Устав

УСТАВ
НА ФОНДАЦИЯ “ЕВРИКА”

Статут
Чл. 1./1/ Фондацията е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация с нестопанска цел, юридическо лице по българското законодателство.
/2/ Фондацията осъществява дейност в обществена полза.

Наименование и седалище
Чл. 2./1/ Наименованието на Фондацията е “ЕВРИКА”, което се изписва на латиница: “EVRIKA”.
/2/ Седалището на Фондацията е в гр. София. Адресът на Фондацията е София 1000, бул. “П. Евтимий” № 1, ет. ІІ.
/3/ Наименованието на Фондацията, седалището, адресът на управлението й, както и данните за нейната регистрация, включително БУЛСТАТ номер, се поставят върху всички документи и издания на Фондацията.

Цел на Фондацията
Чл. 3. Целта на Фондацията е да насърчава, съдейства и подпомага развитието на природо-научното и техническото творчество и стопанска инициативност на младите хора, като:
1. Съдейства за получаването на природо-научни, технически и икономически знания, умения и култура у подрастващото поколение, подпомага обучението, специализацията, квалификацията и преквалификацията на младите хора с изявени способности в областта на природните науки, техниката и управлението;
2. Стимулира младежката научно-техническа изследователска, изобретателска и друга новаторска дейност;
3. Подпомага разпространението на природо-научни, технически и икономически знания и информация;
4. Насърчава и подкрепя стопанските инициативи (икономическата активност) на младите хора;
5. Подпомага изграждането и модернизацията на материалната база за природо-научна и техническа дейност.

Дейност
Чл. 4./1/ С дохода от имуществото си и целево предоставените й средства Фондацията:
1. Издирва и подпомага развитието на младите таланти в областта на природните науки, техниката, технологиите и управлението, като отпуска средства за стипендии, такси за обучение и други;
2. Подкрепя финансово и с консултации разработването и реализацията на новаторски идеи и проекти, включително на такива с рисков характер, както и закрилата на младежки изобретения и други обекти на индустриалната собственост в страната и в чужбина;
3. Предоставя финансова помощ на младежки професионално-творчески сдружения, учебни заведения, специализирани извънучилищни звена и научни организации за изграждане или обзавеждане на лаборатории, кабинети, технологични центрове и други за нуждите на младежкото творчество;
4. Подпомага финансово организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, изложби, школи, семинари, кръгли маси, конференции и симпозиуми;
5. Учредява награди;
6. Подпомага материално и финансово издаването на специализирани списания, вестници и справочници, на природо-научна, научно-популярна, техническа и икономическа литература, на радио и телевизионни предавания и списването на рубрики с природо-научна, техническа и икономическа тематика, насочени към младежта;
7. Предоставя заеми при облекчени условия на млади хора и техни дружества за подпомагане на стопански инициативи, свързани с реализацията на нови продукти и производства;
8. Финансира научни изследвания на млади учени и техни колективи в областта на природните, техническите и икономическите науки;
9. Участва в осъществяването на международни образователни, природо-научни и технически програми и проекти, подпомага международното сътрудничество в областта на младежкото природо-научно и техническо творчество, новаторство и предприемачеството;
10. Оказва съдействие на научни и образователни учреждения, както и на организации с идеална цел, в дейностите им, свързани с целта на Фондацията;
11. Организира и финансира изследвания по проблемите, обект на дейността си, както и на други дейности, свързани с целите на Фондацията.
/2/ Дейности и средства на Фондацията не могат да се използват за политически, идеологически и религиозни цели.
/3/ Фондацията подпомага, в съответствие с целта си, младежи и техни колективи и организации без оглед партийната, етническата и религиознта им принадлежност, политически и религиозни възгледи и позиции, при условие, че помощта не се използва за политически и религиозни цели.
/4/ Редът за осъществяване на обществено-полезната дейност, подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се уреждат с програмите на Фондацията.

