на „М+С Хидравлик“ АД, „ХЕС“ АД и „Стара планина холд“ АД в размер на 321 656 лева.

 

2. Инвестиции, инвестиционна политика и очакван доход на Фондация „ЕВРИКА“ за 2024 година

Финансовият план, който разработихме за 2024 година се базира на прогнозите за нестабилна икономическа и финансова ситуация. Въпреки това считаме, че са налице възможности да запазим доходността от имуществото ни.
Тенденцията на финансовия пазар, свързана с ниските равнища на лихвите по депозити и ДЦК ще се задържи и това води до близки по размер постъпления във Фондация „ЕВРИКА“.
Възможностите ни за увеличение на доходността от имуществото на Фондацията са силно ограничени. Както в предишни години, трябва да бъдем внимателни при инвестирането на паричните средства на Фондацията и да спазваме досегашните ни успешни принципи за доходност при минимален риск. Именно тенденцията на финансовия пазар, свързана с ниските равнища на лихвите по депозити и ДЦК води до намалени постъпления във Фондация „ЕВРИКА“.

Запазваме инвестициите в ДЦК и в акции на печеливши предприятия, които при сравнително нормално развитие на икономиката в страната, би трябвало да носят стабилни доходи в продължение на поне още няколко години.
Свободните средства в лева и валута са депозирани в първокласни банки с гарантиран, макар и нисък доход от 0% до 1%, като са предприети всички мерки за диверсификация и намаляване на риска.
Голяма част от свободните средства смятаме да инвестираме в ДЦК при гарантирана минимална доходност, но при по-висока сигурност.
С друга част ще закупим акции на печеливши дружества с цел осигуряване на доходи от дивидент.
Дълготрайните материални активи не носят доходи, но същевременно са един резерв на Фондацията.
Прогнозата за икономическата ситуация в страната, на курса на щатския долар към лева и в резултат от направените надеждни инвестиции, които донасят по-малки, но стабилни доходи, ще позволят да се осигури финансовото изпълнение на програмите на Фондацията. На основата на предварително направените разчети Изпълнителното бюро предвижда през 2024 година полученият нетен доход от имуществото да бъде в размер на 310 000 лева. Останалата част от необходимите средства трябва да бъдат набрани от дарения, привлечени средства от съвместни проекти, от постъпления от проекти по програми на Европейския съюз. Тези виждания за бъдещото финансиране на дейностите ни са отразени в проекта за бюджет, който внасяме за обсъждане от Съвета на фондацията.
В съответствие с чл. 12, ал. 1, т. 9 от Устава на Фондацията част от дохода от имуществото през 2023 година в размер на 113 543 лева следва да се капитализира.

 

*******

Като резултат от представените в настоящия отчет резултати от извършеното през 2023 година, можем да направим основния извод, че Фондация „Еврика“ е в стабилно състояние, с утвърден авторитет в обществото и упорито следва своята мисия да бъде опора и поддръжник на децата и младите хора на България с изявени интереси и способности в областта на науката и техниката. Водени от разбирането, че винаги може да се работи по-добре, ние правим нови креативни планове и подготвяме реализацията на нови проекти. Трудностите не ни плашат и не ни отказват, а преодоляването им ни зарежда с допълнителна енергия да продължим да отдаваме дължимото на младите хора, които ценят, пазят и умножават Прометеевия огън на познанието и откривателството.

 

Приложения.