Имущество
Чл. 5. Имуществото на Фондацията се образува от предоставеното имущество при учредяването й, наследства и дарения без условия и тежести и други пожертвувания в полза на Фондацията, както и частта от дохода от тях, която се капитализира. Имуществото съставлява единен фонд и се изчислява в лева.

Финансиране на дейността
Чл. 6./1/ Дейността на Фондацията се финансира от дохода от имуществото й, от други доходи и от целево направените пожертвувания.
/2/ Имуществото на Фондацията се влага в банкови депозити, ценни книги, търговски дружества, недвижими имоти и по друг подходящ начин. Вложенията трябва да бъдат сигурни и да гарантират достатъчен доход за запазване и увеличаване на имуществото като се държи сметка за инфлацията, и за финансиране на дейности в съответствие с целта на Фондацията.
/3/ За постигане на целта си и за съхраняване и увеличаване на имуществото си, Фондацията може да извършва сделки по придобиване и отчуждаване на недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретенията, търговски марки, ноу-хау, авторски права и други обекти на интелектуалната собственост.
/4/ Фондацията мoже да учредява търговски дружества, да участва като учредител или да придобива участие в акционерни, с ограничена отговорност и други търговски дружества, да инвестира в чужбина и в страната, да открива представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина по предвидения в закона ред.
/5/ Фондацията не може да участва в събирателни дружества и като неограничено отговорен съдружник (акционер) в командитни дружества (командитни дружества с акции).
/6/ Фондацията не може да сключва инвестиционни сделки с лица от състава на органите й за управление, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Фондацията и са одобрени от 2/3 от всички членове на Изпълнителното бюро.
Чл. 7. Фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност с предмет: образователни и консултантски услуги, информационна и издателска дейност.

Пожертвования
Чл. 8./1/ Всички български и чуждестранни юридически и физически лица могат да правят дарения, завещания и други пожертвувания в полза на Фондацията. Пожертвувания могат да бъдат правени безусловно или с условие за използване по определен начин, в съответствие с целта на Фондацията. Пожертвуванията, направени безусловно се отнасят към имуществото на Фондацията. Фондацията може да приема и пожертвувания с условия несвързани с целта й, когато условията са законосъобразни, насочени са към постигането на общественополезни цели и не противоречат на ал. 2 и ал. 3 на чл. 4.
/2/ Когато дарителят желае с дарението да бъде учредена награда, стипендия, специализиран финансов фонд и други подобни, той може да поиска те да носят неговото име или друго, определено от дарителя наименование.
/3/ Предмет на дарение, завещание или пожертвувание могат да бъдат пари, движими и недвижими вещи, произведения на изкуството, научно-изследователски и технологични продукти и други, които се вписват в специален регистър.

Органи за управление
Чл. 9./1/ Органите за управление на Фондацията са: Съвет на Фондацията, Председател на Съвета на Фондацията, Изпълнително бюро и Изпълнителен директор.
/2/ По решение на Съвета на Фондацията, според потребностите, могат да бъдат образувани помощни органи – научни и експертни съвети, конкурсни комисии, международен съвет и други.

Съвет на Фондацията
Чл. 10./1/ Съветът на Фондацията е неин върховен орган и се състои от дарителите, физически и юридически лица, които са направили безусловни пожертвувания на стойност повече от 10 на сто от собствените средства на Фондацията и са заявили воля за това.
/2/ В Съвета на Фондацията могат да участват и изпълнители на завещания в полза на Фондацията, когато завещанието не е под тежест и е на стойност повече от 10 на сто от собствените средства на Фондацията и са заявили воля за това. Ако завещателят не е назначил изпълнител на завещанието, в Съвета на Фондацията може да участва един от законните наследници на завещателя, определен от самите тях.
/3/ Членове на Съвета на Фондацията по право са: Ръководителите на Министреството на образованието и науката, на Министерството на младежта и спорта и на Патентното ведомство на Република България.
/4/ Съветът на Фондацията избира за свои членове с мандат до 5 години, деятели на науката и техниката, видни общественици, представители на деловите среди и на младежки организцаии. Изборът и освобождаването на нови членове по настоящата алинея се извършва с тайно гласуване. За него се изисква квалифицирано мнозинство от две трети от участващите в гласуването.
/5/ Отпадането на членове от Съвета на Фондацията става със загубване на качествата им, предвидени в настоящия устав, при отсъствието от три поредни заседания или по собствено желание с едномесечно предизвестие.
/6/ Юридическите лица се представляват от законните си представители или от упълномощени от тях в писмена форма, лица.

Заседание на Съвета на Фондацията
Чл. 11./1/ Съветът на Фондацията се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.
/2/ Редовно заседание на Съвета на Фондацията се свиква от неговия Председател, а извънредно заседание може да бъде свикано от него по искане на Изпълнителното бюро на Фондацията или по искане на една трета от членовете на Съвета.
/3/ Поканата за заседание на Съвета на Фондацията трябва да съдържа дневния ред, начина на достъп до подготвените материали, часът, мястото и датата за провеждане на заседанието и по чия инициатива то се свиква. Поканата се обнародва в Държавен вестник най-малко един месец преди насрочения ден.
/4/ Заседанията на Съвета на Фондацията се считат за редовни, когато е спазен редът на предходните две алинеи и когато присъстват поне две трети от членовете на Съвета по ал. 5 на чл. 10. Ако се явят по-малко от две трети от членовете на Съвета по ал. 5 на чл. 10, заседанието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и на същото място и се счита законно, колкото и членове да се явят.

Компетентност на Съвета на Фондацията
Чл. 12./1/ Съветът на Фондацията:
1. Определя основните насоки и приоритети в дейността на Фондацията, приема програми, перспективни планове и отделни значими проекти с оглед целта й;
2. Изменя и допълва устава на Фондацията;
3. Приема правилник за дейността на Фондацията;
4. Избира с тайно гласуване членовете на Изпълнителното бюро и определя ежегодно възнагражденията им;
5. Избира с тайно гласуване и с мандат до 5 години Председател на Съвета на Фондацията, негови заместници, изпълнителен директор и програмни директори. Съветът на Фондацията може да избере и почетен председател.
6. Одобрява годишния счетоводен отчет и отчета на Изпълнителното бюро, взема решение за освобождаване на членовете му от отговорност и приема бюджета на Фондацията за следващата финансова година;
7. Взема решение за организиране и участие на Фондацията в значими обществени прояви, свързани с целта й;
8. Обсъжда състоянието на имуществото и формира инвестиционната политика на Фондацията;
9. Взема решение, каква част от дохода от имуществото следва да се капитализира, като тя не може да бъде по-малка от 10 на сто и по-голяма от 50 на сто от дохода.
10. Взема решения за прекратяване на Фондацията.
11. Решева други въпроси, предвидени в устава.
/2/ Решенията на Съвета на Фондацията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите в които законът или настоящият устав изискват квалифицирано мнозинство.

Председател на Съвета на Фондацията
Чл. 13. Председателят на Съвета на Фондацията:
1. Свиква редовните и извънредни заседания на Съвета на Фондацията;
2. Председателства заседанията на Съвета на Фондацията и има право на решаващ глас в случай на равенство на гласовете;
3. Сключва договор с Изпълнителния директор на Фондацията.

Изпълнително бюро
Чл. 14./1/ Изпълнителното бюро на Фондацията се състои от 5 до 9 члена, в това число Изпълнителен директор и програмни директори, избрани от Съвета на Фондацията с мандат до 5 години. Изпълнителният директор и програмните директори не могат да бъдат повече от останалите членове на Изпълнителното бюро.
/2/ Не може да бъде член на Изпълнителното бюро лице, което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер дори и да е реабилитирано; лице, което няма право да заема отчетническа длъжност; лице под съд или следствие за умишлено престъпление от общ характер; член на ръководство на стопанска организация, през последните две години, прекратена поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; роднина по права или съребрена линия до 4-та степен включително или съпруг на друг член на Изпълнителното бюро, както и служител на търговско дружество, контролирано от Фондацията.
/3/ Изпълнителното бюро заседава най-малко веднъж на два месеца. То се свиква и ръководи от Изпълнителния директор.
/4/ Заседанията на Изпълнителното бюро се провеждат ако присъстват най-малко 2/3 от членовете му, а решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички членове.
/5/ Изпълнителното бюро:
1. Организира изпълнението на решенията на Съвета на Фондацията;
2. Планира дохода от имуществото на Фондацията и предлага на Съвета на Фондацията каква част от него следва да се капитализира с оглед запазване и увеличаване на имуществото на Фондацията;
3. Управлява инвестициите на Фондацията в ценни книги, недвижими имоти, дялови участия, банкови депозити и други подобни;
4. Взема решения за извършването на сделки на разпореждане с имущество на Фондацията;
5. Взема решения за целесъобразно изразходване на предвидените средства за идеалната цел на Фондацията в рамките на бюджета и в съответствие с утвърдените от Съвета на Фондацията програми, перспективни планове и проекти;
6. Решава други въпроси, които са му възложени от Съвета на Фондацията, както и тези, които не са от изключителната компетентност на другите органи за управление.

Изпълнителен директор
Чл. 15. Изпълнителният директор:
1. Организира изпълнението на решенията на Съвета на Фондацията и на Изпълнителното бюро.
2. Организира дейността на Фондацията, осъществява оперативното й ръководство, осигурява стопанисването и опазването на нейното имущество;
3. Сключва договори със служителите на Фондацията;
4. Разпорежда се със средствата за организация и управление в съответствие с утвърдения от Съвета на Фондацията бюджет;
5. Представлява Фондацията в страната и в чужбина и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт, от Съвета на Фондацията или от Изпълнителното бюро. Когато се извършва сделка, надвишаваща по стойност 10 на сто от собствените средства на Фондацията по баланса й за предходната година, разпоредителните действия се извършват от Изпълнителния директор заедно с един от програмните директори.

Задължение за водене на книги
Чл. 16. Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

Публикуване на отчета
Чл. 17. Годишният доклад за дейността, счетоводният отчет и бюджетът за следващата година на Фондацията се предоставят на Централния регистър и се публикуват в обобщен вид.

Промени в устава, реорганизация и прекратяване
Чл. 18. В случай, че поради промени в законодателството или други условия в страната, някоя от разпоредбите на този устав се окаже недействителна, стане неизпълнима, безсмислена или пречи за постигане на целта и нормалното осъществяване на дейността на Фондацията, изменения и допълнения на настоящия устав се извършват от Съвета на Фондацията с квалифицирано мнозинство от три четвърти от присъстващите на заседанието.

Преходна разпоредба
/ изм. 2004 година /
Чл. 1. Членовете на съвета на Фондацията, представляващи лица по отменената ал. 4 на чл. 10 от този Устав, запазват статут на членове на Съвета на Фондацията за срок от две години от вписване на тази промяна. След изтичане на този срок същите могат да бъдат избрани за нов мандат по реда на сегашната ал. 4 на чл.10./ в редакцията след внасяне на измененията от 2004 г./.

Други разпоредби
§1. Фондацията не е ограничена със срок или друго прекратяващо дейността и условие.
§2. По смисъла на този устав “млади хора” са тези, ненавършили 35 годишна възраст към деня на заявяване на проекта си във Фондацията.
§3. Фондацията няма клонове.
§4. Този устав е утвърден на 21.02.1990 г. при учредяването на Фондацията и отразява всички изменения и допълнения в него, внесени на: 22.02.1993 г., 14.09.1993 г., 26.08.1998 г., 15.03.2001 г.и на 25.03.2004 г.